Sunteți pe pagina 1din 16

Canon de rugăciune la

început de an
bisericesc, sau al
Indictionului
2

2
3

Canon de rugăciune la început de


an bisericesc, sau al Indictionului

1 sepembrie

Rugăciunile începătoare, obligatorii:


În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de


Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor,
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe
noi.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!
Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului,


Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul
bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru
noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinarea şi mântuieşte,
Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,


miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte,
miluieşte-ne pe noi!

3
4

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului


Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne


pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele
noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează
şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea
şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele


Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă
nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi
nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că,


nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem
Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Troparul Începutului de an bisericesc, sau al


Indictionului, glasul al 2-lea:
A toată făptura Ziditorule, Cel Ce timpurile şi anii ai pus
întru puterea Ta, binecuvintează cununa anului bunătăţii Tale,
Doamne, păzind în pace poporul şi ţara aceasta, pentru
rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ne mântuieşte pe noi.

4
5

Cântarea 1, glasul 1.
Irmosul:
Să cântăm toate popoarele, Celui Ce a
scăpat pe Israel din robia cea amară a lui Faraon
şi cu picioarele neudate prin adâncul mării l-a
povăţuit, cântare de biruinţă, căci cu slavă S-a
preaslăvit.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Toţi lui Hristos, Cuvântului Celui Ipostatic, prin Care s-au
alcătuit toate şi prin Care se păzesc neclintite, ca Unuia care din
Dumnezeu-Tatăl, Lumina Cea fără de început, S-a născut,
cântare de biruinţă să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Să cântăm toţi lui Hristos, Celui Ce, cu bunăvoinţa Tatălui,
S-a arătat din Fecioară şi a propovăduit anul cel primit
Domnului, spre mântuirea noastră, cântare de biruinţă, căci cu
Slavă S-a preaslăvit.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
În Nazaret venind Dătătorul Legii, în zilele sâmbetelor a
învăţat, descoperind iudeilor venirea Sa cea de negrăit, prin
care ca un Milostiv, mântuieşte poporul nostru.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Toţi credincioşii lăudăm, pe Preaminunata Fecioară, care
a Răsărit lumii pe Hristos şi de bucuria vieţii veşnice toate le-a
umplut. Pe aceea pururea să o lăudăm că s-a Preamărit.

5
6

Cântarea a 3-a.
Irmosul:
Întăreşte-mă pe mine, Hristoase, pe
piatra cea neclintită a poruncilor Tale şi mă
luminează cu lumina feţei Tale. Că nu este
sfânt, fără numai Tu, Iubitorule de oameni.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Întăreşte, Bunule, ca o vie roditoare, Biserica Ta,
Atotputernice, pe care cu dragoste ai sădit-o pe pământ cu
dreapta Ta şi o păzeşte pe ea.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Pe cei ce cu credinţă Te laudă pe Tine, Stăpânul tuturor,
învredniceşte-i a petrece anul acesta cu fapte duhovniceşti,
bineplăcute Ţie, Ziditorului.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Lină petrecere a anului dă-mi mie, Hristoase Îndurate şi
mă luminează cu cuvintele Tale cele Dumnezeieşti, pe care le
grăiai iudeilor în sâmbete.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Pururea te mărim pe tine ca pe Ceea ce numai tu ai primit,
mai presus de fire, Darul Cel mai presus de om, pe Hristos
Dumnezeul nostru, Cel Ce Neschimbat S-a sălăşluit în
pântecele tău.

Cântarea a 4-a.
Irmosul:
Am cunoscut, Atotputernice, iconomia Ta şi cu frică Te-am
preaslăvit pe Tine, Mântuitorule.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
6
7

Începerea anului ca o pârgă de prinos, îţi


aducem Ţie, Mântuitorule, noi poporul Tău şi cu
cântări îngereşti Te slăvim.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie.
Învredniceşte, ca un Iubitor de oameni, pe
cei ce au început anul, a-l săvârşi spre plăcere Ţie, Hristoase.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Atotţiitorule, Unule, Doamne, înconjurările anului
liniştindu-le, dăruieşte lumii pacea Ta.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Ca pe un liman al sufletelor noastre şi neclintită nădejde,
pe Născătoarea de Dumnezeu toţi să o lăudăm.

Cântarea a 5-a.
Irmosul:
De noapte mânecând, Te lăudăm pe Tine, Hristoase, Cel
Ce eşti împreună fără de început cu Tatăl şi Mântuitorul
sufletelor noastre; pace lumii dăruieşte, Iubitorule de oameni.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Cel Ce toate le umpli de bunătate, Hristoase, dăruieşte
robilor Tăi anul ce se începe de mult bine întocmit, bine roditor
şi încununat cu binecuvântări.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Curgerea anului arat-o nouă schimbare spre cele mai
bune şi paşnică tocmire dă-ne nouă celor ce Te mărturisim pe
Tine, Cuvântul lui Dumnezeu, Care Te-ai asemănat oamenilor.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

7
8

Pe pământ ai venit Cel Ce eşti


împreună fără de început cu tatăl, vestind
celor robiţi iertare şi orbilor vedere, de la
Tatăl, Cel Ce eşti mai presus de vremi.
Stih: Preasfântă Născătoare de
Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.
Nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu Preacurată
şi dorul nostru spre tine îl punem; Milostiv fă nouă, Fecioară, pe
Cel pe Care L-ai născut.

Cântarea a 6-a.
Irmosul:
Pe proorocul l-ai scăpat din chit, Iubitorule de oameni şi pe
mine, Te rog, scoate-mă din adâncul păcatelor.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Viaţă bineplăcută Ţie a începe, cu începerea anului ne
învredniceşte pe noi, Stăpâne.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Părtaşi legii Tale şi plini de zile duhovniceşti arată-ne pe
noi cei ce Te lăudăm pe Tine, Mult Îndurate Mântuitorule.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Pe cei ce scapă la tine te rugăm izbăveşte-i de toată
îngrozirea, Ceea ce ai născut pe Hristos, Dumnezeul nostru.
CONDAC, glasul al 2-lea.
Cel Ce locuieşti întru cei de sus, Hristoase Împărate,
Făcătorul tuturor celor văzute şi celor nevăzute şi Ziditorule, Cel
Ce zilele şi nopţile, timpurile şi anii ai făcut, binecuvântează
acum cununa anului, fereşte şi păzeşte în pace pe cei
binecredincioşi, ţara aceasta şi pe poporul tău, Mult Îndurate.

8
9

Cântarea a 7-a.
Irmosul:
Tinerii în dreaptă credinţă fiind crescuţi,
păgâneasca poruncă nebăgând-o în seamă, de
groaza focului nu s-au înspăimântat, ci în mijlocul
văpăii stând, au cântat: Dumnezeul părinţilor,
bine eşti cuvântat.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Începând anul, pârgă de cântări lui Hristos, Cel Ce
împărăţeşte cu Împărăţie fără de sfârşit, noi, cei binecredincioşi,
cu bună credinţă cântând: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti
cuvântat.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Cel Ce eşti mai înaintea veacurilor şi în veci Domn, pe cei
ce-Ţi cântă Ţie, Hristoase, Izvorul bunătăţilor, umple cu darurile
Tale cele bune anul acesta, Dumnezeul părinţilor, Cel Ce eşti
binecuvântat.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Ca nişte robi Ţie, Stăpânului, spre rugăciune pe
Preacurata Maica Ta aducem, Hristoase, ca să mântuieşti de
toată primejdia, pe poporul Tău, Bunule, pe cei ce-Ţi cântă:
Dumnezeul părinţilor bine eşti cuvântat.

Cântarea a 8-a.
Irmosul:
Pe Cel Ce a izbăvit în cuptor pe tinerii cei cuvântători de
Dumnezeu şi cuptorul cel cu văpaia ca de tunet, în răcoreală l-
a schimbat, pe Hristos Dumnezeu lăudaţi-Lşi preaînălţaţi-L întru
toţi vecii.

9
10

Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru,


Slavă Ţie.
Ca unui începător al mântuirii,
Hristoase, începătură de an aduce Ţie
cinstita Biserică, cântând: Lăudaţi şi
Preaînălţaţi pe Hristos în veci.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Pe Ziditorul, Cel Ce din nefiinţă toate le-a zidit cu
înţelepciune negrăită şi poartă curgerea vremilor după voia Sa,
lăudaţi-L şi preaînălţaţi-L întru toţi vecii.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Lui Dumnezeu, Celui Ce toate le chiverniseşte şi vremurile
preface spre trebuinţa oamenilor cea de multe felurit să-I
cântăm: Lăudaţi-L şi Preaînălţaţi-L în veci.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Pe tine, Maica lui Dumnezeu Fecioară Preacurată, în
înconjurările anilor şi în curgerea vremilor te lăudăm, ca pe
Născătoarea de Dumnezeu şi izbăvitoarea tuturor.

Cântarea a 9-a.
Irmosul:
Chipul naşterii tale celei curate l-a arătat rugul cel ce ardea
nears; şi acum, te rugăm, să stingi cuptorul ispitelor cel sălbăticit
asupra noastră, ca neîncetat să te mărim pe tine, Născătoare
de Dumnezeu.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Cuvântul lui Dumnezeu şi Puterea, Înţelepciunea Cea
Adevărată şi Ipostatică, Care împreună ţii şi chiverniseşti toate

10
11

cu înţelepciune şi această vreme de acum o


tocmeşte robilor tăi în aşezare lină.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă
Ţie.
Toate lucrările Tale, Doamne, cerurile,
pământul şi lumina, marea, apele şi toate
izvoarele, soarele şi luna, întunericul şi stelele, focul şi oamenii
şi dobitoacele, împreună cu îngerii Te laudă pe Tine.
Stih: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.
Unule, Cel Ce eşti mai înainte de veci, ca un Făcător al
veacurilor şi Care împărăteşti, o Dumnezeire în Trei Ipostasuri
Neamestecată, prin rugăciunile Preacuratei şi pururea
Fecioarei Maria, anul acesta roditor arată-l moştenirii Tale.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne
pe noi.
Mântuitorule a toate şi Atotţiitorule, Ziditorule al făpturii şi
Îndreptătorule, pentru rugăciunile Celei ce Te-a născut pe Tine
fără de sămânţă, pace lumii Tale dăruieşte, păzind Biserica
întotdeauna neclintită.
SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Spăimântatu-s-
a Iosif...
Ca la Stăpânul a toate şi Dătătorul bunătăţilor, la Tine
cădem cu credinţă, strigând cu dinadinsul: de a Ta bună
milostivire fiind îmblânzit, Mântuitorule şi pentru rugăciunile
Celei ce Te-a născut şi ale tuturor celor ce au bineplăcut Ţie
pururea, învredniceşte ca un Bun, pe cei ce Te cinstesc în două
Firi şi Te măresc cu credinţă pe Tine.

11
12

Rugăciune la începutul anului


bisericesc
Stăpâne Doamne, Dumnezeul
nostru, Izvorul vieții și al nemuririi,
Făcătorul a toată făptura văzută și
nevăzută, Care ai pus vremile și anii întru
a Ta stăpânire și îndreptezi toate cu iconomia Ta cea cerească
și întru tot bună, mulțumim Ție pentru îndurările minunate pe
care le-ai făcut asupra noastră în toată vremea trecută a vieții
noastre și Te rugăm, întru tot Îndurate Doamne: binecuvântează
cununa anului ce a sosit cu bunătatea Ta și păzește pe
binecredincioșii creștini români de pretutindeni, pe păstorii și
învățătorii noștri.
Înmulțește zilele vieții noastre întru sănătate deplină
sufletească și trupească și ne dăruiește sporire în toate faptele
cele bune. Dăruiește de sus bunătățile Tale întregului Tău
popor: sănătate și mântuire și întru toate bună sporire. Sfântă
Biserica Ta, țara noastră cu toate orașele și satele, izbăvește-le
de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne tuturor pace fără
tulburare.
Răzvrătirile eresurilor strică-le cu puterea Ta, iar pe noi
întărește-ne, Doamne, întru iubirea Cea către Tine și între noi,
ca să ne învrednicim cu inimă curată totdeauna a aduce
mulțumire Ție, Părintelui Celui fără de început și Unuia Născut
Fiului Tău și Preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău
Duh, Dumnezeului Celui slăvit întru o Ființă, și a cânta
preasfântului Tău nume: Slavă Ție, Dumnezeului și
Binefăcătorului nostru, în vecii vecilor!
Amin.

12
13

Încheierea:
Cuvine-se cu adevărat să te fericim,
Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și
prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru.
Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai
mărită fără de asemănare decât serafimii, care
fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea
cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Fie numele Domnului binecuvântat, de acum şi până în


veac. (de 3 ori)

Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse


Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe
noi, amin!

13
14

14
15

15
16

16

S-ar putea să vă placă și