Sunteți pe pagina 1din 5

COORDONAT: APROBAT:

Președintele comisiei metodice Director

______________________________________ ______________________________________
(denumirea comisiei metodice) ( nume, prenume,)

______________________________________ ______________________________________
(nume, prenume, semnătură) (semnătură)

”_____” _______________________2019 ”_____” _______________________2019

CURRICULUM MODIFICAT
Disciplina de studiu MATEMATICA

Elev Crivițchi Nicolae


Clasa a 7-a B
Perioada de realizare 2019-2020
Profesor Dabija Tatiana

Semnătura profesorului
Data întocmirii CM

Unități de competențe Unități de conținuturi Strategii/ tehnologii Strategii Note privind


2

didactice (Activități de de evaluare rezultatele


învățare conform cerințelor
educaționale speciale ale monitorizării
elevului)
1.1.Identificarea, citirea și 1. Numerele naturale 0 – 1 000 Scrierea numerelor
scrierea numerelor naturale 0  Numerele naturale de la 100 naturale; Calcul oral în
– 1 000. până la 1000. baza: unui exerciţiu dat;
1.2. Compararea și ordonarea  Relaţii de comparaţie a înţelegerii terminologiei Răspuns oral
numerelor naturale 0 – 1 000. numerelor naturale. matematice; Rezolvarea Răspuns
1.3. Utilizarea elementelor de ecuaţiilor simple; scris
limbaj matematic aferent Rezolvarea problemelor Exercițiu
conceptului de număr natural. simple; Rezolvarea de rezolvat
1.4. Explorarea modalităţilor situaţii de problemă din Desen
de compunere, descompunere cotidian, care solicită Schemă
zecimală a num. naturale 0 – 1 calcule; Formarea Argumentar
000. șirurilor de numere după e în
1.5. Completarea unor șiruri o regulă dată; scris/oral
de numere naturale asociate completarea șirurilor de Item scris
după reguli indicate sau numere; Determinarea rezolvat
identificate prin observare. valorii de adevăr a unei Algoritm
propoziţii matematice;
Exerciţiu lacunar (cu
numere/semne lipsă);
Completarea
tabelelor/schemelor;
2.1. Efectuarea adunării și 2. Adunarea și scăderea în Calcul oral în baza: unui Răspuns oral
scăderii în concentrul 0 – 1 concentrul 0 – 1 000 exerciţiu dat; înţelegerii Răspuns
000, fără și cu treceri peste  Adunarea și scăderea numerelor terminologiei scris
ordin. naturale în concentrul 0 – 1 000, matematice; calcul în Exercițiu
2.2. Explicarea modului de fără și cu treceri peste ordin. coloniţă; Determinarea rezolvat
calcul și a ordinii efectuării  Exerciţii cu, cel mult, trei ordinii operaţiilor într-un Desen
operaţiilor în exerciţii cu și operaţii, cu și fără paranteze. exerciţiu fără/cu Schemă
2
fără paranteze.  Proprietăţile adunării: paranteze; rezolvarea Argumentar
2.3. Aplicarea adunării, comutativitatea, asociativitatea, unui exerciţiu fără/cu e în
scăderii și a proprietăţilor elementul neutru 0 (fără paranteze; Rezolvarea scris/oral
acestora pentru: compunerea utilizarea terminologiei ecuaţiilor simple; Item scris
și descompunerea numerelor; specifice). Legătura dintre Rezolvarea problemelor rezolvat
aflarea unor numere adunare și scădere. simple; Rezolvarea de Algoritm
necunoscute în exerciţii, șiruri  Probleme de adunare și scădere, situaţii de problemă din
date; schimb de bani. rezolvabile prin 1-3 operaţi cotidian, care solicită
2.4. Rezolvarea problemelor, calcule; Formarea
cu plan sau cu justificări, prin șirurilor de numere după
exerciţiu. o regulă data;
2.5. Formularea problemelor, completarea șirurilor de
cu sprijin în: enunţ incomplet; numere; Determinarea
schemă; operaţii aritmetice; valorii de adevăr a unei
exerciţiu. propoziţii matematice;
2.6. Completarea unor tabele Exerciţiu lacunar (cu
sau scheme în care se numere/semne lipsă);
organizează probleme, Completarea
exerciţii. tabelelor/schemelor;
Calcul digital;
3.1. Efectuarea operaţiilor de 3. Înmulțirea și împărțirea în Calcul oral în baza: unui Răspuns oral
înmulţire și împărţire în concentrul 0 – 1 000 exerciţiu dat; înţelegerii Răspuns
concentrul 0 – 1 000, fără și  Înmulţirea și împărţirea exactă la: terminologiei scris
cu treceri peste ordin. 10, 100; la numere formate din matematice; Calcul în Exercițiu
3.2. Explicarea modului de zeci sau sute întregi. coloniţă; Determinarea rezolvat
calcul și a ordinii efectuării  Înmulţirea cu un număr de o ordinii operaţiilor într-un Desen
operaţiilor în exerciţii cu și cifră, fără și cu treceri peste exerciţiu fără/cu Schemă
fără paranteze. ordin. paranteze; Rezolvarea Argumentar
3.3. Aplicarea înmulţirii,  Împărţirea cu rest. Împărţirea unui exerciţiu fără/cu e în
împărţirii și a proprietăţilor unui număr de 2-3 cifre la un paranteze; Rezolvarea scris/oral
2

acestora pentru aflarea unor număr de o cifră. ecuaţiilor simple; Item scris
numere necunoscute în  Proprietăţi ale operaţiilor Rezolvarea problemelor rezolvat
exerciţii, șiruri date. aritmetice: simple, compuse; Algoritm
3.4. Rezolvarea problemelor, - distributivitatea înmulţirii în rezolvarea de situaţii de
cu plan sau cu justificări, prin raport cu adunarea (fără problemă din cotidian,
exerciţiu. utilizarea terminologiei care solicită calcule;
3.5. Formularea problemelor, specifice); Formularea problemelor;
cu sprijin în: enunţ incomplet; - împărţirea unei sume la un Formarea șirurilor de
schemă; operaţii aritmetice; număr. numere după o regulă
exerciţiu; tematică.  Exerciţii cu cel mult trei operaţii,data; completarea
3.6. Explorarea unor fără și cu paranteze. șirurilor de numere;
modalităţi elementare de  Probleme, rezolvabile prin 1-3 Determinarea valorii de
organizare și clasificare a operaţii învăţate. Metoda adevăr a unei propoziţii
datelor în scheme, tabele. reducerii la unitate. matematice; Exerciţiu
3.7. Investigarea unor situaţii- lacunar (cu
problemă din cotidian, care numere/semne lipsă);
solicită aplicarea operaţiilor și Completarea
a metodelor învăţate. tabelelor/schemelor;
Calcul digital;
4.1. Recunoașterea figurilor și 4. Elemente intuitive de geometrie Rezolvarea problemelor Răspuns oral
a corpurilor geometrice, a și măsurări simple, compuse; Răspuns
elementelor acestora în  Figuri geometrice: punct, linie Rezolvarea de situaţii de scris
modele date și în mediul dreaptă, segment de dreaptă, linie problemă din cotidian, Exercițiu
înconjurător. frântă deschisă/ închisă, linie care solicită calcule; rezolvat
4.2. Completarea unor șiruri curbă deschisă/închisă, cerc, formularea problemelor; Desen
de forme geometrice, de triunghi, pătrat, dreptunghi. Completarea șirurilor de Schemă
rezultate ale unor măsurători,  Corpuri geometrice: sferă, cub, numere/forme Argumentar
asociate după reguli simple cuboid. geometrice; e în
indicate sau identificate prin  Unităţi de măsură: Recunoașterea formelor scris/oral
observare. - pentru lungime: cm, dm, m; geometrice; Efectuarea Item scris
4.3. Exprimarea, compararea, - pentru masă: kg; măsurărilor; transformări rezolvat
2

estimarea rezultatelor unor - pentru capacitate: l; simple ale unităţilor de Algoritm


măsurători, în unităţi standard - pentru timp: minutul, ora, ziua, măsură; Determinarea
de măsură: pentru lungime; săptămâna, luna, anul, deceniul, valorii de adevăr a unei
pentru masă; pentru secolul; propoziţii matematice;
capacitate; pentru timp; - monetare: ban, leu. Exerciţiu lacunar (cu
monetare.  Transformări ale unităţilor de numere/semne lipsă);
4.4. Efectuarea transformărilor măsură, Completarea
simple ale unităţilor standard tabelelor/schemelor;
de măsură: pentru lungime; Activităţi de
pentru timp; monetare. modelare/figurare;
4.5. Investigarea unor situaţii- Atelier de măsurare;
problemă din cotidian, care
presupun efectuarea
operaţiilor aritmetice asupra
rezultatelor unor măsurători
2

S-ar putea să vă placă și