Sunteți pe pagina 1din 9

Anexă

PLANUL DE ACȚIUNI AL GUVERNULUI


PENTRU ANII 2021-2022

Obiective Acțiuni Termen de Indicatori de Instituția Referințe


realizare monitorizare responsabilă
PROTECȚIA MEDIULUI
Indicatori de produs/rezultat:
- 30 de Acte normative aprobate de Guvern;
- aproximativ 700 km din lungimea digurilor de protecție antiviitură întreținute anual;
- 60 mii de persoane cu acces la rețelele de aprovizionare cu apă până la finele anului 2020;
- 9 900 de controale ecologice de stat efectuate anual;
- 7 000 de controale ecologice de stat asupra agenților economici efectuate anual;
- 3 evenimente de promovare a acțiunilor de asigurarea implementării principiilor responsabilității extinse a producătorului organizate anual;
- 18 500 de acte permisive eliberate de Agenția de Mediu anual.
A. OBIECTIVE IMEDIATE
Proiecte de documente de politici publice
Consolidarea Elaborarea și aprobarea Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea apelor nr. 272/2011,
managementului integrat proiectului Programului 2021 aprobată Mediului art.19;
al resurselor de apă de gestionare a PAG 2021-2022
districtului bazinului (Cap. VI Politici sectoriale,
hidrografic Dunărea - Protecția Mediului, acțiunea
Prut–și Marea Neagra nr. 10 și 14).
(ciclul II 2022-2027)
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Ministerul Legea apelor nr. 272/2011,
proiectului 2021 Guvern aprobată Mediului art. 14;
Regulamentului de PAG 2021-2022
funcționare al (Cap. VI Politici sectoriale
Sistemului „Protecția Mediului”
informațional Cadastrul acțiunea nr. 14).
de stat al apelor
Proiecte de acte normative
Dezvoltarea și Elaborarea și aprobarea Noiembrie Proiect de lege Ministerul Tratatul Comunității
consolidarea cadrului proiectului de lege 2021 aprobat de Guvern Mediului Energetice (Art. 16, Anexa
normativ în domeniul privind modificarea și remis II)
evaluării impactului de unor acte normative Parlamentului Transpune:
mediu și prevenirii (Legea nr. 86/2014, Directiva 2014/52/EU;
poluării mediului Legea nr. 851/1996, Agenda de Asociere 2021-
Legea nr. 11/2017, ș.a.) 2027 (Capitolul IV, pct. 2
Mediul Înconjurător);
Strategia de Mediu 2014-
2023 (HG nr. 301/2014, pct.
13 din Planul de Acțiuni);
PAG 2021-2022
(Capitolul VI. Politici
sectoriale „Protecția
mediului” acțiunea nr. 2).
Elaborarea și aprobarea Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea nr. 108/2020 (art. 24,
cadrului normativ 2021 aprobată Mediului alin. (2), pct. c)).
secundar pentru
implementarea Legii
nr. 108/2020 privind
controlul asupra
riscului de accidente
majore care implică
substanțe periculoase
(SEVESO)
B. OBIECTIVE PE TERMEN SCURT
Proiecte de documente de politici publice
Consolidarea cadrului Elaborarea și aprobarea Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de la Paris (Legea
normativ în domeniul proiectului Programului 2022 aprobată Mediului nr.78/2017);
protecției aerului național de adaptare la Convenția cadru a ONU
atmosferic și schimbările climatice și privind schimbarea climei;
schimbărilor climatice a Planului de acțiuni PAG 2021-2022
pentru implementarea (Cap.VI Politici
acestuia sectoariale ,,Agricultura”
acțiunea nr. 9 și 10).
Elaborarea și aprobarea Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de la Paris (Legea
proiectului Programului 2022 aprobată Mediului nr.78/2017);
de dezvoltare cu emisii Convenția cadru a ONU
reduse a Republicii privind schimbarea climei;
Moldova până în 2030 PAG 2021-2022
și a Planului de acțiuni (Cap.VI Politici
pentru implementarea sectoariale ,,Protecția
acestuia mediului” acțiunea 4).
Elaborarea unui cadru de Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
politici privind şi a proiectului Strategiei 2022 aprobată Mediului 2027 (Capitolul IV, pct. 2
măsurilor coerente de de mediu până în anul Mediul Înconjurător);
accelerare a tranziției la 2030 PAG 2021-2022;
economia circulară şi (Capitolul VI. Politici
economia verde sectoriale, Protecția
mediului).
Elaborarea și aprobarea Aprilie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
proiectului Programului 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
de promovare a Min Economiei Mediul Înconjurător);
economiei „verzi” PAG 2021-2022
pentru anii 2022-2027 (Capitolul VI, Politici
sectoriale „Protecția
mediului” acțiunea nr. 4).
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG 2021-2022
Programului privind 2022 aprobată Mediului; (Cap. VI, Politici sectoriale
utilizarea durabilă a Agenția pentru „Protecția mediului” acțiunea
resurselor minerale Geologie și nr. 14).
Resurse Minerale;
Agenția de Mediu;
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului
Extinderea și gestionarea Elaborarea și aprobarea Martie Hotărâre de Guvern Ministerul Obiectivele Strategiei
durabilă a fondului proiectului Programului 2022 aprobată Mediului Naționale de Dezvoltare
forestier și a vegetației de extindere a „Moldova 2030”;
din afara fondului suprafețelor de PAG 2021-2022
forestier vegetație forestieră (Cap.VI Politici
pentru anii 2022-2032 sectoariale ,,Agricultura”
(Programul va acțiunea nr. 12).
prevedea extinderea cu
vegetație forestieră a
15% din teitoriul țării)
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de Asociere,
proiectului Programului 2022 aprobată Mediului Anexele VII și XXIV
de dezvoltare durabilă a Titlul V, Capitolul 13,
sectorului forestier al Titlul IV, Capitolul 16;
Republicii Moldova Strategia Naționale de
Dezvoltare „Moldova 2030”;
PAG 2021-2022
(Cap.VI Politici
sectoariale ,,Agricultura”
acțiunea nr. 12).
Proiecte de acte normative
Consolidarea Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Legea apelor nr. 272/2011,
managementului integrat proiectului 2022 aprobată Mediului art.19;
al resurselor de apă Programului de PAG 2021-2023
gestionare a districtului (Cap.VI Politici
bazinului hidrografic sectoariale ,,Agricultura”
Nistru (ciclul II 2023- acțiunea nr.9, 10 și 14).
2028)
Consolidarea cadrului Elaborarea și aprobarea Decembrie Proiect de lege Ministerul Acordul de Asociere, Anexa
normativ în domeniul proiectului de lege 2022 aprobat de Guvern Mediului XII, Transpune:
schimbărilor climatice privind gazele şi remis Regulamentul nr.517/2014,
fluorurate cu efect de Parlamentului care abrogă Regulamentul
seră (CE) nr. 842/2006 (2018);
PAG 2021-2022
(Cap.VI Politici
sectoariale ,,Protecția
mediului” acțiunea nr. 4).
Asigurarea Dezvoltarea Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
managementului integrat mecanismelor de 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
și durabil al deșeurilor aplicare a principiului Agenția de Mediu Mediul);
de responsabilitate Acordul de Asociere, Anexa
extinsă a XI, Titlul 4, Capitolul 16
producătorului pentru PAG 2021-2022
deșeuri de uleiuri uzate (Cap. VI, Politici
și vehicole scoase din sectoriale ,,Protecția
uz mediului” acțiunea nr. 4).
Elaborarea și aprobarea Octombrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
cadrului normativ 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
secundar pentru Agenția de Mediu Mediul);
implementarea Legii Acordul de Asociere, Anexa
nr.209/2016 privind XI, Titlul 4, Capitolul 16;
deșeurile. PAG 2021-2022
(Cap. VI, Politici
sectoriale ,,Protecția
mediului” acțiunea nr. 4);
(Legea nr. 209 din 2016
privind deșeurile).
Elaborarea și Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
aprobarea proiectului 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
Programului național Agenția de Mediu Mediul);
de gestionare a Acordul de Asociere, Anexa
deșeurilor XI, Titlul 4, Capitolul 16;
PAG 2021-2022
(Cap. VI, Politici sectoriale);
Directiva 2008/98/CE
privind deșeurile;
Legea nr. 209 din 2016
privind deșeurile.
Dezvoltarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
mecanismului de 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
implementare a Legii Agenția Națională Mediul);
nr. 277/2018 privind de Reglementare a Acordul de Asociere,
substanțele chimice Activităților Anexele XI și XVI, Titlul 5
privind stabilirea fișei Nucleare și Cap.3.
tehnice de securitate (i) Radiologice
Dezvoltarea și Elaborarea și aprobarea Mai Proiect de lege Ministerul Acordul de Asociere,
consolidarea cadrului proiectului de lege 2022 aprobat de Guvern Mediului Anexa XI,
normativ în domeniul privind emisiile şi remis Transpune:
evaluării impactului de industriale (prevenirea Parlamentului Directiva 2010/75/UE;
mediu și prevenirii și controlul integrat al Directiva 2015/2193;
poluării mediului poluării, autorizarea Tratatul Comunității
integrată de mediu). Energetice (Art. 16, Anexa
II);
Strategia de Mediu 2014-
2023 (HG nr. 301/2014, pct.
12 din Planul de Acțiuni);
Agenda de Asociere 2021-
2027 (Capitolul IV, pct. 2
Mediul Înconjurător);
PAG 2021-2022
(Capitolul. VI. Politici
sectoriale „Protecția
mediului” acțiunea nr. 2).
Ajustarea cadrului Noiembrie Proiect de lege Ministerul Legea privind emisiile
normativ în 2022 aprobat de Guvern Mediului industriale.
conformitate cu şi remis PAG 2021-2022
prevederile noii Legi Parlamentului (Capitolul VI, Politici
privind emisiile sectoriale „Protecția
industriale Mediului” acțiunea nr. 4).
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâri de Guvern Ministerul Legea privind emisiile
cadrului normativ 2022 aprobate Mediului industriale.
secundar pentru PAG 2021-2022
implementarea Legii (Capitolul VI, Politici
privind emisiile sectoriale „Protecția
industriale Mediului” acțiunea nr. 4).
Revizuirea Decembrie Proiect de lege Ministerul Agenda de Asociere 2021-
instrumentelor 2022 aprobat de Guvern Mediului 2027 (Capitolul IV, pct. 2
economice şi fiscale de și remis Mediul);
mediu şi promovarea Parlamentului Strategia de Mediu 2014-
unor instrumente noi în 2023 (HG nr. 301/2014, pct.
conformitate cu 48 din Planul de Acțiuni);
practicile UE PAG 2021-2022
(Capitolul. VI. Politici
sectoriale „Protecția
mediului” acțiunea nr. 5 și nr.
6)
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Acordul de Asociere,
proiectului 2022 aprobată Mediului Art. 375 lit. (f),
Regulamentului privind Transpune:
etichetarea ecologică Regulamentul nr. 66/2010;
Strategia de Mediu 2014-
2023 (HG nr. 301/2014, pct.
35 din Planul de Acțiuni);
PAG 2021-2022
( Capitolul. VI. Politici
sectoriale „Protecția
mediului” acțiunea nr. 4).
Consolidarea cadrului Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG 2021-2022
normativ în domeniul proiectului 2022 aprobată Mediului; (Cap. VI. Politici sectoriale,
gestionării și folosirii Regulamentului privind Inspectoratul Protecția mediului, pct. 14
resurselor minerale efectuarea controlului pentru Protecția Consolidarea regulilor de
geologic și supravegherii Mediului extragere a zăcămintelor
miniere de stat
naturale).
Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul
proiectului 2022 aprobată Mediului;
Regulamentului cu Agenția pentru
privire la fondul de Geologie și
lichidare și recultivare Resurse Minerale;
Inspectoratul
pentru Protecția
Mediului
Dezvoltarea și Elaborarea și aprobarea Ianuarie Proiect de lege Ministerul Acordul de Asociere,
consolidarea cadrului noului Cod Silvic 2022 aprobat de Guvern Mediului Anexele VII și XXIV
normativ în domeniul și remis Titlul V, Capitolul 13.
silviculturii și extinderii Parlamentului
ariilor naturale protejate Fondarea Parcului Noiembrie Proiect de lege Ministerul PAG 2021-2022
Național „Nistrul de 2021 aprobat de Guvern Mediului (Cap. VI. Politici sectoriale
Jos” și remis „Protecția mediului” acțiunea
Parlamentului nr. 11).
Asigurarea protecției Elaborarea și adoptarea Noiembrie Proiect de lege Ministerul Acordul de Asociere,
biosecurității proiectului de lege 2021 aprobat de Guvern Mediului Anexele XVI și XXIV-B,
privind organismele și remis Transpune:
modificate genetic Parlamentului 1.Directiva 2001/18/CE
(2015);
2.Decizia 2002/811/CE
(2017).
Protecția, administrarea Elaborarea și aprobarea Noiembrie Hotărâre de Guvern Ministerul PAG 2021-2022
și gestionarea fondului regulamentelor privind: 2021 aprobată Mediului ,,Moldova vremurilor bune”,
cinegetic și piscicol criteriile și modul de (Cap. VI. Politici sectoriale
constituire a fondului „Protecția mediului”,
cinegetic; mecanismul acțiunea nr. 2 și 11).
de atribuire și
contractul-tip de
gestiune a fondului
cinegetic; despăgubirea
și modul de reparare a
prejudiciului cauzat
faunei de interes
cinegetic; regulile de
vânat și caracteristicile
mijloacelor folosite în
cadrul vânătorii
Acțiuni de reformă
Reformarea instituțiilor Elaborarea și aprobarea Decembrie Hotărâre de Guvern Ministerul HG nr. 911/ 2016;
din subordine în vederea noului regulament 2021 aprobată Mediului; Legea apelor nr. 272/2011,
depolitizării și Agenției „Apele Agenția „Apele art. 5;
responsabilizării acestora Moldovei” în baza Moldovei” PAG 2021-2022
principiului (Capitolul VI, Politici
managementul integrat sectoriale „Protecția
al resurselor de apă. Mediului” acțiunea nr. 1).
Elaborarea și aprobarea Septembrie Hotărâre de Guvern Ministerul Agenda de Asociere 2021-
reglementărilor privind 2022 aprobată Mediului; 2027 (Capitolul IV, pct. 2
stabilirea autorității în Agenția Națională Mediul);
domeniul substanțelor de Reglementare a PAG 2021-2022
chimice. Activităților (Cap. VI, Politici sectoriale
Nucleare și „Protecția Mediului”);
Radiologice; Legea 277 din 2018 privind
Inspectoratul substanțele chimice;
pentru Protecția Acordul de Asociere,
Mediului Anexele XI și XVI,
Transpune:
Regulamentul
1907/2006/CE.