Sunteți pe pagina 1din 10

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R.- Călători"- S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Conform prevederilor Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare și potrivit dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori
majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări
prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul 2021 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. -
Călători" - S.A. se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, ordonatorul principal de credite în coordonarea căruia
se află, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale şi al Ministerului Finanțelor.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „CFR - Călători”-S.A. înfiinţată
prin H.G. nr.584/1998, cu modificările şi completările ulterioare, este persoană juridică
română, având forma juridică de societate pe acțiuni.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
desfăşoară activităţi de interes public naţional, social şi pentru satisfacerea nevoilor de
apărare a ţării şi are în principal ca obiect de activitate efectuarea transportului feroviar
public de călători, efectuarea transportului de bagaje şi mesagerii, organizarea şi
asigurarea exploatării vagoanelor de dormit, a cuşetelor, barului şi restaurantului, în trafic
intern şi international.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători - S.A. își acoperă
cheltuielile conform prevederilor H.G. nr.584/1998 din veniturile proprii şi în
completare din subvenții, alocații și compensații de la bugetul de stat, conform
prevederilor legale și angajează cheltuieli la nivelul creditelor bugetare aprobate și
repartizate de ordonatorul principal de credite, respectiv de Ministerul Transporturilor și
Infrastructurii.
2. Schimbări preconizate
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 a fost întocmit cu
respectarea următoarelor prevederi legale:
-prevederile art. 48, alin.(1) și (3) din Legea nr.15/2021, Legea bugetului de Stat pe anul
2021;
-ordonanţa Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
-ordinul ministerului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi
structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a
anexelor de fundamentare a acestuia;
-alocațiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2021, nr.
15/2021;
- art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002.
- alte reglementări și legi incidente, în vigoare.
Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Naţională
de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii s-a realizat avându-se în vedere
următoarele:
-rezultatele obţinute în anul 2020, obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în planul de
administrare şi planul de management, cu preponderenţă creşterea performanţelor
economice în condiţiile întăririi disciplinei financiare;
-decizia Consiliului de Administrație nr.37/19.07.2021 privind proiectul de buget de
venituri și cheltuieli pe anul 2021;
-aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății
Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători"- S.A. de reprezentanții
Adunării Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14/20.07.2021;
-nivelul mediu estimat al inflaţiei pe anul 2021 de 2,4% așa cum reiese din Raportul
privind situația macroeconomică pe anul 2021 și proiecția acestuia pe anul 2022-2024,
elaborat de Ministerul Finanțelor;
-dimensionarea cheltuielilor în funcție de veniturile preliminate a fi realizate;
-evaluarea și dimensionarea lichidităților în vederea achitării obligațiilor către salariați,
bugetul general consolidat al statului , bugetele locale, furnizori/prestatori/executanți;
-nivelul și structura cheltuielilor, au fost estimate având în vedere necesarul de materii
prime, materiale, energie și apă, servicii și lucrări, prețurile estimate ale acestora, luând
în calcul consumurile specifice normate, prevederile legale privind amortizarea
mijloacelor fixe, contribuţiile stabilite de lege aferente drepturilor salariale, cheltuielile
cu taxele și impozitele calculate conform legii, nivelul stabilit prin acte normative pentru
costurile ce sunt prevăzute în legi speciale;
-planul de investiţii;
-programul anual al achiziţiilor publice;
-planul de întreţinere şi reparaţii;
-cuprinderea în cadrul proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a
influențelor rezultate în urma aplicării prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța
corporativă, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la drepturile aferente
contractelor de mandat.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a
înregistrat la 31.12.2020 un rezultat brut negativ în valoare de 376.488,02 mii lei
(pierdere) și plăti restante în valoare de 254.768,29 mii lei.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a
programat pentru anul 2021, un rezultat brut negativ în valoare de 360.102 mii lei
(pierdere) și plăti restante în valoare de 250.000 mii lei.
Indicele de creştere al cheltuielilor totale ȋn anul 2021 de 6,37%, este mai mic decît indicele
de creştere al veniturilor totale de 8,36%, astfel că societatea se încadrează în prevederile
Ordonanței Guvernului nr.26/2013 - privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor
operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari
unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.
Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost fundamentat având în vedere prevederile
art. 48 alin.(1) lit. a și alin.(3) din Legea nr. 15/2021- Legea bugetului de stat pe anul
2021 și prezintă o scădere cu 3,98%, respectiv cu 40.847 mii lei față de cheltuielile de
natură salarială programate și aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020
prin H.G. nr.861/2020.
Totodată cheltuielile de natură salarială programate în anul 2021 cuprind și influența de
240 mii lei care reprezintă reîntregirea cu sumele aferente majorării salariului de bază
minim brut pe țară, conform art.48 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 15/2021- Legea bugetului
de stat pe anul 2021 și prevederilor HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază
minim brut pe ţară garantat în plată.
Numărul de personal programat la finele anului 2021 va fi mai mic față de cel programat
și aprobat la finele anului 2020, cu 1000 salariați, iar numărul mediu de salariați
programat la finele anului 2021 este mai mic decât cel programat și aprobat pentru anul
2020 tot cu 1000 salariați.
Nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mare cu
8,52% față de cel realizat la data de 31.12.2020 iar productivitatea muncii în unități
valorice pe total personal mediu estimată pentru anul 2021 este mai mare cu 52,55% față
de cea realizată la data de 31.12.2020.
Pentru anul 2021, având în vedere prevederile art.48, alin.(9) din Legea nr.15/2021-
Legea bugetului de stat pe anul 2021 , Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a programat în proiectul Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 o pierdere mai mică decât cea înregistrată în anul 2020, cu
4,35%, respectiv în valoare de 360.102 mii lei.
Pentru anul 2021, având în vedere prevederile art.48, alin.(10) din Legea nr.15/2021-
Legea bugetului de stat pe anul 2021 , Societatea Naţională de Transport Feroviar de
Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a programat în proiectul Bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 plăti restante în scădere cu 1,87%, respectiv cu 4.768,29 mii lei
față de cele înregistrate la data de 31.12.2020.
În anul 2021, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" -
S.A. va continua măsurile de îmbunătațire a rezultatului brut și de reducere a plăților
restante.
Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.38/22.07.2021 a fost avizat Planul de măsuri
în vederea eficientizării activității Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători
"C.F.R. - Călători" - S.A. și care urmează să fie aprobat de reprezentanții Adunarii
Generale a Acționarilor.
Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu
20,22% față de cele programate pentru anul 2020 și în creștere cu 14,72% față de cele
realizate la data de 31.12.2020 și vor fi asigurate din surse proprii în valoare de
231.424,32 mii le, astfel:
-amortizarea în valoare de 153.532,20 mii lei;
-alte surse în valoare de 77.892,12 mii lei care se compun din sumele rămase din
recapitalizarea aprobată în conformitate cu art.12, alin.3 din OUG nr.135/2020,
modificată prin OUG nr.161/2020 în valoare de 72.470,20 mii lei și din sumele rămase
din anul 2019 din fonduri de recapitalizare în valoare de 5.422 mii lei.
Cheltuielile pentru investiții au fost estimate în scădere cu 20,22% față de cele
programate pentru anul 2020 și în creștere cu 14,72% față de cele realizate la data de
31.12.2020.
Indicatorii economico – financiari, cuprinși în proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021, au următoarele valori:
-productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform
Legii anuale a bugetului de stat, va crește cu 52,55% față de cea realizată la data de
31.12.2020;
- nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat pentru anul 2021 este mai mare cu
8,52% față de cel realizat la finele anului 2020. Pentru Societatea Naţională de Transport
Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., anul 2020 nu poate fi considerat un an de
referință, datorită măsurilor aplicate la nivelul societății, deoarece nu se poate realiza o
comparație reală între câștigul mediu lunar pe salariat realizat în anul 2020 și câștigul
mediu lunar estimat pe anul 2021, deoarece cheltuielile de natură salarială programate
pentru anul 2021 au fost fundamentate avându-se în vedere câștigul mediu salarial
realizat în luna decembrie 2020 și câștigul mediu salarial realizat în primele 5 luni ale
anului 2021, prin aplicarea prevederilor privind drepturile salariale prevăzute în
Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, la nivel de unitate, pentru un număr mediu de
salariați programat în anul 2021 de 12.000 salariați diminuat față de numărul mediu de
salariați realizat în anul 2020 de 12.084 salariați.
Totodată, societatea menționează că fundamentarea cheltuielilor de natură salarială
estimate pentru anul 2021 în valoare de 985.500 mii lei, care au fost reduse față de
nivelul cheltuielilor de natură salarială programat în ultimul buget al societății aprobat
prin HG nr.861/2020, respectă prevederile art. 48 alin. (1) din Legea nr. 15/2021 legea
bugetului de Stat.
Numărul de personal programat la finele anului 2021 este de 12.014 salariați, iar numărul
mediu de salariați programat la finele anului 2021 este de 12.000 salariați și a fost estimat
sub nivelul numărului de personal programat în anul 2020 de 13.014 salariați și sub
nivelul numărului mediu de personal programat în anul 2020 de 13.000 salariați.
Pentru anul 2021, câștigul mediu pe salariat în valoare de 6.772,64 lei/salariat rezultat din
raportarea cheltuielilor de natură salarială (diminuat cu influența sumei de 240 mii lei) la
un număr mediu de salariați de 12.000 salariați este mai mare cu 8,52% decât câstigul
mediu pe salariat realizat în anul 2020 de 6.240,66 lei/salariat, care a rezultat din
raportarea cheltuielilor de natură salarială realizate în anul 2020 la un număr mediu de
salarati de 12.084.
Această creștere a căștigului mediu pe salariat în anul 2021, este posibilă în condițiile în
care societatea a redus cheltuielile de natură salarială în anul 2021 față de nivelul
programat în ultimul buget aprobat pe anul 2020 (985.500 mii lei programat în anul
2021 față de 1.026.347 mii lei programat în anul 2020), datorită faptului că în anul 2020
activitatea societății a fost redusă în contextul demersurilor legislative întreprinse de
autoritățile române pe perioada stării de urgență/alertă, fiind aplicate măsuri de reducere
a programului de lucru al salariaților de la 5 la 4 zile pe săptămâna pe o perioada de 3
luni și intrarea în somaj tehnic a salariaților afectați de întreruperea temporară a
activității. În acest sens au fost emise Deciziile Consiliului de Administrație nr.
8/19.03.2020, nr.14/02.04.2020, nr.18/15.04.2020, nr. 19/15.05.2020, nr. 23/20.05.2020
si nr. 22/20.05.2020.
În anul 2020, urmare aplicării măsurilor de reducere a programului de lucru, intrarea în
somaj tehnic a salariaților afectati de întreruperea temporară a activității coroborate și cu
reducerea numărului de personal (numărul de personal bugetat de 13.000 salariați s-a
redus la 12.084 salariați în execuție), s-a înregistrat o economie a cheltuielilor de natură
salarială față de nivelul bugetat în anul 2020, în valoare de 111.774,56 mii lei (1.026.347
mii lei bugetat anul 2020 versus 914.572,44 mii lei realizat anul 2020), care a condus în
consecință și la diminuarea câștigului mediu salarial realizat în anul 2020 la 6.240,66
lei/salariat față de câstigul mediu salarial estimat în bugetul anului 2020 de 6.502,22
lei/salariat.
În condițiile în care în anul 2020 nu s-ar fi luat măsurile de reducere a cheltuielilor de
natură salarială (fondul de salarii + tichete + cheltuieli sociale) aceste cheltuieli în
execuție ar fi inclus și valoarea economisită care a fost obținută atât prin măsurile expuse
mai sus cât și din reducerea numărului de personal pe cale naturală, astfel ca numărul de
personal programat și aprobat în anul 2020 prin HG nr.861/2021 de 13.000 salariați s-a
redus la 12.084 salariați în execuție.
Numărul de personal programat la finele anului 2021 va fi mai mic decât cel programat și
aprobat în anul 2020 cu 7,68% (1.000 salariați), iar numărul mediu de personal estimat
pentru anul 2021 va fi mai mic cu 7,68% (1.000 salariați) decât numărul mediu de
personal programat și aprobat în anul 2020;
Cheltuielile de natură salarială sunt programate în proiectul bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2021 în scădere cu 3,98% față de cele programate în bugetul de
venituri și cheltuieli pe anul 2020, aprobat prin H.G. nr.861/2020 și în creștere cu 7,76%
față de cele realizate la data de 31.12.2020. În cheltuielile de natură salarială este cuprins
și efortul financiar de 240 mii lei rezultat din aplicarea salariului de baza minim brut pe
țară pe anul 2021, conform HG nr.4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut
pe ţară garantat în plată.
În bugetul anului 2021 s-a programat un număr mediu de salariați de 12.000, în scădere
fata de execuția anului 2020 când s-a înregistat un număr mediu de salariați de 12.084.
Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale vor ȋnregistra o scădere cu 1,84% față de
cele realizate în anul 2020.
Creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în creștere cu 14,08% față de cele
realizate în anul 2020. Valoarea de 100.000 mii lei reprezintă creanțe restante, estimate
pentru anul 2021 și includ sume de încasat prevăzute în sentințele rămase definitive din
procesele câștigate cu Ministerul Trasporturilor și Infrastructurii și sume de încasat de la
Autoritatea pentru Reformă Feroviară reprezentând facilitați de călătorie, acordate
anumitor categorii sociale, în baza unor legi speciale.
Plăţile restante, pentru anul 2021, au fost estimate în scădere cu 1,87% față de cele
realizate în anul 2020, respectiv de la 254.768,29 mii lei(2020) la 250.000 mii lei (2021).
La data de 31.12.2020 din totalul sumei de 254.768,29 mii lei, Societatea Naţională de
Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. înregistrează suma de 178.633
mii lei față de Compania Națională CFR - S.A. care reprezintă cca 70% din totalul
plăților restante iar diferența de 30% se înregistrează la alți furnizori.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a
programat reducerea plătilor restante în anul 2021 față de nivelul realizat la 31.12.2020,
având în vedere prevederile art.48, alin.(10) din Legea nr.15/2021-Legea bugetului de
stat pe anul 2021. Reducerea plăților restante în anul 2021, poate fi realizată doar prin
realizarea targetului de încasări directe prognozat în proiectul de buget pentru anul 2021,
prin încasarea la zi a tuturor creanțelor de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară
precum și prin alocarea compensației bugetare la nivelul necesarului ;
-pentru anul 2021 se estimează o pierdere mai mică decât cea înregistrată la 31.12.2020
cu 4,35%, respectiv în valoare de 360.102 mii lei .
La data de 31.12.2020, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. -
Călători" - S.A. înregistrează pierdere contabilă din anii precedenți anului 2021, în
valoare de 2.020.861 mii lei.
Conform art.48 alin.(9) din Legea nr.15/2021 – Legea bugetului de stat, Societatea
Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a programat
reducerea pierderilor contabile din anii precedeți anului 2021 în Planul de măsuri în
vederea eficientizării activității Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători
"C.F.R. - Călători" - S.A. care a fost avizat în Consiliul de Administrație prin Decizia nr.
38/22.07.2021 și care urmează să fie aprobat de reprezentanții Adunarii Generale a
Acționarilor.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naţionale de
Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. a fost avizat de Consiliul de
Administrație prin Decizia nr.37/19.07.2021 și aprobat de către reprezentanții Adunării
Generale a Acționarilor prin Hotărârea nr. 14/20.07.2021.
Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune
conform H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
organizare şi exercitare a controlului financiar de gestiune și în conformitate cu art.6 (1)
din OG 26/2013 a fost supus consultării organizaţiilor sindicale reprezentative.
Precizăm că sumele sunt actualizate conform filei de buget nr.32/228/19.07.2021,
transmisă de ordonatorul terțiar de credite Autoritatea pentru Reformă Feroviară din
cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii: „Repartizarea creditelor bugetare
reprezentând subvenții pentru transportul public de călători pe anul 2021 pentru
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A.
aprobate prin Legea nr.15/2021- Legea bugetului de stat.
3. Alte informaţii
În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul
sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori
indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al
Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. urmează
sa fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.
Realitatea datelor prezentate în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021,
aparține Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și organelor de conducere ale
Societății Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A. aflată
sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ

1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul Următorii Media pe
curent patru ani cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii
şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern


privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății
Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. - Călători" - S.A., aflată sub
autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, pe care îl supunem
Guvernului spre adoptare.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CĂTĂLIN DRULĂ

Avizam favorabil

VICEPRIM-MINISTRU

ILIE-DAN BARNA

MINISTRUL FINANŢELOR MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI


SOCIALE

DAN VÎLCEANU RALUCA TURCAN