Sunteți pe pagina 1din 8

Impactul deciziilor de management fiscal asupra indicatorilor de performanta ai

companiei

DECIZIA DE REINVESTIRE A PROFITULUI IN ECHIPAMENT TEHNOLOGIC

Dumitrescu Sabin

Mazilu Denis

Ipoteza

Compania ALFA, care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe


profit, se aflia in Trimestrul IV al anului 2020. Preconizand rezultatele financiare ale anului
2020, compania are de ales dintre urmatoarele doua optiuni:

 Sa achizitioneze un echipament technologic in valoare de 20.000 lei - optiunea


reinvestirii profitului;
 Sa distribuie dividende in valoare de 20.000 lei - optinea distribuirii de dividende.

In sheet-ul “Rezultate – 1” sunt prezentate situatiile financiare in cazul in care compania


ALFA nu alege nici o varianta din cele doua prezentate mai sus. Sheet-ul “Rezultate – 2”
prezinta situatiile financiare atunci cand compania alege sa reinvesteasca poriftul iar sheet-ul “
Rezultate – 3” are cum vor arata aceste situatii in alegerea optiunii de distribuire a dividendelor.

Aspecte teoretice ale reinvestirii profitului

Reinvestire profitului reprezinta o facilitate fiscala de care pot beneficia entitatile care
activeaza in orice domeniu de activitate in anumite conditii prevazute la art. 22 din Codul fiscal.
Motivatia acestei reglementari este dezvoltarea unei economii competitive, atragerea
investitiilor, cresterea numarului locurilor de munca, mentinerea ritmului de crestere economica
pe termen lung si stimularea inovarii.

1
Scutirea de impozit a profitului reinvestit reprezinta o facilitate fiscala prevazuta la art.
22 din Codul fiscal. Potrivit alin. (1) Profitul investit in echipamente tehnologice, calculatoare
electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casa, de control si de facturare, in
programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse
si/sau achizitionate, inclusiv in baza contractelor de leasing financiar, si puse in functiune,
folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit. Activele corporale
pentru care se aplica scutirea de impozit sunt cele prevazute in subgrupa 2.1, respectiv in clasa
2.2.9 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe,
aprobat prin hotarare a Guvernului.

Iar potrivit alin (8) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia
de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata
de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult
de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza
impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala,
de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii
declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele mentionate la
alin. (1) care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;


b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte si inlocuite, in conditiile in care aceste situatii
sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul
activelor furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de
organele judiciare;
d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a indeplinirii unor obligatii prevazute de lege.

Scutirea de impozit a profitului reinvestit se calculeaza trimestrial sau anual, in functie de


tipul platitorului, asa cum este acesta inregistrat in vectorul fiscal. Astfel, scutirea se acorda in
limita impozitului pe profit datorat pentru trimestrul/anul respectiv.

Valoarea fiscala a activelor care intra in sfera de aplicare a scutirii de impozit a profitului
reinvestit se amortizeaza liniar sau degresiv potrivit art. 28 din Codul fiscal. In cazul acestor
active, entitatile nu pot opta pentru aplicarea metodei accelerate de amortizare.

2
Societatile trebuie sa acorde o atentie sporita conditiilor prevazute la art. 22 din Codul
fiscal, deoarece o aplicare incorecta a scutirii poate sa conduca la anularea acesteia si la achitarea
unui impozit pe profit suplimentar si a accesoriilor aferente.

Aspecte teoretice ale distribuirii de dividende

Din punct de vedere legislativ, dividendele pot fi privite din doua perspective: pe de o
parte, prin prisma Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, iar pe de alta parte, prin cea a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Dividendele din punctul de vedere al Legii nr. 31/1990, cota-parte din profit care se
plateste fiecarui asociat constituie dividend, in conformitate cu prevederile art. 67 alin. (1).
Dividendul este definit la art. 7 pct. 11 din Codul fiscal.

In ceea ce priveste distribuirea dividendelor, aceasta se realizeaza dupa aprobarea


situatiilor financiare anuale, proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, AGA
avand obligatia de a propune si repartiza dividende. Insa prevederile Legii nr. 163/2018, care
permite actionarilor/asociatilor unei companii sa retraga dividende cu frecventa trimestriala, se
aplica incepand cu data de 15 iulie 2018. Ca urmare, optiunea privind repartizarea trimestriala a
dividendelor se poate exercita doar incepand cu trimestrul III a.c., iar plata lor se poate face din
octombrie a.c., dupa intocmirea situatiilor financiare interimare la 30 septembrie 2018.

Analiza reinvestirii profitului

In cazul acestei optiuni se poate observa o cresere de 20.000 lei a activelor imobilizate
prin achizitionarea echipamentului technologic si o scadere a celor circulate prin plata
echipamentului din disponibilitatile banesti (casa si conturile la banci).

In cazul pasivelor s-a inregistrat o creste a datoriilor pe termen scurt (< an) care
reprezinta datoria fata de furnizorul de la care s-a achizitionat echipamentul si o scadere a
capitalurilor proprii.

3
Contul de profit si pierdere se va modificat printr-o crestere a cheltuielilor de exploatare
cu 20.000 lei. Echipamentul achizitionat va fi pus in functiune incepand cu 01.01.2021, prin
urmare nu va afecta amortizarea inregistrata.

Analiza distribuirii de dividende

In aceasta situatie, activul circulate vor scadea printr-o scadere a disponibilitatilor banesti
iar pasivul prin scaderea capitalurilor proprii.

Compararea celor trei situatii

Situatie Rezultat brut Impozit pe profit Rezultat net

Nici o varianta 44,100.00 7,056.00 37,044.00

Reinvestirea profitului 24,100.00 656.00 23,444.00

Distribuirea dividendelor 24,100.00 3,856.00 20,244.00

Tabel 1.

Din analiza datelor prezentate in Tabelul 1 se poate observa ca cel mai mare rezultat net
se inregistreaza in situatia in care compania ALFA nu alege nici o varianta din cele doua.
Totusi, achizitia unui echipament technologic care va dezvolta procesul de productie impreuna
cu un impozit pe profit considerabil mai mic in comparatie cu celelalte doua varinate, face
reinvestirea profitului cea mai avantajoasa din cele doua variante.

Indicatorii de performanta

Rentabilitatea companiei exprima cat de profitabila este o companie, raportat la anumite


aspecte economico-financiare. Rentabilitatea activelor (rentabilitatea economica) prezinta

4
eficacitatea managementului de a genera profit din activele pe care le are la dispozitie, iar
rentabilitatea capitalului propriu (rentabilitatea financiara) le arata actionarilor cat de eficient
sunt folositi banii investiti de acestia.

Principalii indicatori de performanta financiara sunt: marjele de profit si ratele de


rentabilitate.

Principalele marje de profit relevante in analiza financiara sunt reprezentate de: valoarea
adaugata (VA), reprezentand baza de calcul pentru taxa pe valoarea adaugata de plata,
excedentul brut de exploatare (EBITDA), rezultatul exploatarii, rezultatul curent inainte de
impozitul pe profit (EBT), excedentul brut inainte de dobanzi si de impozitul pe profit (EBIT),
rezultatul exercitiului (profit net sau pierdere).

Indicatorii calculati si modul de calcul al acestora

Indicatori de profitabilitate

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) = profitul net +
cheltuiala cu dobanda + cheltuiala cu impozitele + cheltuiala cu amortizarea

EBIT (Earnings Before Interest, Taxes) = profitul net + cheltuiala cu dobanda + cheltuiala cu
impozitele

EBT (Earnings Before Taxes) = profitul net + cheltuiala cu dobanda

 Rentabilitatea capitalului angajat = EBIT \ Capital angajat


 Marja profitului operational = EBIT \ Cifra de afaceri
 Rentabilitatea economica - ROA (Return on Assets) = rezultat net \ total active
 Rentabilitatea financiara - ROE (Return on Equity) = rezultat net \ capitalul propriu

Indicatori de activitate

 Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri \ active imobilizate


 Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri \ active totale

Indicatori de lichiditate

5
 Lichiditate curenta = active circulante \ datorii pe termen scurt

Indicatori de risc/datorii

 Rata de indatorare globala = Datorii totale \ Active totale


 Gradul de acoperire al dobanzilor = EBIT \ Cheltuieli cu dobanda

Rezultatele si interpretarea calculelor

Indicatori Nici o varianta Reinvestirea profitului Distribuirea dividendelor


EBITDA 79,600.00 59,600.00 59,600.00
EBIT 65,100.00 45,100.00 45,100.00
EBT 58,044.00 44,444.00 41,244.00
Tabel 2.

Din analiza acestor indicatori financiari se poate spunem, la prima veder, ca nici o
varianta din cele doua nu este de preferat, deoarece au rezultate similare si mai mici fata de cele
prezentate in coloana “nici o varianta”. In acest caz trebuie adus iarasi in discutie avantajul pe
termen lung pe care il va avea achizitionarea echipamentului de productie.

Indicatori de profitabilitate Nici o varianta Reinvestirea profitului Distribuirea dividendelor

EBIT \ Capital angajat 19.04% 13.19% 14.01%

EBIT \ Cifra de afaceri 30.66% 21.24% 21.24%

ROA 10.83% 6.85% 6.29%

ROE 47.13% 40.01% 34.55%


Tabel 3.

In ceea ce priveste Rata de rentabiltate a activelor, se poate observa ca nu apare diferenta


semnificativa intre reinvestirea sume de 20.000 lei sau distribuirea acestora sub forma de
dividende. Cand vine vorba de eficienta utilizarii capitalurilor proprii, reinvestirea profitului
aduce o crestere vizibila a acestui indicator. EBIT \ CA sau EBIT \ capitalul angajat nu prezinta
diferente semnificative in cadrul celor doua varinate.

Indicatori de activitate Nici o varianta Reinvestirea profitului Distribuirea dividendelor

6
Viteza de rotatie a activelor
imobilizate 272.18% 216.63% 272.18%

Viteza de rotatie a activelor


totale 62.08% 62.08% 65.93%

Indicatori de lichiditate

Lichiditate curenta 126.07% 106.36% 116.52%

Indicatori de risc/datorii

Rata de indatorare globala 129.84% 120.68% 122.25%

Gradul de acoperire al
dobanzilor 310.00% 310.00% 214.76%
Tabel 4.

Indicatori de activitate, cei de lichiditate si cei de risc / datorii pot avea unele valori
nerealiste pentru ca datele utilizate au fost fictive si nu fost corelate foarte bine, acest lucru se
poate spune si despre cei prezentati mai sus.

Prin achizitionarea echipamentului, viteza de roratie a activelor va scadea in comparatie


cu celelalte doua varinate pentru ca echipamentul va eficientiza procesul de productie. In ceea ce
priveste lichiditatea, nivelul cel mai scazut al acesteia se va inregistra in cazul reinvestirii. Acest
nivel se datoreaza faptului ca odata cu scaderea disponibilitatilor, vor creste si datoriile pe
termen scurt. Indicatori de risc inregistreaza valori asemanatoare din punctul de vedere al
indatorarii si prezinta un avantaj semnificativ in ceea ce priveste gradul de acoperire al
dobanzilor.

Concluzii

Decizia entitatii ALFA de reinvestire a profitului va aduce o scadere a impozitului pe


profit datorat in valoare de 6.400 (7.056 – 656) iar optiunea de distribuire de dividende va aduce
o scadere de 3.200(7.056 – 3.856), diferenta dintre cele doua fiind de 3.200 lei.

Chiar daca din punctul de vedere al indicatorilor performanta, nu se poate observa un


avantaj clar al optiunii de reinvestire, fenomen care se datoreaza analizei pe o perioada surta de
timp a datelor. Totusi, chiar pentru aceasta perioada scurta, eficienta utilizarii capitalurilor
7
proprii arata efectul pozitiv al reinvestirii profitului si indica o viitoare crestere, pe termen lung,
si a celorlati indicatorii de performanta. Eficientizarea procesului de productie si avantajul unui
impozit pe profit mult mai fic (20,5% din valoarea impozitului datorat in cazul distribuirii de
dividende) face ca decizia fiscala de rinvestire a profitului sa aduca avantaje net superioare celor
de distribuirea a dividendelor.

S-ar putea să vă placă și