Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa nr.

2
la Manualul operațional privind
implementarea Programul de susținere a
afacerilor cu potențial înalt de creștere
și internaționalizarea acestora

Programul de susținere a afacerilor cu potențial înalt de creștere și internaționalizare a acestora


Hotărârea Guvernului nr. 439/2020

NOTA DE CONCEPT privind dezvoltarea afacerii


Pilonul II - Suport financiar nerambursabil prin
schema de Grant

1. INFORMAȚII DESPRE ÎNTREPRINDERE

1.1. Denumirea deplină a întreprinderii (conform actelor de constituire)


__________________________________________________________________________________

1.2. Care este forma organizatorico-juridică a afacerii Dvs.?

societate cu răspundere limitată □ întreprindere individuală □


societate pe acțiuni □ cooperativă de producţie; □
societate în comandită □ cooperativă de întreprinzător; □
societate în nume colectiv □

1.3. Data înregistrării întreprinderii ____ / ____ / ________


(conform actelor de constituire)

1.4. Domeniul principal de activitate al întreprinderii


Informații și comunicații
Fabricarea de mașini și echipamente
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
Fabricarea de utilaje și piese
Fabricarea produselor textile, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și fabricarea
încălțămintei
Echipamente electrice
Industria alimentară și agricultura
Biomedicina, biofarmaceutică, bioinformatica

1
1.5. Indicați codul CAEM (pentru activitatea desfășurată de întreprinderea Dvs. cu care se aplică la program) a
se indica la nivelul codului de clasă (marcat cu cifre) conform CAEM-2
_____________________________(maxim 4 cifre)

1.6. IDNO/Cod fiscal  __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ / __ /


(conform actelor de constituire)
1.7. Adresa juridică a întreprinderii - localitate, raion (strada, nr)
__________________________________________________________________________________

1.8. Locul desfășurării afacerii – localitate, raion (strada, nr)


__________________________________________________________________________________
1.9. Date de contact ale întreprinderii
Nr. telefon fix:  ________________________________
Nr. telefon mobil:  ________________________________
E-mail: _________________________________________
Pagina web: ____________________________________

1.10. Date despre fondatori și care este cota de participare a fiecăruia


Nume Prenume __________________________________
E-mail: _________________________________________
Cota de participare, % ___________________________
*adăugați câte rânduri aveți nevoie

1.11. Date despre administratorul întreprinderii


Nume Prenume __________________________________
Nr. telefon mobil: ________________________________
E-mail: _________________________________________

1.12. Persoana de contact în cadrul implementării prezentului Program


Nume Prenume __________________________________
Nr. telefon mobil: ________________________________
E-mail: _________________________________________

2. DESCRIEREA AFACERII

2.1. Descrierea întreprinderii și a activității desfășurate


Scurtă descriere a companiei, viziune, misiune, strategie de afaceri, etape importante de dezvoltare a afacerii. Detaliați
activitatea principală care va fi desfășurată în cadrul programului. Evidenţiaţi care sunt factorii care determină succesul
afacerii Dvs. (ex: localizare, tehnologie, forța de muncă, experiența anterioară, etc.)

minim 500, maxim 800

2.2. Descrierea produselor/serviciilor întreprinderii la moment


Caracteristici definitorii, tehnologia utilizată în producerea produsului/serviciului, sortimentul de produse/servicii cu
precizarea cantităților anuale exprimate în unități fizice și valorice, ambalajul și design-ul, poziționarea
produsului/serviciului (punctele forte / slabe)

2
minim 250, maxim 500

2.3. Enumerați mijloacele fixe de bază utilizate în procesul de producere

Denumire imobilizări Caracteristicile de Deținute în Anul punerii în Valoarea


corporale și bază, nr de unități proprietate/chirie funcțiune / de
necorporale exploatare bilanț,
lei
1. Spaţii Suprafaţa, m2  

2. Echipamente Tip, marcă,


caracteristici tehnice

3. Alte resurse (Resurse  


intelectuale, standarde,
acreditări, certificări /
certificate, mărci
comerciale)

2.4. Vă rugăm să inseraţi 3-4 poze de la secția producere, depozit, magazine de distribuire.

2.5. Metode de promovare utilizate (puteți selecta mai multe opțiuni de răspuns, descifrați /
argumentați răspunsul Dvs.): 
Brand □ antet cu date de contact □ slogan □ logo
Online □ pagină web □ rețele socializare □ youtube □ email marketing □blog/colaborări cu
influenceri
TV □ spot publicitar □ interviuri în cadrul emisiunilor specializate
Presa scrisă □ articole cu subiecte legate de afacere □ comunicate de presa expediate prin email
Materiale promoționale □ broșuri □ obiecte personalizate □ afișe □ cataloage □ cărți de vizită
□ flyere □ infografice
Evenimente de promovare □ lansarea noilor produse/servicii □ deschiderea oficiilor □ prezentări
publice □ participări la târguri și expoziții □ sponsorizări
Altele

3
2.6. Segmentul de clienți și ponderea (%) surselor de venit pe fiecare segment de consumatori

2.7. Canalele de distribuție, inclusiv comerțul electronic (o succintă prezentare a modului cum
produsul / serviciul Dvs. ajunge la consumator)
Vânzări Periodicitatea
Canale de distribuţie Condiţiile de achitare
mii lei % în total livrării
Avans sau rate
         
         
         
         
         
         

2.8. Proveniența și principalii furnizori de materie primă utilizate în producere:


❏ materie primă de origine locală
❏ importată
❏ proprie
❏ din ambele surse
Enumerați statele de unde importați materia primă, furnizorii. (prin bifare statele). Indicați ponderea materiei prime
importate (%) în total materii prime

minim 100, maxim 300

● (Dacă materia primă este proprie, descrieți succint capacitatea companiei de a face față unei potențiale cereri
mărite din partea partenerului extern)

minim 100, maxim 300

2.9. Concurența
Cine sunt concurenții de bază, caracteristica produselor / serviciilor concurenților, prețul produselor / serviciilor oferite
de concurenți

minim 250, maxim 400

2.9.1. Selectați punctele forte ale propriei afaceri comparativ cu ale concurenților
(pot fi bifate mai multe opțiuni de răspuns)
❏ Materia primă mai ieftină
❏ Preț mai redus, calitate înaltă
❏ Echipamente / utilaje noi și moderne

4
❏ Amplasarea avantajoasă
❏ Personal calificat
❏ Reputația bună
❏ Altele __________________

2.9.2. Selectați punctele slabe ale propriei afaceri comparativ cu ale concurenților
(pot fi bifate mai multe opțiuni de răspuns)
❏ Materia primă mai scumpă
❏ Preț mai ridicat, calitate redusă
❏ Personal necalificat, fluctuație mare de angajați
❏ Echipamente / utilaje învechite, consum neeficient de energie
❏ Reputația proastă
❏ Amplasarea dezavantajoasă
❏ Altele ________________________

2.10. Experiența de export


❏ Nu planificăm să exportăm
❏ Am încercat să exportăm, dar nu am reușit
❏ Planificăm să exportăm
❏ Avem o experiență foarte mică în activități de export (1-3 exporturi)
❏ Exportăm permanent și dorim să exportăm mai mult

2.11. Exportați permanent și doriți să exportați mai mult


Descifrați / argumentați răspunsul Dvs., indicând piața pe care deja exportați, precum și intențiile vis-a-vis de extinderea
pe noi piețe

2.12. Integrarea în lanțurile valorice internaționale


❏ Nu facem parte din nici un lanț valoric internațional
❏ Intenționăm să facem parte dintr-un lanț valoric internațional
❏ Suntem parte a unui lanț valoric internațional
❏ Nu planificăm să ne integrăm în careva lanțuri valorice internaționale

Dacă sunteți parte a unui lanț valoric internațional, Vă rugăm să descrieți acest lanț valoric și capacitatea de producere
care se solicită

Minim 250, maxim 500

2.13. Evoluția principalilor indicatori economico-financiari ai companiei.


Anul Anul
Anul
Nr. Anul/Indicatori* precedent precedent Anul 1 Anul 2 Anul 3
curent
-2 -1
Cifra de afaceri:            
1

5
venitul din vânzări            
1.1
venituri din activitatea operațională            
1.2
alte venituri din activitatea            
1.3
operațională
Costul vânzărilor            
2
Profit brut (pierdere brută)            
3
Cheltuieli privind impozitul pe            
4
venit
Profit net (pierdere netă)            
5
Ponderea exportului în total vânzări            
6
(dacă există)
Nr. de angajați Permanenți            
7
Sezonieri            

(*Conform Situațiilor financiare. În cazul în care aplicația trece în etapa următoare, necorespunderea datelor va fi un
temei pentru descalificare)

3. DESCRIEREA SUCCINTĂ A PROIECTULUI INVESTIȚIONAL


3.1. Menționați care este scopul participării la Program?
Este ceea ce întreprinderea dorește să realizeze în rezultatul implementării proiectului

Minim 100, Maxim 500

3.2. Enumerați care sunt obiectivele pentru care va fi valorificat suportul de Grant:
Este ceea ce doriți să realizați, determinat foarte clar în timp și volum. Formularea obiectivelor se axează pe stabilirea exactă a
rezultatelor planificate utilizând modelul: "De obținut rezultatul X, în perioada Y", de exemplu - "De obținut în anul 2021 un volum al
vânzărilor în sumă de 300 mii lei"

Minim 100, Maxim 500

3.3. Descrierea necesităților și a provocărilor care urmează a fi soluționate prin accesarea suportului
financiar prin schema de Grant

Minim 200, maxim 500

3.4. Lista articolelor de investiții care vor fi procurate în cadrul proiectului investițional
Articole de Perioada Cantitat Preț Valoarea Valoarea Sursa de finanțare
investiție* de e (nr. unitar, totală a investiției
Antreprenor ODIMM

6
investiție unități) (lei) investiției fără Suma Contribuți Grantul
inclusiv TVA (lei) TVA a proprie Programul
TVA (lei) (lei) (50%) ui (50%)
                 
                 
                 
                 
                 
Total investiții, suma lei MD          
Total, % 100%      
*Adăugați câte rânduri sunt necesare

Note: 1. Indicaţi investiţiile care vor fi efectuate în cadrul Programului;


2. Valoarea minimă totală a grantului nerambursabil constituie 250 000 lei, valoarea maximă a
grantului nerambursabil este de 2 mil lei. Schema de Grant va funcționa în baza raportului de 50%
investiții proprii și 50% grant nerambursabil;
4. Cheltuielile privind suma TVA nu sunt eligibile.

3.5. Volumul vânzărilor curente/previzionate și piața de desfacere.


Vânzări totale
  Anul aplicării Anul +1 Anul +2 Anul +3
Denumire produs
Cantitate Suma Cantitatea Suma Cantitate Suma Cantitate Suma
a (unități) (lei) (unități) (lei) a (unități) (lei) a (unități) (lei)
Produsul/serviciul 1                

Produsul/serviciul 2                

Serviciul/serviciul 3                

TOTAL venituri                

TOTAL costul                
vânzărilor

3.6. Prognoza privind fluxul mijloacelor băneşti


Perioada de Perioad Perioad Perioad
gestiune a de a de a de
Nr. ord. Indicatori  curentă gestiune gestiune gestiune
+1 +2 +3
  Încasări băneşti Total Total Total Total
Încasări băneşti din vînzări, inclusiv:        
1 (rd1.1+rd1.2+rd1.3+…)
1.1 Produs 1        

7
1.2 Produs 2        
1.3        
Alte încasări ale mijloacelor băneşti, inclusiv:        
2 (rd2.1+rd2.2+rd2.3+rd2.4+rd2.5)
2.1 Contribuţii proprii        
Încasări bănești sub formă de credite și împrumuturi         
2.2
Finanțare nerambursabilă din prezentul Program        
2.3

2.4 Granturi        
2.5 Subvenții de stat        
A Total intrări (rd1+rd2)        
  Plăți Bănești        
1 Plăţi aferente intrărilor de active imobilizate        
2 Plăţi bănești furnizorilor şi antreprenorilor        
Plăţi bănești salariaţilor şi contribuţii pentru asigurările        
3 sociale și medicale
4 Plăţi băneşti privind creditele şi împrumuturile        
5 Plata dobânzilor        
6 Plata impozitului pe venit        
Alte plăți ale mijloacelor bănești (ex.: cheltuieli generale        
7 și administrative, cheltuieli de distribuire, etc. )

B Total ieşiri (rd1+rd2+rd3+rd4+rd5+rd6+rd7)        


C Fluxul net de numerar total (rd.A-rd.B)        
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune        
D
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune        
E (rd.C+rd.D)

Data:

Semnătura:

S-ar putea să vă placă și