Sunteți pe pagina 1din 24

D osarul nr.

lca-7/2001
Republica M oldova
Curtea Supremă de Justiţie
d e c i z i e

25 ianuarie 2001
Colegiul lărgit penal în componenţa- mun. Chişinău
: preşedinte C onstantin Gurschi
| judecători A lexandru M nrdare
V era M acinskaia
D um itru V isterniceanu
' Iurie Şum cov
I CU participarea procurorului Vladimi Tîm baliuc
I a luat in exam inare recursul d e c h r a Vu ^
I sentinţei Colegiului penal al Curţii S u m e i ^ a ' Judepllu* Chişinău îm potrivi
privind p e C h i ţ a n V a l L s e r S L g T S‘' - e 23 200C
Procedura de citare a fost îndeplinită.

iGhenad^e T ă ia m " 12'' “ h ' ta,Ul Va!ario C hi!an> avocatii: Gh. A m ihalachioae,

L l r t0 m '3 SUSfinUt “ " soliei,înd adm iterea iui î„ sensul


A părătorii Gh. A m ihalachioae Ghenadio tw
respingerea recursului. ’ d Tataru s"au Pronunţat pentru
Colegiul penal asupra recursului de faţă

C O N S T A T Ă : '

Plin sentinţa din 23 noiem brie ?nnn • i


Justiţie l-a achitat pe ~ e^ lu Pena^ al Curţii Suprem e de

a - ValeriU S erg h ei’ năs' ut >a 1 iunie 1955,


ngmar dm comuna Fîntîniţa, judeţul Soroca,
micd'a, ,n mun. Chişinău, str. Cupcea,91 ,
căsătorită’ ? ■ '" su?enoare>fău) antecedente penale,
de^resdiim?6 a !ntreflnfre 2 C0P:i, activează în calitate
cetăţean al R M ^S0Clatle,.Bâncll3r di" Republica Moldova,
I de a r t ^ t 8 9 Ă d aCUZf r ' n Săf * irea infracţiunilor prevăzitte

I Z Z 1 Ci? e din ,4 04-94) a1'2 art.189 Cod penal


I 0n reda" 13 f 9 XIL94) şi a13 art.185 Cod penal
redacţia Legii din 9.XII. 1994 i; P

l luatii de f a p t ă 0" 1" 1'3 Sen“ n!a de achitare Colegiul penal a stabilit urm ătoarele
l

— tf i r P—
prelim inare'care S ţ i

g f p ;^ 3 :;r :^ c L —
de
lege ale persoanelor ju n d 'c e ş> f e l y n P ^ ^ era confirnia, V . Chiţan,

s r r » :«
M oldtranselectro), conform căţea a m _P
«X ,s s s u t s valoarte de 50
LTD (NG G) în vederea acordam CS M oldenergo a unui ci

-K X Ţ J » 3 i - s l £ i ' S r £ , v i 3R
m £ S £ . '» « » “» W - - >“ C" ” * " ng"
“i S ' Î n S
50 şi contractul de livrare a re su rselo r e n e r g e t i c e £ C ^ G G ^ ^
cărora C om pania sub garanţia G w e m u m iu rm a energetice, iar Ministerul
mijloacelor^ creditare — Z I m cu dreptul de garant, si
Finanţelor in persoana lui . ... la iivrare-achizitionare resurselor
ram burseze m ijloacele ere t - , -m curs de 10 zile după prezentare.

S , t O n v X eliberat de * ^mzor actul d e ^ ş i £ - * * * £

" Î Î S S S i creditului a * £ * + & % £

r«%?i£ss£i
i Ct)lţT i a 17 1Q94 G uvernul R M . a adoptat H otărîrea nr. 906 care prevede.

. J i K 2S S 55.
A ctivînd din interesul m eschin personaj, ^ o n n d u ş ş ^ preved«
m inistru, V. C hiţan, încâlcind dispoziţia H otarm i n o m in ^ izate, c ^ n u ^ p ,
efectuarea plăţilor preventive în adre: . Com paniei N G G > energetice m. C
ne 22 12.1994 şi 10.02.1995 c o n te ul de livrare a resurse & u
N G G -M D -M E-50 din 01.12.1994 n- fost Îndelm it şi C om pania N G
R.M . nici un credit, folosind funcţia de răspundere sus-pusa Şi depa> nd ^ {
si reoetat lim itele drepturilor şi atriobuţnlor de serviciu P
j “M oldenergo” privind ram bursarea creditului în cauza şi docum ente or care
3
confnm a livrarea-achiziţionarea ir urseloe energetice în decem brie 1994 şi
februarie 1995 V. Chiţan atît person? cît şi prn interm ediul şefului Departam entului
frezo ri enei M inisterului Finanţelor .Banari, şefului Direcţiei datorii a aceluiaşi
m inister L. Tălm ăci şi şefului D epartam entului bugetului M inisterului finanţelor
P.V everiţa intenţionat a dispus transferarea ilegală în adresa com paniei N G G a
26,88 m ln.dolari SUA, achitînd astfel din sursele bugetare datorii neexistente a
Guvernului faţă de Com pania NGG j contractul nr. C-NG G-M D -M E-50.
Sub influenţa funcţiei de răspui !ere sus-pusă ce o deţinea V. Chiţan, cît şi în
contextul subordonării, persoanele i minalizate la indicaţiile insistente ale lui V.
Chiţan au em is ordinile de plată nr. 001 din 22.12.1994 în valoare de 11 88
m ln.dolari SUA şi nr. 002 din 10.02.1995 în valoare de 15 m ln.dolari SUA, sem nate
de V. Chiţan şi P. V everiţa, conform cărora B anca N aţională a M oldovei a transferat
pe contul Com paniei NGG în Unioi dane Lugano în contul ram bursării creditului
neacordat 26,88 m ln.dolari SUA sa. 117 079 400 lei în raport cu cursul oficial al
Băncii B aţionale la data de 22.12.19 i şi 10.02.1995, utilizaţi de această Com panie
in interesele proprii. In scopul asigurării transferului acestei sum e de bani la
indicaţiile lui V. Chiţan în ordinele de plată nr. 001 din 22.12.1994 şi nr. 002 din
10.02.1995 au fost înscrise date văd! false precum că sumele nom inalizate au fost
transferate nu în contul achitării unei datorii neexistente, fapt pe care B anca
Naţională nu-1^ perm itea ci în contul ram bursării creditului chipurile acordat
republicii de către C om pania NGG rin ce adm inistraţia Băncii Naţionale, care a
efectuat această tranzacţie a fost dusă în eroare în urm a datelor false.
In urm a transferării a 26,88 m ln.dolari SUA Com pania N G G din sursele
ugetare alocate de către V. C hiţan prin depăşirea atribuţiilor de serviciu, în
perioada m ertie-iunie 1995 a achizif nat pentru CS M oldenergo resurse energetice
in valoare de 16,88 mln. dolari SU A form înd astfel o datorie faţă de Guvern
m sum a de 9 953 563 dolari SUA sau 118 746 006 lei în raport cu cursul oficial al
Băncii N aţionale la data de 01.12.1999 utilizate de Com pania NGG gratis.
T otodată V. Chiţan alocînd ilegal Com paniei N G G 26,88 m il.dolari SUA în
contul achitării unei datorii neexistente intenţionat a cauzat intereselor publice o
daună considerabilă exprim ată prin extragerea suinei nom inalizate din bugetul
republican şi folosirii ei de către structurile com erciale, nestatale în interes propriu
achitarea dobînzei aferente.
A stfel V. C hiţan a fost învinuit precum că activînd în funcţie de M inistru al
finanţelor - m em bru al G uvernului losind intenţionat funcţia de răspundere sus-
pnsă şi depăşind în m od v ă d itş i repetat lim itele drepturilor şi atribuţiilor de serviciu
acoidate prin lege, a cauzat o daună considerabilă intereselor publice şi intereselor
ocrotite de lege a persoanelor juridice în valoare de 9 953 563 dolari SUA sau 118
„^ ^ 6 adioă o daună insoţită de urmări grave şi creării situaţiei care esenţial a
împiedicat folosirea m ijloacelor băm 9 bugetare la interes statal.
P lin aceste acţiuni V. Chiţan a ;t învinuit că a săvîrşit infracţiunea prevăzută
c e art. 185 al. j Cod penal conform in cilor —săvîrşirea de către o persoană cu
funcţie de răspundere sus-pusă a unor acte, care în mod vădit şt repetat depţşesc
lim itele drepturilor şi atribuţiilor acordate prin lege, prin ce intereselor publice şt V. Chiţai
002, priv
intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice le-au fost cauzate daune
considerabile, însoţite de urmări grave ( î n redacţia Legii din 9 decembrie ). în s<
la indicaţ
V. Chitan fiind persoană cu funcţie de răspundere sus-pusa a m ai os învinui
va|i i t fals
că în perioada’a. 1994-1995 în mod repetat a săvîrşit fals în actele publice, care a
ac îitării
cauzat daune considerabile intereseloi statale. . , f , 5 co îtul rai
Astfel, învinuirea considera ca V. Chiţan, f,ind_ conştient de % m l c a p
22 12.1994 contractul de livrare a surselor energetice, incehiat la 01. . în b,
P. Vveriţ
CS M oldenergo şi Com paniei NG G n-a fost realizat, folosind m alta fiincţia de
traisferat
răspundere în lipsa tem eiurilor ram bursării creditului neacordat de către aceas a
ra{ ortul c
Com panie - CS “M oldenergo” , în decem brie 1994 a dispus alocarea Companiei
Astfi
N G G 1 1,88 m ln.dolari SUA, achitînd astfel o datorie neexistentă a G uvernului
||ic icaţiile
A ctivînd în conform itate cu indicaţiile lui V. Chiţan şeful Departamentului
NeIftegazg
Trezorieriei S.Banari şi şeful D irecţiei datorii a M inisterului Finanţelor L.Talmac,
M ldener
sub influenta înaltei funcţii ce o deţinea V . Chiţan, cit şi în contextul subordonam la
ast el faţă
22 12 1994' au em is ordinul de p ată nr, 001 sem nat de V. Chiţan privind
Compania
transferarea a 11.88 m ln.doalri SUA ,1 adresa Com paniei NGG. financiar-i
în scopul asigurării transferului acestei sume de dolari, persoanele nom inaliza e
considerai
I la indicaţiile lui V. C hiţan, în bonul de plată nr.001 sem nat de ultim ul au m scns da e 746 006 le
! vădit false precum că sum a de bani nom inalizata a fost transferata nu m con necesităţii
achitării unei datorii neexistente, fapt pe care Banca N aţionala nu-1 p e m i t e c i 1 Prin
contul ram bursării creditului, chipurile, acordat republicii de către C om pania NGG.
•prej/ăzută
1 în baza acestui ordin de plată sem nată de V. Chiţan, adm inistraţia Banc» către o per
N aţionale, fiind dusă în eroare la 2 12.1994, a transtaferat m adresa Compan. 'editat car
Ş NGG 11,88 m il.dolari SUA sau 51040 900 lei in raport cu cursul al Banc» U 1.1994)
N aţionale la data de 23.12.1994. . . w . , .. f l în acte 11 V. a
' P rin acţiunile sale ilegale V. Chiţan a fost învinuit ca a savirşit fals in ac Companiei
publice, adică înscrierea în docum ente oficiale de către o persoana cu funcţie dţ lrd a acţii
răspundere a unor date vădit false st Arşiţe din interese personale şi care au cau mgetare şi
datme considerabile intereselor stau, i, adidă infracţiune p r e v ă z u t ă A l e 189 prin
penal (în redacţia L egii din 24 decem one 1982 cu m odificările din 14 0 . )_ 'nouţelor
; V .C hitan se m ai învinuieşte, că ştiind cert de faptul ca contractul de nvrar W 'uţiilor
| surselor energetice din 01.12.1994 către 10.02.1995 n-a fost realizat, .n m o d repetat «ii 1996
folosind înalta funcţie de răspundere, in lipsa tem eiurilor ram burs d u c e re a
neacordat de către C om pania NG G CS “M oldenergo” in februarie 1995 a d, P Brviciu a
alocarea C om paniei NGG la 15 mln. dolari SUA, achitind astfel o dator, Nitului ş
' neexistentă a G uvernului. r „ „ ^ 0™pntului I tui M ir
A ctivînd în conform itate cu indicaţiile lui V. Chiţan, şeful D epărtăm în adi
T rezorierie S.B anari, şeful Direcţiei datorii L.Talm aci şi şeful Departam en Sub in
b u fetu lu i M inisterului Finanţelor P.V everiţa sub influenţa m altei funcţii ce o d ,• n|evu l si
n la in
jesc
Vj Chiţan cit şi in contextul subordonării la 10.02.1995 au emis ordinul de d a tă nr
tune 0 2, privind transferarea a 15 m ln. dolari S U A în adresa C om paniei N G G
, In scopul asiguram transferam acestei sume de dolari persoanele nom inalizate
nuit la indicaţiile lui V. Chişţan in ordinul de plată nr. 002 din 10.02.1995 au înscris date
.re a vai,, false, precum ca sum a de bani nom inalizată a fost transferată „ în c o Z
ac „tar,, une, dator,, neexistente fap, pe care Banca N aţională nu-1 perm tea c H n
i pe coitu rambursări, creditului chipuri! acordat republicii de către C om pania NGG
între
1 1 / " -,aZa nt e " ° rdm d e pIata 1 lls senlnal la indicaţiile lui V .C hitan de către
a de P. levenţa, adm inistraţia B ăn cii N aţion ale fiind dusă în eroare la 10 02 1995 a
easta .ra,s erat ,n adresa C om paniei N G G 15 m ln. dolari S U A sau 66 028 500 lei în
aniei rafortul cu cursul oficial al Băncii Naţionale la data de 10.02.1995.

itului l i c ^ l m ^ C h ^ r 18 3 p M' ” ^ °rdi™lui de plată false “ ‘«m ite In

si.rzssr^sx
maci

-.
irii la
ivind
Coupania N eftegazgru p gratis pînă în prezent
Uzate ^ a r t e c o n o m i c e dificile a republicii, intereselor publice i s-au c a u j . S
5 date
74 iii ,/! lei c eXp, "!lala P ™ nauzart a oagubei m ateriale statului în valoare de 118
;ontul
ci în necesităţile s W ^ e n te X s tM u lu L " >S“ " aCeStor miJloace băneŞli bugetare pentru

7
fGG. 1 Pnn aceste acţiuni învinuirea consideră că V Chitan a săvîrsit infi-cW
Băncii pre/azută de art.189 al.2 Cod penal conform indicilor î n S r e a ta a te e ^ S t
paniei « e o persoana cu înaltă funcţie de răspundere a unor date in.en«ion“ to mod
Băncii
7. 12. 1994). CaUZat daUne con s,d erab lle intereselor p u blice (în redacţia L egii din

n acte
;tie :onp!„te!'iN G c efetnVdnUr 6 ^ “ 6a Că> fiind con 5tient de % tu l că datoria
» de
cauzat , r j T ţ ^ l o r i u ? i,eL?eUVem “ Val0are de 9 953 563 dolari SUA - fonnat în

c s r r ga,s a 26,88m ind oiari s u a în adresa c ° m pani e i


lugstare si tăinui " g r C’ .Unf arind SC0Pu! stingerii ei din contul m ijloacelor
9 Cod

/rare a unanţelor d, ^ "T ° ^ CS M oId» e r g o faţă de M inisterul


filiaţiilor a c o r d a t e i raspwmeresus-Pusă> depăşind în m od vă
epetat»
1 ; 1996 .. . . eg® Şl activiiid contrar intereselor statale în aprilie 1995 şi
iditului
dispus dPe v fif t C S ^ M o fd n° m inf Zată V - Chitan a “ pe ' 4
erviciu a imnns n - -CS M oldoeilerS0 Pe care prin depăşirea atribuţiilor de
datori
Nitului ş i T u ă a n o ; ‘ PieZ!n a S3rea CS “M oldenerS ° ” Privind ram bursarea
Lentului •s,itui Minisetnd, • n-J ,e? te î l eanfa P'avind obligaţiunea CS M olden
e8al în adresa Cm! lnan.!f ^ r 36,88 m ln-dolari SUA transferate de către V. Chitan
lentului
1 Sub infl!,,C° " pam el. N efiegargrup”, precum şi dobînda aferentă.
deţine3
Hattul subordonăm11!!161 frf pl'ndere sus-Pusâ ce o deţinea V. Chiţan cît
"U n ^ in d ic aţiile ” 7 ^ 7 CS M oldenerg ° ” V. Iconicov şi şeful contabil V.
.iile lui V. Chiţan i-a: prezentat adresarea nr. 41-26 şi angajam en-
, . , | , !j& m :i dolari SUA şi nr. 002 în valoare de 15
tele de creanţă nr. 00 lin v a lo a r e de 1! 88 m iW o la n b 5 datele 9.12.94,
„rin. dolari SUA indrcînd m ac “ “ f e r a t e în aprilie 1995 şi iunie
22.12.1994 şi 10.02.1995, care in realitate au lost semnate f

1996, adică cu data din urma. rreantă sum a de 26,88 mln. dolari
în baza acestei scrisori şt angajam entelor de c r e ^ a j u m a ^ ^ ^
SUA ilegal transferata m adresa vern în vaioare de 9 953 563 dolari SUA
propriu cît şi datoria acesteia a ^ ^ ^ datorie a CS M oldenergo faţă de
intenţionat a fost perfectata e ^ • aferente în valoare de 9,5% anual.
Minisetrul Finanţlor cu calcularea . din cQntul mijioacelor bugetare V.
U rm ărind scopul stingem aces a drepturilor şi atribuţiilor acordate
Chiţan, depăşind în m od repetat prevederilor p.1,2
de lege, folosind funcţia de rasput - dPec0„tările prin viram ent, aprobat la
din Regulam entul P— ^ deconm rde P ^ „ „ admite
16.06.1992 de Consiliul A dnum s altei intenţionat a dispus stingerea
efectuarea plăţilor unei m trepn Finanţelor în valoare de 26,88 mln.
datoriei CS M oldenergo faţa d e 4 381 901 dolari SUA prin achitările
dolari SUA şi a dobinzei a ere CS M oldenergo pentru folosirea
bug
reciproce dintre afenţu e— ct b; ^ " i a a . a . 1 9 9 6 - 1 9 9 7 .
Gu\
peni
if t CS M oT dlntgo6 m T s : elib
25.C
— actiunilor ilegalt agei
ale lui' V. Chiţan şi a fost din conţin i loa“ ' f’r ®ală de Guvern CS Moldenergo» miji
în urm a perfectării datoriei Con o a m e N O G sau 138 990 38*
sus-
» l l i 746 006 lei - datoria în cauză şi 4 3 , acoi
priv
901 dolari SUA sau 20 244 3 8 2 al finanţelor - membru ' la S
A stfel, V. C hiţan activm d in f ncpa de M mis depăşind m0|
G uvernului, folosind intenţionat lu n cu a de rasp d P 5 ram
SA
vădit şi repetat lim itele drepturilor şt 'a tntanl<>r d ^ elo r'o cro tite de lege »
cauzat daune considerabile in te r e s n P “M oldenergo” a pagubei material'
i persoanelor juridice, exprim ate prin cauzarea S M 1 g P de urn*
în valoare de 14 335 464 dolar, SUA sau_138 990 38 t t e , ^ ^ ^ confo[»
grave prin ce a săvîrşit infracţiunea prevazu < de răspundere sus-pusă, îna»

disp
de X S o d al în v in u ita r t.. în f a p ^ c ă

1 S U u o r şi atHbUţiUor de .
7
de 15
viciu acordarte prin lege, în mod repetat în aprilie 1995, ilegal a eliberat societăţii pe
2.94,
acţiuni (SA) “A scom -grup” cu capital privat, scrisoarea de garant nr. 03/3-11 din
iunie
05.04.1995, prin ce a cauzat o daună considerabilă însoţită de urm ări grave în
următoarele circum stanţe.
dolari
La 4 aprlie 1995 Guvernul R.M. în scopul finalizării construcţiei fabricii *
nteres
experimentale de încălţăm inte sportivă din Orhei a emis hotărîrea nr. 214 “Cu
SUA
privire la acordarea unui credit SA “A scom -grup”, conform căreia a intervenit pe
aţă de
lîngă B anca C om ercială pe acţiuni M oldova-A groindbanc în vederea acordării
societăţii nom inalizate a unui credit cu destinaţie specială în valoare de 10 mln. lei
are V.
sub garanţia M inistrului Finanţelor.
;ordate
r p.1,2 Conform prevederilor acestei hotărîri M inisterul Finanţelor în persoana lui V.
bat la Chiţan investit cu drept de garant, urm a să ram burseze creditul eliberat de către
admite BCA M oldova-A groindbanc SA “A scom -grup” şi dobînzei aferente în caz dacă
ingerea societatea nom inalizată nu-şi va îndeplini angajam entul faţă de banca nom inalizată
cu condiţia că SA “A scom -grup va restitui m ijloacele acordate prin acţiile ce le
,8 mln.
deţinea în societatea m ixtă “A scom -K elm e” .
Citările
alosirea învinuirea consideră că V. Chiţan, activînd contrar prevederilor art.34 a Legii
bugetului de stat pe anul 1995 adoptată de Parlam entul R.M . la 22.12.1994, hotărîrii
3 dolari Guvernului nr. 76 din 15.02.1994 “Privind acordarea garanţiei bugetului republican
inisetrul pentru creditarea agenţilor econom ici şi' Regulam entului provizoriu “Privind
r ilegale eliberarea garanţiei bugetului republican pentru creditarea agenţilor econom ici” din
25.02.1994, conform cărora garanţiile de stat pentru creditare se eliberau numai
agenţilor econom ici cu proprietate de stat şi în condiţiile care ar asigura ram bursarea
energo a
mijloacelor băneşti bugetare V. Chiţan intenţionat folosind funcţia de răspundere
990 388
şi 4 3811 sus-pusă şi depăşind în m od vădit lim itele drepturilor şi atribuţiilor de serviciu
acordate prin lege la 5.04.1995 ilegal a eliberat SA “A scom -grup” cu proprietate
smbru al privată, scrisoarea de garanţie nr.03/3-11 sem nată de el personal, în lipsa cererii de
d în mol la SA “A scom -grup”, exam inării stării financiare şi a condiţiilor care ar asigura
rambursarea m ijloacelor prim ite pentru achitarea creditului cît şi fără a lua gaj de la
n lege, a
SA “A scom -grup” în valoare de peste 10 mln. lei.
lege ale
materiale La 16.05:1995 B C A “M oldova-A groindbanc” în baza scrisorii de garanţie
nr.03/3-11 din o5.04.1995 sem nată de V .C hiţan a încheiat cu SA Ascom -grup
de urm^
Acordul de credit nr. 57, conform căruia B anca nom inalizată urma să-i acorde S.A.
, confort
asă, înal^ Ascom-grup” un credit în valoare de 10 mln. lei sub garanţia M inisterului
;c limitele finanţelor cu un term en de folosire pînă la 22.12.1997 şi a dobînzii aferente în
intereselor valoare de 50% anual, iar SA 'A scom -grup şi-a asum at obligaţiunea să ram burseze
creditul acordat şi dobînzele aferente începînd cu trim estrul doi al a. 1996 pînă la
le, înso!lti
stingerea com pletă a lui.
In scopul realizării acestui Acord BCA “M oldova-A groindbanc” prin
funcţia1
•spoziţiile de plată nr. 1 din 12.05.1995, nr. 2 din 16.05.1995, nr. 4 din 16.05.1995,
funcţia *
nr- 7 din 27.06.1995, nr. 2 din 21.06.1995, nr. 36 din 03.07.1995 şi nr. 7 din
lor de se''
8
. » , c a “ AQrnm-crrut)” 10 mln.lei sub garanţia
02.06.1995 a transferat in adresa S A.^ Ascom grup
M inisterului finanţelor cu calcularea dobînzii aferente.
D e o te c e S A “Ascom -grup" primind acest credit nu ş.-a mdephrn, ,
o b lig a ţiu n ii de ram bursare în term enele stipulate în acordul de cred.t nr. 57 din
Î b 05 1995 Si în a doua jum ătate a a. 1996 a intrat în acţiune scrisoarea de garanţie
I r 03/3-11 din 05.04.1995, după cum consideră învinuirea, ehberata ilegal de către

V C ^Î rf conform itate cu prevederile ces* i scrisori

« m % % % - - 3 ^ 9 9 7 nr. 1
d tf o 4 0 7 1 ’997 nr 1 din 25.09.1997 incontestabil a extras de pe contul Mimsterubi,
finanţelor, adică din bugetul statului în contul ram bursării “ I
“ Ascom -erup” şi dobînzilor aferente sum a totala de 13.079.327 lei inclusiv iu n .
l i plata dobînzei aferente, care a fost restituită M inisterului de finanţe m cadrul 1

^ " a f m ^ ' se conţine că în

bugetul statului a 13.079.327 lei, care au fost folosiţi în scopuri personale ale SA

‘‘ASC" 2 i i t l Pt z u l t ă că V.Chiţan activînd în funcţie de M inistru J


r f ir _ m lb ru al G u v inului folosind funcţia de răspundere
suspusăintenţionat a, d e g t î n ® > p«*Uoe »

prelim inare, adică* o d t n ă insoţită de urmări grave Şi c r e a ţ i e i care esenţial

3 că a săvîrşit o infracţiune

de S T persoanelor furidice au fost cauzate daune


considerabUe, m s ^ ite de^jarmăr^gra'. £ - 3 ^ pus *

com iterea infracţiunilor prevăzute-de art. 189 CodI P^nal (i:JJ ,e ^ j g 4) ® j


24 12 1982), alin. 2 art. 189 Cod penal (in redacţia Legii din 09.12.1994; şi

C olegiul penal a, Cur.fi Suprem e de Justiţie a dat o apreciere incorecta a p r o b *


acum ulate pe dosar şi deaceea a pronunţat o sentinţa de achitare greşita.
Solicită casarea sentinţei pentru i ejudecarea cauzei.
9
ranţia
Recursul este nefondat.
în recurs şe stipulează că instanţa de fond a comis urm ătoarele eronări.
iplinit
Vinovăţia inculpatului se confirm ă prin depoziţiile m artorilor concluziile
7 din
actelor şi reviziilor docum entare a expertizei tehnico-crim inalistice, socum entele
ranţie
bancare, probele m ateriale din care este alcătuit dosarul. Parţial vinovăţia lui V.
: către
Chitan este dovedită şi prin declaraţiile şi explicaţiile făcute de acesta la ancheta
preliminară şi în judecată.
[banc”
C u iu l discordiei dintre acuzare şi achitare constă în tratarea diferită a unor şi
16 din
aceleaşi deziderate stabilite cu certitudine atît de anchetă prelim inară cît şi de
, nr. 1
terului instanţa de judecată.
Se solicită adm iterea recursului; casarea sentinţei Colegiului penal al Curţii
lat SA
Supreme de Justiţie din 23 noiem brie 2000 privind achitarea inculpatului V. Chiţan
O mln.
cu pronunţarea unei noi hotărîri de acuzare.
cadrul
A firm aţiile recursului nu corespund probelor stabilite prin colectarea, cu activa
participare a părţilor şi apreciate în plină conform itate cu prevederile art.art.52, 55,
privind
ireselor 56-57 Cod procedură penală.
La baza sentinţei de achitare au fost puse urm ătoarele probe necontestate prin
ale din
ale SA recurs după cum au fost expuse (mota-ma).
învinuirea adusă lui V .Chiţan se reduce la 2 episoade: primul - privitor la
transferul de către M inisterul de finanţe în baza hotărîrilor de Guvern a sumei 26,88
istm al
milioane dolari am ericani companiei Neftegazgrup prin care se presupune că prin
pundere
aceste acţiuni V .C hiţan a admis fals în actele publice în baza art. 189 şi alin. 2 art.
iilor de
189 Cpd penal şi depăşirea lim itelor drepturilor şi atribuţiilor de serviciu cu
blice şi|
cauzarea prejudiciilor intereselor publice şi intereselor ocrotite de lege a persoanelor
statului J
anchetei juridice în baza art. 185 alin. 3 Cod penal;
Al doilea episod - privitor la depăşirea în m od vădit şi repetat a limitelor
esenţial
drepturilor de serviciu prin eliberare de către V .C hiţan societăţii pe acţiuni “Ascom-
fracţiune Grup” cu capital privat a unei scrisori de garanţie 03/3-11 din 05.04.1995 pe o sumă
de 10 m ilioane lei prin ce atît intereselor publice cît şi intereselor ocrotite de lege ale
către o
;i repetat persoanelor juridice le-au fost cauzal ;-, daune considerabile însoţite de urmări grave,
tereselo; acţiuni încadrate în baza art. 185 alin. 3 Cod.penal.
ite daune Prim ele episoade ale învinuirii:
1. R eferitor la transferul a 26,88 m ilioane dolari americani în două rate
(respectiv 11,88 şi 15 m ilioane dolari) inculpatul V .Chiţan a declarat: la 04.11.1994
Guvernul R M a adoptat H otărîrea nr. 797 conform căreia în scopul funcţionării
normale a com plexului energetic al RM în perioada de iam a 1994-1995 s-a
intervenit pe lîngă Com pania Neftegazgrup din M alta în vederea acordării
Concernului de Stat “M oldenergo” a unui credit cu destinaţie specială în sum a de
50 mln. dolari SUA pentru procurarea resurselor energetice. în scopul realizării
acestei hotărîri Concernul de Stat “ M oldenergo” din num ele Guvernului RM la
°1.12.1994 a încheiat cu com pania “N eftegaz-G rup” acordul de credit nr. L-NGG-
MD-ME-50 şi contractul respectiv de Hvrare a resurselor energetice.
10
Conform Hotăririi de Guvern M inisterul Finanţelor a fost investit cu drept de
oarant pentru ram bursarea m ijloacelor creditare necesare la achiziţionarea,livrarea
resurselor energetice în cazul cînd CS “M oldenergo” nu dispunea de posibilitatea
îndeplinirii oblfgaţiilor faţă de Com pania NGG. Potrivit acordului de cred nr L-
NG G -M D -M E-50 utilizarea creditului putea fi efectuata numai^ a _’
creditorul va primi o garanţie banca ■convenabilă de la beneficiar m sum a de 20
m în doTari SUA Acest credit urma r fie utilizat sub form ă de plata a m ărfurilor la
rugăm intea Com paniei de Stat “M oldenergo” la primirea docum entelor respective.
Contractul nr. C.N G G -M D -M E-50 stipulează că furnizarea resurselor energetice se
încene în curs de 25 de zile din ziua deschiderii garanţiei bancare,
începe tn curs bancarănu au fost îndeplinite şt, prin urmare,
M inisterul « l o r nu putea să ram burseze mijloacele creditare în cond.fi e
acordului încheiat pentru că o asem enea condiţie de garanţie şi de nnprum u
. dintre M inisterul Finanţelor şi “M oldenergo” şi nici dintre M inisterul Finan.e or ş,

N efTm nsfem rilendee surse financiare s-au efectuat în conform itate cu H otanrea de
r nr 006 din 14 12 1994 care stabilea clar m odalitatea şi destinaţia
transferului surselor financiare şi anume pentru
energetice U lterior, M inisterul Fina iţelor a perfectat datoriile CS M oldenerg
fată de bugetul de stat sub form a de obligaţiuni de datorie şi sum ele acordate au fost
faţa de b u s t u l de stat ^ M inisterului Finanţelor conform hotarul.

j a acesteia faţă de CS “M oldenergo’ şi obligată de a ram bursa aceasta datori

SUmaDtnS0r o t l e t l m , n , s t r a t e rezultă că potrivit Hotărîrii de G uvern nr. 797 din


04 12 1994 se intervine pe lingă Compania NGG penhu acordarea CS
I “M oldenereo” a unui credit cu destinaţie speciala in suma de 50 m ln dolar

nominalizat. în scopul realizăm acestei H otanr, de Guvern la 01.14.199 ^

* acordare a

! 20 m ln.do,Tri.8puncîu, 4 al contractului C -N G G -M D -M E -5) prevede ca liv am *


resurse energetice (cărbune, m azută) trebuţe sa mceapa m * de .
de deschidere a garanţiei bancare. Vînzatorul, adica NG G are dreptul
obligat să înceapă livrarea pînă la deschiderea garanţiei bancare.
a A

11
în şedinţa judiciară s-a stabilit că condiţiile acordului privind acordarea unei
garanţii bancare în sum ă de 20 mln. dolari nu au fost executate.. Garanţia bancară nu
a fost acordată şi din lipsa acesteia urm ătoarele condiţii ale contractului, privind
achitarea din num ele Guvernului, la rugămintea CS “M oldenergo” după prim irea
documentelor ce ar confirm a furnizarea resurselor energetice nu puteau fi respectate.
în situaţia concretă creată în scopul asigurării cu surse energetice Guvernul a
emis la 14.11.1994 H otărîrea nr. 906 prin care M inisterul Finanţelor a fost obligat să
asigure transferul m ijloacelor valutare care vin în RM pe contul Com paniei NGG
pînă la ram bursarea deplină a creditu ri.
irmare, Conform acestei Hotărîri Ban/ N aţională a fost investită cu dreptul de a
ndiţiile asigura transferul a întregii sume băneşti' pe contul Com paniei NGG pe care
oit nici Guvernul R M o va primi de la diferite organizaţii pînă la 50 mln. dolari.
ţelor şi 2. A naliza şi aprecierea articolelor 189 Cod penal în redacţia Legii din
24.12.1982 cu m odificările din 14.04.1994), alin. 2 art. 189 Cod penal (în redacţia
rîrea de Legii din 09.12.1994) şi alin. 3 art. 185 Cod penal (în redacţia Legii din 09.12.1994)
:stinaţia prevede că aceste infracţiuni pot î săvîrşite numai cu intenţie directă, adică
surselor făptuitorul îşi dă seam a de caracterul social-periculos al acţiunilro sale, prevede
energo” urmările lor şi le doreşte.
: au fost A ceastă prevedere a legii acuzarea nu a confirm at-o prin probe verosim ile nici
hotărîrii la ancheta prelim inară nici în şedinţa judiciară, iar inculpatul V.Chiţan a declarat că
divrarea acţiunile sale la pregătirea acordului şi a contractului, cît şi transferul banilor prin
) datorie dispoziţiile de plată nr. 001 şi 002 < uform învinuirii imputate au fost conformate
jtorie în hotărîrilor de Guvern nom inalizate în scopul executărilor şi asigurării cu surse
energetice sezonul de iarnă 1994-1995 care la acel m oment practic nu era asigurat
din pentru funcţionare.
M artorii A .Sangheli, I.Guţu, V.Cunev au confirm at prin declaraţiile lor faptul
stării deplorabile a sistemului energetic din ţară în acel m om ent şi lipsa surselor
energetice pentru funcţionarea lui care punea în pericol funcţionarea norm ală a
tuturor instituţiilor publice, m ecanism elor economice şi adoptarea Hotărîrilor de
Guverp nr. 797 şi nr. 906 au fost dictate anume de aceste condiţii extraordinare.
A ceastă situaţie extraordinară în sistemul energetic în preajm a sezonului de
iarnă 1994-1995 rezultă şi din stenogram a şedinţei Parlam entului din 30.09.1994
(f.d.89-111, v.6) unde este exprim ată îngrijorarea deosebită privitor la asigurarea
ţării cu surse energetice şi lipsa legislaţiei care ar reglem enta asem enea relaţii
economice.
D upă cum au m enţionat martori i P.Veveriţa, L.Talm aci, V.Badrajan, S.Banari,
P.Grama - colaboratori ai M inisterului, Finanţelor, V.Bacalu, L.Talm aci -
reprezentanţii B N M şi R.G avrilova, V.Terpan - reprezentanţii CS “M oldenergo” la
efectuarea acţiunilor de transferare în rate a sumei de 26,88 mln. dolari SUA ştiau
cu certitudine scopul transferului, dispuneau de actele guvernam entale care au
autorizat această acţiune. Unii din ei personal au asistat la negocierile care au avut
•oc pînă la încheierea acordului şi contractului privitor la achiziţionarea-livrarea
12

sînt
Con
juric
in f o r m contactului de cedare a dreptului de creanţă. Aceste împrejurări exclud pent
careva acţ^nTinfracţionale intenţionate din partea lui V.Chiţan după cum se afirma expi

de că— est e stab.liţ că V Chtptn ca membru al Guvernului în aceasta part


enei
perioadă a participat la luarea grupu de t a u pentru
gara
participat prevent.v
nerfectionarea la şidcontractului
acordului i s c u ţ i , .» cu“ cCompania
o m n ^ a NNGuGu^pr n
i v it o r la achiziţionarea
’ NG<
ince

fe jE S S s s s s S S S : o a
(f.d

resj
sînt
Nei
„ s “ ,« t e » - . » “ ‘« <’

»»" “ ţ « * deti
cari
o J S . . » . 1. ' . * « • « - " ■* * • " 1' ° ; “ ; ; ”
spe

fos
cor
buj
i ^ ^ M t a i s t e r l l Finanţelor conform Hotărîrilor de int<

1 abilitat pentru a asigura -‘M oldenergo” la procurarea


du:
X e l o r e n e T g e t i c e (cărbune, păcură) (fd . cai

= .=
onora excetuarea p.3 din H otanrea nr. y T , • s-a exam inat o alta
Fir
Hc
iul
judiciară G uvernatorul B ă n c u ^ aP°NG G -Iv® -M E-50 între “N eftegazgrup” S>
variantă de a onora contractul C NG G M U ^ du. se la un ^ s f e r dired eo
18
“ M oldenergo” prin H otanrea de G u v .m nr. de NGG privitor la asigurarea
a m ijloacelor valutare pentru a onora garanţia faţa de NGG privit
republicii cu resurse energetice. M
11
ml
13
A nalizînd în ansam blu aceste două Hotărâri de Guvern este uşor de dedus că ele
sînt în legătură directă şi creditul în cauză urm a să fie acordat de către NGG
Concernului “M olodenergo” sub garanţia Guvernului, însă ne avînd alte m ecanism e
juridice la acel m om ent s-a luat de către Guvern un act individual - excepţional
pentru achiziţionarea şi livrarea resurselor energetice (nr.906, f.d. 5 v.3) despre ce
expres se conţine în textul acestei Hoiărîri.
D upă cum au m enţionat şi m artorii G.Cuşnir, V.Cunev, I.Guţu, D .Brodschi -
participanţi la negocierile încheierii contractului de achiziţionare-livrare a surselor
energetice de către N G G pentru “M oldenergo” urma obligator să fie asigurată
garanţia. A ceasta rezultă cu certitudine din textul acordului contractului (nr. L-
NGG-M D-M E-50, nr. C-NGG- MD- M E -5 0 ) şi numai după aceasta urm a să
înceapă livrarea surselor energetice.
A cestor prevederi contractuale acuzarea le-a dat o apreciere eronată fără a face
o analiză în ansam blu a relaţiilor stipulate încontractul com ercial internaţional
(f.d.22, v.5).
A cest contract comercial conţine obiectul său, sursele energetice în volumul
respectiv 100.000 m t m azută, 1.700.000 m t cărbune energetic. Părţile în contract
sînt CS “M oldenergo” (agent îm puternicit al Guvernului) - cum părător şi
Neftegazgrup - vînzător.
L a fel în contract este stipulat plata şi condiţiile de plată cu un accent bine
determinat că livrarea va începe num ai după ce va fi asigurată garanţia de plată pe
care Guvernul a transm is-o în atribuţia M inisterului Finanţelor.
U rm ează în acest contract comercial şi alte obligaţiuni ale părţilor fiind
specificate şi situaţiile de încetare sau soluţionare în caz de încălcare a acestora.
A cuzarea nici privitor la acest contract nu a demonstrat că el este ilegal sau a
fost întocm it cu fraude, care ar putea pune la îndoială legalitatea lui, făcînd
concluzia că V ,C hiţan a transferat 26,88 mln. dolari companiei N G G din sursele
bugetare, adică a efectuat un transfer a unei datorii neexistente ale Guvernului din
interese m eschine pentru aşi menţine uncţia de ministru.
A naliza superficială a relaţiilor ontractuale, ruptă din contextul realităţii, a şi
dus la concluzii eronate ale anchetei prelim inare şi a acuzării de stat în această
cauză.
Toate acţiunile efectuate de către V .Chitan si subalternii lui din Ministerul
Finanţelor S.Banari, P.Veveriţa, L.Tolm aci au fost subordonate executării
Hotărîrilor de Guvern nr.797 si nr. 906, iar adm iterea de către acuzare la în v inuire a
interesului m eschin personal cu dorinţa de a se menţine în funcţia de m inistru nu
poate fi acceptat, deoarece acest deziderat este imoral. O asem enea prevedere în arţ.
185 alin. 3 . 189 sau alin. 2 art. 189 Cod penal nu se conţine,
5. Sum a 26,88 m ln.dolari SUA indicată în învinuire a fost transferată de către
M inisterul Finanţelor în 2 rate prin dispoziţia de plată nr. 001 din 22.12.1994 -
11,88 mln. dolari SUA şi dispoziţia le plată nr. 002 din 10.02.1995 în sum ă de 15
mln. dolari SUA şi acţiunile lui V.Ch an au fost încadrate de către ancheta
prelim inară, m ai apoi susţinută de
C od penal (in redacţia legii 1 ^- . 2 C od al (ţn redacţia L egii din
şi respectiv al d oilea trans er - pe < _ ^ o fic ia le de către V .C hiţan ca
ao 1 0 1 oQ/n pq înscrierea unor date vădit talse in
09.12.1994) ca inscnerea u ^ ^ interese personaie în primul caz şi in
persoana cu o înalta func, P cauzat daune considerabile
al doilea caz al transferului - m mo rep ; SUA ( n g . 746.OO6
intereselor statului şi celor publice m sum a d e.9'953; f nt ° ? ‘” ui
lei) care n-au fost utilizaţi p e n t t u n e c c s i t o ^ e ^ ™ ^ ^ dg p)ata y .C h iţa n a lămurit

că a ^activat în cm tform itate c o n trib u ţiile

=perfectat aceste
' dispoziţii de plata (f.o.3 7 ,4 8 , v.5) S. Bana & f o ’( m"entionat
- " şi

j I Z u m e acordul L - N G G - M D - ^ O c a r e m ™

« - * * r » — — - * *

d‘‘ePt ^ A c u z a r e a h i T » de'zvoUînd faptele t

sum a de 9.953.503 a o ia n a wA ._tnr:p a CS M oldenergo faţa de


scopul stingerii acesteia o per ac caza in de 9 5 % anual Astfel acuzarea
M inisterul Finanţelor precum şi dobm da a eienta d e 9 hid ă y chitan
prin m odificarea învinuirii înaintate — j " Urnitele
prin folosirea intenţionată a funcţie, sale sus-pu e a depăşit m m o ^
drepturilor şi atribuţiilor de serviciu a c o rd a te p rm leg 5 . dot
considerabile intereselor publice ş, ^ e t m a lria le to v a .o a re de

ţ ^ W S S I W
I infracţiune prevăzută de art,185 al3 Cod penal
U * —1« - ■ -
^ decembrie 1994

(f d 46-47Cv“ rezultă Z hmăiîrik de Guvern, acordul şi contractul comercial


£ n G G -I® -M E -5 0 ; C-NGG-M D-M E-50 CS
M inisterului de Finanţe totalul încasan or p e n ru Xotocţată CS “M oldenergo”
15
Defectat contrar legii după cum este stipulat în învinuire că V. Chiţan a folosit
189 ctia înaltă de răspundere în context ul subordonării directorului CS “M oldenergo”
4) iconicov şi a şefului contabil a acesteia V. Terpan cînd a fost prezentată
din icrisoarea nr.41-26 (f.d.157, v.3). _ . ,
n ca Suportul juridic al acestor acţiuni civile sînt stipulate in contractele analizate
şi în are n-au fost contestate conform legii şi hotărîrilor de Guvern nom inalizate şi nu a
abile arvenit în urm a scrisorii nr.41-26 cupă cum se m enţionează în învinuirea lui V.
1.OO6 hitari. M onitorizarea de către Mini ierul Finanţelor a tuturor actelor de creditare
iin bufetul de stat a garanţiilor de stat este stipulată direct în Regulam entul cu
nurit irivire^la M inisterul Finanţelor şi Hotărîrii Guvernului “Cu privire la aprobarea
le de regulamentului privind realizarea creditelor externe, acordate Republicii M oldova
E-50. u garanţia G uvernului din 14.03.1995. , . w
re au " 7. Tot în acest segm ent precede! al învinuirii lui V. Chiţan îi este imputat ca el
n mod repetat şi vădit a depăşit lim iele drepturilor şi atribuţiilor acordate de lege
nat şi irin calificativele expuse şi a acţionai contrar prevederilor p.p.1,2 din Regulam entu
lăncii irovizoriu privind decontările prin viram ent aprobat de Consiliul administrativ al
ul lor ,ăncii N aţionale care nu admite efectuarea plăţilor unei întreprinderi din contul
urma lltei. Astfel, se susţine: V.Chiţan inteţionat a dispus stingerea datoriei CS
TE-50 olenergo fată de M inisterul Finan lor în valoare de 26,88 m ln dolari SUA şi a
itor la lobînzii aferente în m ărim e de 4.38 101 dolari SUA prin achitări reciproce dintre
t şi de entii econom ici bugetari datori CS M oldenergo pentru folosirea energiei electrice
ire a fost efectuată în perioada a.a.1996-1997 prin ce CS M oldenergo i-a fost
nue să luzată o pagubă în sum ă de 14.335.464 dolari SUA sau 138 990 388 lei.
rem în Această învinuire a fost încadrată ca infracţiune prevăzută la al.3 art.185 Cod
nărind *113.1
aţă de Colegiul penal deja a dat o apreciere faptelor imputate lui V. Chiţan care se
:uzarea ferea şi la această parte a învinuirii, deoarece unele şi aceleaşi acţiuni au fost
Chiţan iferit încadrate artificial. nc
imitele După cum a declarat inculpatul V. Chiţan în condiţiile anilor 1994-1995, ca şi
daune nă la acest m om ent, m ulţi agenţi economici îşi achitau, angajam entele faţa de
o anelor îget prin interm ediul institutului d< compensări reciproce ce alcătuia aproxim ativ
oare de 3-40 la sută din volum ul total al sis mului bugetar. Astfel de operaţiuni financiare
xave - ■au reglem entate de către actele nori citive departam entale de specialitate.
Aceste îm prejurări au fost c o n t-m a te şi de martorii V. Cunev, V.Bagrajan, A.
î 1994
igheli şi alţii. - „ „' , _ A- Q
nercial M ecanism ul de achitări reciproce era înserat şi în H otarirea de Guvern nr.
regime in u 07 1994. B ugetul tării avea da orii faţă de CS M oldenergo şi trebuiau achitate
aloarea t către M inisterul Finanţelor din ce cauză şi fost transferată sum a 26,88 m ln dolari
:nergo' kericani pentru procurarea resurselor energetice, după cum a confirm at şi V.
'ormaţii Lnev responsabil al Guvernului de sistem ul energetic republican la acel moment.
mercial Privitor la asem enea in stru m e n t de achitări reciproce cu bugetul de stat se
nţine m enţiunea şi în actele de control a specialiştilor Curţii de Conturi, insa nu
16
s-a făcut o concluzie precum că acestea contravin legislaţiei în vigoare ori 9. In
Regulam entului provizoriu privind decontările prin viram ent-concluzie pe care <fe stat se
nefondat a facut-o acuzarea fără o apreciere legico-juridică asupra modului de p sibilital
aplicare a acestor instrumente financiare. F nanţe şi
Instanţa conchide că aceste ac iuni nu sînt infracţionale şi erau dictate de inculpatul
condiţiile concrete extraordinare le momentuluinecesare pentru gestionarea în u
econom iei naţionale fiind stipulate şi în actele subordonate legii. icţiunile
O astfel de concluzie se conţine şi în H otărîrea ulterioară a Guvernului privind acordat C
restructurarea datoriilor Companiei “N eftegazgrup” faţă de CS “Moldenergo” resurse ei
nr.724 din 30 iulie 1997 (f.d.l 17-118,v.l), care nicidecum nu poate fi imputată lui recunosci
V. Chiţan. 10 mln d(
Conform legislaţiei în vigoare acest fapt din acea perioadă nu putea fi de natură B igetului
penală. DG afla
Dupi
8. Ca argum ente în suportul concluziilor expuse pe prim ul episod, carenistrul
curprinde m ai m ulte încadrări penale a unora şi aceloraşi acţiuni ale lui V. Chiţan, Tot
că în această perioadă 1994-1995 nu era un cadru juridic şi lipseau mecanismele tractul
naţionale privind realizarea creditelor externe acordate Republicii M oldova cu ligaţiur
garanţia G uvernului, sînt Hotărîrilc Parlam entului nr. 300 din 25.11.1994 “Cu pectivc
privire la folosirea resurselor financiare şi valutare externe şi nr. 16 din 20.05.1994 ndeplii
“Privind exercitarea controlului asupra efectuării operaţiunilor valutare şi folosirii ontrolul
creditelor externe” prin care a fost recunoscut prom pt, că urm ează de creat 125-
m ecanism e de adm inistrare, folosii* şi exercitare a controlului asupra resurselor [prilie 1
financiare şi valutare externe, facîndu-se propunere ca pînă la 15 ianuarie 1995 să 13.07.
fie perfectate proiectele de lege în aceste probleme. Disp
Conform învinuirii prezentate lui V. Chiţan acţiunile incriminate lui au fost liză p:
efectuate din noiem brie 1994 pînă în martie 1995, însă proiectele de legi aşteptate în inuire
m ateria bancară aşa şi nu au fost prezentate. Num ai la 14.03.1995 prin Hotărîrea
Guvernului nr. 182 care a fost publicată în M .O. 21/168 din 14 aprilie 1995, a fost 10. /
adoptat un m ecanism prin aprobarea Regulam entului privind realizarea creditelor |iză de
externe, acordate Republicii M oldova cu garanţia Guvernului. A cest mecanism, alee - £
după cum a fost stipulat în Regulam* .t, se efectuează prin intermediul Ministerului aţine pi
Finanţelor şi băncilor autorizate onform condiţiilor stipulate în acordurile |88 ml
interstatale, interguvem am entale sau m terbancare, iar plata, acordarea creditelor în jnisteru
baza contractelor cu firm ă străină sînt stipulate în punctele 2-4 al acestei Hotărîri. orie nr
Deşi în cauza dată aceste m ecanism e de gestionare a resurselor financiare au fost Tot i
similare, la m om ent ele nu erau stipulate în lege sau în acte subordonate legii. Din tsideral
aceste motive organele de urm ărire penală n-au avut un suport juridic şi nici tern u l
organele special abilitate n-au avut emei legal pentru a concluziona că raporturile listeru
juridice exam inate sînt de nivel infracţional. |această
o jus
17
e ori 9. în ordonanţa de punere sub învinuire m odificată şi în pledoriile acuzatorului
J stat se urm ăreşte şi concluzia că m um e datorită efectuării urmăririi penale a dat
ui de I sibilitate de a descoperi acţiunile ir fracţionale al lui Valeriu Chiţan ca M inistru de
fflnanţe şi aceasta a dat posibilitate cu să se repare prejudiciul cauzat prin acţiunile
te de inculp atu lu i.
narea în urma exam inării cauzei penale a fost stabilit cert, că dim potrivă prin
aJţiunile insistente a M inisterului : Finanţe în controlul gestionării creditului
"ivind acordat CS M oldenergo a fost pos i de a depista la tim p încetarea livrărilor de
ergo” rdsurse energetice şi prin iniţierea ; iunii civile în Judecătoria Econom ică a fost
ită lui recunoscută vinovăţia Com paniei N. degazgrup şi încasată la 11.12.1997 sum a de
1 m ln dolari SUA datorie, prejudiciu şi taxa de stat 300 mii dolari SUA în folosul
latură B igetului republican (f.d.165, v.3) din contul acţiunilor şi imobilului companiei
aflate în R epublica M oldova.
După cum rezultă din m aterialele dosarului iniţiator al acestei acţiuni a fost
, care inistrul Finanţelor V. Chiţan.
hiţan, Tot V. C hiţan este iniţiatorul achitării datoriei de către CS M oldenergo prin
smele itractul de cedare a dreptului cf creanţă din 24.XII.1994 (f.d.47, v.3), şi a
va cu jligaţiunii de datorie din 24.X li.1994 (f.d.39-41, v.3). Semnareă organelor
1 “Cu ipective, inclusiv a Procuraturii Generale şi a Curţii de Conturi privitor la
i. 1994îndeplinirea de către CS “M oldr iergo” a funcţiunilor sale în gestionarea şi
ilosirii itrolul asupra livrărilor de surse er rgetice de către “N eftegargrup” (f.d.120, 121,
creat , 125-127, v.3) începînd din octom brie 1996 şi pînă la intentarea dosarului penal
irselor prilie 1997 şi chiar pînă la adoptarea hotărîrii în cauză de către Curtea de Conturi
)95 să 13.07.1997 vorbeşte convingător le aceste acţiuni a inculpatului V. Chişan.
Dispunînd de aceste date anchet; preliminară şi acuzarea de stat fără a face o
LU fost iliză profundă a relaţiilor civile existente a concluzionat greşit privitor la o
tate în inuire intenţionată care se respinge prin probele şi argumentele administrate.
tărîrea
a fost 10. Atît ancheta prelim inară cî1 şi reprezentantul acuzării a dispus în această
ditelor 'zâ de unele concluzii speciale î i m aterie de gestionare a surselor financiare
anism, fee - actele reprezentanţilor Curţu de Conturi (f.d.76-94, 118-120,v.3) în care se
terului 'ţine prom pt concluzia despre faptul că transferul de către M insterul Finanţelor a
rdurile 88 mln. dolari SUA companiei “N eftegazgrup” a fost perfectat de către
elor în jnisterul Finanţelor ca credit destinat CS “M oldenergo” conform obligaţiunilor de
otărîri. °rie nr. 1 din 24.12.1994 şi nr.2 d r 11.02.1995 cu suplimentul din 02.11.1996.
au fost Tot aici se conţine c o n c lu z ia ' transferul a 26,88 mln. dolari SUA pot fi
ii. Din isiderate ca plăţi anticipate în c ritul acordului de livrare-achiziţionare dintre
şi nici ternul R.M. în persoana CS M oldenergo şi com pania N eftegazgrup, iar
irturile “isterul Finanţelor în calitate de agent financiar a îndeplinit hotărîrile Guvernului
această convenţie (f.d. 120, v.3). însă aceste concluzii a specialiştilor au rămas
0 justă apreciere de ancheta prelim inară şi de către acuzator în instanţa de
îecată.
18
Tot din aceste acte rezultă că în urm a acestor plăţi din suma de 26,88 m ln dolari
SUA, com pania N eftegazgrup a livrat CS M oldenergo surse energetice de 18.928,2
mii dolari SUA sau cu 7.951,8 mii dolari SUA mai puţin decît sum a
transferată. A cest prejudiciu a fost cauzat CS “M oldenergo” de către
N eftegazgrup.U lterior suma indicată a fost reperfectată de părţile contractului prin
livrări şi achitări reciproce între ele şi alţi terţi, fapt care a dus ca prejudiciul dedus
cauzat CS “M oldenergo” (Moldtrans< lectro) este în sum a de 9953,6 mii dolari SUA.
Astfel această concluzie a specialiştilor este în coraborare cu situaţia de fapt şi
de drept stabilită şi de către instanţa de judecată,
i '•
11 .învinuirea a exploatat clauza preluată din H otărîrea nr, 16 din 13.06.1997 a
i Curţii de Conturi (pag.98, v.3) precum că m inistrul finanţelor V.Chiţan nelegitim a
I transferat în lunile decem brie 1994- februarie 1995 26,9 m ln.dolari SUA în calitate
de ram bursare a unui credit neexistent. însă învinuirea n-a ţinut cont că acelaşi punct
1 din această hotărîre mai conţine o clauză despre utilizarea iraţională şi neeficientă
de către CS M oldenergo a creditelor garantate de Guvernul R.M ., recunoscînd
i totodată vinovăţia CS M oldenergo în gestionarea nesatisfacătoare a creditelor
garantate de Guvern prin intermediul M inisterului Finanţelor. A dică Curtea de
Conturi în aceiaşi hotărîri a admis concluzii contrare, însă aceasta fiind o hotărîre de
recom andare, .organele de anchetă si acuzare au exploatat num ai unele teze,
excluzînd ansam blul lor cu care ele iraborează, din ce cauză au şi admis eroarea
juridică care rezultă din argum entele dminiştrate.
De-altfel, gestionarea sumei de 26,88 mln. dolari, reieşind atît din acordul şi
contractul sem nat, cît şi din obligaţiunile funcţionale erau exclusiv pe seam a C S
! M oldenergo şi nicidecum a M inisterului de Finanţe.
Atribuţiile M inisetrului de Finanţe şi a m inistrului V.Chiţan constau în
acordarea de m ijloace financiare CS M oldenergo, conform hotărîrilor Guvernului,
pentru asigurarea ţării cu resurse energetice şi ram bursarea ulterioară a sumelor
acordate în buget. Aceste obligaţii Ministerul Finanţelor le-a executat în deplină
m ăsură fără încălcări de lege.
Ancheta prelim inară, consideră că statului i-a fost cauzat un prejudiciu în suma
costului resurselor energetice nelivrave, într-un fel se contrazice, recunoscînd ca şi
cum legală tranzacţia în rest - în si raa resurselor energetice livrate de compania
Negtegazgrup.
Aceste concluzii în plus dem onstrează caracterul civil al relaţiilor între CS
“M oldenergo” şi com pania “N eftegâzgrup,, în asigurarea cu resurse şi Ministerul
Finanţelor ca garant al achitărilor pentru resursele energetice livrate, abilitat prin
, hotărîri de Guvern.
Astfel, caracterul relaţiilor descrise în condiţiile nerespectării de către CS
“M oldenergo” a asigurării garanţiei bancare, conform acordului şi contractului
încheiate, nu s]nt altceva decît relaţii ivile într-un contract de vînzare-cum părare
i
19 '

prin intermediul statului (M .F.) a resurselor energetice, CS M oldenergo urm înd a


gestiona sum ele acordate întru realizarea deplină a tranzacţiilor.
Toată activitatea M inisterului Finanţelor de control şi ram bursare a sumei
28,89 m ln dolari după 1995 în bugetul de stat, expusă în m otivele precedente cu
certitudine conving despre lipsa în acţiunile lui V. Chiţan a infracţiunilor imputate
prevăzute la art.189 C od penal în redacţia Legii din 24.12.1982 (cu m odificările din
14.04.1994), al.2 art. 189 Cod penai (Tu redacţia Legii din 09.12.1994) şi al.3 art.185
Cod penal (în redacţia Legii din 09.12.1994).
E p isodul ai doilea al în v in u irii
Pe cazul învinuirii pe art.185 a 1.3 C.P. privind eliberarea scrisorii de garanţie
nr. 03/3-11 din 5 aprilie 1995 inculpatul V. Chiţan a declarat că scrisoarea de
garanţie nom inalizată a fost eliberata n baza hotărîrii Guvernului R.M . nr. 214 din
4 aprilie 1995 şi în conform itate cu le gea despre Guvern, Regulam entul M inisterului
Finanţelor din 19 decem brie 1994, M inisterul Finanţelor şi el — Chiţan V. ca
A

m inistru erau obligaţi a executa hotărîrea Guvernului. In afară de aceasta necesitatea


construcţiei fabricii de încălţăm inte sportivă din or. Orhei era dictată întru
asigurarea sporirii eficienţei economice, crearea locurilor noi de m uncă e.t.c., care în
ansam blu se soldau cu extinderea bazei fiscale ale bugetului şi Guvernul era
cointeresat în realizarea acestui proiect. Garanţia Guvernului în creditarea S.A.
“A scom -G rup” era im pusă de investitorii străini cit şi de creditorul autohton - banca
com ercială “M oldova-A groindbanc”.
Colegiul consideră că învinuirea adusă inculpatului V. Chiţan pe acest episod
pe art.185 al.3 C.P. este nefondată şi în acţiunile lui V. Chiţan lipsesc elementele
constitutive ale infracţiunii incrimina ;.
1. Scrisoarea de garanţie nr.03/3-11 din 5 aprilie 1995 a fost eliberată de
M inisterul Finanţelor S.A. “A scom -G rup” în baza hotărîrii Guvernului Republicii
M oldova din 4 aprilie 1995, nr. 214 Potrivit hotărîrii Guvernului vizate în scopul
finalizării în a. 1995 a construcţiei fabricii experimentale de încălţăm inte sportivă a
S.A. “G heso” din or. Orhei, accelerării producerii unor articole competitive pe piaţa
internă şi pieţele externe, precum şi crearea unor noi locuri de m uncă s-a
recom andat B.C. “M oldova-A groindbanc” să acorde S.A. “Ascom -Grup a unui
credit cu destinaţie specială în sumă de 10 m ilioane lei. M inisterul Finanţelor s-a
i investit cu dreptul de garant pentru ram bursarea creditului m enţionat. Conform
proiectului hotărîrii date m inistrul finanţelor V. Chiţan a susţinut hotărîrea în cauză
cu m odificarea p.2 şi în varianta dellnitivă M inisterul Finanţelor a fost investit de
Guvern cu drept de garant cu'condiţia că S.A. “A scom -G rup” va restitui m ijloacele
bugetare dezafectate şi prin acţiunile ce le deţine în cadrul societăţii m ixte moldo-
spaniole “A scom -K elm e”.
A stfel, M inisterul Finanţelor şi- asigurat, în caz dacă S.A. “A scom -G rup” nu-
şi va îndeplini angajam entele faţă ■ B.C.' “M oldova-A groindbanc”, ram bursarea
parţială a eventualelor plăţi şi din ak m ijloace concom itent cu ram bursarea plăţilor
din contul S.A. “A scom -G rup” .
20
I Faptul că ulterior prin hotărîrea Curţii de Conturi din 13 iunie 1996 a fost
stabilită cota-parte a S.A. “A scom -G rup” în fondul statutar al întreprinderii mixte
I “A scom -K elm e” în sum ă de 78 mii iei nu denotă incapacitatea asigurării achitării
ulterioare a creditelor, deoarece asigurarea cu cota-parte a S.A. “A scom -G rup” în
întreprinderea “A scom -K elm e” a fost o m ăsură suplim entară deopotrivă cu acţiunile
generale potrivit legii a eventualelor perceperi a datoriilor în buget.
2. Incrim inîndu-i lui V. Chiţan pe acest episod săvîrşirea infracţiunii prevăzute
de art.185 al.3 C.P. ancheta a rezum at că inculpatul V. Chiţan a eliberat scrisoarea
de garanţie nr.03/3-11 din 5 aprilie 1095 contrar art.34 al Legii bugetului de stat pe
a. 1995, hotărîrii G uvernului nr. 7( din 15 februarie 1994 “Privind acordarea
garanţiei bugetului republican pentru creditarea agenţilor econom ici” şi
Regulam entului provizoriu, “Privind eliberarea garanţiei bugetului republican
pentru creditarea agenţilor economic ■ din 25 februarie 1994, aprobat de Ministerul
Finanţelor. în conform itate cu prevederile acestei scrisori B.C. “Moldova-
A groindbanc” în m od incontestabil a extras de pe contul M inisterului Finanţelor
sum a creditului şi a dobînzilor aferente în total de 13.079.327 lei. încălcările sus-
num ite constituie, după părerea anchetei, comiterea infracţiunii, pe art.185 al.3 C.P.
Aceste concluzii sînt nefondate în esenţa lor, iar acţiunile Ministerului
Finanţelor şi a M inistrului V. Chiţan ni au depăşit limitele îm puternicirilor date prin
lege.
H otărîrea G uvernului ni'. 76 din 15.02.1994 cu adevărat prevede m odul de
acordare a garanţiilor bugetului de stat pentru creditarea agenţilor economici.
A ceastă hotărîre însă nu se i oate aplica la executarea hotărîrii Guvernului
nr. 214 din 4 aprilie 1995 cu privi . la acordarea garanţiei S.A. “Ascom -Grup”
pentru că:
a) potrivit hotărîrii Guvernului nr. 76 hotărîrea privind acordarea garanţiei
poate fi adoptată de către com isia interdepartam entală (p.5) şi nu se cere la fiecare
caz hotărîrea G uvernului;
b) hotărîrea G uvernului nr. 214 din 4 aprilie 1995 a fost o hotărîre individuală,
specială şi la executarea ei nu se cereau respectarea cerinţelor, prevăzute în hotărîrea
nr. 76 din 15,02.1994. D ealtfel condiţiile obligatorii pentru acordarea garanţiilor,
conform hotărîrii nr. 76 din 15.02.1994, erau verificate prealabil de comisia
interdepartam entală, care ulterior şi adoptă hotărîrea de acordai e a garanţiei, pe cînd
hotărîrea Guvernului nr. 214 din 04.04.1995 despre acordarea garanţiei S.A.
“A scom -G rup” a fost adoptată special fără condiţii obligatorii pentru acordarea
garanţiei;
c) conform hotărîrii Guvernului ir. 76 din 15.02.1994 diept condiţii obligatorii
pentru acordarea garanţiilor agenţiloi economici au fost stabilite:
- disponibilitatea de surse de finanţe a cheltuielilor pentru rambursarea
creditelor...;
- încheierea contractului de gara ;ţie între M inisterul Fnanţelor şi debitoi,
- prezenţa gajului propriu-zis.
21
i fost Potrivit hotărîrii G uvernului nr. 14 din 4 aprilie 1995 privind acordarea unui
nixte credit S.A. “A scom -G rup” M inisterul Finanţelor a fost investit, de-altfel obligat, cu
îitării dreptul, de garant pentru ram bursarea creditului faţă de B.C. “M oldova-
în yjgroindbanc” în caz dacă societatea nu-şi v a îndeplini angajam entul faţă de bancă
iunile fj.ră obligaţiunea de a încheia contract de garanţie în condiţiile hotărîrii nr. 76 din
15.02.1994;
ăzute d) în conform itate cu legea ca privire la Guvern (art.l al.4) hotărîrile şi
oarea dspoziţiile G uvernului se execută în m od obligatoriu pe întreg teritoriul şi atît
tat pe 'Nlinisterul Finaţelor cît şi m inistrul — inculpatul V. Chiţan s-au conform at acestor
•darea hotărîri;
r şi e) reieşind din cele expuse mai sus, regulam entul provizoriu privind eliberarea
blican
diranţiei bugetului republican pentru creditarea agenţilor econom ici, aprobat de
[Sterul
fi inisterul Finanţelor la 25.02.1994 a fost elaborat în conform itate cu H otărîrea
dova-

E
guvernului din 15.02.1994, nr. 76 şi nu are tangenţă cu executarea hotărîrii
ntelor
» vemului nr. 214 din 04.04.1995, C onvingător în acest sens e s t ! % faptul că
e sus-
rivit acestui R egulam ent M inisterul Finanţelor poate fi ca garant (în baza hotărîrii
C.P.
76 din 15.02.1994) conform hotărîrii com isiei interdepartam entale, fondate pe
;erului
igă Guvern (p .l al.2). Pentru eliberarea scrisorii de garanţie, beneficiarul
:e prin
ersoanele juridice), se adresează în com isia de lucru a M inisterului Finanţelor cu
! rere privind acordarea garanţiei. S.A. “A scom -G rup” s-a adresat cu o scrisoare de
iul de
| ordare a garanţiei respective G uvernului (v.2, f.d. 192), care a fost m aterializată
|in hotărîrea nr. 214 din 04.04.1995 şi nu com isiei interdepartam entale.
imului
3. Colegiul reţine că la m om ent ii acordării scrisorii de garanţie S.A. “Ascom -
Grup”
I UP prin hotărîrea G uvernului nr. 214 din 04.04.1995 baza legitim ă pentru
ranţiei ordarea asem enea garanţii de credil (de către Guvern) nu exista. A bea la 22 iulie
fiecare 95 Parlam entul a adoptat hotărîrea nr. 570-X III (în vigoare de la 10.08.1995,
•0. nr.44 din 10.08.1995) despre a probarea Regulam entului privind acordarea de

f
iduală, I re Guvern a garanţiilor de credit b- ; icilor comerciale, ce justifică declaraţiile lui
itărîrea iţan V. privind neacceptarea cir către băncile comerciale a Regulam entului
ntiilor, nisterului Finanţelor din 2 5 .0 2 .19r 4 despre scrisorile de garanţii potrivit hotărîrii
»
vemului nr. 76 din 15.02.1994 şi nefuncţionalităţii acestea.

f
omisia
De cînd Reglem entarea juridică a acestor relaţii a continuat prin Legea privind datoria
i S.A. stat şi garanţia de stat, nr. 943-XI1I din 18 iulie 1996 (în vigoare d in21.11.1996,
Drdarea nr. 75-76).

igatorii Regulamentul provizoriu cu pri ire la gaj aprobat prin decretul Preşedintelui
nr.181 din 29 octom brie 1993 prevedea gajarea patrim oniului beneficiarului
ursarea ptai de către creditor, dar nu şi de garant.
nte M inis ul F'inanţelor ca garant a obligaţiunilor S.A.
com-Grup”, investit cu aşa îm put i niciri prin hotărîrea G vem ului, n-a putut şi n-
|)st drept a lua în gaj patrim onii S.A. “A scom -G rup”, cu atît m ai m ult că şi pe
F notarială un asem enea gaj în fav irea garantului nu putea fi înregistrat.
22
D in aceste m otive nici alte condiţii prevăzute în hotărîrea G uvernului nr. 76 di LisWie*
15.02.1994 erau inaplicabile la eliberarea scrisorii de garanţie B.C. “Moldovi omenţ
A groindbanc”
(înauanc la creditarea oS.A.
ia urcuuaica .n . “A scom -G rup” .
n avum a’
în
iii acest
aocbi sens G uvernul adoptînd ----------
atiib vjuyuhui hotărîrea nr.
. 214 din 04.04.1995 „ privii
. Siva
garanţie
acordarea creditului
acoruarca tic u u u m i oS.A.
-. ^
.n . “A scom -G rup” prin garanţia G uvernului,' n-a m
a ,«• * /n 5 5 ___ * n m r a m n lm
calcat
n -£ l in P .^ lp .a t
,~A lT
>0

i civil'
art.34 al- _Legii•• «
bugetuluii • r\r\r
pe a. 11995. Dim potrivă, r*Anfr\rm
conform C al.(2)
il
art.34 al Leş at i
îlft ^ 4 31

m enţionate se prevede că de la structurile de stat sau com erciale, care au prim it


Coleg
m ijloace bugetare sub form ă de credite... la ram bursare se percepe o pi*
iunile lu
echivalentă dobînzii bancare pentru credit pentru toată perioada utilizării aceşti
m ijloace. A ceastă condiţie analogica cu cazul acordării garanţiei S.A . Ascet, |ţ>
G rup” a fost prevăzută de M inisterul Finanţelor în acordul respectiv cu S j f pa™u
“Ascom-Grup” şi îndeplinită ulterior Întocmai. . , _ r M^ului
4. N ecesitatea acordării scrisorii de garanţie prm hotanre de G uvern a fos I '
dictată şi posibilă situaţiei în construcţia fabricii de încălţăm inte sportivă din Orhe I a
proiectul cărei a fost aprobat de către B anca Europeană pentru Reconscrucţn, 1 ® ^ °
D ezvoltare, care îm preună cu băncile spaniole au finanţat substanţial acest proiect P
B.C. “M oldova-A groindbanc” exam inînd solicitarea S.A. “A scom -G rup 4 |
acordare a unui credit pentru finisarea construcţiei fabricii a insistat a obţine i I p ‘
aarantie a Guvernului R.M . ca o condiţie oblgatorie de acordare a creditului (v |j-
f.d.191). A cest fapt a şi determ inat S.A. “A scom -G rup” a se adresa direct Guvenuh 1 ^
pentru obţinerea garanţiei respective. .I n ile li
G uvernul era cointeresat în spriginirea acestui proiect im portant pento L ^
econom ia naţională dat fiind spriginit şi de investorii străini şi de BERD . I _
s u ire a
Cele relatate denotă infuncţi malitatea hotărîrii G uvernului nr. 76
Ist adu
15.02.1994 în asem enea relaţii de c ditare şi justificarea hotărîrii Guvernului
patuli
214 din 04.04.1995 ca o hotărîre specială, individuală, necesară de a fi executai I
Dispc
fără careva condiţii. , . , Utobie
5 M inisetrul Finanţelor, abilitat în baza hotărîrii G uvernului cu drept de
Acest
elibera scrisoare de garanţie din nomele G uvernului m tem em l neexecute,
obligaţiunilor creditare a S.A. “A scom -G rup” faţă de B.C. “M oldova-Agroindbatt P
a prim it m ăsuri de restabilire a sum elor susurase
sustrase înui buget.
uugci. A cţiunea jj— ud—ic i a"r a|»| n rec
Judecătoria E cnom ica
bcnom ică a iosi
fost înaintată
m auuaia 1laa ^24 februarie
iv u iu m » 1997 pm-------
a la data
- intent® «55 C(
_ __ _ rn . • ~ 1~
dosarului penal - 01 aprilie 1997. Ulterior, pînă la clasarea dosarului penal pe ace r :iu dc
d r tP o m lin npnQ T^P ^

episod toate m ijloacele utilizate din buget în contul garanţiei au fost restabilite
achitarea suplim entară a dobînzilor, tondului de risc şi penalităţiloi şi■ast e n I
intereselor publice, nici intereselor ocrotite de lege ale persoanelor juridice au I ^
m ateriale
triale n-au fost aduse
tost aduse. . ... 1 rat
6.J. J_
V Dyin contextul V
111 LUllLCAlUl celor
V1VJ1 expuse vlinisterul
----------- Finanţelor
> ca garant in re a,n e 1[
aniei
creditare a S.A. “A scom -G rup” şi m inistrul finanţelor - V. C hiţan, care a sein» I ]2
scrisoarea de garanţie, au acţionat ff. & careva scopuri m eschine în conform itate r —
hotărîrea G uvernului nr. 214 din 04.0 1.1995 şi acţiunile inculpatului au corespuns L ţ ^
23
ir 76 d- Ulaţiei civile (art.180, 182,184, 186, 188, 189 C.C.) şi legilor în dom eniu la

4°ldovj dintre Guvern, M inisterul Finanţelor şi a S.A. “A scom -G rup” nu sînt


.. > decît relaţii pur civile, iar în acţiunile lui V. Chiţan care a sem nat scrisoarea
sliranţie ^ condiţiile descrise nu înt altceva decît acţini de înfăptuire a acestor
Icat
I i civile, de-altfel justificate şi tura careva elem ente ale infracţiunilor incrim ina-
al Leş
mit
Colegiul consideră că num ai în cum ulul redat de probe e necesar de apreciat
o plac
i nile lui V. C hiţan, ancheta prelim inară rupînd din realitatea factorilor existenţi
li acesto
«AsC0I]] J i i unele elem ente convenabile, a ajuns la concluzii nefondate privind culpa
cu SAcUpatului V . Chiţan.
I De-altfel, pe parcursul anchetei prelim inare iniţial a fost refuzat în intentarea
esului penal, apoi după efectuarea anchetei prelim inare acţiunea penală a fost
:m a fos
ită pe am bele episoade ale învinuirii din lipsa în acţiunile lui V. Chiţan a
lin Orhe:
entelor constitutive ale infracţiunilor (f.d.108-112, 113-114 v .l , f.d.49 v.5),
crucţii
■ sînt în coraborare cu probele adm inistrate în şedinţa judiciară.
it proiet
|P en tru m otivele expuse Colegii; penal consideră că învinuirea înaintată lui V.
irup
obţine |i|m pe ambele episoade, infracţiu: prevăzute pe art.189 C.P. în redacţia legii din
lui f\ 112.1982 cu m odificările din 1 4 .0 .1994), art.189 al.2 C.P. (în redacţia legii din
ruvenulj'-1994) art-185 a1-3 C P - (în redacîia legii din 09.12.1994) nu s-a confirm at şi
pceasta urm ează că Chiţan V. corect a fost achitat pe deplin din lipsă în
nile lui a elem entelor constitutive ale infracţiunilor im putate lui.
it pentr
în recurs ca m otiv de casare a sentinţei de achitare . se invocă faptul că
76 di®uirea nu Pune şirul întreg de probe ce confinnă aceste acţiuni- Probele date
mului î l lSl aduse instanţei de fond şi ele re conţin în m aterialele dosarului şi că acţiunile
patului sînt de ordin penal, nu civil însă aşa afirm are este juridic incorectă.
executatl
Dispoziţia art. 185 Cod penal se prevede ca infracţiune intenţionată cu doi
t obiectul, subiectul, latura obiectivă şi subiectivă a infracţiunii.
rept de!
Aceste prevederi ale legii si "st obligatorii pentru a stabili în acţiunile
execută
patului vinovăţia penală, ceea c ancheta nu a înfaptuit-o şi nici procurorul, ca
oindbancl
diciară î| i în procesul penal, nu a dezvălui -o.
în recurs se consideră că pentru a stabili com ponenţa infracţiunii prevăzută de
intenta
115 Cod penal nu este necesar de a dovedi scopul depăşirii atribuţiilor de
il pe acei]
ciu de către o persoană cu înaltă funcţie de răspundere a lim itelor drepturilor şi
tabilite1
iţiilor acordate prin lege. A ceastă constatare conţine o eroare, deoarece se evită
astfel nil
*subiectivă a infracţiunii.
lice dau
V.Chiţan în cadrul anchetei penale, precum şi în instanţa de fond a înaintat (a
at versiunea de nevinovăţie) că vinovat de prejudiciul m aterial cauzat
elaţiile d
laniei “M oldenergo” este recunoscută, prin hotărîrea judecătoriei econom ice
; a seim11
U 2 .1 9 9 7 , com pania “N eftegazgrup” .
imitate tf
iceastă versiune nu a fost respinsă prin probe incontestabile,ceea ce îl face pe
respuns
at nevinovat.M ai m ult că pe acest caz există şi hotărîrea judecătoriei econo-
>rOCURA1
U epajil
24
Prin urm are recursul declarat îm potriva sentinţei de achitare a lui V. C hiţan ca [rog trimite
bomy Bbic,
nefondat se va respinge. ^ ..
Pentru aceste m otive în num ele egn ^

în baza art.3355 pct.ll h t . “c^ C a P™“ ^ u ia ^ " p r o c u r o r u l judeţului Chişinău

^ 1 S S - S &
2000 privind pe C hiţan V aleriu Serghsi (Serc iu).
r * » dta 23—
D ecizia este d e îrM Z & iv ă . ^
Pronunţată în şedinţa publică, az 25.01.20U1.

Preşedinte JudecH i / / 0
d' _ . .i V era M acm skaia
Constantin Gurschi i :cat la
y: M iioro
Judecător j
1 secţiei d(
înfăptuirea j
Dummiu V to Jm tc e a n u Iu rieŞ u m c o v
Jţcătoreşti p

Vasile
In
Pi
neântei
Cc

1.

!’ fost cc
)r'n apli