Sunteți pe pagina 1din 1

Instituţia de învăţământ UNIVERSITATEA „DANUBIUS” GALAŢI

superior
Facultatea FACULTATEA DE DREPT
Departamentul DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC ŞI DREPT
PRIVAT
Ciclul de studii LICENŢĂ
Forma de învăţământ IF, FR, ID
Programul de studii DREPT
An universitar 2020-2021

TEME PENTRU LUCRĂRILE DE LICENŢĂ1


LA DISCIPLINA
PROTECTIA INTERNATIONALA A DREPTURILOR
OMULUI

1. Evoluţia preocupărilor internaţionale privind protecţia juridică a


drepturilor omului
2. Principalele documente internaţionale care garantează drepturile omului
3. Drepturile omului – Studiu comparativ privind transpunerea prevederilor
Declarației Universale a Drepturilor Omului în Constituțiile statelor
europene
4. Drepturi și libertăți în practica CEDO.
5. Organizaţia pentru Securitate si Cooperare în Europa
6. Organismele Convenţiei Americane a Drepturilor Omului
7. Protecţia juridică a drepturilor omului în România.
8. Preocupări regionale privind protecția drepturilor omului. Studiu
comparativ al instituțiilor, procedurilor și practicii judecătorești specifice
principalelor sisteme de protecție a drepturilor omului.
9. Drepturile minorităților naționale. Studiu de caz: România – Regiunea de
Sud – Est
10. Cadrul legislativ european de protecție a drepturilor omului.

Lect. univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE

1
Aceste teme sunt propuse de către conducătorul științific al lucrării de licență. Studenții pot formula
propuneri pentru alte teme de licență care vor fi stabilite împreună cu îndrumătorul științific și se corelează cu
programul de pregătire universitară de licență, cu domeniul de competență al îndrumătorului științific al lucrării
de licență.