Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic de lungă durată (Fizica, clasa a VI-a):

Instituția:............................................................................................... profesor.........................................................................

Disciplina: Fizică

Clasa: a VI-a

Numărul de ore pe săptămână: 1oră

Anul de studii:_____________

Planificate - 34 ore, inclusiv:

probe de evaluare- 5,

lucrări de laborator - 4
Competențele specifice disciplinei “Fizica”:
1. Identificarea și descrierea fenomenelor fizice și a manifestărilor acestora prin observații
directe și analize ale surselor de informații, manifestând curiozitate și atenție.
2. Investigarea fenomenelor fizice simple prin observare și experimentare, manifestând perseverență și precizie.
3. Analiza și interpretarea datelor și informațiilor privind fenomene fizice simple și
aplicațiilor tehnice ale acestora, manifestând gândire critică.
4. Gestionarea cunoștințelor și capacităților din domeniul fizicii prin rezolvarea de
probleme și situații-problemă cotidiene, manifestând atenție și creativitate.
Nr. Data/ Activități şi produse
Unități de competențe Unități de conținuturi Note
ore săptămâna de învățare recomandate
I. Introducere în studiul fizicii (2 ore)
1.1. Recunoașterea, observarea și Activităţi de învăţare:
descrierea fenomenelor fizice din 1.1. Ce este fizica? Fenomen fizic 1 – observarea fenomenelor fizice.
activitatea cotidiană (exemplu: mișcarea Produse şcolare:
corpurilor, încălzirea apei, propagarea – fenomen fizic observat, descris,
luminii etc.). 11.2. Evaluare inițială 1 clasificat
1.2. Clasificarea fenomenelor fizice.
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: fizica, fenomen fizic, fenomene (mecanice, termice, electromagnetice, optice)
II. Mărimi fizice. Măsurări (6 ore + 1oră la discreția profesorului)
2.1. Mărimi fizice, unități de măsură. Activităţi de învăţare:
2.1. Determinarea mărimii fi zice ce Eroarea absolută – măsurarea/determinarea lungimii, a
poate fi măsurată cu instrumentul dat, a instrumentală.Scrierea rezultatului 1 arieisuprafețelor regulate, a duratei, a
limitelor de măsurare, a valorii unei măsurării unei mărimi fizice volumului corpului solid și al lichidului;
diviziuni și erorii absolute instrumentale. – realizarea unui experiment simplu
2.2.Măsurarea/determinarea lungimii conform etapelor stabilite;
2.2. Utilizarea instrumentelor de măsură și aariei. Aplicații 1 – înregistrarea datelor în tabel.
pentru măsurarea/determinarea mărimilor Lucrări de laborator:
fizice: lungime, arie, volum, timp. 2.3. Măsurarea/determinarea 1) „Determinarea volumului unui
volumului și timpului. Aplicații 1 paralelipiped dreptunghic”;
2.3. Identificarea mărimilor fizice care 2) „Măsurarea volumului unui corp de
nu pot fi măsurate direct. 2.4. Lucrare de laborator: Nr.1„ formă neregulată”.
Determinarea volumului unui Produse şcolare:
2.4. Înregistrarea în tabel a valorilor 1 – instrument de măsură descris, valoarea
paralelipiped dreptunghic”
mărimilor fizice măsurate. unei diviziuni determinate;
.5. Lucrare de laborator: Nr.2 1 – mărime fizică măsurată/determinată;
2.5. Scrierea rezultatului măsurării unei „Măsurarea volumului unui corp de – eroarea absolută instrumentală
mărimi fizice. formă neregulată” determinată;
– tabelul măsurărilor completat;
2.6. La discreţia cadrului didactic – – experiment realizat;
Proiect ”Instrumente de măsură” 1 – raportul prezentat pentru un
experiment/o lucrare de laborator;
– comunicare prezentată: „Contorul de
apă” /„Mensura” / „Contorul de gaz
2.7. Sistematizare și generalizare. natural”;
1
2.6. Efectuarea transformărilor unităților Evaluare sumativă Nr.1 – proiect STEM/STEAM realizat:
de măsură în SI, pe bază de relații dintre „Instrumente de măsură”.
multipli și submultipli. – Test de evaluare sumativă rezolvat.
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: mărime fizică, valoarea mărimii fizice, valoarea unei diviziuni, eroarea absolută instrumentală, mă-
surare directă.

III. Fenomene mecanice (7 ore +1 oră la discreția profesorului)

3.1. Definirea masei și inerției corpului. 3.1. Inerția


3.2. Utilizarea instrumentelor pentru 1 Activităţi de învăţare:
măsurarea/ – observarea fenomenelor în care se
determinarea mărimilor fizice: lungime, manifestă inerția corpurilor;
arie, volum, masă, densitate. 3.2. Masa corpului. Cântărirea. – măsurarea/determinarea volumului, a
3.3. Înregistrarea în tabel a valorilor Aplicații masei, adensității;
1
mărimilor fizice măsurate. – rezolvarea problemelor.
3.4. Extragerea din tabele a valorilor
densității unor substanțe. Lucrare de laborator:
3.3. Densitatea substanței.
3.5. Executarea etapelor unui experiment 3) „Determinarea densităţii substanţei”.
fizic, de Determinarea
măsurare și înregistrare a datelor. densității 1 Produse şcolare:
3.6. Analizarea rezultatelor măsurărilor – probleme rezolvate;
efectuate. – activitate practică realizată: „Măsurarea
3.7. Comunicarea rezultatelor 3.4. Rezolvarea problemelor 1 masei unui corp”.
investigațiilor. – experiment realizat;
3.8. Aplicarea simbolurilor mărimilor – fenomen de manifestare a inerției
fizice, formulelor aferente și unităților de descris;
3.5. Lucrare de laborator: Nr. – raportul prezentat pentru
3„Determinarea experiment/lucrare de laborator;
1
densităţii substanţei” – comunicare prezentată: „Centura de
siguranță” /
3.6 La discreția cadrului didactic – „Cântarul cu balanță” / „Cântarul
prezenta electronic”.
1
rea comunicărilor
măsură studiate
3.7 Sistematizare și generalizare
(masa, densitatea, aria, volumul) la
rezolvarea 1
problemelor.
3.9. Practicarea comportamentului de
precauție în timpul lucrului cu 1 – Test de evaluare sumativă rezolvat
instrumentele de măsură, vase din sticlă 3.8. Evaluare sumativă Nr.2
diferite substanțe, la securitatea în
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: inerție, densitatea substanței, densimetru

IV. Fenomene termice (5 ore)

4.1. Observarea şi descrierea Activităţi de învăţare:


fenomenelor termice 4.1. Structura moleculară a – observarea unor fenomene termice din
din activitatea cotidiană (de exemplu: substanței. activitatea cotidiană;
răcirea, Stare termică, modificarea stării 1 – măsurarea temperaturii corpurilor;
evaporarea, fierberea, topirea, dilatarea termice. – compararea stărilor termice ale
etc.). Încălzire, răcire, echilibru termic corpurilor ce au
conductibilitate termică diferită;
4.2. Utilizarea termometrului pentru 1 – urmărirea buletinelor meteo;
măsurarea 4.2. Temperatura. Aplicații. – extragerea informațiilor dintr-un grafic
Temperaturii. Termometrul. și/sau
Scări de temperatură tabel;
Lucrare de laborator:
4) „Măsurarea temperaturii corpurilor
4.3. Lucrare de laborator:Nr.4 solide/lichide/gazoase”.
„ Măsurarea Produse şcolare:
1
temperaturii corpurilor – temperatură măsurată;
solide/lichide/gazoase” – grafic al variației temperaturii construit;
– fenomen observat descris și definit;
– probleme rezolvate;
4.4. Dilatare/contracție (calitativ). – activitate practică realizată: „Măsurarea
Aplicații 1 temperaturii corpurilor solide, lichide și
(anomalia termică a apei) gazoase”;
4.3. Înregistrarea în tabele a temperaturii
– raportul prezentat pentru
(de
experiment/lucrare de laborator;
exemplu: răcirea apei, buletinul meteo).
– comunicare prezentată: „Anomalia apei
4.4. Reprezentarea grafică a evoluției
la dilatarea termică” / „Dilatarea termică
temperaturii (hârtie milimetrică).
în tehnică” /
4.5. Practicarea comportamentului de 4.5. Sistematizare și generalizare.
„Protejarea contra arsurilor”;
precauție Evaluare 1
– proiect STEM/STEAM realizat:
la încălzirea și utilizarea corpurilor sumativă Nr.3
„Măsurarea temperaturii”.
fierbinți, protejarea contra arsurilor.
– Test de evaluare sumativă rezolvat
4.6. Utilizarea termometrului cu lichid
(reguli de
securitate - în mod special, termometrul
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: dilatare, contracție, echilibru termic, contact termic, reprezentare grafică, anomalie termică.
V. Fenomene electrice. Fenomene magnetice (6 ore)

5.1. Electrizarea corpurilor, sarcină


1
electrică
5.1. Explicarea rezultatelor observărilor,
Activităţi de învăţare:
experien-
5.2. Structura atomică a substanței. – electrizarea corpurilor prin frecare, prin
țelor și întâmplărilor personale privind
Mode 1 contact și prin influență;
fenomenele electromagnetice din natură.
lul planetar al atomului – observarea interacțiunii magneților, a
5.2. Descrierea fenomenului de
acțiunii
electrizare.
5.3. Conductoare și izolatoare magneților asupra corpurilor și asupra
5.3. Respectarea regulilor de protecție
electrice. 1 acului
împotriva
Fenomene electrice în natură magnetic.
electrocutării.
Produse şcolare:
5.4. Practicarea comportamentului de
5.4. Aplicații. Norme de protecție – fenomen electromagnetic explicat;
protecție în
împotriva 1 – reguli de securitate și norme de
cazul fenomenelor electrice naturale.
comportament explicate;
5.5. Crearea unor prezentări ale electrocutării
– fenomene electromagnetice identificate
fenomenelor
5.5. Magneţi, interacţiuni între în cotidian;
investigate, în diverse forme: planşe,
magneţi, poli 1 – problemă/situație-problemă rezolvată;
prezentări
– comunicare prezentată: „Izolarea
(Power Point, Prezi, Smart Notebook, magnetici. Aplicații electrică” /
ș.a.).
„Norme de protecție împotriva
5.6. Clasificarea corpurilor în izolatoare
5.6. Sistematizare și generalizare. electrocutării” /„Busola”
și conductoare.
5.7. Descrierea interacţiunilor între Evaluare 1
– Test de evaluare sumativă rezolvat
corpurile electrizate și între magneţi. sumativă Nr.4

Elemente noi de limbaj specific disciplinei: corp neutru, corp electrizat, electrizare (prin frecare, contact, influență), conductoare electrice,
izolatoare electrice, electroscop, sarcină electrică, coulomb, nucleu, electron, proton, neutron, sarcină electrică elementară, fulger, trăsnet,
paratrăsnet, magnet, pol magnetic, regiune neutră.
VI. Fenomene optice (4 ore)

6.1. Surse de lumină, corpuri transparente, Activităţi de învăţare:


1 – clasificarea surselor de lumină;
translucide, opace. Aplicații
– clasificarea fasciculelor de
6.2. Propagarea rectilinie a luminii. Fasciul lumină;
6.1. Recunoașterea surselor de lumină şi 1 – identificarea elementelor
de lumină
a corpurilor luminate. reflectorizante și fluorescente;
6.2. Clasificarea corpurilor în 6.3. Umbra și penumbra. Eclipse de Soare – studiul formării umbrei și a
transparente, opace penumbrei;
și 1
şi translucide. – vizualizarea eclipselor de
6.3. Explicarea unor fenomene optice în de Lună. Aplicații Soare și de Lună.
baza legii Produse şcolare:
propagării rectilinii a luminii. – clasificare efectuată;
6.4. Utilizarea elementelor – fenomen optic explicat;
reflectorizante și fluoriscente pentru – umbră și penumbră construită;
securitatea la trafic pe timp de 6.4. Generalizare și sistematizare. – comunicare prezentată:
1
noapte și în condiții de vizibilitate redusă Evaluare sumativă Nr.5 „Umbrirea geamurilor” /
„Farul” / „Ceasul solar”/ „Nivela
cu LASER”.
– Test de evaluare sumativă
rezolva
Elemente noi de limbaj specific disciplinei: sursă de lumină, corp luminat, fascicul luminos, convergent, divergent, paralel, rază de lumină,
corp (translucid, transparent, opac), mediu omogen, umbră, penumbră, eclipsă, elemente reflectorizante și fluoriscente, umbra, penumbra.
Total 32 ore

Ore la discreția cadrului didactic 2 ore


La sfârşitul clasei a VI-a, elevul poate:

• clasifica, descrie fenomene fizice;


• măsura/determina mărimile fizice: lungime, arie, volum, timp, masă, temperatură, densitate;
• identifica simbolurile mărimilor fizice și unitățile de măsură;
• clasifica corpurile: conductoare – izolatoare (electrice); electrizate (prin frecare, contact,
influență) – neutre; opace – translucide – transparente;
• recunoaște mărimi fizice care nu pot fi măsurate direct și unitățile lor de măsură;
• explica modul de calcul și determinare a limitelor de măsurare, a valorii unei diviziuni și a
erorii absolute a instrumentelor de
măsurat;
13
• identifica instrumentele de măsurat;
• completa/extrage informațiile într-un/dintr-un grafic și/sau tabel;
• comunica rezultatele măsurărilor efectuate;
• exprima și compara rezultatele unor măsurări, utilizând unități de măsură în Sistemul
Internațional și transformări ale lor:
pentru lungime (mm, cm, dm, m, dam, hm, km), pentru arie (dm2, cm2,m2, km2), pentru volum
(ml, l, cm3,dm3, m3), timp (s,
min, h, zi, săptămână, lună, an), masă (mg, g, kg, t), temperatură (°C, K);
• aplica formulele mărimilor fizice și unitățile de măsură la rezolvarea problemelor/situaților-
problemă;
• propune un plan propriu de măsuri în scopul formării comportamentului de protecție în cazul
fenomenelor mecanice, electromagnetice, termice și optice.

Elemente comune cu Matematica:

- Reprezentarea grafică;
- Determinarea termenului/factorului necunoscut din operația dată;
- Operarea și transformarea unităților de măsură;
- Identificarea relațiilor de proporționalitate;
- Utilizarea mediei aritmetice a 2 sau mai multe numere naturale;
- Calculul puterii cu exponent natural a numerelor naturale.