Sunteți pe pagina 1din 86

ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului


Constanța

Consiliul local al municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data


de ____________2021;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al domnului primar VERGIL CHIȚAC,


înregistrat sub nr.16026/26.01.2021;

Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze


economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat al
municipiului Constanța, avizul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice,
comerț, turism și agrement, avizul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administrație
publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățeanului, precum și raportul Direcției urbanism înregistrat sub nr.
16027/26.01.2021;

Având în vedere prevederile: Legii nr. 185/2013, republicată, privind


amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate; Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor;
Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991; Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; Legii nr. 120/2006 a
monumentelor de for public; Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor; Legii nr. 148/2000 privind publicitatea;
O.G. nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor; O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, O.U.G. nr. 63/2006 pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice; Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal, H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, Ordonanța nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14) și art.196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Regulamentul local de publicitate la nivelul municipiului Constanța,


și anexele ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2 Odată cu data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr.
260/2010 privind aprobarea regulamentului de signalistică la nivelul municipiului
Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

Art.3 Compartimentul relații consiliul local și administrația locală va comunica


prezenta hotărâre tuturor structurilor funcționale din cadrul Primăriei municipiului
Constanța, Serviciului Public de Impozite și Taxe, regiilor și societăților comerciale
aflate în subordinea Consiliului Local și spre știință, Instituției prefectului județului
Constanța.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR GENERAL,

GEORGIANA GOSPODARU

CONSTANȚA

NR.
REGULAMENTUL LOCAL DE PUBLICITATE
LA NIVELUL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

CUPRINS

Capitolul I
Dispoziţii generale ...............................................................................pag.3
Capitolul II
Aprobarea executării lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor
de publicitate……………………………………………………………………………………………….….pag.5
Capitolul III
Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate ............................pag.7
Capitolul IV
Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate .................pag.10
Capitolul V
Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate ....................pag.12 15
SECŢIUNEA 1
Reguli generale privind amplasarea firmelor.........................................pag.12
SECŢIUNEA a 2 a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a
ecranelor şi publicităţii luminoase…………………………………………………………….…pag.1519
SECŢIUNEA a 3 a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile............pag.19
SECŢIUNEA a 4 a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar .pag. 19
SECŢIUNEA a 5 a
Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor
publicitare……………………………………………………………………………………………….…pag.20
SECŢIUNEA a 6 a
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor ...................................pag.21
SECŢIUNEA a 7 a
Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale
………………………………………………………………………………………………………………….pag. 22
SECŢIUNEA a 8 a
Reguli generale privind publicitatea temporară şi proiectele publicitare
speciale………………………………………………………………………….………………..……….pag.22
SECŢIUNEA a 9 a
Reguli generale privind amplasarea afişelor publicitare şi a anunţurilor de mică
publicitate....................................................................................pag.23
SECŢIUNEA a 10 a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare şi pe mijloace de
transport în comun ........................................................................pag.24
Capitolul VI
Sancţiuni …………….............................................................................pag. 25

1
Capitolul VII
Dispoziții finale ………………………………………………………………...........................pag.26

Anexe la regulament:

- Anexa nr.1.1 - Delimitarea zonelor de publicitate în Municipiul Constanța

- Anexa nr.1.2 - Delimitarea zonelor de publicitate în Municipiul Constanța –


Stațiunea Mamaia și Satul de Vacanță

- Anexa nr.2 – Rețea categorii străzi Municipiul Constanța

- Anexa nr.3 - Formulare de cerere

- Anexa nr.4 - Panouri aparținând UAT Constanța

- Anexa nr.5 – Anexă foto imagini cu exemple de mijloace de publicitate

- Anexa nr.6 - Categorii de mijloace de publicitate permise pe zonele de publicitate

- Anexa nr. 7 – Amplasamente pentru panouri și ecrane publicitare la sol pe


domeniul public/privat al Municipiului Constanța

- Anexa nr. 8 – Locații destinate amplasării de totemuri indicatoare la sol pe


domeniul public/ privat al Municipiului Constanța

- Anexa nr. 9 – Locații pentru amplasarea de coloane port afiș și panouri speciale
pe domeniul public/privat al Municipiului Constanța

- Anexa nr. 10 – Amplasamente – stâlpii aparținând UAT Municipiului Constanța


destinate montării de indicatoare publicitare direcționale și steaguri publicitare

2
Capitolul I
Dispoziţii generale

Articolul 1
Prezentul regulament local de publicitate stabileşte cadrul legal care stă la baza
exercitării activităţii de amplasare a mijloacelor de publicitate în municipiul Constanța,
inclusiv în zona drumurilor publice, în vederea asigurării condiţiilor pentru un cadru
construit coerent, armonios, sigur şi sănătos, pentru protecţia valorilor mediului natural
şi antropic, pentru prezervarea calităţii peisajului şi a cerinţelor privind asigurarea
calităţii în construcţii.

Articolul 2
Prevederile prezentului regulament local de publicitate se aplică autorităţilor
administraţiei publice locale, precum şi tuturor persoanelor fizice şi juridice implicate în
activitatea de publicitate.

Articolul 3
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au
următoarele semnificaţii:
a)afiş - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de
instructaj şi altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetică şi expus
public;
b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a UAT
municipiul Constanța, în urma unei proceduri de analiză a proiectului tehnic şi a
oportunităţii și conformității din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea
mijloacelor de publicitate temporară, având structuri fără fundaţie, - conform anexa 6;
c) banner - suport pentru mesajul publicitar confecţionat din folie sintetică sau din
material textil, în mod obişnuit cu formă dreptunghiulară, ancorat în zone publice;
d) calcan - faţadă fără goluri a unei construcţii, destinată de regulă să fie acoperită de
zidul asemănător al unei clădiri vecine;
e) ecran publicitar - ecran cu proiecție digitală, cu LED-uri, LCD sau altele
asemănătoare, pe care se rulează grafică, spoturi şi altele asemenea, cu conţinut
dinamic şi de dimensiuni variabile;
f) firmă - orice inscripţie, formă sau imagine ataşată/amplasată pe fațada unei
clădiri/construcții, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se
desfăşoară în interiorul clădirii;
g) incintă - suprafaţa de teren înconjurată pe toate părţile de construcţii, de amenajări
sau împrejmuiri;
h) indicator publicitar direcţional (panou direcţional) - înscris, formă ori imagine
care indică o direcţie, proximitatea unui obiectiv sau a unei clădiri unde se desfăşoară
o anumită activitate. În aceeaşi categorie sunt incluse: bannerul vertical, caseta
luminoasă, tăbliţa indicatoare, alte indicatoare de mici dimensiuni, fixate prin prinderi
speciale pe fațadele clădirilor, stâlpi şi altele asemenea;
i) mesh publicitar- suport pentru mesajul publicitar confecţionat din material sintetic
perforat, cum ar fi plasa fină, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe fațadele clădirilor;

3
j) mesh digital - suport publicitar de mari dimensiuni expus pe suprafaţa exterioară a
unui imobil şi care foloseşte modul electronic de afişare a reclamei;
k) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive (suporturi publicitare,
mesh-uri, ecrane publicitare) folosite în scopul prezentării unei activităţi comerciale,
industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;
l) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol,
fără fundaţie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;
m) panou publicitar/ coloană port afiș - structură provizorie, cu fundație, folosită
pentru afişarea unui mesaj publicitar;
n) proiect publicitar special - construcţie provizorie atipică, creată special în scopul
promovării unui produs, a unui serviciu sau eveniment şi care nu are în alcătuirea sa
elemente de fundaţie şi/sau structuri publicitare;
o) promovare - ansamblu de activităţi şi mijloace folosite pentru a difuza un produs
sau serviciu pe piaţă;
p) publicitate - totalitatea modalităţilor şi instrumentelor specifice utilizate pentru a
facilita cunoaşterea şi aprecierea de către consumatori a anumitor produse, servicii sau
pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinaţiei unor spaţii, lansări de
produse, deschideri de magazine şi altele asemenea, precum şi orice formă de
prezentare a unei activităţi comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste
având ca scop promovarea vânzării de bunuri şi servicii, de drepturi şi obligaţii;
q) publicitate luminoasă - publicitate realizată prin utilizarea corpurilor luminoase,
afişe sau panouri luminate printr-o sursă de lumină amplasată astfel încât să asigure
iluminarea afişului, panoului ori corpului publicitar;
r) publicitate pe vehicule - publicitate realizată prin lipirea de afişe, montarea de
panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;
s) publicitate stradală (outdoor) - publicitate efectuată în spaţii deschise, în exteriorul
clădirilor;
ș) publicitate temporară - publicitate realizată cu ocazia unor evenimente,
manifestaţii culturale sau sportive, precum şi pentru acţiuni de promovare de produse
sau activităţi pentru o perioadă limitată de timp;
t) reclamă publicitară - activitate prin care o persoană fizică sau juridică promovează
un brand, marcă, serviciu, informaţie utilă, activitate, produs, idee, folosind mijloace de
promovare cunoscute în scopul de a convinge, a face cunoscut sau a atenţiona publicul
larg;
ț) steag publicitar - piesă de stofă, pânză sau material plastic/sintetic, ataşată la un
suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje
publicitare;
u)structură de publicitate autoportantă - cadru suport amplasat la sol, fără fundaţie
sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feţe
realizate din materiale uşoare de tip mesh, plasă fină, pânză şi altele asemenea, pe care
se află imprimate reclame şi mesaje publicitare;
v) totem - structură publicitară verticală, luminoasa sau nu, cu fundație, având
structură proprie,amplasată numai în zona/dreptul spaţiului destinat activităţii, pe
terenul deținut de operatorul economic,în temeiul careia se realizează publicitate în
nume propriu.

4
w) totem indicator – structură verticală luminoasă sau nu, cu fundație, având
structură proprie, amplasată numai în zona/dreptul spaţiului destinat activităţii (în
proximitatea acestui loc), pe terenurile aparținând UAT Municipiul Constanța, cu scopul
de a semnaliza/indica o instituție publică, entitate juridică, un operator economic,
având afișate denumirea, eventual sigla sau o săgeată indicatoare,
cu rolul de a semnaliza/indica sediul sau punctul de lucru al acestora.

Capitolul II
Aprobarea executării lucrărilor
pentru amplasarea mijloacelor de publicitate
Articolul 4
(1) Aprobarea amplasării, executării lucrărilor, menţinerii mijloacelor de publicitate,
respectiv desfiinţării acestora, pe faţadele clădirilor sau ale celor care au un sistem
propriu de susţinere în raport cu pământul se poate realiza numai în condiţiile emiterii
autorizaţiei de construire, respectiv autorizație de desfiinţare.
(2) În autorizaţia de construire, UAT municipiul Constanța –prin direcția de specialitate
în domeniul urbanismului va preciza caracterul provizoriu al construcţiei, precum şi
durata de autorizare a suportului construcţiei mijlocului de publicitate.
a) În vederea emiterii autorizației de construire solicitantul, persoană fizică sau
juridică, va preciza în cuprinsul cererilor pentru emiterea certificatului de urbanism și a
autorizației de construire lucrările de construire propuse și durata de existență a
suportului construcției mijlocului de publicitate.
b) Durata de autorizare a suportului construcției mijlocului de publicitate se va
corela cu durata de existență solicitată și cu perioada de valabilitate a contractelor sau
documentelor prin care se dețin sau se dă dreptul de utilizare a imobilelor ce fac obiectul
amplasării, executării lucrărilor și menţinerii mijloacelor de publicitate după caz, cu
înscrisurile depuse de solicitanții ce vor face dovada deținerii dreptului de execuție a
lucrărilor de construcții asupra imobilului/amplasamentului, fiind de maxim 5 ani pentru
firme, copertine, panouri publicitare, totemuri, ecrane publicitare, adaposturile
destinate publicului/stațiile de autobuz, indicatoare publicitare direcționale (panouri
direcționale), meshuri și reclame luminoase.
c) La data expirării duratei de existențăa mijlocului de publicitate, solicitantul,
persoană fizică sau juridică, va deține o nouă autorizație de construire sau va aduce
amplasamentul la forma inițială, în condițiile legislației în vigoare, pe cheltuială proprie
în baza unei autorizații de desființare.
d) Desființarea oricărui mijloc de publicitate, indiferent de modalitatea de
amplasare, se va face cu respectarea prevederilor prezentului regulament local de
publicitate și a legislației în vigoare.
(3) În funcție de zonele de publicitate, mijloacele de publicitate amplasate pe schelele
montate pe faţadele construcţiilor/clădirilor noi, aflate în diferite faze de execuţie, sau
ale celor existente, aflate în reparaţie, ori pe elementele de împrejmuire a şantierului,
inclusiv pe utilajele folosite la lucrările de construcţii, se autorizează odată cu
autorizarea organizării execuției lucrărilor organizării de șantier sau ulterior şi este
valabilă pe toată durata existenţei acesteia, în condițiile prezentului regulament local de
publicitate și a legislației în vigoare.

5
(4) Proprietarii imobilelor care şi-au dat acordul pentru amplasarea mijloacelor de
publicitate sunt obligaţi, în condiţiile alin.(1), să solicite executantului construcţiei
suportului publicitar autorizaţia de construire.
(5) Nu se emite autorizație de construire pentru amplasarea de mijloace publicitare pe
construcțiile edificate fără autorizație de construire sau cu nerespectarea autorizației de
construire.
(6) Este interzisă amplasarea de mijloace publicitare pe terenurile aparținând UAT
Municipiul Constanța destinate temporar organizării de șantier precum și pe schelele
amplasate pe aceste terenuri ori pe elementele de împrejmuire ale terenului.

Articolul 5
(1) Documentația necesară pentru emiterea autorizației de construire a firmelor va
cuprinde în mod obligatoriu și reprezentarea grafică a întregii fațade a imobilului, cu
toate elementele prezente (arhitecturale, mijloace de publicitate, firide de branșament
la utilități, etc.), precum și mijloacele de publicitate propuse pentru autorizare. În
situaţia integrării construcţiilor într-un front existent, se va prezenta şi desfăşurarea
stradală prin care se va arăta modul de integrare a mijloacelor de publicitate propuse;
în cazul mijloacelor publicitare amplasate la sol se va prezenta un studiu care să conțină
poze cu situația existentă și simulări cu situația propusă din cele mai importante puncte
de perspectivă.
(2) În cazul expirării termenului de autorizare pentru existențaprovizorie a construcţiei
publicitare, conform prevederilor art. 4 alin.(2), iar acest termen nu a fost prelungit,
proprietarul suportului publicitar şi cel al imobilului, pe care este amplasată construcţia-
suport a mijlocului publicitar, sunt obligaţi, sub sancţiunea legii, să desfiinţeze
construcţia-suport pentru mijlocul de publicitate şi să aducă imobilul la starea iniţială,
pe cheltuială proprie.
(3) Dacă până la data expirării termenului de autorizare a existenței provizorii sau a
termenului de prelungire a autorizării existenței provizorii, după caz, mijlocul de
publicitate amplasat provizoriu nu este desfiinţat, în termen de cel mult 30 de zile
primarul municipiului Constanța va dispune desfiinţarea construcţiei-suport pentru
mijlocul de publicitate provizoriu, pe cale administrativă, indiferent de categoria de
proprietate pe care aceste construcţii provizorii sunt amplasate, fără a se emite
autorizaţii de desființare și fără sesizarea instanţelor de judecată.
(4) Cheltuielile rezultate ca urmare a acţiunilor prevăzute la alin.(3) sunt în sarcina
proprietarului construcţiei şi vor fi recuperate ulterior de la acesta, în condiţiile legii.
(5) Sistemele de ancoraj ale mijloacelor de publicitate amplasate pe construcţii
existente sunt supuse inspecţiilor obligatorii privind urmărirea comportării în timp a
construcţiilor pentru care, periodic, dar nu mai puţin de o dată la 2 ani, un specialist
tehnic atestat ca expert pentru cerinţa rezistenţă mecanică şi stabilitate va întocmi un
raport tehnic de inspecţie care, prin grija proprietarului, va fi comunicat Inspectoratului
judeţean în construcţii în a cărui arie teritorială este situată construcţia, din care să
rezulte faptul că menţinerea utilizării acestora nu prezintă un grad de pericol public
datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice periculoase, seisme şi altele,
care să poată genera consecinţe grave: pierderi de vieți omenești, vătămare gravă a
integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală

6
sau parţială a unor bunuri ori alte consecinţe deosebit de grave care, potrivit dispoziţiilor
art. 35 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, pot constitui
infracţiuni.
(6) În zonele construite protejate, autorizarea lucrărilor se va face cu obținerea în
prealabil a Avizului Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural
(D.J.C.C.P.C.), conform legislației în vigoare.

Articolul 6
În cazul amplasării mijloacelor de publicitate temporare pe pământ, care nu
necesită fundaţii, în cadrul unor campanii publicitare şi/sau activităţi de promovare ce
nu depăşesc 30 de zile şi care se desfăşoară pe domeniul public sau privat al statului
şi/sau al UAT municipiul Constanța ori pe proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau
juridice, în condiţiile prezentului regulament, UAT municipiul Constanța poate aproba,
la cererea solicitanţilor, amplasarea unor astfel de mijloace de publicitate temporară cu
condiția comunicării autorității publice locale a perimetrului alocat montajului în
coordonate Stereo 70.

Articolul 7
(1) Aprobarea pentru construcţia mijlocului de publicitate temporară, potrivit
dispoziţiilor art. 6, se poate da pentru o perioadă de cel mult 30 de zile şi poate fi
prelungită doar o singură dată, la cererea solicitantului, pentru o perioadă cel mult egală
cu cea aprobată iniţial.
(2) La expirarea perioadei de aprobare a mijlocului de publicitate temporară, solicitantul
are obligaţia de a desfiinţa construcţia şi de a aduce amplasamentul pe care a fost
montată aceasta, la starea lui iniţială; în caz contrar primarul municipiului Constanța va
proceda potrivit prevederilor art. 5 alin.(3).
(3) Orice amplasare ulterioară se poate face în condițiile prezentului articol, alin (1) și
(2).

Capitolul III
Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

Articolul 8
Zonele de publicitate sunt zonele din UAT Municipiul Constanța în care se impun
restricții speciale sau/și sunt permise numai anumite categorii de mijloace publicitare
respectiv acele perimetre în care se pot stabili anumite criterii de desfășurare a
activității de reclamă și publicitate, în condițiile respectării legislației în vigoare.
(1) Delimitarea în cadrul teritoriului administrativ al municipiului Constanța a zonelor
de publicitate lărgită (ZL), respectiv, a zonelor de publicitate restrânsă (ZR), se
realizează având în vedere zonele protejate stabilite prin documentațiile de urbanism
aprobate în condițiile legii (Planul Urbanistic General al Municipiului Constanța, Planul
Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia, etc.), Lista monumentelor istorice aprobată prin
O.M.C. nr. 2.828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul Ministrului
Culturii şi Cultelor nr.2.314/2004, legislația în vigoare privind monumentele istorice,

7
monumentele de for public, monumentele naturii, peisajul precum și obiectivele cu
valoare arhitecturală sau ambientală deosebită și alte zone protejate/de protecție.
(2) Pe raza municipiului Constanțase delimitează trei zone de publicitate: două
zone de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2, precum și o zonă de publicitate lărgită
ZL.
Prin autorizațiile de construire emise și/sau avizele emise se va asigura caracterul
coerent și unitar al imaginii urbane.

a) Zonele de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2 (conform anexei nr.1.1 și anexei nr.
1.2)
Zonele de publicitate restrânsă sunt zone din localitate în care se impun restricţii
speciale sau/şi sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.
Categoriile de mijloace de publicitate permise sunt stabilite prin prezentul regulament
local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, formă sau amplasare să nu altereze
caracteristicile arhitecturale şi ambientale ale zonei.

(1) Zona de publicitate restrânsă ZR1 în care se impun restricții severe.

Din Zona de publicitate restrânsă ZR1 fac parte(conform anexei nr.1.1):

● Situl urban „Zona Peninsulară Constanța” (CT-II-s-B-02832, Situl urban „Zona


Comercială Centrală” (CT-II-s-B-02811) conform Listei Monumentelor Istorice;
● Imobile monument istoric din Stațiunea Mamaia ale căror zone de restricție sunt
delimitate conform PUZ Stațiunea Mamaia aprobat prin H.C.L. nr.121/2013: „Hotel
Rex”, „Vila Regală”, „Cazinoul Mamaia”, etc.;
● Imobile situate în afara siturilor urbane enumerate mai sus, dar care îndeplinesc
următoarele condiții:
o construcții reprezentând monumente istorice clasate și zona lor de
protecție;
o monumentele de for public și zonele lor de protecție (așa cum sunt definite
în Legea nr. 120/2006 a monumentelor de for public);
o parcuri și grădini (așa cum sunt definite în Legea nr.24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor);
o lacurile cu zonele lor de protecție de 5m.
● Pe străzile care delimitează orice zonă de publicitate, prevederile din acea zonă se
aplică pe ambele fronturi ale străzii, prioritate având prevederile din zona cu restricții
mai severe.

Mijloacele publicitare admise în ZR1, în condițiile respectăriiprevederilor


impuse de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt
înscrise în Anexa nr. 6, conform tabelului.

(2) Zona de publicitate restrânsă ZR2 în care se impun restricții speciale;


Din zona de publicitate restrânsă ZR2 fac parte următoarele situri urbane: CT-II-
S-B-02820, CT-II-s-B-02821, CT-II-s-B-02842 conform Listei Monumentelor Istorice;
ce constituie a doua etapă de dezvoltare a orașului modem, precum și clădirile și
ansamblurile cu valoare arhitecturală, ambientală și memorială, după cum urmează:

8
● Zona de coastă, așa cum este stabilită în HCL nr.292/2005 privind aprobarea Planului
Urbanistic Zonal - Zona de coastă a Mării Negre - Etapa I- Creșterea atractivității
turistice a falezei Tomis- Mamaia, municipiul Constanța;
● Arterele principale de circulație (conform anexa nr. 2). În Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă Polul de creștere Constanța sunt stabilite arterele principale de circulație:
Bulevardul Tomis (partea E60), Bulevardul Mamaia, Bulevardul Alexandru Lăpuşneanu
/ Bulevardul 1 Decembrie 1918 / Bulevardul 1 Mai (E60/ DN39), Bulevardul I.C. Brătianu
(DN3), Bulevardul Aurel Vlaicu (E87/ DN3C/ DC86), Bulevardul Ferdinand, Strada
Mircea cel Bătrân, Strada Soveja, Strada Dezrobirii.
● Din Zona de publicitate restrânsă ZR2 fac excepție monumentele istorice și
monumentele de for public care au restricții aferente Zonei de publicitate restrânsă ZR1.
Mijloacele publicitare admise în ZR2, în condițiile respectăriiprevederilor
impuse de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt
înscrise în Anexa nr. 6, conform tabelului.
b). Zonă de publicitate lărgită ZL alcătuită din teritoriul municipiului Constanța cu
excepția zonelor ZR1 și ZR2.
Zona de publicitate lărgită este reprezentată de tot teritoriul UAT municipiul
Constanța exceptând zonele de publicitate restrânsă, în care pot fi amplasate categoriile
de mijloace de publicitate în condițiile prezentului regulament local de publicitate și ale
legislației în vigoare.
Mijloacele publicitare admise în ZL, în condițiile respectăriiprevederilor impuse
de prezentul regulament local de publicitate și ale legislației în vigoare, sunt înscrise în
Anexa nr. 6, conform tabelului.
În anexa nr.3 se regăsesc formularele de cereri.

Articolul 9
(1) Concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi a
mijloacelor de publicitate se va face de către UAT municipiul Constanța în condiţiile legii
și ale prezentului regulament local de publicitate.
(2) UAT Municipiul Constanța va organiza procedura privind atribuirea prin
concesionarea, închirierea sau asocierea în participaţie a amplasamentelor şi mijloacelor
de publicitate prin licitație publică.
(3) Organizatorii procedurii de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie a
amplasamentelor şi mijloacelor de publicitate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt obligaţi
să prevadă, în caietele de sarcini, obligaţia ofertanţilor declaraţi câştigători de a asigura
accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea
amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.
(4) Mijloacele de publicitate admise pe raza UAT Municipiul Constanța și modalitatățile
de atribuire a amplasamentelor situate pe domeniul public și privat al UAT municipiul
Constanța, pentru toate zonele de publicitate, care se supun procedurii de concesionare,
închiriere sau asociere în participaţie, sunt evidențiate în Anexa nr.6 la prezentul
regulament.

Capitolul IV

9
Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

Articolul 10
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate se poate face atât pe domeniul public sau
privat al statului şi al UAT Municipiul Constanța, cât şi pe proprietatea privată a
persoanelor fizice sau juridice, cu acordul acestora şi cu respectarea prevederilor legale
și ale prezentului regulament local de publicitate.
(2) Pe întreaga perioadă de valabilitate a autorizării existențeiconstrucţiilor-suport
pentru mijloacele de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor sau
terenurilor pe care acestea sunt amplasate, proprietarul construcţiei-suport are
obligaţia afişării permanente de materiale publicitare.
(3) În situaţia în care proprietarul construcţiei-suport pentru mijloace de publicitate nu
are contracte de publicitate în derulare, va afişa materiale privind propria activitate sau
materiale privind campanii educaţionale, umanitare, sociale, culturale de interes public.
(4) Primarul municipiului Constanța este obligat să ceară proprietarului mijlocului de
publicitate desfiinţarea construcţiei-suport pentru mijlocul de publicitate, atunci când
constată lipsa afişării materialelor publicitare pe o perioadă mai mare de 60 de zile
calendaristice.

Articolul 11
Mijloacele de publicitate care se amplasează în zona drumurilor publice se
autorizează cu avizul administratorului drumului și se amplasează și se execută cu
respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor şi
circulaţia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea şi amplasarea
construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje,
viaducte şi tuneluri rutiere, precum şi ale legislaţiei ce reglementează domeniul public
şi regimul proprietăţii și ale prezentului regulament local de publicitate.

Articolul 12
(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisă în următoarele situaţii:
a)în ariile naturale protejate de interes naţional şi internaţional, cu excepţia
intravilanelor incluse în acestea;
b) în spaţiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebită. Amplasarea pe
spațiile verzi neamenajate va fi acceptată preponderent în zonele de intrare/ieșire în/din
municipiu;
c) în locurile de joacă sau locurile de odihnă situate în zona blocurilor de locuinţe
colective;
d) pe clădirile reprezentând sedii ale autorităţilor administraţiei publice locale şi
centrale, precum şi ale instituţiilor publice, cu excepţia afişajelor care anunţă
activitatea ce se desfăşoară în interiorul sediilor;
e) pe arbori, arbuști, etc.;
f)în ampriza străzilor publice şi a drumurilor, indiferent de categoria acestora;
g) pe obiectele de artă monumentală şi monumentele de for public;

10
h) pe monumentele istorice, cu excepţia firmelor care anunţă activitatea ce se
desfăşoară în interiorul clădirii şi a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuării
lucrărilor de consolidare/restaurare în condiţiile legii și prezentului regulament;
i) pe clădirile aflate în stare avansată de deteriorare evidențiată în expertiza tehnică, în
situaţia în care amplasarea mijlocului de publicitate afectează structura de rezistenţă
şi/sau stabilitatea şi integritatea elementelor constructive şi decorative ale anvelopei
clădirii;
j) în incinta şi/sau pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lăcaşurilor de cult,
troiţelor, scuarurilor, parcurilor şi grădinilor publice;
k) în zonele în care a fost restricţionată sau interzisă publicitatea prin prezentul
Regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;
l) în interiorul intersecţiilor şi al sensurilor giratorii, în spaţiul destinat circulaţiei
autovehiculelor şi semnalizării rutiere, în zone în care desfăşurarea în condiţii normale
a traficului ar putea fi perturbată;
m) pe parapetele şi/sau pereţii pasajelor rutiere subterane şi supraterane ori sub
poduri;
n) pe semnele de circulaţie, inclusiv pe stâlpii de susţinere a elementelor de semnalizare
rutieră sau de circulaţie, pe stâlpii de alimentare cu energie electrică, pe stâlpii de
iluminat public, pe stâlpii de susţinere a elementelor de transport public, pe stâlpii de
telecomunicaţii sau orice alt tip de stâlpi amplasaţi în localităţi sau de-a lungul
arterelor de circulaţie;
o) în zona de protecţie a autostrăzilor, pe benzile metalice de delimitare a sensurilor de
circulaţie a autostrăzilor sau drumurilor naţionale expres, precum şi pe benzile laterale
de protecţie a sensurilor de circulaţie;
p) pe lucrările de artă care traversează drumul, pe portale cu semnalizare rutieră sau
în soluţii independente autoportante în traversarea drumului.
(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafeţelor vitrate ale
clădirilor.
(3) Se interzice amplasarea şi utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot
tulbura liniştea publică.
(4)Se interzice amplasarea în ampriza drumurilor publice a mijloacelor de publicitate
care prin formă, conţinut, dimensiuni şi culori în combinaţii specifice pot fi confundate
cu mijloacele de semnalizare rutieră sau împiedică vizibilitatea acestora, precum şi a
indicatoarelor de orientare şi informare.
(5) Atunci când, pe faţada sau calcanul unei clădiri, pot fi amplasate mai multe mijloace
de publicitate, cu excepţia firmelor, acestea vor fi realizate unitar, ca tip, dimensiune şi
încadrare pe faţada sau calcanul clădirii.
(6) Amplasarea mijloacelor de publicitate pe terenurile/ construcțiile/investițiile care
au făcut obiectul unor proiecte ale UAT Municipiul Constanța, inclusiv cele realizate cu
finanțarea din fonduri structurale nerambursabile, se face cu avizul direcțiilor de
specialitate din cadrul Primăriei municipiului Constanța, în condiţiilelegislaţiei în vigoare
şi ale prezentului regulament.

Articolul 13

11
Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanţă mai mică de 2,00 m
faţă de limita de proprietate a imobilelor sau terenurilor private ale persoanelor fizice
şi/sau juridice, fără acordul scris al proprietarilor, şi numai dacă, prin această
amplasare, nu se afectează accesul şi utilizarea fără îngrădire a proprietăţii şi/sau nu
se estompează în nici un fel vizibilitatea din şi înspre proprietate.

Articolul 14
(1) În scopul asigurării siguranţei cetăţenilor şi integrităţii bunurilor, operatorii de
publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale şi sisteme constructive ce
respectă prevederile legale privind calitatea în construcţii.
(2) Operatorii de publicitate au obligaţia să asigure identificarea panourilor publicitare
prin inscripţionarea acestora cu informaţii privind denumirea operatorului, codul de
identificare fiscală a acestuia şi numărul autorizaţiei de construire.
(3) Operatorii de publicitate au obligația urmăririi permanente a stării mijloacelor de
publicitate și a comportării în timp a acestora și de a interveni imediat cu lucrări de
repații, înlocuirea elementelor deteriorate, etc., ori de câte ori situația o impune în
scopul remedierii deficiențelor constatate.

Capitolul V
Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate
Secţiunea 1
Reguli generale privind amplasarea firmelor

Articolul 15
În zona de publicitate restrânsă ZR1, ZR2 - definită conform anexelor 1.1 și 1.2.
firmele vor fi amplasate astfel:
● perpendicular pe faţadă, cu sistem de prindere în consolă în concordanţă cu stilul
arhitectural al clădirii; ieşite în consolă maxim 0,60 m, fără a depăşi suprafaţa de 0,50
m2 în ZR1 și maxim 0,90 m2 în ZR2, la o înălțime de minim 3,00 m de la cota trotuarului
și fără afectarea vizuală a suprafețelor vitrate cu încadrarea în elementele
stilistice/decorative arhitecturale ale fațadelor;
● în planul faţadei: simple, luminoase sau iluminate arhitectural, care să se integreze
cu elementele stilistice din arhitectura imobilului (materiale, forme, culori, dimensiuni,
etc.), să nu acopere elementele decorative ale faţadei, să fie amplasate corelat cu
compoziția fațadei și cu poziția firmelor de pe clădirile învecinate, iar în documentaţia
de autorizare se va prezenta fotomontaj cu desfăşurarea stradală în care va fi inclusă
propunerea în contextul existent. În situaţiile în care arhitectura clădirilor include
elemente constructive dedicate firmelor, acestea se vor utiliza ca atare; standarde de
marcă (brand) vor fi adaptate astfel încât să se respecte prevederile regulamentuluilocal
de publicitate.
În zona de publicitate restrânsă ZR1 firmele vor fi iluminate din exterior, nu luminoase.

Articolul 16
(1) În zona de publicitate lărgită (ZL) firmele se amplasează pe faţadele clădirilor sau
în locuri special amenajate, după cum urmează:

12
a) pe clădirile de locuit având spaţii cu altă destinaţie la parter, mezanin sau alte
niveluri supraterane, se amplasează numai pe porţiunea de faţadă corespunzătoare
acestor spaţii sau pe parapetul plin şi continuu al primului etaj, unde este cazul, cu
acordul proprietarilor;
b) firmele în consolă se amplasează la o înălţime minimă de 2,50m de la nivelul
trotuarului. Faţă de planul vertical al faţadei, firmele vor putea ieşi în consolă maximum
0,9m, dar păstrând o distanţă de minimum 1,00m faţă de planul vertical ce trece prin
bordura carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
c) copertinele pe care se inscripţionează o firmă vor fi amplasate la minimum 2,50
m înălţime faţă de nivelul trotuarului şi vor ieşi din planul faţadei maximum 1,50m; ele
vor păstra o distanţă de minimum 1,00m faţă de planul vertical ce trece prin bordura
carosabilului sau faţă de limita interioară a plantaţiei de aliniament;
În ZR1 și ZR2, pentru copertine, parasolare, umbrele se vor îndeplinii următoarele
condiții: vor avea culori pastelate, deschise, fiind interzise culorile vii și contrastante;
se va folosi un singur însemn publicitar discret, pe maxim 10% din suprafața fiecăreia
în parte.
Se interzice împrejmuirea teraselor cu panouri publicitare. În zonele arterelor
comerciale, Cazino Mamaia, Peninsulă, promenade, firmele aferente activităților
comerciale comerț/alimentație publică trebuie să aibă un caracter unitar care să
respecte arhitectura zonei și specificul acesteia.
d) în cazul amplasării firmelor pe aticul clădirilor de locuinţe colective sau pe
parapetul plin al etajului I, după caz, firmele nu vor depăşi dimensiunile elementelor
constructive-suport sau a suprafețelor opace ale fațadelor;
e) în cazul apartamentelor în care se derulează activităţi cu caracter temporar
situate în clădiri de locuinţe colective, firmele aferente se amplasează la parterul clădirii,
cu acordul proprietarilor afectaţi.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. e), firmele se amplasează astfel:
a)în zona scării de acces corespunzătoare, dacă apartamentul este situat la alte
niveluri decât la parter sau demisol;
b)fără a depăşi limita spaţiului respectiv, dacă apartamentul este amplasat la parter
sau demisol.
(3) Reglementări generale pentru ZR1, ZR2 și ZL:
a)firmele, ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vor avea un design
de bună calitate şi vor fi realizate obligatoriu din materiale durabile ce nu sunt supuse
deteriorării sub acțiunea factorilor externi, condițiilor meteorologice pe durata de
existență precizată în autorizația de construire;
b)firmele vor fi corelate cu arhitectura faţadelor privind amplasarea, dimensiunile
şi designul acestora. Vor avea dimensiuni adaptate spaţiului disponibil pe faţadă. Se
interzice amplasarea firmelor pe elemente proeminente ale faţadelor (balcoane, logii,
console, ancadramente, cornișe profilate, etc.), pe porţile de acces în imobile, pe
ferestre;
În situaţiile în care arhitectura clădirilor include elemente constructive dedicate
firmelor, acestea se vor utiliza ca atare;
c) amplasarea firmelor se face numai pe porţiunea de faţadă din care face parte
spațiul în care se desfășoară activitatea, de obicei simetric deasupra accesului;

13
d) pentru activităţi ce nu ocupă spaţii adiacente faţadei, la parterul imobilelor, pot
fi dispuse doar firme sub forma unor plăci gravate/ inscripţionate, cu suprafaţa maximă
de 1,20 mp, în zona accesului în clădire. În cazul în care într-un imobil se desfăşoară în
asemenea condiţii mai multe activităţi, firmele se vor grupa într-un pachet şi se vor
aranja ordonat pe panouri transparente de aceeași dimensiune, culoare și material, în
zona accesului în clădire, având în vedere aspectul arhitectural al fațadei;
e) în cazul clădirilor prevăzute cu o incintă împrejmuită, firmele pot fi amplasate pe
împrejmuire, paralel faţă de aceasta, sau în consolă, ancorate de clădire sau susţinute
de un suport amplasat în spatele împrejmuirii, cu respectarea prevederilor referitoare
la firmele în consolă din prezentul regulament;
f) la montarea/demontarea firmelor, proprietarii acestora au obligaţia să aducă
faţada clădirii la starea iniţială, prin înlăturarea amprentelor firmelor şi reparaţii ale
zonei de montare, inclusiv rezugrăvirea locală/ totală, după caz, şi readucerea la
aspectul inițial, pe cheltuială proprie.

Articolul 17
(1) Amplasarea firmelor şi copertinelor inscripţionate se autorizează în condiţiile art.4.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autorizaţia de construire nu este necesară
în cazul firmelor inscripţionate pe vitrinele şi uşile de acces, în condiţiile prezentului
regulament de publicitate.
(3) Firmele inscripţionate pe vitrinele/uşile de acces se pot amplasa în baza avizului
emis de UAT Municipiul Constanța - conform Anexei nr. 6; se acceptă inscripţionarea,
prin mătuire a geamurilor, cu denumirea societăţii/brandului;
(4) Amplasarea efectivă a materialelor publicitare prevăzute la alin. (3) se va face după
îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce privește declararea acestora către Serviciul
Public de Impozite și Taxe Constanța a în vederea achitării taxelor pentru folosirea
mijloacelor de reclamă și publicitate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul 18
(1) Pe faţada spaţiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa,
alături de firme, şi alte mijloace de publicitate, cu acordul proprietarilor şi cu respectarea
prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea firmelor.
(2) Publicitatea amplasată pe faţada unui spaţiu comercial se va diferenţia faţă de firmă
prin culoare, formă sau dimensiune.
Articolul 19
(1) În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât să asigure o
iluminare uniformă, care să pună în valoare clădirea şi care să nu deranjeze traficul auto
şi pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construcţiei sau firmei.
(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00m de la nivelul solului.
(3) Firmele iluminate amplasate la mai puţin de 30m de semnalizările rutiere nu vor
folosi culorile specifice acestora şi nici lumină intermitentă.
(4) Vitrine:
a) ca elemente importante în definirea imaginii urbane, vitrinele vor beneficia de un
design integrat arhitecturii imobilelor. Se vor utiliza materiale care să permită cât mai
mult trecerea luminii.

14
b) Se pot amplasa, în condițiile specificate - conform Anexei nr. 6, autocolante pe
vitrinele spațiilor comerciale inclusiv în situația în care agenții economici, persoane fizice
sau juridice, sunt obligaţi prin legislaţia specifică activității să împiedice vizibilitatea prin
suprafețele vitrate a activităţilor care se desfăşoară în locaţia respectivă.
Se recomandă folosirea sticlei sablate sau acoperirea sticlei cu folie imitaţie de sticlă
sablată; pentru vitrinele aferente unor spaţii în interiorul cărora vederea din spaţiul
public nu este dezirabilă, se poate amplasa un ecran translucid la minimum 30 cm de
la suprafaţa sticlei, iar interspaţiul rezultat se va utiliza pentru expunere sau se poate
amenaja (cu plante, flori, etc.) în funcţie de specificul activităţii;
c) în golul faţadei destinat vitrinei, se pot include şi firme aferente societăților
comerciale;
d) la clădirile cu mai multe vitrine, intervenţiile asupra acestora vor urmări
conservarea/refacerea unităţii expresiei arhitecturale;
e) golurile de vitrine, ferestre și uși de acces aferente serviciilor funerare de orice
natură (firme de pompe funebre, comerţ cu produse şi materiale specifice, etc.) vor fi
astfel realizate încât vederea în interior din spaţiul public să fie complet împiedicată, de
exemplu va fi folosită sticla șablată sau acoperirea sticlei cu folie imitaţie de sticlă
sablată. Expunerea oricăror elemente - obiecte, materiale, coroane, etc., legate de
specificul acestor activităţi e interzisă pe fațadă, scări de acces, pe domeniul public sau
în exteriorul clădirii. Manevrarea acestora se va face exclusiv în locuri închise - încăperi,
ganguri, incinte, fără posibilitatea de a fi observate din spaţiul public, de către colocatari
sau de pe parcelele învecinate.

Secţiunea a 2-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare,
a ecranelor şi publicităţii luminoase
Articolul 20

Amplasarea panourilor publicitare și ecranelor va ţine seama de zonele de


publicitate stabilite în Anexa nr.6 la prezentul regulament local de publicitate.
(1) Amplasarea panourilor publicitare se face numai după obținerea autorizației de
construire, emisă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale prezentului
regulament local de publicitate.
(2) Amplasarea panourilor publicitare și a ecranelor reprezintă lucrări de construcții cu
caracter provizoriu și durata de existență a acestora pe domeniul municipiului Constanța
se va corela cu perioada de valabilitate a contractelor de concesionare, închiriere sau
asociere în participaţie prevăzute de legislația în vigoare precum și cu înscrisurile depuse
de solicitanții ce vor face dovada deținerii imobilului/amplasamentului.
(3) Este interzisă amplasarea oricărui mijloc de publicitate pe stâlpii de telecomunicaţii
din lemn şi/sau pe cei special destinaţi susţinerii semafoarelor.
(4) Este permisă amplasarea de mijloace publicitare pe stâlpii de iluminat, pe stâlpii
special construiţi pentru susţinerea de cabluri de alimentare electrică a reţelei de
transport în comun şi/sau pe alţi stâlpi ce permit amplasarea de mijloace publicitare,
numai cu avizul UAT municipiul Constanța, - conform Anexei nr.6 din prezentul
regulamentşi avizul deţinătorului/ proprietarului sau administratorului stâlpului.

15
Articolul 21
(1) Pot fi amplasate panouri publicitare şi publicitate luminoasă pe faţade, pe terase ori
acoperişuri ale clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă
de accidente şi să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor,
în condițiile prezentului regulament local de publicitate.
(2) Pot fi amplasate ecrane publicitare, care să fie dotate cu sisteme care să permită
modificarea intensităţii luminilor, pe calcane, pe faţade, pe terase ori acoperişuri ale
clădirilor, astfel încât sistemele lor de prindere să nu constituie o sursă de accidente şi
să nu afecteze structura de rezistenţă şi funcţionarea optimă a clădirilor şi de asemenea,
prin intensitatea luminii şi frecvenţa succedării imaginilor derulate, să nu existe riscul
perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, în acest sens fiind
obligatoriu avizul emis de poliţia rutieră, în condițiile prezentului regulament local de
publicitate.
(3) Proprietarii ecranelor publicitare amplasate potrivit alin. (2) sunt obligaţi ca, pe
timp de noapte, să reducă intensitatea luminii acestor mijloace de publicitate cu 35%.
(4) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase pe clădiri se
autorizează numai în baza unei expertize tehnice elaborate în condiţiile legii de către
experţi tehnici atestaţi, precum şi a documentaţiei tehnice pentru autorizare, verificată
de verificatori de proiecte atestaţi pentru cerinţele esenţiale de calitate „rezistenţă
mecanică şi stabilitate”, „siguranţă în exploatare” şi „securitate la incendiu”, prevăzute
de legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.
(5) Verificarea construcţiei cu privire la respectarea cerinţelor esenţiale de calitate
prevăzute la alin. (4) se realizează prin reexpertizare tehnică, la fiecare 10 ani de la
data emiterii autorizaţiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca
urmare a acţiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra construcţiei/elementului
constructiv care susţine structura publicitară.
(6) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau faţadele clădirilor nu vor depăşi
limitele acestora.

Articolul 22
(1)Proprietarii ecranelor publicitare au obligaţia transmiterii de informaţii de interes
public şi local, precum şi informaţii de interes pentru populaţie în cazul unor situaţii de
urgenţă.
(2)Conţinutul şi modul de transmitere a informaţiilor vor fi stabilite prin protocol
încheiat între proprietarii ecranelor publicitare şi autorităţile administraţiei publice
locale, respectiv alte instituţii abilitate ale statului.

Articolul 23
În situaţia amplasării pe terasele sau acoperişurile construcţiilor, panourile publicitare,
ecranele şi publicitatea luminoasă vor avea următoarele înălţimi:
a) cel mult 3,00m, dacă faţada construcţiei-suport are înălţimea mai mică de 15,00m;

16
b) cel mult 1/5 din înălţimea faţadei, dar nu mai mult de 6,00 m, dacă faţada
construcţiei-suport are înălţimea mai mare de 15,00m.

Articolul 24
(1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizări rutiere şi
indicatoare de circulaţie se pot amplasa panouri peste cota minimă de +4,00 m de la
sol.
(2) Pe un stâlp se pot amplasa maximum două mijloace publicitare, obligatoriu de
aceeaşi dimensiune şi simetric aşezate de o parte şi de alta a stâlpului, iar proiecţia la
sol a fiecărui mijloc de publicitate se va situa în afara gabaritului carosabilului.

Articolul 25
(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât să nu împiedice
circulaţia rutieră şi/sau pietonală ori accesul pietonal şi/sau al autovehiculelor de
intervenţie pe proprietăţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Marginea dinspre drum a panoului va fi situată la minim 0,5m față de partea
carosabilă a drumului.
(3) Ecranele publicitare amplasate pe sol trebuie să respecte condiţiile tehnice
referitoare la luminozitate şi frecvenţa succesiunii imaginilor derulate pentru a nu exista
riscul perturbării circulaţiei rutiere în zona în care sunt amplasate, fiind necesare un aviz
de la poliţia rutieră şi respectarea condiţiilor tehnice prevăzute la art. 21 alin. (2) şi (3).
(4) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor
fi amplasate astfel încât proiecţia la sol a acestora să fie în totalitate în interiorul
proprietăţii pe care au fost autorizate.
(5) În zonele de publicitate restrânsă ZR1 și ZR2, se pot amplasa panouri publicitare
luminoase (ecrane led) autoportante, fără fundație, în plan paralel cu faţadele clădirilor,
care să transmită doar evenimente culturale sau alt gen de evenimente similare, în
cadrul unor acțiuni de publicitate temporară cu respectarea prevederilor prezentului
regulament local de publicitate si în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Articolul 26
(1) Pe străzile de categoria I, II şi III, conform clasificării prevăzute de legislaţia în
vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare cu respectarea
legii şi a prevederilor din prezentului regulament locale de publicitate inclusiv Anexa
nr.6 la regulament.
(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafaţă maximă de 2,20 mp, se
amplasează la o distanţă de cel puţin 25,00 m pe sens între panouri
(succesiune/cascadă pe sens de panouri).
(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafaţa maximă de 36,00 mp, se
amplasează la o distanţă de cel puţin 40,00 m pe sens între panouri
(succesiune/cascadă pe sens de panouri).
(4)Totemul și totemul indicator pot fi amplasate cu condiția să nu afecteze vizibilitatea
circulației rutiere sau pietonale. Nu se pot amplasa totemuri indicatoare în apropierea

17
trecerilor de pietoni sau în spaţiile verzi cu caracter ornamental sau cu valoare
deosebită.
Sunt permise totemurile care afișează prețurile carburanților situate pe terenurile unde
funcționează stații de livrare a carburanților auto, cu condiția să nu afecteze vizibilitatea
circulației rutiere.
Dimensiunile şi modalitatea de atribuire a amplasamentelor pentru totemurile
indicatoare, așa cum sunt acestea definite la art.3 sunt prevăzute în Anexa nr.6. Sunt
exceptate de la această categorie totemurile/panourile amplasate independent în
amplasamentele staţiilor de călători aparţinând CT BUS.
(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(4) mijloacele de publicitate amplasate în
interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor,
parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislaţia
în vigoare.
Articolul 27
(1) Se interzice montarea pe trotuare şi spaţii pietonale cu lăţimea mai mică de 2,25
m, precum şi pe zonele verzi dintre trotuar sau spaţiu pietonal şi carosabil a panourilor
publicitare cu structură proprie şi elemente de susţinere care necesită fundaţie.
(2)Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurării stabilităţii panoului
de reclamă publicitară se execută obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafeţei
solului/trotuarului, până la nivelul solului. Fundația începe de la minim 30 cm sub cota
de nivel a terenului, asigurând astfel păstrarea stratului germinativ.

Articolul 28
De-a lungul drumurilor de interes naţional, judeţean, precum şi a arterelor de
centură, conform clasificării prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul
drumurilor, în cadrul zonei de protecţie a acestora se pot amplasa panouri publicitare,
în următoarele condiţii:
a) la minimum 2,50 m înălţime de la sol, pentru panourile cu suprafaţa utilă mai mare
de 2,50 mp per faţă;
b) cu distanţa de minimum 30,00 m între două panouri publicitare pe sectoarele de
drum din intravilan;
c) cu distanţa de minimum 50,00 m între două panouri publicitare, pe sectoarele de
drum din extravilan;
d) la minimum 50,00 m faţă de intersecţiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi
de circulaţie;
e) în afara curbelor cu vizibilitate redusă;
f) la minimum 50,00m faţă de intersecţiile semaforizate.

Articolul 29
(1) Dispoziţiile art. 26-28 ale prezentului regulament local de publicitate se
completează cu prevederile instituite în aceeaşi materie de Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

18
Articolul 30
(1) Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul și extravilanul
municipiului Constanța vor putea avea suprafeţe diferite în funcţie de prevederile
cuprinse in Anexa nr.6. Panourile şi ecranele publicitare amplasate pe sol pe aceeași
parte a străzii, între 2 intersecții, vor avea obligatoriu aceleași dimensiuni, în scopul de
a crea o imagine unitară.
(2) În extravilanul localităţilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protecţie
a drumurilor publice, având dimensiunea de 10,00 x 4,00 mp.

Secţiunea a 3-a
Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile
Articolul 31

Pe trotuarele/ spaţiile pietonale cu o lăţime de cel puţin 2,00 m se pot amplasa


panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comercială, comunicarea
de tarife sau acţiuni promoţionale, specifice activităţii desfăşurate de beneficiarul
publicităţii, în următoarele condiţii:
a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50m x 0,90 m;
b) amplasarea panoului este permisă numai în dreptul spaţiului destinat activităţii care
face obiectul publicităţii şi numai pe durata programului zilnic de funcţionare a acestuia.
c) amplasarea panourilor publicitare mobile pliante pe terenurile aparținând
municipiuluise face în conformitate cu anexa 6.
d) se asimilează panourilor publicitare mobile pliante și panourile publicitare mobile care
au în componență doar un singur panou amplasat pe suport la sol, dar care se
încadrează în prevederile inscrise la literele ”a” și ”b” din prezentul articol.
e) suprafața de teren atribuită pentru amplasarea unui panou publicitar mobil pliant va
fi de minim 1 mp.
f) taxa aplicată pentru ocuparea terenurilor aparținând municipiului Constanța cu
panouri publicitare mobile pliante (stoppere) este stabilită anual prin hotărârea
Consiliului local al municipiului Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.

Secţiunea a 4-a
Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban
ca suport publicitar

Articolul 32
(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar următoarele tipuri de mobilier urban: adăposturile
destinate publicului/ staţiile de autobuz, chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi
comerciale, coloanele port-afiş, şi altele asemenea, cu respectarea prevederilor
regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate. (Conform Anexei
nr.6)
Aceste tipuri de mobilier urban pot avea afișată harta municipiului Constanța cu
menţiunea „Vă aflaţi aici” și/sau afișe pentru informații/evenimente de interes public.

19
(2) Adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de
publicitate pentru panourile amplasate pe acestea sau care fac parte din componenţa
acestora.
(3) Sunt exceptate de la prevederile prezentei secţiuni suporturile/panourile publicitare
care sunt incluse în adăposturile destinate publicului şi staţiile de autobuz şi fac parte
integrantă din acestea şi care au fost autorizate împreună cu acestea, în conformitate
cu legislaţia în vigoare la data autorizării.
(4) Chioşcurile de ziare şi alte chioşcuri cu activităţi comerciale pot fi utilizate ca suport
de publicitate, dacă sistemul constructiv al chioşcurilor respective permite o astfel de
utilizare; dacă publicitatea se face prin colantare, suprafaţa totală de publicitate poate
fi egală cu suprafaţa chioşcului.
(5) Se pot instala panouri pe acoperişul adăposturilor destinate publicului, staţiilor de
autobuz şi al chioşcurilor, dacă sistemul constructiv permite susţinerea unor elemente
suplimentare care să nu pună în pericol siguranţa cetăţenilor.
(6) Coloanele port-afiş vor putea fi utilizate numai pentru afişe şi/sau anunţuri de
spectacole şi manifestări culturale; este interzisă suprapunerea de afişe de spectacol în
cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depăşit.
Neutralizarea afișelor și a anunțurilor se face de către UAT municipiul Constanța, -
conform anexa 6.

Secţiunea a 5-a
Reguli generale privind amplasarea bannerelor şi steagurilor publicitare
Articolul 33
Este interzisă amplasarea bannerelor pe raza municipiului Constanța cu excepția
bannerelor publicitare ce promovează acțiuni sau interesele municipalității sau
parteneriate ale municipalității, cu respectarea prevederilor legale prevăzute de Legea
nr. 185/2013 republicată şi în condițiile Anexei nr.6 la regulamentul local de publicitate.

Articolul 34
(1) Steagurile publicitare montate pe catarg şi pe stâlpi, la înălţimea minimă de 2,50
m de la cota terenului amenajat, se amplasează numai în locuri în care nu împiedică
vizibilitatea circulaţiei rutiere.

Articolul 35
(1) Pe un catarg sau stâlp se pot amplasa maximum două steaguri obligatoriu la aceeaşi
înălţime faţă de sol, de aceiaşi dimensiune şi montate echilibrat pe ambele laturi ale
catargului/stâlpului, în acelaşi plan.
(2) Durata de menţinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 90 de zile
calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu încă o perioadă de 90 de
zile.
(3) Amplasarea steagurilor publicitare se face în condiţiile prevăzute în Anexa nr.6.
(4) Dimensiunile steagului sunt prevăzute în Anexa nr.6 iar baza acestuia nu va putea
depăşi 0,80 m.

20
Articolul 36
Sunt exceptate de la prevederile art. 34-35 steagurile publicitare amplasate în incintele
centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale,
parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu condiţia
să nu afecteze vizibilitatea circulaţiei rutiere.

Secţiunea a 6-a
Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

Articolul 37
(1) Este permisă amplasarea de mesh-uri şi mesh-uri digitale în următoarele situaţii:
a) pe construcţii/clădiri, inclusiv monumente istorice şi/sau amplasate în zone în care
este interzisă publicitatea, în situaţia în care acestea constituie protecţie către domeniul
public pe perioada efectuării lucrărilor de consolidare/restaurare; Eventualele texte de
publicitate comercială vor ocupa cel mult 25% din suprafaţa totală a acestuia;
b) pe calcanele construcţiilor, cu excepția monumentelor istorice, în condițiile
prezentului regulament;
c) mesh-uri și mesh-uri digitale în cadrul unor evenimente ce promovează acțiuni ale
municipalității sau ale altor instituții publice, cu respectarea dispozițiilor prezentului
regulament de publicitate pe baza autorizației de construire.
(2) Se pot amplasa mesh-uri și mesh-uri digitale pe fațadele clădirilor de locuit, ale
clădirilor cu funcțiuni comerciale și de birouri, dar numai cu acordul proprietarilor
clădirilor respective conform legislației în vigoare și în condițiile prezentului regulament.

Secţiunea a 7-a
Reguli generale privind amplasarea
indicatoarelor publicitare direcţionale

Articolul 38

(1) Este permisă amplasarea indicatoarelor publicitare direcţionale şi a casetelor pe


stâlpii de iluminat public, dacă pe aceştia nu sunt montate semnalizări rutiere, (conform
Anexei nr. 6) în următoarele condiţii:
a) dimensiunile indicatorului publicitar direcţional sau a casetei sunt prevăzute în Anexa
nr.6, baza acestora nu va putea depăşi 0,80 m.;
b) înălţimea de amplasare este de minimum 3,00m;
c) pe un stâlp se pot monta maximum două suporturi, dar obligatoriu de acelaşi tip,
material și culoare, în acelaşi plan şi simetric amplasate pe stâlp.
d) nu folosesc lumină dinamică/intermitentă.
(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare direcţionale şi a
casetelor publicitare se va realiza în baza avizului emis de UAT Municipiul Constanța și
în concordanță cu prezentul regulament local de publicitate.
(3) Este permisă amplasarea de indicatoare de orientare turistică de către
municipalitate sau cu acordul municipalității în vederea deservirii unor instituții publice.

21
Secţiunea a 8-a
Reguli generale privind publicitatea temporară
şi proiectele publicitare speciale

Articolul 39
(1)Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de dreptul la publicitate temporară,
în condiţiile prezentului regulament local de publicitate, a contractelor pe care
administraţia publică locală le are în derulare, şi a hotărârilor consiliului local al
municipiului Constanța.
(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporară se va stabili în baza avizului sau a
autorizaţiei de construire emise de Direcția Urbanism și a Autorizației de funcționare
pentru operatori economici, în concordanţă cu regulamentul local de publicitate -
conform anexei nr. 6.

Articolul 40
În vederea obţinerii Autorizației de funcționare pentru operatori economici, avizului
pentru publicitate temporară, conform art.6, mijloacele de publicitate trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie folosite ca purtător de mesaj în cadrul unor activităţi de promovare cu durată
determinată şi precizată în mod explicit în cererea de emitere a Autorizației de
funcționare pentru operatori economici, depusă de solicitant;
b)să poată fi montate/ demontate în/din toate amplasamentele aprobate, în cel mult
72 de ore;
c)toate amplasamentele aprobate să fie aduse la starea iniţială, în cel mult 48 de ore
de la încheierea termenului de valabilitate a autorizației menționate anterior, emise de
UAT municipiul Constanța.

Articolul 41
(1)UAT municipiul Constanţa, prin compartimentul de specialitate, va identifica,
împreună cu operatorii de publicitate care solicită Autorizația de funcționare pentru
operatori economici emisă de UAT municipiul Constanța, amplasamentele destinate
pentru mijloacele de publicitate temporară şi pentru proiectele publicitare speciale.
(2)În situaţia în care la încheierea perioadei de valabilitate a Autorizației de funcționare
pentru operatori economici emisă de UAT municipiul Constanța, în conformitate cu
prevederile art.7, există mai multe solicitări de amplasare de mijloace de publicitate
temporară, UAT municipiul Constanţa va atribui amplasamentul primei solicitări primite
în ordine cronologică la registratura autorităţii administraţiei publice locale, conform
regulamentului local de publicitate.
(3)În cazul solicitării schimbării locaţiilor în alte amplasamente decât cele stabilite
iniţial, se va obţine Autorizația de funcționare pentru operatori economici, emisă de UAT
municipiul Constanța - conform Anexei nr. 6.
(4)Schimbarea locaţiilor prevăzute la alin.(3) se va face numai în situaţia în care
locaţiile iniţial autorizate nu mai pot fi puse la dispoziţia contractantului ca urmare a

22
executării unor lucrări de interes public, cu respectarea regulamentului local de
publicitate.

Articolul 42
(1)Structurile publicitare autoportante şi proiectele publicitare speciale se autorizează
în vederea funcționării pentru desfășurarea de activități economice cu caracter temporar
în zone publice sau cu acces public cu respectarea prevederilor privind publicitatea
temporară prevăzute în prezentul regulament local de publicitate - conform Anexei nr.
6.
(2)Executarea şi amplasarea structurilor publicitare autoportante şi a proiectelor
publicitare speciale se face în baza unei documentaţii tehnice întocmite de un arhitect
cu drept de semnătură.

Secţiunea a 9-a
Reguli generale privind amplasarea afişelor publicitare
şi a anunţurilor de mică publicitate
Articolul 43
(1)În vederea asigurării eficienței informări a cetăţenilor, a libertăţii de expresie şi
esteticii urbane, UAT municipiul Constanța, prin departamentul cu atribuții în acest sens
are obligaţia de a instala în amplasamente cu vizibilitate, în condiţiile prezentului
regulament local de publicitate, panouri speciale destinate afişelor publicitare pentru
spectacole publice, teatre, concerte şi altele asemenea şi a anunţurilor de mică
publicitate - conform Anexei nr. 6.
Amplasarea afişelor pe aceste panouri se va face conform prevederilor înscrise în
Anexa nr.6.
(2)Panourile prevăzute la alin.(1) vor fi curăţate săptămânal, în ziua de luni, prin grija
compartimentelor de specialitate din cadrul UAT municipiul Constanța în vederea
actualizării anunţurilor.
(3)UAT municipiul Constanța – prin intermediul Serviciului Public de Impozite și Taxe
va încasa taxa de afişaj de la persoanele fizice şi/sau juridice care afişează mesaje pe
aceste sisteme de afişaj public. Taxa de afişaj datorată de către persoanele fizice şi/sau
juridice care afişează mesaje pe aceste sisteme de afişaj public va fi achitată în
conformitate cu prevederile legale în vigoare și cele ale hotărârii consiliului local al
municipiului Constanța privind impozitele și taxele locale aplicabile în perioada când se
face afișarea. Afișarea efectivă, fără îndeplinirea prevederilor legale în ceea ce privește
declararea afișării către Serviciul Public de Impozite și Taxe Locale Constanța este
interzisă iar constatarea unor situații care încalcă această prevedere va fi sancționată
în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Panourile informative aparţinând UAT Municipiul Constanţa, amplasate în Staţiunea
Mamaia, sunt evidenţiate în anexa nr.4 la prezentul Regulament local de publicitate la
nivelul municipiului Constanţa.

Articolul 44
Este interzisă amplasarea de afişe publicitare prin aplicarea lor directă pe orice suprafaţă
neamenajată în scop publicitar sau care să acopere alte afişe publicitare deja existente,

23
postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor
evenimente/acţiuni/campanii aflate în derulare sau care urmează să se deruleze.

Secţiunea a 10-a
Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare
şi pe mijloace de transport în comun
Articolul 45
(1)Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afişe, montarea
de panouri sau inscripţionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi
autorizate să circule pe teritoriul municipiului Constanța cu condiţia obţinerii avizului
pentru publicitate temporară emis de UAT municipiul Constanța și al Autorizației de
funcționare pentru operatori economici, pe o durată determinată şi pe un traseu stabilit
de UAT municipiul Constanța, conform prevederilor conţinute în avizul pentru publicitate
temporară, eliberat conform Anexei nr.6.
În scopul evitării tulburării liniștii publice este interzisă realizarea de publicitate
sonoră prin intermediul vehiculelor publicitare.
(2)Staţionarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile
dinspre acestea este interzisă.
(3)Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare
de două maşini şi cu o viteză mai mare decât jumătate din viteza admisibilă pe tronsonul
de stradă.
(4)Circulaţia convoaielor este permisă numai cu ocazia manifestărilor speciale, în baza
avizului emis de UAT Constanța, cu durata de valabilitate de o zi, conform Anexei nr. 6.
Articolul 46
Este permisă utilizarea ca suport pentru afişe/reclame publicitare a mijloacelor de
transport în comun, cum ar fi: autobuze, microbuze sau alte mijloace de transport în
comun cu condiţia ca prin aceasta să nu fie afectată vizibilitatea călătorilor înspre
exteriorul mijlocului de transport, conform Anexei nr.6.

Capitolul VI
Sancţiuni
Articolul 47
Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială şi
contravenţională, după caz.

Articolul 48
(1) Constituie contravenţii următoarele fapte:
a) transmiterea de mesaje cu scop publicitar printr-un mijloc de publicitate de tip
electronic amplasat cu autorizație de construire, dar nerecepționat prin proces verbal la
finalizarea lucrărilor de construcții;
b)inscripționarea reclamelor pe copertinele, umbrelele, marchizele, parasolarele sau
alte asemenea structuri amplasate pentru protecția clădirilor, vitrinelor, teraselor
amplasate în zona centrală sau în zone construite protejate, cu încălcarea prevederilor
art.16, lit.c;

24
c) nerespectarea obligației de a afișa la loc vizibil elementele de identificare ale panoului
prevăzute la art.14.pct.2;
d) neîndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor dispuse prin procesul verbal de
constatare și sancționare a contravenției.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1), săvârşite de persoanele fizice sau juridice, se
sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei, contravențiile prevăzute la lit. a), c) și d);
b) cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, contravenția prevăzută la lit.b.

Articolul49
(1) Primarul şi organele de control din cadrul UAT municipiul Constanța au obligaţia să
urmărească respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi al autorizării executării
lucrărilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul municipiului şi, în
funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiunile prevăzute de prezentul
regulament.
(2) Constatarea contravenţiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute de prezentul
regulament se fac de către primar, împuterniciții primarului și polițiști locali în cazul
contravenţiilor săvârşite de către persoane fizice și juridice.
(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii aduce la cunoştinţa autorităţii administraţiei
publice locale pe teritoriul căreia s-a efectuat controlul constatările şi măsurile dispuse,
iar organele de control ale autorităţii administraţiei publice locale au obligaţia să se
conformeze celor dispuse de Inspectoratul de Stat în Construcţii.

Articolul 50
Prevederile prezentei hotârâri se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr.180/2002 cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările
ulterioare, Legii nr.185/2013privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
și a prevederilor O.G. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cumodificările
ulterioare, care se aplică conform dispozițiilor în vigoare.

Capitolul VII
Dispoziții finale

Articolul 51
Prezentul regulament de publicitate asigură identificarea amplasamentelor aflate pe
domeniul public şi privat al municipiului Constanța pe care se pot amplasa mijloacele
de publicitate, precum şi aducerea acestora la cunoştinţa publică.

Articolul 52
În vederea asigurării respectării prevederilor prezentului regulament local de publicitate
cu situaţia de fapt din teren, UAT Municipiul Constanța, în termen de 90 de zile de la

25
adoptarea acestuia, vor identifica şi vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a
căror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementări, astfel:
a) pentru panourile situate pe domeniul public şi privat al statului şi al UAT Municipiul
Constanța, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au
fost amplasate fără respectarea prevederilor legale ori care nu au inscripţionate
informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală a acestuia se
va dispune dezafectarea;
b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au
fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile ori care nu au
inscripţionate informaţiile privind denumirea operatorului şi codul de identificare fiscală
a acestuia, se va dispune dezafectarea.

Articolul 53
În termen de 90 de zile de la adoptarea prezentului regulament privind amplasarea şi
autorizarea mijloacelor de publicitate, concomitent cu acţiunile prevăzute la art. 52 se
pot demara procedurile de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie / taxare
pentru ocuparea temporară a domeniului public a amplasamentelor identificate pe
domeniul public sau privat al UAT municipiul Constanța.

Articolul 54
(1)În termen de 30 de zile de la notificarea emisă conform art. 52 lit. a) şi b), UAT
Municipiul Constanța prin Direcția generală poliția locală va dispune demolarea
mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor prezentului regulament local
de publicitate pe cheltuiala proprietarului, cu emiterea autorizaţiei de desfiinţare, după
caz, şi fără sesizarea instanţelor judecătoreşti.
(2) Pentru mijloacele de publicitate altele decât cele prevăzute la art. 52, persoanele
fizice sau juridice care dețin mijloace de publicitate și/sau afișaj stradal au obligația ca
până la data de 01.01.2022 să se conformeze prezentului regulament.

Articolul 55.
Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate sunt reglementate
de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX Impozite și taxe locale, Capitolul VI
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate.
Persoanele fizice și juridice care intră sub incidența acestor prevederi legislative
au obligația ca în conformitate cu prevederile hotărârii consiliului local al municipiului
Constanța privind stabilirea impozitelor și taxelor locale să se adreseze Serviciului Public
de Impozite și Taxe Locale Constanța în vederea îndeplinirii prevederilor legale și
achitării taxelor aferente.

Articolul 56.
(1)Dispozițiile prevăzute în prezentul regulament nu se aplică afișajului electoral care
urmează regimul juridic reglementat conform legislației în domeniu.
(2)Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător și proprietăților
private ale persoanelor fizice sau juridice precum și proprietăților private ale statului.

26
Articolul 57
Prezentul regulament local de publicitate:
a) a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 185/2013, republicată, privind
amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate;
b) a fost supus consultării operatorilor economici din domeniul publicităţii, respectiv
informării populației conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, art.7 (1);
c) a fost avizat de către comisiile tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism
constituite în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul și HCL nr.283/2016;
d) supus spre aprobare Consiliului local al municipiului Constanța

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU

27
Anexa nr. 3
Către
Primarul Municipiului Constanța *)

CERERE
pentru emiterea Avizului UAT Constanța în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate

Subsemnatul_________________________________, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu


domiciliul/ sediul în judeţul_____________, municipiul/ oraşul/ comuna__________________,
satul_____________, sectorul___, codul poştal__________, strada___________________, nr__,
bloc___, scara___, etaj_, apart.__, telefon/fax_______________, email _____________________,
în calitate de reprezentant al_________________________________, C.U.I.__________________,
în conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța aprobat
prin HCL nr.__/_____2021, solicit

AVIZUL UAT CONSTANȚA ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

firmă inscripționată pe vitrinele/ ușile de acces stâlpi-suport pentru indicatoare publicitare


publicitate temporară și proiect publicitar special direcţionale şi casete publicitare
colantare pe chioșcuri de ziare și pe alte chioșcuri steag publicitar montat pe catarg/ stâlp
cu activități comerciale publicitate pe vehicule special echipate în
afişe şi/ sau anunţuri de spectacole şi manifestări scopuri publicitare
culturale pe coloană port afiș publicitate pe mijloace de transport în
afiş publicitar pentru spectacole publice, teatre, comun
concerte şi altele asemenea şi anunț de mică
publicitate pe panou special destinat pentru
acestea
alte mijloace publicitare, asimilabile celor prevăzute de legislația în vigoare __________________
________________________________________________________________________________

pe imobilul [] teren şi/sau [] construcţii, situat în judeţul Constanța, municipiul Constanța, codul
poştal____, strada __________________ nr. _, bl. __, sc. _, ap._, număr cadastral___________,
pe durata determinată: din data_____________până în data_____________
pe vehiculul (mijlocul de transport în comun) identificat prin _____________________________,
pe durata determinată: din data___________, până în data____________, pe traseul
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Anexez următoarele documente, în dublu exemplar:


Extras de Carte Funciară pentru informare actualizat la zi, al imobilului în cauză, eliberat, la cerere,
de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară sau un înscris care atestă că imobilul nu este
înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară și plan de încadrare în zonă, la o scară
relevantă, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, cu marcarea
amplasamentului mijlocului publicitar propus;
documentaţie tehnică întocmită de un arhitect cu drept de semnătură pentru amplasarea mijloacelor
de publicitate temporară și a proiectelor publicitare speciale, având structuri fără fundaţie:
Memoriu privind alcătuirea, dimensiunile, culorile, sistemul de sprijinire fără fundații și fără
afectarea stratului suport, scopul și perioada de amplasare a mijlocului publicitar,
Plan de situație cu detalierea amplasării mijlocului de publicitate, cu cote care evidențiază
respectarea reglementărilor aprobate și legislației în vigoare,
Proiect tehnic;
Simulare cu imaginea mijlocului publicitar în locul în care urmează să fie amplasat;
Memoriu, plan situație cu cote relevante/plan traseu, imaginea cu dimensiunile mijlocului publicitar;
Act înregistrare agent economic, în copie;
Contract de închiriere/ comodat, în copie;
Documentul de plată a taxei de eliberare a „Avizului UAT Constanța în baza căruia se amplasează
mijlocul de publicitate”, în copie.

Data_____________, Semnătura,

*) Se completează cu „X” în casetă


Anexa nr. 3
ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

AVIZUL UAT CONSTANȚA


ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

Nr. _______ din ___________

Ca urmare a cererii adresate de ______________________________________________,


C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu domiciliul/ sediul în judeţul_________________________,
municipiul/ oraşul/ comuna_____________, satul____________, sectorul__, codul poştal______,
strada___________________, nr__, bloc__, scara__, etaj_, apart.__, telefon/fax____________,
email ___________________, în calitate de reprezentant al______________________________,
C.U.I.___________________, înregistrată cu nr. ___________din data _______________;
În conformitate cu H.C.L. nr. ___________ din _________2021 privind aprobarea
Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța, se

Avizează favorabil

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
pe imobilul [] teren şi/sau [] construcţii, situat în judeţul Constanța, municipiul Constanța, codul
poştal ____, strada __________________ nr. _, bl. __, sc. __, ap.__, număr cadastral________,
pe vehiculul (mijlocul de transport în comun) identificat prin ____________________________, pe
traseul ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Publicitatea începe în data de _______________ și se finalizează la data _________________.
Beneficiarul publicităţii este _________________________________________________,
C.U.I.___________________, cu sediul în judeţul__________________, municipiul/ oraşul/
comuna___________, satul__________, sectorul_, codul poştal______, strada______________,
nr__, bloc__, scara__, etaj_, apart.__, telefon/fax____________, email ___________________.

PRIMAR, DIRECTOR,

Întocmit,

Achitat taxa de: __________ lei, conform Chitanţei nr.________ din __________
Prezentul aviz a fost transmis solicitantului direct/ prin poştă la data de ___________
Anexa nr. 3

ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA

În conformitate cu Articolul nr. 7 din Regulamentul local de publicitate


aprobat prin HCL nr.___/____2021

Se prelungeşte valabilitatea

AVIZULUI UAT CONSTANȚA


ÎN BAZA CĂRUIA SE AMPLASEAZĂ MIJLOCUL DE PUBLICITATE

Nr. _______ din ___________

De la data de ________________ până la data de ________________

După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în
condiţiile legislației, un alt Aviz în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate.

PRIMAR, DIRECTOR,

Întocmit,

Data prelungirii valabilităţii: _________


Achitat taxa de: ______ lei, conform Chitanţei nr.________ din _______
Transmis solicitantului la data de ___________ direct/ prin poştă
Anexa nr. 3

Către

Primarul Municipiului Constanța *)

CERERE

pentru prelungirea valabilității

Avizului în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate

Subsemnatul _________________________________, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, cu


domiciliul/ sediul în judeţul___________________, municipiul/ oraşul/ comuna_____________,
satul____________, sectorul__, codul poştal______, strada________________________, nr___,
bloc___, scara__, etaj__, apart.__, telefon/fax_____________, email ______________________, în
calitate de reprezentant al______________________________, C.U.I.___________________,
înregistrată cu nr. ___________din data _______________;
În conformitate cu H.C.L. nr. ___________ din _________2021 privind aprobarea
Regulamentului local de publicitate al municipiului Constanța,

Solicit prelungirea valabilităţii


Avizului în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate nr.________/__________,
din data de _____________ până la data de ______________.

Anexez prezentei cereri:


Avizul în baza căruia se amplasează mijlocul de publicitate nr.________/_________. (în original)
documentul privind achitarea taxei (în copie)

Semnătura

L.S.

Data ___________
Anexa nr. 3

Cerere pentru emiterea Acordului pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul
aparținând municipiului Constanța

Domnule Primar,

S.C./P.F.A./I.I./I.F. _______________________, înmatriculată la Registrul Comerțului cu


nr._____/_____/______, cod unic de înregistrare __________, cu sediul social în
jud.________________, loc._____________, str._______________, nr._____, bl.____,
sc.____, ap.____, legal reprezentată prin administrator ________________________,
tel.________________, e-mail __________________, împuternicit (unde este cazul)
________________________tel________________e-mail____________________.
În conformitate cu prevederile H.C.L. nr._____/___________ privind aprobarea
Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța, solicit:
1. Aprobarea amplasării unui panou publicitar mobil pliant (stopper) în fața punctului
de lucru pentru care dețin Autorizație de fucționare/Aviz program de funcționare
nr._______/___________, pe terenul aparținând municipiului Constanța, situat la adresa:
str./bd. ________________, nr._______, în suprafață de ____ mp, pentru perioada
____/______/_______ - _____/______/_________;
2. Eliberarea Acordului pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe
terenul aparținând municipiului Constanța.
Precizez că am luat cunoștință de faptul că achitarea taxei aferentă ocupării terenului
o voi efectua după verificarea criteriilor impuse pentru amplasare prin Regulamentul local de
publicitate la nivelul municipiului Constanța și doar în cazul în care aceste criterii sunt
îndeplinite.
În cazul în care sunt îndeplinite toate criteriile necesare aprobării, mă oblig să
efectuez plata taxei de ocupare a terenului în conformitate cu prevederile legale, în vigoare,
anticipat, și să amplasez panoul publicitar mobil pliant doar în conformitate cu prevederile
acordului.
Începând cu data amplasării panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe terenul
aparținând municipiului Constanța mă oblig să:
- respect amplasamentul atribuit prin acord;
- îndeplinesc toate obligațiile legale ce decurg din amplasarea panoului publicitar mobil
inclusiv declararea către SPIT Constanța a suprafeței de afișaj în termenul prevăzut de
legislația în vigoare;
- mențin panoul publicitar mobil pliant într-o stare corespunzătoare din punct de vedere
estetic și să-l utilizez pe toată perioada expunerii, astfel încât acesta să nu prezinte un
pericol public fiind răspunzător pentru orice pagubă materială sau vătămare corporală
cauzată de panoul publicitar mobil pliant;
La expirarea perioadei pentru care a fost aprobată amplasarea panoului publicitar
mobil pliant (stopper) mă oblig să aduc terenul la starea lui iniţială.

Anexez prezentei, documentaţia necesară constând în:


● Schiță amplasament propus (2 exemplare în original);
● Foto amplasament (teren) propus (color);
● Foto mijloc publicitar mobil tip stopper propus cu specificarea dimensiunilor (color);
● Autorizație de funcționare/Aviz program de funcționare (copie).

Data ____________
Nume și prenume,
Semnătura
Ed.I, rev.00
Anexa nr. 3

ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA F02-PS08
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Cheie control
......

ACORD
pentru amplasarea panoului publicitar mobil pliant (stopper) pe
terenul aparținând municipiului Constanța

Se aprobă ocuparea terenului aparţinând municipiului Constanţa în suprafaţă de ________ mp


de către S.C./P.F.A./I.I./I.F. ________________________________, înmatriculată la Registrul
Comerțului cu nr._____/_______/___________, cod unic de înregistrare ____________________,
cu sediul social în jud.___________________, loc._______________________,
str.______________________, nr._____, bl.______, sc._____, ap.____, legal reprezentată prin
administrator ____________________, tel._____________, e-mail _____________________, cu un
panou publicitar mobil pliant (stopper), având dimensiunile _____ m x ____m, pentru un număr de
_____zile în perioada _____ /_______ /_______ -______/______ /_________, în fața spațiului
pentru care există Autorizația de funcționare/Avizul program de funcționare nr._______/________,
numai pe durata programului zilnic de funcționare al acestuia, situat la adresa
str.___________________________, nr._____, ca urmare a solicitării înregistrată la Primăria
municipiului Constanța nr_______/___________ și documentației anexă, solicitare formulată în
conformitate cu prevederile Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța
aprobat prin H.C.L. nr._________.
Taxa pentru ocuparea terenului aparținând municipiului Constanța cu panoul publicitar mobil
pliant prevăzută de H.C.L. nr.______/_________privind _____________
_______________________________________________________________________
A fost achitată cu __________________________și este în valoare de __________lei.
Pe perioada expunerii panoului publicitar mobil pliant aveți următoarele obligaţii:
- respectării suprafeței de teren înscrisă în acord;
- respectării dimensiunilor mijlocului publicitar mobil pliant pentru care s-a eliberat acordul;
- amplasării doar a mijlocului publicitar mobil pentru care a fost depusă solicitarea, conform imaginii
foto din documentația depusă și doar pentru perioada prevăzută în acord;
- declarării suprafeței de afișaj către Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța conform
prevederilor legale în vigoare;
-menținerii și utilizării panoului publicitar mobil pliant, pe toată perioada expunerii într-o stare care să
nu prezinte un grad de pericol public datorat factorilor de risc naturali, fenomene meteorologice
periculoase, seisme și altele, care ar putea genera consecințe grave, pierderi de vieți omenești,
vătămarea gravă a integrității corporale ori a sănătății uneia sau mai multor persoane, distrugerea
totală sau parțială a unor bunuri ori alte consecințe deosebit de grave
- răspunderii pentru orice pagubă materială sau vătămare corporală cauzată de panoul publicitar
mobil pliant.
Amplasarea se face numai pe trotuare/spații pietonale cu o lățime de cel puțin 2,00 m, având
ca scop promovarea comercială, comunicarea de tarife sau acțiuni promoționale, specifice activității
desfășurate de beneficiarul publicității.
Panoul publicitar mobil pliant va fi amplasat numai în dreptul spațiului destinat activității care
face obiectul publicității și numai pe durata programului zilnic de funcționare a acestuia;
-amplasarea panoului publicitar mobil (stopper) pentru care a fost depusă solicitarea, conform
imaginii foto din documentaţia depusă şi doar pentru perioada prevăzută în acord.
Nerespectarea prevederilor legale cu privire la ocuparea terenului aparținând municipiului
Constanța sau nerespectarea dispozițiilor înscrise în prezentul acord va fi sancționată în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare, inclusiv anularea acordului.
Primăria municipiului Constanta nu își asumă răspunderea pentru niciun eveniment pietonal sau
auto nedorit, datorat sau în legătură cu panoul publicitar mobil (stopper).
Anexăm la prezentul acord schița amplasamentului.

Director Executiv,
Șef Serviciu,

Întocmit,
Anexa 6 - CATEGORII DE MIJLOACE DE PUBLICITATE PERMISE PE ZONELE DE PUBLICITATEÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA INCLUSIV
STAȚIUNEA MAMAIA ȘI SATUL DE VACANȚĂ
Nr.
crt. Zone de publicitate/ Dimensiuni Culori Prevederi din Modalitate
Categoriile de mijloace de proiectul de
publicitatepermise Amplasare în baza: autorizație de regulamentloc de Observații
construire (AC), Aviz al de
publicitate atribuire

zona de zona de zona de


publicitaterestr publicitaterest publicitatelărg
ânsă rânsă ită
ZR1 ZR2 ZL

FIRME DA/AC DA/AC DA/AC Dimensiuni Diferite, în Art.5(1) Cerere Se amplasează


variabile, în funcție de Art.15 însoțită de peproprietăți publice sau
concordanță cu specificul Art.16 documentația private
1 regulamentul activității Art.17 aferentă
local de Art.18 Pentru ZR1 – se vor
publicitate, cu Art.19 amplasa doar firme
excepția celor luminate prin proiecția
pentru anumite exterioară a luminii
profesii unde
sunt impuse
standarde.

FIRME DA / DA / DA/ Dimensiuni Diferite, în Art.16(1) lit.c Cerere Se amplasează pe


2 Inscripționate AvizDU AvizDU AvizDU variabile funcție de Art.17(2) însoțită de proprietăți publice sau
pevitrinele/ușile de acces în condițiile specificul Art.17(3) documentația private
regulamentului activității aferentă
local de
publicitate

3 COPERTINE INSCRIPȚIONATE DA/AC DA/AC DA/AC Dimensiuni Diferite, în Art.17(1) Cerere Se amplasează pe
variabile funcție de însoțită de proprietăți publice sau
specificul documentația private
activității aferentă
DA / DA / DA Dimensiuni Diferite, în Art.37 Licitație pentru Se amplasează pe
4 MESH PUBLICITAR AC AC AC variabile funcție de cele amplasate proprietati publice sau
specificul pe clădirile private.
activității UAT Municipiul
Constanța

Pentru
celelalteproprie
tăți -
cerere
însoțită de
documentațiaa
ferentă

DA / DA / DA / Dimensiuni Diferite, în Art.37 Licitație pentru Se amplasează pe


5 MESH DIGITAL AC AC AC variabile funcție de cele amplasate proprietăți publice sau
specificul pe clădirile private
activității UAT Municipiul
Constanța

Pentru
celelalte
proprietăți -
cerere
însoțită de
documentațiaa
ferentă

PANOURI PUBLICITARE ŞI Dimensiunivaria Diferite, în Art.20 Licitație pentru Se amplasează pe


6 PUBLICITATE LUMINOASĂ NU DA / AC DA / AC bile funcție de cele amplasate proprietăți publice sau
Amplasate pe faţade, pe terase specificul pe imobilele private
ori acoperişuri ale clădirilor activității UAT Municipiul
Constanța

Cerere
însoțită de
documentația
aferentă
pentru
celelalte
proprietăți

ECRANE PUBLICITARE Dimensiuni Diferite, în Art.21 Licitație pentru Se amplasează pe


7 Amplasate pe calcane, pe faţade, NU DA / AC DA / AC variabile funcție de Art.22 cele amplasate proprietăți publice sau
pe terase ori acoperişuri ale specificul Art.23 pe imobilele private
clădirilor activității UAT Municipiul
Constanța Dotate cu sisteme care să
permită modificarea
intensităţii luminii
Cerere
însoțită de
documentația
aferentă
pentru
celelalte
proprietăți

MIJLOACE DE PUBLICITATE Dimensiuni Diferite, în Art 4(3) Cerere Amplasate pe schelele


8 AMPLASATE PE SCHELELE NU DA / AC DA / AC variabile funcție de însoțită de montate pe faţadele
montate pe faţadele specificul documentația construcţiilor noi, aflate în
construcţiilor noi, aflate în publicității aferentă diferite faze de execuţie,
diferite faze de execuţie, sau ale sau ale celor existente,
celor existente, aflate în aflate în reparaţie, ori pe
reparaţie, ori pe elementele de elementele de
împrejmuire a şantierului, împrejmuire a şantierului,
inclusiv pe utilajele folosite la inclusive pe utilajele
lucrările de construcţie folosite la lucrările de
construcţie

PANOURI PUBLICITARE Culorineutre Art.11 Licitație pentru


9 LUMINOASEamplasate la sol Art.13 cele amplasate
A).Pedomeniul public sau privat Art.20 pe domeniul Panouri publicitare de
al municipiului: DA / AC DA / AC DA / AC ● 1,1 m x 1,6 m Art.25 public și privat mici dimensiuni
-panouri publicitare de mici ● 1,2 m x 1,8 m Art.26(1), (2), al UAT
dimensiuni (3), (5) Municipiul
Art.27 Constanța Panouri publicitare de
- panouri publicitare de mari ● 3,2 m x 2,4 m Art.28 mari dimensiuni
dimensiuni NU DA/AC DA / AC (ZR2 ; ZL) Art.29
●4mx3m Art.30
(ZL)
- panouri publicitare cu În extravilanul
dimensiunea de 10,00m x 4,00m NU NU DA / AC 10 m x 4 m municipiului, panouri
În extravilan publicitare pe zona de
B).Pecelelalteforme de protecţie a drumurilor
proprietate: publice având
dimensiunea de 10,00
-Panouri de mici dimensiuni , cu Suprafața x 4,00 m
suprafața maximă de 2,20 mp DA/AC DA/AC DA/AC maximă de Pentru
2,20mp celelalte
proprietăți -
- Panouri de mari dimensiuni , cu Suprafața cerere
suprafațamaximă de 36 mp NU DA / AC DA / AC maximă de însoțită de
36mp documentația
aferentă
- panouri publicitare cu DA/AC dimensiunea de
NU NU În extravilan 10,00m x 4,00m
dimensiunea de 10,00m x 4,00m

ECRANE PUBLICITARE Culorineutre Art.11 Licitație pentru


10 (ECRAN CU LED-URI, LCD SAU Art.13 cele amplasate Panouri de mici
ALTELE ASEMENEA) Art.20 pe domeniul dimensiuni
amplasate la sol Art.25 public și privat
A).Pe domeniul public sauprivatal Art.26(1), (2), al UAT
municipiului: DA / AC DA / AC DA / AC ● 1,1 m x 1,6 m (3), (5) Municipiul Panourile de mari
- ecrane publicitare de mici ● 1,2 m x 1,8 m Art.27 Constanța dimensiuni
dimensiuni Art.28
Art.29
Art.30 În extravilanul
municipiului, ecrane
- ecrane publicitare de mari NU DA/AC DA / AC ● 3,2 m x 2,4 m publicitare pe zona de
dimensiuni (ZR2 ; ZL) protecţie a drumurilor
●4mx3m publice având
(ZL) dimensiunea de 10,00
x 4,00 m
-ecrane publicitare cu
NU NU DA / AC
dimensiunea de 10,00 x 4,00 m 10 m x 4 m
B).Pecelelalteforme de Pentru
proprietate: celelalte
-suprafața proprietăți -
- ecrane publicitare de mici maximă de cerere
dimensiuni DA/AC DA/AC DA/AC 2,20mp însoțită de
documentația
aferentă
-ecrane publicitare de mari -suprafața
dimensiuni NU DA / AC DA / AC maximă de
36mp

- ecrane publicitare cu -dimensiunea de


dimensiunea de 10,00m x 4,00m NU NU DA/AC 10,00m x 4,00m

TOTEM Diferite, în Art.26.(4), (5) Licitație pentru Construcții independente,


11 amplasat la sol: DA/AC DA / AC DA / AC Dimensiunimaxi funcție de cele amplasate de sine stătătoare, ce
A) TOTEM INDICATOR me specificul pe domeniul semnalizeaza un obiectiv
Pedomeniul public și privat al Doar 0,8 m baza x activității public și privat administrativ/economic/
municipiului instituțiile 2,50 m al UAT social/cultural în
publice înălţimea Municipiul proximitatea căruia este
Pe domeniul Constanța, cu amplasat.
public și privat excepția celor
al municipiului amplasate de
municipalitate
sau alte
instituții
publice în
interes public

B) TOTEM Pentru
Pe celelalte forme de proprietate: Dimensiuni celelalte
DA/AC DA/AC DA / AC
variabile, proprietăți -
suprafaţa cerere
Doarinstituțiil
maximă 36 mp însoțită de
epublice
documentațiaa
ferentă
PANOU PUBLICITAR MOBIL Acord pentru Acord pentruAcord pentru 0,5m X 0,9m Diferite, în Art.31 Cerere Se amplasează pe
12 (STOPPER) amplasarea amplasarea amplasarea funcție de însoțită de domeniul public sau
panoului panoului panoului specificul documentația privat al municipiului
publicitar publicitar publicitar activității aferentă
mobil pe mobil pe mobil pe
terenurile terenurile terenurile
aparţinând aparţinând aparţinând
municipiului municipiului municipiului
Constanţa Constanţa Constanţa
UAT UAT UAT

PUBLICITATE TEMPORARĂ și Diferite, în Art.6 Cerere Mijloace de publicitate


13 PROIECTE PUBLICITARE DA / DA DA Dimensiuni funcție de Art.7 însoțită de temporare pepământ
SPECIALE AVIZ AVIZ AVIZ variabile specificul Art.39 documentația care nu necesită
DU DU DU activității Art.40 aferentă fundații, în cadrul unor
Art.41 campanii publicitare /și
Și Și Și Art.42 sau
Autorizație de Autorizație Autorizație activități de promovare
funcționare de de ce nu depășesc 30 de
pentru funcționare funcționare zile
operatori pentru pentru care se desfăşoară
economici operatori operatori pedomeniul public
economici economici sau privat al statului
şi/sau al UAT Constanța
ori pe proprietatea
privată a persoanelor
fizice şi/sau juridice, în
condiţiile Legii nr.
185/2013 republicată

Dimensiuni Culori Art.32(1), (2), Licitație pentru Pe domeniul public sau


14 ADAPOSTURILE DA / AC DA / AC DA / AC variabile luminoase, alb, (3) cele amplasate privat al municipiului
DESTINATE PUBLICULUI / crem, nuanțe pe domeniul Constanța
STAȚIILE DE AUTOBUZ naturale, culori public și privat
neuter sau cu al UAT
aspect tematic Municipiul
Constanța, cu
excepția celor
amplasate de
municipalitate
sau de către
societățile,
regiile
subordonate

CHIOȘCURI DE ZIARE ȘI Diferite, în Art.32(4), (5) Cerere Amplasarea se face pe


15 ALTE CHIOȘCURI DA / AC DA / AC DA / AC Dimensiuni funcție de însoțită de Chioscuri proprietate
CU ACTIVITĂȚI variabile specificul documentația privată
COMERCIALE utilizate exceptând exceptând exceptând publicității aferentă
ca suport de publicitate, colantarea colantarea colantarea
dacă sistemul constructiv pentru care pentru care pentru care
este necesar este necesar este necesar
al chioşcurilor respective
AVIZ AVIZ AVIZ
permite o astfel de utilizare
DU DU DU

DA / AC DA / AC DA / AC Dimensiuni Culori neutre Art.32(6) Se amplasează Amplasarea coloanelor


16 COLOANE PORT AFIȘ variabile de către port afiș se face pe
municipalitate domeniul public sauprivat
al municipiului
(destinate numai pentru
afişe
şi/sauanunţuri de
spectacole şi manifestări
culturale)
Afișarea se face cu Aviz
DGSP

PANOURI SPECIALE Dimensiuni Culori neutre Art.43 Se amplasează Pepanourile special


17 DESTINATE AFIȘELOR DA / AC DA / AC DA / AC variabile Art.44 de către destinate afișelor
PUBLICITARE municipalitate publicitare se pot
amplasa afişe
Afișele se publicitare pentru
amplasează în spectacole publice, teatre,
baza unei concerte şi
cereri altele asemenea şi anunţur
însoțită de de mica publicitate
documentația Afișarea cu Aviz DGSP
aferentă
INDICATOARE PUBLICITARE Licitație pentru Amplasate pe stâlpii de
18 DIRECTIONALE (PANOURI cele amplasate iluminat public
DIRECTIONALE) pe stâlpii de
În aceeaşi categorie se include iluminat public
bannerul vertical, caseta aparținând
luminoasă, tăbliţa indicatoare. UAT Municipiul
Constanța
Sunt asimilate la această
categorie PORTRETUL/
POSTERUL DIGITAL

A) Pestâlpii de iluminat public


DA/AC DA/AC DA/AC
aparținând municipiului
Cu Aviz Cu Aviz Cu Aviz
DGSP DGSP DGSP Art.4(2) litera
Diferite, în ”b”
funcție de
Maxim specificul Art.38 Pentru
0,8m x 1,25m activității celelalte
proprietăți -
cerere
însoțită de
B) Pe celelalte forme de DA/AC DA/AC DA/AC documentația
proprietate:
aferentă

BANNERE DA / AC DA /AC DA/ AC Maxim 7,00 m În funcție de Art.33 La solicitarea Doar cele ce promovează
19 cu cu cu la bază, 1,5 m evenimentul/ municipalității acțiuni sau interesele
AVIZ DGSP AVIZ DGSP AVIZ DGSP în înălţime acțiunea care se municipalității sau
promovează parteneriate ale
municipalității
Amplasate pe stâlpi.

STEAGURI PUBLICITARE Maxim Diferite, în Art.34 Pentru stâlpii Amplasate pe stâlpi sau
20 A) Pestâlpii sau catargele DA DA DA 0,8m x 1,25m funcție de Art.35 sau catargele catarg
aparținând municipiului AVIZ AVIZ AVIZ specificul Art.36 aparținând
DGSP și DGSP și DGSP și activității UAT Municipiul
DU DU DU Constanța,
acordarea la
cerere, în
ordinea
depunerii
acestora

Pentru
B) Pe celelalte forme de Aviz DU Aviz DU Aviz DU celelalte
proprietate: proprietăți -
cerere
însoțită de
documentația
aferentă

INDICATOARE DE Dimensiunile Culori neuter Art.38(3) Amplasate de Model standard


21 ORIENTARE TURISTICĂ Da /AC Da /AC Da /AC impuse de sau conform municipalitate
cu cu cu legislație sau legislației în sau cu acordul
AVIZ DGSP AVIZ DGSP AVIZ DGSP adaptate cazul în care municipalității
conform specificul în vederea
regulamentului activităţii deservirii unor
local de semnalizate o instituții
publicitate impune publice

PUBLICITATE PE VEHICULE Dimensiuni Diferite, în Art.12(3) Cerere Vehicule special echipate


22 special echipate în scopuri de NU DA / DA / variabile funcție de Art.45 însoțită de în scopuri de publicitate.
publicitate specificul documentația
AVIZ DU AVIZ DU reclamei aferentă
Și Și
Autorizație Autorizație
de de
funcționare funcționare
pentru pentru
operatorul operatorul
economic economic

MIJLOACELOR DE TRANSPORT DA / DA / DA / Dimensiuni Diferite, în Art.46 Cerere Autobuze, microbuze sau


23 ÎN COMUN AvizDU AVIZ DU AVIZ DU variabile funcție de însoțită de alte mijloace de transport
specificul documentația în comun
reclamei aferentă Ca suport pentru
afişe/reclame publicitare,
cu condiţia ca prin
aceasta să nu fie afectată
vizibilitatea călătorilor
înspre exteriorul
mijlocului de transport

Abrevieri:
AC – Autorizaţie de construire
AVIZ DU – Aviz Direcţia Urbanism
AVIZ DGSP – Aviz Direcţia Gestionare ServiciiPublice
UAT Municipiul Constanţa – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanţa
Anexa nr. 7

Amplasamente pentru panouri și ecrane publicitare la sol pe domeniul


public/privat al municipiului Constanța

Nr. Număr
Crt Adresă amplasament amplasa-
mente
1 Str. Soveja – intrare Palatul Copiilor(latura de est) 1
2 PiațaTomis 3 1
3 Str. Eliberării – zona vis-a-vis Bazar 1
4 Str. Dezrobirii - nr. 120, Bloc I.S. 4 1
5 Str. Cișmelei – zona Farmacie 1
6 Str. Cișmelei – zona Cooperativa Igiena 1
7 Str. Cișmelei – zona Bancă 1
Str. Mircea cel Bătrân - zona Complex comercial Tomis 1
8
2
Bd. Tomis – zona acces municipiul Constanța în fața 1
9
magazinului de bricolaj (Locația 1)
Bd. Tomis – zona acces municipiul Constanța în fața 1
10
magazinului de bricolaj(Locația 2)
Bd. Tomis – dreapta spre Loc. Ovidiu, între sens 1
giratoriu intrare Centru comercial și sens giratoriu
11
Palazu Mare, vis a vis de reprezentanță auto(Locația
1)
Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valul lui 1
12
Traian – zona Stadion C.F.R (locația 1)
Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valul lui 1
13
Traian – zona Stadion C.F.R (locația 2)
Str. Soveja – zona între Str. B.P. Hașdeu și Str. 1
14
Ștefăniță Vodă, partea stângă sens CET
Bd. Tomis –stânga spre Loc. Ovidiu, vis a vis Stație 1
15 carburanți, în apropiere de limita UAT Municipiul
Constanța
Str. Baba Novac, pe trotuar, în zona stație 1
16
autobuz,apropiere bd. Aurel Vlaicu
17 Str. Brătianu Complex ”Doi Cocoși” 1
B-dul I.C.Brătianu vis a vis de Complex Sportiv 1
18 Stadion C.F.R. între cele doua stații de carburanți
(locația 1)
B-dul I.C.Brătianu vis a vis de Complex Sportiv 1
19 Stadion C.F.R. între cele doua stații de carburanți
(locația 2)
B-dul I.C.Brătianu, partea dreaptă spre Valu lui Traian, 1
20
după Stația de carburanți
B-dul I.C.Brătianu, partea dreaptă spre Valu lui Traian, 1
21
după Stația carburanți
Bd. I.C.Brătianu partea stângă spre Loc. Valu lui 1
22
Traian – zona Stadion C.F.R (locația 3)
Anexa nr. 7

B-dul I.C.Brătianu vis a vis de stație carburanți, stânga 1


23
ieșire spre loc. Valu lui Traian (locația 4)
Bd. Tomis – zona acces municipiul Constanța în fața 1
24
magazinului de bricolaj (Locația 3)
Bd. Tomis – zona acces municipiul Constanța în fața 1
25
magazinului de bricolaj (Locația 4)
Bd. Tomis – zona acces municipiul Constanța în fața 1
26
magazinului de bricolaj (Locația 5)
27 B-dul 1 Mai Vechi, spaţiul pietonal cu trepte 1
B-dul Aurel Vlaicu zona vis a vis de magazin de scule, 1
28
partea dreaptă direcţia Mall Plantaţie pomi
B-dul Tomis vis a vis de Centru comercial, partea 1
29
dreaptă spre Ovidiu
30 B-dul Mamaia – zona Planetariu 1
Str. Dezrobirii zona sala de sport, vis-à-vis Centru 1
31
recoltare analize medicale
32 Str. Mircea cel Bătrân limită parc Tomis II 1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU
Anexa nr. 8

Locații destinate amplasarii de totemuri indicatoare la sol pe domeniul public/privat al


Municipiului Constanța

Nr. Crt Adresă amplasamente Nr.


Amplasa-
mente
1 Bd. Mamaia intrare stațiune Cherhana Pontica - pe 1
trotuar
2 Stațiunea MamaiaTrotuar Aqua Magic 1
3 Stațiunea MamaiaTrotuar Aqua Magic 1
4 Stațiunea Mamaia Trotuar Hotel Național 1
5 Stațiunea Mamaia Trotuar Hotel Wida 1
6 Stațiunea Mamaia Trotuar Mamaia SA 1
7 Stațiunea Mamaia promenada Azur-Victoria 1
8 Stațiunea Mamaia promenada zona Melody 1
9 Stațiunea Mamaia promenada zona picior telegondola 1
10 Stațiunea Mamaia promenada zona Iaki Rex 1
11 Str. Mircea cel Bătrân Hotel Sport 1
12 Str. Mircea cel Bătrân Hotel Capri 1
13 Str. Mircea cel Bătrân Complex-Cofetăria Angelo 1
14 Str. Mircea cel Bătrân Cofetăria Angelo-Mega Image 1
15 Str. Soveja sens giratoriu Lidl-sens giratoriu Str. 1
Primăverii
16 Str. Soveja sens giratoriu Eden spre Catanga 1
17 Str. Dezrobirii intre str. Eliberării si str. N. Milescu 1
18 Str. Dezrobirii intre str. N. Milescu si str. Eliberării 1
19 Str. Dezrobirii intre str. Eliberarii spre Marinaru 1
20 Str. Soveja intre Str. Baba Novac si sens giratoriu Eden 1
21 Str. Soveja intre sens giratoriu Eden si sens giratoriu 1
galeriile Soveja
22 Str. Soveja la Profi inainte de galeriile Soveja 1
23 Str. Soveja intre str. Stefanita Voda si str. B.P. Hasdeu 1
24 Bd. Tomis intersecție Boema spre Tomis 3 partea stângă 1
25 Sos. Mangaliei Complex Profi 1
26 Sos. Mangaliei Școala nr. 16 1
27 Bd. I.C. Bratianu la Salvare dr spre ICIL 1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU
Anexa nr. 9

Locații pentru amplasarea de coloane port afiș și panouri speciale


pe domeniul public/privat al municipiului

Nr. Adresă amplasamente Număr


Crt Amplasa-
mente
1 B-dul Mamaia - zona str. Zorelele 1

2 B-dul I.C.Brătianu - zona B-dul 1 Decembrie 1918 1

3 B-dul I.C.Brătianu zona Parc, vis-a-vis Cora 1

4 Str. Eliberării zona Complex Comercial - str. Dezrobirii 1

5 Str. Mircea cel Bătrân zona Complex Comercial Tomis II 1

6 B-dul Tomis zona str. Suceava 1

7 Str. Dispensarului zona Complex Comercial 1

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU
Anexa nr. 10

Amplasamente - stâlpii aparținând UAT Municipiul Constanța - destinate montării de indicatoare publicitare direcționale
și steaguri publicitare
NR. MIJ.
COD PUBLICIT
Nr.crt. BULEVARD/STRADA/ TRONSON ADRESĂ AMPLASAMENT
STÂLP ARE PE
STÂLP

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Bd. Aurel Vlaicu cu str. Feldioarei ( parcare),
1548 1
Cumpenei partea dreaptă ( 44.164363, 28.599558)
1

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Bd. Aurel Vlaicu intrare Lukoil, partea dreaptă (
1550 1
Cumpenei 44.164065/28.600259)
2

Bd. Aurel Vlaicu, după Pod IPMC și str. Bd. Aurel Vlaicu - intrare str. Petru Poni , partea
1555 1
Cumpenei dreaptă ( 44.163259/ 28.601895)
3

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Bd. Aurel Vlaicu vis-a-vis Bl. AV9, partea dreaptă
1573 1
Tramvai, partea dreaptă (44.160022/28.608456)
4
Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Bd. Aurel Vlaicu nr. 92, vis-a-vis Bl. AV21, partea
1574 1
5 Tramvai, partea dreaptă dreaptă ( 44.159756/ 28.609011)
Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Bd. Aurel Vlaicu nr. 37 ( Bl. B8), partea dreaptă (
1595 1
6 Tramvai, partea dreaptă 44.155687/ 28.616051)

Bd. Aurel Vlaicu, str. Cumpenei și Pod Bd. Aurel Vlaicu nr. 27 Bl. B5 ( alveolă parcare),
1599 1
Tramvai, partea dreaptă partea dreaptă (44.154907/ 28.617354)
7

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia în zona AQUA


2267 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala MAGIC - 44.223252,28.628869, partea dreaptă
8 Sat Vacanta și Butoaie

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia în zona AQUA


B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala 2269 1
MAGIC - 44.223689,28.628778, partea dreaptă
9 Sat Vacanta și Butoaie
Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia între Hotel și
Restaurant Dona și Hotel Tomis
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala 44.241511,28.621052, în parcare, partea 2343 1
10 Sat Vacanta și Butoaie dreaptă

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia vis a vis de


2375 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Hotel Scandinavia, partea dreaptă, în parcare,
11 Sat Vacanta și Butoaie 44.249610,28.619483

Statiunea Mamaia, Bd. Mamaia , zona Hotel


2391 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Central, partea dreaptă, în parcare,
12 Sat Vacanta și Butoaie 44.252128,28.619224

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, zona Hotel


2395 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Palas - Pelican, partea dreaptă, în parcare,
13 Sat Vacanta și Butoaie S 44.253232,28.619108

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de 2477 1
14 Sat Vacanta și Butoaie Hotel Yaki, partea stângă, 44.244124,28.620149

2489 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în față la
15 Sat Vacanta și Butoaie Tropicana, parte stângă, 44.240758,28.621066

2490 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în zona Mega
16 Sat Vacanta și Butoaie Image, partea stângă, 44.240554,28.621121

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia vis a vis de


B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Coyote, partea stângă, în parcare, 2520 1
17 Sat Vacanta și Butoaie 44.232993,28.624754

Statiunea Mamai, Bdul Mamaia, vis a vis de Club


2521
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Coyote, partea stângă, în parcare,
18 Sat Vacanta și Butoaiea 44.232783,28.624855

B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, în parcare Club 2537 1
19 Sat Vacanta și Butoaie IDU, partea stângă, 44.228975,28.626387
Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de
2547 1
B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Hotel Sulina, blocuri Eurovial, parcare, partea
20 Sat Vacanta și Butoaie stângă, 44.226528,28.627369

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de


B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala Hotel Dunărea, în parcare, partea stângă, 2558 1
21 Sat Vacanta și Butoaie 44.223561.28.628615

Statiunea Mamaia, Bdul Mamaia, vis a vis de


B-dul Mamaia, Tronson Pasarela pietonala AQUA MAGIC, în parcare, partea stângă, 2559 1
22 Sat Vacanta și Butoai 44.223333,28.628651

Bdul Tomis , vis a vis de Casa Pariurilor și Libra


B-dul Tomis, Între intersecție Dacia și str. Bank, partea dreaptă, 44.198189,28.630224, 1
23 Soveja, stâlp beton stâlp degradat

Bdul Tomis, în fața Mag. Magnum, în zona


1
Complexului, partea dreaptă,
24 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei 44.200850,28.626196
Bdul Tomis, vis a vis de Super Bet, partea
B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei dreaptă, 44.201006,28.625916 1
25

Bdul Tomis în fața Mag. Furnicuța, partea 1


26 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei dreaptă, 44.201207,28.625593

Bdul Tomis, în fața Cabinet medical ORL, Clinică


1
dentară, vis a vis BRD, partea dreaptă,
27 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei 44.202099,28.624202
Bdul Tomis, vis a vis de biserică, partea stângă,
28 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei 44.201407,28.625125
Bdul Tomis, în față la BRD, partea stângă,
B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei 44.202090,28.624059 1
29

Bdul Tomis, după farmacia Minifarm, partea 1


30 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei stângă, 44.202225,28.623749

Bdul Tomis, vis a vis de Mag. Mega Image, 1


31 B-dul Tomis, Între Soveja și Str. Tulcei partea stângă, 44.202428,28.623473
B-dul Tomis, Între str. Tulcei și Bdul A. Bdul Tomis nr. 307, bl. 8B, partea stângă,
Vlaicu 44.205354,28.618990 1
32

B-dul Tomis, Între str. Tulcei și Bdul A. Bdul Tomis, în față la Profi City, partea stângă, 1
33 Vlaicu 44.205795,28.618365

B-dul Tomis, Între str. Tulcei și Bdul A. Bdul Tomis, în dreptul locului de joacă pentru 1
34 Vlaicu copii, partea stângă, 44.206947,28.616572

B-dul Tomis, Între str. Tulcei și Bdul A. Bdul Tomis nr. 338, în zona Bl. C1, partea 1
35 Vlaicu dreaptă, 44.205335,28.619279

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Dedeman


(magazinul de materiale de construcții), partea
1
dreaptă, primul panou după stație,
B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și 44.211227,28.611446
36 limita Municipiul Constanța, stalp metalic
Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Dedeman, unde se
termină magazinul, în dreptul prismei, partea
B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și dreaptă, primul panou după stație, 1
37 limita Municipiul Constanța, stalp metalic 44.211399,28.611211

B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Selgros, partea 1
38 limita Municipiul Constanța, stalp metalic dreaptă, 44.212516,28.609888

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Selgros și


B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și Decatlon, între magazine, partea dreaptă, 1
39 limita Municipiul Constanța, stalp metalic 44.212784,28.609487
B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și Bdul Tomis, vis a vis de Mag. Decatlon, partea
limita Municipiul Constanța, stalp metalic dreaptă, 44.213729,28.608130 1
40

B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și Bdul Tomis, vis a vis de Mag. TOM, partea 1
41 limita Municipiul Constanța, stalp metalic dreaptă, 44.213848,28.607913

B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și Bdul Tomis, vis a vis, Mag. Carrefour (Brico 1
42 limita Municipiul Constanța, stalp metalic Depot), partea dreaptă, 44.213997,28.607660
Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Carrefour, unde 1
B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și incepe magazinul, primul panou după pod,
43 limita Municipiul Constanța, stalp metalic partea dreaptă, 44.214437,28.607013

Bdul Tomis - vis a vis de Mag. Carrefour, în fața


1
B-dul Tomis , Între B-dul Aurel Vlaicu și reclamei Brico Depot, partea dreaptă,
44 limita Municipiul Constanța, stalp metalic 44.214634,28.606715
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu nr. 12A, partea dreaptă (
700 1
partea dreaptă 44.172265/ 28.631735)
45
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
Bd. I.C. Brătianu - AQUALEX CAR WASH în față,
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian 709 1
partea dreaptă (44.172033/
46 partea dreaptă
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu - SABROSO, partea dreaptă ( 718 1
47 partea dreaptă 44.171802/ 28.624426)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu - Loc de joacă copii, partea 722 1
48 partea dreaptă dreaptă( 44.171699/ 28.622707)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu nr. 60, Bloc B2, partea dreaptă 729 1
49 partea dreaptă ( 44.171477/ 28.619624)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie Bd. I.C. Brătianu al doilea loc de joacă spre str.
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Dezrobirii, partea dreaptă 731 1
50 partea dreaptă (44.171421/28.618748)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu nr. 88, partea dreaptă 742 1
51 partea dreaptă (44.171112/ 28.613921)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis spălătorie AQUALEX, 638 1
partea stângă partea stângă (44.171936/ 28.628232)
52

B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie


637 1
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu spălătorie auto vis-a-vis Hotel
53 partea stângă Ioana, partea stângă (44.171935/ 28.627308)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis spălătorie BATMAN,
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian OFFICE, regională CF gard, partea stângă( 635 1
54 partea stângă 44.171838/ 28.626879)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 50, partea stângă 627 1
55 partea stângă (44.171635/ 28.623404)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 54, partea stângă 624 1
56 partea stângă (44.171591/ 28.622047)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 62, partea stângă ( 618 1
57 partea stângă 44.171368/ 28.619384)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 64, Bloc B1, partea 616 1
58 partea stângă stângă (44.171337/28.618504)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. 64, Bloc B1, partea 615 1
59 partea stângă stângă( 44.171292/ 28.617899)
B-dul I.C. Brătianu, Între B-dul 1 Decembrie
și Str. Cumpenei - sens spre Valu lui Traian Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis nr. Bloc SR8B, Sc. A, 605 1
60 partea stângă partea stângă (44.171004/ 28.613717)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Bratianu înainte de GEPLAST 592 1
61 Traian partea stângă (44.170511/28.607002), partea stângă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu după 591 1
62 Traian partea stângă GEPLAST(44.170622/28.606566), partea stângă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu înainte pod CFR, partea stângă 589 1
63 Traian partea stângă (44.170510/ 28.605876)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I. C. Bratianu nr. 63-67, partea stângă 582 1
64 Traian partea stângă (44.170335/28.603239)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I. C. Brătianu nr. 79-83 ( Cabinet Veterinar), 578 1
65 Traian partea stângă partea stângă ( 44.170242/28.601677)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu nr. 95-99, partea stângă 573
66 Traian partea stângă (44.170127/28.599755) 1
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Bratianu nr. 105 - 107, 568 1
67 Traian partea stângă (44.170036/28.598074), partea stângă

B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și


564 1
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu nr. 113 - 121( Magazin piese
68 Traian partea stângă auto), (44.169900/28.596479), partea stângă

B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și Bd. I.C. Brătianu nr. 113 - 121( Magazin
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Alimentar), (44.169821/28.596036), partea 563 1
69 Traian partea stângă stângă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis cimitir, partea stângă 555 1
70 Traian partea stângă (44.169896/ 28.592733)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu înainte de Romstal, partea 548 1
71 Traian partea stângă stângă (44.169489/ 28.590007)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu după Romstal, partea stângă 544 1
72 Traian partea stângă (44.169414/ 28.588688)
B-dul I.C. Brătianu, Bd. I.C. Bratianu înainte
de GEPLAST (44.170511/28.607002), partea Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis Liceul Pontica, partea 522 1
73 stângă stângă (44.168848/28.580744)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu vis-a-vis Liceul Pontica, partea 521 1
74 Traian partea stângă stângă (44.168882/ 28.580514)
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu nr. 164, zona A-Z 771 1
75 Traian partea dreaptă (44.170267/28.600327), partea dreaptă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C Brătianu nr. 190, Spălătorie Auto 782 1
76 Traian partea dreaptă (44.170054/28.596257), partea dreaptă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C.Brătianu nr. 214 800 1
77 Traian partea dreaptă (44.169595/28.590447), partea dreaptă
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui Bd. I.C. Brătianu Liceul Pontica 827 1
78 Traian partea dreaptă (44.168951/28.580152), partea dreaptă
Bd. I.C. Brătianu Stațiunea de cercetare și
producție pt cresterea ovinelor si caprinelor Palas
829 1
B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și înainte de acces(44.168939/28.579332), partea
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui dreaptă
79 Traian partea dreaptă

Bd. I.C. Brătianu Stațiunea de cercetare și


B-dul I.C. Brătianu, Între Str. Cumpenei și producție pt cresterea ovinelor si caprinelor Palas 830 1
limita UAT Constanta - sens spre Valu lui după acces (44.168895/28.578874) partea
80 Traian partea dreaptă dreaptă

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, Str. Zorelelor nr. 31-33, partea dreaptă (
237 1
partea dreaptă 44.205748, 28.648305)
81

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, Str. Zorelelor nr. 25, partea dreaptă (
238 1
partea dreaptă 44.205985/ 28.648741)
82

Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, Str. Zorelelor nr. 15, partea dreaptă (
240 1
partea dreaptă 44.206092/ 28.649709)
83
Str. Zorelelor, de la Delfinariu spre Mare, Str. Zorelelor nr. 9A, partea dreaptă
(44.206092/28.649709) 241 1
84 partea dreaptă

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja ( BCD Intermed SRL), partea stângă
223 1
Lăpușneanu, partea stângă (44.204350, 28.643089)
85

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja (Hotel Golden Rose), partea stângă
221 1
Lăpușneanu, partea stângă (44.204053, 28.642538)
86

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja zona Parcul Elevilor, partea stângă (
211 1
Lăpușneanu, partea stângă 44.202566, 28.637935)
87
Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja vis-a-vis Clubul Elevilor, partea
287 1
88 Lăpușneanu, partea dreaptă dreaptă (44.202864, 28.638339)

Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja înainte intrare Peco Petrom, partea
296 1
Lăpușneanu, partea dreaptă dreaptă ( 44.202686, 28.635068)
89
Str. Soveja, de la Delfinariu la Bd. Al. Str. Soveja după intrare Peco Petrom, partea
298 1
90 Lăpușneanu, partea dreaptă dreaptă ( 44.202835, 28.634187)
Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. str. Soveja nr. 45-49, partea stângă (44.198492,
168 1
91 Baba Novac, partea stângă 28.624877)
Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 51-53, partea stângă
166 1
92 Baba Novac, partea stângă (44.197991, 28.624486)

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 61, partea stângă (44.193791,
149 1
93 Baba Novac, partea stângă 28.624106)

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str Soveja nr. 65, partea stângă ( 44.193023,
147 1
94 Baba Novac, partea stângă 28.624168 )

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 77-79, partea stângă (
134 1
95 Baba Novac, partea stângă 44.189273, 28.624699)

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 79, partea stângă ( 44.189063,
133 1
Baba Novac, partea stângă 28.624469)
96

Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 74, Bloc FT2, Sc. A, partea
323 1
Baba Novac, partea dreaptă dreaptă ( 44.199119, 28.625113)
97
Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 102, bloc 52, partea dreaptă
348 1
98 Baba Novac, partea dreaptă (44.191992, 28.624214)
Str. Soveja, de la Bd. Al. Lăpușneanu la str. Str. Soveja nr. 114, partea dreaptă ( 44.187217,
366 1
99 Baba Novac, partea dreaptă 28.622931)
Str. Dezrobirii, de la str. Baba Novac la Bd.
Str. Dezrobirii vis-a-vis TRITON, partea dreapta 416 1
100 I.C. Brătianu
Str. Cumpenei, de la bd. I.C. Brătianu la bd. Str. Cumpenei (44.165429, 28.607674), partea
68 2
101 Aurel Vlaicu, partea stângă stângă
Str. Industrială, partea dreaptă ( 44.159408,
Str. Industrială, str. Cumpenei și Depou 492 1
102 28.591919)

Str. Industrială, partea dreaptă ( 44.159039,


Str. Industrială, str. Cumpenei și Depou 500 2
103 28.588283)
str. Termele Romane, de la str. Traian la str. Termele Romane, zona Judecătorie, partea
2
104 trecere de pietoni Cap de linie stângă ( 44.174847/28.653559)
str. Termele Romane, de la str. Traian la str. Termele Romane, Zona Liceul M. Eminescu,
2
105 trecere de pietoni Cap de linie partea stângă ( 44.174419/28.654748)
str. Termele Romane, de la str. Traian la str. Termele Romane, înainte de stație BUS Piața
2
106 trecere de pietoni Cap de linie Ovidiu, partea stangă
B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția str. 1 Mai Vechi nr. 41/43 Complex, partea
dreaptă (44.152483/28.630226) 1
107 Poarta 6
B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția str. 1 Mai Vechi nr. 84, partea dreaptă (
44.151624/ 28.629763 ) 1
108 Poarta 6
B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția str. 1 Mai Vechi nr. 122, partea dreaptă (
44.149012/ 28.628370) 1
109 Poarta 6
B-dul 1 Mai Vechi, Partea dreaptă, direcția str. 1 Mai Vechi nr. 124, partea dreaptă (
44.149012/ 28.628370) 1
110 Poarta 6
Str. Mircea cel Bătrân, de la Str. Ștefan cel Str. Mircea Cel Bătrân nr. 144, partea dreaptă
1917 1
111 Mare la Str. Ion Rațiu, partea dreaptă (44.189396, 28.642526)
Str. Răscoală din 1907, între bd. Mamaia și Str. Răscoala din 1907 nr. 37, partea dreaptă
1851 1
112 bd. Ferdinand, partea dreaptă (44.180985/28.647550)
Str. Răscoală din 1907, între bd. Mamaia și Str. Răscoala din 1907 nr. 33, partea dreaptă (
1852 1
113 bd. Ferdinand, partea dreaptă 44.180870/ 28.647746)

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu str. I.L. Caragiale nr. 2A, partea stângă
2062 1
114 la str. Eliberării, partea stângă (44.179414/ 28.631660)

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu str. I.L. Caragiale nr. 7, Bl. L116, partea dreaptă
1978 1
115 la str. Eliberării, partea dreaptă ( 44.179622/28.632329)

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu str. I.L. Caragiale Bl. L108, partea dreaptă
1979 1
116 la str. Eliberării, partea dreaptă (44.179501/ 28.631979)

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu str. I.L Caragiale nr. 15, Bl. L109, partea dreaptă
1980 1
117 la str. Eliberării, partea dreaptă (44.179353/28.631723)

Str. I.L. Caragiale, de la Bd. Al Lăpușneanu str. I.L. Caragiaele nr. 15, Bl. L109, sc. A, partea
1981 1
118 la str. Eliberării, partea dreaptă dreaptă
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 20-22, Bl. IV18, partea stângă,
2020 1
119 Poporului (44.176248/28.615816)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 20, Bl. IV18, partea stângă
2019 1
120 Poporului (44.176230/28.616328)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 5, Bl. G, sc. A, partea stangă
2014 1
121 Poporului (44.176484/ 28.618324)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 7, Bl. H1, partea stangă
2011 1
122 Poporului (44.176792/28.619704)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 2, Bl. IV45, Sc. A, partea stangă
2004 1
123 Poporului (44.176910/ 28.622204)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării nr. 2, Bl. IV45, Sc. C, partea stangă
2003 1
124 Poporului (44.177134/28.622666))
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării în față la GAMA LUX, partea stangă
1998 1
125 Poporului ( 44.177409/28.624892)
Str. Eliberării, de la str. Soveja la str. str. Eliberării în față la HOBBY MOTO, partea
1994 1
126 Poporului stangă, ( 44.177877/ 28.626522)
Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Str. Baba Novac nr. 55-57, partea dreaptă (
2201 1
127 Caragiale, partea dreaptă 44.184426, 28.622501)
Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Str. Baba Novac nr. 47, partea dreaptă (
2206 1
128 Caragiale, partea dreaptă 44.183820, 28.624247)
Str. Baba Novac, de la str. Soveja la str. I.L. Str. Baba Novac nr. 29 - 31, partea dreaptă (
2216 1
129 Caragiale, partea dreaptă 44.182716, 28.6276688)
Str. Baba Novac, de la bd. Aurel Vlaicu la str. Str. Baba Novac vis-a-vis MARCO CHIM, partea
2165 1
130 Soveja, partea dreaptă dreaptă ( 44.189581, 28.609385)
Str. Baba Novac, de la bd. Aurel Vlaicu la str. Str. Baba Novac vis-a-vis MARCO CHIM, partea
2166 1
131 Soveja, partea dreaptă dreaptă ( 44.189408, 28.609779)
Str. Baba Novac, de la bd. Aurel Vlaicu la str. Str. Baba Novac zona LIDL, partea dreaptă (
2167 1
132 Soveja, partea dreaptă 44.189272, 28.610063)
str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis MAN - Centrul de
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd.
cercetare științifică pentru forțele Navale, partea 1
133 A. Vlaicu, partea dreaptă
dreaptă (44.198228/28.618828)
str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Euromaterna, partea
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd.
stângă (44.200485/ 28.613804) Stâlp metalic 1
134 A. Vlaicu, partea stângă argintiu zona Tomis PARK
str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Euromaterna, partea
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd.
stângă (44.200646/28.613604) Stâlp metalic 1
135 A. Vlaicu, partea stângă
argintiu zona Tomis PARK
str. Ștefăniță Vodă vis-a-vis Euromaterna, partea
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd.
stângă (44.200777/28.613380) Stâlp metalic 1
136 A. Vlaicu, partea stângă
argintiu zona Tomis PARK
str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. Sala Polivalentă ( 44.201485/28.612621)
1
A. Vlaicu, partea stângă Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis
137 PARK

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și


Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd.
Sala Polivalentă ( 44.201706/28.612380) Stâlp 1
A. Vlaicu, partea stângă
metalic galben , lipit de gard zona Tomis PARK
138
str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și
Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. Sala Polivalentă ( 44.201936/612045)
1
A. Vlaicu, partea stângă Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis
139 PARK

str. Ștefăniță Vodă, între stația Euromaterna și


Str. Ștefăniță Vodă, de la str. Soveja la Bd. Sala Polivalentă ( 44.202171/28.611740)
1
A. Vlaicu, partea stângă Stâlp metalic galben , lipit de gard zona Tomis
PARK
140

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. D. Eugeniu în apropiere de Al. Orhideelor nr.
895 1
str. Dispensarului, partea stângă 12, partea stângă ( 44.206700/28.620846)
141

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la


str. D. Eugeniu în apropiere de Al. Orhideelor nr. 894 1
str. Dispensarului, partea stângă
142 12, partea stângă ( 44.206862/28.620475 )
Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. D. Eugeniu nr. 11 , partea stângă (
882 1
143 str. Dispensarului, partea stângă 44.209814/ 28.620974)

Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. D. Eugeniu în apropiere de str. Cismelei nr.
873 1
str. Dispensarului, partea stângă 2, partea stângă(44.210960/28.622974)
144
Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. D. Eugeniu nr. 21 vis-a-vis patiserie
1
145 str. Dispensarului, partea stângă (44.210960/28.622974)
Str. Dobrilă Eugeniu, de la str. Cișmelei la str. D. Eugeniu vis-a-vis Club Phoenix, partea
1
146 str. Dispensarului, partea stângă stângă ( 44.212132/28.624046)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 19-21, partea dreaptă
1148 1
147 Dispensarului (44.205824/28.622820)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 17, partea dreaptă ( 44.207180/
1153 1
148 Dispensarului 28.622755)

Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 12-20, partea dreaptă
1157 1
149 Dispensarului (44.208124/28.622635)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 11, partea dreaptă ( 44.209409/
Dispensarului 1163 1
150 28.623690)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 46, partea dreaptă (44.209641/
Dispensarului 1164 1
151 28.623657)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 11, partea dreaptă (
Dispensarului 1166 1
152 44.210043/28.624061)
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 9, partea dreaptă (
1168 1
153 Dispensarului 44.210504/28.624299)

str. Cișmelei nr. 3-5, vis-a-vis Piața Cireșica,


Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. 1
partea dreaptă (44.211175/28.624700)
154 Dispensarului
Str. Cișmelei, de la str. D. Eugeniu la str. str. Cișmelei nr. 3-5, Vis-a-vis Biserică, partea
Dispensarului 1
155 dreaptă (44.211618/28.624980)
Str. Adamclisi, de la str. Soveja la str.
Sucevei, partea stângă str. Adamclisi nr. 5 (44.203428/28.626026) 2790 1
156
Str. Adamclisi, de la str. Soveja la str.
Sucevei, partea stângă str. Adamclisi nr. 1-1A ( 44.202603/28.627639) 2795 1
157
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului nr. 27, partea dreaptă (
1
158 str. Cumpenei, partea dreaptă, 44.162301/28.612081), stalp metalic, fără cod
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului nr. 27, partea dreaptă (
16 1
159 str. Cumpenei, partea dreaptă, 44.162476/28.611754) Stâlp metalic
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului, partea dreaptă (44.162619/
17 1
160 str. Cumpenei, partea dreaptă 28.611416) Stâlp metalic
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului, partea dreaptă (
18 1
161 str. Cumpenei, partea dreaptă, 44.162735/28.611114) Stâlp metalic
Aleea Pelicanului intersecție cu str. Albatrosului,
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si
partea dreaptă ( 44.162844/28.610765) Stâlp 19 1
162 str. Cumpenei, partea dreaptă metalic
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului vis-a-vis de Bl. G9, partea
20 1
163 str. Cumpenei, partea dreaptă dreapta ( 44.162984/ 28.610398) Stâlp metalic

Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului vis-a-vis Bl. ITA, partea dreaptă
21 1
164 str. Cumpenei, partea dreaptă ( 44.163104/28.610052) Stâlp metalic
Aleea Pelicanului, de la Bd. Aurel Vlaicu si Aleea Pelicanului, partea dreaptă ( 44.163228/
22 1
165 str. Cumpenei, partea dreaptă 28.609665) Stâlp metalic
Str. Liliacului, Tronsonstr. Progesului și pod str. Liliacului Casa Speranța Constanța, partea
dreaptă ( 44.149415/ 28.622995) 5 1
166 tramvai

Str. Brizei, de la str. Petru Cercel la str. str. Brizei nr. 10A, partea stângă ( 1
167 Zefirului, partea stângă 44.147430/28.630737) Stâlp metalic, fără cod
str. Brizei vis-a-vis zonă colț curte Colegiu Militar 1
Alexandru Ioan Cuza , partea stângă (
168 Str. Brizei 44.146694/ 28.630991) Stâlp metalic, fără cod

str. Brizei vis-a-vis Colegiu Militar Alexandru 1


Ioan Cuza , partea stângă ( 44.146230/
169 Str. Brizei 28.631173) Stâlp metalic, fără cod

str. Brizei vis-a-vis stație Colegiul Militar


Alexandru Ioan Cuza , partea stângă ( 1
170 Str. Brizei 44.145991/ 28.631297) Stâlp metalic, fără cod

str. Brizei vis-a-vis colț teren sport, partea


1
stângă ( 44.145482/ 28.631365) Stâlp metalic,
171 Str. Brizei fără cod

str. Brizei vis-a-vis teren sport capăt bloc OB7,


1
partea stângă ( 44.145247/28.631512) Stâlp
172 Str. Brizei metalic, fără cod

str. Brizei nr. 1 H, bloc OB7, partea stângă 1


173 Str. Brizei (44.144925/ 28.631472) Stâlp metalic, fără cod
str. Brizei vis-a-vis nr. 18, Bl. FD7, sc. B , partea
stângă ( 44.143714, 28.631854) Stâlp metalic, 1
174 Str. Brizei fără cod

str. Brizei nr. 1C Bloc OB2, partea stângă ( 1


175 Str. Brizei 44.143360/28.632001) Stâlp metalic, fără cod

str. Brizei bl. FB6, sc. A, partea stângă ( 1


176 Str. Brizei 44.14164/ 28.631832) Stâlp metalic, fără cod

str. Brizei bl. FB6, sc. B, partea stângă ( 1


177 Str. Brizei 44.141386/ 28.631915) Stâlp metalic, fără cod
B-dul Tomis, Între str. Tulcei și Bdul A. Bdul Tomis, înainte de benzinăria LUKOIL, partea
1
178 Vlaicu stângă, 44.207219,28.616225
* Până la organizarea licitației, stâlpii vor putea face obiectul amplasării de steaguri publicitare în condițiile regulamentului
local de publicitate.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETAR GENERAL

GEORGIANA GOSPODARU

S-ar putea să vă placă și