Sunteți pe pagina 1din 196

Dul

amăMar
iaEl
i
za

ELEMENTEDI
NDI
DACTI
CAGEOGRAFI
EI

1
CASADEEDI TURĂ„ ATLASCLUSI
UM“SRL
(
Dir
ect
orgener al
:VALENTINTAŞCU)
EDITURA„ CLUSI
UM“
(Di
rector:
NICOLAEMOCANU)

ROMÂNI
A,3400CLUJNAPOCA, Pi
aţaUni
ri
i1
tel
efax+4064196940
e-mail
:cl
usi
umăcodec.
ro

©Edi
tur
aCLUSI
UM,
2000

2
Dul
amăMar
iaEl
i
za

ELEMENTEDI
NDIDACTI
CA
GEOGRAFI
EI
Subiectepentruexamenele
dedefini
ti
vareînînvăţământ
şi
deobţi
nereagr aduluidi
dacti
calII
-l
ea

Cl
uj-
Napoca
2001

3
Coper
ta:
Luci
anANDREI

I
SBN973–555–326–0

4
CUPRI
NS

Cuv
ântî
nai
nte……………………………………………………….
. 7

Cap.
1.PROCESULDEPREDARE–Î NVĂŢARE–OBIECTDE
STUDIUALDI DACTICIISPECIALE…………………………………. .
.9
1.
1.Conceptulde“didacti
că”………………………………………… 9
1.
2.Procesuldeinstr
uireşieducar
e……………………..
……………11
1.
3.Predareaşiînvăţ
area………………………………………. .
.…… 11

Cap.2.PRINCIPI
ILEPREDĂRII–Î
NVĂŢĂRIIGEOGRAFIEI…….
. 14
2.1.Apl
i
careapri
nci
pii
l
ordi
dacti
ceînl
ecţ
iadegeograf
ie…….…….
14
2.2.Apl
i
careapri
nci
pii
l
orgeogr
afi
ceînl
ecţi
i…………………..…… 20

Cap.3.CONŢINUTULÎ NVĂŢĂM#NTULUIGEOGRAFI C…………. 25


3.
1.Noţiuneadeconţ inutal învăţământ ul
ui geogr afi
c……………….25
3.
2.Transpuner eaconţ i
nutuluiînvăţământul ui geografi
cîn
curri
culumul şcolar……………………………………………… 28
3.2.1.Pl anul
-cadr udeî nvăţământ, progr amel eşcol
areşi
manual eleşcol ar
e……………………………………. 28
3.2.2.Cur ri
culumul şcolar.Deli
mitări terminologi
ceşi
concept uale…………………………………………. . 30
3.
3.Formar eal aeleviar eprezentăril
orşinoţ iunilordegeografi
e…… 32
3.3.1.For marear eprezentăril
or………………………………32
3.3.2.For mareanoţ iunil
or…………………………………… 35

Cap.4.STRATEGI IDIDACTICE………………………………………. . 45
4.1.Met
odedeî nvăţământutili
z ateînpr
edarea-învăţar eageografi
ei.
.45
4.1.
1.Noţiuneademet odădepr edare-î
nvăţar e.Funcţii
l
eşi
taxonomi ametodel ordepredare-î
nvăţ ar e……………45
4.1.
2.Met odedeinstruirecentr
atepeacţ i
uneapr of
esorul
ui.
.47
4.1.
3.Met odedeinstruirecentr
atepeact i
v itateaelevul
ui…. 57
4.1.
4.Met odedeinstruirebazatepeacţ i
une………………. .
.71
4.1.
5.Procedeeşi i
nstrument edelucrucur ol complementar
înpredarea-
învăţareageografi
ei ……………………. . 85
4.2.Mij
loacel
edeî nvăţ
ământut il
izat
eînpredarea-înv ăţar
ea
geografi
ei………………………………………………………. 99

Cap.5.MODURI{ IFORMEDEORGANI ZAREAPROCESULUIDE


Î
NVĂŢĂM#NTGEOGRAFI C…………………………………. .108
5.
1.Ti
puridel ecţ
iidegeografi
e……………………………………. . 108
5.
2.Succesiuneaev eni
mentelorinst
rui
rii
înt
r-
olecţiedegeograf
ie…
110
5.
3.Alt
efor meşi modali
tăţ
i deorganiz
areaactiv
ităţi
idi
dacti
cela
geografie………………………………………………………… 110

5
5.4.Activit
ăţil
edi dacticeex t
raşcolarespeci ficegeografi
ei………….
115
Cap.6.PROIECTAREAACTI VI TĂŢIIDEPREDARE- ÎNVĂŢARE
AGEOGRAFI EI…………………………………………………. . 121
6.1.Proiectareaact ivi
tăţ i
idepr edare- î
nvăţareageogr afi
ei
–condi ţi
eaunei acti
vităţ i
didacticer euşit
e…………………………. 121
6.2.Deli
mi tăriterminol ogicealepr oiectări
i didacti
ce……………….121
6.3.Conţ i
nutul şialgoritmul proiectăriidi
dact ice…………………… 122
6.4.Nivelurialepr oi
ect ăriiacti
vit
ăţiidepr edar e-
învăţ
are-
eval
uar
e…
122
6.5.Obiectivelepr ocesul uideînv ăţ
ământgeogr afi
cşi
oper aţi
onal i
zareal or……………………………………………. 137

Cap.7.EVALUAREAREZULTATELORÎ NVĂŢĂRI I………………. . 142


7.1.Evaluarea–component ăapr ocesul
uideînvăţ
ământ……………
142
7.2.Funcţii
leeval
uării………………………………………………. .142
7.3.Tipurideevaluar
e……………………………………………….143
7.4.Met odeşiprocedeedeevaluareconti
nuă………………………. . 145
7.5.Tehnicideevaluareaachizi
ţi
il
orşiarezul
tatel
orînvăţăr
ii………
147
7.6.Procedurişii
nstrumentedeev al
uarecomplement ar
ă……………
154

Cap.8.OPTIMIZAREALECŢI ILORDEGEOGRAFI E……………… 160


8.
1.Alegereast rategii
lordidact i
ceadecv atepent ruef i
cientizarea
activ
ităţi
i depr edare-î
nv ăţar
eageogr afiei……………………… 160
8.
2.Optimizar eal ecţii
l
ordegeogr af i
eprinr aportareaconţ inuturi
lor
launsupor tgr af
icşi cartograf i
cadecv at………………………. . 162
8.
3.Raportul dint r
emet odeleex poz iti
veşi celeaxat epedi alog…….
168
8.
4.Formesupl edeor ganizareal ecţi
eidegeogr afie………………. .170
8.
5.Creati
v i
tateî nconceper eaşi conducer eal ecţi
i
lordegeogr af
ie….
172
8.
6.Relaţi
il
epr ofesor -
elev–f actordest imul areaî nvăţări
i
geografiei …………………………………………………. .…… 174

6
Cuv
ântî
nai
nte

Di ndor inţadeaof erispr iji


npr ofesor il
orî npr egăt ireapent ruex amenel ede
def i
nitivar eî nî nv ăţământşideobţ i
ner eagr adul uidi dact icalI I-lea,s- aî nceput
elabor ar ea unormat eriale supor tconf or m pr ogr amel oract ual e.Deoar ece l a
didact icaspeci alităţ iipr ogr amaest ev alabi l
ăşil aconcur sur il
epent ruocupar ea
post urilorî nî nv ăţ ământ ,sei mpunanumi t
epr eciz ăr i
.
Pr ogr amapent ruex amenuldedef init
ivareî nî nv ăţ ământşideobţ iner eal
gradul uidi dact icalI I
-l
ea r epr ez intăv iziunea di n moment ulr espect i
vasupr a
didact iciigeogr af i
eiaunuigr updeaut orişiconf or m acest eiaaf ostspeci ficat ăa
anumi tăbi bl i
ogr af ie.Nupuţ ineauf ostpr obl emel ecucar ene- am conf runt atî n
moment ulel abor ăriisubi ect elorşipent rual er ez ol va am î ncer catsă ne
transpunem per ând,f i
eî nl oculcel orcar esepr egăt escpent ruacest eex amene,
fi
eî nl ocul cel orcar ef ormul eaz ăsubi ect el esauev al ueaz ăl ucr ăr i
le.
Cum sef or mul eaz ăsubi ect elel aacest eex amene?Est edi ficilder ăspuns
l
aaceast ăî nt rebar edeoar ecenuex istăr egulicl ar e.Ceicar epr opunsubi ect eau
posi bil
itat eadeal ef ormul aex actcum suntspeci ficat eî npr ogr amă, dar ,î
nacest
caz ,const at ăcăunel eel ement edeconţ inutsuntmi ci,i aral telesuntf oar te
ex ti
nseşinecesi tăr esur semar idet imppent ruscr iere.Oal tăpr obl emăcucar e
se conf runt ă pr opunăt or i
ide subi ect eor epr ez intă car act erulpr edomi nant
teor eti
c alsubi ect el orşi ,at unci ,di n dor i
nţ a de a da un car act erpr actic
element elordeconţ inutpr opusecandi daţ i
lor,subi ect elesuntr efor mul ate.Pr in
refor mul ar easubi ect elorconţ i
nut ulabor datl aacest eex ameneseex tindeal eat or
î
naf arabi bl i
ogr af ieii ndicat e, faptcepuneî ndi fi
cul tat ecandi daţ i
iat âtî nper i
oada
depr egăt i
re, câtşi î
nt impul el abor ăriilucr ării
.
Cum seel abor eaz ăbar emull aacest eex amene?I atăî ncăoî nt r
ebar el a
car eest edi ficilder ăspuns.Fi ecar ebar em r epr ez int ăv iziuneaunuigr upsaua
uneiper soaneasupr asubi ect ul ui.Neî nt rebăm dacăev aluat or iicar eî nt ocmesc
bar emulcunosc î n det aliu conţ inut ull ucrăr il
ori ndi cat el a bi bl i
ogr afie,dacă
respect ă aceast ă bi bliogr af i
e sau el abor eaz ă bar emulpe baz a compet enţ ei
per sonal eşi apr opr iei opini idespr esubi ect elepr opuse.
Cum se ev alueaz ă l ucr ările candi daţ ilor l a acest e ex amene? La
concur sur il
enaţ ional e,cor ect or i
iev alueaz ăl ucr ăr i
leal ecăr orsubi ect eşibar em
prov indi naf ar agr upul ui.Neî ntrebăm dacăaceşt icor ect oricunoscî ndet aliu
bibliogr af i
aspeci ficat ă,dacăr espect ăbar emulpr opussauev al ueaz ăl ucr ăr i
le
conf ormv iz i
uni lorper sonal easupr asubi ect elorşiconf or m ex per i
enţ eidi dact ice.
Laconcur sur ilepent r uocupar eapost ur il
ordepr of esor il aşcol iler epr ez ent ative,
subi ect eleşibar emulsuntel abor at edecomi si acar ev aev alual ucr ăr i
l
e.Î n
aceast ăsi tuaţ i
esubi ectivismulpoat ef işimaimar edeoar ecenusecunoaşt eî n
cemăsur ămembr iiacest orcomi si icunoscpr ogr amaact ual ăşibi bliogr afia
i
ndi cat ă,dacă aceşt i
a apl ică ni şter egul ament e sau au cr iteriiobi ect i
ve de
ev aluareat uncicândf ormul eaz ăsubi ect eleşicândel abor eaz ăbar emel esau
organi z eaz ăî nî nt regi meconcur sul conf orm compet enţ ei per sonal e.
Înt i
mpulpr egăt i
riipent ruacest eex ameneşiconcur sur i,or icecandi datî şi

7
puneacest eî ntrebăr iret oricepent ruaant icipamoduldef ormul areasubi ectel or
şicum anumev orf ibar emel e.Deoar ececandi daţ iidor escsăobţ i
năsuccessau
posturi“ bune”depr of esor i,eiseî nt reabăceart rebuisăf acăpent ruaf icâtmai
binepr egăt i
ţipent ruacest ecompet iţ
ii.Candi daţ iiart rebuisăseobi şnui ascăcu
i
deeacăacest ecompet iţiisuntex trem dedi ficilet ocmai pent rucănuex ist ăni şte
răspunsur iclar elaî nt rebăr ilepecar ele- am f ormul atant er i
or .Di nnef er i
cire, nuse
poateant icipadacăsubi ect elev orf if or mul at ecaî npr ogr amă,dacăbar emulv a
respect a bi bl i
ogr afia pr ev ăz ută şidacă t oţicor ect oriicunosc bi bl i
ogr af i
a şi
programasaudacăr espect ăv agul şisubi ect ivulbar em.
Ce- idef ăcutî naceast ăsituaţ ie?Făr ăador isăi mpunem pr ofesor il
oro
strat
egi edepr egăt ireaacest orex amene, poat ecât evasugest iarf ibi nev enite.Î n
primulr ând, consi der ăm căsuntmaiav ant aj aţipr of esor iicar ecunoscf oar tebi ne
conţinutulmanua¬l el ordel iceuşialcel ordegi mnaz i
u,mot ivpent rucar eo
studiereat ent ăacest oraarf iutil
ă.Deoar ecepr egăt ireamet odi căapr ofesor i
lor
presupunest udiupet otpar cursulcar ierei,ex ti
nder eabi bi
liogr afieiî naf ar alist ei
del ucrăr ipr eci zatearf ief icient
ăpent rusi tuaţ ii
leî ncar esubi ect elenusunt
formulat e ex actca î n pr ogramă.Dacă subi ect ele suntf ormul at e conf or m
temat i
cii,at unciocunoaşt er edet aliatăal ucr ărilorpr eci zateî nbi bliogr af i
epoat e
const i
tuiunav ant aj.Î nsi tuaţ i
ileîncar esubi ectel eaucar acterpr act i
c,ceimai
avantajaţ isuntceicar e“ predau”şiceimaidez av ant ajaţ isuntabsol venţ iicar eau
cunoşt i
nţ et eor etice“ solide” , darcar eaupr edatmax i
mum 5l ecţii,timpî ncar enu
auav utposi bil
itateasăapl icet otceeaceauî nv ăţatl acur sur i
leşisemi nar ii
lede
didacti
ca speci alit
ăţ i
i.Pent ru a se “ sal va”î n aceast ă si tuaţ ie,absol v enţiişi
profesor i
iî ncepăt oriart rebuisăst udi ez ecumul tăat enţ iet oat el ucr ăr i
l
ei ndicat e
l
abi bli
ogr af i
e, div ersel ucr ăr idemet odicapr edăr iigeogr af i
ei şimanual eleşcol ar e.
Studiulacest orlucr ăr inuar ecascopdoarmemor ar eaacâtmaimul teel ement e
deconţ i
nut ,cii mpl i
căaf i
ltrar eai nfor maţ ii
lorpr in“ esenţ amet odi cii”.Candi dat ul
careî nv aţ ă conţ inut ult eor etic pr i
n pr i
sma met odi ci it rebui e să gândească
permanentcum v apr oiect asecv enţ ar espect ivădepr edar e,deî nv ăţaresaude
evaluareşi cum ov ar eal i
z a, pascupas, î
nmodconcr etî nt impul lecţ ieicuel ev ii
.
Fiecar epr ofesorcar esepr egăt eşt epent ruacest eex ameneşiconcur sur i
vaav eaî nat enţiedobândi reacompet enţ elorspeci fi
cat eî npr ogr amă.

Compet enţepent ruf uncţi


adecadr udidacti
cdef init
iv
1.să cunoască conţ i
nutur i
let eoreticeal et emelorcupr i
nse în progr
ama de
specialitateşidedi dact i
caspeci ali
tăţi
i;
2.săst r
ucturezeconţ inuturil
epr ogrameidedef i
nit
ivareînî nvăţământşisăl e
tr
ansf ereî nvari
atesi tuaţiidepr edar e-
înv ăţareageogr afiei
;
3.săapl iceinformaţ i
iledespeci ali
tateşidi ndidacti
caspeci al
it
ăţiiî
nactiv
itat
ea
depr edar e-î
nvăţare-evaluar eageogr afiei;
4.săact uali
zeeinf ormaţ i
il
eşi sălei ntegrez eînactivi
tateadidactică;
5.să- şiev al
uez ecompet enţelemanager ail
eînf uncţi
edemăi estri
adidacti
căşi
capaci tateadeapl i
carer eală/concr etăai nf
ormaţ iil
ordespeci al
it
ateşide
didacticaspeci ali
tăţi
i.

Compet
enţ
epent
ruf
uncţ
iadecadr
udi
dact
iccugr
aduldi
dact
icalI
I-

8
l
ea
1.săcunoascăconţ i
nturil
el ansat eî n programadespeci al
it
ateşidi dacti
ca
speci
ali
tăţ
ii,
făcânduzşi deofer tabibli
ografi
căf acul
tati
vă;
2.să transfer
ei nf
ormaţ i
il
ev ari
ateî n sit
uaţiide î nv
ăţar
e,care să genereze
max i
mizareaefici
enţeiactul
ui didactic;
3.săesenţ i
ali
zezeinformaţ i
il
edi nspeci ali
tateşisăl eraport
ezelaconţi
nuturil
e
progr
amei şcolareşialconţinuturil
edepr edat-î
nv ăţ
atşieval
uat.

9
Capi
tol
ul1

PROCESULDEPREDARE–ÎNVĂŢARE–OBIECTDESTUDI
UAL
DI
DACTICI
ISPECI
ALE

1.
1.Concept
ulde“
didact
ică”

Di dact icaest eodi sci plinăpedagogi că, or amur ăaşt ii


nţel oreducaţ iei,
alcăr eiobi ectdest udi uest epr ocesuldeî nv ăţ ământ .Cuv ânt uldi dact icăar e
l
aor igi net er meni igr eceşt i:“ didaskei n”=aî nv ăţa;“ didakt i
kos”=i nst rucţ ie,
i
nst r
u¬i re;“ didasko”= î nv ăţar e,î nv ăţ ământ ;“ di dakt i
ke”= ar t
aî nv ăţ ăr ii
.
Remar căm că sf era acest uicuv ânt ,î ncă de l a or igine,cupr inde t oat e
element el ecar eser ef er ăl apr ocesuldepr edar e- învăţ are.Ter menulaf ost
i
nt r
odusî nşt iinţădecăt reJanAmosComeni uspr inl ucrar easa“ Didact ica
magna”( 1632î nl i
mbacehă;1657î nl imbal atină)cusemni fi
caţia:“ arta
universal ă de a- iî nv ăţa pe t oţ it ot ul”.La Comeni us,di dactica er a
super pozabi lăcupedagogi a, î
nsăl acei l
alţipedagogiconsi der aţ i
il
edi dact ice
eraui ncl useî npr obl emat icapedagogi că.Î ncepândcuJohannFr iedr ich
Herbar t( 1776- 1841) ,di dact icaseconst it
uiecaundomeni ubi nedel i
mi tat,
faptpent rucar eest econsi der at“ păr i
nt eledi dact ici i
”.
Înpr ezent , seconsi der ăcădi dact icast udiaz ăpr ocesuldeî nvăţământ
capr ocesdecunoaşt er eşif or mar e; si stemuldeî nv ăţământcaansambl ual
i
nst i
¬t uţiilordei nst rucţ ieşieducaţ ie; legităţile/princi piil
eact ivi
t ăţiidi
dact ice;
conţi¬nu¬t ulî nvăţ ământ ul ui;t ehnol ogi adi dact i
că;f ormel edeor gani zar eşi
desfăşur ar eaact ivităţiidi dact ice;f or mel edeeducaţ i
eî naf ar ai nst rucţ iei
şcolar e;r apor turilepr of esor -elev ;st i
lulpr ofesor ul uiet c.( M. I
onescu,2000,
pag.17) .
Înl ucr ăriledespeci alitat esepunepr obl emadacăobi ect uldidact i
ci iîl
const ituiei nstruireasauî nv ăţământ ul.Ter menul“ i
nst rucţie”ar emaimul te
accepţ i
uni :
-i nst rucţ i
e gener al ă – act ivi
tat e de î nz est rare cu cunoşt inţe di n
domeni ilecul turii,ştiinţei ,tehni ci işi deapl icar eal orî npr act i
că;
-i nst rucţ i
epr of esi onal ă–act ivitatecar ear ecascopî nsuşi reaunei
special ităţi, aunei pr of esii concr et e;
-aut oinst ruire–i nst r uirear ealizat ăpr i
nef or tindi vidual,î naf ar aunei
i
nst i
tuţ i
i şi înabsenţ aî ndr umăr ii cui vadi naf ară.
Ai nst ruipeci nev aî nseamnăa- lînzest racuceeaceel nucunoaşt e, a-l
ajutasăset ransf or me,să- şimodel ez ecal i
tăţ i
lepsi hiceşideper sonal itat e.
At ei nst ruiî nseamnăcunoaşt er ei ndependent ă,t ransf or¬mar e,model ar ea
propriul uieu pr i
n ef or tur iper sonal e,f ărăi nterv enţ i
acui v adi n af arăca
mar torsauca“ i
nst ruct or ”.

10
Noţ iuneadei nst rucţ iei ncl udei nf luenţ eledi naf ar ăşiaut oi nst ruirea,
car eaucascopî nsuşi reaconşt ientăaunuisi st em deabi li
tăţi,dezv ol tar ea
capaci tăţ il
orşii nter esel ordecunoaşt er e,spr edeosebi redeeducaţ ie,car e
cupr i
ndet oat eacţ iuni leconşt i
ent eal eomul uicev izeaz ăt ransf or mar ea
î
nt regi iper sonal ităţi acel ui supusacţ i
uni ieducat i
v e.
Înv ăţ ământ ul,pr i
nci pal af ormădeor gani z ar eaeducaţ iei,est edef i
ni t
astf el:
-pr oc esor gani zatdei ns truir
eş ie duc areî nş c oală, or gani zatş i des făş urat
pent ruar eal izaobi ec ti
v eleeduc aţ i
eiş colar e ,pr ec izatel ani veldes i
s te mş ide
proc es ;
-domeni uî ncar esev alor ifi
căst r uct ur aacţ iuni ieducaţ ional el ani vel ul
cor elaţ i
ei prof esor i-elev i, exer sat ăînsi tuaţ i
ileeducat iv e;
-ansambl ul inst ituţ iil
orşcol ar edi nt r-oţ ară.
Deoar ecei nst rucţ iasef acepr inî nv ăţ ământ ,darşipr i
naut oi nst rui re,
act i
v i
tăţ iext raşcol ar e,massmedi aet c.,secont ureazăi deeacăobi ect ul
didact iciinuser educel ai nst r
ucţ iaşcol ar ăşil aî nv ăţământ ulî nţ elesca
proces, ci seex t
indeî naf ar aşcol ii
.
Mi rceaMal i
ţa( 1971,pag.17)consi der ăcădi r ecţiil
edeacţ i
uneal e
pedagogi eicont empor aneart r
ebuisăseor ient ezespr emacr opedagogi e/
pedagogi asi stemel or ,car eabor deaz ăşcoal acaunsubsi stem i nt egr atî n
ansambl ulsoci et ăţiişispr e mi cropedagogi e /pedagogi aî nv ăţ ăr ii,car e
vizează î nv ăţarea, ca act ivit
at e f undament ală pent ru sol uţ ionar ea
probl emel or .Di nper spect iv acel uiinst ruit,î nv ăţar eaconst ituie“ modal itat ea
speci ficumanădeachi ziţieacunoşt inţ elor ,compet enţ elorsauat i
tudi ni l
or ”
(Grandedi ctionnai redel apsy chol ogi e,1994,pag.58) ,iardi nper spect iva
celuicar ei nst ruieşt e,î nv ăţ ar eaest eoact iv i
tat epr oiect ată,or gani z at ăşi
desf ăşur at ă de cadr ul di dact ic pent ru a det ermi na schi mbăr i
compor t ament alel ani vel ul per sonal ităţ iiel ev ului .
În concl uzi e,obi ect uldi dact ici iest ei nst ruirea şiaut oi nst ruirea,
urmăr irea pr oblemel orpedagogi ce pr ivind or gani zar ea f ormăr i
it ut uror
l
at ur i
lorper sona¬l ităţ iiumane.Acest e pr obl eme v i
zeaz ă pr ocesulde
î
nv ăţ ământ ,esenţ asa,t axo¬no¬mi a,modal ităţ i
leder ealizar e,conţ i
nut ul,
tehnol ogi a di dact i
că, modal i
tăţ i
le de i nst ruire şi educar e, si stemul
educaţ ional .Di dact i
ca t radi ţi
onal ă a av utca obi ectde st udiu esenţ a
procesul ui deî nv ăţământ ,cuscopul şi sar ci nilesal e; pr ocesul deî nv ăţ ământ
şif act or iisăi ;conţ inut ulî nv ăţământ ului ;pr i
nci pi i
le,met odel eşif or mel ede
organi zar e a act i
v i
t ăţiii nst ruct i
v -
educat ive;mi j
l
oacel e de î nv ăţ ământ ;
organi zar ea î nv ăţământ ul ui , cl asa, şcoal a şi si stemul educaţ ional ;
per sonal itatea pr ofesor ul ui .Di dact ica moder nă,psi hol ogică,i ncl ude noi
teme: î nv ăţ area cu aj ut orul cal cul at or ului sau maşi nilor , ut ili
z ar ea
mi j
loacel ort ehni cedei nst r uire, didact i
caadul ţiloret c.
Di dact ica est e r amur a şt iinţel or educaţ iei car e st udi az ă şi
fundament eazăşt i
inţ i
fic,pr oiect ar ea,desf ăşur ar eaşiev aluar eapr edăr iişi
î
nv ăţ ării capr ocesdei nst r uireşi educar eî ni nst ituţ i
i,câtşi prinaut oi nst r uire.

11
Didacticaar etrei domeni idecercetare:
-învăţământ ulî
nansambl u,careestestudiatdedidacti
cageneral
ă;
-învăţareaadul ţil
or;
-pr ocesuldeî nvăţământdi nperspectiv
apedagogi căapr edăriişi
î
nv ăţări
iobi ectelordest udiu,careestest atdedi
udi dacti
cil
especialesau
met odici;fiecare obi ectde î nvăţământar e didact
ica/metodi
ca sa,care
st
udi azăconţ inutul,principi
il
e,met odel
eşif ormeledeor gani
zarepr opri
i
obiectuluirespect ivîndetalii
leconcreteapli
cative.
1.2.Pr ocesul deinstruir
eşi educare

Procesulde î nvăţământ ,ca pr incipalsubsi stem alsi stemul uide


î
nv ăţământ ,repr ezintăact i
vitat eai nst r
uct i
v-educat i
v ăcompl ex ădesf ăşur ată
î
nmodor ganizatşisi stemat icdeel evişipr of esoriînşcoal ă,act i
v i
tatepr i
n
care el eviidobândesc un si st em de cunoşt inţe,pr iceper i,depr i
nder i
,
capaci tăţiinte¬lec¬t ualeşimot rice, îşiformeaz ăconcepţ i
aşt iinţi
ficădespr e
l
ume,conv i
nger imor ale,at i
tudi ni,t răsăt uride car acter ,apt itudinide
cunoaşt ere,cer cetar eşicreaţ ie.
Princel edouăsubdi vi
z iuni alepr ocesul ui deî nvăţământ ,insepar abileîn
planconcr et,opusecasens,darcompl ement ar
ecaef ect e–i nst r
uireaşi
educar ea–ser eali
z eazăobi ect ivelegener aleal eeducaţ iei formal e.Instruirea
ser efer ălaacţ iuneacompl ex ădei nformar e,dedobândi redecăt reel ev ia
cunoşt inţelordi ndomeni ulcul tural ,ştii
nţif
ic,t ehnic,def ormar eaabi li
tăţil
or

nl i
mba l atină “ instr
uctio” î nseamnă ar anj ar
e,amenaj are,const ruire).
Educaţ i
aser eferălaacţ i
uneacompl exădef or mar eael ev i
lor,dedez voltarea
capaci tăţil
orl ori ntelectuale,decul ti
vareaconv inger il
ormor al
e,ci viceşi
estetice,deî mbogăţ ir
eaaf ect elor,deex ersar eacondui teimor al-civicea
acestor a( î
nl i
mba l ati
nă “ educat i
o”î nseamnă cr eşter e,hr ăni r
e,f ormar e;
“educo”î nseamnăacr eşte,ahr ăni ,af orma; “educo, -
ere”î nseamnăascoat e
din…,ar i
dica,aî nălţ
a).Educar eanupoat ef ir eali
z atăf ărăo i nstruire,
respect ivoachi zi
ţi
edecunoşt i
nţ e,iari nstruireanur ămânef ăr ăconseci nţe
educat ive.

1.
3.Pr
edar
eaşi
înv
ăţar
ea

Pr edarea,î nvăţarea şiev al


uarea suntcel etreiact ivi
tăţidi dacti
ce
funda¬men¬t alecar eseî nt
repătrundşicar easi gurădesf ăşur ar
eapr ocesului
deînvăţ ă¬mânt .
În di dactica t radiţi
onală,pr edar ea se r educea l a t ransmi ter
ea
cunoşt inţel
orgat af ăcute,speci fi
ceuneianumi tedi scipli
nedest udiu,pe
careel ev i
ileasimi l
aupasi v.Îndidacticamoder nă,predar eas- at ransformat
î
ntr-un f actor car e decl an¬şează, st imul ează, orienteaz ă ansambl ul
acti
v i
tăţilor şcolare al e el evi
lor (dobândi rea cunoşt inţelor,f ixarea lor,
evaluareaconţ inutuluiî nvăţat)
.Eai ncludeacţ i
unişioper aţi
isi stemat i
ce
î
ntreprinsecuscopuli nducer i
i
,organiz ăr
ii,desfăşurări
i,diri
jării
,îndrumăr i
işi

12
î
nt reţiner i
iî nv ăţ ăr iidesf ăşur at edeel ev i.Înşcoal amoder năpr edar eanuest e
sinoni măcucomuni car eai nfor maţ i
ilorcuscopulr epr oducer i
i( “rest i
t uiri
i”)
acest or adecăt reel ev iînor aur măt oar e.
Pr edar ea r epr ezi ntă acţ iunea compl exă a cadr uluidi dact ic car e
cupr inde:
pr ezent ar ea unuimat er ialconcr etşi / sau v er bal:dat e,exempl e,
eveni ¬ment e, fapt e, mat er ialegr afice/car togr af i
ceet c.;
or gani z ar ea ş ic onduc er ea unorac t
ivităţ iî nc ares ăs ev al orifi
c e
mat er i
al ul of erit;
acor dar eadespr ij
inel ev i
lorpent ruaobser v a, aanal i
za, acompar a,a
sintet iza, aabst ract iz a, agener al i
za, ar eflect a, aapl icaet c;
acor dar eadespr ijinel ev il
orî nex t
rager eaesenţ ialuluişif i
xar eal uiîn
noţiuni ,pr inci pii, teor ii,l
egi ;
 acor dar ea de spr i
j
in el ev i
lor î n el abor ar ea ar gument elor ,î n
efect uar eaj udecăţ i
lor ,raţionament el or;
angaj ar eael ev ilorî nsi tuaţ i
ipent ruaapl icaacest ecunoşt i
nţ eî n
rezol var eaex er ciţ ii
l
or ,pr obl emel or ,st udiilordecaz,î napl i
caţ iipr act ice,î n
activ i
tăţ i demuncăi ndependent ăet c.
În esenţ ă,pr edar ea se r efer ăl at r
ansmi ter ea de cunoşt inţ e şi
formar eadet ehni cidemuncă.Cunoşt inţelesunti nfor maţ iicondensat esub
formăder epr ez ent ăr iref er i
toar el al umeaext er năşil ar el aţiil
edi ntreel e.Se
disting:cunoşt inţ eledecl arat ive,car eper mi tuneiper soanesăr epr ez i
nte
obiect ele,f enomenel e,pr ocesel e,f apt el e,ev eni ment el e di n r eal itate;
cunoşt i
nţ el epr ocedur ale( tehni cidemuncă) ,car eper mi tuneiper soanesă
acţioneze asupr ar eal ităţ i
ipr i
ni nter medi uloper at or i
lor şioper aţ ii
lor;
compet enţ el e,car er epr ezint ă un ansambl u de cunoşt inţ e decl ar ative,
cunoşt i
nţ epr ocedur al eşiat it
udi niact ivateî npl ani fi
car eaşiexecut ar eaunei
sarci ni (R.Br ien, 1997) .
Ex istăunnumărmar ededef iniţiialeconcept ul ui deî nv ăţar eşi div erse
teor i
i aleî nv ăţ ăr i
i, car eseopunsausesupr apunpar ţ i
al .Înşt ii
nţ eleeducaţ i
ei,
dupăMi ronI onescu( 2000,pag.92) ,est eoper aţional ădef iniţiaur măt oar e:
î
nv ăţ ar eaest eî nţ eleasăcamuncăi ntel ectual ăşif i
z icădesf ăşur atăî nmod
sistemat icdecăt reel ev işial ţ ioameni ,î nv eder eaî nsuşi r i
iconţ i
nut ului
i
deat icşi for măr ii abilităţilornecesar edezv ol tării cont inueaper sonal ităţ i
i.
Înv ăţar eapoat ef iconsi der at ăcaactdeel abor ar edeoper aţ iişide
strategi icogni tiv e( mi nt ale) .El abor area deoper aţ iiest eo act ivitat ede
const rucţ iesaur econst rucţ iemi ntal ăacev anou,i arst rat egiilecogni ti
ve
sunt pr ocesel e şi oper aţii
le psi hice pr in car e i ndi vidul cont rolează
compor tament ulper sonalî nr ecept ar e,r epr ezent ar e,gândi re.Î nv ăţ area
şcol ar ăest epr ocesuldeachi ziţiemnez ică, deasi mi lar eact ivădei nfor maţ ii
,
def ormar edeoper aţiiint elect ual e,depr iceper işidepr inder iintelect ual eşi
mot orii,deat itudi ni (M. Ionescu, 2000, pag.92) .
Înv ăţar ea poat ef iabor dat ă sub două aspect e – pr ocesualsau
mot i
v aţ i
onal–,car e se desf ăşoar ăî n mod al ter nantsau conv er gent .

13
Aspectulprocesualser eferălamomentelesauprocesel
econţinutedeo
secvenţă deî nvăţ
are,iaraspectulmoti
va¬ţ
ionalser ef
erăla gradulde
i
mplicarealindiv
idul
uiînînvăţar
eşiî
nrez
olvar
easarci
nil
ordeinst
ruire.

Tabel
ul1.
1.Et
apel
epr
ocesul
uideî
nvăţ
are

Faza
Pr
ocesulpsihi
c
pr
oce¬suluide Act
ivi
tăţ
iînt
repr
insedeel
ev
predo¬minant
învăţar
e
concentrareaatenţi
ei
detecţi
aobi ect
ului/fenomenul ui(ascul
tă,
vede,miroase,pi
păie,gust ă)
Per
cepţ
ia Per
cepţ
ia
discr
iminarea(sesizareast i
mulil
or)
compar areacual t
eobi ecte/infor
maţ i
i
identi
fi
careaobiectului
Evocarea
act
ual
i
zareaunorcunoşti
nţedi
nMLD
cunoşti
nţel
or Memor
ia
(
memoriadelungadurat
ă)
anter
ioar
e
analizai nf or maţiil
or
Reprezentar
ea
Î
nţel
eger
ea compar areacui nf ormaţ i
i
leanteri
oare
Gândirea
atri
bui reaunui senscunoşt i
nţel
or
Dobândir
ea reprezent ar eament alăacunoşt i
nţel
orînt
r-o
Gândi
rea
cunoşt
inţ
elor pri
măf ormă
corect ar eaer oril
or
compl etar eal acunel or
Consol
idar
ea fi
nisar eapr inînlătur areaunordetali
i Memor i
a
cunoşt
inţ
elor fi
xareal al ocul adecv at Gândi
rea
ordonar eaconţ inut ului
repetar eacunoşt inţelor
Apli
careaî n transfer ul cunoşt i
nţelorpentr
ur ezol
varea Memor i
a
practi
că unorsituaţ i
i concr ete Gândi
rea
Transferul Memor i
a
ut
il
iz
areacunoşt
inţ
elorî
ncont
ext
enoi
cunoştinţelor Gândi
rea
Actuali
zar ea recunoaştereacunoştinţelor Memor i
a
cunoştinţelor reproducereacunoştinţelor Gândi
rea
efectuareaunoranali
zeasupr apropr
ii
lor
Autoeval
uarea cunoştinţ
e
Memor i
a
cunoşt
inţel
or/ efectuareaunorjudecăţidev aloar
e,apreci
eri
,
Gândi
rea
Metacogniţ
ia măsur ări
,comparaţi
icucunoşt inţel
ealt
ora
saucuobi ecti
vel
e

Acesteetapenusepar curgobli
gatori
uînor i
cepr ocesdeînvăţar
e
şinicinuser espect
ăst ri
ctordi
nealor.Uneleact i
vit
ăţisuntîntr
epri
nse
simult
andecăt recelcareînvaţ
ăsauînor di
nedifer
itădeceaspeci f
icat
ăîn
tabel
.
Seconsiderăcăînvăţar
eaarelabazămot iv
aţia,adicăunansamblu
demobi l
uricaredeclanşează,susţ
inşidi r
ecţi
oneaz ăînvăţar
ea.Motivul

14
decl anşează acţ i
unea,i arscopulr eprezintărez ultatuldor italacţ i
uni i
.
Mot i
v eleînv ăţ ări
isuntanumi t
edor i
nţ e(deaobţ inenot ebune) ,t r
ebuinţe
(deaut orealizar e,deaut oafir
mar e),temer i(depăr inţi,depr of esori
,de
examene) .Ansambl uldemot iv
ecar edet erminăî nv ăţareaconst i
tui
eo
rezul tantă, adicăungr addemot i
v aref aţădesar cinadeî nvăţar e, obiecti
vat
printr-omobi lizareener geticăşiunanumi tniveldeact i
v i
tatecer ebrală.
Opt imulmot iv aţi
onal,car e cor espunde unuini v
elmedi u de act i
var e
cerebr al
ă, difer ădel auni ndivi
dlaal t
ulînfuncţ i
ededi ficul
tateasar cini
i,de
apt i
tudi ni
,deechi l
ibrulemoţ i
onal,det emper amentet c.Înv ăţ areanuse
produce sub ni velulmi nim mot ivaţional
.Randament ulî nv ăţ ăriicreşte
cor elatcucr eştereani veluluiact iv
ăr i
icer ebr
ale,pânăl aunni velcritic
dincol odecar escade,i arsupr amot ivareaar echiaref ectenegat iveasupr a
î
nv ăţ ării
.

15
Capi
tol
ul2

PRI
NCI
PII
LEPREDĂRI
I–Î
NVĂŢĂRI
IGEOGRAFI
EI

2.
1.Apl
i
car
eapr
inci
pii
l
ordi
dact
iceî
nlecţ
iadegeogr
afi
e

Pri
nci pii
le didactice suntt ez ef undament ale,nor me gener al
e cu
caracterdi rector,car est aul abazapr oi ect ări
i,or ganiz ări
işidesf ăşur ării
acti
v i
tăţi
lordepr edare-î
nv ăţar
e,î nv eder ear ealizăriiopt imeaobi ectivelor
educaţ i
onal e.
Comeni us( ci
tatdeC. Cucoş,1996,pag.55)f ormul eaz ăîncădi n1632
câtevapr incipiicar er ezoneazăcupr i
nci piil
eact ualeal eînv ăţământ ului:
educaţ i
av aî ncepedet i
mpur iu,înai ntecami nteasăf i
ecor upt ă;sev a
procedadel agener allaspeci al;sev apr ocedadel auşorl agreu;ni meninu
vaf isupraî ncăr catcupr eamul tămat erie;t otulsev apr edai ntuiti
v ;totulse
vapr edapent ruout i
l
izarepr ezent ă;cunoşt i
nţelesev oraşezapeobază
soli
dă; t
otcesuccedesev abaz apeceeacepr ecede; t
ot ulvafi organi zatpe
măsur ami nţii
,amemor i
eişial i
mbi i;toat esev orconsol i
dapr i
nex erciţii
cont i
nue;t otceest eunitl aolaltăsev apr edaî mpr eună;t otceseî nv aţă
tr
ebui e pr edataşa cum est e şicum a apăr ut,adi că pr in prez entar ea
cauzelor;t otceseof erăcunoaşt eriisev aof erimaiî ntâiî ngener alşiapoiî n
părţil
esal e; laf i
ecarelucrunev om opr iatât at impcâtest enecesarspr eaf i
î
nţeles;execut areaseî nvaţ ăex ecut ând;ex er ciţi
ulv aîncepecuel ement ele,
nucul ucr ur icompl icateetc.

2. 1.1.Princi piul integr ăriiteoriei cupr acti


ca.Acestpr incipiusuge¬reaz ă
cătotceeaceseî nsuşeşt eî nact i
vit
at eadi dacticăsecer esăf i
evalori
fi
catî n
acti
vi
tăţileul t
erioar e.Sest ipuleaz ăf apt ulcăacel ecunoşt i
nţ ecareseî nv aţă
î
n per spect i
va uneiapl icaţ i
iconcr ete,i medi atesau v ii
toar e,seî nsuşesc
temeinic. Pr in r espect area acest ui pr i
ncipiu se asi gur ă dobândi rea
compet enţ el
orgener alesaupar ti
cular e.Apl i
cat i
vit
ateaî nl ecţi
epoat eav ea
douăsensur irelat i
vdi stinct e,darcompl e¬ment are:
ut i
li
zareacunoşt inţelordobândi tepent rur ez olvar eaunorsar cini,
cum arf i:folosi rea f ormul elorî nv ăţate pent rur ez olvar ea exerciţ
ii
lorşi
probl
emel or;apl icar eaunorr egul iîncont ex t
enoi ;acestaspectseasi gur ă
pri
nreal izareaconexi uni lorî ntrecunoşt i
nţe( i
nterdisciplinar e,specif
iceetc. )
.
pr el
ungi reapr ocesul uideî nsuşi reaunorcunoşt i
nţesauaunor
depri
nder ipri
nr ecur sull aact ivităţimat eri
ale,concr ete,mot ri
ce(savoir-
faire
/aşt isăf aci
,sav oir -
et re/aşt isăf ii).Acest edez iderat eser eal
izeazăpr i
n
angajarea el evilorî n si tuaţiif aptice concr ete,pr in exper imentarea unor
acţi
unir eale sau posi bile,pr i
nr ez olvarea unorsi tuaţ i
i-
probl
emă sau

16
probl emepr act icedi nr eal i
tate." Nupent ruşcoal ă,cipent ruv iaţ ăî nv ăţăm"
(Seneca) ;" {coal anut r ebui esăpr egăt eascăpent ruv iaţă,cisăf i
ev i
aţ a
î
nsăşi "( JohnDewey ).
Temă: Daţ iunexempl uconcr etdeapl icar eaacest ui princi pi uintr-ol ecţ ie.
2. 1.2.Pr inci pi ulr espect ăr iipar ticul arit
ăţ il
ordev âr stăşii ndi vidual e.
Acestpr inci pi usuger eaz ăcăest ebi nesăpor nimi nst ruireaşieducaţ iadel a
dat eleeducat ul ui, del anat urasai nt erioar ăşi sănudepăşi ml imi telepecar e
l
eper mi tv âr st aşicar act eri
st icilei ndi vidual e.Acestpr i
nci piuî şigăseşt e
fundament areapsi hol ogi căî nr elaţ iaex i
st ent ăî ntr eî nv ăţar eşidezv ol tar e.
Secunoaşt ecăt recer eadel ast ruct ur icogni tivesuper ioar esef acesub
i
mpul sulexer săr iişiî nv ăţ ării
.Î nv ăţ ar easepr oducepebaz ast ruct urilorde
cunoaşt er eexi st ent edej al aindi vidşiî nf uncţ i
edeacest eaof er i
m el ev ul ui
unmaxi mum di nceeaceel poat easi mi lal aunmomentdat .
Secunoaşt ecăi nt eligenţ aest epr emi săşir ezul tatalî nv ăţ ării,căea
sef or meazăşisedez vol tăst adi aldat or it
ăschi mbur il
orper manent eî n
medi ul soci o- cul tur al,pr i
n pr ocesul de asi mi lare- acomodar e.. Pent ru
organi zar ea ef i
ci ent ăaî nv ăţăr iiest e necesar ă cunoaşt erea t r
ăsăt ur i
lor
esenţ ial e al e st ruct ur iişif uncţ ional ităţiii nt eli
genţ eiî nf i
ecar e st adi u
psi hogenet ic,cunoaşt er eaposi bil
ităţ iigr ăbi ri
it recer iidi ntr -
unst adi uî nal tul
cuaj ut orulunorst r ategi iadecv ateşicunoaşt ereaf apt ul uicămodi fi
car ea
struct ur i
lormi nt aleal ecopi lăr i
einecesi tăunt impopt im şiant renament
cogni tivf undament atpsi hopedagogi c.
Ex ist ădi fer enţ i
er iî npr i
v inţaî nv ăţăr iiînf uncţ iedepar t
icul arităţilede
vâr stă şii ndi vidual e.Î n st adi uloper aţ ii
lorconcr ete( 6-11/ 12 ani )est e
speci fică î nv ăţ ar ea pr in acţ iuniconcr et e,pr in mani pul area obi ect el or,
oper aţ ii
lemi nt alef ii
ndspr iji
nitepeoper areacur epr ez ent ări
,i arî nst adi ul
oper aţ ii
lorf ormal e, logi co- mat emat i
ce( după12ani )est especi ficăî nv ăţ ar ea
prinpr obl emat i
z ar e,pecăieur i
st iceet c.J.Br uner( 1970)af ir
măcă" nu
trebui esăaşt ept ăm pasi vimo¬ment ulapar i
ţieicapaci tăţilordeasi mi larea
unorcunoşt inţ e, ciacestmomentt rebui epr ov ocat , creat ..
.or i
cet emăpoat e
fipr edat ăef ect ivî ntr-of ormăi nt elect ual ăcor ect ă,or i
căr uicopi l,laor ice
vâr stă" ,darpr eci zeaz ăcăacest et emepotf ipr ezent ate,f i
epr inmi jl
oace
ver bale, fiepr ini magi ni, fiepr inmi j
loaceobi ectual e.
Respect ar eapar ticul arităţ i
lori ndiv i
dual eest eî nconsenscucer inţ el e
unuiî nv ăţ ământmoder nşidemocr at ic.Fi ecar ecopi lar eoi ndi v i
dual i
t at e
i
repet abi l
ă car e pr etinde o abor dar ei ndi vidual izată.Pr ocesel e psi hi ce
i
ndi vidual e,pr ecum per cepţ ia,gândi rea,l imbaj ul,i nt eligenţ a,memor ia,
afect ivitateaf ormeaz ăun ansambl ucar edi fer ădel ai ndi vi
dl ai ndi v id.
Pr ofesor ular eobl igaţ iadeaţ i
necontşiav alor if
icaî nmoddi ferenţ i
at
acest e cal ităţi psi hice i ndiv idual e, pr in t ratar e di fer enţiat ă ( acţ iuni
i
ndi vidual i
zat ecesedesf ăşoar ăpef ondulact ivităţilorf ront ale;act i
v i
t ăţi
i
ndi vidual i
zat eî naf ar al ecţ i
ei;act i
v ităţipegr upedeni vel;act i
v i
tăţ iîncl ase
speci al e;act i
v it
ăţ i lacur sur iopţ ional e).
Or ient ar ea după par ti
cul ar ităţile de v âr stă şii ndividual e,după

17
caracteri
s¬ticil
e psi hogenetice ale funcţionali
tăţi
ii nt
electuale i
mpune
i
ndividuali
zar eapredăr ii

nvăţări
ipri
ncreareadecondi ţ
iicaf i
ecarecopilsă
se dezv olt
eî nr i
tmulsău pr opri
u.Nu est e bine să forţăm dezvolt
area
i
ntelectualăpr i
nsar cinitotmaidi fi
cil
edincauz aunoref ecteimprevi
zibi
le,
dăunăt oareînpr i
vinţacer inţ
elorigi
eneimintale.
Temă:Cum or ganizaţ ipracticacti
vit
ăţi
ledepr edareşiî nvăţareînlecţi
e
pentruar espect apar ticul
arit
ăţil
edev âr
stăşi indi
vidual
ealeelev i
l
or?

2. 1.3.Pr i
nci piulînv ăţ ăriiconşt ienteşipr i
nacţ iune.Acestpr i
nci piu
susţ inei deeacăel eviisă- şiî nsuşeascăcev aceauî nţel esşisăpar ticipe
singur ilaaf lar eacunoşt i
nţ elorpecar epr of esor iilepr opunspr eî nv ăţareî nt r
-unmodi ndi rect,maipuţ inpr elucr at.Dal econsi derăcăexi st ămaimul te
nivel edememor ar e,ast feluni ndi vidmemor eaz ă10 di nceci teşte,20
dinceaude, 30 di nceeacesev ede, 50 di nceeaceseaudeşiv ede, 70
 di nceeacespuneşiscr ie,90 di nceeacepov est eşt edespr ecef ace.
Remar căm f apt ul căî nvăţar eaceamai bunăsepr oducepr inacţ i
une.
Secunoaşt ecăper sonal it
at easef ormeaz ăşiseex pr imăî nşipr i
n
act i
v i
tat e.Cal eadeî nvăţar econst r
uct ivă, eficient ăcedet er mi nădezv oltar ea
psihi căael ev i
lorest epr i
nacţ iuniobi ect ual e,concr eteşipr i
nacţ iunimi ntale
reflexi ve şii nteracţ iunil
e di nt re acest ea.Ex per ienţa de v iaţă conf irmă
i
pot eza că f ormar ea depr inder i
lor,a pr i
cepr i
lor ,a compet enţel or ,a
atitudi nilorse f ace pr i
n exer sare.Mul t e di nt re acţ i
uni l
e noast r
er eale
necesi tă manev rar ea unorobi ect e,i nst rument e,apar at e,orut il
izar ea
acest oraseî nv aţăt emei ni c,conşt ientnumaiî nmodpr act ic.Nuseî nv aţă
utili
zar eaunuipr ogr am l acal cul atornumaici tinddi ncâr ţişipr iv i
ndcum
l
ucr eazăci nev a,ci estenev oiedeacţ iunepr act i
că, personal ă.
Înv ăţ areaact i
vănusei dent i
ficăcu" activizar ea"el ev uluipr i
nî ntr ebăr i
"meşt eşugi te"car e-lpoar tăspr eunscopşipeundr um pecar enu- l cunoaşt e.
Învăţ areaest eact ivădacăel ev ulest econşt i
entdescopulur măr it,dacă
procedeaz ăî nmodor gani zatşiper sev erentspr er ealizar eascopul ui,nupe
baz ădeî ncer careşier oar e,cipebaz ădepl anşidepuneef ortspr ease
depăşipesi ne.Î nv ăţareaest econşt i
ent ădacăel evulî nţel eget otceeace
î
nv aţ ă.Act i
v i
z area pr esupune menţ i
ner ea mi nţiiel evilorî nt r-
o st are de
î
ncor dar e pl ăcut ă,de căut ar e a noul ui,a sol uţ i
il
or ,a r ăspunsur i
lorl a
probl emel epecar epr ofesor ull el anseaz ăî nl ecţ ie.Af iact ivî nseamnăa
medi ta, ar aţ iona, ar efl
ect a, a“ despi caf i
rulî npat ru” ,amer gel aor igineasau
l
aconseci nţ eleacţ i
unilor.Pent ruaseaj ungel aoact ivar espi rituală,l ao
i
nt erior i
zar esubi ect ivă,laoedi fi
car epecontpr opr iusei mpuneacor dar ea
aut onomi ei şiî ncreder iielev il
or .Î nşcoal amoder năel ev ul,caobi ectşi subi ect
alînv ăţ ării,est ei mpl i
catşi coi nt eresatî nacunoaşt e,af aceşi af iî
nt r-
unmod
propr iuşicr eat i
v,cao r ef lect arei nedi t
ăal umi i.Par ti
ci par eaconşt ientă
presupunev oinţadeacunoaşt e,deasedesăv âr şipesi ne.Pr ofesor ulcar e
respect ăacestpr i
nci piuut ilizeaz ăt actici,met odeşipr ocedeeact ive, creeaz ă
situaţ i
ideî nv ăţar eceper mi taut onomi ai ntelect iv ăşiacţ ional ăael ev i
lor,

18
sti
muleaz ăşiîncur ajeazăcr eati
vitat
ea,i
maginaţ
iaşispiri
tull
orcrit
ic.Poz i
ţi
a
saest emal eabilă,deschi să,per misi
vălaini
ţai
ti
veleelevi
lor
,pasibil
ădea- i
facesăr epr
ezintel umeaî ntr-unaltmoddecâtşi-orepr
ez i
ntăel
.
Temă:Cum or gani zaţisituaţii
l
edeî nv
ăţarebazatepeacţ i
uniobi ectual
e
concrete?Cum or ganizaţisi t
uaţii
ledeînvăţar
ebaz atepeacţ i
unimi ntal
e
refl
exi
ve?Cest rategiididacticesuntadecvatefi
ecăreisit
uaţi
ideînvăţare?

2. 1.4.Pr inci piulst imul ări


işidezv oltăriimot ivaţ ieipent r
uî nv ăţ are.
Or i
ceact ivitat eumanăsedesf ăşoar ăî ntr-uncâmpmot i
v aţ ionalcar earf ide
dor i
tsăf ieopt im.Mot i
vaţ i
aext rinsecădeaî nv ăţ aest eost ar edet er mi nat ă
det rebui nţ esi tuat eî naf araconţ inut uluipr ocesul uidecunoaşt ere( înv ăţar e
pent ru not e,pr emi i,bur se,t eamă et c).Mot i
v aţ i
ai ntrinsecă est est area
i
nt erioar ădet er mi nat ădei nter esulpent ruconţ i
nut uldest inatî nv ăţăr ii
,f ii
nd
susţ inut ădecur iozi t
at eaşipl ăcer eadeacunoaşt eşiî nţ elegef enomene,
proceseşisi stemedei nf or maţ i
icut emat iciv ar i
at e.Pent ruaaccel er a
ri
tmur ile de î nv ăţ ar e al e el ev il
orest e necesar ă det er mi nar ea mot i
v aţiei
i
nt ri
nseciaî nv ăţ ăr i
i,pr ini nt er i
or izareamot i
vaţ ieiex trinseci ,acestpr oces
solicitândmăi est riepedagogi că.
Înv ăţ ar eaest ef av orizat ădeat inger eaopt imul uimot ivaţionalcar e
decl an¬şeaz ă conşt iincioz itat ea cel uicar eî nv aţ ă.Opt i
mulmot ivaţional
presupuneouşoar ăsupr amot ivar ecar ear ecaef ectconcent rareamax i

a at enţ ieiasupr a a ceea ce est e di ficilşio at enţ ie suf icient ă pent ru
probl emel emăr unt e.Supr amot i
¬v areaar ecaef ectf apt ulcăsubi ect ulf ace
faţăsar cinilorgr ele,darr ămânei ncapabi lsăl er ez olvepecel emăr unt e,i ar
submot iv areaar eef ecti nver s.Opt imulmot ivaţionaldi ferădel ael evl ael ev.
Supr amot i
v area şi submot ivar ea poat e det ermi na descur aj area şi
demobi lizar eal apr imuleşecsaudupăpr imulsucces.Ni v elulf oar teî naltde
aspi raţiecr eeazăost ar edet ensi unecar ei nhibăî nv ăţar ea.
Deoar ece un i mpul s alcur i
oz i
tăţ iidomi nă v iaţ a psi hică,pent rua
î
nv ăţ abi neşipr of und,pr ocesulî nvăţ ăriicel uicar est udi az ădi rijatv af i
apr opi atcâtmaimul tde act i
v itatea expl orat or i
e( obser v aţ i
e,cer cet are,
i
nv est igar e) .Aceast ăj udecat ă est e pr inci piulf undament alalmot i
v aţiei
cogni ti
v eaî nv ăţăr ii.Fi ecar ef iinţădezv oltatănor maldor eşt esăî nv eţ eceea
ceşt ieumani tat ea,dacăceeaceî nv aţăî isat isf aceot rebui nţ ăi nt ernăde
cunoaşt er e.I mpul sulcogni tivse dezv ol tă pr in st i
mul ar ea şior ient area
trebui nţeideact ivism şiat rebui nţ eideex plor ar e,par alelcust imul areaşi
dez v oltar ea emoţ ii
lorşia sent iment el orcogni tive( cur ioz i
t atea,mi rar ea,
î
ndoi ala,î nt rebar ea,bucur ia descoper iriiadev ărului) .Cur iozitat ea est e
decl anşat ă pr int otce susci tă ex plicar e,schi mbar e,nou,conf li
ct ual,
ambi gui tat e,sur pr iză,nout at e,cont rast .Capt ar ea at enţ i
eise l eagă de
mot i
v aţiapet ermenscur t,i arst imul ar eai nteresul uicogni tivsel eagăde
mot i
v aţiasoci alăpet er menl ung.
Temă:Pr eci zaţ icât ev a pr ocedur ide st i
mul ar e a mot iv aţ i
eii nt r
inseci .
Ami ntiţi
- văcum anumeaţ ist imul atî nmodpr act iccur ioz itat eael ev i
lorî n

19
l
ecţ
iişi
cum aţ
ist
imul
ati
nter
esul
cogni
ti
v.

2.1. 5.Pr inci piulî nv ăţ ăr i


it emei nicei mpl i
căpr eocupar eaper manent ă,
conşt ient ăşisi stemat i
căapr of esor il
orpent rucael eviisă- şiî nsuşească
cunoşt i
nţ et eor et i
ceşipr act i
ceesenţ i
al e,pr of unde,dur abileşif iabi lecar e
să asi gur ef or mar ea per sonal ităţiii nt egral e,dez v oltarea i ni ţiativei,a
spi r
itul uidei ndependenţ ă,decompet iţie,acr eat iv ităţii
,adapt abi litateal a
nou,dezv oltareacapaci tăţiideaut oi nst rui r
eşiaut oev aluar e.Î nv ăţ areaest e
temei ni că când ar el a bază o mot i
v aţiai nt ri
nsecă cor elat ă cu aspi raţ i
i
i
ndi v i
dual e,pr of esi onal e şisoci ale pr ofunde.Temei nicia cunoşt i
nţ elor
depi ndedemodulcum auf ostî nsuşi teel eşideef or tur i
leul t erioar edeal e
reţinepr i
nr epet ar eşipr inapl i
căr iî npr act ică.Dacăel ev ulî şiî nsuşeşt e
cunoşt i
nţ ele pr in ef ortpr opr iu,conşt ient ,si st emat ic şicont i
nuu,dacă
acest ear ăspund unori nt ereser ealeal el ui,dacăî nvăţar easef acepe
î
ndel et eşicui ntenţ iadeapăst rai nf or maţ iilepent rumul tt imp,at unciea
dev inet emei nică.Dur abilitat eaest econdi ţi
onat ădeader areai ndi v i
dul uil a
un si st em de v alor ide nezdr unci nat ,l a st andar de car ef uncţ ioneaz ă
per manentcapunct eder eperî nmani f est ărilecot idi ene.Pent ruasi gur ar ea
uneiî nv ăţ ăritemei ni cesecer eoat ent ădi mensi onar eacant ităţ iişical ităţ i
i
i
nf or maţ ii
lordat e,a ex pect anţ elorşicer inţ elorî n aşa f elî ncâtsă nu- i
plictiseascăsausă- idez ar mez epeel ev i.Temei ni ci aest edet ermi nat ăde
modal itatea de î nsuşi re,de f i
xar e şide i nt er pr etar e a cunoşt i
nţei .Î n
act i
v itatea de pr edar e-î
nv ăţ are pr of esor ulv a st imul a el ev i
isă pr act ice
tehni cimnezi ce per ti
nent e de î nr egi st r
ar e,păst rar e şiact ual izarea
i
nf or maţ iei.Pent ruaseev itamemor ar eamecani că,est ei ndi catsăse
memor ez enumaiceeaces- aî nţeles.El ev i
iv orf ispr ij
iniţipr i
nexer ciţiide
memor ar el ogi că a conţ inut uluipe baz a unorschi ţesi nt etice,pebaza
mat erial elor gr afice sau car tograf ice, pe baz a ur măr irii demer sul ui
cronol ogi calunuif enomenet c.Pr i
npr i
smaacest uipr i
ncipi u,r ecapi tular ea
nuest eoact ivitat ef ormal ă,ciunpr ilejder eanal izar eai nf or maţ iil
or ,de
rest ruct ur areşii nt egr areî nnoisi stemedecunoşt inţ e,desi nt et i
zar e,de
realizar e a conex i
uni l
or î ntre maimul t
e pl anur ide i mpor tanţ ă al e
cunoşt i
nţ elorşiabi lităţil
or .Recapi tular eadev i
nesel ect i
v ăpr inaccent uar ea
element elorsint etice, compar ative, integr atoar eal econţ inut ur il
orî nv ăţat e.
Chi ardacăsuntasi mi latet emei nic,omar epar t edi ncunoşt inţ esunt
uitatedupăunt imp.Ui tar eaest eunpr ocesnat ur al,bachi arut il
,deoar ece
eli
ber eazămemor iadedet al iinesemni ficat iveşiper mi t easi mi l
ar eaunornoi
cunoşt i
nţ eesenţ iale.Ui tareasepr oducedupăanumi t elegi .Conf or ml egi i
regr esi uni imemor iei,achi ziţiil
eî nsuşi tedecur ândseui tăî npr opor ţiemul t
maimar edecâtcel ev echi .Dacănusei nter vine, ui tareascoat edi nmemor i
e
î
nf or maţ iinesemni ficative,darşicunoşt inţeesenţ ial e.Pr of esor iiconst ată
că el ev iide l i
ceu nu î şimaiami nt esc i nf or maţ i
iesenţ iale asi mi lateî n
gimnazi u, deşi ei auî nv ăţatcupl ăcer e.Acestf enomenest ecauz at, înpr imul
rând,de supr aîncăr car ea pr o¬gr a¬mel or şcol ar e şia manual elor cu

20
i
nf ormaţ iinesemni ficativecar esuprasol icitămemor iaşiocupăi nut
ilt impul
acor datî nvăţăr i
i.Elev iinu au capaci tat ea de a di scer ne esenţ i
al ulde
nesemni ficat i
v,sepi erdî nv olumulmar ededet aliişiui tăcunoşt inţ eleî n
bloc.Pent r
upr evenireaui tăr iiseinsistăasupr acunoşt inţeloresenţial e,nu
asupr aî ntregul uivolum dei nformaţii.Pent ruf ixareainfor maţ ii
l
orelev iisunt
antrenaţ iî nsi tuaţiideî nv ăţareî ncar eapl i
căcel eî nvăţ ateî nrezol v area
exerciţi
ilorşipr oblemel or,înel aborareaschemel oretc.Numaicunoşt inţ el
e
obţ i
nuteî n acest mod sunt t emei nice şiut i
li
zabile de căt re el ev.
Cunoşt inţ el
e memor ate mecani c const ituie o cant itate de i nfor maţ i
e
acumul ată, dari noper antăşi careesteui tat ărepede.
Temei ni
ci aînv ăţări
ipoat ef ii
nf l
uenţ atăşiasi gur atăpr i
ncalitat eaşi
temei nicia cont r
olului şi apr eci
erii per formanţ el
or şcol ar
e. Înv ăţ area
temei nicăser acordeaz ăl aper spect
iv apr act i
cădeoar eceaceast avalidează
i
mpl icitt emei niciacunoşt inţelor.Nuest ev or banumaidepr acti
caimedi ată,
cideunacar epoat esur veni înt i
mp, unapot enţi
ală,posibi l
ă, dori
tă,vi
sat ă.
Temă:Cum asi guraţ iîn mod pr acticr espect area acest uipr i
nci
pi u pr i
n
selectareacunoşt i
nţelor,înmoment eledef i
xare, r
ecapi t
ul aresauev aluar e?

2.1.6.Pr i
ncipiulî nv ăţăriisi st emat i
ceşicont nue.Lani
i v elulpr ocesel or
didact ice pr opriu-zise,acestpr inci piu compor tă două l atur i:r ealizarea
sistemat izăr i
işiasi gur ar eacont inui tăţiiî
npr edar e-î
nv ăţare.Si stemat izarea
cunoşt inţelori mpl ică pr edar ea i ntegr atăai nfor maţiil
or ,asi gur area unei
conex i
uniî nt r
eceeaceseî nv aţăî nmoment ulr espect ivşiceeaces- a
î
nv ăţatant er i
or.Cunoşt i
nţ ele,noţ iunile,ideil
e se i nt egr eaz ăî n si steme
expl i
cat ivedi nceî ncemail argi ,însi stemesi t
uatepet rept ei erar hi
ce
super ioar e.Chi ardacăr eal i
tat ea est eneomogenăşihaot icăpeal ocur i
,
prezent areaşiexpl icar eaeisev asupunel egil
orgândi riiumane,pent rua
ofer io si st emat i
z are şio coer enţ ăal umi iobi ect uale şipr ocesual e.
Prof esor ulv aapel al ast r
at egi icoer ent edepr ez entar eai nf ormaţ iil
or ,de
ordonar eaacest or aî nscheme,model elogice,v aor gani zamoment eşi
l
ecţ iide si st emat izare a cunoşt inţ elorpent ru că numaiun ansambl u
coer entdei nformaţ iiest eî nţel esşist ocattemei nicdecăt reel ev .Or donar ea
uneidi sci plinepoat ef i:linear ă,cândnusemair ev ineasupr af ondul ui
i
deat i
c pr imar ;concent ri
că,ce v izează r evenirea l a nucl euli niţi
alde
i
nf ormaţ i
işiî mbogăţ i
r eaacest uiacunoicunoşt inţecar epotf iasi mi latel a
vâr stedi ferite;genet icăsaui stor i
că,cesef acepr i
nev ocar eapr ocesel orşi
fenome¬nel or,pr i
n r apor tar ea l a t empor ali
tatea i st orică,a apar iţ
iei
,
mani f
est ăr i
i,dispar iţi
eisaut ransf ormăr i
iacestor aî nper spect ivadev eniri
i
cronol ogi ce.Cunoscându- secăi nfor maţ i
il
enest ructurat esuntui tatemai
uşor ,se v a ev it
at ransmi terea cunoşt i
nţelorsecv enţ iale,dez or donat e,
i
ncoer ent e,izolate, neconect at ecual tedate.PedagogulK. D. Uşi nskipr eci za:
"Mi nteacucunoşt i
nţef ragment areşineor donat eseamănăcuocămar ă
plină,darî ndez ordine,î ncar egăseşt iceva,doardi nîntâmpl ar e".Geogr afia
nupoat ef ipr edat ăşini ciî nţ eleasădel aînceputî nmodgl obal ,deaceea

21
sistemulde cunoşt inţ et eor etice şipr act ice est e di vizatî n secv enţ e
i
nf or maţ ional eor donat eînt r-
osuccesi unel ogi că, şt ii
nţificăşi pedagogi că.
Respect area acest uipr incipi ui mpl ică or ganiz area si stemul uide
cunoşt i
nţeî npr ogr amel eşcol ar eî ncapi tole, teme, sistemedel ecţ iişil ecţ ii
.
Pent r
u a asi gur aî nv ăţarea si st ematică,si mul tan cu ex plicaţiil
e,se
elabor eazăpet abl ăschemal ogi căal ecţi
ei ,car econst i
t uieunmodelpent ru
elev i
.Pent ruf i
xar e,cunoşt inţ ele esenţ iale sunti nt roduse î n si st emul
cunoşt i
nţelorî nsuşi teant eriorpr inst abili
rear apor t
ur i
lorl ogi ceî nt r
eel e.
Cer inţaf undament alăaunuiî nv ăţ ământsi st emat i
cnuest ecael ev ulsă
reţinăschemel et ut urorl ecţ i
ilor ,cidea- lobi şnuisăl ei nt egrezeî nsi steme
de cunoşt inţe super ioare.A si stemat iza cunoşt i
nţelei mpl ică r eţiner ea
esenţ i
alului .
Cont inuitateaî nact ulpr edăr iişIînv ăţ ăr iipr esupuneasi gur areaunei
trecer if i
reşt idel aant ecedent ull aconsecv ent ulex pli
cat i
v.Pr edar easev a
realiza î nt r-ov iziune gl obal ă pr in asi gur ar ea uneil egăt ur iî nt i
mp a
cunoşt i
nţelorcar esev ehiculeazăî ndemer suldi dact ic.Cont inui tateaest e
asigur atăpr i
nsuccesi uneadi sci plinelordi npl anul -cadr udeî nv ăţământ ,de
l
ogi cadi sci pli
neişcol are,del ogi caf i
ecăr eil ecţ ii
.Di ncauz aunorer or ide
elabor areapr ogr ameişcol ar esauamanual elor ,uneor ipr ofesor ulest e
nev oit să umpl e anumi te gol ur i
, să r ez ol ve anumi t
e r upt ur i sau
discont i
nui tăţIînmat eriapr edat ăpent ruaî mpi edi caapar iţi
aunorr egr eseî n
î
nv ăţ ar esaul acuneî ncunoşt inţeleesenţ i
al e.Educaţ iasef acecont inuu,
consecv ent ,eşal onat ,nu î n sal tur
i,al eat orsau spor adic.Eşal onar ea
ri
gur oasăaact ivităţiiinst ructiv -educat i
vesef acepr i
npr oiectesemest riale,
prinpr oiect eal eper ioadel ordeev aluare,pr i
npr oi ect edel ecţii.Respect ar ea
acest uipr incipiudet ermi năl apr of esorşil ael ev if ormar eadepr i
nder i
lorde
muncă si stemat ică,a per sev erenţ ei,a conşt iinci ozităţii
,a di sciplineiî n
găndi reşi acţ i
une, aunui st i
ldemuncăcoer ent ăşi ef i
cient ă.

2.1.7.Pr i
ncipiulcor elaţi
eidintresenzor i
alşiraţional ,dintreconcr etşi
abst ract( pr i
ncipiuli ntui
ţiei)
.Cunoaşt erea umană se f undament ează pe
aser ţ
iuneal uiLocke, dupăcar e“ nimicnuexi st ăînintelectdacămaiî nt
âinu
arexi staî nsi mţuri”.Psi hologiacont empor anăacr edi t
eazăt ezaconf orm
căr ei
acunoaşt ereasepr oducepet raiect
uli nducti
v,del aconcr etspr e
abst ract,darşipeceldeduct i
v ,del aabst ract,laconcr et.Cunoaşt erea
i
nt uit
iv ăseef ectueazădi rect,prinintermedi ulanalizatorilor,aobi ectel
orşi
fenomenel or.Intuiţia se cl ădeşt e pe un supor tconcr et,darcar e nu
î
nt otdeauna est e pal pabilîn sens f izi
c.Concr et
eţea poat ef ide or din
obiect ual,darşideor di
nl ogic(cuv i
ntel
esuntmaiconcr ete–cr eion– sau
maiabst r
act e– r el aţi
e).Pe baza mat er
ialuluiintuiti
v ,el evulajunge l a
abst ractizări.Gândireaabst r
actăest emaimobi l
ă,maii ndependent ăşimai
oper ant ăpent rucl asev ar i
atedef enomene,darpent ruagândiabst ract,
elev i
it r
ebui esăf it
r ecutt reaptaoper ări
idirect ecuobi ect esaucui magi ni
aleacest ora.

22
Prezent areamat erialul uii ntuitivnuest escopî nsi ne,ciunmi jlocde
î
nv ăţar e ef icient ă,or gani zat ă,di rijată,si stemat ică,act ivă,cor elată cu
i
nt eresel eşit rebui nţeleel ev ului.El ev iinuşt i
usăobser ve, eisuntî nvăţ aţisă
vadăşisădespr indădi nobi ect eşif enomeneesenţ i
alul,darşispeci fi
cul,
par t
icularul .Nuest esuf i
cientsăpr i
v eşt i
, sămânui eşt i
,săguşt i,săpi păi,să
cânt ăreştiobi ect elepent r uaobţ i
neocunoşt i
nţăşt iinţi
ficădespr ereal i
tate,
ciest enecesarsăsesi zez iesenţ ial ul.Obi ect el
enu- linst ruiescsi ngur epe
elev,cipr ofesor uli nstruieşt ecuaj utor ulacest ora,pr inor ient areagândi r
iişi
i
nt erpretăr i
i.Dacă i ntuiţia el evil
ornu est e di rij
ată,eir eţin car act erele
par t
iculareal eobi ect elor( cul oare,f ormă,măr ime,mi şcar e)car eleat rag
atenţ i
aşinusesi zeazăesenţ ialul.Est enecesar ăintuireapol imodal ă,di ri
j
at ă
princuv ânt ,si stemat izatădupăunpl an,î ntr-oor dinel ogi că.I ntui
reanuse
reducel af ur nizareai magi nilorsaur epr ez ent ăril
orunorobi ect e, laînl
ocui rea
"verbal i
smul uicuv ânt ului"cu" verbal ismuli magi ni
i".Numodel ulînsi neşi
simpl ai ntuir educel aî nv ăţ areacusensşiar eef ectef ormat iv e,ciacţ iunea
cumodel ul, pr i
ncar eel evulî nsuşidescoper ăr elaţi
i,legităţi.Or i
ceex ager ar e
î
nf olosireamodel elorobi ect ual eî nt ârzieapar i
ţiaşidezv oltar eaoper aţii
lor
formal e.Ef ici enţar espect ăriiacest uipr inci piucr eştepr inf olosi r
ear aţional ă
amat eri
alul uidi dact i
c,pr i
ndoz arear apor tuluidi ntrecuv ântşii ntui
ţie,pr in
solicitarea i ntensă a el ev uluiî n act i
v itatea de obser var e,sel ec¬t are,
compar ar e, sinteză, abst ract izar e,v erbal izar e,gener alizare, simbo¬l izare.

2.
2.Apl
i
car
eapr
inci
pii
l
orgeogr
afi
ceî
nlecţ
ii

2.2.
1.Pr i
nci piil
egeogr afi
ceî nf uncţ iedecat egor iadespaţ i
u
Însensl ar g,spaţ iulest eoî ntinder ecar econţ ineobi ect eşiî ncar ese
der ulează ev eniment e şiacţ i
uni.Î n sens r est râns,spaţ iuldesemnează
l
ocal i
zareaobi ect elor,unel eî nr apor tcual tele,î nf uncţ ieder elaţ
iil
ede
distanţ ă,măr ime,f ormăpecar el eî ntreţin.Ex i
st ăspaţ iulmat emat icsau
eucl idian (defi
ni tpr i
nr apor tcu t reiaxe de r ef erinţăr ect angul are car e
cor espundl at reidi mensi uni:di r
ecţ iapol ilor,pl anulecuat or ial,altit
udinea
deasupr a ni v
elul uimăr ii
),spaţ i
ulf izic( const ituitdi nî nsuşi ri
l
ef iz
ice,
mat eri
ale, obi ect ive al e obi ectelor di n r ealitatea mat er ială), spaţiul
compor t
ament al( partea di n medi ulî nconj urăt orî n car e se der ulează
par cepţ i
il
e şiacţ iunil
e umane) .Spaţ iulf izic şicelcompor tament alse
subdi vi
dî n:spaţ iulv i
z ual,spaţ iulaudi tiv,spaţ i
ult actil
o- kinest ezic sau
propr i
oceptiv(M. Zl ate,1999, pag.144) .
Percepţiaspaţ i
uluiv i
zualnuest eosi mpl ăî nsumar eaper cepţi
ilorde
formă,măr ime,di stanţă,di recţi
e,v olum,ciunpr odusnou,r ezul tatînur ma
i
nt erdependenţ eiacest ort ipuride per cepţ i
i.Per cepţ iaf or meiobi ectelor
i
mpl icăpr oiectar eaper etinăaf i
ecăr uipunctalobi ectul uişidepl asarea
recept oril
orpel i
ni adecont urcar edel imi t
eazăobi ectuldemedi u.Per cepţia
măr i
mi iobiectelornecesi t
ăcompar ar eaobi ect uluicual t
eobi ect e.Per cepţia
distanţ eidepindededet alii
ledest ructur ăal eobi ect ului
,deex istenţasau

23
l
ipsa r eper elor ,de par t
icu¬l arităţile cr omat ice al e obi ect el
or .Per cepţ i
a
orientăr ii(di recţiei)obi ect elorest edet er mi nat ădev erti
cal agr av i
taţionalăşi
orizont alaper pendi cular ăpeea.Per cepţ i
av ol umul uiimpl icăr epr ezentar ea
l
ungi mi i, l
ăţ i
mi işi adânci mii obi ectel or.
Per cepţ ia spaţ iuluiaudi ti
v se r efer ăl al ocal i
z ar ea sunet elor,l a
det er¬mi nar eadi recţ iei şidist anţei lacar eest esi tuat ăosur săsonor ă.
Per cepţ iaspaţ iuluit act i
lo-kinest ezic sau pr opriocept ivser eferăl a
l
ocal izar ea uneist imul ărit act i
le obţ inută pr i
nr ecept oriiaf l
aţiî n piel e,
muşchi ,ar ticulaţii,ur echea i nternă.I ndi ciiper cepţ i
eispaţ i
uluit actil
o-
kinest ezi c sunt :schema cor por ală,per cepţ ia depl asăr iipr opr iuluicor p,
per cepţ ia ampl it
udi niiuneimi şcăr i
,est i
mar ea di stanţeipebaz a dat elor
propr iocept ive,per cepţ iav er ticaleişior izont aleiînabsenţ aunorr eferinţe
vizuale.
Cândanal i
zăm şt i
inţi
cl ocal izareaunuiobi ectsauf enomenî nspaţ i
u
av em î nat enţ iet oat eacest eel ement e.Î nl ecţ iidir
ijăm per cepţ i
aobi ectelor
şif enomenel orî nspaţ i
udecăt reel ev ipr i
ni ntermedi ulî ntrebăr il
orsau
obser v aţiil
orpecar el ef acem.
Pr i
nci pi ul ext i
nder ii spaţ iale. Conf or m acest ui pr incipiu, când
anal i
¬zăm unf enomengeogr afici dent i
ficăm l i
mi telespaţ i
uluiîncar ese
produce,est imăm sau măsur ăm di mensi unea spaţ i
ul ui( în uni t
ăţide
l
ungi mesaudev ol um) .
Temă:Cum pr ocedaţ iconcr etcând anal izaţ iext indereaspaţ i
al ăaunui
fenomen?
Pr i
nci pi ul l ocal i
zăr ii( al di stribuţiei). Conf orm acest ui pr incipiu
i
dent ificăm şipr ecizăm poz iţ
ia( ampl asament ul)f i
ecăr uiobi ect sau
fenomenî nspaţ i
u, î
nr apor tcual teobi ectesauf enomene, fiedeacel aşit ip,
fi
edet ipuri di feri
te( t
eor iav eci nătăţ ii)
.
Temă: Cum l ocal izaţ iînmodconcr etunobi ectî nspaţ iulgeogr afic?

2.2.2.Pr i
ncipiigeogr afi
ceî nf uncţ i
edecat egor i
adet i
mp
Timpulest eomăsur ăaschi mbăr ii
,elr ef l
ectădur ataex i
stenţ i
alăa
obiectelor,fenomenel or,ev eniment elor,simul taneitateaşisuccesi uneal or.
Pentrusi t
uar eaî nt imp aunuif enomengeogr afi
c:ut i
lizăm t ermeni ide
durată,f recv enţă,per ioadă;st abili
m moment ulpr oducer i
isal e( trecut,
prezent ,viit
or )
;compar ăm dur ata,f recvenţaşiper i
oadaunorf enomene;
i
dent i
ficăm r elaţi
il
etempor ale;deducem i nfluenţ afact oruluitimpî nev oluţi
a
fenomenel or.Cât evaaspect esuntmaii mpor ¬tante:per cepţiamoment ului
şisuccesi unii,percepţiaşi estimar eadur atei,orientareat empor ală.
Percepţ ia moment uluişisuccesi unii.Î n der ularea ev eniment elor,
fenome¬nel orşipr ocesel orexi stăot receredel aunmomentl aal tulsauo
derularedef azesaust ări( douăst i
mul ăricareur meazăunadupăal ta)sau
simultanei t
ate( douăst imul ăricaresepr oducî nacel aşitimp) .Unobi ectsau
unf enoment receprindi ferit
est ări,ev ol
ueazăsaui nv olueaz ă,înf uncţiede
anumi ţifactor i
.Percepţ i
asuccesi uniiest einfl
uenţ atădef actorifiz
ici(v i
teza

24
de t ransmi tere a st imul i
lor ),bi ologi ci( mi şcar ea apar ent ă),psi hol ogi ci
(atitudi nilesubi ecţ ilor,or gani zar east imul ilor,or dineal or).
Per cepţ i
amoment uluisauor ient areat empor alăconst ăî nasi tuao
fazăaschi mbăr iiînr apor tcuî ntr egci cluldeschi mbăr i.Pr inper cepţ i
a
moment uluiconşt ientiz ăm dacăst areadescr isăest eact ual ă,t recut ăsau
viit
oar e.Omulut il
izeaz ăr eper epent ruaseor ient a:si stemulf izicşicosmi c
(alternanţ a zi -
noapt e, mi şcar ea ast relor, succesi unea z il
elor ,l uni lor,
anot impur i
lor ),si stemulbi ol ogi c( ri
tmi cit
at eaf uncţ i
iloror gani smul ui:somn
şi v eghe, ci clur i met abol ice, al iment aţie) şi si st emul soci o- cul tur al
(act i
v i
t ăţil
eumaneampl asat esoci o-istor i
cşi soci o- cul tur al).
Per cepţ i
aşiest imar eadur at ei.Dur at ar epr ez intăi nt er valulobi ect iv
caresepar ădoist imul iînt reeisaui nter valuldet impî ntremoment ulî ncar e
î
ncepeoî nt âmpl ar esauunf enomenşimoment ulî ncar esesf âr şeşt e.
Pent ruast abi l
idur ataunobi ectsauf enomen, ut i
lizăm uni tăţ idemăsur ar ea
ti
mpul ui:secunda,mi nut ul,or a,z i
ua,l una,anot i
mpul ,anul ,deceni ul ,secol ul,
mi l
eni ulet c.Unel ef enomene dur ează cât ev a secunde ( cut remur ele,
prăbuşi ri
leet c.),al t
eleor e( preci pitaţiil
e,v ânt urile,f urtuni leet c) ,zi le,ani ,
mi l
eni i saumi l
ioanedeani (formar eamunţ il
ordeî ncr eţireet c) .
Per cepţ i
aşiest i
mar eaf recv enţ ei.Fr ecv enţ aest emăr imeacar ei ndi că
decât eor isepr oduceunf enomenî ntr-ouni tat edet i
mp.Fenomenel e
geogr af iceaudi fer i
tef recv enţ e:odat ăpez i( r
ăsăr itulşiapusulSoar elui,
rotaţ i
aPământ uluiî nj urulaxei ),dedouăor ipezi( flux ulşir ef l
uxul ),demai
mul teor ipezi( valurileî nacel aşil oc,cut remur el epeî ntr eagasupr af aţă
terest ră) ,odat ăpel ună( rotaţ i
aLuni iî njur ulax eişiî nj urulPământ ului ),o
dat ăpean( rotaţ iaPământ ul ui înjurul Soar elui ).
Per cepţ i
a şiest i
mer ea per ioadei .Fenomenel e car e se r epet ă au
caract e¬r i
st icăoanumi tăper ioadă.Per i
oadaest ei nt erv aluldet impdupă
careser epet ăunf enomen, repr oducându- seconsecut i
vv alor ileunei măr imi
caract er i
sticeacel uifenomen.Cor pur ilecosmi ce,î nmi şcar eal or,r ev inî n
aceeaşisi t
uaţ i
er elati
v ăf aţ ădeunanumi tr eper .Pământ ulr ev ineî naceeaşi
pozi ţi
ef aţădeSoar edupăunan.Uni iar bor iînflorescî naceeaşi lună, dupăo
per i
oadădeunanşiî şipi er df runzel eî naceeaşil ună, laf el, dupăoper i
oadă
deunan.Lunaceamaisecet oasă( umedă,cal dăsaur ece)est e,der egul ă,
aceeaşişiper ioadadupăcar eur meazăaceast aest edeunan( fenomene
anual e) .Apaoceanul uir ev i
neî naceeaşipoz iţie( fluxsaur ef lux)f aţ ădeun
punctdepeţ ăr m după12or eşi 25mi nut e( fenomenezi lnice) .
Pr i
nci piuli storismul ui .Conf or m acest uipr inci piu se consi der ă că
oriceobi ectsauf enomengeogr af i
car eodezv oltar eî ntr-uni nt erv aldet imp
trecândpr inmaimul teet ape:moment ulapar iţiei,moment edeev ol uţ iesau
desf ăşur are,mo¬ment e de st agnar e,moment e de i nv oluţ ie,moment ul
dispar i
ţ i
ei.Respect area acest uipr inci piui mpune anal iza obi ect ul uisau
fenomenul ui urmăr indacest emoment eî nor di necr onol ogi că.
Pr i
nci piulact ualismul ui.Conf or m acest uipr inci piuseconsi der ăcăî n
trecut ulPământ ului( ageosf er eler)auacţ ionat ,caşiî npr ez ent ,acel eaşi

25
forţeconst r
ucti
v eşidestruct i
veînacel aşiti
mp( energi
aapel orcugăt oare, a
valuri
lor,amar eelorşicur enţil
ormar ini,avântului,avulcanil
orşiaf orţelor
tectonice energia chimică a pr oceselorde al t
erare şide pr ecipi
tar e).
Intensitat
eaacest orforţes- amodi fi
catînsăî nf uncţi
edecondi ţii
lefizice,
chimice, bi
ologicealePământ ului,îndif
erit
eleetapeal eevoluţi
eisal e.Acest
princi
piu per miteinterpretarea f enomenel orgeogr afi
ce cu desf ăşur ar e
i
stor i
căpr i
ncompar aţ
iecuf enomenemaiv echisaucur ez ul
tatel
eacest or a.
Pebazaacest orcompar aţiisef acepr ognozaev oluţi
eiunui f
enomen.
Temă:Daţ icâteunexempl uconcr etpent ru ar
gument arespectareaacest or
prin¬cipii
.

2.2. 3.Pr i
nci piul cauzal i
tăţ i
i,i
nt rodusî ngeogr afiedeAl .VonHumbol dt,
răspundel aî ntrebar ea:Dece?şiex pri
măcor elaţ i
adi ntrecauz ăşief ect,
succesi uneagenet icăaf enomenel orî nf uncţ
iedeansambl ulcondi ţi
il
orcar e
î
nsoţ escdi nami cal orobi ect ivă.Or icef enomenar eocauz ăşinuex i
stă
fenomenesaupr ocesecar esănuf iesupuseunordet ermi năr icauzal e.Într-
un r apor tcauz al ,obi ectulsau f enomenulcar e pr ecedă şipr ovoacă
producer eaal tuiobi ectsauf enomensenumeşt ecauz ă,i arobi ect ulsau
fenomenulcar esuccedeşiacăr uipr oducereaf ostpr ovocat ădecauz ăse
numeşt e ef ect( conseci nţă) .Î ntre cauz ă şief ectexi st ă un r aportde
necesi t
at e.Const anţaacest uir apor test emedi at ădecondi ţ
ii.Întotdeauna
cauzel epr ov oacăpr oducer eaacel or aşiefecte,numaidacăacţ i
oneazăî n
aceleaşicondi ţi
i,laf elcum v ariabil
itat eacondi ţ
ii
lormi jloceşt ev ariabili
tatea
efectelorî nr apor tcuacţ i
uneaacel oraşicauze.Fenomenel esuntî nacel aşi
ti
mpşicauzeşief ect e.Înpr o¬ducer eaef ectel
ori nter acţioneaz ămaimul t
e
cauze,î nl egăt urăcudi versecondi ţii.Efectulapăr utpoat eav eaunr olact iv
asupr a cauzeicar el -a gener at,inf luenţându-lf av orabi lsau nef avorabil.
Principiulcauzal i
tăţ i
ipăst rează car acterulasimet ri
calr apor tul
uicauză-
efect,cauzaav ândr oldet er mi nantî ngenez af enomenel orşicar acterulde
i
rev ersi
bi li
tatet empor ală alt recer iide l a cauz ăl a ef ect ,chi ardacă î n
l
anţ uril
ecauz alecompl ex ecauzaşi ef ectulcoexistăoper ioadădet imp.
Apl icaţ ii
.Descoper ireacauzel orest edifi
cil
ădeoar ecenusuntv izi
bi l
e,
ţi
ndeesenţ af enomenul ui,v i
z i
bi l
ef ii
nd,deobi cei,efect ele.Daţ iunexempl u
pent r
uaar gument aaceast aaf irmaţ ie.
Unef ectpoat edev enicauzaunuial tfenomen.( Daţ iunex empl u
pent r
uasusţ ineaceast aaf i
r maţ ie.)
Un f enomen pr odusî nt r-
or egi unepoat edet ermi naef ecteî n al t
e
regiuni( Daţ iunexempl upent ruasusţ ineaceastaaf i
rmaţ ie.
)
Unf enomenpr odusl aunmomentdatpoat edet er minaef ectedupăo
perioadăî ndel ungat ădet imp( Daţ iunexempl upent ruasusţ ineaceast a
afi
rmaţ ie. )

2.2.
4.Pr i
nci
piuli
ntegr
ali
tăţ
iirăspunde l
aîntr
ebăril
e:Ce? Cum?
St
ruct
urarepr
ezi
ntămoduldeorgani
zareacomponent
elorunuisi
stem,
mod

26
det ermi natdecar act er st i
cilecomponent elor ,der elaţiil
edi nt reel esaude
rel
aţ iil
edi ntrecompo¬nent eşisi st em saual tesi st eme.I ntegr al i
t at eaest e
calitat ea unui si stem de a av ea pr opr ietăţ i speci fice conf er i
te de
i
nter dependenţ a şi i nt eracţ i
unea di ntre compo¬nent el e sal e. Acest e
propr iet ăţial eî ntregul uisuntdi f
er itedecel eal epăr ţ i
l
or ,nusuntr edusel a
propr iet ăţileacest or a şinu r ezul tă dinî nsumar ea l or .Conf or m acest ui
princi piu,cândseabor deazăspaţ iulgeogr afic,acest aest edescompusî n
componen¬t e,i aracest ea suntanal i
zat e.Anal iza el ement elorst ruct ur i
i
i
mpl icăooper aţ i
edecl asi fi
car eal or,desi stemat i
z areaansambl uluipr i
n
grupar ea el ement el orpe baza car act eristicilorl orcomune î n cl ase de
obiect e,cuscopulcaf iecar ecl asăast felobţ i
nut ăsăocupeunl ocpr ecisşi
stabi l.Sest abi leşt ef uncţ i
af iecăr uiobi ectsauf enomenî nsi stemuldi ncar e
facepar te( regi onal ,zonal ,cont i
nent al,pl anet ar)şisei dent ificăr el aţii
lel or
cu cel elalte component e al e si stemul ui.Fi ecar e obi ectsau f enomen
geogr af icest er apor tatl aî ntreguldi ncar ef acepar te,sest abi l
eşt er ol
ull ui
î
nsi st em,ceacţ iunişii nfluenţ eexer cităasupr asi st emul uisauasupr a
celor laltecomponent e, darşi ceconseci nţ esupor t
ădi npar teal or .
2. 2.5.Pr inci piuluni cităţ i
iî n di versi t
at e.Uni ci tat ea desemnează
caract er ul i ndi vidual , si ngul ar sau par ticular , speci f i
c obi ectelor ,
fenomenel orsaupr ocesel or,impl icândpr ez enţ aunordi fer enţ ei nt rinseci , de
ordi ncal i
tativî nt reacest ea.Di vesi tateasemani fest ăcai nf i
nitat edest ăr i
calitat i
v epecar el est răbat emedi ulnat uralşisoci alîndi nami casa,f ieca
i
nf i
ni tat ecal i
tat ivăani v elelordeor ganiz ar eamat er iei,at r ecer il
orcal itative
del aunni vell aal tul ,f i
ecaov ar i
etatenel i
mi tatăcal itat i
vdeobi ect esau
fenomene i reduct ibile unel e de al t
ele.Exi stă o di v er sitat e st ruct ural ă,
compoz iţional ă,r el aţional ă,odi ver sit
ateaf or mel ormi şcăr iisauaf or mel or
deor gani zar eamat er i
ei .
Înapl i
car eaacest uipr inci piuseoper eazăcucat egor iiledeomogen
şiet ero¬gen.Omogenulr epr ez intă car act er uli dent ic alel ement elor
î
nt regul ui,pr opr i
et at ea de a av ea acceaşinat ur ă,acel eaşipr opr ietăţ i
struct ur ale,f uncţ ional e sau compor ta¬ment ale. Et er ogenul r epr ez i
nt ă
deosebi reacar act er ist icci l
orst ruct urale,f uncţ ional esaucompor tament ale
aleel ement el orî nt regul ui.Î nspaţ i
ulgeogr af i
cuni tateasecor eleaz ăcu
diver sitat ea.

27
Capi
tol
ul3

CONŢI
NUTULÎ
NVĂŢĂM#NTULUIGEOGRAFI
C

3.
1.Noţ
iuneadeconţ
inutal
înv
ăţământ
ului
geogr
afi
c

În di dact i
ca t radiţională, conţ inutul î nvăţământ ului geogr afic
reprezenta ansambl ul cunoşt i
nţelor , pr iceperil
or şi depr inderi
lor di n
domeni ulgeogr afiei,pecar eel eviiî ldobândescl aşcoal ă.Î n didact i
ca
moder nă, conţ inut ul î nv ăţă¬mânt ului geogr af i
c cupr i
nde ansambl ul
cunoşt i
nţelor , abi lităţil
or , strategi il
or, atit
udi ni
lor cogni t
ive,
compor t
ament elordi n domeni ulgeogr af i
ei,pr oiectateî n document ele
şcolareof i
ci ale( pl anur ideî nvăţământ ,pr ogr ame,manual e),car ev i
z eaz ă
sti
mul areaper sonal ităţiicel orcar esei nstruiescî npl ani ntelectual,mor al
,
profesional,est etic, fizic.
Conţinut ulî nv ăţământ ul
uii ncl ude un cur r
iculum comun /t runchi
comundecul turăgener alăşiuncur riculum di ferenţiat.Cur ri
culumulcomun
asigură baza f ormăr i
iper sonalit
ăţ i
ipr in:pr ograme şcol arei denti
ce î n
î
nv ăţământ ulgener alobl i
gat ori
u( pânăl a16ani );curriculumulcomundi n
culturadepr ofi
l( înî nv ăţ ământ ull i
ceal )şidespeci al
itate( înînvăţământ ul
profesional);apr of un¬dar eacur riculumul uicomunî npr i
mi idoianidest udii
universit
are.Cur ri
cul umuldi ferenţiatof eră:posi bil
it
atea or ganizăriiunor
cursuriopţ ional eî nî nv ăţământ ulgi mnazi al;canal izareacul tur
iidepr of i
l
spreanumi tedomeni idespeci alit
at e,înî nvăţământ ull i
ceal;posibil
itatea
formăr i
iprof esional ecompl exe, înînv ăţământ uluni v
ersitar.

3.1.1.Car act eri


sticile conţ i
nutuluiî nvăţământ uluigeogr afic sunt
urmă¬t oar ele:
-caract erulst abil,conf eritdev alor
il
epr ecizatel aniv elmacr o,îni dealulşi
scopu¬r il
epedagogi ce;
- car act erul di nami c, conf eri
t de: di versi
ficarea, r est r
uct urarea şi
î
mbogă¬ţ ireaconţ inutuluigeogr afi
ei;concr et
izăril
ef ăcut edepr ofesorî n
activit
at eacuel ev i
i;t
ransf ormăr i
ledinreal i
tat
epecar el er eflectă;
-subor donar eaf aţădef inali
tăţil
e,scopurileşiobi ect i
v eleeducaţ i
onale,pe
carel econcr etizeazăî npl anuri,programe,manual eşcol are,act iv
ităţ
i
i
nst r
uct iv-educat ive;
-v ari
et atea component el
or: cunoşt inţe, abi li
tăţi
, st rategi i
, at i
tudini
,
com¬por ¬ta¬ment e,val orietc;
-car acterulgl obal( unitar )
,darşidi versi
ficat(peci clurişcol are,t i
puride
ştii
nţe) ;
-compl exi t
at eacr escândăpemăsur atreceriidelaunci cluşcol arl aaltul;

28
-subor donar eafaţădeconţ inutuleducaţ i
ei( procesuldeî nvăţ
ământf ii
nd
formaceamai organi
zatăaeducaţ i
ei)
;
-mobi li
tateaceamai maredintrecomponent eleprocesuluideînvăţământ ;
-loccent ralîntr
ecomponent elepr ocesul
uideî nvăţ
ământ ;înfuncţ i
ede
conţ i
nutse pr oi
ectează toate celelal
te component e al
e pr ocesului
didactic,înt
reagastrategi
edei nstr
uir
e,ev aluareşireglareademer sului
didactic;
-component ev ar
iat
e:ansambluridemesaj esemant i
ce(î
ndi v
ersesistemede
repre¬zentare)şimes ajeex t
rasemant i
ce( afecte,gesturi
,ati
tudini
,relaţi
i
i
nterper s
onaleetc).

3. 1.2.Cr it
er i
i
ledesel ecţieaconţ inut ul ui înv ăţământ ului geogr afic
Cr iterii
le f i
losof ice. Conţ i
nut ul î nv ăţământ ul ui geogr af i
c se
selecţ ioneazădupădezv oltareasoci al-cul tur alăasoci et ăţii,fi
indsubor donat
i
deal ul uisoci alalsoci et ăţi
işii deal uluieducat iv,î nacor dcuar t a,cul tura,
aspi raţ i
ileunui popor .
Cr iterii
lel ogico-şt iinţi
fi
ce( epi stemol ogi ce) .Conţ i
nut ulî nv ăţ ământ ului
geo¬gr a¬f i
csesel ecţioneaz ăî nconcor danţ ăcunoi let endi nţeşiachi zi
ţi
idi n
domeni ulgeogr afi
ei,cuscopulel imi năr i
idecal ajel ordi ntr eşcoal ăşişt i
inţă.
Criteriilesunt :necesi tat eaî nsuşiriicunoşt inţ elorşiamet odel orşt iinţifi
cede
cunoaşt ere,amodur i
lordegândi respeci ficegeogr af iei;or i
ent ar eapr act i

a conţ inutuluişiasi gur area car act er uluioper aţionalalcunoşt i
nţelor;
i
nt egr ar ea conţ inutul ui cu cer cet ar ea şt ii
nţ ifică; pr omov area
i
nt erdi sciplinarităţi
i,apar iţ
iaunorşt i
inţedegr ani ţ
ă,î nl ăturar eagr aniţelor
dintreşt ii
nţe.
Cr iterii
le pedagogi ce de sel ecţ ie a conţ inut ul uigeogr af ic sunt :
asigur ar eauneianal ogi if uncţionaleî ntr elogi caşt ii
nţ i
ficăşil ogi cadi dactică;
fl
ex ibilitateaconţ i
nutul uiî nf uncţiedenev oi leşii nter esel ecel orcar ese
i
nst ruiesc; accent uarea car acterului f ormat iv, cu scopul desăv ârşiri
i
per sonal i
tăţiiî n ansambl ulsău;asi gur ar ea unuiechi libruî nt re cul tur a
gener alăşi culturadespeci ali
tate.
Cr iterii
le psi hologi ce de sel ecţ i
e a conţ i
nut uluisunt :f acili
tarea
cont i¬nui tăţiiînv ăţ
ăr i
işiat receriidel aot r eapt ădeî nv ăţ ământl aal t
a,pr in
respect ar eacapaci tăţiicopi l
uluideaî nv ăţa;adecv areal apar ticul ar i
tăţil
ede
vârst ăşii ndiv i
dualeal eel evi
lor;adecv ar eal ani v eluldedez vol tarepsi hicăa
elev i
lorşi favor i
zareat recer iilaunni vel super iordedezv ol tarepsi hi că.

3.1.3.Fact
ori
i caredeterminăintegr
areaşi i
erar
hizareaconţ i
nut ul
ui
învăţământul
ui geografic
Explozia informaţională i nf
luenţ
eaz ă conţ i
nutul î nvăţământ ul
ui
geografi
c,î n pri
ncipal
,sub două aspect e:v olumulsau cant it
atea de
i
nformaţie,precum şini veluldegener al
itatea cunoşt inţ el
or.Referit
orla
pri
mulaspect ,s-
aconst at
atcăr it
muldedubl areaconţ i
nut uli
nformaţionalal
geografi
eiestetotmaimar e,pet
recându-
seî ntr
-uninter
v aldet i
mpt otmai

29
scur t.Î ncer car eadeat ranspuneomar epar tedi nacestconţ i
nutî npr ogr ame
şimanual edet ermi năosupr aî n¬căr car e, mot i
vpent rucar enuest esuf icient ă
doarî mbogăţ irea conţ inut ul ui,cişio sel ect area conf orm unorcr iter i
i
ştii
nţ ifi
ce.Pent rur ez olv areapr obl emeiseapel eaz ăl aaldoi l
eaaspectal
expl oz ieii nfor maţ ional e–ni vel uldegener al i
tat eacunoşt i
nţ el or.Conţ inut ul
struct ur alaluneişt ii
nţ e cupr inde maimul te ni vele de abst ract izar e şi
gener al i
z are.La ni velelei nf er ioar e sunt :dat ele,f apt el e,ev eni ment el e;
noţ i
uni l
e,concept ele;r egul ile;i arl a ni vel ele super ioar e:l egi le;pr inci piile;
teor i
ile;cat egor ii
le.Ex pl oz i
ai nf or maţ ional ă af ect eaz ă maipuţ i
n ni vel ele
super ioar e,mot ivpent rucar esel ecţ i
aconţ inut uluisef acepor ni nddel a
nivelel esuper ioar eal egeogr af iei,del ast abi lir
eal egi l
orgener aleşi speci ale, a
princi piilormet odol ogi cedest udi er eact ual ă ageogr afieişidedez vol tare
ulterioar ă, apoi sesel ect eaz ăconcept eleşi fapt el econcr ete.
Schi mbăr iledi nmet odol ogi aşt ii
nţ ei.Pr ogr esulgeogr af i
eicaşt ii
nţ ă
det er¬mi năoper manent ăî mbogăţ i
reamet odol ogi eicer cet ăr ii
,pr elucr ăr i
i
i
nf ormaţ iil
orşiai nter pr etăr iil or .Est ef i
r esccaopar tedi nacest emet ode
speci fi
cecer cet ăriişt ii
nţ ificesăf iedobândi tedecăt reel ev ipr inpr ocesulde
î
nv ăţ ământ , cuscopul deadobândi abilităţi necesar eî nv i
aţ ă.
Rel aţiadi nt regeogr afiecaşt iinţăşigeogr afiecaobi ectdeî nv ăţ ământ .
Elabor ar eaconţ i
nut uluigeogr af icnuur măr eşt edoarcal eal iniar ă,i nduct iv ă,
speci ficăcunoaşt er i
işt iinţ i
ficeşidi dact ice, del af apt econcr et espr enoţ iuni ,
regul i,l egi ,pr inci pii,t eor ii.Respect ândst ruct uraşt iinţeiconst i
tui tăcaun
sistem dei nf or maţ iiier ar hizat e,cuni vel edeabst ract iz areşigener aliz ări
preci scont ur at e,sel ect ar eaconţ inut uluiî nv ăţ ământ uluigeogr af ic,por neşt e
del ani v elelesuper ioar e, adi cădel ast abi l
ireal egilorgener aleşi speci aleal e
ştii
nţ ei ,del apr inci piilemet odol ogi cepebaz acăr or asecont ureazăst adi ul
act ualşidedezv oltar eul terioar ăageogr afiei.Dupăi dent i
f i
car eani v eluluide
dez v oltar esecont ureazăpr inci piile,legi le,secr eeazăpr emi seleel abor ăr i
i
unorconcept edebaz ă,car ef aci li
teazăsel ecţ iaşii nt egr areacunoşt inţ elor
situat e pe t rept elei nf er i
oar e,st ri
ctnecesar er edescoper i
r i
iadev ăr ur i
lor
gener al eal egeogr af i
ei .
Rapor tuldi nt r
ecul turagener ală,cul tur at ehni co- pr ofesi onal ăşicul t ura
despeci alitate.Ni ciunadi nt recel et reicomponent eal ecul turii,or icâtde
cupr inz ăt oar e ar f i,nu sat isf ace si ngur ă comanda soci etăţ iipr iv ind
dez vol tar eaar moni oasăaper sonal it
ăţ i
i,mot i
vpent rucar ef iecar ev aav eao
anumi tăponder eî nconţ inut ulî nv ăţământ ul ui.Î nsf er acul tur iigener alesunt
cupr inse,pedeopar te,cunoşt i
nţ elegener aledespr enat ur ă,soci et ateşi
gândi reaumanăcar edet ermi năconcepţ iaşior i
ent areagener alăî nl umea
cont empor anăşi ,pedeal tăpar te,capaci tăţilei nt elect ual eşipr act icecar e
per mi ti ndiv i
dul ui cunoaşt er ea şi t r
ansf or mar ea r ealităţ ii. Conţ inut ul
geogr af i
eiv i
z eaz ădobândi reacunoşt inţelordest i
nat ecul tur i
igener ale,mot iv
pent rucar esest udiaz ăapr oapeî nt oat ecl asel edi nî nv ăţământ ul gimnaz i
al şi
l
iceal .Î nel abor ar eaconţ i
nut uluiconcr etalgeogr af i
ei,est ei mpor tantsăf i
e
evidenţ iat elegăt ur i
ler eci pr ocedi nt regeogr af i
eşi t
ehni că, geogr afieşi ar te.

30
Tabel
ul3.1.Relaţi
onar
eagradul
uideabstracti
zar
eaconţ i
nut
uluicuf
orma
deabordareainfor
maţii
lor(
dupăM.I
onescu,I.
Radu,1996)
Niveledeabstr
act
izar
eşi Nivelealef ormeideabor
dar
e
generali
zareal
econţi
nut
ului ainformaţ ii
lor
Categori
i (
C7) Fi
losof i
c( F7)
Teorii(
C6) Structural–sistemic(
F6)
Pri
ncipii(
C5) Cibernetic(F5)
Legi(C4) Logico-mat ematic(
F4)
Reguli(C3) Logic( F3)
Noţiuni(C2) Noţ i
onal (
F2)
Date–Fapt e(C1) Empi r
ic( F1)
Ni
v eluldeabst ract i
zareşideabor dareaconţ inutului.Înlucr
ăr il
ede
spe¬cial
itat e se ev idenţ i
az ă existenţa unorni vele de abst r
act
izar ea
conţinut
ul uişiaunorni veledeabor dareai nfor maţiil
or.Fi ecarenivelde
abstract
izar ei mplică un anumi tni velde abor dare.Dat ele,noţi
uni l
e şI
reguli
lepotf iaproximat elani velempi ric,noţionalşil ogic.Pentruanu
rămâne l a ni veldescr ipti
v,pr i
ncipii
le şit eorii
le pr esupun un ni velde
abordarel ogico-mat emat ic,cibernetic sau st ructural-sistemic.Tendi nţa
actualădet ransformar eageogr afi
eidintr-odiscipli
năamemor i
eiî
nunaa
gândiri
ipr etindeoi nt erpretar
el ogico-mat ematică,cibernet icăşistructural
-
sist
e¬mi că, maipuţ inconcept uală.Transferulinformaţ ii
lordel aodisci pl
ină
l
aal taser eali
zeazăat uncicândcunoşt i
nţelesuntî nvăţatel aunni v
elmar e
deabst r
act izareşigener ali
zare.

3.2.Transpuner
eaconţ
inut
ului
înv
ăţământ
ului
geogr
afi
cîn
curri
culumulşcol
ar

3.2. 1.Pl anul-cadr udeî nvăţământ ,pr ogramel eşcol areşimanual ele
şcol ar e
Pl anul -
cadr u de î nv ăţ
ământpent ru clasele I– XI I/XIII
,est e un
documentof icialcarest ructur eazăconţ inutulînvăţământ ul uipeni velurişi
profi
lurideşcol i
,peci clur işiar i
icur r
icul are,stabil
eşt eobi ecteledest udiu
şiresur seledet i
mpnecesar e.Elincludeuncur ri
culum comun( disci
plineşi
numărdeor eobl i
gator i
upent rutoţielev ii
, î
npr oporţiede75- 80 di npl an)
şiun cur riculum l a deci zia şcol i
i(car e per mite opţiunea asupr a unei
proporţ i
ide20- 25di npr ogramul şcol aral elevil
or).Seobser vămoment ul
i
nt r
oducer iiunei discipli
ne, ponder eadi sci pli
nelor,modi f
icareapr ogramel or,
manual elor.
Ci cl
ur il
ecur ricularesuntper i
odiz ări aleşcolari
t ăţ
ii
,car egr upeazămai
mul ţ
ianidest udiu,chi ardi nci clurişcol aredi f
eri
te,cuf i
nal i
tăţicomune.
Fiecare ci clu cur ri
cularar ef i
nalit
ăţipr opri
işimet odol ogie di dact ică
specifi
că.Ci cluri
lecur ricul ar
esunt :cicl ulachi zi
ţii
l
orf undament ale( grupa
pregătitoar eagr ădiniţeişicl sI-I
I),cicl uldedezv olt
are( I
II
-IV),ciclulde
observ ar e şior i
entar e( V-IX),ci cl
ulde apr ofundar e( X-XI),ci clulde

31
speci alizar e(XII-
XI II
).
Ar i
acur ri
cular ăcupr i
ndeungr updedi scipli
ne,cuanumi teobi ectiv e
comune.Suntşapt ear iicur ri
cul are:Li mbăşicomuni care,Mat emat i
căşi
{t
iinţeal enat urii
,Om şisoci etate,Ar te,Educaţ ief izi
căşispor t,Tehnol ogi i
,
Consi li
er eşior ient are.El esuntacel eaşipet oatădur ataşcol ar i
tăţii
,dar
ponder eal orv ariazăpecl aseşici cluri.Înplanuldeî nvăţământsespeci fică
număr ulde or e( maxi m şimi nim)at ri
buitf iecăreiar iicur ri
cul are şi
discipline, număr uldeor emax im şimi nim posibilaf iincluseî nor arulunei
cl
aseî nt r-
osăpt ămână.
Geogr afi
a est ei ncl usă,al ăt uridei storieşieducaţ i
eci vică,î n ar i
a
cur r
icular ăOm şisoci etate.Încl asel eaI V-
aşi aV- apent r
ui stori
eşi geogr afi
e
suntal ocat e1–2or e.Laocl asăr ealăacest eor epotf idi stri
bui teast fel:o
orădei storieşioor ădegeogr afiet impdeunanşcol ardacăseal ocă2or e
celordouădi scipline;oor ădegeogr af i
et i
mpdeunsemest r
uşioor ăde
i
st ori
et i
mpdeunsemest rudacăseal ocăoor ăpent rucel edouădi scipline.
Dincl asaaVI–a pânăî ncl asaaI X–apent rucel edouădi scipl i
neseal ocă
2– 3or e.Laocl asăr ealăacest eor epotf idi str
ibuit
east fel:oor ăde
geogr af i
eşi oor ădei storiedacăseal ocă2or ecel ordouădi scipline; oor ăde
i
st ori
eşidouăor edegeogr afi
esauoor ădegeogr afi
eşidouăor edei st ori
e
dacăseat ri
buie3or ecel ordouădi scipl
ine.Număr uldeor eal ocatunei
disciplinesedeci deî nf uncţ i
ede:dor inţaelev i
lorşiapăr inţ i
lor,compet enţa
profesor ului,spaţiulşidot areaşcol i
i,număr ulmax im deor eal ocatuneicl ase
etc.Număr ulmax im saumi ni
m deor el aodi scipli
năseî ncadr eaz ăî ncel
prevăz utî npl anul-cadr udeî nvăţământ .

Tabel
ul3.
2.Ar
ia“
Om şisoci
etat
eӔ
npl
anul
-cadr
udeî
nvăţ
ământşinumăr
ul
deorepesăpt
ămânăalcl
asei

Ariacur r
icul
ar ă/
I I
I I
II I
V V VI VI
I VI
I I
X
Discipli
ne
Om şi societate - - 1-
2 2-
3 3-
4 3-
4 3-
5 3-
5 3-
5
Ed.civ i
că - - 1-
2 1-
2 1-
2 1-
2 1-
2 1-
2 1-
2
I
storieşi geogr afie - - - 1-
2 1-
2 2-
3 2-
3 2-
3 2-
3
Opţionale - - 0-
1 0-
1 0-
1 0-
1 0-
1 0-
1 0-
1
Nr.or e/săpt ./cl asăla 20- 20- 20- 20- 21- 22- 24- 25- 28-
toatear i
il
ecur ricular
e 22 22 22 23 25 25 26 29 32

Pr ogramaşcol ar
ădegeogr afie(curri
culum scr i
ssauof icial)esteun
documentof ici
alcar er edă sint
etic conţi
nut ur
il
eî nvăţământ uluipe ani
şcolar
isaupeci clur
ideî nvăţ
ământ .Programaşcol arăar eocomponent ă
generală,valabilăpentrut oateariil
ecurri
culareşiunapar ticulari
z atăunei
ari
icurricul
ar e.
Component agener alăcuprinde:scopur i
letuturorpr ogramel orar i
il
or
curri
culare;obi ect
ivele generale ale si
stemul uide î nvăţământnaţ i
onal;
obiecti
velei nstr
uctiv
-educat i
vealeni vel
uluişial eprofil
uluideî nv ăţământ
respectiv;planulde î nvăţ ământ,cu unel e preci
zări;principii
le di dacti
ce

32
fundament al e.
Component a par ticul arizat ăl a o ar ie cur ricular ă sau di sci plină
cupr i
nde:pr ezent ar eadi sci plinei ;obi ect i
v el e-cadr u;obi ect ivel eder ef erinţ ă;
element ele de conţ i
nut ;exempl e de si tuaţ iide î nv ăţare;exempl e de
met odol ogi ide pr edar e şir ecomandăr ipr ivind cur ricul umulde supor t;
sugest iir ef eritoar el aev aluar e;st andar del enaţ ional edeper formanţ ăal e
elev il
or( ni vel mi ni m, medi u, maxi m) .
Obi ect i
v ele-cadr ual edi sci pl i
nei ,cugr admar edegener alitat eşi
compl ex itat e,se r ef erăl af or mar ea î n maimul ţianide st udiu a unor
capaci tăţ i şi atitudi ni speci fi
cedi sci pl i
nei .
Obi ect ivel eder ef erinţ ăspeci fi
căr ez ul t
at el eaşt eptat eal eî nv ăţ ăr i
i
pef i
ecar eandest udi u.
 Ex empl elede si tuaţ iide î nv ăţ ar e suntconst ruit e por ni nd de l a
ex per i
enţ aconcr etă.
 Conţ inut urile suntmi j
loace pr in car e se ur măr eşt e at inger ea
obi ect i
v el or -cadr u şide r ef erinţ ă.Uni tăţ ile de conţ inutsuntor gani z ate
temat icsauconf or m domeni i
lordi ver sel orobi ect edest udi u.
St andar del ecur ricular enaţ ional edeper f
or manţ ă suntcr i
ter iide
eval uar eacal ităţ i
ipr ocesul ui deî nv ăţ aref or mul at esubf ormădecunoşt i
nţ e,
compet enţ eşi atitudi ni,def initepent runi v elur ilemi ni mal ,medi uşi max imal .
.
Suntspeci ficat eî npr ogramel eşcol ar esubf or mădeenunţ urisi nt etice,pe
bazacăr orasev erifi
căî ncemăsur ăsuntr eal i
z ateobi ect iveleder efer inţă
decăt reel ev i.
Manual eleşcol areal ternat i
v epr ezi nt ăconţ inut ulpr ecizatî npr ogr ama
şcol ar ăî nuni tăţ idi dact iceşiex per ienţ edeî nv ăţ ar e.Conţ i
nut urileî nv ăţ ăr i
i
suntsi stemat izat e pe capi tol e,subcapi tol e,l ecţ ii
,t eme.Pent ruf iecar e
disci plinăşiandest udi uex istăoof er tăv ariat ădemanual e.Pr of esor ul
alege manual ulopt i
m pent ru el ev iisăiî nf uncţ ie de dor inţ a el ev il
or ,a
păr inţilorsau compet enţ a per sonal ă.Pent ru el ev iidi n ci clulpr i
marşi
gimnazi almanual el esuntgr atui te.El esuntv alabi let i
mpde3–5anişisunt
utili
zat edecăt remai mul t eser iideel ev i.
Manual eleşcol aresunti nst rument eal epr edăr iişIî nvăţ ăr i
i,unsupor t
depr ezent ar eacunoaşt er i
işt ii
nţ ifi
ce.Manual ulşcol arest eunansambl u
struct ur atdepr ocedur idecomuni car e, axatpel ogi căşior donar ei nter nă, î
n
l
imi tele pr inci pi uluipr ogr esi eisi st emat ice.Conţ inut ulest er apor tatl a
obi ect i
v el e-cadr udi ncur ricul um,l acer inţ elepr ogr ameişil asi tuaţ iilede
î
nv ăţ ar e.Manual ulest eaccesi bilpent runi vel ulmi num şimedi udei nst rui re,
i
ar secv enţ ele opţ ional e sunt dest i
nat e el ev ilor cu di sponi bilităţi
educaţ ional emaimar i
.Manual ulest eoof er tăl ar găşiv ariatădedemer sur i
utili
zabi leî nsi tuaţ iieducaţ ional edi fer ite.Di ntrecar act eristicileor gani z ăr i
i
i
nt er ne a manual uluişcol arr emar căm:l imbaj ulaccesi bil,t raseel e de
î
nv ăţ are, coer enţ a şi cont inui tatea l ongi tudi nal ă, deschi der il
e
i
nt er disci plinar e şit ransdi sci plinar e,modal ităţiv ar iate de pr ez ent ar ea
conţ i
nut ur i
lor ,tehni cilordeev al uar eşi aut oev aluar et radi ţi
onal eşi altenat i
v e,

33
cl
ar i
tateareprezentăril
orgrafi
ce,diversi
tateaimagi ni
loretc.
Manual ulrespectă câteva ceri
nţe:accesi bil
it
atea text
ului(cl
ari
tatea
expli
¬caţii
lor
,număr ulideil
or noi ,compl exi
tatea ex pr
imări
i)
;adecv area
şti
inţi
fi
că( măsur aşimodulî ncar emanual ulîncorporeaz ăstadi
ulactualal
cercetări
işt ii
nţi
fi
ce);ef i
cienţai nstr
ucţional
ă( cali
tatea de a f iutilca
i
nst r
umentdeî nvăţare)
;rapor t
uldintrepar t
eat eoret
icăşiceaapl i
cati
v ă;
corelaţi
alogicădintr
et eor
ieşi apl
icaţi
i
.

3.2. 2.Cur ricul um- ul şcol ar .Del imi tăritermi nol ogi ceşi concept ual e
Concept uldecur ricul um.Ter menulpr ov inedi nl i
mbal atină( singul ar:
curriculum;pl ur al:cur ricul a)şiî nsemnăal ergar e,cur să.Ter menulaf ost
uti
lizatî ndocument el eunoruni v ersităţ imedi eval edi nOl anda( Lei den, 1582)
şiScoţ ia( Glasgow,1633) .R. W.Ty l
er( 1949)pr eciz eaz ă component ele
curricu¬l umul ui :obi ect i
v ele educaţ ional e,ex per i
enţ ele de î nv ăţare sau
conţ i
nut uril
eî nv ăţ ării
,met odol ogi aor gani zăr i
iexper ienţ elordeî nv ăţarede
cătreşcoal ă,ev aluar ear ezul tat elorî nv ăţării.
Înl it
er at ura pedagogi că r omânească act ual ă nu exi st ă consens
asupr a def i
niţ i
ei concept ului de cur ri
cul um. G. Văi deanu consi der ă
curriculumulcaunansambl ucoer entdeconţ inut uri,met odedeî nv ăţareşi
met odedeev aluar eaper f or manţ elorşcol are,or gani zatcuscopulr ealizăr i
i
unorobi ectivedet ermi nat e( 1986, pag.416) .
Însensl ar g,cur r i
cul umulcupr indeansambl ulpr ocesel oreducat i
veşi
exper ienţ elordeî nv ăţ arepr incar et receel ev ulpedur at apar cur suluisău
şcolar .Î n sens r est râns,cur ricul umulsau cur r
iculum f ormal/of i
ci al
cupr i
ndeansambl uldocument elorşcol aredet i
pr eglat orî ncadr ulcăr or ase
consemneaz ădat eleesenţ i
al epr ivindpr ocesel eeducat iveşi ex per i
enţ elede
î
nv ăţar epecar eşcoal al eof er ăel ev ului.
Cur riculumul Naţ ional cupr indeansambl ul ex perienţ elordeî nv ăţarepr i
n
care şcoal a asi gur ă r eal i
z ar ea i deal ului educaţ ional şi a f i
nalităţil
or
î
nv ăţământ uluidi n Legea î nv ăţământ ului.Component ele Cur riculumul ui
naţional :
a.Unsi st em deconsi der aţ i
it eor eticeasupr aeducat uluişisoci etăţ i
i
prezent at î n document ul Cur ricul um Naţ ional pent ru î nv ăţământ ul
obligat or i
u.Cadr uder ef er i
nţ ă.
b.Fi nal i
t ăţile
I dealuleducaţ i
onalşif inal i
tăţ i
lesi stemul uir epr ezint ăunsetde
aser ţi
unidepol iti
căeducaţ ional ă,car especi fi
căî nLegeaî nv ăţământ ul ui
profiluldeper sonal itatedezi rabi llaabsol venţ i
isi stemul uideî nv ăţământ ,în
perspect ivaev ol uţ i
ei soci et ăţ iiromâneşt i.
 Fi nalităţ ile pe ni vel uride şcol aritate( primar ,gi mnazi alşil i
ceal )
descr iu speci ficulf i
ecăr uini v elde şcol arit
at e di n per spect iv a pol i
ticii
educaţ i
onal e.
c.Conţ inut ur i
le suntconcr etizat eî n:î n pl anur i-
cadr u,pr ograme
şcolar e, manual eşcol are, mat er i
al esupor t,standar dedeper formanţ ă.

34
Tipur i decur riculum
a.Cur ricul umulnucl eu( trunchi ulcomun)r epr ez int ănumăr uluimi nim
deor edel af iecaredi sciplinăobl igator i
epr ev ăz utăî npl anur il
e- cadr u.La
geogr afi
enumăr ulmi ni m deor eî ncl asel ea I V-aşia–V- aest edeo
j
umăt at edeor ă/ săpt ă¬mână,l acl aseleaVI I
-aşia–I X-aoor ă/ săpt ămână.
Înpr ogramăconţ inut ur i
lepent rucur ricul um nucl eunusuntmar cat ecu
aster i
x.El esuntobl i
gat or i
iindi fer entdacăseal ocănumăr uldeor emi nim
sau maxi m.Cur ri
cul umulnucl eu const i
tuiesi st emulder eferinţ ă pent ru
evaluar eşi pent ruel abor areast andar delorcur r
icul ar edeper formanţ ă.
b.Cur r i
cul umull a deci z i
a şcol iiacoper ă di f
er enţa de or e di ntre
curricu¬l umulnucl euşinumăr ulmi nim/ maxi m deor e/săpt ,disci pl i
năşian
dest udiu,pr ev ăzut eî npl anul -
cadr u.Obi ect iveleşiconţ inutur i
lemar catecu
aster i
xşit ipăr itecur sivî npr ogr amesuntdest i
nat ecur ri
cul umul uil adeci zia
şcolii şinusuntobl igat or i
i.
Cur ri
cul umulnucl eu apr of undati mpl ică par cur gerea conţ inutur i
lor
obligat oriidi npr ogr amăî nnumăr ulmax im deor eal ocatdi sci plineicuel ev i
i
carenupotî nsuşi cur ri
cul umul obl i
gat oriuî nnumăr ul deor eal ocat .
Cur ri
cul umulext insi mpl icăpar cur ger eaî nî nt regimeaconţ inur i
lor
progr amei ,incl usi vcel emar cat ecuast er ix,înnumăr ulmax im deor eal ocat
discipl i
nei respect i
v e,cuel ev ii
car eaui nter esspeci al pent rugeogr afie.
Cur ri
cul umulel abor atî nşcoal ăimpl icăact ivităţ i
leopţ ional epr opuse
deşcoal ăî nf uncţ i
eder esur sel eumaneşimat er ialeal eşcol ii,i nteresel e
el
ev ilor,necesi tăţil
ecomuni tăţi
il ocal e,si tuaţ ii
lespeci fi
ceşcol ii
,i mpor tanţ a
sauat ract i
vi¬t at easubi ect elor.Pent rufiecar ecl asă, înar iacur ricul ar ăOm şi
societ atesuntpr ev ăzut e0–1or epent rudi sci pl i
neopţ i
onal e.Pr ofesor ul
propunet emacur sul uiopţ ional ,pr oi
ect eazăpr ogr amaşcol ară,opr ez intă
i
nspect or uluidespeci alit
atepent ruapr obar e,i nf or meaz ăel ev iişipăr inţi
i
asupr aobi ect ivelorşiconţ inur i
lorcur sul ui.Pent ruconst ituireauneigr upe
suntnecesar imi nim 10el ev icar epr ovindi ntr-ocl asăsaudi ncl asepar alele.
Dacăl ageogr af i
es- aal ocatnumăr ulmaxi m deor epr ev ăzutî npl anul -cadr u
deî nv ăţământ ,at uncior eledest inat ecur sur i
loropţ ional esuntat ribui t
eal t
ei
discipl i
nedi nar iacur ricul ară.Dupăceel ev iiopt eaz ăpent r
uuncur sopţ ional,
acest aest ei ncl usî nor arşiî ncat al
og.Sescr iuabsenţ e,seacor dănot e,
cali
f i
cat i
v e, seî nchei emedi i
.
c. Cur riculumul supor t cupr inde mat er i
al ele di dact ice sau de
docu¬ment ar e dest inat e el evilorşipr of esor i
lor( cul eger ile de pr obl eme,
exer ciţi
i,text e,at lase,f işe,cai et edeact ivitatei ndependent ăet c.),ghi dur i
,
normemet odol ogiceşi mat er i
alesupor tcar edescr i
ucondi ţiil
edeapl icareşi
demoni torizar eal epr ocesul ui cur ricular.

3.
3.For
mar
eal
ael
evi
arepr
ezent
ări
l
orşi
noţ
iuni
l
orgeogr
afi
ce

3.
3.1.For
marearepr
ezent
ări
lor
I
ndivi
dultrăi
eşt
e permanentdiv
erse exper
ienţ
eîn cadr
ulcăr
ora

35
supor tă un bombar damentde st imul ii nt ernişiext er ni ,si mbol icisau
concr eţ i,f aţ ădecar er eacţ ioneazăsubi ect iv.Pr ocesuldeî nv ăţarei mpl ică
maiî nt âiper cepţ i
ael ement el ordi nexper ienţ aact ual ă–senzaţ i
i,i mpr esi i
,
i
magi ni,i dei ,emoţ ii
,nev oi,reacţ iitr ăitel aunmomentdat–pr inr ef lect are
subi ect iv ă,l ai nterfaţ a cu medi ulambi ant .Per cepţ ia est e ogl i
ndi rea î n
conşt i
inţ aomul uiaobi ect elorşif enomenel orcar eacţ ioneaz ădi rectasupr a
recept or ilor ,sub f ormă de st i
mul ii nter nisau ext erni,pr ini nter medi ul
i
nf ormaţ iilorsenzor ial e şisub i nf luenţ a di spoz iţii
lori ndi vidul uisau a
semni f icaţ iilor achi ziţionat e di n exper ienţ ele t recut e. Conşt ii
nţ a est e
capaci tat eadeaper cepei nf or maţ iipr i
nsi mţ ur işideal ei nt erpr etasub
formăder epr ezent arement alăabst ract ă.Di stingem conşt iinţaact ual ăsau
spont ană – per cepţ i
ai medi at ăa ceea cesi mt epr i
nt r-un un mi ni m de
cont actcuceeaceper cepeşisi mt e–şiconşt iinţ ar eflect at ăcei mpl icăun
proces de or gani zare a per cepţ ieisub f ormă de r epr ez ent ar e ment ală
abst ract ă,cuaj utorulsi mbol ur i
lorşicar eper mi tecr ear eauneisemni ficaţ i
i
(P.Foul qui e,1971,R. Laf on,1979) .Î nf uncţ iedecar act er i
st icileobi ect i
v eal e
sti
mul i
lor ,dedi spozi ţiil
eper soanei ,dei dei lesausemni ficaţ iil
epsi hol ogi ce
achi ziţionat e di n exper i
enţ ele ant erioar e şiî nmagazi nat eî n mi nt ea sa,
conşt i
inţ aper mi t
eor ecept ivitat emaimar esaumaimi căai nfor maţ iilordi n
câmpulper cept ualConşt iinţar eflect at ăper miter eal izar eaabst ract iz ăriişi
simbol izăr ii exper i
enţ ei. Pent ru f av orizar ea î nv ăţ ăr i
i se i mpune să
cunoaşt em car act eri
st icileper cepţ ieişisăanal iz ăm moduldeor gani zar ea
per cepţ iei înl ecţ i
i.
Obi ect ual i
tatea.Dacănuarexi staobi ect eleî nr eal itat e,nuarex ista
per cepţ ii.Pent ruper ceper ea obi ect elor,f enomenel orşiev eni ment elordi n
realitat e, subi ecţ i
isuntî ncont actnemi jl
oci tcuacest easaucur epr ez ent ăril
e
l
or .Oper soanănuper cepeunobi ectdespr ecar enupr i
meşt ei nf ormaţ iipr i
n
i
nter medi ulanal i
zator ilor( vi
zual ,audi tiv,t act i
l,ol fact iv,gust at i
v ).Per cepţ i
a
estemaicompl etăcândi nf or maţ iilesuntmaimul teşir ecept atepr i
nmai
mul ţianal izat ori.Î ncer car ea de a conv ertii nf or maţ i
idest i
nat e unui
anal izat orî ni nformaţ iidest inate al t
uianal i
z at ordet er mi nă er oar eî n
per cepţ ie.Nuav em cer titudineacădescr iem ex actşicor ectunmi ros,un
gust ,unpei saj ,înaşaf elcaper soanacar eci teşt esauascul t ăsăper ceapă
acei aşist imul icanoi .Pent r
ucael ev i
isăper ceapăr ealitat eaobi ect ivşisă
nudobândeascăi magi nidef or mat eal eacest ei a,î iconf runt ăm di rectcu
aceast a, pr ini ntermedi ul t
ut ur oranal iz atorilor .
Int egr al i
tatea. Pr i
n per cepţ ie se r eflect ă ansambl ul î nsuşi ril
or
neesenţ ial eceacţ i
oneaz ăasupr ar ecept or il
or ,senz aţ i
il
ef iinduni ficat eşi
ordonat eî ni magi neai ntegr al ă,si st emi căal eobi ect ului,f enomenul uisau
sit
uaţ iei.Î nsuşi ri
leesenţ ialenusuntper ceput epr inanal iz at ori,ciseobţ i
n
prinanal izar elaţii
lorconst ant edi ntr eobi ect e.Pent rudobândi r eanoţ iuni l
or
şti
inţ ifice,dupăper cepţ iaobi ect uluisauf enomenul ui ,trecem l aet apel ede
abst ract izar eat r
ăsăt ur i
loresenţ i
al e,si mbol i
z ar eşii ntegr ar eî nst ruct ura
cogni ti
v ăai ndi vidului.

36
St ructur alit
at ea.Per cepţ iaest eost ruct urănouă,i erarhi cor gani z ată,
carecupr indecomponent eleşir el
aţ i
iledint reel e, dist inctădesenzaţ iil
ecar e
i
nt r
ăî ncomponenţ asa.Eanucoi ncidecusenz aţ i
il
enoast remoment aneşi
nur ezul tădi nî nsumar eal or .Cândel eviiper cepunobi ect ,cr edem căei
primescacei aşist imul icaşinoi :aceeaşif or mă, cul oar e, dimensi une, mi ros,
textură,ceeaceest ef als.Pent ruper ceper eai nt egr al ăşisi stemi căaunui
obiectanal izăm f iecar e el ementşit r
ăsăt ură esenţ ială,r elaţiil
e di nt re
component esaudi nt r
eobi ectşi cat egorii
lesupr aor donat esausubor donat e.
Const anţ a per cepţ ieiconst ăî nr elativa st abi l
itateaî nsuşi rilor
perceput eal eobi ect elor, adicănoiper cepem obi ect eledi nj urcaf ii
ndr elativ
const ant esubaspect ulf or mei ,măr imii
,cul oriiet c.cut oat ecăobi ect eleî şi
schimbăper manentaspect ul.
Cat egor i
al i
tatea.I magi ni
leper ceptiv eausemni f
icaţ i
esemant ică.A
per¬cepeconşt i
entunobi ectî nseamnăa- lr apor tal aocl asădeobi ect e,a- l
"gener a¬liza" pr in cuv ânt . Când per cepem un obi ect necunoscut ,î l
compar ăm cuobi ect elecunoscut eşi î
ncer căm să- lincl udem î ntr-ocat egor ie
deobi ect e.
Aper cepţ ia r epr ezint ă dependenţ a per cepţ iei de subi ect ivitatea
i
ndi vi
dul ui.Per cepţ ianuest eosumăasenzaţ iilormoment ane,cii ncl ude
detali
iadăugat edesubi ect ,darcar enusuntpr ez ent eî nmoment ul respect iv
l
a ni v elulr ecept or i
lorsau omi te sel ect iv anumi te el ement e pr ezent e.
Procesuldeper cepţ ieaunei ex perienţeact ual eest ei nf l
uenţ at, f
iltratşichi ar
distorsionatde cunoşt i
nţ ele sau abi l
ităţile achi z iţionat e,de at itudi nea
subiect ului,dev alorileşii magi neapecar eoar edespr esi ne,dest ruct ur a
personal i
tăţiisal eet c.Sub acestaspect ,î nvăţ areaest eî nr ădăci nat ăî n
subiect ivi
tat eaper soanei .
Per cepţ i
aest eoi magi nemaimul tsaumaipuţ i
nconst ituităaunui
obiectsauf enomendi nl umeaex ternă,darşiunpr oces– unsi st em de
acţiuniper cept ive– pr i
ncar eseconst ruieşt et r ept ati magi neaper cept ivă.
Însistemul deacţ iuni per cept iv
edi st i
ngem mai mul teoper aţii
:
Det ecţ iaest eoper aţiadeconst atareaobi ect ului( "cev anecunoscut ")
sauaabsenţ eisal e.Dacăpr ezent ăm el ev i
lorf ot ogr afiaunuil ac,del a
distanţ ăper cepcev a, iardacăapr opi em imagi nea, dist ingl acul .

Obi
ectdecunoscut
Lac

Ex
per
ienţ
ă Pr
ivi
tul f
otogr
afi
ei unui
l
ac

Det
ecţ
ia Descopăr"
obi
ect
ul"

Di
scr
imi
nar
ea Cul
oar
ea,
for
mă,
dimensi
une,

37
st
imul
il
or(det
ali
i
) mi
şcar
e, poz
iţi
e î
n
spaţ
iuet
c.
Comparaţ
ie

Cual
teobi
ect
e Cuobi
ecteper
ceput
e
di
ncâmpulper
cept
ual ant
eri
or

I
dent
if
icar
ea/
denumi
rea "
Obi
ect
ul"est
e
unl
ac.

Cat
egor
izar
ea "Obiect
ul"facepar
tedin
categori
a/clasal
acur
il
or.

Fi
g.3.
3.Per
cepţ
iaunui
obi
ect

Di scrimi narea est e oper aţia pr opr i


u-zisă de f ormar eai magi ni
i
percept ive pr in sesi zarea st imul ilor( det ali
ilor) :poz i
ţi
eî n spaţ iu,f ormă,
dimensi une,cul oare,mi ros,sunet eet c.Pent ruaconduceper cepţ ialacul ui
decăt reel ev i,formul ăm î ntrebări:Cef ormăar eaceast ăacumul aredeapă?
Ce cul oar e ar e apa?Ce supr af aţă ar e aceast ă acumul are de apă?Ce
adânci me ar e aceast ă acumul ar e de apă? Unde est e si t
uat ă aceast ă
acumul aredeapă?Ceaspectaumal ur i
leacest ei acumul ări deapă?et c.
Compar areaobi ectul uiper ceputsef acecual teobi ect eper ceput eî n
moment ulr espect iv sau cu i magi nipăst rat eî n memor ie.Î n ur ma
compar aţieii dent i
ficăm sau nu obi ect ul
.Pent r
u ca el ev iisă compar e
"obiectul"necunoscutcual teobi ect e,l eof er imi magi neaunuial tlacşi
formulăm î nt rebăr i
.St imul iisuntpr elucr aţiment alr apidşiel ev i
isesi z ează
căînf ot ogr af i
eest eunobi ectsimi larcel uidint âi.
Ident ificar eaşir ecunoaşt ereaser eal izeazănumaidacăav em î nbaza
decunoşt inţ enoţ iunear espect iv ă.Recunoaşt ereai mplică cat egor i
zar ea,
adicăi ndi car eadenumi ri
iobi ect uluiper ceputşii ncl udereaî ntr-ocl asăde
obiecteper ceput eant eri
or .Întimpulper cepţieiel ev i
isuntî nsi tuaţ iidiferi
te:
ceicar eposedănoţ iuneadel ac,î lr ecunoscşi -ldenumesc,i arcei l
alţinu.
Dacănui dent ifi
căl acul,îldenumi m( "et i
chet a").Pr inacestsi stem deacţ iuni
percept ive,el ev iişi-
auf or matoi magi nei ntegr alăal acului,darî ncănusunt
capabi l
i să- ipr ecizezet răsăt uri
leesenţ i
ale, să-l diferenţiezedecat egoriilede
pe aceeaşit reaptăi erarhică sau de cat egor iil
e supr a-şisubor donat e.
Acest eoper aţiiapar ţi
nabst racti
z ăr i
i şi gener aliz ări
i.

3.
3.2.For
mar
eanoţ
iuni
l
or

38
Înî nvăţ ar eest ei mpor t
antsăî nţ elegem pr ocesulpr incar eper cepţ iil
e
suntconv ertit
eî nr epr ezent ărişiî nspeci alcum săi nfluenţ ăm pozi ti
vacest
proces.Pent ruar ecunoaşt eşi nomi nal izaobi ect ul l
acest enecesarsăav em
reprezent ateî nMLD( memor i
adel ungădur ată)car act er i
st icil
eesenţ ialeşi
neesenţ iale al el acul uişipr in compar aţ ie cu aceast ăr eprez ent are să
categor i
zăm obi ect ul î
ncl asal acur i
lor .
Dacă pr in per cepţ ie obţ inem o i magi ne i nt egr al ă a obi ect ului,
const ituitădi naspect eleneesenţ iale,pent rur epr ez ent ar eanoţ iuni idel ac,
eliminăm pr opr i
et ăţ il
ev ariabi leşir epr ezen¬t ăm ansambl ulcar act erist i
ci l
or
esenţ i
al e,const ant e,car ef accaunl ucr usăf ieceeaceest e,adi căesenţ a
obiect ului.Noţ iuni lenusuntf ixe,i muabi le,cisupor tăunpr ocescont inuude
schimbar e.Onoţ iunecar enucupr indeî nî ntr egimecar act er isticilest abi l
eşi
conţ i
neunel et răsăt urineesenţ i
al eest eonoţ iuneempi r i
căsaupr eştiinţ i
fică.
Copi l
ul posedănoţ iuni empi ri
cepecar el ecor ect eaz ăt rept at .Înpr i
mi iani de
viaţăcopi iidobândescdef iniţiiost ensi ve,pr i
ni ndi car eadi rect ăaobi ect ul ui
decăt readul t:Ui tel acul !Cunoaşt er eaşt iinţifi
căar eal ităţ i
işiadapt ar ea
opt i
măî ncadr uleii mpunedobândi reacompl etăşicor ect ăanoţ iuni lor.
Dupăcei ndi vidulî nv aţăcănoţ iuneacor espundecar act er isticilorst abi leal e
obiect ului,după el imi nar ea pr opr iet ăţ i
lorv ar i
abi le,î n moment ulî n car e
analizeazăunobi ect ,elcăut ăcar act er isticileesenţ i
al e.Î nacestdemer s
i
ndi vi
dul exer seaz ă oper aţ i
ile gândi r i
i: anal iza, compar aţ ia, si nt ez a,
abst r
act i
zar ea, gener alizar ea, simbol iz ar eaet c.
a.Anal izar epr ez i
nt ăsepar ar eami nt alăaunorobi ecte,f enomene,
î
nsuşi risau component e.Capaci tat ea de a anal iza cor ectobi ect ele şi
fenomenel e se obţ i
ne pr in exer ciţii,pr ini nsistenţ a per manent ă asupr a
detalii
lorper ceput epr inanal i
z ator i.Cândof er i
m el ev ilorspr ecunoaşt ereun
obiectsauf enomen,pent r uaaj ungel aesenţ ă– l anoţ iune– anal i
z ăm
caract er i
st i
cilesal epent rucăast felî şif or meaz ăcapaci t ateadeaanal izaşi
nuseopr escdoarl aper cepţ iaobi ect uluisauf enomenul ui.Eiî nv aţ ăce
anume( component e,r elaţ ii)şicum săanal i
z eze( procedur i).El ement ele
supuseanal izeisunt :forma( geomet rică, ner egul ată) ,di mensi unea( l
ungi me,
î
năl ţi
me,l ăţime) ,cul oar ea,component el e( păr ţ
i)şir elaţ i
iledi ntreel e,poz iţi
a
î
nspaţ iu( înr elaţ iecual t
eel ement e)et c.Pr incipiulf undament alalanal iz ei
este de a i dent ifica pr opr ietăţ il
e obi ect el orşisi st emel or( "a av ea o
propriet ate").
b.Compar aţ iaconst ăî ntr-oapr opi er e,pepl anmi nt al,aunorobi ect e
sauf enomene,cuscopulst abi l
iriiasemănăr i
lorşideosebi r
il
ordi ntreel e.
Asemănăr il
er epr ez intăcar act er isticilecomunepecar el eposedăobi ect ele,
ardeosebi
i ri
lesuntt răsăt ur il
epecar enul eposedăambel esaumaimul t
e
obiecteşipr incar esedi ferenţ iaz ăî nt reel e.Compar aţ iai ncl udeunpr ocesde
alăturar ef izică,concr etă,r eală,aobi ect el orcompar atesaual ăt ur areaunui
obiectconcr etcuunulper ceputant er i
or ,acăr uii magi neest est ocat ăşi
actualiz ată di n memor ie.Î n compar aţ ie ut ili
zăm cr iterii:cul oar ea,f orma,
densitat ea,l ungi meaet c.Est eex clussăcompar ăm cul oar eaunuiobi ectcu

39
formaal tuiobi ect .Rez ultat ulcompar aţ i
eiest eex pr imatpr inaser ţiuni :LaculX
estemaiadâncdecâtl aculY;LaculXconţ i
neapăcaşil aculY;LaculYar e
bazinlacust rucaşil acul Y.
c.Abst ract i
z ar eaest eunpr ocesment aldesel ecţ i
eacar act er i
st icilor
esenţ i
ale–necesar eşist abile–di nansambl ult ut ur orcar acter isti
ci lorşide
i
gnor are sau ex cl uder e a car act er i
sti
ci lor neesenţ ial e – par t
icul ar e şi
i
ndiv i
dual e.Î n abst ract izare conşt ientizăm şidi st ingem car act er istici le,
aspect elesaur elaţiileesenţ iale–st abileşicomunemaimul torobi ect esau
fenomene–pr i
ncont rastcut răsăt urilecar ev ariaz ădel aunobi ectl aal t ul.
Pent r
uasesi z aesenţ i
al ul,ur măr i
m el ement ulst abi lde- alungulv ar iabi li
t ăţ i
i
spaţialeşit empor al eaobi ectul ui.Ceeacer ămâneconst antl adi fer itele
exempl ar eal eunuiobi ecti ndicăt răsăt uraesenţ ială.Ceeaceapar eşidi spar e
i
ndică o t răsăt ură neesenţ ial
ă.Pr in abst ract iz are deducem pr opr iet ăţ il
e
esenţ i
aleal el acul ui:est eoacumul aredeapă;ar ebazi nl acust ru;est esi tuat
pe supr afaţ a cont inent elor .Car act e¬risticile neesenţ i
al e potf i:est eo
acumul ar edeapădul ce( săr ată,sal mast ră) ;ar ebazi nl acust ruadânc( înt ins,
neregul at ,const ruitde căt re om) ;est e si tuatpe supr afaţa cont inent ului
Europa/ Asi aet c.
d. Si nt eza const ă î n r econst ituirea î nt regul ui, supus anal iz ei,
compar aţ ieişiabst ract izăr i
i,î nt r-o uni tat ei ndependent ă cu st ruct ur ă
compl ex ă.Aceast ăconst rucţ i
enuest ei dent icăcuceai niţi
al ă,cicupr i
nde
ansambl ulcar acter isti¬ci loresenţ iale–st abi l
e,necesar e,suf icient e–car e
determi năcaobi ect ulr espec¬t ivsăf i
eceeaceest e.Si ntez ar epr ez int ă
asambl ar ea esenţ eipr inr euni ficar ea car act erist i
ci lornecesar eî nr eţ ele
compl ex e, f or mând conţ i
nut ul noţ i
uni i( î
nsuşi ri, at r i
but e, pr opr iet ăţ i
,
caracter ist i
ci ,car act er istici,not e) .Î n conţ inut ulnoţ iuni ifluv iuf igur eaz ă
notele:apă cur găt oar e,al bie adâncă,bazi n hi dr ogr af i
cf oar teî nt ins,
numer oşiaf l
uenţ i
,l ungi memar e,debi tmar e,gur adev ărsaresubf or măde
estuarsau del tă,v ăr sar eî n mar esau ocean et c.Obi ectulr ezul tatpr in
abstract izar eşisi nt ezăest eunconceptsauoabst racţ i
unecar er epr ez int ă
obiectul .Concept ulest e o def i
ni ţie car e cupr inde t oat e car act erist icile
necesar eşisuf icient eal ecl aseir espect i
v e.St abi li
r eat răsăt ur i
lornecesar e
şisuf i
ci ent eest eosar cinădi ficilă.Cucâtest emaicompl exăonoţ iunesau
categor ie,cu at âtex istă maimul te def iniţii
.Dacă cer em el ev i
lorsă
defineascăpâr âulî nai nt edeî nv ăţ areaconcept ul uipr imi m di fer i
tedef iniţii
empi ri
ce.Î nr eal it
at eel ev i
ii dent ificăpâr ai elepr int real teapecur găt oar e,dar
fărăsădeţ inăr epr ezent ar eaconcept ualăapâr âul ui,f aptcei ndi căex istenţ a
alt
ort ipur i der epr ez ent ăr iment al e, înaf ar aconcept elor .
e.Cat egor i
zar easaucl asi ficar eaest epr ocesulpr i
ncar edi st ri
bui m
obiectel e, def initecanoţ iunisauconcept e, încat egor i
isaucl asedeobi ect e,
carei ncl ud un gr up de obi ect e consi der at e ca membr iaicat egor i
ei
respect iv e. Cat egor i
a sau cl asa de obi ect e cupr inde ansambl ulsau
mul ţi
mea obi ectel or r eal e sau i magi nar e,cu si mi l
ar i
tăţ i
if izice sau
funcţional e.Cat egor ia pr imeşt eo et i
chet ă sau car casă l i
ngv istică– un

40
nume,unt er mensauper i
f r
ază.Cat egor ii
lesuntnomi nal izatepr incuv inte
i
zolat e( lagună,l iman,gheţ ar),cuv i
nt edet ermi natepr inat r i
but e( laccar stic,
l
ac t ect oni c) ,sint agme ( lac pe masi v de sar e,l ac î n cr at erv ulcani c,
platformădef orajmar in,ef ectdeser ă) ,propoz iţiidet er mi nat i
veasoci ate
unuinume( const el aţii
lev i
zibileî nemi sferanor dică) ,f razedet er mi nat ive
asoci ateunuinume( per ioadaî ncar es- af ăcutt r
ecer eadel amai muţ e
antropoi despr eoamenipr i
mi tivi).
Obi ect elesuntgr upat eî naceeaşicat egor iedupăsi mi laritatef izică
sauf uncţ ional ă.Cat egor ial acur icupr indedi v ersel et i
pur idel acur icar eau
caract erist i
ci fi
z i
cesauper cept iv easemănăt oar e:concav itate, acumul arede
apăet c.El ement elecl asei termomet re, puţ i
nasemănăt oar esubaspectf izic,
sunt gr upat e după si mi larit
at ef uncţ ională:au f uncţ ia de a măsur a
temper at ura.Î ncont extedi ferite,unuldi ntrecel edouăt i
pur idesi mi l
itudi ni
arepr i
or itat e.Pebazacar act erist i
ciloresenţ iale,sest abi leşteapar tenenţ a
saunonapar tenenţ aunuiobi ectl acl asar espect i
vă.Cl asapâr aiel orest e
reprezent at ăment alpr inconcept uldepâr âu:ceamaimi căapăcur găt oar e
carear eal biepr opr ie,tr aseupr opr iuşinuar eaf l
uenţ i.Or iceapăcur găt oar e
cu acest e car acter istici,î n mod necesarşisuf i
cient ,est e membr ăa
categor eipâr
i âu.For mar eacat egor i
eidepi ndedecor ect itudi neaconcept ul ui
aferentdobândi tde subi ect .Dacă subi ect ular e un conţ i
nuter onatal
concept ul uipâr âu,cat egor i
a de el ement e car e sat isf ace pr opr i
etăţ il
e
pârâul uinuest ecor ect ăşiest eposi bilsăi ncl udăr âur i
,i zv oar e,canal e.O
definiţiei ncor ect ăsaui ncompl etă–concept ulf iindf or macont r
asăaunei
definiţii–i mpl icăacl asi fi
car enev alidă,undecupaji ncor ectalmedi uluiî n
caret răim.
Cat egor izareai mpl icăor el aţieder euni une,adi căt oat eobi ect elecar e
posedăacel eaşicar act er i
sticiesenţ ial esuntr euni teî naceeaşicl asăde
obiect e.Af irmăm cămul ţi
meaobi ect elorcar esuntacumul ăr ideapă, situat e
î
nconcav ităţ ialecont inent elorapar ţ i
ncl aseil acur il
or.Î ntr -
ocat egor ie,or ice
membr ual acest eiaart rebui săr epr ezint elaf el debi necat egor i
ar espect ivă,
î
nsăexi stămembr iconsi der aţimait ipicisaur eprez ent ativ idecâtal ţ
iipent ru
categor i
ar espect iv ă.Pr ot otipulr epr ezi ntăunulsaumaimul teexempl ar e,
careaparcuceamaimar ef recv enţ ăcândsecer eexempl i
f i
car eaunei
categor i
isaucar ear eceamaimar ev aloar edepr ototipical i
tate.Râul ,lacul ,
mar ea şioceanulsuntconsi der ateex empl aremair epr ezent at i
v epent ru
categor a de uni
i t
at e hi dr ograf ică decâtgheţ ar ulsau apel e subt erane.
Protot i
pulv izeaz ăunex empl ari dealcar eî nsumeaz ăcar acter i
st i
ci l
emai
mul tormembr iaicat egor iei.Apar tenenţ aunuiobi ectl aocat egor iesef ace
prinmăsur ar easi mi larităţ i
isal ecuacestex empl ari dealsaupor tretr obot .
Într
-oi er arhi eaabst r act i
z ăriiunei cat egor i
i
, l
abaz ăest eex empl arul real tipi c,
apoiexempl aruli dealsau" por tretul -
r obot "
,i arî nv âr fest econcept ul .O
persoanăoper eazăat âtcuconcept ul,câtşicupr ot ot ipuluneicat egor ii
.
Protot i
pulest emaiuşordeact ivatdi nmemor i
edecâtconcept ul.Pent ru
exempl ificar eauneicat egor ii,ut ili
zăm,der egul ă,pr otot ipur i.Pr ot otipur il
e

41
persi
stăşi înst ructuracogni tivăaadul tului.
Ocat egor ieestei nclusăî ntr -
or eţeai erarhizatădecat egorii.Reţelele
decat egor i
isunti mpor tanteî nconst ituireast ructurilorcogni tiv
ement ale
deoareceev idenţiazăi erarhizareacat egor ii
l
or ,poz iţ
ionar eal orpet reptele
i
erarhice,relaţi
il
edesubor donar e,supr aor donar e,coor donar eetc.El eper mit
i
ndividuluisă l ege cunoşt inţelenoidecat egor i
il
ecu car eau r elaţi
i,să
acti
vez emul tmaiuşorşimair apidor i
cecunoşt i
nţădi nMLD.Pr ez entăm
reţ
eaua de cat egoria geosf
i erelor.Pe ni velelei nferioare am st ructurat
numaicat egor iahi dr
osf eră,iardi ncadr ulacest eiacat egor al
i acur i
.Dacănu
constitui
m acest er eţele,când def i m hi
ni dr osfera,el evuldobândeşt e
concept ul
,darnu si uează hi
t drosf era pe aceeaşit r
eapt ăi erarhică cu
cel
elaltegeosf ere,caosubcat egoriea geosf erelorşicasupr acat egorie
pentruoceane, măr i,
lacuri,râuriet c.

Geosf
erel
e

Li
tosf
era At
mosf
era Hi
drosf
era Pedosf
era Bi
osf
era Soci
osfer
a/
Ant
roposfer
a

Oceane Măr
i Lacur
i Râur
i Apesubt
erane Gheţ
ari

Tect
oni
ce Li
mane Lagune Car
sti
ce Gl
aci
are Decr
aterv
ulcani
cAl
te
t
ipuri

Fi
g.3.
4.Reţ
eadecat
egor
ii
:Geosf
erel
eex
ter
neal
ePământ
ului

Î
nt r
ecat egori
iexist
ăr elaţi
ideapartenenţă,deincluder
eşi dereuniune.
Rel aţ
iil
edeapar tenenţăsaunonapar tenenţăsuntex pr
imatev erbal
sauverbal-
simbol i
c,pri
nint ermediulsi
mbol uri
lorgreceştişi.
Hidrosferaesteogeosf erăsau Hidrosfera claseigeosf
erelor.
Laculest eunelementalhi dr
osfer
eisauLacul cl aseihi
drosferei
.
Li
manulest eunl acsau Li manul cl aseil
acuril
or.
Snagov ulesteunl i
mansauSnagov ul limanelor.
Snagov ulnuesteol agunăsauSnagov ul lagunelor.
Relaţii
ledei ncluziunesuntexpr imat everbalsauv er
bal-
simbol i
c,
pri
nintermediul si
mbolurilorgreceşt
i şi.

42
Iazulest ei ncl usî ncl asal acur ilorsauI azul l acur ilor .
Lacur il
ei ncl udi azur il
esauLacur i
le i azur ile.
Cat egor i
ai ncl usăsenumeşt esubcat egor ie,i arcat egor i
ai ncl udent ă
supr acat e¬gor ie.Noţ i
unea i ncludent ă se numeşt e gen,i arcea i ncl usă,
speci e.Apar t
enenţ aest eor elaţiedel ael ementl amul ţime,adi cădel a
noţiuneai ndi vi
dual ăl aspeci e.I ncluzi uneaest eor elaţieî nt remul ţimi ,adi că
î
nt r
esf er agenul uişisf er aspeci ei.O mul ţi
mer eal ădeapecur găt oar eo
i
ncl udem î ncat egor iisupr aordonat ecauni tăţ ihi dr ogr afice, entităţimat er i
ale
şiincludecat egor ii subordonat ecar âur i
,pâr ai e.
Reuni uneademul ţimiest ef ormat ădi nel ement elecar eapar ţi
ncel
puţinunei adi nmul ţi
mi l
edat e( nuseexcl udecaz ulcândel ement ulapar ţine
simul tan maimul tormul ţimi ).Mul ţi
mea l acur ilorde pe Pământest e
alcătui tă di nr euni unea mul ţ i
mi il acur i
lorf iecăr uicont inent .Oper aţ i
a de
reunireamul ţi
mi lorsenot eaz ăcusi mbol ulgr ecescU.
Lacur il
e=l imane U l aguneU l acur itect oni ceUl acur icar sticeet c.
f.Gener ali
z ar eaest eoper aţiadeext inder eacar act eristiciloresenţ i
ale
aleunuiobi ectasupr auneiî nt r
egimul ţi
mideobi ect e,adi căt oat eobi ect ele
careposedăacest enot ecomuneşist abileapar ţ
inacel ei aşicl ase.Af irmăm
despr eunobi ectcăest eun/ osaucăapar ţinecl aseir espect ive,pent rucă
posedăcar act erist i
ci l
oresenţ ialespeci fi
cecl asei .Acestobi ectest ei ncl usî n
clasal acur i
lordeoar eceposedăcar acter isticilecomune( esenţ iale)cl asei
l
acur ilor .Di sti
ngem:
gener alizar econst itutiv ăsaupr ini nducţ iecândset recedel aun
obiecti ndi v i
dual ,gândi tcao uni t
at e,l acl asacar econţ i
neacelobi ect ,
gândi tăcaouni tat e:Omov i
lădemat eri
alst erilscosdi nt r-
omi năr epr ezi ntă
ohal dă.
gener alizar eaconst ruct i
vă,cândset r ecedel aocl asădat ăl aal tă
clasă car e o conţ i
ne pe cea di ntâica o subcl asă:Li manel e sunto
submul ţimeal acur ilor.
gener ali
zar eext ensi vă, cândsuntcupr insenoi obi ecteî ntr -
ocl asă.
gener alizar eapr inanal ogie,cândsunti ncl useî ncat egor ieobi ect e
carenuparsăî iapar ţ
ină.
g. Gener ar ea de i nfer enţe est e pr ocesul i nv er s gener alizăr i
i.
Propr ietăţ il
ecl aseisunti nfer ateasupr af iecăr uii ndividcat egor iz at,chi ar
dacăacest eanusuntv i
zibileimedi at.
Toat el acur i
leaubazi nlacust ru.
Snagov ulesteunl ac.
Deci, Snagov ular ebazi nl acust ru.
Silogi smulest eposi bildat orit
ăcat egor izăr iiSnagov uluicamembr ual
claseil acur il
or .Pe baza acest eicat egor iz ăr i
,o pr opr i
etat eat ut uror
membr iloracest ei clase–ceadeposesi eabazi nul uilacust ru–sedi st ri
bui e
membr ul uiSnagov .Dacă pr eci zăm car act er isticile maimul torobi ect e,
preşcol ariigr upeaz ăcor ectmembr i
iacel eiaşicat egor ii,dupăpr opr ietăţ il
e

43
comune, chi ardacăacest eanusuntv izi bil
e.
h.Si mbol i
zar ea est e un pr oces de codi fi
car e şiev ocar e a unei
per cepţ i
i,a uneir epr ezent ăriment al e sau semni ficaţ ii
,cu aj ut orulunui
echi val entv er balsau si mbol i
c.Dat orită capaci t
ăţ iide si mbol izar e,o
per soană ut i
lizează cuv i
nt e sau al t ef orme si mbol ice pent ru a descr ie
caract erist i
cilest imul i
lorper cepţieisaupent r uanumigr upăr isaucl asede
stimul i.Cuv ânt ull acest eechi valentulv erbalr epr ezent ativaluneicl asede
stimul isauauneinoţ iunidi sti
nct edecel eev ocat epr incuv inteledealsau
câmpi e.Peşt er a est er epr ez entatăpehăr ţipr int r
-unsi mbol .Pr ocesulde
simbol izar eî ncepeî nmoment ulî ncar esuntdescr i
secar act eri
st icileunui
obiectdeî nv ăţ at.
i.I nt egr areacunoşt inţ einoiî nst ructur acogni tivă.Si stemulcogni tiv
stocheaz ăî n MLD,sub f or mă dei magi ni,car acter i
st icileper ceput eal e
obiect el or .Mul tăv remedupăper cepţ ieneami nt i
m undesenschemat ic,o
fotogr af ie,l oculuneif raz epeopagi năsaucar acter isticilesenz or i
alepe
carel e- am t răitî ntr-oî mpr ejurare,dar ui tăm r epede i magi nile sau
i
nf or maţ i
ileacăr orsemni fi
caţ i
enuam decodi ficat-o.Si st emulcogni tivar e
tendi nţ a dea st oca pr ef erenţ i
alşipr iorit
ar ,pet er men l ung,i nf ormaţ ia
semant ică( semni ficat i
v ă)aunui stimul , nudi spuner easpaţ ialăsaudet al iil
e.
Or epr ezent ar e abst ract ă dobândi tă di ntr-
o ex perienţ ă est ei ntegr at ăî n
struct ur acogni t
ivăcai deenouă,di st i
nct ădeal tei dei ,î nmoment ulî ncar e
estel egat ădeel ement el euneir eţel esemant i
cedi nbazadecunoşt inţe.
Integr ar ea unei cunoşt inţei mplică modi f i
căr iî n st ruct ur a cogni tivă,
schi mbar eaat i
tudi nil
or ,v alor il
or,ai magi niidespr esi nesauamodul uide
viaţă.
Or eţeasemant icăest ef ormat ădi nconcept e( nodur i),relaţ i
iledi nt re
concept esaudi ntreacest eaşipr opriet ăţileadi acent e( liniisauar ce) .Reţ el ele
semant ice sunto descr iere a modul uide or gani zar e a cunoşt i
nţ elorî n
memor ieşisuntspeci fi
cedomeni il
orbi nest ruct urateşineut r
edi npunctde
veder eaf ect iv.
Const it
ui reaunei r eţ elesemant icesef ace:
pr i
nl egăt ur il
el ogi cedei ncl uder eîncat egor iilecel emaigener ale
(cat egor i
za¬r e) ,pr i
n expr esia est eun/ o.Câmpi aest eo f or măder elef
cont inent al.
pr i
nsubdi vizareauneicat egor i
igener aleî ncat egor i
isubor donat e.
Relief ulcont inent el orsesubdi vizeazăî ncl asel e:munţ i
,deal uri,podi şur i
,
câmpi i.
 pr in deosebi rilei dent if
icateî nt re cl asel e cu acel aşigr ad de
gener alitate:
Câmpi asedi ferenţ iazădedealpr i
n:al tit
udi nemaimi că( sub300m l a
câmpi e,pest e300m l adeal );adânci meamaimi căav ăilor( sub100m l a
câmpi e,pest e100m l adeal );densi tateamaimi căaf ragment ăr i
i;încl i
nar ea
maimi căasupr afeţ elor( 1- 3ol acâmpi e, pest eaceast ăv aloar el adeal );mod
dedi spuner east rat elor( or i
zont alelacâmpi e, înclinatel adeal )et c.

44
Cunoşt i
nţ elesest ructur eaz ăî nr eţ eaî nmodpi rami dal :î nv ârfse
găsesci dei lecel emaigener al e,maii ncl usive,maiabst ract e,i arl abază
i
deilecel emaipuţ i
ni ncl usive,maipar ticular e,maiconcr ete.Fi ecar edin
acestei deiest el egatădepal ier elesuper ioar epr inr elaţiideapar tenenţ ă.Într
-oreţeasemant i
căexi stămai mul tet i
purider elaţ i
i:
r elaţ i
idesubor donar e,del aconcept ecugr addegener ali
tat eredus
l
acel ecuext ensi unegener ală;
r elaţiidesupr aor donar e, delaconcept ecugr admar edegener al
itat
e
l
acel ecuext ensi uner edusă;
r elaţiidecoor donar e, î
nt reconcept ecuacel aşi graddegener alit
ate;
r elaţiidepr edi caţ ie,del asubi ectull ogicl acar act er i
st i
cilesale
defi
nitor ii;
Reţ eaua ar e pr opr ietatea de er itabilitateat răsăt urilor.Aceast a
î
nseamnăcăopr oprietat eaf er ent ăunuinod( concept )est emoşt enit
ăde
toate nodur i
le( concept ele)subor donat e.De exempl u,r âul ,î n af ară de
propriet ăţ i
le sal e, ar e t oate car acteris¬ticile asoci ate nodur ior apă
l
curgăt oar eşihi drosfer ă.Exi stăr elaţi
idesubor donar eî nt repâr âuşiapă
curgăt oar e;apă cur găt oar e şihi drosf eră şir elaţiide pr edicaţ ieî ntr
e
hidrosf erăşiar eapă; apăcur găt oareşiar ei zvor ;arecur sdeapăet c.
Codi ficareasemant icăar emai multeav ant aje(M. Miclea, 1994) .
Repr ezent ar
easemant icăest emaieconomi cădecâtcel elal t
et i
puri
de r epr e¬zent ăr ideoar ece conţ ine un max i
mum de i nf ormaţ i
e pr in
refl
ect areaabst ractăaunuiev enimentsaust imul .Ex .Cândci tim unt ext
reţi
nem semni ficaţi
a mesaj elor ,nu car acter i
st i
cilef i
z i
co-spaţ iale( t
opica,
semnel edepunct uaţie,car act erelel i
terelor,t ermi nol ogiaf ol osi t
ăet c)car e
suntr epr ez ent ăr iimagi stice.

Hi
drosf
eră (
sub-
supr
a) Apăcur
găt
oar
e (
sub-
supr
a)
Pâr
âu
(
coor
d)

(
pred) (
pred) Râu

ar
eapă ar
eizv
or (
coor
d)

ar
ecur
sdeapă Fl
uvi
u

ar
egur
ădev
ărsar
e

ar
ebazi
nhi
drogr
afi
cet
c

Fi
g.3.
5.Reţ
easemant
ică

45
 Rapi ditat ea pr ocesăr ii
.Fi ind abst ract e,r epr ez ent ările semant ice,
car eocupăî nmemor iadel ucr uunspaţ iument almair edus,suntmaiuşor
depr elucr atşideact ivatdecâtr epr ezent ăr il
ei magi stice.Î ntregulmecani sm
logi calsubi ect uluiumanoper eazăasupr aconţ i
nut ur i
lorsemant ice.Regul ile
l
ogi ceoper eaz ăasupr ar epr ezent ăr il
orsemant ice,i ndi fer entdeexpr esi ile
ver bal eut i
lizat e.Fi i
nd abst ract ă,const ituirear epr ez ent ăr i
isemant icenu
depi ndedeor dineadepr ez ent ar east i
mul ilor.
Repr ezent ărilesemant icei mpuno si nt axăr igur oasă şil i
mi teaz ă
număr ulde combi naţ i
iposi bi l
e.El e nu per mi tî ncăl car ea r egul ilorde
combi nar e semant ică sau l ogi că pent ru a aj unge l a combi naţ iii logi ce:
"planet ăcubi că" ,"câmpi eput er nicî ncl inat ă"," at mos¬f er ăf ăr ăaer "," ocean
secat ", "steaf ăr ălumi nă"et c.
Repr ez ent area semant ică oper eaz ă cu r efer enţ iposi bilicar e au
rez ultatdi ncunoşt i
nţ elesemant icepecar el eav em despr eobi ectul respect i
v.
Prinr epr ez ent ar easemant ică, sist emul cogni tivf acesal tul del ar eal laposi bil
.
Ex :Put em av eaor epr ez ent ar ei magi sticădespr el ucr ur iposi bile, ca" v i
aţ ape
alte pl anet e"pe baz a unorpr ocesăr idescendent e a unorcunoşt inţ e
semant icedi nf i
lmesaucăr ţidesci ence- fict i
ondi ncar ei magi near ez ultăca
unpr odussecundar .
Semni ficaţ ia psi hol ogi că sau semant ică a uneicunoşt inţe est eo
repr ez en¬t arement alăabst ract ă,subi ect iv ăşidi st inct ăauneiex per ienţ epe
car eoper soanăoar edi nt r-unst imulsauansambl udest imul i,car epoat ef i
evocat ăpr i
nt r-unsi mbol .Semni f icaţ iapsi hol ogi căest epr odusulr elaţ i
ilorde
asemănar eşideosebi redeal tei deisausemni fi
caţ iipsi hol ogi cedi nst r
uct ur a
cogni tivăai ndi vi
dul ui.Condi ţia cea maii mpor t ant ă pent ru cr earea unei
semni ficaţ i
iest est abi li
tat ea, cl ar itateaşigr aduldedi fer enţ iereaconcept el or
şiidei lor.Unel evposedăonoţ iuneempi ricădespr ecâmpi e(f ormader elief
cuceamaimi căal tit
udi ne,net edă,col or at ăcuv er depehar tăet c),i arun
prof esorar eodef iniţi
epr ecisăşimaiel abor atădeoar eceast abi li
tr el aţ ii
le
întreaceast ănoţ i
uneşi altel econex e.
Semni ficaţ i
aest edet er mi nat ădecar act erist icil
est ruct uriicogni ti
v e
depi n¬zânddecal itatear elaţ ii
lorexi st ent e,dest abi l
itat eaşidi ferenţ ier ea
element elorst ruct uriiî ncar eest ei nt egr at ă.Dacăuni ndi viddi spunedeo
bazădecunoşt inţebi nest ruct ur at ă,eli nt egr eazăuşor ,di ferenţ iat,pr eci s,
logi csaust abi lonouăcunoşt i
nţ ă.Ausubelşial( 1978)af irmăcănumai
i
dei le pr ez ent at eî nt r-o st ruct ur ă cogni ti
v ă suntcl ar e,st abi l
e şibi ne
difer enţ i
ateunel edeal tel e,maiuşorder eţ inutşideut ili
z atpent ruai nt egr a
semant ical tei dei .
Cr ear eauneisemni ficaţ i
ipsi hol ogi ceest eunpr ocesdi nami ccar edepi nde
dev oinţ ai ndividul uideaseangaj aî ntr-oex per ienţ ă, deacl ar i
ficaoi deenouă, de
aopr eci zaşi dist i
ngedeal teidei di sponi bile.Pr ocesul estedet ermi natdenev oile
şipr eocupăr i
leper soanei , deex per ienţ eleant er ioar e,decunoşt inţele,abi lit
ăţ ileşi
ati
t udi nile pr eal abi l
e,de ceea ce t răieşt e pe pl anur i
le cogni tiv,af ect i
v şi

46
compor tament al,deceeaceconşt ient i
z eazăşiv alorizeaz ăî ntr-o ex per ienţă.
Procesul i
mpl i
căcapaci tat eadeaev aluascopur i
le, conţ inut ul deî nvăţ at,deagăsi
mijloacel e,st rategi i
le,sol uţ ii
le posi bi l
e al e pr obl emel or.Î n cr ear ea unei
semni ficaţ iipsi hologi cei nt erv ineocombi naţ iedef act orispeci ficăf i
ecăr uii ndivi
d
şifiecăr eisi tuaţ i
ideî nvăţ ar e.Oi deei nt egr atăînst ruct ur acogni tivăaunuii ndivi
d
dev inesubi ect i
v ăpent rucăest ef ruct ul unui procesment al indiv i
dual ,iarpr ocesul
deî nv ăţar eaunei cunoşt inţ eî ncepeşi ser eal i
zeaz ăî nmodsubi ect i
v .Pr ocesul de
conşt ien¬t izareauneiex per ienţ eschi mbăî nţeleger eaunuif enomen,concepţ iil
e,
valor i
le, at i
tudi nil
eşist i
luldev iaţăaper soanei .Oex perienţ ădev inesemni ficativă
î
nmoment ulî ncar eel ement elel uat eî nconşt ii
nţ ădobândescosemni ficaţieî n
cont ex tulgl obaldeaşt ialper soanei( cunoşt i
nţ ele) ,deaf ace( abi l
ităţi)şideaf i
(ati
tudi ni ).Real i
zar ea uneiî nv ăţăr idi nt r-
o ex per ienţ ă depi nde de gr adulde
structur ar el ogi căaobi ect uluideî nv ăţat ,dei dei lesausemni ficaţ ii
lepsi hol ogice
decar enoulconţ inutpoat ef iancor at( cunoşt inţel epr eal abi l
e) ,dev oi nţ adea
î
nv ăţ aî n mod semni fi
cat i
v ,pr in st abi l
ireader el aţiiînt rei dei ledi n st ructur a
cogni tivăact ualăşi i
deilei vit
edi naceast ăex per ienţ ă.
Gr aduldesemni f i
caţ iel ogi căalunuiconţ inutest edef initî nf uncţ i
ede
posi bilităţ iledeexpl i
car easensul uicuv intelorsaui dei lorpecar eost r uctură
li
ngv i
st ică o v ehi culează după t r ebui nţele,modur i
le de ex presi e şi
car act er isticileuneicul tur i.Gr aduldesemni f
icaţ i
el ogi căsev er i
ficăpr i
n
i
dent ifi
car eanumăr uluider el aţiil ogi ce( asemănăr i,deosebi ri, relaţ i
icauz ale,
spaţ i
ale,t empor ale)pecar el est abi leşt eacestenunţcual tel edi nst r uctura
decunoşt inţe.Cuv ânt ull ac est eunt ermencar eî ngl obeaz ămaipuţ ine
exempl ar e,est emaipuţ ingener alşii ncl usivdecâtcuv ânt ulhi dr osf er ăcar e
înglobeazăt oat el acur i
le,r âur i
le,apel esubt er ane,oceanel e,măr il
eet c.şi
i
mpl icămaimul t
er elaţiicual teconcept eîni er ar hiacomponent elormedi ului
geogr af icdecâtconcept ul lac.
Per cepţ iasef aceuşor ,darabst ractizar eaşisi mbol iz areaceref ort
ment alşiv oinţăf ăr ăcar eper soananucunoaşt eşinuev oluează.Acest
procesnui mpl icădat econcr et ecar epotf iv er i
ficat e, caî ncaz ulper cepţ ii
lor,
ciun demer s de r ef lexi e şir aţ ionamentcar ei ncl ude ex pl orăr i,er or i
,
anx ietat e, ri
sc.

Pr
ocesul
ment
al Pr
odusul
ment
al

Anal
i
za Car
acter
ist
ici
l
e
obi
ect
ului

Esenţ
ial
e Neesenţ
ial
e
Cuobi
ect
econcr
ete

Cuunobi
ectper
ceputant
eri
or Deosebi
ri

Compar
aţi
a Cucat
egor
iisupr
aor
donat
e

47
Cucat
egor
iisubor
donat
e Asemănăr
i

Cucat
egor
iisi
mil
are

Abst
ract
izar
ea Car
act
eri
sti
ci
loresenţ
ial
e Car
act
eri
sti
ciesenţ
ial
e

Sint
ezacar
act
eri
sti
cil
ornecesar
eşi
suf
ici
ent
e Concept
ul
Esenţ
a
noţ
iuni
i

Cat
egor
izar
ea Clasadeobiecte/
categor
ia/
sfera
noţ
iuni
i

Et
ichet
area Denumi
rea/

t
ermen/
per
if
rază/l
exemă
General
iz
area

Gener
areadei
nfer
enţ
e

I
ntegr
areaî
nst
ruct
uracogni
ti

Fi
g.3.
6.Et
apel
enecesar
eînr
epr
ezent
areanoţ
iuni
l
or

Cer cetar eaev i


denţ i
az ăur măt oarele:
Păst r ândconst antt impuldeî nv ăţare,cant i
tateadeconţ i
nutînvăţat
semni ¬fi
cativest ecuat âtmaimar ecucâtni veluldesemni f
icaţielogicăa
acestuiaestemai ridicat ă.
 Pent r u at inger ea acel uiaşigr ad de î nvăţare semni ficati
vă,est e
necesarunt i
mpdeexer ci
ţiumaiî ndelungatpent ruunmat erialcuomi că
semni fi
caţiel ogi cădecâtpent ruunmat erialcuî naltniveldesemni fi
caţie
l
ogică.
Ret enţ iapet ermenscur tsaupet ermenl ungv afimaimar epent ru
con¬ţinu¬turiledeî nv ăţar ecar eauunî naltni v
el desemni f
icaţi
el ogică.
 Cal i
tat ea şicant i
tatea î nvăţ
ăr iiest e super i
oară dacă per soana
posedăî nst r uct urasacogni ti
v ăcunoşt i
nţelepr ealabil
ecucar econţ i
nutul
deînvăţatpoat ef irelaţ i
onat .Oper soanăî nvăţăsemni f
icativdacădeţ i
neî n
bazadecunoşt inţeidei l
edecar enouai nformaţ iepoat efirelaţ
ionat ă.Pentru
caunel evsădobândeascănoţ uneadehi
i drosferă,elposedăconcept elede
l
ac,apăsubt er ană,mar e,ocean,r âu,apăcont inentalălacar eaceast ănouă
i
deepoat ef il egat ă.Î nai nt
edeaî nvăţaunconţ inutv eri
ficăm dacăel evul

48
posedăabil
it
ăţii
ntel
ect
ual
eşicunoştinţ
epr eal
abil
elacarenouacunoşt
inţ
ă
poatefil
egat
ă.
Pent
rudobândi
reaunei
noţi
unibinomul educaţ
ional
parcur
geun
demerscognit
ivasemănăt
orcel
uiprezentatmai j
os.

Fi
g.3.7.I
nter
venţ
ii
l
epedagogi
cecar
efav
ori
zeaz
ădobândi
reaşi
consol
i
dar
ea
noţ
iunil
or

Acţ
iuneapr
ofesor
ulul Acţ
iuneael
evul
ui

DOB#NDI
REANOŢI
UNI
I

Prezi
ntădecupaj
uldinreal
itate Per
cepest
imul
i
iînansambl
u
(desen,f
otograf
ie,
obiectconcret
Conduceanali
zacaracteri
stici
l
orobi
ect
ului Percepeselecti
vsti
muli
i
Analizeazăst i
mulii
Conducecompar aţiacuobi ecteconcrete Percepest imuli
i
sauobi ect epr eceput eant er
ior Anali
zeazăşi comparăst
imuli
i
Prezent areaunorexempl eşi contr
aexemple Discri
mineazănotel
eesenţi
ale
Conducesi ntezat răsături
loresenţial
e Reconstit
uieesenţ
aîntr
egului
Def i
neşt enoţ i
unea Defineştenoţ i
uneacualtecuvi
nte
Conducecat egor i
zar ea Constit
uieclasade
obiecte/ categor i
a
Denumeşt ecat egor ia(et
ichetarea) Memor
eaz
ăşi
enunţ
ădenumi
rea
Conducei erarhizar eanoţiunilor(cl
asi
ficar
ea)
Conducei dent if
icar eacategor i
il
orcunivel I
dent
if
icăcat
egor
ii
lecuacel
aşi
ni
v el
i
erarhicegal i
erar
hic
Conducei dent if
icar eacategor i
il
orsubordonat
e Ident
if
icăcat
egor
ii
le
subor donat e
Conducei dent if
icar eacategor i
il
or I
dent
if
icăcat
egor
ii
lesupr
aor
donat
e
supraor donat e
Const it
ui ereţ eauadecat egor ii Tr
anscri
ereţeauadecat
egor
ii
Conducei ntegr areaî nstructuracogniti
vă I
ntegr
eazănoţ
iuneaînstr
uct
ura
cognitivă
Oferăgr iledeev aluar e Rezolvăgri
l
adeev
aluar
e
Seaut
oevaluează

FI
NISAREA NOŢI
UNI
I

Furni
zeazăexerci
ţi
ipent
rucor
ect
are Ut
il
izeazănoţ
iuneaî
ntr
-un
contextr
eal
Fi
xare,complet
are Uti
l
izeazănoţ
iuneaî
ncont
ext
evar
iat
e
Corect
eazăerori
l
e
Of
erăgr
il
eder
eev
aluar
e Sereeval
uează

49
Capi
tol
ul4

STRATEGI
IDI
DACTI
CE

4.
1.Met
odedeî
nvăţ
ământut
il
iz
ateî
npr
edar
ea-
înv
ăţar
eageogr
afi
ei

4.1. 1.Noţ iuneademet odădepr edar e-înv ăţ are.Funcţ ii


leşi tax onomi a
met odel ordepr edar e-înv ăţar e
Ter menulmet odăder iv ăet i
mol ogi cdi ncuv i
ntel
egr eceşt iodos( cale)
şimet ha ( spr e,căt re)şisemni fică cal ea sau dr umulspr e. ..Î nşt ii
nţ ă,
met odel edecer cet aresuntcăispr eel abor ar eai nfor maţ i
il
or ,strat egiilor,
principi i
lor ,legi lor,par adi gmel or,t eor ii
lornoi ,i arî nî nv ăţământmet odel e
didact icesuntcăipent rupr ez entar eaşidobândi reacunoşt i
nţelorcunoscut e
dej aî nşt i
inţ ăşipent ruf or mar eacapaci tăţilorpr oi
ect atepr i
nobi ectiv e.
Met odadi dact i
că est eunpl andeacţ i
unet ranspusî ntr-unansambl ude
oper aţiimi nt ale şipr act ice albi nomul uieducaţ i
onalpr in car e el ev i
i
dobândesccunoşt inţe,pr i
ceper i,depr inder i
,capaci t
ăţi,at itudini.Eaest eo
î
nl ănţui r
epar ticular ădeev eni ment edeî nv ăţământcar eact iveaz ăpr ocesel e
ment ale suscept ibile să det ermi ne achi ziţia de cunoşt inţe,at itudinişi
compet enţ e.Met odadi dact icăest e:unmoddeaacţ ionapr actic,pl anificat
şisi stemat ic;unmoddeor gani zar eacondi ţii
lorex t
er neal eî nv ăţării;un
moddet ranspuner eai nt enţ ii
lorpr of esor uluiî nsar cinideef ectuat; ocal ede
î
nv ăţar er eal izatădecăt reel ev .
Met odel edi dact icedeţ i
nmai mul tef uncţ i
i:
f uncţ ia cogni ti
v ă,deoar ece const ituie o cal e de cer cet are şi
cunoaşt er ear ealităţiisauaconţ i
nut ului ştiinţ ei;
f uncţ iaf ormat ivă,deoar ececonst i
tui eocal edef ormar eşiex ersar e
acapaci tăţilori ntelect ual e,mot rice, afect i
v e;
f uncţ iaoper aţ i
onal ă,deoar eceant reneaz ăi ndividulî nt r
-ot ehni căde
execuţ i
e;
f uncţ i
adeopt imi zar eaacţ iuniipr inf aptulcăi ndi căcum săse
procedezeî npr edar e,înv ăţ areşiev al uar epent ruaseobţ inecel emaibune
rezultat e.
Tax onomi a şi t i
pol ogia met odel or const ituie o pr oblemă
cont rov ersat ă.Cr iterii
le de cl asi ficar e şiî ncadr area uneimet ode î ntr-o
anumi tă cl asă est er el ativ ă deoar ece î ntr-o si tuaţi
er eală car act est i
ci l
e
acest eiasemet amor fozeazădet er mi nândgl isar easpr eoal t
ăcl asă.Pent ru
evidenţ ier ea car act eristicilor unor met ode di dactice suger ăm cât ev a
clasificăr iconf or m unorcr iter i
iadecv at e.
După cr i
teriuli stor ic: met ode t radi ţional e sau cl asice;met ode

50
moder nesaur ecent e;
După gr aduldepar ti
cipar ea el ev uluiî n propr i
ai nstruire:met ode
pasi ve sau ex pozi ti
v e, cent rate pe ascul t
ar e pasi v ă şi memor are
reproduct ivă;met odeact ive,cent ratepeex pl orareaper sonal ăar eali
tăţi
i;
Dupămi j
loculdepr ezent areaconţ inut ului:met odev er bale, bazatepe
cuv ântulscr i
ssaur ostit;met odei ntuit
ive,baz atepeobser vareadi rectăa
realit
ăţ i
isausubst i
t uteloracest eia;
Dupădemer sulcunoaşt erii
:met odeal gorit
mi ce,bazat epesecv enţe
i
nst rucţionale st abile,const r uite ant eri
or ;met ode eur istice,baz ate pe
demer suriineditedecunoaşt er eşi rezolvar edepr obleme;
Dupăpr ocesulpsi hicant renatpr edomi nantşist imul at :met odebaz ate
pememor are( per ceper e,memor are,repr oducer e,recunoaşt ere);met ode
bazat epegândi reşi imagi naţie; met odebazat epeapl icare;
Dupăf ormadeor gani zar eaact i
v it
ăţ ii
:met odei ndi viduale,pent ru
fi
ecar eel evînpar t
e; met odedepr edar e-î
nv ăţar eîngr upur i; met odef rontale,
cuî ntreagacl asă;
După f uncţia di dact i
că pr i
nci pală:met odede pr edar e;met odede
î
nv ăţare;met ode de f i
x are şi f ini
sar e a cunoşt inţelor ;met ode de
sistemat izareacunoşt inţ elor;met odedeev al uarear ez ult
at elor .

Tabel
ul4.
1.Car
act
eri
sti
cil
eunormet
odedeî
nvăţ
ământ
e

ce

Pr
edare
onal

e
e

i
e+
ne

ar
ce

i
d.

e
e
mi

naţ
e
e

al
upur
e

car
bal
e

Î
nvăţar
e
v

i
Moder

Memor

i
i
v

r
v

st
Pasi

Gândi

ont
t

Denumir
ea
i

v
i

ui

magi
i
Act

ndi
ţ

Fi
xare
i
Ver

gor
adi

Apl
Eur
nt

Gr
metodei
Fr
Si
stemat.
I
I

Al
Tr

Eval
uare

Obser varea T A V/I A G F/I I/E/F


Prel
eger ea T P V A M F P
Expuner ea T P V A M F P
Povest i
rea T P V A M /I F P
Explicaţi
a T P V/I A G/M F P
Demonst raţia T P V E M /G F P
Conv ersaţia M A V E G/I F P/I/F/E
Dezbat erea M A V E G/I F/G I/F
Problemat izare M A V E G/I F I/E
a M A V E G/I F/G/I I/E
Brai
nst ormi ngul M A V E G/I/A G I/E
Studiuldecaz T/M A V/I A/E G/I/A I I/F/E
Rezol v. T A V/I A M /A I I/F/E
probleme M A V/I E G/A F/G/I I/E
Exerciţi
ul M A V/I E G/I/A I/G I/F/E
Exper i
ment ul M A V/I A/E M /A/I I/G/F I/F/E
Proiectul
Jocul

51
Met odaset ranspunepr act i
cpri
ntr
-osui tădeoper aţ i
iconcr etenumi te
procedee.Pr ocedeuldi dacticest eosecvenţ ăamet odei, unsimpl udet aliu, o
tehnicămail i
mi t
atădeacţ iune,ocomponent ăsauchi aropar ticulari
tatea
met odei( C.Cucoş, 1996,pag.82) .Înapl
icareauneimet odeseî nlănţui
emai
mul t
epr ocedeeconsi derat eaf icel
emaiadecv atesi tuaţi
eideî nvăţ ar e.
Efici
enţamet odeidi dacticeest econdiţionatădecal itatea,adecv ar
eaşi
congr uenţapr ocedeelorconst it
uente.Înr eali
tateal ecţiei ,omet odăpoat e
avea r olde pr ocedeu î n cadr uluneial te met ode,i arî n unel e situaţ i
i
procedeulî şipoatear ogast at
ut uldemet odă.Î npr oiect areaşior gani
z ar ea
sit
uaţ i
il
ordeî nvăţare,pringr upajuldest r
ategii,met odeşipr ocedee,se
const i
tui
e met odologiadi dacticăî ncareest edi fi
cildepăst rat" puri
tat ea"
sauaut onomi aunei metode.

4.
1.2.Met odedei nstruirecent ratepeacţ i
uneapr ofesor
ului
Met odeledei nstrui
recent ratepepr ofesorsuntcel eîncareunv olum
mare de cunoşt i
nţe est e comuni cat pr i
ntr-un canalde t ransmi t
ere,
uni
dir
ecţional,del apr ofesorspr eel ev,î
nt r-
ouni t
atedet impdet erminată.
Comunicar ea v erbalăr eprezi ntă un t ransf er compl ex,mul tif
azialde
i
nformaţi
iî ntreindivi
zisaugr upur icar eîndepl inescsimultansausuccesi v
rol
uri
ledeemi ţătorişirecept ori.Informaţ iarepr ezi
ntăunmesajcodi fi
cat,
emisdecăt r
eosur să.Comuni careaest eunsi stem carecuprindesursasau
vor
bitor
ii
,mesaj ulşireceptorul.Pent ruaf iînţelesmesaj ulest
eelabor atî
ntr-
uncodcul turalşili
ngv i
sti
ccomun.

SURSA CANALDETRANSMI
TERE RECEPTORUL
i
nfor
maţi
ei inf
ormaţ
iei

Posedă Codi
fi
că Emi
te Per
cepe Decodi
fi

Uti
li
zează

Fi
g.4.
2.Emi
ter
ea,
transmi
ter
eaşi
recept
areaunui
mesaj

Coduli ncludeîntr
egulsistem desemnev erbaleşinonv erbaleal ăturide
formel e( ri
tualuri
le)comuni căriidet erminate cul t
uralşiconser vate pr in
tradi ţi
e.Pent rucadoii ndivi
zisăcomuni cev erbalef i
ci ent
,eiut i
li
z ează,î n
princi piu,acel aşicodl i
ngv i
sti
c,adicăaceeaşil i
mbăşiacel aşicodcul tural,
adi căunl exi
ccunoscutdei nterl
ocut ori
.Informaţiaut i
li
z atăîngeogr afieest e
codi ficat ănumer i
c(cif
re,si
mbol urimat emat i
ce),
gr afi
c( semneconv enţional e,
l
iter e),v erbal(sunete)etc.Mesaj ulnuest edoarceeaceemi tepr ofesor ul,ci
şiceeacer ecept eazăelevii
.Pr of
esor iişielevi
iut il
i
zeaz ăînl ecţi
eaceeaşi
l
imbă,î nsăcândseabuz eazădet ermeninecunoscuţ işiaceşt oanusunt
ex plicaţi,eleviinudecodeaz ămesaj ulemi sdecăt r eprof esor,nuî lînţelegşi
aui mpr esia,căsev orbeşteîntr-
oal tă''
li
mbă''.Acel aşimesajar epent ru

52
fi
ecareoal t
ăsemni f
icaţi
eî nfuncţiedecunoşt inţeleşiexper ienţel
eant erioare.
Cândemi tem unmesajneasi gurăm căest eper ceputcor ectdecăt reel evi.
Dacăel eviinuînţelegmesaj ulnuî nvaţăceeaceam t ransmi s.Esteimpor t
ant
săut i
li
zăm unl i
mbajaccesi bilelevi
lor,săex pl i
căm cuv intelepecar enul e
î
nţel
egşi sălecer em săî ntrebecândi nformaţii
lesuntnecl ar e.Înmul t
ecaz uri
el
eviinucunoscsensul real alunorcuv i
ntepecar eleconsi derăm banal e.
Pent ru a comuni ca,î n af ara cunoaşt eri
icodul ui,est e nevoie ca
emiţători
işir ecept oriiinfor maţieisă posede abi l
ităţ
isau capaci tăţide
comuni care,iar acest ea se dobândesc pr i
n ex ersar e. Abi l
it
ăţ i
le de
comuni care care se dobândesc î nl ecţ
iil
e de geogr af i
e pr i
n met odele
expoziti
vesuntspeci fi
cat eînt abelulurmăt or.
Tabel ul4.3.Abi l
it
ăţil
edecomuni careîngeogr afi
e

Comprehensi
unedetext/mat
eri
algr
afi
c Produceredetext/mater
ial
graf
ic
Aascul
ta(roldeaudit
or) Avorbi(r
oldelocutor
)
Acit
i(r
oldelect
or) Ascrie(
roldescri
ptor)
Apri
vi(r
oldeobservat
or) Aelabora(r
oldedesenator
)

Comuni careapedagogi căpr esupuneoi nter acţiunedet ipf eed- back.


Dacănudesci f
răm l at i
mpr eacţ i
i
leelev i
lorşinur eglăm opor tuncondui ta
comuni ca¬ţional ă,î ntreagaact ivi
tateeducaţ ional ăsecompr omi tesause
blochează.Comuni ¬careadi dact i
cănuest esi noni măcui nf or mar ea–o
formădecomuni car emair estrânsă,adeseauni laterală.Noinui nfor măm,
cicomuni căm,i aracestpr oces est e bi lat eral.Act ulcomuni cat i
vî n
î
nv ăţământ ulcont empor annumaiest eor gani zatpr i
nat ribui rear olul uide
emi ţătorpr ofesor ul uişiacel uider ecept orel ev ului
,ciambi ipar t
ener iau
simul tan dubl u st atutde emi ţătorşir ecept or .Î n activitatea di dact ică
comuni carea est ei erarhică deoar ece pr ofesor ular e celmaif recv ent
i
niţiativa mesaj uluişiemi te celmaimul tt imp.I deală arf iut il
iz area
comuni cări
ir ecipr oceî ncar ei niţi
ativamesaj ul uiapar ţ
inepr ofesor uluişi
elevului î
negal ămăsur ă,iarmesaj ulestemai puţ inpr ev i
zibil
.
Î
n condi ţi
ile uneir efor me î nî nv ăţământse i mpune o schi mbar e
fundament alăder ol îndialogul profesor-elevi şi oabor daredi amet r
al opusăa
acest ormet ode di dacti
ce.Dacă obi ectivulf undament alall ecţ ieiest e
comuni careadei nf ormaţ i
i,acest emet odesuntcel emaiadecv atedeoar ece
permi to t ransmi ter er apidă,si mpl ă şidi rect ă a unuiv ol um mar e de
cunoşt i
nţe,însă,dacăobi ect ivulfundament alest ef or mar eadeabi li
tăţise
i
mpunecr ear easi tuaţii
lordeî nvăţar
eî ncar eel evi
iauposi bilit
at easă- şi
exer sezeacest ecapaci tăţi.Det al
iem înt abel ulur măt ordouăv iziunidi feri
te
asupr amodul ui deut i
li
zareaacest ormet odeî ndemer sul didact i
c.

Tabel
ul4.4.Per
spect
iv
atr
adi
ţi
onal
ăşiper
spect
iv
aac
tual
ăasupr
amet
odel
or
expoz
iti
ve

Per
spect
ivat
radi
ţi
onal
ă Per
spect
ivaact
ual
ă

53
Aproapeî nt
reguldi
scursaparţ
ine Apr oapeî ntr
egul discursapar ţi
neel evil
or, i
ar
pr
ofesorului prof esor ul vor
beşt ecâtmai puţinposi bil
Sursaposesoar eainf
ormaţiei
este Sur saposesoar eai nformaţ i
ei suntel evi
i şi
pr
ofesorul prof esor ul
Profesorulsedocumenteazăşi El ev i
isedocument eaz ăşi prelucrează
pr
elucreazăinfor
maţia i
nf ormaţ ia,
î
nv aţ ăsăex punăunconţ i
nutcoer ent,l
ogic,
expr esiv
Mesaj ul est eemi spr edominantpe Mesaj ul esteemi spr edomi nantpecal e
calev er bal ă, unidirecţional
ă,dela verbal ă,del ael evispr eprof esorşi invers
profesorspr eel ev
Mesaj ul est eper ceput,decodif
icat Mesaj ul esteper ceput ,decodi ficatşi uti
l
iz at
şiutilizatpr edomi nantpasi vdecăt r
e apar entpasi vdecăt reprofesor
elev
Maj or itateaî nt r
ebăr i
lorsunt Maj oritateaî ntrebăr il
orsuntf or mulatede
formul at edepr ofesor elev i
Laî nt rebăr ileelev il
orrăspunde Laî ntrebăr il
eel evilorrăspundmai î
ntâi
profesor ul colegi i
Infor maţ i
aset r
ansmi t
enumai prin I nf ormaţ iaset ransmi t
epr incanal edi verse,
canal ul v erbal pebazaunormi jl
oacedeî nv ăţământdi verse
Pr of esor ul oferăşi primeşteunf eed Feed- back- ul seof er ădecăt repr ofesordupă
-backsl ab, necunoscândef i
cienţa consul tar eaopi niei colegil
or
activităţ iişi gradul dedecodifi
carea
i
nf ormaţ i
ei decăt reelevi
Înv ăţ areasepr oducepr in Înv ăţareasepr oducepr inpr elucrarea
memor ar e i
nf ormaţ i
ei

4. 1.2.1.Pov estirea
Pov estirea est e o met odă ex pozitiv
ă car e const ăî n pr ezent area
verbală sau scr i
să,a unorf apte,ev eniment e,î nt âmplăr iaut ent ice sau
i
magi nat e,într-unst ildescr iptiv-
nar ativ,cucar act erpl asti
c,int uiti
v ,concr et,
evocat orşiemoţ i
onal , r
espect ândor donar eaî nt impşispaţ iuaobi ectel orşi
acţiunilor.Ut i
l
izar eamet odeiî ndemer suldi dact ici mpl i
căunconţ inutde
povest it,unpov esti
t orşiunaudi toriu.Pr ofesor ulcar ei ntenţ i
oneazăsă
i
ntegr ezepov est iriînl ecţi
eseconf runtă cu cât ev aîntrebăr i:Decesă
uti
li
zezepov estiri
?Cepov estir
isuntadecv atel ecţiei?Cum pov est eşte?
Cucescopi nt
roducem pov estiriînlecţ i
e?Scur tel
epov estiriintroduse
î
nmoment eleî ncar eel ev i
isuntobosi ţ
isaupl icti
siţi constit
uiecondi ment ele
caref rângmonot oniademer suluididact i
cşicr eeaz ăacelest ăriemoţ i
onal e
caref accai nf ormaţ iasăsef ixez eput ernicî nMLD.Pr intr-o pov est i
re
atr
act ivă,r edat ăcut alent,t r
ansmi tem i nformaţ iişt ii
nţi
fi
ceî nsoţ i
tedeo
carcasă de sent iment e,i magi ni,sunet e car ei mpr esionează put er nic.
Pov estireaunei exper ienţet r
ăite,aunuif aptaut ent ic,constituieosi tuaţ iede
î
nvăţ are,unmodeldeur matsaudeev i
tat.Opov est ir
econst i
tuieunpr etex t
dedi alog, unpr im passpr erez olvareaunuisi tuaţii-
pr oblemăsauaunuicaz ,
ocont rov ersăsauodi lemă.O pov estirescur t
ă," şocant ă"pent ruauzşi
mint eest emaisemni fi¬cativăşimaiv al
oroasădecâtosut ădedenumi ri

54
propr i
imemor atesaudecâtz ecidei nformaţ iist ocat eî nMLDşineut i
li
z ate
vreodat ă.
Cepov estirisuntadecv atel ecţ i
ei?Cândsel ectăm pov estir
ilepent ruo
anumi tălecţieur măr im concor danţ aconţ inut uluiacest eiacucelall ecţiei
,
l
imbaj ulşil ungi meat ext ului
.O pov estirebunăi mpl icăor elatarel ogică,
cronol ogicăşil aobi ectaev eniment elorsauf apt elor,speci ficămoment ulîn
caresepr oduceacţ iunea,car acterizeaz ădet aliatper sonaj eleşi“ scena”pe
careseder ul eazăf apt eleî naşaf elcaunci ti
torsăî şir eprezintemi ntal
î
nt r
egult ablou.Pr inint ermedi ulunuil i
mbajex pr esiv,cudi versef iguridest i
l
,
opov estirenaşt eemoţ iiî nsufletulci ti
torului.Pent ruol ecţiedegeogr afie
alegem pov est i
riscur t
e( 1-2par agr afe)pent rucăaceast ămet odăar emai
mul troluldeav ar i
ademer suldidact ic,deacr eauncadr uaf ecti
vopt i
m,de
amot ivaşi ast imul adecâtdeat r
ansmi teinf or maţ iişti
inţ i
fi
ce.
Cum pr egăt i
m conţ i
nutulpov est i
rii
?Ex i
st ădi ver sepr ocedur idea
selectapov est i
rilepent ruol ecţie:al egem t ex tulî nf uncţ i
edeunobi ectiv
cogni ti
vsauat it
udi nal;i ntroducem unt extadecv atsubi ectuluişipecar el-
am găsi tîntr-osur săoar ecare;căut ăm di v ersepov est i
ridespr eot emăî n
reper t
oriulpr opr i
usaudi nal tesur se( căr ţi
,r adi o,tel eviziune)cuscopul
precisdea cr ea emoţ ii
,suspanssau a da f armecl ecţiei.Dacă t ex t
ul
i
dent ifi
catest el ung,sel ectăm idei l
ecar enei nt ereseaz ăsaur eformul ăm
textulî nîntregime.Opov esti
rebunăar ecât ev acar act eri
stici:li
mbajşist i
l
l
iterar;se pr ecizeaz ă moment ul( data,or a)şil ocul( local i
tatea,ţ ara,
cont i
nent ul)î n car e se pet r
ece f apt a;se r elat eaz ă acţ i
unea î n ordinea
desf ăşurăriiei;semenţ ioneaz ăper sonaj elecar esăv ârşescacţ i
unea. .
Aplicaţ i
e:Anal izaţidacăaceast ăpov estiresat isfaceacest econdi ţ i
i.
“Eraof oar tefrumoasăpl ajă,ceamaimar e, ceamaipl ăcutăpecar eov ăzusem de
cândpl ecasem di nI quitos…Făr ăaspuneuncuv ânt,Tomasser i
dică,îşidădul aopar te
cuţit
ulşiseî ndepăr tă…Euî mimaicăut am cev at utunpr i
nbuzunar e,cândCar r
anza
scoaseunţ ipătî nfricoşăt or .ElGer manoî şiluăpuşca,i areu,l aî ntâmplar e,macet a,
repezindu-neî naj utorull ui,fărăsăşt im despr eceer av orba…
-Tomas!st ri
găElGer mano.Tomas!Ceţ is-aî ntâmpl at?
-Staţipel oc!At enţie!Bâl bâibătrânulcaucher o.
Deodat ăWal terr ăcni :
-Imbeci lul
e!Săţ iseî ntâmpl eţieaşacev a?…
Căscaiochi i,dardegeaba;nusev edeaudecâtar bori,arbuşti
,liane,ierburiînalt
e,
cuf r
unzel ate,di ntrecar ecât evat r
estiiînălţ
ândî nv ăzduhni ştef l
oriroşii
,straniişideo
senzual i
tateapr oapeumană.
-Bagă- ţirepedecapulî napă!î ipor unciWal ter;chiardenu- ţ
itrece,nicir ăunu-ţi
poatef ace…Undet edoar e?
-Capulşiochi ulîncar eam pr imitol ovit
ură…
-Despr eceest ev orba?î ntrebaieu.
-Deunhi til…unar boldef uegosauar bor edef oc.Semainumeşt eşiar bolde
saludos…Nut epoţ iapr opiadeeldecâtdupăce- ifacioser iedet emenel e.Tr ebuiesă-l
saluţiscoţ ându- ţ
ipăl ăria,săit eî nchinicur espectşicur toazi
e,spunându- icuvinte
plăcute;atunciî lpoţ iat ingef ărăpr i
mej die.Astfel,cândî iajungila-ndemână,î ţitr
ageo
l
ov i
turăcuocr eangăşi -
ţilasăsă- ţipiceî ncapt oat ef runcteleroşii
,caret ear dcuzeama
l
or .

55
Erauncopăceldev reot r
eimet ri,cuf r
unzev er zişisubţ ir
i,pli
ndef ruct
est acoji
i,
caf alsular boredepi perdinPer u,cuscoar ţ
agr anul oasăşicenuşi e.
-Faimosulv ostruhi ti
l,
spuseieu, nu-idecâtosenzi t
iva.
-Încearcă,totuşisăf i
ipoli
ti
coscuel ,altfel,păzea!Tomasapăţ it
-oşiar edet r
as
vreooptzi ledacănugăsi m papayer,carenucr eştedecâtî ngr ădi nicevamaici vil
i
zate…
-Eibine,număt em, spuseieu.Pădur eaof ieaf ermecat ă,darpent rumi nenumai
pânăl aunpunct .Osă- ţiarătalt
fel…
Vorbind,măapr opiasem, sfi
ost otuşi,bachi art emăt or ,
măr turi
sesc, apoihotărât.
Or amur ămaij oasăschi ţăomi şcaredeat ac, darf uomi şcaremoal e,decar emă
feri
iuşor .şiastfelajunseiî ncetpânăî nmi j
loculcor oanei ,av ândgr i
jăsănuat i
ngni cio
frunză.
-Vezi ,spuseieu,căeosenzi ti
va.Copaculacest a“ viu”nuar edeaf acecu
politeţea,poţ isă-lşiînjuri
;atâtadoarcă- imaif rumossă- iv orbeşt ipoli
ti
cos!Aşacăam
drept ate.Iarcândneî ntorsesem lamal ,Tomasî şiv ârîcapulî napă,caor aţăcar ecaută
viermiî nmâl .Poatecă dur ereais-amaipot olit
,darobr azulst ângi -
ar ămasacoper itde
obăşi căur i
aşă,apăr utăpeoumf l
ăturăîntinsădel af runt epânăl abărbie.

(
Rober tGai ll
ard,pag.90–92, 1983)

Pent r
ui mpr esiear t
ist i
căarf ibinev enit ef ot ogr afiil
e,unf ondmuzi cal ,
pent rul ocalizar eaî nspaţ iusuntnecesar ehăr ţile,darf or ţapov est i
riiodă
pov est itorul.Pent r
uaî nv ăţasăcr eăm emoţ ii
,sent i
ment e,at itudinisunt
necesar eexer ciţiidel ect urar ecuv ocet are, chi arî npr ezenţ auneiper soane.
Înmul tesi t
uaţ iiam ascul tatpov est i
ridi ncar enuam î nţel esapr oapeni mi c
deoar ece v itez a er a pr ea mar e,r elatarea er a monot onă,pl i
ct i
sitoar e,
i
ncoer entă.Uni ipov estescî ntr-unmodpl ăcutpent rucădi spundet alent ,dar
artapov est i
riiseî nvăţ ăpr i
nex ersare.Def iecar edat ăcândv or bim av em
prilejulsăexer săm capaci tăţil
enoast redepov estitori.I mpor tantest esă
conşt ientizăm, săanal izăm şi săcor ectăm st il
ul nost rudeapov est i
.
Cândşicâtpov estimî nl ecţ iadegeogr af i
e?Lecţ ianusesubst i
tuie
uneisceneî n car epr ofesor ulest e act orulcar eof er ă spect acol ulunor
î
nl ănţ uirideev eni ment eoar ecar e, l
asol i
citareael ev i
lorşi spr eamuz ament ul
l
or .Făr ăat ransf ormal ecţ i
aî nt r
-ocol ajdepov est iri
,or icemomentarput ea
ficondi ment at cu o scur tăr elatare a unuif apt aut ent i
c.Al eger ea
moment uluipov esti
rii
,număr ulşidur at adepi nddecompet enţasaust ilul
pedagogi calpr of esorului.Pov estiri
leseut il
iz eaz ăî nspeci alî nl ecţiil
ecuun
conţ inutmaidescr ipti
v ,at âtl agi mnaz i
u,câtşil al i
ceu.Chi ardacăv ârsta
elev i
lorest emaimar e,l i
ceeni isuntr ecept iv ilapov est i
ridebunăcal it
at e.
Într-ol ecţ i
esepotut i
liz amaimul tepov estiri,daracest easăf i
escur teşi
i
nt eresant e.Dacă ur măr im f eed- back- ulof eritdecl asă,neadapt ăm cu
uşur inţ ăst i
lul lacapaci tat eal ordeconcent rar eşi lapl ăcer eadeaneascul ta.
Cum i nt roducem met odicopov est ir
eî nl ecţ i
adegeogr afie?
a.Pr of esor ulpov esteşt e.Lecţ i
aest espect acol ulî ncar epr of esor ul
est eî ntotdeaunaunar tistcar ecr eeazăper manentşii repet abi lrolulpecar e
î
ljoacă.Pent r ucaopov est iresăai băef ectuldor itest enev oi edel iniştedi n
par tea el ev il
orşide t alentdi n par tea pov est itorului .Mi cit rucur isunt
necesar euneor ipent ruacapt aat enţiagr upul ui:scăpat ulunuicr ei onj os,

56
pronunţ ar
eaunuicuv ântcuv oceput er nică,deschi der eacat alogul uisaua
uneicăr ţi
,f or mul areauneiî nt rebăr ii nci tant e,f i
x areapr ivir
iiasupr acl asei ,
î
nt reruper eadi scur sul uiet c.I ndi ferentî ncemomentut ili
z ăm pov est irea,
capt ăm at enţ iael ev ilorpr i
nmesaj edef orma:“ Cândam v izitat…mis- a
î
nt âmpl atcev ai nt eresant …” ;“ Am ci titî nt r-ocar teoî ntâmpl ar epecar eaş
vreasăocunoaşt eţ işiv oi ”;“Am ci ti
tî nt r-or ev istăcev acem- aşocat…, cev a
cenumi -
av eni tsăcr edcăest er eal…” ;“ ier iam v ăz utl at elev izoroscenă
car em- aî ngr ozi t…”Î ngener al est ebi nesămenţ ionăm r olul pov est itor ului î
n
eveni ment( mar t or,ci titor ,spect atorl at el evizorsau ci nemat ogr af ),să
i
ndi căm sur sa de unde est e ex trasă pov est i
rea ( v i
aţ a per sonal ă,z iar,
telev i
zi une,r el atar eaunuicol egsaupr iet en)pent ruaut ent ifi
car eaf apt ul ui.
Fiecăpov est i
ml ibersauci tim unt ex test enev oiesăof acem ex presi v,cu
accent uar eaunorcuv i
nt esaupr opozi ţii
,cupauz e,cuoi ntonaţ iev ar i
at ă,cu
o i mpl icar e emoţ ional ă ev i
dent ă. Pr in gest ică şimi mi că ex pr imăm
sent iment ele,si mpat ia,admi raţ ia sau dezapr obar ea,di spr eţ ulf aţ ă de
acţ i
unear elat ată.Făr ăaaşt ept aapl auze,dacăur măr im cuat enţ ieex pr esi a
feţeişiochi icel orcar eneascul tăv om r ecept af eed- back- ulcar eneest e
ofer itpent rur ol ulj ucat .Si t
uaţ iadeî nv ăţ ar enuseî nchei ecuul timascenă
pov est ită,ciof er i
m cel or l
al ţiposi bilitat ea dea- şiexpunepăr er i
le,dea
extr age i dei l
e di n aceast ă exper ienţ ă. După pov est irea f apt ului,
eveni ment ului ,înt âmpl ăr i
i,f enomenul uiet csol icităm păr eril
eel ev i
lorpent ru
valor if
icar eaconţ inut uluişipent ruaneasi gur acăauf ostat enţ i.“ Undes- a
pet recutacţ iunea?Cef eldear bor el e- acr eatpr obl emeper sonaj elor ?Dece?
Car eaf ostat itudi neaper sonaj el orf aţ ădear bor e?Dece? ”Pov est ir
eaest e
valor oasăpr inconcl uz ii
lel acar eaj ungel ev iiconst ituindunmodeldeur mat
saudet er
mi nându- isănur epet egr eşel ilef ăcut edeal ţi
i( "Uni iî nv aţ ădi n
exper i
enţ aal tor a, alţ i
i ni ci dinex per i
enţ apr opr ie").
b.El evulpov est eşt e.Î nconceper eauneil ecţ iimoder nedegeogr af i
e
i
nt egr ăm si t
uaţ i
ideî nv ăţ areî ncar eel ev iicr eeaz ăsausel ect eaz ăpov est iri
pe car el e pov est esc col egi lor.Pr in acest e pr ocedee se f ormează
capaci tateael ev ilordear edact aopov est i
r eşideapov est i
.Cândsol ici tăm
redact areauneipov est ir
ipr eci zăm cl arcer inţelepecar el ev asat isf ace
text ul:domeni ull acar eser ef er ăsubi ect ul( fenomengeogr af i
c,cat ast rof ă,
î
nt âmpl arev izionat ăl at elev izoret c) ;lungi meat ext ului;st i
lulf ol osi t( liter ar).
Speci fi
căm dacăpov est i
reaî nf aţacol egi lorsev af acepr i
nci tireat ext ul ui
sauf ăr ăsupor tscr is.Dacăpr eci zăm căt oţiv orpov esti,doz ăm t impulî n
funcţ iedenumăr ul membr il
orgr upul ui.Dacăt oţi elev i
i sepr egăt escpent rua
pov est işinuaupr i
lejulsăof acăt răi escsent iment edef rust rar eşiî şipi erd
î
ncr eder ea î n pr of esor .Pent ru a nu- idezamăgiam put ea opt a pent ru
variant acănumaiuni idi nt r
eeiv orf isol ici taţ isăpov est eascăşisel ecţ iase
vaf acedupăr egul ist abi l
iteî mpr eunăcumembr i
i grupul ui.
Apl icaţ i
i:
Pov est i
ţiî n200decuv inte,cuunl imbajl i
ter ar,oî nt âmpl ar ecu
car act ergeogr af i
cpecar eaţ itrăi t-
o.Daţ iunt it
lupov est i
rii.Pr ez ent aţi-oor al

57
expresi
vcolegil
or.
Pov est

iîn50depr opoziţ
ii
,cuunl i
mbajliterar,
celmaispect aculos
evenimentgeografi
cvizi
onatl atel
evizor
.Daţiunt i
tlupov est
ir
ii
.Prezentaţi-
o
oralcol
egil
or.Enumeraţinoţiuni
l
especi f
icegeografieipecarele-
aţiuti
lizat.
Pov esti
ţipeopagi nă,cuunl i
mbajl i
terar,înor di
necronol ogică,
desfăşur
areaunuiexcursiisauvizi
te.Daţiunti
tl
upov est
iri
i.

4. 1.2.2.Descr ierea
Descr i
er eaest eomet odădi dact icăpr incar eseex puneex presiv ,or al
sauscr is,unconţ inutel abor atpebazaobser vaţiei,prini ntermedi ulcăr eia
suntpr ez ent at ecar act erist icileex terioar et ipi ceal eobi ectelor,fenomenel or ,
procesel orşipr i
ncar eseaccent ueazăaspect el edef or mă,di mensi une,
cont extder el aţ ii
,det aliiet c.Pent ruanuseaj ungel a descr iptivism –
accent uar ea aspect elor ex t
erioar e, nesemni ficative al e obi ectel or şi
fenomenel or- ,i nsi st ăm asupr adet al i
ilorext erioar eesenţ i
aleal er eal ităţ i
i
studi ate.Camet odădi dact ică,descr i
er eai mpl icăunaspectdi nr eal i
tat e
car eest edescr is,acţ iuneadeadescr ie,conţ inutulr ezultatdi naceast ă
acţ i
une, unaut orsauemi ţăt or ,unci titor, unr ecept orsingul arsaucol ect iv .
Cucescoput il
izăm descr ier i
leî nl ecţ iil
edegeogr afi
e?Făr ăacopi a
stil
ull ecţ ii
lordel it
er at ur ă,odescr ier ei nt egr at ăî ntr
-ol ecţ i
edegeogr af i
e
est eunmi j
locef icientdeseducţ iespr eact ivitateadecer cetarear eal ităţ ii
,
unst imul entpent ruapr inder eacur iozi t
ăţ iişipent rudezl egareami ster elor ,
unmomentî ncar epr of esor ulest eocăl ăuz ăcar edef rişeaz ăîmpr eunăcu
elev i
isăio j ungl ăr eal ă,nu cont rafăcut ă cu scop di dact i
c.Di ncol o de
i
mpr esi aar tist icăpecar eoof er ădescr ierea,ex istăacear ealitatepecar e
i
ndi v i
dul sper ăsăodesci freze.
Apl i
caţ i
e:Compl etaţ il i
st a de ar gument e pr in car e susţ i
neţ ief i
ci enţ a
i
nt rodu¬cer iidescr ierilorî nl ecţiadegeogr af i
e:pent rucr eareaunuicadr u
afect ivadecv at( emoţ i
i, sent iment e);pent rucaascul tătoriisauci titoriisăî şi
repr ezint e un aspectalr eal it
ăţ ii( fenomen,pr oces,obi ect,decupajdi n
spaţ iulgeogr af icet c) ;pent rucapr i
v i
tor iiunuiaspectr eal,fotograf iat,filmat ,
repr ezent atgr af ic sau car tograf ic să î nţeleagă component ele acest ui a,
relaţii
ledi ntrecomponent eet c.
Cet i
pur idedescr ier iut i
li
z ăm î nl ecţ i
adegeogr af i
e?Cuscopdi dact i
c
avem posi bilitat eadeaopt a,înf uncţ iedeobi ect ivşidev ârstael ev i
lor ,at ât
pent rudescr i
er i li
ter ar e, câtşi pent rucel eşt iinţ i
fice.
a.Descr ierea geogr af i
că şt i
inţ i
f i
că.Descr ierea,una di n pr imel e
met odedecer cet areşt i
inţ ificăut i
lizat eî ngeogr afiecaşt ii
nţă,consemnează
rezul tatel eobser vaţ ieiv izual eşiaex per iment ul uisubf ormăder epr ezent ăr i
aleobi ect elor ,f enomenel orşipr ocesel ordi nt er it
oriulst udiat,cuaj utor ul
unuisi stem det ermi nat de si mbol ur i
,mat ri
cişigr afice. Descr ier ea
pregăt eşt et r ecer eal acer cet areat eor et icăaobi ectuluisaupr ocesul ui.S.
Mehedi nţ i(1930)r ecomandacadescr iereasăf ie:
hal ogei că–săpr ez i
nt ecompar at i
vobi ect el
eşipr oceseledeacel aşi

58
ti
pdi nspaţ iul geogr afic;
 hol ocr onică – să pr ezint e ev oluţ i
a cr onol ogi că a pr ocesel or
geogr afice;
exact ă – săpr ez i
nt ecar act eristicial eobi ect elorşif enomenel or
obţ inut epr i
nmăsur ar e;
expl icat ivă – săl ămur eascăgenezaobi ectel orşir elaţiiledi nt re
component e;
anal itică – săcar act erizezecomponent el espaţ iuluigeogr af i
cşi
relaţ i
il
edi nt reel e;
si nt etică–săr edeacar act er i
st icileesenţ ialeal espaţ iul uigeogr af ic
(regi une)l uat ăcaî nt reg;
conf or mă– săsuger ezei magi nicâtmaiasemănăt oar er eal i
tăţ i
i
(sunet ele, mi r osul ,di nami caf apt elorgeogr afice) ;
conci să–săr edeaesenţ ialul făr ăaseabuzadedet alii;
 car act er i
st ică – să r edea aspect ele şi f or mel e cel e mai
repr ezent ativ eal et er i
tor iului saupr ocesul ui;
l imbajgeogr afic,nul i
t erar–săut i
li
zez enoţ iuni ledegeogr afiecar e
i
mpr i
mădescr ieriiunconţ inutf ărăcar act erist i
ci l
iterare;
l imbajmat emat ic–săpr ezi ntei nfor maţ i
ileî ntr -
uncodmat emat i
c,
chiarcur iscul deanuf i î
nţ eleasădecâtdecăt respeci alişti.
b.Descr ieril
egeogr aficel iterar e( lect ur i
legeogr afice)auur măt oar ele
car act eristici :
l imbaj ull it
er ar: cuf igur idest il(epi tete, compar aţ i
i,met af or eet c);
det alier e:subl inier eaaspect eloresenţ iale,darşi adet al ii
lor;
af ect iv itate:scopuldeai mpr esi ona, nudeai nf or ma;
subi ect ivitate:i nter vinei nt er pret areaaut orului ,făr ăpr eocupar epe
aspect ul exact ităţiiinf ormaţ i
ilor;
Met odol ogi adescr ier i
i
a.Pr egăt i
readescr ieriiî nai nt edel ecţ i
e cupr inde:al eger eat ext ului
dint r-ocol ecţ iededescr ierisaudi ndi fer i
tesur sedei nf ormar eî nf uncţ iede
obiect i
vel e l ecţ i
ei; sel ect ar ea secv enţ elor di n t ext ul al es; exer sar ea
prezent ăr i
idescr i
er ii( cit i
re ex pr esi v ă,cu v oce) ;al eger ea mi jloacel orde
î
nv ăţ ământut ilizatepent rususţ iner eadescr i
er i
i(fot ogr afie,di apoz itiv,f i
lm,
har tă,muzi căet c);pr oi ect areasi tuaţ ieideî nv ăţare( f
or mul ar eaî ntrebăr ilor
car ev orf iadr esat eel ev ilorşi asar cinilordel ucr usauî nv ăţar e) ;
b. Demer sul di dact ic ur mat î n l ecţ ie cupr inde di ferite et ape:
comuni car easar cini l
ordel ucr uşiaobi ect i
v uluiv izat;pr egăt ireaaf ect ivăa
elev il
orpent rusecv enţ adedescr ier e;ci tireat extuluişt i
inţificsaul iter arde
căt re pr of esorsau un el ev ;descr ier ea i magi nii;f or mul ar ea î ntrebăr ilor
refer it
oar el adescr iere:Car esuntcar act eristicileesenţ ialeal epei sajul uipe
car el -am descr is?Î nceanot impaf ostf otogr afi
atpei saj ul?et c;ev al uar ea
rezul tatelorel ev il
ordupăsar cinadel ucr usauî nv ăţare.
Cer i
nţ epr ivi
ndut il
izar eadescr i
er il
orî nl ecţ ie

59
Conţ inut ul :descr ier eav i
zeazăat i
nger eaunuiobi ect i
voper aţionalî n
l
ecţ ie, nudoarunul afect iv;
 Moment ul:descr ierea est e ut ili
zat ăî n moment ulî n car e se
abor deazăsubi ect uldescr is;odescr ier eşt i
i
nţ if
icăsaul iterarănuconst it
uie
or ecompensăof erităel ev i
lorpent rucăauf ostcumi nţisauomodal itat ede
compl etar eaunuii nt erv aldet i
mpr ămasl iberl asf âr şitulor ei.Descr ierea
poat ef ii ntrodusăî nor icemomentall ecţ iei:îndobândi reacunoşt inţel or,în
fi
x ar easauev aluar eal or .
 Dur at a:o descr ier e pr ea l ungă est e adesea pl i
ctisitoar e şinu
concen¬t reazăat enţ iael ev i
lorpet otpar cur sulei ;dacădi ntr-odescr i
ere
l
ungădor im săf ieaudi at eanumi tei dei ,leci tim doarpeacel eaşii gnor ăm
frazel ecar enuausemni ficaţ i
ador ită.
Număr ull ect uril
orut il
izatev ariaz ăî nfunc ţ
iedeobi ectiveleur măr ite,de
afect ivitateaş i vâr st ael ev i
lor ,desubi ect ul abor dat ,
dec ompet enţ apr of esor ului
etc .Abs enţ asauabuz uldedesc ri
er idăuneaz ăpr oces ul uideî nvăţ areaunei
ştii
nţ e.
Pr ezent ar ea:odescr ierepr ez ent atădeunpr of esorcompet entse
păst reazăî nMLD ael ev ilor.Aceeaşidescr i
er eef ect uat ădeunpr of esor
plictisitconst i
t uiedoarunpr il
ejcael ev iisăf iepr eocupaţ idel ucr ur imai
atract i
ve.
Situaţ iideî nv ăţar ebazat epemet odadescr ier i
i
Audi er eauneidescr i
erişt i
inţ i
f i
ceci ti
t edecăt repr ofesor , făr ăl uar ea
not iţelor .Ef icienţ aacest eisi tuaţ i
ideî nv ăţareest emi cădeoar eceaudi enţ i
i
reţin0–5di ni nf ormaţ ie.
Audi ereauneidescr ieril i
terar eci ti
tedecăt repr ofesor ,făr ăl uar ea
not iţelor.Dacădescr i
ereaest eex pr esiv ă," şocant ă"pent r
uauzex ist ăşansa
cav olumuldei nf or maţ iipăst ratî nMLD săf iemaimar edecâtî nsi tuaţ i
a
ant er i
oar ă.
Audi er eauneidescr i
erişt i
inţ i
ficesaul iterareci titădecăt repr of esor ,
cul uar eaunornot iţe.Dacănusepr eci zeaz ăceanumesănot ezeel ev ii
,ei
suntat raşiadeseadei nf ormaţ iil
enesemni fi
cat i
v eşief i
cienţasi tuaţ ieide
î
nv ăţ areest emi că.
Audi er eauneidescr ierişt iinţificesaul i
ter arebazat ăpeunsupor t
fotogr aficsaucar togr afic.Ef icienţ asi t uaţ i
eideî nv ăţar ecr eştecant itat ivşi
cal i
tat i
vdeoar ecev it
ezader ecept areşicant i
tateai nf ormaţ ieii nt ratepr i
n
canal ul vizual est emul tmai mar e.
Descr i
er eaşt i
inţificăsaul iterar ăel abor atăşipr ezent at ădecăt re
elev i.Ef icienţ asi tuaţ i
eideî nv ăţarecr eşt edacăel ev i
icunosccar act er ist i
cil
e
necesar edescr ier iiel abor atedeeişicondi ţi
ilepecar el ev orsat i
sf aceî n
moment ul pr ezen¬t ării
. După audi er ea descr ieril
or ,col egi i apr eci ază
cal i
tăţ i
lel ucr ăr ilorşi apr ezen¬t ăr i
i,for mul eaz ăobser vaţ ii
, î
ntrebăr i etc.
Apl icaţ i
i:

60
Descr i
eţ iliterarcelmaif rumospei sajobser vatî nl ocalit
at eanat ală
(o pagi nă).Daţ iun t i
tlu descr i
er ii
.Local iz aţipe har tă pei sajuldescr is.
Argument aţidecepr ef eraţiacestpei saj.
Descr ieţ işt iinţifi
c,cr onol ogicunf enomengeogr af i
cobser v atde
căt rev oi(opagi nă) .
 Descr ieţ işt iinţif
ic,cr onol ogic un pr oces geogr af i
c nat ur alsau
ant ropicşispeci fi
caţ icei nfluenţ eaav utasupr acomponent elormedi ului(o
pagi nă) .
Descr i
eţ iştiinţ ifi
cunspaţ iuput ernicdegr adat( opagi nă).
 Descr ieţ işt iinţif
ic /l iterarst r
ada pe car el ocui ţi( 20 r ândur i)
(l
ocal izarea î n spaţ iu,di mensi uni ,di spuner ea,di mensi unea şiaspect ul
clădi r
ilor,esteticast răz ii
,at i
tudi neaoameni loret c)`.
Descr i
eţ iştiinţ ifi
c/l it
er arpei saj uldinf ot ogr afie(30r ândur i
).
Descr ieţ işt iinţifi
cpei saj uldi nf otogr afieut il
izândnoţ iunile:al bie
mi nor ă,albiemaj or ă, vale, chei ,v ersant , i
nter fl
uv i
u( şasef raz e).
Descr i
eţ işt ii
nţ if
icpei saj uldi nf otogr afier ăspunz ândl aînt rebăr il
e
următ oare:Pecef or măder el iefest esi tuatpei saj ul?Pecet ipder ocăs- a
format pei sajul? Ce car act er isticiau v er sanţ ii? Ce car acteristiciau
i
nt erfluvii
le?Cecar act eri
st i
ciauv ăil
e?Cecar act eristi
ciar ev eget aţia?Ce
i
nf luenţ eant r
opi cesuntv izibileî nacestpei saj ?
Descr i
eţ işt iinţ if
iccar act er i
sticilepădur i
idef oioasedi nl ocal i
tatea
voast rădupăur măt or ulpl an:l ocal i
zar e,st ratificar eav eget aţi
ei,î năl ţi
mea
plant elor,v ari
et a¬teaspeci i
lor ,densi tateav eget aţ i
ei,fizionomi aar bor i
lor,
relaţii
lecucomponent elemedi ului (
aer ,apă, sol ,faună, oameni etc).
Descr ieţ işt i
inţ i
fic asemănăr il
e şideosebi ril
e di ntre pădur ea de
foioaseşi t
aiga( stepăşi tundr ă) .

4.1.
2. 3.Expl icaţia
Explicaţiaest eomet odădidact i
căexpoz it
ivăprincaresepr ezintăun
conţI
¬nutşt ii
nţ if
icî ntr-osuccesi unelogi că.Conţ i
nutulşti
inţi
fi
cv ehiculatprin
expli
caţiev izeaz ă un f enomen,un pr oces,un f aptsau gr up de f apte
geografice,ot eor ieet c.Demer sulex pli
cat i
vi mpuneor donareainf ormaţ i
il
or
î
nsuccesi unel ogi că, adicăsăser econst it
ui etraseulcauz ă–desf ăşurare–
efecteal unui f enomen, processauf apt.
a.Demer suldi dact ic alex pl
icaţieii nduct i
ve a unuif enomen sau
procesgeogr af ic.Î n expl icaţi
epar cur gem un demer si nductivdeoar ece
operaţial ogicăpor neşt edel acazur ipar ti
cular elagener al,adi cădel a
concret( fapt e,obi ecte,f enomene)l aconcept e,legi,teori
i.Succesi unea
l
ogicăademer sului induct i
vcupr i
nde:
 Anal izar ea f enomenul ui ( Cum se pr oduce?) cupr i
nde t oate
i
nformaţ ii
leobţ inut epr i
nobser vareamani festăriiacestui
aînr eal
itatesaupe
bazaunuisupor tgr afic,fotografi
csaucar tografic.Sedescompuneî ntregul
şiseanal i
zeazăf iecar ecomponent ,relaţii
ledi ntrecomponent e,r el
aţ i
il
e

61
dintrecomponent eşi întreget c.
Spaţ iulîncar esepr oducef enomenul( Unde? ).Sepr eci zeaz ăpoz iţi
a
pe gl ob,di mensi unile spaţ i
ul uiî n car e se pr oduce,l imi tel e spaţ iului,
geosf ereleaf ectateet c.
Ti mpul( Când? ).Sepr eci zează:moment ulpr oducer iif enomenul ui
(dacăst areadescr i
săest eact ual ă,t recut ăsauv i
it
oar e) ,dur ata( i
nt erval ul
det impî ntremoment ulî ncar eî ncepef enomenulşimoment ulî ncar ese
sfârşeşt e;pent r
u st abi lirea dur at eise ut ili
zeaz ă uni tăţ ide măsur area
ti
mpul ui
: secunda, mi nut ul, ora, ziua, luna, anul et c);frecv enţ a( măr imeacar e
i
ndi cădecât eor isepr oduceunf enomenî ntr-
ouni tatedet imp) ,per ioada
(i
nterv al
ulde t i
mp după car e se r epet ă un f enomen,r epr oducându- se
consecut i
vv aloril
eunei măr imi caract er isti
ceacel uif enomen) .
Cauz a(Dece? )est eunf enomensauuncompl exdef enomenecar e
precedăşiî nanumi tecondi ţi
idet er mi nat e,prov oacăapar iţi
aal tuif enomen,
denumi tef ect,căr uiaîiser v eşt ecapunctdepl ecar e.Cauzar eaest er elaţ i
a
î
nt r
edouăev eniment esaust ăr idel ucr uri,careconst ăî npr oducer eaunui a
(uneia)decăt recel ălat( ceal altă).Sepr ecizeazăcar eest ef or ţa/for ţele,
agent ul/agenţ ii
,f actorul /fact or iicar e det ermi nă pr oducer ea f enomenul ui
respect i
vşicar esuntobi ect eledi nr eal itateasupr acăr oraseacţ ionează.Se
specificădacăest eocauzaper manent ăsaut empor arăcar eacţ ionează
numaiî n anumi te condi ţ i
i.Î n gener al,f orma obi ect elor ,mani festar ea
exterioar ăaf enomenel orsaupr ocesel or,der ular eaf apt elor ,ef ect elesunt
vizi
bile,însăcauz el esuntascunse.
Condi ţi
il
esuntf apt esauî mpr ejurăridecar edepi ndeapar iţ
iaunui
fenomensaucar ei nfluenţ eazădesf ăşur areauneiacţ i
uni ,put ând- of râna,
stimul asaust opa.Condi ţii
lei nf l
uenţ eazăcal itat i
vşicant itativf enomenul
saupr ocesul .
Ef ectele(conseci nţ e,rezul tat e,ur măr i)suntf enomenecar er ezultăî n
modnecesardi ntr-oanumi tăcauz ă,f ii
ndî ntr
-ol egăt urăi ndest ruct i
bilăcu
aceast a.

Tabel
ul4.
5.For
mar
eagheţ
iidi
nzăpadăî
ngheţ
ari

Cauză( fenomen) Condi


ţi
e Ef
ect(fenomen)
Ninsoarea T<0oC Depunere(apăînstaresol i
dă)
Strat
uldezăpadădepus T>0oC Topi
re(apăî nstar
el i
chidă)
Apa î n star
el i
chi
dă di
n T<0oC Recr
ist
alizeazăînstratuldez ăpadă( apă
st
rat î
nstaresol i
dă)for
mândf i
rnul
Recri
stali
zări
l
er epet
ate Tasar
e Gheaţă densă, t ransluci
dă ( gheaţa
gheţ
arul
ui)

Pri
nexpli
caţi
abazatăpear gument
areraţi
onalăsepăt r
undedel a
for
masaumanifest
areaext
eri
oarăaobiectel
orsauprocesel
orînesenţ
alor,
sedezv
ălui
efactor
iicar
edeterminăexist
enţasauproducerealor
,rel
aţi
il
e

62
dintr eel ement e,pr i
nci piileşil egile,seedi ficăt eor iil
ecuunni velînal tde
abst ract izare.Pr inex plicaţ iesef ormeaz ăr aţ i
onament ulgeogr af
ic,adi că
"facul tateadeagândicor ectşidest abilir elaţ i
ir igur oase,deadescoper i
rapor t
ur ilogi ceî ndi stribuţ iaspaţ ial
ăaf enomenel or "( R.,Br unet ,R.,Fer ras,
H. ,Ther iy, 1993, pag.375) .
Pent ru ex pli
caţie al egem un conţ inutaccesi bilel ev il
or ,car e se
pret eazăl adespr i
nder eacuuşur inţăaceeaceest ecar act eristicşit ipic.În
timpuldemer sul uiexpl icat ivut il
izăm di alogulr et oricsauadr esăm î ntrebăr i
pent r
u a ev al ua dacă el ev iişi -
au î nsuşitcor ectşiconşt ientconţ i
nut ul
expl icatant erior .Cer em să r epet e pe scur tcel e pr ez ent ate ant er i
or ,îi
sol i
ci t
ăm săf or mul ezer egul i
, săi nterpretez ef apt e.Î ntrer uper il
esuntscur t
e
pent r
uanusepi erdef irull ogi calex pli
caţ iei.Act iv i
tateapr ofesor ul uiest e
predomi nant ă, compar at ivcuceaael evil
or.
b.Expl icaţ i
ai pot et ică.Î n expl i
caţiai nduct i
v ă se pl eacă de l a un
fenomen r eal ,darî n expl icaţ iai potetică se por neşt e de l aoî ntrebar e
i
pot etică:Ces- arî ntâmpl adacă. .
.?Sepr esupunecăsepr oduceunanumi t
fenomenşiacest aconst ituiecauzapent rual tf enomen.Ex .Ces- arînt âmpl a
dacăarcr eşt ecant i
tat eadedi ox i
ddi nat mosf er ă?Cr eşt er eacant i
tăţ i
ide
dioxi ddecar bondi nat mosf erăardet erminaacumul areauneicant ităţimai
mar ideener gi e.Ceef ectar eaceast a?…cr eşt er eat emper at ur i
iaer ului.Ces
-arînt âmpl adacăarcr eşt et emper aturaaer ul ui mai mul t?…s- art opi gheţ arii
.
Ce s- arî ntâmpl a dacă s- art opigheţ arii? …arcr eşt e ni v eluloceanul ui
planet ar .Ces- arî ntâmpl adacăarcr eşt eni vel uloceanul uipl anet arcucâţ iv
a
met ri
?…arf iinundat esupr afeţ emar idecâmpi e, oraşeet c.Î nacestexempl u
se obser v ă cum f i
ecar ef enomen const itui e cauz ă pent ru al tf enomen,
det ermi nândr eacţ i
iînl anţ .
c.Ex plicaţ iaanal ogi că.Î ndemer sulanal ogi csecompar ădouăobi ecte,
fenomene,pr ocesesauf apt esi mi larepent ruadescoper iasemănăr il
eşi
deosebi riledi nt reel e.Pebazaanumi torasemănăr iseconchi decăunel e
propr i
etăţ iident ifi
catel auncazsuntcar act er i
st iceşicel uide- aldoi lea.Pr i
n
compar ar ea pr ocesel orşif enomenel oract ual e,a r ez ul tatel orl or ,cu
rezul tatulpr ocesel ormaiv echisau pr in compar ar ea f enomenel orşi
procesel ordeacel aşif eldepeî ntreagasupr afaţ ăapl anet eiser econst itui
e
ev oluţiaf enomenel orşiapr ocesel or.Ex pl i
caţ i
aanal ogicăseut il
i
zeaz ăî n
studi ul unorţ ăr i,aunorr egi uni sauaunorsi stememai puţ inex ti
nse.

4.1.3.Metodedei nstr
uirecentrat
epeact ivi
tateael evil
or
Princomuni careieşim dinizolar
e,nei ntegrăm însoci etateaumană,
obţinem şit ransmitem informaţi
i.Chiardacăer aGut enber gşipr ogresul
cal
cul atoarel
oraur ăst
urnatraportuldintr
ecomuni careaor alăşiscr i
săîn
favoareacel eide-
adoua,di al
ogulrămâneesenţ i
alînr elaţi
il
ei nterumaneşi
î
nadapt areaomul uilamediulsocial.Î
ncondiţii
l
er eformeiî nvăţământ ul
uiun
obiectiv esenţi
alest e de a-iînvăţa pe elevisă comuni ce v erbal.Ar t
a
conv ersaţi
einuest eocapaci tatemoşt enit
ăşinuseî nv aţăasi stândl aun

63
di
alogcal
aunspect
acol
,ci
exer
sândşi
respect
ândr
egul
i
.

4. 1.3. 1.Conv ersaţ ia


Conv er saţ ia est e o met odă di dact ică or al ă i nterogat iv
ă car e
vehi cul eazăi nf ormaţ iipr indi alogbaz atpeî nt r
ebăr işir ăspunsur i,i
nfor maţ i
i
ceseî ntr epăt rundpeoax ăv erticalăî ntrepr ofesorşiel evisaupeoax ă
orizont al ă, într eel ev i.
Rol ulî ntrebăr il
or pr of esor il
or . Pr i
n di versel et ipur ide î nt rebăr i
prof e¬sor ul :concent reazăat enţiael ev il
orasupr asubi ectului;st imul ează
cur i
oz itat ea,i nteresulşimot ivaţia;conduceconv ersaţ iapent rucael ev iisă
atingăobi ect iveleî nv ăţ ăr i
i;conducedemer suldedobândi reşideexer sarea
cunoşt inţ elor ;det ermi nă exer sar ea comuni căr iiî nt rei ndiv i
zi;det emi nă
cadr ulaf ect ivşior gani zat or i
calî nv ăţăr iiîncl asă;i mpuneconst rânger isau
l
iber t ateî nmani fes¬t areapr ocesel ordegândi re; l
imi teaz ăî nvăţar eael ev ului
l
ao si mpl ăr ecitar ea unori nfor maţ i
imemor atesau i nvităl ar ef lecţ i
e,
specul aţ i
e,r econst r
ucţ i
e,cr eaţ i
e;det ermi nă conv i
nger ea că i deil
e sunt
mal eabi l
e,v ar i
abi leî nf uncţ iedeemi ţător ,r ecept or ,timpet c;îiînv aţ ăcă
i
dei lecr eat edef i
ecar eauv aloar e;const ituieunmodelasupr aaceeacese
aşt eapt ădel aeişiseapr eci az ă(dat eexact e,r eflecţ iiper sonal e,prelucr ar e
dei nf or maţ ieet c);cont roleazăcanal eledecomuni car e,l edeschi depr in
î
nt rebăr işil eî nchi de adesea pr inr ăspunsur i;deci de şinomi naliz ează
par ticipanţ i
il a act ivităţ il
ev erbal e al e cl asei ;deci de moment ul
,dur ata,
frecv enţ a,f or ma par ticipăr iide- al unguluneiper ioade st abi l
ite ant erior;
det er mi năni vel uldegândi rel acar esuntsol i
citaţ ipent ruar ăspundel a
î
nt rebăr i; ver ificădacăel eviiposedăanumi tecunoşt inţe; dez voltăput er eade
j
udecat ăael ev i
lor.
Rol uli nt ervenţ i
ilorel ev i
lor.El ev i
iî ntreabă cu scopulde a pr imi
răspunsuldecar eaunev oie,i nf ormeazăasupr adi ficul tăţil
orcucar ese
conf runt ă, comuni căopi nii
, sugest ii,propuner i,sol uţii,dov edesccal itat eaşi
cant i
t ateacunoşt inţ elor .
Sugest iipr i
vindcomuni car eav erbal ăî nl ecţ ie.Det ipulş icor ect
itudi nea
for¬mu¬l ăr i
iş iadr esăr iiînt r
ebăr il
ordepi ndeef ici
enţ acomuni căr i
iş iaac t i
v i
tăţi
i
deî nv ăţar e.
Sugest iipr i
v i
ndf or mul ar eaşiadr esar eaî nt rebăr i
lor .Acest eaart rebui
săsat isf acăanumi tecer inţe:
săf i
econci sepent ruaf ireţinut euşordecăt reel ev i;
sănucupr indăr ăspunsulî nf ormul ar eal or( Aşa- icăPământ ulest e
sfer ic? );
sănuducăl ar ăspunsur imonosi labi ce( Pământ ulest esf eri
c?Da/
Nu) ;
sănucupr indăt ermeni necunoscuţ idecăt reel ev i;
săcupr i
ndăosi ngur ăî ntrebar eînt r-unenunţ ;
sănuf i
ef or mul at eşiadr esat edubl et edeî ntrebăr i(întrebăr idubl e)
deoar eceel ev iinuşt iul acar esăr ăspundă( Car eest est ructur av erticalăa

64
atmosf ereişi caresuntel ement elechimi cecomponent e?)
săai băgr adededi f i
cultat
edi feritepent ruaf iantr
enaţ imaimul ţi
elev iî
nconv ersaţ i
e;
săcunoaşt em dacăr ăspunsulv af igăsi tîncunoşt i
nţeleant eri
oare
aleel evil
or ,pehar tadi ncartesaudi nat las,înt extullecţi
einoi ,îndi cţi
onar
saupr i
npr el ucr areament al
ăaunori nformaţ i
i;
săpr eci zăm sur saîncar eeleviivorgăsir ăspunsulpent rupr ev enir
ea
der utări
işi af acil
itaf ormularear ăspunsul ui.
leadr esăm cl aseipent rucaf i
ecar esăgândească, apoinumi m el evul
carev arăspunde.
lasăm t i
mpdegândi reşir eflexiepent ruaf ormular ăspunsulî n
funcţ i
ededi ficultateaî ntr
ebăr ii
;nunegr ăbim cuî ntrebăriajutătoar eşini ci
nusol i
cit
ăm i medi atunel evsăr ăspundăsausăcompl etezeunr ăspuns;
nuf ormul ăm oî ntrebar enouădecâtdupăceam pr imi tr ăspunsul
cor ectlaceaant erioară;
formul âm î ntrebăriesenţ ial
eşi accesi bil
e, î
nfuncţ i
edeni velul clasei;
dacăel ev i
iîntreabă, estedepr ef eratsănul er ăspundem l aî ntrebări
direct,niciodat ă,ci săleîntoar cem cut actî ntrebarea:Tucepăr er eaidespr e
aceast ăpr obl emă?Undecr ezicăaigăsir ăspunsull aaceast ăî nt rebare?
deoar eceel ev iiî
nv aţăsăr ăspundăsi ngur il
aî ntrebări
.

Tabel
ul4.
6.Exempl
edef
ormul
ări
greşi
teşi
for
mul
ări
cor
ect
eal
eînt
rebăr
il
or

For
mulăr
igr
eşi
te Formul ări
cor ect
e
Cum cur
geSomeşulMi
c?(.
..
repede) ÎncedirecţiecurgeSomeşul înCl
uj?
(.
..
delavestspr eest.)
Dinceest eal cătuităMar eaBr it
anie? Caresunti nsulel
emar idi
nRegatulUni
t
(.
.di
ni nsul e...,dinpământ ..
.) alMarii
BritaniişialI
rlandeideNord?
Poţ isă- mi spui caresunti nsulele..
.? Caresunti nsulel
esituateînsudul
(Da.) Franţ
ei?
Ceav em acol o?( Noinuav em acolo–î n Ceresursenat ur
aleareChi na?
China–ni mi cdeoar ecenusunt em
proprietar i
!)
Cev aimpor taOl anda? Ceimpor t
ăOlanda?( act
ivi
tat
e
Cepoţ i săspui despreMunţ iiCarpaţi
? pr
ezentă)
(.
..
căsuntî nalţi,frumoşi...
) Cealti
tudi
nemaxi mă/subdi v
iziuniau
Laagr iculturăcepoţ i
săspui ?(..
.căeste Munţi
iCarpaţi
?(precizăm cl
arcecer em!)
i
ntensi vă...
, secul ti
văcereal eetc.,căare Caresuntcaract
eristi
cil
eagricult
uri
i
douăr amur i...
) ol
andeze?
Cet ipcecl imaav em?( Nunoi avem un
ti
pdecl imă, ciîntr-oregiuneest especi fi
c Cet
ipdecl
i
măest
especi
fi
cUngar
iei
?
untipdecl i
mă. )
Ceani mal eî nt âlni
mî nsav ană?(Noi nu
mer gem î nsav anăcasăî ntâlnim Ceanimaletr
ăiesc/exi
stă/sunt
animal ele!) speci
fi
cesavanei?
Cât et i
pur i depr odusev ulcaniceex i
stă? Cetipur
ideprodusevulcani
ceexist
ă?

65
(tr
ei)
Dinceest ef or
matunvul
can?(r
oci,
lav
ă, Caresuntcomponent
eleapar
atul
ui
mat eri
ale,
cenuşă,mat
eri
erăci
tăetc.
) vul
cani
c?
(confuză)
Erupţ i
avulcani
căar
einfl
uenţ
ăasupra Ceinfl
uenţ
ăareoer
upţ
iev
ulcani

cli
mei ?(Da) asupr
acli
mei?

pent rucael ev iisăexpunăl ogicunconţ i


nutampl ur ecomandăm
î
ntre¬băr il
e care necesi tăr ăspunsur imaiv aste decâto succesi une de
î
ntrebări scurte.
succesi uneadeî ntrebăr isăcupr indăpr oblemel eesenţ ialealelecţ
iei
şisăev idenţiezel egăt uril
edi nt retemel eşi i
deilealtorl ecţ i
i.
săf ieor donat el ogi cşigr adat ,maiî ntâiî ntrebăr ireferi
toarela
problemel eesenţ iale, apoi întrebări princar esol i
cităm det al
ii.
săf iecor ect edi npunctdev eder eştiinţi
fi
cşi gr amat ical.
Sugest i
ipr ivindf ormul arear ăspunsur il
or.Răspunsur il
eart rebuisă
î
ndepl i
neascăanumi tecer i
nţe:
săsat i
sfacăcompl etcer i
nţelef ormul atedeî ntrebare;
 să dov edească el abor are per sonal ă conşt i
entă,î ntemeiată pe
î
nţeleger eafaptelor ;
sănur epr oducămecani cunr ăspunscunoscutant erior;
săf i
ef ormul ateî npr opoziţiicompl ete(cupr edicat),nuî njumătăţi
depr opozi ţ
ii
;
sănuf ief ormul at eer onatsaugr euaccept abi l
;
săf ierost it
ecuov oceput ernicăpent ruaf i auz it
edecăt retoţi
;
săf iedat eindi vidual şi nu" î
ncor "decăt r
et oţ ieleviidincl asă;
cândest eî ntrebat ,el evular edr eptulsăt acădacănucunoaşt e
răspunsulsausădecl arecănuşt ie;f i
ecar earedr eptuldeagândial t
fel
decâtcei lal
ţi
.

Tabel
ul4.
7.For
mul
ări
greşi
teşi
for
mul
ări
cor
ect
eal
erăspunsur
il
or

For mul
ărigreşit
e For mulăricorecte
Însavanăî ntâlni
mlei,gi
rafe. .
. Însavanăexistă/sunt/tr
ăiesc.
...
Avem munţ i
,dealur
i,câmpi i
. ÎnRomâni aexistă/suntdealur
i,
Suntem într-ozonămunt oasă. munţi.
Barcelonaseaf l
ăaici
.(nuseaf l
ăîncl
asă) Înreal
it
ate,suntem înclasă.
Aicibatalizeeleper
manent( nubatpe Barcel
onaest esituatăînSpania.
hart
ă/î nclasă) Ali
zeelebatdinspret r
opicespre
Alteoraşearmai fi
... ecuator
.
Vapoar el
eci rcul
ă.(
nuaur oţ
i)
Trenuril
emer gpecăileferate. Al
t eor
aşesunt.
..
Vapoarel
enavi
ghează.
..
Trenur
il
ecir
cul
ăpecăil
efer
ate

66
Sugest iipent ruconducer eadi alogul uişiof erireaf eed- back- ului.În
comuni careacuel ev iiart rebui săr espect ăm anumi t
ecer inţe:
pent ruar ăs pundeel ev ulr i
di cămânas aues tenomi nal i
zatdi rectde
cătrenoi ;
sol icităm săr ăspundăşi el ev i
i carenuseanunţ ă;
 nu l ucr ăm excl usi v cu anumi ţiel ev ideoar ece t oţiex ersează
comuni ¬car eav erbal ă;
dacăni ciunel evnur idi cămânapent r uar ăspunde,r eformul ăm
î
ntrebar ea,f or mul ăm oî nt rebar eaj utăt oar e,dăm oi nfor maţ iesupl iment ară
sausol icit
ăm unel evsăr ăspundă.Î nsi tuaţ i
i
leî ncar eel ev i
inudor escsă
răspundă căut ăm pr ocedeel e adecv ate pent ru a- iscoat e di ni ner ţ
ie,
i
nv estigăm cauzel eşi leî nl ăt urăm.
nucomuni căm î ncetcuunel evî nf aţ ahăr ţ
ii,tabl eisaucat edrei;
ceil
alţinuaudmesaj el e, aparsuspi ciuniî npr ivinţ anot ăriisausecr eeaz ăun
momentdei ndi scipl i
năî ncl asă( comuni car edet ipcabi năt elefoni că);
dacăf ormul ăr ilesuntgr eşi t
er epet ăm r ăspunsulf or mul atcor ect;
cândel ev i
ir epet ăgr eşel ile,pr eci z ăm î nceconst ăgr eşeal aşicum opot
corect a;
nuet ichet ăm unr ăspunsgr eş itnumaipent rucăes tedi feri
tdec el
gânditdenoi ;
 nu pr etindem el ev i
lorex actf or mul ar ea ut i
lizată de căt r
e noi
deoar eceî idet ermi năm sămemor ez emecani c;
dacăr ăspunsul est ei ncompl etsaui ncor ectcer em det alii
;
t oat eî ntrebăr ilepr imescobl i
gat oriuunr ăspuns;
 când el ev ult ace,mani fest ăt eamă sau nel i
nişte,î lî ncurajăm
nonv erbal ,
pr inî ntrebăr i aj ut ătoar esaui nfor maţ ii supl i
ment ar e;
t olerăm l aî nceputunel egr eşel ifăr ăaî nt rerupeel ev ulpent r
uanu- l
i
ntimi da, bl
oca; pepar cur sî l vom at enţ ionaî npr i
v inţagr eşelilordef ormul are
arăspunsur i
lor ;
 conf irmăm sau i nfirmăm r ăspunsulpr in st i
mul iv erbalisau
nonv erbal iadecv aţ i,cuaj ut orul model elorf igur al e, obiect uale, logiceet c.;
r ecur gem câtmaidesl aî nt ăriripoz i
tive( încur ajare, laudă, subliniere,
rel
uar e de i dei ,conf irmar ea r ăspunsul uiv alor os)pent ru ca el eviisă
dobândeascăî ncreder eî nsi neşi înnoi ;
 anal izăm conţ inut ulr ăspunsul ui,f or ma de ex pr imar e,l imbaj ul,
capaci ¬tateadeanal iză,si nt ezăşii nt erpret areaunuiconţ inut ,capaci tatea
deacomuni ¬caet c.
dov edi mr ăbdar e, cal m şi înţ eleger e;
mani fest ăm i nter esv izibi lpent rumesaj ulemi sdeel ev ;elev i
iper cep
foartebi nepr ef ăcăt or ia, at itudi neanoast răf aţădeei ,chi ardacănoicr edem
căei nuaucapaci t ateadeanedesci f
r agândur i
le;
 ev it
ăm cont rolulav er siv( r i
dicul izar e,doj ană,sar casm,cr iti
ci,
pedepseexager at e).Dezapr obăm şicor ect ăm cut actunr ăspunspent ruca

67
elev iisă nu t răiască sent iment e de r uşine,f rust are,car e bl ocheaz ă
comuni car ea.
dacăunr ăspunsst ârneşt er âsul clasei leper mi tem săr âdă;
nui mpunem el ev il
ori dei lenoast r
e;
nudomi năm l ecţ i
apr i
nmonol og,cil ăsăm el ev iisă-şiex punăi dei l
e
şisăl esusţ i
năpr inar gument e;
st imul ăm şi coor donăm comuni car ea;
asi gur ăm r espect ar ear egul il
ordi alogul ui(v orbeşt enumaiosi ngur ă
per soană,at uncicândiseper mite;dacăi nter vinedi nneat enţ ie,î şiv acer e
scuze) ;
ev ităm dev ieriledel asubi ect ;dacăt ot uşiam dev i
at, reveni mr epede
l
apr oblemai niţi
al ă;
f i
ecar ear edr eptl aopi ni eşi arer esponsabi litateaopi nieiper sonal e;
f i
ecar erespect ăidei lecel orlalţi;
i dei lecel or l
al ţisuntcombăt utepr inar gument e,nupr i
nnegar esau
atacl aper soană( inj ur i
i,insul te,ameni nţăr iet c);neopunem i deilorcel orlalţi
şinui ndiv izilorcaper soane.
Tipur ideconv er saţ i
e
Conv ersaţ i
acat ehet icăsauconv ergent ăcupr indeosui tădeî nt rebăr i
repr oduct iv e( mnemot ehni ce, închi se, conv ergent e)car enecesi t
ăr ăspunsur i
scur te,exact eşi uni ce.
Utilizăm conv er saţia cat ehet i
că pent ru a act ual i
z a i nf or maţ ii
memor at e:Car eest eceamaiapr opi at ăst eadePământ ?( Soar el e)Câţ i
sat eliţ
iar ePământ ul?( …unul )Cânds- af ormatsi stemulsol ar ?( …acum cca
5ml d.ani )Ci neadescoper itl egeagr av itaţiei?( IssacNewt on)Ceest eun
met eorit?( …un f ragmentde cor p cosmi ccar e cade pe o pl anet ă. )Ce
element echi mi cepr edomi năî nSoar e?( H,He)Î nceţ ar ăest esi tuator aşul
Bucur eşti?( Români a) .Î ncâtt i
mpaj ungel umi nadel aSoar el aPământ ?( cca
9mi n.)
Utilizăm conv er saţ i
acat ehet icăpent rui dent i
ficar eaunori nf or maţ ii
expr imat eî nf ormă car togr af ică ( Car e est et i
tlulhăr ţi
i?Pr in ce semn
conv enţionalsuntr epr ezent ateşosel elepehar tă?Car esuntpor turiledepe
l
itor alulr omânescalMăr i
iNegr e?Cer âur imar idi nRomâni asev ar săî n
Dunăr e?),gr af i
că( Cer eprezi nt ădi agr ama?Ceaspect esuntpr ez ent at el a
l
egendă? ),f ot ogr af i
că ( Ce t ipur ide v eget aţ ie suntf otogr afiate?Ce se
obser văînpr imul planal fot ogr afiei?)et c.
Conv ersaţ i
acat ehet icăpoat ef iut i
lizatăî nor icemomentall ecţ i
ei:
cândor gani zăm per cepţ iaunordet aliidi nr eal itatesauî nr epr ezent ărial e
realităţii
;cândur măr i
m săasi gur ăm unr itmr api dînsuccesi uneaî nt rebăr il
or
şir ăspunsur il
or;cânddor im săant renăm î nconv ersaţ iemul ţ
iel ev i;când
fi
x ăm sauev aluăm cunoşt inţ eleexact e; î
nsi t uaţ ii
lecar ev izeaz ădezv oltar ea
memor iei.Î nconv er saţ i
acat ehet i
cănuur măm î ntot deaunaunt raseuî n
ordi nelogi că.

68
Conv ersaţ ia eur istică sau di vergent ăaf ostdenumi t
ă conv er saţ ie
mai eut i
că( gr .moşi re,naşt ere)şiconv er saţ iesocr at i
că( ''
ar tadeamoşi
spiri
tul'')dupănumel ef i
losof uluigr ecSocr ate,car eaut i
lizat-ocapeun
procesdedescoper ireşicr eaţ ieacunoşt inţel or.Pr i
nconv ersaţ ieeur istică
eleviisuntconduşipascupas,î nt rebar edupăî ntrebar e,peunt r
aseul ogi c,
spre cunoaşt erea unui aspect ( f enomen,pr oces) al r eal i
tăţii
,spr e
descoper i
reaadev ăr uluicunoscutdecăt recelcar econduceconv er saţ ia.
Pent ruel abor ar eaconşt ient ă,l i
ber ă,per sonal ă,cr eat oar ear ăspunsur il
or
eleviiact ual i
zeaz ăi nfor maţ i
ist ocat eî nmemor iesaudi ndi ferit
esur se,l e
procesează,l easambl eaz ăî nf or menoi ,inedi te,pr ini nt ermedi uloper aţ iil
or
gândi ri
i,ar aţionament uluişiai magi naţ i
ei .Rol ulşt i
inţ eiest edeaex plica
reali
tat ea,de a descoper icauzel e ex ist enţ eiobi ect elor,a f enomenel or,
procesel orşif apt elor, deaexpl icadesf ăşur ar eaşief ect eleacest ora.Scopul
conv ersaţ ieieur i
st i
ceest eca el ev ulsădepăşească et apa per ceper iişi
descr i
er iir eal i
tăţ iişia păt runde î n esenţ a obi ect elor,f enomenel orşi
procesel or.El ev iiper cepuşordesf ăşur ar eaşief ect eleunuif enomensau
proces( uncut remur ,oal unecar edet er en,oi nundaţ i
e),î nsănuî nţ eleg
cauzapr oducer iiacest ui aşir el aţ i
il
ecar eex ist ăînt redi feritelecomponent e
aler eal i
tăţ i
iuni tare.Dacăpr of esor ulşiel ev ulsel imi teaz ăl adescr ier ea
medi ului geogr af i
c şinu oper ează pe t reapt a ex plicăr iicauzal ea
concept elor ,
al egi l
orşi at eoriilor ,demer sul l
orest epseudoşt iinţifi
c.
Înaceast ăconv ersaţ ieseut il
izeazăî nt rebăr ipr oduct ive( diver gent e,
deschi se) ,car enecesi tăt impdegândi r eşij udecat ăpent ruf ormul areamai
mul torr ăspunsur i var i
at e,ampl e, accept at ecaf ii
ndcor ect e:
deanal iză:Car esuntconseci nţel eunei erupţ iiv ulcani ce?
decompar are Car esuntasemănăr ile/deosebi ril
edi nt resatşi or aş?
dedef inire:Car esuntcar act erist i
ci l
eesenţ ialepecar el eaut oat e
l
acur il
e?
deor donar ecr onol ogi că/spaţ ială:Cum ev ol ueaz ăî nt imp/î n
spaţ i
uunci clont ropi cal ?
deexpl icare( cauzal e) :Deceî ni onosf erăt emper atur aest ede
o
1600C?Di ncecauz ăv ar i
az ăt emper at ur apev er ti
cal ăî nat mosf er ă?Ce
i
nf l
uenţ ear et emper atur aaer ului asupr ar oci lor ?
desi nt eză,car esol ici tăi dent ificar ear elaţ i
ilorşiaconseci nţ elor
acest oraî ntr-un v olum mar e de i nf or maţ ii:Cum se r ef l
ect ăî nr eli
ef
petrogr af i
aacest uimunt e?Cum semani fest ăi nf luenţ acl imeiî nz onar ea
element elor bi o- pedogeogr af ice acest ei uni tăţi de r elief? Car e sunt
caract eristici
lepar ti
cul ar eal emedi ul uiur banî ncar elocui ţ
i?
depr ognoză:Dacăt emper atur amedi eaat mosf ereiarcr eştecuun
gradat uncices- arî ntâmpl a?Ces- arî nt âmpl adacăardi spăr east rat ulde
ozon?
 de t ranspuner e a i nf or maţ iilor di ntr-un l imbaj î n al tul : Ce
caract eristiciesenţ i
al eal esav aneiobser vaţ iî nf ot ogr afie?Cecar act er istici

69
al
e gheţ arul
uiobser v aţiî n pr ofi
lull ongitudinaldi n desen? Car e sunt
deosebi r
iledint reMunţ i
iFăgăr aşşiMunţ iiBucegipecar el ei dentif
icaţipe
aceast ăhar t
ă?
Conv ersaţ i
aeur isti
căpoat ef iut i
li
zatăî nor icemomentall ecţi
ei,cu
sco¬pur iv ari
at e:dobândi rea noi l
orcunoşt i
nţe,f ix
area şiev aluarea lor,
dez v
olt area gândi r
iişia i magi naţiei.Aceast ă conv ersaţie det ermină
î
nv ăţarea act ivă a cunoşt inţelor,f acil
itează descoper irea şi cr eaţi
a
cunoşt inţelor;lasăl iber tateadecăut are,decer cetare,def ormul areamai
mul t
orr ăspunsur iposi bil
e,demani f
estareaspont aneităţiişiai niţi
ati
vei;
sti
mul ează cur iozitat ea,i nteresul ;dez voltă capaci tatea de a f ormula
î
ntrebăr i,deaexpl or a,deaex ami nacuat enţie,deai nterpreta.Est emai
i
mpor tantcael ev iisăv ehi culez ecunoşt i
nţecr eatesaudescoper itepr i
n
propriulef ortmi ntaldecâtsăut il
izezecunoşt i
nţ edobândi t
epr i
nmemor are.
Dacăel ev i
iînv aţădemer sulpr incar eajungl acauz al ucrurilor,chiardacă
i
nterv i
neui tarea,eir econst i
tuiedr umulsaudescoper ănoicăipent rua
aj
ungel aadev ăr .El ev iiînvaţ ăsăgândeascăcupr opriulcapşinuaşt eaptă
săgândeascăal ţ i
iînl ocul l
orpent ruagăsi soluţiilaprobleme.

4.1.3.2.Obser var ea
Obser v area est e o met odă di dact i
că de ex plorare pr i
n per cepţi
e
polimo¬dal ă,di rect ă,at entă şisi st emat ică a r eali
tăţiide căt re eleviîn
procesuldeî nv ăţământ .Eaconst ituiepr imulpasspr ecunoaşt ereşiî n
adapt ar eaf i
inţ eiumanel amedi ulîncar etrăieşt e.Pr i
nobser vareseadună
i
nf ormaţ i
iasupr ar eal i
tăţ ii
.
a.Tipur i deobser v are
Dupăi ntenţ ional itateaobser văr i
i
Obser vareaspont anăr eprezi nt ăper ceper eaal eatoare,nonsel ecti

aunoraspect eesenţ ialesaunesemni ficativeal er eali
tăţii
.
Obser vareadi rij
at ărepr ezint ăper ceper easel ectivăaunori nformaţii
despr er eali
tat e,conf orm unuiobi ect ivşiaunuipr oiectst abil
itant er
ior.
Obser v areaest edi rijatădepr of esor , tutor esaudecăt r
eel evulînsuşi.
Dupăni v elul cal itativ
 Obser var ea empi ri
că r epr ezint ă si mpl a pr i
v ir
e sau per ceperea
i
ncompl etă,uneor ier onat ăaunoraspect edi nr eali
tateşicol ectareade
i
mpr esi i
.
 Obser v area şt ii
nţ i
fi
că i mpl ică un pr oces compl ex de per cepere
atent ăşisi stemat icăaunorcar acter i
st icialer ealităţi
i,cuscopuldeasesi za
aspect elerel e¬v ant e,sur pri
nsecâtmaiexact ,obser vareapr elungindu-se
'

nt r
-unactdecl asi ficar e,deî ncadr ar eai nf ormaţ i
i
lorî nanumi t
ecat egorii
sauconcept eşideant i
ci pareaunorr elaţii
''(I
.Radu,M.I onescu,1983,pag.
129) .Eav izeazăobi ect i
v econf orm unuipr oiectel abor atanterior.Procesul
decol ectarepr inobser var eai nf ormaţ ii
lorest eur matdepr elucrarealorpr i
n
oper aţiideasoci er e,deanal iză,decompar ar e,deor donar ecr onologicăşi
spaţial ă,dei ntegr ar eşi i
nt er
pr etareaaspect elorobser v ate.

70
Dupăl ocul obser vării
Obser v areast aţi
onar ăest eef ect uatăt impî ndel ungat ,î ntr-unpunct
dint er en.
Obser var eaexpedi ţionar ăest eef ectuat ăde- al ungul unort rasee.
Dupămodul deobser var e
 Obser var ea di rect ăar eal i
t ăţiise f ace pr i
n cont actsenz or i
al
nemi jloci tcuaceast a.Cel emaiv al or oasel ecţ i
isuntcel eor gani zat eî n
medi ucândsuntst udi atef enomeneşi procesegeogr aficeaut ent ice.
Obser v areai ndi rectăar ealităţ i
isef aceasupr aunorsubst i
tut eal e
acest eia:f otogr afii,desene, hăr ţi,fi
lme, diapoz iti
ve, model e,di agr ameet c.În
acest esubst ituter eal it
at eaest econt raf ăcut ă, abstract izat ă, esenţ i
al izată.
Dupăanal izat orul ut i
li
zat
Obser v arev izual ă.Văzulest esi mţ ulpr incar eobţ inem pest e90l a
sut ădi ni nfor maţ ii
lememor ate.Pent ruobser vareav i
zual ăgeogr aficăS.
Mehedi nţii nsi sta asupr a al eger iiopt ime a punct uluişimoment uluide
obser v are, r ecomanda ex ami ¬nar ea at entă a f ormei , di mensi uni lor,
mat er i
al ului ,ar eal uluider epar tiţi
eaobi ect¬el or,ident ifi
car eaf ormel orde
tranzi ţie, ami şcăr i
lor,apr ocesel orşiaagenţ i
lorcar el edet ermi nă, i
arpent r
u
ocer cet ar eat ent ăar eal i
tăţ i
i,pr opuneadesenar eaaspect elorobser v ateşi
compar ar eacual tele.
Obser v areol fact i
v ă.Pr i
nmi rosi dent ifi
căm mi rosur idi fer it
e( gaz el
e
de eşapament ,amoni acul ,cl or ul,benz i
na,f ân,i er bă,cet ină)per cepând
sistemi cspaţ iul î
ncar et răi m.
Obser v areaudi ti
v ă.Pr inauzobţ inem i nformaţ iipr ivindi ntensi t
at ea
şif recv enţ apol uăr iisonor e,i dent i
ficăm speci idepăsăr isaudemami f ere,
vitezadecur ger eaapei ,sunet ul unei cascade, tunet ele, cut remur eleet c.
 Obser v aret act il
ă.Pr inpi păitobţ inem i nfor maţ i
idespr est ruct uraşi
text ur asol ului ,despr ecar act erist i
ciler oci lor,mi neralelor ,plant elor ,
et c
 Obser var egust at i
vă.Pr i
ngusti dent ificăm ex i
st enţ ami ner alelorî n
apă( clor ur adesodi ucar edăgustsăr at,cl orur ademagnez iucar edăgust
amar ).
Obser v areapol i
modal ăsef aceacumul ândi nf or maţ iipr inmaimul t
e
simţ uri.
b.Sugest i
i privindmet odol ogiaobser vării
Pr egăt irea obser v ării de căt re pr of esor cupr inde: f or mul ar ea
obi ect iveleoper aţ i
onal e;st abi l
ireaaspect uluicar ev af iobser vat( pei saj,
fenomen) ;al eger eaf ormeişit ipuluideobser v are( îngr upsaui ndi vi
dual ă,
staţ i
onar ăsauexpedi ţionar ă;di rect ăsaui ndirect ă);document ar eat eor et i

şimet odol ogi că;al eger eami j
loacel ordeî nvăţ ământnecesar e( fotogr afii
,
hăr ţi,di agr ame,bl ocdi agr ameet c);pr oi ectareapr ogr amul uideobser vare
(dur at ă scur t
ă sau l ungă) ,f ormul ar ea î ntrebăr ilor;el abor ar ea f i
şeide
obser v are.

71
Demer suldi dact icalobser văr i
idi rect eî nt er encupr i
ndemaimul te
etape: st i
mul ar ea mot ivaţiei pr in î ntr ebăr i, pr obl eme; comuni car ea
obiectivel orconcr et e,a subi ect ul ui,a dur atei ; i ndi car ea punct el orde
obser var e sau t raseul ui;f or mar ea echi pel orsau per echi l
or;pr eci z ar ea
met odol ogi eideobser var e;pr ez ent ar eaf işeideobser v areşiamodul uide
compl et ar ear ez ultat elor ( descr ier iv er bale,schi ţe,scheme) .Se pot
organizadi fer i
tesi tuaţ iideî nv ăţ ar e:obser vareacomponent elornat ural eşi
antropice al e medi ul ui,obser v ar ea unuipr oces nat ur alsau ant r opi c,
i
dent i
ficar eami rosur ilorşiasur sel or ,ident ifi
car easunet el orşiasur selor ,
i
dent i
fi¬car eat act i
lăaobi ect el oret c.
Demer suldi dact icdepr elucr areai nf ormaţ iilorobser v
at edecăt re
elevicupr inde:anal izar eai nfor maţ i
ilorobser vat e;pr el ucr ar eai nfor maţ ii
lor
colectat e;i nter pret ar eaşiexpl i
car eai nfor maţ ii
lor ;pr ez ent ar eaconcl uz ii
lor
î
nf aţacl asei subf ormăor alăsauscr i
să, însoţ itedegr afice, scheme, desene,
tabele,f ot ogr afii,hăr ţi; v erificar ea r ez ultatel or pr i
n met oda r ef lex iei
personal e,pr inexper iment , princompar areacual ter ez ultat e.
Demer suldi dact icdi rij
atdepr ofesoralobser văr iif rontaleaunor
repre¬zent ăr ial er eal ităţii(fot ogr afii,hăr ţi,di agr ame,f i
lme,desene,model e
tri
di¬men¬si onal e et c) cupr inde: st imul area mot ivaţ iei pr in î ntrebăr i
,
probleme;comuni ¬car ea obi ect ivel orconcr ete;pr ez ent ar ear eprez ent ăr ii
;
formular eaî nt rebăr i
lordecăt repr of esorcuscopulanal izeişii nterpr et ăr i
i
reprezent ăriisau anal i
zar ea v er bal ăar epr ez ent ăr iide căt re pr of esor ;
formular ea r ăspunsur i
lor de căt r
e el ev i; compl e¬t ar ea r ez ultat elor
obser vaţ i
ei( descr i
er iv erbal e, schi ţe, scheme)î ncai etuldenot i
ţesauî nf işa
deobser vare;
Demer suldi dact i
c alobser v ăriiî n echi pe sau î n per echia unor
reprezen¬t ă¬r ial er eal it
ăţ iicupr inde:st imul areamot iv aţ i
eipr i
nî ntrebăr i
,
probleme;f or mar ea echi pelor sau per echi lor;di st r
ibui rea mat er ialelor ;
comuni car eaobi ect iv elorconcr et e;pr eci zar eamet odol ogi eideobser var e;
prezent ar eaf işeideobser vareşiamodul uidecompl et ar ear ez ultat elor
(descrier iver bal e, schi ţe, scheme) ;
Temă:Cum or gani zaţ iobser v areaunuif enomengeogr af i
cî nteren?Cum
organizaţ iobser v areaunui fenomengeogr af iccuaj ut orul unorf otogr af i
i?

4.1.
3.3.Probl emat i
zarea
Concept ulde pr oblematizare.Unuldi ntre obiectiv
ele ştii
nţeiest e
i
dent i
fi¬careapr oblemel orcucar eseconf r
unt ăsocietateaumanăî nv i
aţa
cotidi
anăşigăsi reasol uţii
l
oropt ime, argument ateşiconfirmatepr i
nmodel e
teoreti
ce sau pr act i
ce.Pr oblemat i
zarea est e considerată met odă de
cercetaredeoar ecemar il
edescoper ir
iştii
nţi
fi
ceaupor nitdelai dentif
icarea
unorpr oblemeşir ezolvarealors- aconcr eti
zatî ndescoper ir
eaunorl egişi
teorii
.Tendi nţ
aînv ăţământ ul
uiact ualestedeaapr opiapr ocesuldeî nvăţare
dedemer sulştii
nţifi
cşidev i
aţ ar ealăpent ruaf acil
it
aadapt areaî nt
r-o
societateî nper manent ăschimbar e.Înpr oiectar
eaşidesf ăşurareaunei

72
l
ecţ iiut ili
zăm pr obl emat i
zar eaî ndouămodur i:
camet odădi dact icăi ndependent ă,cândpr opunem el evilorsi tuaţ ii
-
probl emăî nt ercal at eî nscenar iulact i
v ităţii
, print r
esi tuaţ ii deî nv ăţar ebaz ate
peal temet odeşi pr ocedeedi dact ice;
pent rucr ear eaunuicadr upr obl emat izat ,eur i
st ic,cândl ecţiaest e
const ituitădi nt r-osui tădesi tuaţ ii-pr obl emăpr opuseel ev ilorspr er ez olv ar e.
Demer suldi dact icest esi mi l
arcel uişt iinţifi
cpr incar ecer cet ăt orulaj ungel a
esenţ af enomenel orsaupr ocesel orpr inst abi l
ireacauz elor ,condi ţiil
orşi
relaţiil
ordi nt reobi ect eşi fenomene, prinev idenţ i
er eaef ect elor.
Concept uldesi tuaţ i
e-pr obl emă.E.Păunconsi der ăsi tuaţ i
a-pr oblemăo
'
'sintagmăcar edesemneaz ăsi tuaţ iiledeî nv ăţar e( teor eticăşipr act i
că)pr i
n
car eî ncer căr i
leel ev il
ordeaf or mul aunr ăspuns( osol uţ i
e)suntbl ocat e
(tempor ar)de un obst acol ,a căr uidepăşi re sol i
ci t
ă ef ort,mobi li
z ar e
i
nt elect uală şimot ivaţional ăi ntensă' '( E.Păun,1991,pag.45) .Si tuaţ i
a-
probl emăest eosi tuaţ iecont radi ct or i
e( conf li
ct ual ă, par adox ală, undez acor d,
o neconcor danţ ă)î ntre cunoşt i
nţ el e ant er i
oar e despr er eal i
tate şinoi le
cunoşt inţepecar el edobândeşt eel ev ul.Cont radi cţ i
aex i
st ăat uncicând
elevuloper cepecapeunobst acolcet rebui edepăşi tşicândaceast aî i
gener eaz ă o st are conf l
ictual ăi nter ioar ă,o i ncer titudi ne sau nedumer i
r e
asupr acor ectitudi ni isi tuaţ i
ei -
pr obl emăsaui nfor maţ ii
lor .Si tuaţ i
a- probl emă
dov edeşt e ex istenţ a unor l acune î n cunoşt inţe,i nci tăl a căut are şi
declanşeaz ăpepl anaf ect ivt rebui nţadecunoaşt er e( compl et areal acunel or )
şiv oi nţ adeaor ez olva.Seel abor eaz ămaimul tei pot ez e,i arr ezol var ea
const i
tui e dr umulst răbăt utconşt ientpent ru conf irmar ea sau i nfi
rmar ea
i
pot ez el orcaant icipaţ i
ement alăasol uţ ii
lorşiadopt ar eai pot ez eiopt ime.
Situaţ ii
le-pr oblemănuser ez olvăpr inapl i
car eaunui algor itm sauaunorr egul i
î
nv ăţ ateant erior,cisol icitădescoper i
reaunorcombi naţ iider egul iadecv at e
situaţ i
ei ,deoar eceansambl uldef act or icar ei nt erv i
neest edef iecar edat ă
altul.Rez olvar easi tuaţ i
ei -
pr obl emăi mpl i
căoper aţ iiint elect ual edi f
er i
t ede
efect uat :dei dent ificar e, deanal i
z ă, decompar ar e, deex plicar e, deant icipar e
etc.Di n punctde v eder e psi hol ogi c se post ul eaz ă că pr obl emat izar ea
dez vol tăschemel eoper ator iial egândi ri
idi ver gent e,ant reneaz ăapt i
tudi ni le
creat oar e,i magi naţ ia,asi gur ândmot i
v ar eai ntrinsecăaî nv ăţ ării
.El eviiî nv aţă
săsol uţionez eosi tuaţ i
e- probl emăpr intr-undemer sşt i
inţ i
ficor donatl ogi c,
cronol ogic,f or mul eaz ăi pot ez e,ar gument eaz ăşicont raar gument eaz ă,deci d
soluţ iaopt imădi nt remai mul teposi bi li
tăţ ider ez ol var e.
Car act eristicilesi tuaţ i
ei -probl emăsunt :
Gr aduldedi fi
cul tat eadecv atcunoşt i
nţ elor ,ni vel uluidedez v
ol tar ea
gândi rii
, aabi lităţilorpr act iceşi i
nt er esel orel ev il
or ;
Rezol vabi litatea,adi căel ev iicr edcăsi tuaţ ia-pr obl emăar eunasau
mai mul teal ter nat iveder ezol var e;
Rezol v area pr i
nt r-o demonst raţ i
e ampl ă,bi near gument ată,spr e
deosebi redeî nt rebăr il
ecauzal e( Dece. ..
?Di ncecauz ă. .
.?)car enecesi tă
răspunsur i scur t
e.

73
Dr umulpar cur sdeel ev iînr ezol v are,t ehni cil
eşist ilul( Cum? )sunt
mai impor tant edecâtr ez ultat elesaucant i
tat ear eal izată( Cât ?).
Sugest iipr ivindmet odol ogi aprobl emat izăr i
i
a.Act ivit
at ea pr of esor uluiî nai nt e de l ecţ i
e cupr inde:f ormul area
obiect ivelor oper aţional e; cr earea / al eger ea si tuaţ i
ei-probl emă;
reor ganiz areai nf or maţ ii
lorv echişinoiî ntr-unsi stem uni tar;i dentificarea
variant elorder ezol var e;al eger eami jl
oacel ordeî nv ăţământ( manual ,har tă,
dicţionar ).
b.Act iv it
at eapr ofesor uluiî nlecţ iecupr inde:
pr ezent ar easi tuaţ iei-probl emă.Exempl u:Î npr ocesel eor ogenet i
ce
munţ i
isuntî năl ţaţ icucât iv acent i
met ripean.Cut oat ecăacest epr ocese
dur eazăsut edemi lioanedeani ,totuşimunţ iiceimaiî nal ţidepePământau
8848m.Di ncecauzămunţ iinuauî năl ţ
imeapecar eart rebuisăoai bă
conf ormî năl ţ ării
?
pr ezent ar ea mi j
loacel ordeî nv ăţ ământ( manual ul ,har t
af i
z ică a
l
umi i)
;
pr eci zar eacr i
ter i
ul uideaccept ar easol uţiei .Vorf iaccept atenumai
soluţ i
il
esusţ inut edear gument ecor ect e.
of er ireai nf ormaţ ii
lorsupl iment aresol i
citatedecăt reel evi.
c.Act iv i
tat eael ev il
orî nl ecţ i
e
anal izar easi tuaţ i
ei -
pr obl emăşir est ruct urar eainf or maţ ii
lor
-Ce( dat e,f apt e,condi ţii)cunoaşt em?( ..
.munţ iideî ncr eţ i
reseî nalţă
cucâţ ivacent imet ripean.Pr ocesel eor ogenet ice( deî năl ţareşicut are)
dur eazăsut edemi li
oanedeani .Altitudi neamax imăaunuimunt et erest ru
estede8848m. )
-Cenucunoaşt em?( .
..cucâtart rebui săseî nal ţeunmunt eî nsut ede
mi l
ioanedeani ?Di ncecauz ănuseî nal ţăat âtdemul t?)
-Car eest eneconcor danţ a/cont radi cţ i
a?( Dacăunmunt eseî nalţă
prin mi şcar ea or ogenet ică un cent imet ruî nf iecar e an,î ntr-o sut ă de
mi l
ioanedeanis- arî nal ţ
acu1000000m,darî nr ealitateni ciunmunt enu
areaceast ăal t
itudi ne. )
-Cesecer e?( ...săaf lăm cauzacar edet ermi năcamunt elesănuai bă
aceast ăal titudi ne)
document ar ea
-La ce l ecţ i
e am î nv ăţ atdespr ef ormar ea munţ il
orde î ncr eţire?
(reactual i
¬z ar eaşisel ectar eai nf ormaţ iil
ordobândi teant erior)Ceam î nv ăţat
despr eacestpr oces?
-Undegăsi mi nf ormaţ iilenecesar e?( studier eaunorsur set eor etice:
cărţ i
,rev iste,hăr ţi,sol i
citar eaunori nf ormaţ iisupl iment aredel apr of esor
saucol egi )( .
..am cal cul atcădacăunmunt es- arî nălţaî nf iecar eancuun
cent imet ru,s- arî nal ţaî ntr-osut ădemi lioanedeanicu1000000m.Cauza
careî mpi edi căacestpr ocesest edi ni nter iorulPământ uluisaudi nex teriorul
l
ui ?)

74
sol ici
tar eaunori nfor maţ iidel apr ofesor( .
..
Înnat urăşisoci etate
unele pr ocese suntdet er minat e de maimul te cauz e.Pr ocesel e nu se
producî nt otdeaunacuaceeaşi vi
teză, intensi t
ate, r
it
mi cit
ateet c.)
 r estruct urar ea i nfor maţ i
i
lor ( compar aţi
i, gr upare, anal i
zarea
factoril
orşicondi ţiilor,f or mul area i pot ezelor ).( .
..
ipoteze:a)Mi şcăril
e
orogenet icenusepr oducper manent ,exi st ăint ervalemar idet i
mpî ncar e
î
nălţarea st agneaz ă:b)Mi şcăr il
e or ogenet i
ce al t
ernează cu mi şcăride
cobor âre a scoar ţeit erest r
e;c)Mi şcăr il
e or ogenet i
ce cut ează şiî nal
ţă
munţ ii
,însăf act or iiext erni–pl oile,apel ecur găt oare,îngheţulşidez gheţul,
proceselechi mi ceet c.–î ier odeaz ăşiî iî mpi edi căsădepăşeascăanumi te
î
nălţimi.)
căut areaar gument elorpent ruconf irmar ea/i nfirmareai potezelor.
descoper ireaunorr elaţii
,legi,pr i
nci pii
,teor i
i.
compar ar eav ariant elorder ezol vareasi tuaţiei
-problemă( analizează
argument eleşi cont raar gument ele).
al eger easol uţieiopt i
me, argument areaşipr ezentareaei
d.Act iv
itat eapr of esor uluişiael evilor
conf ir
mar easaui nf i
rmar easol uţiei;
i nt egrarea i nf ormaţ i
il
ornoiî n si st emulcunoşt i
nţelorant erioarea
elev
ilor.

4.1.3.4.Demonst raţ i
a
Demonst r aţi
adi dact icăest emet odapr i
ncar emesaj ulest et ransmi s
elevil
ordecăt r epr ofesorpr ini ntermedi ulunuisupor tmat erial( nat ural,
fi
gur at
iv,simbol i
c)saupr i
nt r
-oacţ i
une.
Tipuri dedemonst raţ i
idupămi j
loacel eut i
li
zat e:
 demonst raţ i
e cu obi ecte şif enomene aut enti
ce di n nat ură şi
societate;
demonst r
aţiapr i
nacţ iuni;
demonst r
aţiipr insubst it
uteal er eali
tăţii:mat er
ial
et r
idimensi onal e;
mat e¬ri
al e gr af i
ce ( desene schemat ice,car toscheme et c);mat er i
ale
cartografice ( hărţi, pr ofil
e, bl ocdiagrame, di agr ame, car todiagr ame) ;
mat eri
alef otogr afice ( fotogr afi
i,diapoz i
tive,f ilme) ;mi j
loace si mbol i
ce
(simbolur igr af i
ce,numer i
ce,chi mice);mi j
loacel ogi ce(propozi ţ
ional e)î n
careseut il
i
zeaz ăuncodl ingv isti
c;progr amepecal culat
or.
Met odol ogi ademonst raţiei
Pregăt ireademonst r
aţieidecăt r
epof esorî naintedel ecţiecupr inde:
formu¬l areaobi ectiv ul
uioper aţ i
onal;aleger eaf enomenul uisaupr ocesul ui
carev af idemonst rat;document area t eor etică şipr actică;al eger ea
mi j
loacelorşimat erialelornecesar e;al eger eapr ocedeelorsaut ehni cilor;
executar eademonst raţiei.
Demonst r aţi
a pr opr iu-zisă de căt r
e pr ofesor î nl ecţie cupr inde:
stimulareamot ivaţiei;comuni car eaobi ectivuluiv izat;enunţareaadev ăr ului

75
car e v a f i dov edi t;pr ezent ar ea mat er ialelor şi mi jl
oacel or ut il
iz ate
(necunoscut e);ex ecut ar eaacţ iuni isi mul tancuconducer eaobser vaţieişi
raţionament ul ui elev ilor; sistemat i
zar eaşi fixar eacunoşt inţelor;
Par ticipar ea el ev il
or l a demonst raţ i
e cupr i
nde di v erse act ivităţ i
:
privescdemonst raţiaef ect uat ădepr of esor ; ascul tăşir ăspundl aîntrebăr il
e
formul ate;f or mul eazăî ntrebăr işiobser vaţ i
i;not eaz ăî ncai et ecunoşt i
nţ ele
noi .
Sugest i
i met odol ogi ce pr iv i
nd demonst r
aţ i
a. Când ef ect uăm
demon¬st ra¬ţ iaarf ibinesăr espect ăm anumi tecer inţ e:
demonst răm î naşaf elcaf iecar esăobser ve;
demonst răm î nmoment ull ogi cî ncar eseabor deazăsubi ectul,nul a
î
nceput ul lecţ iei dincr izădet impsaul asf âr şi tul l
ecţ iei caor ecompensă;
demonst raţ iapor neşt eî nt ot deaunadel aenunţ areaunuiadev ăr
(l
ege,t eor ie,pr inci piu)car eest edov edi tpr int r-ost r at egi edet ipdeduct iv,
prinev idenţ i
er eaaspect elorf izice, acţ ional eşi ideat iceesenţ ial
eal ereal ităţii
.
obi ect ulest epr ez ent atdoarî nmoment uldemonst r
aţ i
eipent ruanu
dist r
ageî nai nteat enţ iael evilor;
dupăpr ezent ar eaobi ect ul uil asăm t imppent ruf ami liarizareacu
acest a;
pr ezent ar eaobi ect uluiest eur mat ă decomuni careaobi ectivul ui,
expl i
¬car eacunoşt inţelornoi ,conducer eaobser v aţieişiar aţionament ul ui
elev i
lor ;ef icienţ aî nv ăţ ăriidepi ndenudeobi ect ulî nsi ne,cideact i
v i
tăţ il
e
organi zat eî nj ur ul acest uia;
or gani zar eal ogi căaper ceper iiobi ect uluicupr indeosui t ădeet ape:
i
nt uireaî nt r
egul ui, anal izacomponent el or ,ref acer eaî nt regul ui;
dupădemonst raţ i
e,el eviipr imescobi ect elepent r
uper ceper eaşi
obser ¬v ar eapol imodal ăopt i
măal or( roci ,mi ner ale,semi nţe,f osi l
e,pl ant e
presat e); nul eof erim subst anţ eper icul oasesaunoci v e.
Av ant ajeleşi dez av ant ajeledemonst r aţ i
ei
Av ant ajele sunt :ut i
lizarea r aţionament uluideduct iv por nind de l a
abs tractspr econcr et ;pr inut il
izar eami j
loacel ordeî nv ăţ ământel eviiînţel eg
cor ect, uşorş irepedef enomenel eşipr ocesel edi nr eal i
tat e; ant r
enar eat ut uror
anal i
z ator il
or î n cunoaş t
er e ( per c epţ ie pol i
modal ă) ; el ev i
i conv ertes c
i
nf ormaţ ii
lec oncr etedel ani velulper cept ualî nnoţ iuni ,l egis auconc ept e
apar ţi
nândni velul ui raţional (l
ogi c).
Dezav ant ajelesunt :el ev iiauat itudi nepasi v ă,desi mpl ăî ntipărirea
i
ma¬gi nilorsaudef ami l
iarizar ecumoduldeex ecut ar eaacţ iunii;prof esor ul
car edemonst reazăadev ăr uldoarsuger eazăoper aţiilemi ntalepr i
ncar ese
ajungel ael abor ar eanoţ iuni l
or .
Apl i
caţ i
i:Cum or gani z aţi,pascupas,demonst raţ i
acuobi ect edi n
real i
ta¬t e?Cum or gani zaţ iconcr et ,pascupas,demonst raţi
acusubst itute
aler eal it
ăţ ii?

76
4. 1.3.5.Exper iment ul
Exper i
ment ulest eomet odădecer cet ar eşiomet odădi dact icăde
explor aredi rect ăar ealităţiiîncar esepr ov oacăi nt enţ i
onatunf enomensau
procesî ncondi ţiidet ermi nat e,cuscopuldescoper iri
iesenţ eiacest uiaşia
l
egi l
orcar e-ldet er mi nă,pent ruv er ifi
car eaunori pot eze.Pent ruancor area
l
ecţ i
eidegeogr af ieî nr eal itateor gani z ăm exper iment eî ncabi net ,înt er enul
geogr af i
cor iinv est igăm di rectpr ocesegeogr afice–" ex per iment e"r eal e–
efectuat esauî ncur sdedesf ăşur ar e,găsi teî nmedi ulînconj ur ăt or .Înl ecţ ie
elevi
iex per i
men¬t eaz ăl amoment ulopor tun,subcont rolulper manental
nostru, fărăacunoaşt erez ultatul ,doarpr of esor ul cunoaşt er ez ultat ul.
Sugest i
i pr i
v indmet odol ogi aex per iment ul ui
Pr egăt ir
ea exper i
ment uluide căt re pr ofesor cupr inde:st abi li
rea
obiec¬t ivelor oper aţional e; document area; pr oiect ar ea exper iment ului;
aleger eaapar at elorşii nst rument elornecesar e;ef ectuar eaex per i
ment ului
pentruasi gurar ear euşit ei;el abor areaf işel ordeact iv i
t ateex per iment al ă
pentruf i
ecar eel evsaugr up; stabi lireapr obel ordeev aluar epent ruav er ifi
ca
reali
zar eaobi ect iv elorex per iment ul ui.
Sugest i
ipent r u demer suldi dact icalexper iment ul uiî nlecţ ie.Et apel e
desf㬺ur ăriiunei act ivităţi ex per iment aleî nl ecţ iearput eaf i
:
Pr ezent ar eaunuif enomensauaunuipr oces
For mul ar eauneiî ntrebăr icauzal e( Di ncecauzăs- apr odus? )
Comuni car ea obi ect ivel orur măr ite şiar gument area i mpor tanţ ei
expe¬r i
men¬t ul ui;
Obser v ar eaşianal izar eaunorf apt egener icer eal esaur epr oduse.
Infor¬maţ i
ilecal itat iveşicant itativ esuntcol ect at eî nt r-
unpr ot ocoli medi at
dupăobser vareşianal iz ăsubf or mădedescr ieriv erbal econci se,desene,
schiţe,t abele cu dat e al e car act eristicilorobser vat e.El ev iiî ntocmesc
protocol uldeobser vaţ i
ecuaj ut or ulnost ru.Î nanal i
z af apt elorgener iceel ev i
i
formul ează mai mul t
e pr obl eme,di n car e sel ecţ ionăm una pent ru
soluţionar eşi ex pl icăm mot iveledeci ziei.
For mul ar eai potezei/i pot ezel orcar ev orf iconf irmat e/i nfirmat e
prinex perimentsaur efor mul at eul ter i
or .I pot ezaest eopr esupuner esauo
explicar epr ov izor ie,enunţ at ăpebazaunorf apt esaul egicunoscut e,cu
privi
rel aanumi teconex iuniî ntr ef enomene,l acauz aşimecani smuli nter n
carel epr oduce.Î nexper i
ment ulor gani zatî nl ecţ ie,i pot ez aser ef erăl a
existenţ aunorobi ect e,acar act er isticilorl or ,lacauzaşicondi ţii
leî ncar ese
producef enomenul .Anal i
¬zăm t oat ei pot ezel edel ucr uf ormul at edeel evi
i
ndependentsaucuaj utor ul nost ru.
Pr oiect ar eaet apel orexper iment ului ,amodul uidel ucruşipr ecizar ea
condi ţii
lordi dact iceşit ehnol ogi ce.Pr opunem maimul tepr ocedeedel ucr u,
i
arel ev iiîlal eg pe celopt im.React ual izăm cunoşt inţ ele necesar eî n
desfăşur areaex per iment ului.El ev iisef ami li
ar izeaz ăcuapar atur aşi/sau
i
nst r
ument eleşiî nv aţ ăsăl emanev reze.Î nexper imentut il
izăm oapar atur ă
simpl ăl acar esev edeceeacei nt răşicei ese,nudet p cut
i ieneagr ă.

77
Stabi li
m moduldecol ect ar eai nfor maţ i
il
or( prinobser var e,pr inmăsur ar e),
desi st emat izar eadat elorî n pr otocol uldeobser vaţie,depr elucr ar eşi
i
nt erpr etare a r ezultat elor. St udi ul st atistic al r ez ultatel or v iz ează
conf irmar ea/i nf irmar eai potez ei formul ate.
 Ef ect uar ea exper iment ul uisub î ndr umar ea noast r
ă.Si mul tan cu
expe¬r imen¬t area, eleviiobser văşiconsemneaz ăf enomenel esemni ficat i
ve
produse.
Ver i
ficar eaşicompar ear ezul tatelor ;
For mul ar eaconcl uziilorşt ii
nţ i
fice.
For medeor ganizar eaexper iment ului înl ecţ ie
Exper i
ment uldemonst rativest eef ectuatdecăt r
epr of esorcândnu
exist ăapar at urăşimat er ialesuf icient esaucândnecesi tăabi l
ităţ ideosebi t
e
şimăsur ide pr otecţ ie.El ev iicompl etează pr otocol ulde obser vaţ i
e
sistemat ic,dupăunpl an,subî ndr umar eanoast r ă.Cândf or mul ărilenusunt
ex acte, refor mul ăm i nfor maţ ii
le.
Exper i
ment ulf ront al.Toţ iel ev ii
,î ngr upsaui ndi vidual ,ef ect uează
acel aşiexper i
ment ,înacel aşir itm,subî ndr umar eadi rectăanoast răsau
prini ntermedi ul unei fi
şedeact ivitateexper i
ment al ă.
Exper i
ment ulpegr upe.Fi ecar egr upf aceunal texper iment .Dupăce
elev i
idel aunat elieref ect ueazăunex per iment , trecl aal tul.Ex per iment ar ea
pe gr upe cu ni vele omogene i mpune di fer enţ ier ea act ivit
ăţ iiî n cadr ul
acel uiaşiexper iment :acor dar ea unorper i
oade de t imp di fer i
te pent ru
efect uar eaunorsar cinii dent ice, stabi li
reaunorsar cinicugr addedi ficul tate
diferit.Pent r
ucompar ar ear ezul t
at elorf ixăm 2–3gr upecar eauacel eaşi
sar cini.El ev iicompar ăr ezul tateledupăef ect uar eaexper i
ment elor .Dacă
rezul tatele di fer ă,î nseamnă că exi st ă er or iî nf or mul area i pot ez ei,î n
ex ecut areaexper iment uluisauî npr elucr areaşii nter pret areai nf ormaţ iilor.
Studi il
eaf irmăcă, dacăî nf iecar egr upni velulest eet er ogen, elev iicul acune
nul ecompl et ează, suntpasi v i
, nusei mpl i
că, dardacăî nf i
ecar egr upni v elul
est eomogen,f iecar eest eobl igatsăsei mpl i
ceî nsol uţ i
onar eapr obl emei .
Efect uar eaexper iment uluiî ngr upur ide3–4el ev iar eav antajulcăeiî nv aţă
săcol abor eze, emi topi ni idifer ite,lear gument eaz ă, alegsol uţ i
aopt imă.
Apl icaţ ie:Exper i
ment ar eaf or măr i
icur enţ iloroceani ci.Di ncecauz ăse
produccur enţ iioceani ci ?
Ipot ez epl auzi bile:di ncauzav ânt ului;di ncauzami şcăr iider otaţ iea
Pământ ului ;Ex per imentpr act ic:
-Cum put em r epr oduceî nl abor atorv ânt ul?( suf l
ăm cuaj utor ulunui
tub)
-Cum put em obser v aî nt r-
unv ascuapăcăs- auf ormatcur enţ iat unci
cândsuf l
ăm?( punem pl ant euscat eşimăr unţ i
tel asupr afaţ aapeidi nt r-un
vasci rcular )
Cât edoiel ev isuf l
ădi ndi recţiiopuse,pr int ubur isubţ iri
,l amar ginea
unuiv aspl incuapăpent ruamodel aal i
zeele.Seobser văcum sef ormeaz ă
doi cur enţ i circular isimi l
ar icircui telorcur enţ i
lordi nOceanul At lant ic.

78
4. 1. 4.Met odedei nst r
ui r
ebaz atepeacţ i
une
4. 1. 4. 1.Exer ciţiul
Exer ciţiulest eomet odădi dact icăbazat ăpeacţ iuneaut ent ică,de
efectuar econşt i
ent ăşir epet atăaunoracţ i
unii ntel ect ualeşi/saumot rice,
pent r
uî nsuşi r eaunorcompor t
ament ecar eper mitexecut areapr eci săaunei
acţiuni saudobândi reaunorcompor tament ecucar act erdecr eaţ i
e.
Pr i
nut ili
z ar eaexer ci ţ
iil
orî nl ecţ i
eur măr i
m:
f or mar eadepr inder ilor–păr ţiaut omat izateal eact ivităţi
i,irever si bile,
îndrept at espr eacel aşi rezul tat,rel ativi z olatdecel elal tecondui te;
ef ect uar eaoper aţ i
il
or– act ei nt elect ualei nt eriorizat e,cucar act er
reversibi l,asoci at i
v,car e sunt r egândi teî nf or mă semni ficat i
vă sau
combi nat eî n st ruct ur icompl exe şicar e spar gt ipar eler igide al e unei
depr i
nder işi nuper mi tr ez olv areaunei probl emepr int r-unpr ocedeumecani c.
Efectuar eaoper aţii
lorper mi teex ecut ar eal orî nambel esensur idat or i

caract er uluil orr ever sibi lşiasoci at iv( inv ersarea oper aţiilor):anal iz a/
sinteză,descompuner e/r euni re,ext rapol are/i nt rapol are,demont ar e/
reasambl ar eet c.
î nsuşi rea t ehni cil
or de execuţ i
e,pr i
nr epet are şit ransf er ,a
automat is¬mel orcucar acterr epr oduct ivpent rual eex ecut auşor ,r api d,
sigur,pr eci s, cor ect , cueconomi edeef or tint el
ect ual şi fi
zic;
dobândi reaunorpr ocedeeşimet odecucar act eri nv ent i
v ,inov at or,
creativ, aunorf or meşi sol uţiii
nedi te.
Ti pur i deexer ci ţi
i
dupăf or madeor gani zar eaact ivităţii:i
ndiv idual e,front ale, î
nper echi ,
deechi păsaugr up;
dupăgr aduldecompl exi tate:si mpl e, semi compl ex e, compl ex e;
dupăgr aduldei nt erv enţieapr of esor ul
ui:di rijate( det ipal gor i
tmi z at,
bazat epeexecut arear epet atăaunuicompor tamentdescr i
sî nt er meni
algoritmi ci,adi căcudet ermi nar ear igur oasăaoper aţiil
ordeef ect uatşia
succesi uni lorspeci fice) ,semi dirijate( semi -
algor itmi zat e)şiaut odi rijate
(li
bere) ;
 după oper aţ iai ntelect ual ăv izat ă:de obser var e,de memor are
mecani că,de memor ar e,de asoci ere,de anal iz ă,de compar ar e,de
gener aliz ar e, decl asi¬f icar e, desi ntez ăet c;
dupăf uncţ i
aî ndepl inităî nî nv ăţar e:dedobândi r
eac unoş tinţelors au
procedur il
or( dei niţi
er e/i ntroduc tive/deac omodar e,c ore ctive),def ix area
cunoş tinţel ors au pr oc edur il
or( de c ons ol i
dar e
,r ec api tulative,apl icat i
ve) ,de
evaluare.
dupăf or madeexpr imar e:deexpr imar eor ală( î
nt rebăr i/r ăspunsur i
,
discursur i),deex pr i
mar escr i
să( r
ez umat e,schi ţel ogi ce,r eţ eadenoţ iuni ,
sin¬teze,car act erizăr i,cl asif i
căr i,compar aţii,repor taj egeogr afice,descr ieri
geogr a¬f ice,pl andeacţ iune,i nt er pr etăr idedocument eet c.),deex pr imar e

79
grafică ( desene schemat i
ce,diagrame,pr ofile,post ere),de ex primar e
cartogr afică( car¬t os¬cheme,hăr ţ
i)
,deex primar ef otogr afică (fotogr afii
,
diapozi tiv
e, colajedef ot ografi
i)etc.
dupăgr aduldecor ecti
tudi
ne:cor ecte,par ţialcor ecte, greşit
e;
dupăl i
mbaj ulut il
izat:ver
bale, scrise,graf ice,fotogr afice,simbol ice,
Sugest i
imet odol ogi ceprivi
nddemer sul didact i
cal exer ciţ
ii
lor
Pr oiectareaact ivi
tăţiicupri
nde:f ormul areaobi ect i
vel oroper aţional e;
al
eger easupor tuluit eoret i
cpent r
ur ezol vareaex erciţi
ilor(cunoşt i
nţe,r egul i
,
principii,condiţii)
;al eger easaual cătuireaexer ciţii
lorvar i
at ecaf ormă,gr ad
dedi ficultateşicompl ex it
ate,camod deex ecuţ i
e;st abi li
reaf ormeide
organi zareaact ivit
ăţ ii(pegr upe,înper echi ,f
ront ale,indi vi
dual e);elabor area
fi
şelordel ucr
ucuex er ciţi
i.

Tabel
4.8.Demer
sul
didact
icdei
ntegr
areaex
erci
ţi
ului
înl
ecţ
ie

Act iv
itateapr of esor ului Acti
vit
ateael
evi
lor
pr ezent area decupaj uluidi nr eali
tate per
cepşi
înţ
elegsit
uaţ
iaactual
ă
pent ru
sti
mul areamot i
v aţieiintr i
nseci conşt
ient
ieazănecunoaşt
ereasol
uţi
ei
 si tuar ea exer ciţiuluiî ntr-un cont ext
sem¬ni fi¬cat i
v  analiza şiî nţel
egerea obi ectiv
elor
comuni car eaobi ectivelorconcr ete concrete
 act ualizarea cunoşt inţelor necesar e  actuali
zarea cunoştinţel
ornecesar e
rezol¬v ăr i
i rezol
¬vă¬rii
demonst r
areamodul uider ezolvarea per ceperea rezol
văriiex erci
ţi
uluipe
exer¬ci ţiului an¬sam¬bl u
expl icar ea modul uide r ezolvare sau codifi
căacţ i
unil
efiecăreietape
exe¬cuţ i
eaexer ciţii
lorpeet ape
r ăspundel aî ntrebăr il
eel ev i
lorsaul e  f ormulează î
ntr
ebăr
i asupr
a
redi¬recţ ionează necl
arit
ăţi
l
or
 organi zează situaţia de
exersar e/ rezolvar eaexer ciţi
ilor ascul
tăsaur
ăspundl
aînt
rebăr
i
 obser vă ex ec utarea s au r ezolvarea
exerciţii
lor rezolvăsauex erseazăexerci
ţi
il
e
cor ect eazăer orile  observă execut area sau r
ezolv
area
exer¬ci
ţii
lor
ev
aluar
ear
ezul
tat
elor corecteazăerori
le
evaluarearezult
at el
or

Atenţionăm el evii că un or i
ginal greşit determină o î nvăţ
are
defectuoasă,i ardezv ăţarea este maidi ficil
ă decâtî nvăţ
area.Pentru
asigurarea ef i
cienţ
eiî nv ăţări
iasigurăm ex erci
ţi
i:v ari
ate ca gr ad de
difi
cultate,mod de r ezolvare,operaţi
iment ale acti
vate;ordonate după
graduldedi ficul
tateşicompl exit
ate;obli
gat
or iişifacult
ativ
e;util
eînv i
aţă;
repetatecor ect,decât evaor işil
ainter
valeopt i
medet i
mp;
Î
nv ăţareapr inexer ciţ
iiesteformală:cândexer ciţ
ii
lesuntex ecut
ate

80
greşi t;când ex er ciţi
ulse r educe l ar epet area mecani că şii nsuf i
ci ent
conşt ient izat ăar egul il
or , legi lor ,def i
ni ţi
ilor ,aacţ i
uni lorşil aî nsuşi real orca
aut omat isme( procesedepr escur tareagândi ri
i);cândel ev iidobândesc
reacţ iist ereot i
pe,depr inder ir igidecar e- it ransf ormă“ înr oboţ i”
;cândnu
reuşescsăr apor tezecunoşt inţel eî nsuşi tedecâtl aacel eaşiex empl eşi
situaţ iipr ez ent at eî nmanual saudecăt repr ofesor .
4. 1.4. 2.Jocul didact ic
Joculdi dact i
c est eomet odădeî nv ăţ ământbaz atăpeacţ iuneşi
simul are.Joculest eoact ivitat eumanăur măr i
tăpr ineaî nsăşi ,fărăunscop
mat erialsauut ilv izibil,desf ăşur at ădupăr egul ibenev olaccept ate, act i
v itate
car egener eazăemoţ iipozi t
iv eşisat isfacenev oi adepl ăcer eşidest inder ea
i
ndi v i
dul ui .Pr i
nnat uraşior i
gi neasa, joculest eunf enomenbi ologi c, elf iind
prezentî nl umeaani mal ăî ndi ver sef orme,darl ani v elumanpr i
meşt e,î n
plus,conot aţiisoci o-cul t ural e.La ni v elpr imar ,pr i
nj oc se r eal iz ează
i
nt erior i
zar ea l umi iex t erne,i arpr i
n conf runt area cu r egul il
eşisar ci nil
e
j
ocul ui,copi lulconşt ient iz eazăpr opr iulpot enţ ial,limi tasademoment ,se
mani fest ă pr imel et endi nţe de aut odepăşi r
eî n pl an cogni ti
v,af ect iv-
mot ivaţionalşiacţ ional .Medi ulî ncar et răi eşt eomuldev inepr inj oc,ca
mi j
loceducat i
v, unmedi ucul tur al, iaromul dev inef i
inţăcul t
ur ală.
Dupăceauexi statt i
mpî ndel ungatî nt r-or elaţ ieapar tedesi mbi oz ă,
j
oculşieducaţ iasesepar ă,ul t i
madev eni nd unt ip speci aldepr act ică
soci ală.Omulpr imeşt epr ini nst rucţ iaşcol ar ă,î ntr-unmodmair aţional ,mai
organi zatşist ruct urat ,înt r-unt impmaiscur tşiî nt r-omani er ămaief icient ă
cunoşt i
nţ elenecesar edezv oltăr iisal e.Î nadouaj umăt at easecol uluiXX se
î
ncear căr ecuper areadi mensi uni i ludi ceaf enomenul ui educaţ i
onal .
Funcţ iil
ej ocul ui.Jocul subsumeaz ăanumi t
ef uncţ ii,compl ement ar eşi
conv ergent ecasenscucel eal ef enomenul ui educaţ ional :
f uncţ iaadapt ativ ă:copi luli nter ior i
zeaz ăr ealitat eaf izicăşisoci ală,
adapt ându- se, launni v el infer ior ,acest or a;
f uncţ iaf ormat iv ă,deact ual iz areapot enţ ialulşir esur selorpsi hice
ale copi lul ui,de dez v ol tare a per sonal ităţ i
i;de dez v oltar e a gândi rii
,
memor i
ei , i
magi naţ iei,limbaj ului ,acompor tament ul uiaf ect iv -
mot i
v aţionalşi
volunt ar;
f uncţ iainf or mat ivă, det ransmi ter eacunoşt inţel or;
f uncţ ia de soci al i
zar e,de i nter iorizar e şit ranspuner eî n pl an
compor t ament al aex igenţ el orv ieţ i
i soci al e.
Ti pur idej ocur i
Ex i
st ădi fer itecr iter i
ipent rucl asi ficar eaj ocur i
lor( vez iI.,Cer ghi t,I .
,
Neacşu, înDi dact i
ca, coor d., D. ,Sal ade, 1982, pag. 134–135):
după obi ect ivel e pr ior itar e:senz or i
al e( audi tive,v i
zual e,mot or ii
,
tact i
le) ,de obser vare( a medi uluinat ur al,soci alet c.),de dez v oltar ea
l
imbaj ul ui, dest imul areacunoaşt erii i
nt er act i
v e;
dupăconţ i
nut uli nst rui rii
:mat emat ice,muz ical e,t ehnol ogi ce( de
aplicaţ ii
, deconst rucţii tehni ceet c), spor tive, li
ter are/l ingv ist i
ce;

81
dupăf or madeexpr i
mar e:si mbol ice,deor i
ent are,desensi bilizare,
concept uale, j
ocur i –ghi citori,decuv int eîncr ucişat e;
dupăr esur sel ef olosite:mat er i
ale,or ale,pebaz ădeî ntrebăr i,pe
bazădef işei ndi v i
dual e, pecal cul at or;
dupăr egul i
lei nst itui
te:cur egul it ransmi sepr int r
adi ţie,cur eguli
i
nv entate, spont ane, pr otocol are;
dupăcompet enţ elepsi hol ogicest imul ate: demi şcar e, deobser v aţ
ie,
deat enţ ie,dememor ie,degândi re, dei magi naţ ie, del i
mbaj ,decr eaţ i
e.
J.R.Moy les( 1989)i dent i
ficăt r
ei cat egor i
idej ocur iut i
li
z ateî nşcoal ă:
j ocur ipsi homot orii:jocur ideconst r ucţie/ dez asambl ar e,jocur ide
coordonar eami şcăr i
lor, j
ocur idemani pular eobi ect uală;
j ocur ii ntel ectual e:j ocur ilingv ist i
ce,j ocur işt i
inţ i
fice,j ocur ide
creativi
tat e,jocur i
logi co- mat emat ice;
j ocur isoci ale: jocur idecompet iţie, j
ocur ider ol,j
ocur idecooper are.
Sugest ii met odol ogi cepent r uut i
lizar eaj ocul ui înlecţ iadegeogr afie
Pr egăt irea j ocul uiî nainte de l ecţ i
e cupr i
nde:f ix area obi ect i
v elor
operaţ i
o¬nal e; al eger eaj ocul ui;sel ectar eael ement elordeconţ inutdest inat e
j
ocul ui;st abi l
ireaf or meişimodul uideor gani z ar e;st abi l
irear egul il
orşi
rolur
ilor;comuni car eaî naint edel ecţieaobi ectiv elorj ocul ui,ael ement elor
deconţ i
nut ,af or mei deor gani zar e,amodul ui dedesf ăşur are;.
Integr ar eaj ocul uiî nscenar i
ulact ivităţiiimpl ică:or gani z areael ev i
lor
peechi pesauper echi ,st abili
rear oluril
or ,comuni car ear egul ilorşiamodul ui
dedesf ăşur are; desf ăşur areaj ocul ui;anal izaj ocul ui.
Temă:Pr ezent aţ icum or ganiz aţipascupasunj ocdi dact icî ntr-ol ecţiede
geogr afie.

4.1. 4.3.Al gor i


tmiz area
Algor itmi zarea est e met oda de î nv ăţ ământ pr i
n car e predar ea-
î
nv ăţar easef acepr inint ermedi uluiuneischemeal gor it
mi cedeacţ i
unesau
prescr ipţieal goritmică, proi ectatăşi desfăşur atăînsensuni voc.
Algor itmulr epr ezint ăoansambl ust andar di zatder egul i
,simbol ur i
(for¬mul e, codur i),condi ţii
, raţi
onament e,oper atorişi procedur i,careconduc
gar an¬t atl aobţ inereasol uţieicor ect eprint r-unnumărf i
nitdepaşisaul a
rezolv areauneisar cinidepr edar e-î
nv ăţ
ar e.Eisecar acterizeaz ăpr i
nt r ei
not eesenţ i
ale:
-succesi uneauni vocdet ermi natăaet apel or(oper aţii
lor);
-v alabi li
tateal orpent ruunanumi tti
psaucl asădepr obl eme;
-real izar eacucer titudi neaasar ciniipr opuse.
Deoar eceal gorit
mi işidemer sulal gor itmicpr esupunosuccesi une
relativf i
xăaoper aţ i
i
lor, elev ulîşiînsuşeşt ecunoşt inţepr inpar curgereaunei
căipr est abilite,înt impceî ndemer suleur i
st i
cî nv ăţareasepr oducepr i
n
căut area pr opr i
e a cunoşt in¬ţelorşidescoper irea unorcăii nedit
e de
rezolv areapr oblemel or .Demer suldedescoper i
reaal gor itmilorimpl ică

82
procedeeeur isticedecăut ar eacăi lorder ezol v are.Dupăceel ev ulînvaţăun
algoritm del ucr uar eposi bilit
at easă- lr est r
uct ur ezeşisă- lsi mpl i
ficeor i
poat edescoper ial tedemer sur imaief icienteder ez olvare.Di npunctde
veder epsi hol ogi c, î
net apadeî nv ăţ
ar eademer sul uialgor itmic, prinex erci ţi
i
sef ormeaz ăodepr inder e( acţ i
uneaut omat izat ăauneiact i
vităţicompl ex e),
i
arî net apaî ncar eel ev ulest ecapabi lsăr estr uct urezeunal gor i
tm sausă- l
perfecţionez edov edeşt ecăadobândi topr iceper e( capaci t
at eadeaapl ica
cunoşt inţeleşi depr inder il
eî ncondi ţ i
i variabi l
e) .
Demer sul didact ical algor i
tmi zăr iiimpl i
căpar cur gereaunoret ape:
-al eger ea ( conceper ea)al gor i
tmul uide căt re pr of esorsau el ev
corespunzăt ornev oilorr ez ol văr i
iuneianumi t
epr oblemesaur eal i
zăr i
iunei
sarcinidel ucr u;
-anal izacar act er isticiloral gor i
tmul ui cor elatăcunev oil
eacţ iunii
;
-apl icar eaal gor itmul ui înexer ciţii
pr act i
ce( ev ent ual exper iment ale).
Înt r
-unal gor itmî ncepem obl i
gat oriucupr imaoper aţiemenţ ionat ă,nu
î
nsensi nv ersşinusăr im pest eoper aţii.Dacăgr eşim ooper aţi
e,cel ece
urmeaz ăv orf igr eşi techi ardacăef ect uăm cor ectcal culele.Î nacestcaz
estenev oiesăner eînt oar ¬cem l aoper aţiil
eant erioar epent ruadepi sta
greşeal a.
Exempl u:Pent rucal cul areal ongi tudi niior aşul uiVar şov iacuaj utor ul
hărţiidin" At lasul geogr af i
cşcol ar ",
ut ili
zăm ur măt orul algor i
tm:
 Tr asăm cu cr ei
onulpar al ela şimer i
di anulpunct uluior aşul ui
Varşov ia, î
ni nter iorul reţelei car togr afice.
Măsur ăm cur igladi st anţ aînt remer idianel ede22şi20( Obţinem 22
cm) .
Măsur ăm cur igladi stanţ adi nt remer idianulde20şimer idi
anul
oraşului Var şov ia( Obţ i
nem 15mm)
Apl icăm " regul adet reisi mpl ă":" Dacăpent ruî nt r
eagal ungimea
para¬lel eide52,î nt remer i
di anel ede20şi22,l a22mm cor espund60’+
60’=120’ ,pent rul ungi measegment ului de15mm cor espund:
22mm . ....
.....
....
.....
...
....
....
....
..
....
.120’
15mm . ....
.....
....
.....
...
....
....
....
..
....
....
.x’ x=1º 21’
Longi tudi neapunct ului or aşului Var şov iaest ede21º21’ .
Ti pur ideal gor itmi
a.Î nf uncţ iedef ormal or :
-r egul i decal cul ;
-r egul i deacţ iune;
-scheme de desf ăşur are a uneiacţ iunit eor eti
ce sau pr actico-
apli
cat i
v e( Măsur areat emper at uriiaer ului cut er momet ruldemi nimă) ;
-i nstr uct aj eor alesauscr ise( Subl iniaţit it
lulcuol i
niedr eapt ă;Dacă
apreciaţ icor ect ăpr opoz i
ţia, încer cui ţilit
er aA. )
-judecăţ ilesaupr opozi ţii
le
-r aţi
onament ele;
-f ormul el e;

83
-pr ocedeel esaupr ocedur ile;
b.Î nf uncţ i
edef inal i
tat eaur măr i
tăex i
stă:
- al gor itmide per ceper e,de î nţeleger e,de gener al i
zare, de
sistemat i
z areacunoşt inţel or ,cum suntnoţ i
uni l
e, j
udecăţ il
e, raţ ionament ele,
formul eleet c;
-al gor itmider ecunoaşt er e,aşacum suntr egul il
edest abili
reaunui
anumi tt i
pdepr obl emel aocl asăcunoscut ădepr obl emepebaz aunui
sistem de r egul işir aţ i
onament e( i
pot eti
ce,de cal cul ,de pr oiectare,
aplicat ive, dei nv est igaţ ieet c) ;
-al gor itmi der ez olvar esauexecuţ i
e, careconţ inunsi stem dei ndicaţii
,
prescr ipţ i
i,r egul işir aţ ionament e,cu aj utorulcăr ora el ev ulr ezolv ă un
exer ciţiu,o pr obl emăsauef ect ueazăaact ivit
at epr act i
că.Deexempl u:
teoremal uiPi tagor a, regul iledeex tragerear ădăci niipăt rat e,pr escr ipţii
l
ede
folosireacal cul ator ului et c;
-al gor itmiopt i
mal icuaj utor ulcăr oraseal egesol uţ iaopt imăde
rezol var et eor et i
căapr act icăauneipr obl emedi ntr-
oser iedeal t
er nati
ve
posi bil
e;
-al gor itmide r epet are,car e se baz ează pe anumi ter egul ide
transfor mar eaac¬ţ i
u¬ni lorî nr ef l
exe,î ndepr inder i
,înpr iceper i,înabi li
tăţi
i
nt elect ual esaumot riceet c.
-algor i
tmidepr ogr amar e,car ef olosescl i
mbaj edepr ogr amar eşi
codur i dedi al ogar ecucal cul ator ul etc.
Ex empl edeal gor itmi
a.Pr opozi ţi
a( judecat a)r epr ezintăunmodell ogicalr elaţ i
eicar elaţi
e
(P.Bot ezat u, 1997, pag.51) .
Someşulest eunr âu.
Vul canulest eî ner upţ i
e.
OceanulPaci ficest emaiadâncdecâtOceanulAt l
ant ic.
Pr opozi ţiasauj udecat aest ef ormat ădint ermenisauconcept esau
noţ i
uni( Someşul ,r âu,v ulcanul ,er upţi
e,OceanulPaci f
ic,adânc,Oceanul
At l
antic)şir el aţ iadi ntr et er meni .Ter meni iconst anţ isenumescconst ante
l
ogi ce,i art er meni iv ar i
abi li,v ar i
abi lelogice.Ter menul ,el ement ulmat e¬rial
sauobi ect uldespr ecar eseaf irmăsauseneagăcev asenumeşt esubi ect
l
ogi c( Someşul ,v ul canul ).Noţ iuneacar er eprez i
ntăpr opr ietat easaur elaţi
a
se numeşt e pr edi cat l ogi c sau el ement st ructural( râu,î n er upţie).
Expr imar eaf apt uluicăpr opr ietat eaapar ţi
nesaunuobi ect uluisef acepr i
n
copul ă( est e).Copul aar edouăf uncţ iiî
npr opoz iţ
ie: l
eagăcei doi t
ermeni într
-ouni tat edegândi reşi aser tează( afirmăsauneagă)pr opoz i
ţia.
Pr opozi ţiilel ogi ce nu suntcopi at ei ntegr alî n memor i
e,cisunt
reprezent atesubf or mădeuni tăţ iconst i
tui t
edi nsi stemedesemne,numi t
e
scheme( înl ucr ărileangl of one) , reprezent ăritip( î
nl ucrăr i
lef rancof one)sau
structur ide cunoşt i
nţ e gener ice.Pr opoz i
ţi
il
e si mpl e sunt ,ca st ructură,
schemesauf uncţ iipr opoz i
ţional edef orma:
R( x,y ,z, ...)sauR xyz. ..

84
Rest ev ariabi l
ader elaţie( v ariabilapr edi cat i
v ă),şi /sausuntoper aţiil
e
careexi stăî nt rev ar i
abi l
el edet er menisauar gument e,i arx, y
,zet csunt
variabilel edet er meni( var iabi l
el ei ndi vidual e)sauar gument ele.Pr opoz iţi
a
ser epr ezi nt ăcaof uncţ iemat emat i
că,deoar ecepr edi cat ulest eî nf uncţ i
e
desubi ect ,f ii
ndopr opr ietat eaacest uia.Var iabilelorsepotat ribuiv alor i
"gener ale" .Li terel e ut ili
z ateî nl imbaj ulsi mbol izatsuntnumi tev ar iabi l
e
deoar ecer epr ez intăt oţit er meni isaut oat eobi ect el ecar ef acpar t edi n
domeni uldev ariaţieav ar i
abi leir espect iveşidecipotf iînlocui tedeor icar e
dintreaceşt ia.
Înschemax est ey ,dacăschi mbăm v ariabi l
el exşiyobţ inem o
i
nf i
nitat edepr opoz iţi
ipar ticul are:Cl ujulest eunmuni cipiu;Munt eleest eo
formă de r elief.Î n schema x est e maiadânc decâty ,pr i
nî nlocui rea
variabilelorxşiyobţ inem:SomeşulMi cest emaiadâncdecâtAr i
eşul ;Lacul
Baikalest emaiadâncdecâtl aculRazi m.Potf iut i
li
z ateşimaimul te
variabile:OceanulPaci ficşiOceanulAt l
ant icsuntmaiadâncidecâtOceanul
IndianşiOceanulAr ctic.Pent r ucael ev ulsăî nţeleagăsausăr epr ezi nt eo
nouăschemă, elt rebui esăposedest ocat ăî nmemor ieoschemăapr opi ată
şiconcept elecar epotf iut il
izat ecav ar iabile.Dacăpr of esor uldor eşt esă- l
facăsăî nţel eagăpr opozi ţaAt
i mosf eraest eî nv elişulcont i
nuudeaercar e
î
nconj oar ă Pământ ul,el ev ult rebui e să posede concept eleî nv el iş,aer ,
Pământşir elaţ iaest eun.
b.Raţ ionament ulsaui nf erenţ aest eof ormal ogicămaicompl ex ă,
rezultată pr in uni rea maimul tor pr opr ozi ţ
ii( j
udecăţ i).Noţ iuni le sunt
expr i
mat e pr in cuv intei zol at e sau si ntagme,pr opozi ţiil
el ogi ce pr i
n
propozi ţ i
i ver bal e, raţionament el epr inf raze.
Dacăt oţiaer osol i
isunti nst abi l
işit oţinor i
isuntaer osol i
,at uncit oţi
noriisunti nst abi li
.
Const ant elel ogi ce ( dacă,at unci ,şi ,sunt )r epr ez intă oper aţ i
ial e
gândi rii
.Dacăaf irmăm căRomâni aest eoţ arăşinuunor aş,di npunctde
veder el ogi ci nt roducem unobi ectî ntr-ocl asă( oper aţ ialogi cădei ncl uz iune)
şiîlscoat em di nal tăcl asă( oper aţ ialogi cădeex cluz iune) .Oper aţ i
ilel ogi ce
sedesf ăşoar ăî ntref ormel el ogi ce.Deexempl u,i ncl uziuneaşiex cluz i
unea
aul ocî nt renoţ iuni:noţ iuneaapăcur găt oar ei ncl udenoţ iuneadepâr âuşi
excludenoţ iuneade l ac.Di npunctdev eder el ogi c,gândi r
eaconst ăî n
oper aţiilogi ceef ect uat ecuf or mel ogice, iarl ogicaest eşt i
inţ acar est udi ază
structur a gândi riisau f ormel e gândi riisau oper aţiil
e gândi ri
i( expr esi i
echiv alent e) .Pent ru a expr i
ma st ructur a gândi riise f olosescde obi cei
formul eî n car e ser efl
ect ăî n mod gener alizatr el aţii
ledi ntrel ucr ur işi
fenomene,adi căl egi lel or .For mul el er epr ez i
ntăl egipr incar ecunoaşt em
maiadâncr eal itateaşicar edaunaşt er el aapl icaţ i
i,l ar egul i.Deex empl u,
formul aD=Nr .pop./S,st abi l
eşt eol egăt ur ăî ntrel ocui t
or işit eritor iulpe
carel ocui escaceaşt ia.Densi tat eaest edi rectpr opor ţ
ional ăcunumăr ul
l
ocui tor i
lorşii nv erspr opor ţional ăcusupr af aţa( l
ege) .Sepotf aceapl icaţ ii
:
dacădor i
m săcr eşt em dedouăor idensi tat eapopul aţ i
eit rebuiesămăr i
m

85
dedouăor inumăr ul l
ocui tor ilorsausăscădem dedouăor isupr af aţ a.
Si l
ogi smul est e t ipul f undament al de i nferenţă ( raţionament )
deduct i
vămedi at ăal căt uit ădi nnumait r
eipr opoz i
ţiicategar i
ce,di ncar e
douăsuntpr emi se,iarat rei aest econcl uzi e.
Toat el acur il
eaubazi nlacust r uşioacumul ar edeapă.
Li manulest eunl ac.
Li manular ebazi nl acust ruşioacumul ar edeapă.
c.Regul adeacţ iuneest eunmoddear ez olvaoser i
edepr obl eme
careauanumi tecar act er ist i
cicomune.Regul adeacţ i
uneest eooper aţie
caret rebui eexecut atădef iecar edat ăcândapar eunanumi tcompl exde
factori şi acelaşi obiect iv .Regul i
ledeacţ iuneauf or macupl ur il
ordet i
pul :
Dacăaceast ăcondi ţieexi stă, atunci executaceast ăacţ iune.
Dacăunel evdor eşt esăt ransf or mest areai niţi
alăSiî ntr-ost ar edor ită
Si+1,at uncit rebuie să ut il
izeze oper aţi
a Y.Acestcupl u se r epr ez i
nt ă
simbol ic:
Dacăcondi ţi
aX, atunci oper aţiaY.
Dacăi ndi cunr âupehar tă, atunciî lindicdel ai zvorspr ev ăr sar e.
Condi ţiil
euneir egul ideacţ iunesuntcompusedi npr opozi ţiicar e
conţ i
n concept e.Pent ru a dobândio r egul ă de acţ i
une,r epr ezent ăm
structur aacest eia( "dacă. ..
,at unci "),cuaser ţi
uni leşiconcept elecar eo
const i
t uie.Pent ru a put ea î nţ elege şiapl ica o r egul ă est e nev oie să
cunoaşt em concept elei nt egr ateacest eiaşioper aţiacar etrebui eef ect uat ă.
Elevulnuv aput eaapl i
cani ciodat ăr egul adeai ndi caunr âudel ai zvorspr e
vărsar e,chi ardacăenunţ ăr egul asau i -o comuni căm,dacănu posedă
concept eledei zvor,v ărsar e,r âu,har t
ăşiceî nseamnăoper aţiadeai ndi ca.
Cândî iînv ăţăm peel ev iinoşt ridifer iter egul i
,trebui esăneasi gur ăm căei l
e-
auî nţelesşi săv erifi
căm aceast ăst are.
Regul iledeacţ iunepotcupr i
ndemai mul tecondi ţi
onăr i:
Dacăst aucuf aţ aspr ehar tă( 1)şi
dacăi ndicpunct el ecar dinal epehar tă(2) ,
at uncii ndi cnor dulî npar teadesus,sudulî npar t
eadej os,est ulspr e
dreapt aşiv est ulspr est ânga.
Pent ruaapl i
cacor ectr egul a,el ev ult rebui esăr espect ecel edouă
condiţ i
o¬năr i,săcunoascăconcept elenor d,sud, est ,vest,har tăşioper aţ ii
le
ast acuf aţ aspr e...şiai ndi ca.
d.Regul i
ledecal culi mpl icăunansambl udesi mbol uri( ci fre,l i
ter e
etc),for mul e,pr escript ii( i
ndi caţ iir efer i
toar el acum sepr ocedeaz ă).Regul a
decal culest eooper aţiecar et rebui eexecut at ădef iecaredat ăcândapar e
unanumi tcompl exdef act or işiacel aşiobi ectiv.Caşir egul il
edeacţ iune,
celedecal cul auf ormacupl ur i
lordet ipul :
Dacăaceast ăcondi ţieexi stă, atunci executaceast ăacţ iune.
Spr eexempl i
ficar e,r egul agener alădeadunar eadouăsaumaimul te
numer eest e:pent ruaadunadouăsaumaimul tenumer eseadunăî ntreel e
unităţil
edeacel aşior din, adi că, uni tăţilesi mpl eseadunăcuuni tăţ il
esi mpl e,

86
zecil
ecuz ecile,sutelecusut eleet c.
Pent r
ucal culareadensi t
ăţiipopul aţieitrebuiesăcunoaşt em număr ul
populaţi
eicar elocuieştepeosupr afaţăşi câţ ikil
omet r
ipăt r
aţi aresupr afaţa
respecti
vă.Apl căm f
i ormul a:
P
D=- -
---
--
---
-
S
D=densi tateapopul aţiei;N=număr ul delocui tor
i;
S=supr afaţaexpr imat ăîndekm 2.
Î
nlocui m cucifrel itereledinaceast ăf ormul ă:
DensitateaRomâni eiest edeci :
23000000l ocuitori
-
---
---
--
---
--
---
----
---
---
---
---
--
---
-=cca96, 4loc/km 2
2
238000km
e.Pr ocedeulsaupr ocedur aest eunmodsi stemat icdeex ecutarea
uneioperaţiisaupr oces.Pr ocedur i
lecupr i
ndansambl urider egul ideacţ iune
sausubpr ocedur iierarhizat eşicr onol ogice.Î nef ectuar eauneipr ocedur i
esteextrem dei mpor t
antsăr espect ăm or dineaef ectuăriioper aţii
lorsau
subprocedur i
lor şi să cunoaşt em modul de ex ecut ar
e a f i
ecăr ei
subprocedur i
.Pent ruexecut areapr ocedur iia,t rebuiesăput em ex ecuta
proceduri
lebşif ,iarpent r
uex ecut areaacest oraest enev oiesăput em
executaprocedur i
l
ec, d, e,g, h.
a.Cal culareadi stanţeiî ntredouăl ocalit
ăţi,c uajut orulhar ţi
iş iriglei
gradate b.calcul areadi stanţei pehar tă
c.căut areacel ordouăl ocal i
tăţipehar t
ă
d.supr apuner ear igleipehar t
ă,î ntr
ecel edouăl ocal i
tăţi

e.ci
tir
eaper i
glăadi st
anţeidi
ntr
eceledouăl ocal
it
ăţi
f
.cal
cul
areadistanţeir
ealeîntr
eceldouălocali
tăţ
i
g. ident
ifi
carea pe scar a hăr ţ
ii cât reprezi
ntă un
cent
imet
rude
pehartăînteren
h.apli
careareguli
idetreisi
mplă

Fi
g.4.
9.Descompuner
eaunei
procedur
iînsubpr
ocedur
i

Pentruobţinereaacel uiaşirez ul
tatpotexistaprocedeeşialgori
tmi
dif
eriţ
i.Pentr
umăsur areali
nii
lorcur beexistentepeohar tăsepoateuti
l
iza
procedeul"aţ
eiumezi te"saupr ocedeul"benziidehăr
ti
e”
Pr ocedeul" aţeiumez it
e".Pent ru a măsural ungi
mea uneiape
curgă¬toar
e,şosel e sau căif erate de pe o har t
ă,umez i
m o aţă,o
suprapunem pest el ini
a curbă pe car e dorim să o măsur ăm,apoio
suprapunem pesteor i
glăgradatăpent r
uamăsur alungimeaei.Am afl
at
l
ungimea l i
nieide pe har tă,expr i
mat ăîn centi
metri.Pentr
u a cal
cula

87
l
ungimeadi nr ealitate,ut i
lizăm scar ahăr ţii
.
Pr ocedeul" benzi idehâr t
ie".Î nacestpr ocedeu, î
nl oculaţ eiumez i
te,
uti
li
zăm o bandă subţ i
rede hâr t
ie.Apl i
căm capăt ulbenz iipeunuldi n
capetel
el i
ni eidemăsur at ,pânăl apr imai nfl
exi une.Apl icăm unsemnpe
bandă,apoicont inuăm săapl icăm r estulbenz iipel iniacur bă.Def i
ecare
datăcândî ischi mbăm di recţia, facem unsemnpent ruanugr eşi
.Operaţi
il
e
ult
eri
oaresuntsi mi l
arepr ocedeul ui "aţeiumez i
te" .
Av ant ajeleşi dez av antajel eal goritmizăr i
i
Princi pal eleav ant ajeal eal gor itmizăriisunt :
-dezv ol t
ăgândi reaconv er gent ăşi sistemat i
că;
-per mi trez olvarear apidăasar ci
nilordeî nv ăţare;
-asi gur ăf or mareadepr i
nder i
lor ,
pr i
ceper i
lor ,
dobândi reacunoşt i
nţel
or
procedural eşiacompet enţ elor,aunorcapaci tăţiintelectual eşimot ri
ce
carenusef or meazăpr ini ntermedi ul alt
ormet ode.
Princi pal eledezav ant ajeal eal gori
tmi zăriisunt :
-per mi tf ormar eaunordepr inderigr eşitedi ncauz asl abeiuti
li
zăria
gândiri
il
ogi ce;
-f olosi rea excesi v ă poat e det ermi na mecani cizarea,r i
gidi
zarea
gândiri
i
;
-sol icitămul tmemor iar epr oduct i
v ă.

4.1. 4.4.Act ivi


tăţilepr actice
Pract icaest er ez ul t
atulapl icăriicunoşt inţelor,obiect i
vateî nt ehni ci
,
tehnologi i,înpr iceper işidepr inder idepr oducer eabunur il
ormat erialeşi
spiri
tualeder eal izaredeser viciietc,car esuntşidemer suridef ormar eşi
exercitare act ivă şief i
cientă a pr ofesiil
or (Bont aş,1995,pag.116) .
Activi
tăţilepr act iceaucascopdobândi rea:
 cunoşt inţ elor pr ocedur ale ( "savoir
-faire")( pri
ceper i,depr inderi
i
nte¬lec¬t ualeşipr act i
ce,apl icareamet odelor,pr ocedur i
l
orşit ehni cil
or,
uti
li
zar eai nst rument el orşiapar atelor), adicăcev aşt isăf acăel evuldupăo
secvenţ ădepr edar e/înv ăţare
cunoşt inţ elormot ori
i(depr i
nder imot ri
ce),adi căcev aşt isăf acăel evul
dupăosecv enţ ădedemonst rareef ectuat ădepr ofesorş iex ersares ăvârşită
personal.
 cunoşt inţelor at i
tudinale ( "savoir-
etre")( sentiment e, at i
tudi ni
,
compor ¬ta¬ment e),adi că ce v a şt isă f i
e el evuldupă o secv enţă de
predare/ învăţ ar e.
 compet enţ elor .Compet enţ a est e capaci tatea unuii ndiv i
d de a
reali
zaosar cinădat ăcar enecesi t
ăunnumărmar edeoper aţi
i.Compet enţ a
este un ansambl u de cunoşt i
nţe decl arati
ve,cunoşt i
nţ e procedur al e şi
ati
tudinicar esuntact i
v ateî nplanif i
car eaşiexecut areauneisar cini( R.Brien,
1997) .O compet enţă est e capaci tatea de a ex ploata cunoşt i
nţ ele di n
repertoriulpr opr iupent r
ur ealiza¬reasar ci
nii
,iarcompor tament ulobser vabil
estemani fest ar eaex t ernăaacest eicompet enţe.Cunoşt i
nţeledecl arat i
ve,

88
cunoşt inţ el
epr ocedur al eşiat itudinilepecar eleposedăaper soanăsunt
transfor mat eşii ntegr atepent ruaseconst ruiîncompet enţeut il
i
z abileî n
reali
zar easar cinil
orcar acterist
iceî ntr-undomeni udat.
Sugest i
imet odol ogi ceprivindor ganizareaact i
vi
tăţi
l
orpr acticepen¬t ru
dobândi reacunoşt inţelorpr ocedur aleÎ nlecţii
l
edegeogr afiepotf iorganiz ate
mul t
esi tuaţiideî nv ăţarecucar act erpr acti
ccar eaucascopdobândi rea
cunoşt i
nţ elorprocedur ale( săanal i
z ezeunpei saj;săinterpretez eohar tă;să
const r
ui ască o di agr amă sau car toschemă,să măsoar e un i ndicatoral
medi uluicuuni nst
r umentsauapar atet c).Cândpr oi
ectăm osi tuaţi
eî ncar e
elevi
isădobândescăacestt i
pdecunoşt inţă,verbel
ecel mai f
recv entutili
z ate
sunt:aest i
ma, acal cula, amăsur a,aî ntocmi ,aelabora,aseor ienta,aut ili
za,
a aplica,a coment a,a r ezolva,a combi na,a model a,a exper i
ment a,a
reprezent a etc,darşicel e specificat eî ntabelele următ oare.Pr ezent ăm
i
nt er
venţ iile pedagogi ce car e f av oriz
eaz ă dobândi rea şi consol idar ea
cunoşt inţelorprocedur al e.

Fi
g. 4.10. Interv
enţi
il
e pedagogice car
efav
ori
zeaz
ă dobândi
rea şi
consol
i
dareacu¬noş¬t
inţ
elorpr
ocedural
e

Act
ivi
tat
eapr
ofesor
ului Act
ivi
tat
eael
evul
ui

DOB#NDI REACUNO{ TINŢEIPROCEDURALE


I.
Fazacogni tivă
Prezi ntădecupaj ul dinr eali
tat
e Percepe şicodi fi
că situaţia-
pr oblemă
act uală
(caz, situaţie- probl emă)
Situeaz ăpr ocedur aî ntr-
uncont ext Nudi spunedepr ocedur adesol uţionar e
semni ficativ
Expl icăi mpor tanţ apr ocedurii Codifi
că i mpor tanţ
a pr ocedur ii şi
situaţ i
ador it
ă
Demonst r
eazăpr ocedur aderezolvar
e Percepepr ocedur aînansambl u
Descr ieşi execut ăpr ocedur adescompusăPer cepepr ocedur adescompusăî n
î
nsubpr ocedur işiet ape subprocedur işietapedeapl i
care
Codifică acţi
uni l
e fiecărei et ape
(procedur alizar ea)
Adreseazăî ntrebăriasupr aneclari
t ăţ
ilor
Răspundeî ntrebăr ilorel evil
or
II
.Fazaasoci ativă
Ofer ăi nstrument edeev aluareaunorabil
ităţi Rezol văex erci
ţii
lepropuse
prel abile(jocur i,într ebăr i
,schi
ţe) Corect eazăeroril
e
Ofer ăsi tuaţ i
aşi mi jloacel epentruapl
icar
ea Execută subpr ocedurile ( acţiunil
e)
fi
ecăr ei
procedur i
i etapeî nordinecronol ogică(compozi ţ i
a

89
pr
oceduri
i)
Observăşicor
ect
eazămodul
deapl
i
car
e Corect
eazăer
ori
l
e
aprocedur
ii

CONSOLI DAREACUNO{ TINŢEIPROCEDURALE


Of er
ăosi tuaţi
epentruev al
uareaproceduri
i Seautoevaluează
Demonst reazăşi expl
icăîncăodat ăprocedura Compară modul l or de a
procedacual
(dacăeleviinuaudobândi t
-o) prof
esorului
Identi
ficăşicorecteazăgreşel i
le
Of er
ăsituaţii
(exerci
ţi
i)vari
atepentruapli
carea Apl icăproceduraî ncondiţi
i noi
procedurii Aplicăproceduracor ect
, "
aut omat",
maipuţ i
n conşt i
entde r egulil
e car
e
trebui
e
respectate(automat i
zarea,rafinar
ea,
şlefui
rea,perf
ecţionareaprocedur ii
)
__ ________ ____ ___ ____ ____ _____ ____ __________ _ __ __________ _______ _
_ _P
ent ruî nţeleger ea modul uiconcr etde apl icareî n pr actică a acest or
i
nt er¬v enţ ii
pedagogi ce, prezent ăm unex empl u.
O – cal cularea t emper atur i
işipr ecipitaţii
lormedi ianual eî ntr-un punct
oar ecar e
Pr ezentar ea decupaj uluidi nr eal it
ate şia i mpor t
anţ eipr ocedur ii:
Fieca¬r el ocdel asupr afaţ at erest răest ecar acter izatpr inanumi t
ev aloriale
temper at uril
orşipr ecipi taţii
lor.Exi stăhar ţialei zot er mel orîncar epunct ele
cuaceeaşit emper at urăsuntuni tepr intr-ol i
nieşihăr ţ ialeizohi etelorîncar e
punct el
ecuv alor iegal eal epr ecipi taţii
lorsuntuni te.Pent ruar ealizaacest e
hăr ţiavem nev oiedet emper aturilemedi ianual eşipr eci pit
aţii
lemedi ianual e,
dinmaimul t
epunct edepesupr afaţ ar espect ivă.
Demonst rar ea şi descr i
er ea pr ocedur ii( subpr ocedur i şi et ape
suc¬cesi ve): Pent ruacal cul at emper aturamedi eanual ăînt r-unpunctse
proce¬deazăast fel:
a.Măsur areat emper atur i
lorzi l
nice:măsur ăm t emper aturadepat ruor ipezi ,
l
aor ele24, 6,12,18:obţ inem v alor iede10oC,
l 24oC, 20oCşi18oC;
b.Cal cular eamedi eizi leir espect i
v e:adunăm cel epat ruv alorişiobţ i
nem
cifra72;î mpar ţim sumal apat ru( medi aar it
met ică)şiobţ i
nem medi azi l
ei
respect i
v e.
c.Cal cular eamedi eil unar e:adunăm medi i
let emper aturil
ordi nt oat ezi l
ele
l
uni işil eî mpăr ţiml anumăr uldezi leal el unii;am obţ inutt emper aturamedi e
aluni irespect i
v e.
d.Cal cular eamedi eianual e:adunăm t emper aturilemedi idinf iecar el unăşi
l
eî mpăr ţi
ml a12; obţ i
nem medi aanul uir espect i
v ;
e.Cal cular eamedi eimul t
ianual e:adunăm t emper at ur i
lemedi ianual edi ntoţ i
aniiî ncar eauf ostef ect uat emăsur ător işiîmpăr ţim sumal anumăr ulani lor
respect i
v i
.Am obţ inutmedi amul tianual ăat emper at ur i
iînloculr espect i
v .
Simi larsecal cul eazăşiv alorilemedi ipent rupr ecipi taţ ii
.
Eval uarea cunoşt inţelorpr eal abile:v erifi
căm dacă el eviiadună şiî mpar t

90
corect.
Situaţ i
edeî nvăţar eapr ocedur ii
:
Calculaţit emper aturazileiştii
ndcăv aloril
eî nr
egistratesunt:12oC, 26oC, 24
o o
C,18 C.
Calculaţit emper aturamedi elunar ă,şti
indcăv alori
letemper aturi
lormedi i
zil
nicesunt :…
Calculaţit emper aturamedi eanual ă,şt i
i
ndcăv alori
letemper aturi
lorme¬di i
l
unar esunt :

Calculaţit emper aturamedi emul ti
anual ă,şt i
i
ndcăv al
oril
et emper a¬turi
l
or
medi ianual esunt :..
..
Eval uarear ezultatelorelevilorsef acepr inconf runtarear ezult
atel
or
obţinute( înperechi )
.
Consol i
dareacunoşt inţeiprocedur ale:
-Calculaţ itemper aturamedi eav erii,t
oamnei ,i
erniişipr
imăv eri
i.
-Identif
icaţ icareest elunaceamaical dăşil unaceamair ece.
-Real i
zaţiungr afi
ccut emper aturil
emedi ilunareobţ i
nuteant eri
or.

Sit
uaţi
ide î
nvăţ
are car
evi
zeaz
ă dobândi
rea unorcunoşt
inţ
e cu
car
act
erpract
ic

91
Tabel
ul4.
11.Apli
caţi
ipentr
uformar
eadespri
nderi
l
orşipri
ceper
il
or,
pentr
uînvăţ
areatehni
cil
orşipr
ocedeel
or,
pent
rurezol
vareaex
erci
ţi
il
orşi
probl
emelor
e
i
pde

Capaci
tat
ea

oper

i
ntel
ect
uală/ Si
tuaţ
iedeî
nvăţ
are
Ti

motr
ică

Săest
imeze/ -să est imeze /să apr ox imez e /să cal culeze /să
săapr
oximez e verif
ice/săcompar edat e( cifre,supr af eţe,lungi mi,
ea

Sămăsoar e l
ăţimi ,altitudi ni)
uar

Săcal
culeze -sămăsoar eobi ect e
al

Săver
if
ice -săcompar e/săapr eciez ef enomene,pr ocese,spaţ i
i
Ev

Săapr
ecieze după cr i
¬t erii di ferite ( măr ime, cul oar e, cal itate,
Săcompar e cantitate, v aloar eet c)saubar em
-să apr eci eze,să v erif
ice,să compar e per fomanţ e
e
o¬e

Săapr eciez e
uar

(memor ie, gândi re), pr oduse ( calitate, cant itate),


Săv erifi
ce
Aut
al

ati
tudi ni( pozi ti
v ă,negat ivă) ,af ecte,rez ultate,cu al e
Săcompar e
v

salesaucual eal tor a


-săanal iz ezececunoaşt e/cesecer e(dat e, f
apte)
eade
eme,

Săanal izeze -sădeducămodul der ezolv areapr oblemei /exer ciţiului


ţi
i

Sădeducă /situ¬aţ iei-pr oblemă/caz ul ui


ci
ar
obl
exer

Săr ezolve -săr ezol vepr obl eme/exer ciţii/si t


uaţ i
i-problemă/
v
ol

Săv erifi
ce cazur i
pr
Rez

Săcal culeze -săv erificer ezul tat e


-săcal cul eze( supr af eţe, densi tăţi,l
ungimi ,temper atur i
)
-săexpună/săf ormul eze/săel aborezeundi scurs
Săexpună
-sădescr i
eşt i
inţifi
c/l it
er arunpei sajr ealsaudupăo
ea
eaşi

or

Sădescr i
e
ar

fotogra¬f i
e/unev enimentî nor di
necr onol ogică/un
odusel
bale

Săf ormul eze


a¬bo¬r

proces/unt raseu/unspaţ iu
zar

Săpov estească
er

-săf ormul ezeî nt rebăr i/r ăspunsur ipebazaunuit ex t


li

Săpr onunţ e
i

v
pr
Ut

scrissauaudi at
el

corect
-săpov est eascăunev enimentaut enticv izionat/t răit
-săpr onunţ ecor ectnumepr opr ii
Săr eprezinte -săr epr ezint epr i
nt r-undesenschemat icunf enomen/
grafic unpr oces
eaşi
ea
or

Săconst r
uiască -să const ruiască gr af i
ce ut il
izând v ar i
abi lev i
zual e
odusel
ar

ce
a¬bor

grafice (dateledi nt abel e)


zar

af

Săcompar e -sărepr ezi nt edat eledi nt abel peodi agramă


gr
l
ii

pr
Ut

Săint r
oducă -săcompar edat eledi ndouăt abel e
el

-săexempl if
iceî nt ext ul elabor atpr i
ndat eledi ntabel .
-săintroducădat eledi ntextî nt abel.

92
Săreprezint
e -
s ăr e pr ezint epeoha rt
ăs che ma ticăr elieful/hi dr ografi
a
eaşi Săl
ocal i
zeze une ire giuni

ce
ea
or
Săi
dent i
fice -să l ocal i
zeze/să i dent ifi
ce el ement e pe har tă( un

i
odusel
ar

af
Sădescrie punct ,unar eal, unt raseu)
a¬bor

ogr
zar

Săstabil
ească -săident ificet i
pul hăr ţ
ii
,scar a, semnel econv enţional e
i

t
l

Săcalculeze -sădescr ie/săex pl i


ceanumi teaspect edupăhar tă.
i

car
pr
Ut
el

-săcal cul ezedi st anţ e/supr afeţe/al ti


tudi nidupăscar a
harţii
-săst abi leascăr elaţ i
i î
ntr eel ement el edepehar tă
Săutil
izeze -săint er pol ezeanumi tei dei /unt extî ntr-unt extnou
cor
ect -săt r ansf or meunt extî nal tul/odescr ierelit erarăa
Săcor ect eze unui pei saj într
-odescr i
er eşt ii
nţ ifică.
Săcompl eteze -săel abor ezeunr ef eratdupăunpl an,unr ezumat ,o
Săselect eze recenzi e, ol ucrar eşt iinţi
f i

Săintroducă -săr edact ezeunar ticolcuunsubi ectanumepent ruo
dat
e revist ă
Sărelat eze -săar gument ezeoi pot ez ăî ntr-ol ucr areşt i
inţi
fi

Săredact eze -să el abor eze schema l ogi că a unuipr oces sau
Săident ifice fenomen
Sădelimi teze -săr edef i
neascăconcept el
edi ndi cţ ionar
Săident ifice -săexpl iceî nor di necr onol ogi căunf enomen, unpr oces
ise

Săextr agă -să el abor eze un pl an de acţ iune,pe punct e şi


orscr

Săîntocmească subpunct e,
Sătranscr ie -săor donez e/săî ntocmeascăol ist ăbi bliograficăl aun
odusel

subiect
-săext r agăi deilepr incipal e/def iniţiiledi ntr-unt ex t
-să ut ilizeze cor ectdi cţi
onar ul ,i ndex ul ,sur sel e de
eapr

i
nf ormar e
ar

-săcor ect ezegr eşel i


ledi nt ext
abor

-săcompl et ezespaţ ii
leliber edi nt ext .
-săsel ect ezei dei l
e/af ir
maţ i
ile/concept el ecor ect edin
el

text.
eaşi

-săint roducădat eledi nt extî nt abel


-săr el at ezeî nor di nel ogi că/ cr onol ogi căosuccesi une
zar

l
ogi că/t empor al ădeev eniment epr ezent at eîntr-unt ex t
i
Uti
l

narat iv
-săr edact ezegr af ul concept elordi nt r-olecţ ie
-săi dent i
ficet ext ul ,titl
ul,aut orul ,anulapar iţi
ei,edi tura,
l
ocal itat eaî ncar eaf ostedi t at
-săident ificecomponent elest ruct ur aleal eunui text
-sădel imi t ezet ext ul înf ragment el ogi ce
-săident ificecuv int elenecunoscut edi ntext
-săsubl iniezeenunţ ur il
ei ncor ect e/cor ect edint ext
-săext r agăpef işei dei l
eesenţ ialedespr eunsubi ectdin
l
ucr ăr i div erse
-săî nt ocmeascăcupr i
nsuluneil ucr ăr idespr eunanumi t
subiect
-săt ranscr ieunt extdi nl imbaj liter arî nl i
mbaj geogr afic

93
eaşi

ce
Săcol
ecţioneze -
săi dentifi
cet i
pulşipl anur
il
ef otografi
ei,elementele

i
a¬b.
od.
af
Săel
aboreze v
ariabil
eşi celei
nvar
iabilevar
iabil
eînspaţ i
ulfotograf
iat
zar

ogr
pr
el
Săi
dentif
ice -
săal cătuiascăocol ecţiedef otografi
i/uncol ajde
i
l

ot
Uti

or f Săal
cătuiască f
otografi
i peoanumi t
ăt emă

Sădemonst r
eze
e

e
ea

ual
ar

-
să demonst r
eze / să experi
menteze fenomene /
odusel


zar

a¬bor

pr
ocesecuma¬chete,model
e
şi

ect
a

experimenteze
li

-
să proiect
eze /să const
ruiască machete,model
e,
i

obi
Ut

Săpr oiect
eze
pr
ar el

mulaj
e,proi
ect
e
Săconst rui
ască
Sămăsoar ecu -sămăsoarecuInstr
ument eşiaparat
elungi
mi ,
Măsu¬r

i
nstrument eşi supraf
eţe,
tem¬peraturi
,presi
unea
ea

aparate -sămăsoaretemperaturaaerul
ui/
apei/
solul
uicu
uti
li
zând termometr
u.
dif
eriteetal
oane -sămăsoarepresi
uneaat mosferi
căcubarometrul
a

Săpreseze -săpresezepl
ante
ec¬t

Sădecupeze -sădecupezefotografi
i,
arti
cole
re
emăşi Col

Săordoneze -săordoneze/săsel ecţ


ionezeplant
e,f
otogr
afi
i
,
Săselecţ
ionez
e arti
cole,
roci
,minerale
Săanalizeze
Săi
dent if
ice
Sărestructureze
-săanaliz
eze/săsel ecteze/săgr upeze/săcompar e
obl

Săselecteze
i
nforma¬ţ i
il
ecunoscut e,
pr

Săreactualizeze
or

-să i
dentifi
ce infor
maţ i
il
e necesare,uti
le,esenţ
ial
e/
or-

Săgrupeze
il

neesen¬ţial
e
l
acazur
ii

Săcompar e
uaţ

-săpropună/săcompar esoluţi
il
e
Săproiecteze
t

-sărezolv
epr oblema,exerciţi
ul,
cazul
easi

Săemi tă
-săargument ezesoluţi
aceamai bună/optimă
Săverif
ice
-săemită/săv eri
fi
ceipoteze
ar

Săcompar e
v

-sădecidăsoluţiaceamai bună
ol

Sădecidă
Rez

Săargument eze
Săconchi dă
-săexpl orezedi rectpolimodalrealit
ateaconcr etă
-să expl oreze i ndir
ect r eali
tatea r eprezent ată pe
Săexploreze fotografii,diapoziti
ve,grafi
ce,hărţi
,înfilmeet c.
Săidentif
ice -săsi tuezeî n spaţiu şitimp ev eniment e,f enomene,
ui

Săsitueze procese
ul
eamedi

Săanalizeze -săanal izezecomponent el


emedi ului,relaţ
ii
ledi ntr
eel e,
Sădeducă relaţ
ii
le di ntr
e component e şisi stemel e supr a-şi
Să subordonat e
di
agnost i
cheze -să deducă r elaţi
il
e din medi u,cauz elef enomenel or,
orar

Săprognozeze condi¬ţ i
ileincar esepr oduc,efectel
e
Expl

Sădecidă -săprognozez eevoluţiaunoraspect edi nmedi u


Săelaboreze -sădeci dăsol uţi
ioptime/i ntervenţi
il
epent r
upr ot
ecţ i
a
Săinvestigheze me¬di u¬l ui
Sătri
eze -să elabor eze hăr ţ
i/desene schemat ice / pr of
il
e/
blocdiagr ameal eunorpar ţ
idinmedi u
-sătri
ezei nformaţ i
il
edespr emedi u/cazur i/si t
uaţ i
i

94
4.
1.5.Procedeeşii
nst
rument
edel
ucr
ucur
olcompl
emet
arî
n
pr
edarea-î
nvăţar
eageogr
afi
ei

4.1.5. 1.Fol osi reat abl ei


Îndi v ersemoment eal el ecţieipr ofesor ular enev oiesăscr iesausă
desenezepent ruf aci l
itar eaî nţeleger iicunoşt inţelor.Î nacest esi tuaţ i
iel
utili
zeazăsi mul tandouăcanal edet ransmi tereai nformaţ i
ei:canal ulv er bal
pent rumesaj ulor alşicanal ulv izualpent rumesaj ulscr issaudesenat .
Deoar ecet ablaneagr ăest euni nst rumenti mpor tantpr inint ermedi ulcăr uia
set r
ansmi tcunoşt i
nţ eeanul i
pseşt edi nni ciocl asăsaucabi netdi dact ic.
Caor icei nst r
umentdel ucr u,tabl adi spunedecal i
tăţicar eţ indepr oducăt or
(culoar ea,mat erialuldi ncar eest ef ăcut ă–st iclăsaul emn- ,di mensi une)
saudeut ili
zator .Pent rucat ext ulscr issăf iev izi
bilest enev oiecal a
î
nceput ull ecţ i
eit abl asăf iecur ată,uscat ăşif ărăur medecr etă.Pr of esor ul
şiel eviist abilescî mpr eunăci ner ăspundecat abl asăf ieşt ear săî nai nt ede
l
ecţ ieşidupăl ecţ ie.At âtl ai ntrarea,câtşil ai eşireapr ofesor uluidi ncl asă
tablat r
ebui esăf iecur at ă.Î nl ecţieest emaibi necapr ofesor ulsăşt ear gă
tabla deoar eceel ev i
iî şior ient eaz ă at enţia spr econţ i
nut ulexpl icatsau
ex pusdepr ofesorsau spr el uar ea not iţelor .Când t abla est escr isăî n
î
nt regime, adeseael ev iisegr ăbescsăoşt ear gă.Dacănuaut r
anscr ist ex tul
de pe t abl ă,i nter zicem şt ersuleipână când t oţiî nchei e act iv i
t atea.
Deoar eceschi ţal ogi căscr i
săpet abl ăest enecesar ăl asf âr şitull ecţ iei
pent ruf ixar eacunoşt inţ elorcelmaibi neest ecaaceast asăf i
eel abor ată
pent ruosi ngur ăt abl ăşi sănuf ieşt ear sădecâtdupăî nchei er eal ecţ i
ei
Cândscr iem saudesenăm pet abl ă?
Tabl a poat ef iut ilizat ăî n or ice momentall ecţiei:l av er ificar ea
cunoşt i
nţ elor ant er ioar e,pent ru dobândi rea noi l
or cunoşt inţe,pent ru
clarifi
car eaunorpr obl eme,pent r
ucor ectareaunorgr eşel i,pent ruf ixar ea
cunoşt i
nţ elor.
Schi ţal ogicăal ecţ ieinuoscr iem di npauz ăsaul asf ârşitull ecţ iei,ci
dupăexpl i
car eauneisecv enţ edeconţ i
nut .Dacăexpl i
căm cuaj ut or ulunui
desenpr o¬ducer eaunuif enomensaupr oces,at unciacest aî lef ect uăm
simul tan cu expl i
car ea l ui.Hăr ţil
eschemat icel e elabor ăm si mul tan cu
expl i
car ea modul uidel ucr u,darşiaconţ i
nut uluir epr ezent at .Dacă nu
expl i
căm semni fi
caţ i
adesenul uisauasi mbo¬l istici
icar toschemei ,el ev i
i
efect ueazăosi mpl ăcopi er e, iarscopul reprez ent ăriigraficenuest eat ins.
Elev i
iscr iu pet abl ăî n di ver semoment eal el ecţ i
ei :când r ez olvă
exer ciţi
isaupr o¬bl eme,cândcompl et eazăt abel e,cândel abor eaz ădesene
schemat ice,car to¬scheme,di agr ame et c.Scopulact ivităţiiloro poat e
const ituiev aluarea,dobândi reaunordepr inder isaupr iceper i
,fixar eaunor
cunoşt i
nţ eet c.
Cum scr i
em saudesenăm pet abl ă?

95
Pent rucascr isulsăf iel i
zibildi nor icepunctalcl aseiscr iem cul i
ter e
demânădest uldemar i(nicipr eamar ipent rucănuî ncapeî ntreagaschi ţ
ă
pet abl ă,ni cipr eami cideoar ecenusev ădl adi stanţ ă) , binecont ur ate.Dacă
elev i
iobi şnui escsăî ntrebeceam scr ispet abl ă,est enev oiesăcor ect ăm
modulî n car e scr iem.Dacă eiî ntreabă mer eu,î ntrer up f i
r ull ogi c al
expl i
caţ i
ei ,di st ragat enţ iacol egi l
or ,ser isipescr esur sei mpor tant edet imp.
Dacănuî nţ elegscr isulpr of esor ul uieiscr iucuv integr eşi t
eşil eî nv aţăaşa,
î
nspeci aldacăî nv aţ ănumaidi ncai et .Mul ţipr of esor isescuzăcănuscr i
u
pe t abl ă pent ru că nu au un scr isf rumos sau nu şt iu să desenez e.
Cunoscând i mpor tanţ a schi ţelorşidesenel orel abor at e pe t ablă pent r
u
î
nţ eleger eaşiî nv ăţ ar ea cunoşt i
nţ elorest enecesar săneî mbunăt ăţim
propr ii
leabi lităţi.
Deoar ececeeacesescr iesausedeseneaz ăpet ablăconst ituie
pent ruel ev iunmodeldeor gani zar eacai etul uidenot iţe,i nfor maţ i
il
esunt
scriseşigr upat edupăanumi ter egul i
.Depr ef erinţ ăscr i
em t itlulcul i
ter e
mi cidemânădeoar eceacest easeci tescmaiuşordecâtcel edet ipar .Ti tl
ul
estesubl iniatcuosi ngur ăl inieor izont ală.Aceast ăcer inţăest ebi nesăo
respect eşiel ev i
icândscr i
uî ncai et e.Dacăt itl
ur il
esausubt itl
ur il
esunt
subl i
niategr af icpr eaput erni c( liniidubl epar al ele,l iniişer pui tesaui ntens
color ate)pr ivireaest eat rasădel inii,nudeceeacescr iedeasupr al or.
Pent rul izi bili
tat eascr i
sul uil ăsăm unspaţ iuadecv atî ntrer ândur i
.Dacă
organi zăm schi ţapegr upur idei nformaţ i
i,l ăsăm unspaţ i
umail argî nt re
acest ea,i arel ev iiv orl ăsaunr ândl iber .Ex ist ăsi tuaţ iiîncar enuî ncape
toat ăschi ţapeot abl ă,nuav em î ncl asădouăt abl e,nudor im săr enunţ ăm
l
acev aşini cisăşt er gem t abl adecâtl asf ârşi tull ecţ iei.Î naceast ăsi tuaţ i
e,
de l aî nceput ull ecţ iei,î mpăr ţ
im t abl aî n două păr ţiegal e pr i
nt r-
ol inie
verticală şiî ncepem să scr i
em î n par tea st ângă.Ti t l
ulpoat ef iscr is
deasupr aambel orpăr ţi.
Pent rucael ev iisăt ranscr i
emaiuşorşicor ectdepet abl ă,darşisă
l
ucr ez eînacel aşir itm cunoi ,rost im cuv ocet areceeacescr i
em.Pent ruaf i
auz iţ
i,nur ost i
m cuv int elecuspat elel acl asă, cineî nt oar cem puţ i
nî npr ofil
.
Pent rucael ev iisăv adăceeacescr iem est enev oiesăcont rolăm poz i
ţi
a
cor puluinost rupent ruanuacoper icuacest aschi ţa.Î npar alelcuscr isul
saudesenat ulof er i
mi ndi caţ iiasupr amodul uidel ucr ualel ev il
or .Deoar ece
atuncicândscr iem numaiav em cont actv izualcucl asaşiel ev i
is- arput ea
ocupacual tcev a,dupăcescr i
em osecv enţ ădeconţ inutî nt oar cem pr ivi
rea
spr eclasă.
Cescr iem saudesenăm pet ablă?
Toat e el ement ele scr ise sau desenat e pe t abl ăî n or dine l ogică
const ituieunansambl uuni tardei nf ormaţ iicar edet ermi năf ormar eal ael evi
aunuimodelment al.Schi ţ
al ogi căal ecţ ieinuest econst ituitădi ncât eva
i
deiar uncat eal eat ort et abl ă,ciest eost ruct urăcar enecesi tăpr oiectar e
sistemat ică,l ogi că,det aliată.Pent ruael abor aoschi ţ
ăbunăpet abl ăo
redact ăm când pr oi ect ăm l ecţia.Dacă schi ţa par e pr ea î ncăr cat ă şi

96
apreci
em cănuv aav easpaţ iusufici
entpet abl ă,atuncităiem det al
ii
lemai
puţi
ni mpor t
ante.Dacăpr i
maschi ţăel aboratănuest esuf i
cientdebi ne
str
ucturată,orefacem pânăaj ungem laof ormăşi unconţ inutoptim.
Ex i
stămul ti
pleformedest r
ucturareacunoşt i
nţelor.Optăm pent r
uun
anumet i
pdeschi ţăî nf uncţ i
ede:v ârst
ael ev i
lor
,cal i
tateaşicant it
atea
cunoşti
nţelorloranterioar
e, scopulv i
zatprinlecţie,t
impul disponibil,
tipulde
cunoşti
nţeet c.Acelaşiansambl udei nformaţiipoatef iorganizatschemat i
c
î
n di f
erit
ef orme.Pr ezentăm maimul t
e scheme pent rui nformaţ i
il
e
ref
erit
oarelai mportanţaat mosf er
ei.

a.Schiţăsubf ormădepr opozi


ţi
işi f
ragmentedepr opozi
ţi
i
Import
anţaat mosf erei
-conţi
negazev i
talepent ruplante(dioxi
ddecar bon) ,ani
maleşioameni
(oxi
gen);
-estefi
lt
rupentrur adiaţ
iicosmice -ozonulr eţ
iner adiaţi
il
eult
ravi
olet
e
-
ionosferar
eţiner azeleXşigamma
-esteizol
atortermi c–v apori
ideapăşidi oxi
duldecar bonnul asăsăse
piar
dăînspaţ i
ulext r
atestrucăl
dura(efectdeseră)
-permit
ef ormareav ântului
-permit
epr oducereaci r
cuitul
uiapeiî
nnat ură
-per
mitetransmitereasunet el
or

b.Schi
ţăsubf
ormăder
eţea
oameni( O2);
conţi
negazevital
epentru pl ant
e(CO2, O2)
,
animale(O2)
ozonulptradi
aţi
il
eultr
avi
olet
e
Importanţa fi
lt
rupentr
uradiaţi
icosmice
atmosferei ionosfer
aptrazel
eX+gamma
i
zolat
ortermi
c vapori
ideapă+CO2 opr esccăl
dura(ef
ectde
seră)
formareavântul
ui
permit
e producereacir
cuitul
uiapeiî
nnatură
transmit
ereasunetel
or
c.Schi
ţădet
ipci
orchi
ne

Oameni Ani
mal
e Ul
tr
avi
olet
e X Gamma

Pl
ant
e
Oxi
gen Ozonul I
onosf
era

Di
oxi
ddecar
bon

Gazev
ital
e Fi
l
trupt
.radi
aţi
icosmi
ce

I
mpor
tanţ
aat
mosf
erei

97
I
zol
ator Producer
ea Formarea Tr
ansmit
erea
ter
mic vântul
ui ci
rcui
tului sunet
elor
apei
Vapor
iideapă CO2

Ef
ectdeser
ă

d.Schi ţal ogică a uneil ecţ i


ipoat ef iorgani zată pe punct e şi
subpunct e.
Apelecur gătoare(fragment )
2.Tipur ideapecur găt oar
e
-pâr âul–apăcur gătoareper manentăsaut empor ar
ădedi mensi unimi ci
,cu
albieşitraseupr opriu
-râul–apăcur găt oarepermanent ădedi mensiunimijlocii
,cual bie,t
raseuşi
afluenţi
-f l
uv i
ul– ceamaimar eapăcur gătoare,cunumer oşiaf luenţişicar ese
varsădi r
ectî nmar esauoceanpr i
ntr-unestuarsaudel tă.
3.Component elerâul ui
-izvorul–l oculdeundeî ncepecur sulrâului
-cursulrâul ui–apacur găt oarecual bieşitr
aseucont ur at
-gur adev ăr sare–l oculpeundeunr âusev ar
săînaltr âu,lac,mar eetc.

În ul tima schi ţă am ut i
li
zat numer ele ar abe pent ru or donar ea
i
nfor ma¬ţ i
ilor, î
nsăpotf i utili
zatenumer eler omar eşi l
i
terel e.Î ntrecel edouă
ansambl ur idei nformaţ iişidupăt itluam l ăsatcât eunr ândl i
berpent ruca
i
nfor maţiil
e să f ie“ ae¬r isi
te”.Acest si stem f acili
teaz ăl ectur ar
ea şi
memor areav izuală.Fi ecar eansambl udei nformaţ iiareunsubt it
lusubl ini
at
cuosi ngur ăl i
nie.Denumi reanoţ iunilorest escr isăî npar teast ângăşiest e
sublini
atăcuol inie,iarcar acteri
stici
le( definiţ
ianoţ I
¬unii)suntmenţ ionate
î
npar teadr eapt ă.Acestpr ocedeuder edact areacar act eris¬ti
ci l
orunei
noţiuni pr ez intă dez av antajul că el evii nu sesi zeaz ă număr ul
caracte¬r i
sticiloresenţ iale.Pent r
u a spr iji
nii dent i
fi
car ea şimemor area
caracteristi
ci l
ornoţ i
uni l
oracest eapotf iînscr i
seunasubceal altă:
fl
uv i
ul -ceamaimar eapăcur gătoar e
-cunumer oşIaf luenţi
-bazinhi drogr aficf oartemar e
-sev arsădi rectî nmar esauoceanpr intr-unest uarsaudel tă.
Înceade- adouasi tuaţ iedezav antajul î
lconst itui
er i
si pi r
eaf oi i
.
e.Schi ţal ogicăauneil ecţi
ipoat ef iorganiz atăî nt abel .Pr ezentăm
tabelulcompl etatdecăt reel evi
idel aLi ceul“ Gheor ghe{ i
ncai ”di nCl uj-
Napocal al ecţ i
aor gani zatădeunst udent ,subcoor donar eament oruluiIon
Mihacea.

98
Tabel
4.9.Regi
uni
l
eagr
icol
eal
eTer
rei

Regi
unea Locali
zar Caracter
isti
cil
e Plante v al
or i
ficate / Ani
male
agri
col
ă e cli
mei şisol
uri
lor culti
¬v at
e domest
ice
Bazinul Oscil
aţii ter
mice Palmierdeul ei,cocot i
er,
Atropi
cel
or
fl
u¬¬v i
i
lo mi¬ci;pp bogat e şi ar¬boredecaf ea,ar bore
permanent
rZairşi cons¬tante; sol uri de cau¬c iuc ; Or ez,
umedă
Amazon fer
til
esubpă¬dur i; porumb, mei;
Arbor idecaf eaşiceai ,
Atropicel
or
Permanent bum¬bac, t resti
e de
cu 12o l
5- at. Bovi
ne,ov
ine,
tempera¬t urimar i
;O zahăr , su¬san, r icin,
umiditat
e Nşi S capr
ine
peri
oadădesecet ă; ar ahide,po¬r umb,mei ,
alt
er nant
ă
l
egumi noase
Culturiiri
gateî noaz eşi
Temper aturi mar i
;
12-30o l
ângă r
âur i
: or ez,
Ar
idă pre¬¬ci¬pitaţi
ifoarte Ov
ine,
capr
ine
l
at.Nşi S porumb, bumbac,
puţi
ne
curmal i
C. Chi
nei Un anot imp cu pp.
Orez ,porumb, mei ,
tutun,
deEst,C. bo¬gate + unul
Musoni
că soia, bumbac, Bov
ine,
bubal
i
ne
I
ndo- secetos;Temper atur
i
l
egumi noase
Ganget
ic
ă mar i
Vericaldeşi uscate; Or ez ,bumbac ( i
ri
gat e),
Subtr
o¬pi
c 30-40o Bovi
ne,capri
ne,
i
erni bl ânde şi gr âu, por umb, or z,
al
ă l
at.Nşi S ovi
ne,porci
ne
umede; ci
trice,viţ
adev i
e
Cereali
eră o Grâu,secar
a,ovăz,or
z, Bovi
ne, c apr
ine,
40-60 Succesi
une de 4
l
alati
tudini po¬rumb, plante de o¬v i
¬ne,por c
ine,
l
at.Nşi S ano¬ti
m¬pur
i
medii nutr
eţ, avi
¬cul
¬tur
a

Nordul
Sub¬pol
ară Ver
iscur
teşi
reci Or
z,ov
ăz,
secar
ă,car
tof
i Reni
Eur
asiei

Coment ariu.Răsf oind cai etel


e unuiel ev,ne-au at ras atenţ
ia schiţ
ele
ordonatel ogi
c,det i
par bor e,cut exteşisubl ini
ericolorat
edi ncaiet
elede
geografieşidei stori
e.Remar cândî nf aţaelevuluicădoaracest ecaiete
corespundcer i
nţelornoast remet odice,elevulaspuscăaav utdoardoi
profesoribuni:profesoaradegeogr afi
eşipr ofesoaradei st
ori
e.Fărăsăai bă
compet enţă met odică,el ev ula f ăcut o j udecată de v aloar
e asupr a
compet enţeiprofesoril
orpebazaaceşi şicum aî nvăţatdelaei,i
arcai
etele
denot i
ţer efl
ectauf i
delstiluldel ucrualpr ofesoruluicuelevii
,ri
gurozi
tatea
şti
inţi
fi
că,gr adulde si stemat izareai nformaţ i
il
or etc. Aceste două
profesoarel -
auî nvăţatpeel evsăî nv eţesingurşiacestmodeldel ucru
poatefitransferatcuuşur inţălaal t
edi scipl
ine.

4.1.
5.2.Folosi
reacaietul
uidenot i
ţe
Caietuldenotiţereprezi
ntăunpr odusreali
zatdecătreelevî
nlecţi
işi
î
naf araacest or
a.Cai etulpoatecupr i
nde:prescri
pţiiof
erit
edepr ofesor
ref
eri
toarel auti
l
izareamanual uluişipentr
uel abor
areacaietul
uidenotiţ
e;
schi
ţel
el ecţi
il
orelaboratedepr ofesorpetablăşit r
anscr
isedecăt r
eelev;

99
mat er ialegr af i
ce( deseneschemat ice,car toschemeet c)el aborat edupă
manual ,planşe,hăr ţi,et c;r ezol v ăr ideex er ci ţi
i,pr obl eme,si tuaţii
-pr oblemă,
cazur iet c;t emeel abor at eacasă( r ez umat e,conspect e,r ecenz ii
,r eferate
etc);
Cai etuldenot iţer epr ezi nt ăuni nst rumentdel ucr uf undament alsau
unmi j
locauxi l
iarpr ini nt ermedi ul căr ui ael ev ul dobândeşt e:
 cunoşt inţe decl ar at ive( “sav oi rs” ) car e- iper mi t să r epr ez i
nte
obiect el
eşif apt el e( concept e,l egi ,pr i
nci pi i,t eor i
i,ev eni ment e,cl asi f
icăr i
,
i
magi nietc)
 cunoşt i
nţ e pr ocedur al e ( “sav oi rs-fai re”)( pr i
ceper i
, depr i
nder i
i
nt elec¬t ual e şipr act ice,apl icar ea met odel or ,pr ocedur il
orşit ehni cilor,
utizar eai nst rument elorşiapar atel or )car e- iper mi tsăacţ ionez easupr a
realităţ i
ipr i
ni nt ermedi ul oper at or il
orşi oper aţiilor;
at itudi ni( “sav oir-et re” ),adi căcev aşt isăf ieel ev uldupăosecv enţă
dei nst ruireşi învăţ ar e;
compet enţ e( capaci tat eauneiper soanedear eal izaosar cinădat ă;
ansambl udecunoşt inţ edecl arat iv e,cunoşt inţepr ocedur al eşiat i
tudi nicar e
suntact i
vat eî nr eal izar eaunei sar cini dat e) .
Funcţ ii
lecai et uluidenot i
ţ e.Cai et uldenot iţeîndepl ineşt eur măt oarele
funcţ ii:
Funcţ i
ai nfor mat i
v ă,deoar ececai et uldenot i
ţ econst i
tuieosur să
valor oasădei nfor maţ ii;
Funcţ iaf or mat ivă,deoar ecepr i
nel abor ar eaconţ i
nut uluicai etuluide
not i
ţeel ev uldobândeşt eabi lităţ i,depr i
nder iint elect ual eşimot r
ice,chi ar
compet enţ e;
Funcţ iadi dact ică,deoar ececai et ulest eun i nst rumentdel ucru
esenţ i
al î
npr ocesul di dact ic;
Funcţ iai nst rument al ă,deoar ececai etuldenot iţenuest eunscopî n
sine–deael abor auncai etdenot i
ţ e- ,ciest eunmi jlocaux i
li
arpr incar e
eleviiî nvaţ ăsăpr eia,săst ocheze,săor gani zez e,săt ransf or mei nf or maţ ii
,
esteuni nst rumentpr ini nt er medi ulcăr or ael ev i
iî nţelegşiî şif i
xeaz ămai
binecunoşt inţeleî nmemor ie.
Sugest i
i met odol ogi cepr iv indut i
li
zar eacai etului del ecţ ie
 Al eger ea cai et ul uide not iţe depi nde de v âr st a el evil
orşide
depr inder ilepecar edor im săl ef or măm l aaceşt i
a.Cai et elespeci alesunt
elabor ate ca mat er i
alaux iliarpe l ângă un anume manual .Au mul te
mat er ialegr af i
ce,exer ci ţii
,i temidi v erşiet c.,t ot uşi,nuî nt otdeaunasunt
mi j
loacel eadecv at est ilul uipr of esor uluideor gani zar eaact ivi
tăţ i
i.Mul ţi
profesor iopt eaz ăpent rucai et el eî ncar eexi stăal ternanţ adef i
lecul i
niişi
foifăr ăl inii,dar ,î nf inal ,r emar căm f apt ulcămul tef i
ledest inatedesenel or
suntgoal e,decisuntr isi pite.Suger ăm î mpăr ţireaf oiipr int r
-ol ini
ev er t
icală
î
ndouăpăr ţiegal eşiscr ier eaf oiinel iniat e.Cai eteleî npăt r
ăţ elefaci lit
ează
celmaibi neor donar eai nf or maţ i
ilorpepagi nă:cândest ecaz ulinfor maţ iil
e

100
suntscr iseî nf iecar er ând; i
nfor maţ ii
lecuacel aşigr adi er arhicpotf ial i
ni ate
excelentpev ert i
cal ăsauor izont ală; li
ni i
le,acol adel e, fi
gur il
egeomet r
icepot
fitr
asat er igur oscumânal iberăet c
Pr i
mel epr escr ipţiisuntsuger ateel ev i
lorî npr i
mal ecţ ie:sănul ase
primaf oai enescr isă, cisăapl i
cepeeaof ot ogr afieaspaţ i
uluit er est ruşisă
scrieun ci tatadecv atgeogr af ieisau î nv ăţ ării
;să nu desenez e sau să
măzgăl eascăpeul ti
mel epagi ni ;sănut r
agăl i
niipemar gi nilef oilor ,niciî n
scopest et i
c,ni cipent ruapr ev enir uper eacol ţ
ur i
lorcui nfor maţ i
ideoar ece
avem i mper iosnev oi edeacestspaţ i
upent ruor gani zareanot iţelor ;sănu
rupăf oi;săscr iet it
lur i
lecul iteremi cidemână–except ândnumel epr opr ii
saupr i
mal iter ăat i
tlului- ,nucumaj uscul edet ipar;t it
lurileşisubt i
tlurilesă
fi
esubl ini atecuosi ngur ăl i
ni edeoar ecedacăsuntmar cat egr af icpr ea
puternicpr ivireaest eat r
asădel iniil
ecol or ate,şer pui t
esaudubl e,nude
ceeaceest escr isdeasupr al or; înaint easubpunct elormar cat ecuoci f
r ăsă
l
aseunr ândl iber ;săev iteşt er sătur il
e,măzgăl i
turile;săl ucr ez eor donat .
Fiecar epr ofesorar eanumi teregul ipecar eel eviiler espect ă, î
nsăest ebi ne
cael ev iişipr of esor iisănuf iescl av iiunormodel er i
gide,cisămani fest e
fl
ex i
bilit
at e at unci când ex ist ă sol uţ i
i mai bune pent ru r ez olvar ea
problemel or.
 Tr anscr ierea not i
ţelorde pe t ablă.Î nai nte de a scr ie pe t ablă
avertizăm el ev iisăscr ieî ncai et et otceest escr issaudesenatpet abl ă–
dacănul e-am i nter zisacestl ucr u.Anumi tei nfor maţ i
iex i
st ent eî nmanual
nuest enecesarsăl escr iem –pr eci zăm car eanume.Pent rucael eviidi n
claselemi cisăf ieat enţ il
aex pl i
caţ ii,lecer em sănuscr i
eî nt impcev or bim,
cisănepr ivească.Î i atenţ i
onăm săscr i
ecândî ncepem şi noi schi ţ apet abl ă.
Pent ruaî nţ elegeceeacescr i
em pet abl ă,rost imt oat ecuv intel escr i
seşinu
acoper im cucor pulnost r
uschi ţa.Pr eci zăm căest ebi nesăî nt rebedacăau
neclar i
tăţ i
.Uni iel ev iaut endi nţasăscr ief oar tel ent ,mot ivpent rucar e,di n
cândî ncândl eami nt i
m căest enev oiesăscr i
eî nr i
tm cunoişisănu
rămânăî nur mă.Dacănut ermi năr epededescr i
sdepet abl ăaşt ept ăm
dupăeipent ruacont inual ecţiasaul espunem săopr eascăt ranscr i
er eaşi
săcompl etezeî npauz ă.Î nceade- adouasi tuaţ ieex i
st ăr i
sculsăui t
eunde
anumeaudecompl et at,numaipotcompl et adepet abl ăpent rucăaf ost
ştearsăsauaual tcev adef ăcutî npauz ă.Pepar cur sull ecţ i
ilori nsi stăm ca
eleviisă- şiadapt ezer itmuldel ucr ucucelalnost ruşialcol egi lor .Dacă
eleviiar gument eazăcăscr iuur âtcând scr iupr ear epedeşinuî nţ eleg
propr i
il
enot iţe,l esuger ăm sămaiex er sezeacasă.Pent r
ucael ev i
isăaudă
cer ostim cândscr iem pet ablă, nuneî nt oar cem cuspat eleî nî ntr egi mespr e
ei,cipr onunţ ăm cuv i
nt eler arşicuot onalit ateput er nică.Dacăel ev i
iaude
efectuatun desen sau un t abelest e nev oie să i ndi căm di mensi unea
acest oradeoar ecesuntt ent aţisăf acădesenemi ci,apoiscr isulnumaiar e
l
oc sau l iter ele suntmi ci,î nghesui te sau i ndesci frabi l
e.Le i ndicăm
dimensi uni ledesenel orî ncent imet ri,numărder ândur isaupăt răţele,pe
verti
cal ăşipeor i
zont ală,Dacădor i
m caf oai asăf iepoz i
ţionat ăal tfeldecât

101
cum est esi tuat ădeobi cei ,pr eci zăm cum anumeşil epr ez ent ăm uncai et
pozi ţionatcor ect .Lat abel epr eci zăm f oar t
epr ecisnumă¬r ulcol oanel or,
l
ăţ i
mea acest or a,l ungi mea apr oxi mat ivă.Pent ru ca i nf or maţ ii
le să f ie
ordonat eadecv atî nt abel îiat enţ ionăm săî nceapăopagi nănouă.Av er tizăm
elev iicăl asf âr şitull ecţ ieiv om v erifi
cacai etel eşidi ncândî ncândne
î
nt oar cem şi -ipr i
v i
m.Dacăel ev iif acgăl ăgieî nt impult ranscr i
erii,si mpl a
opr ireaexpl i
caţ ieişiî nt oar cer eacuf aţaspr eeipoat ef isuf i
ci entăpent ru
reluar eal ucr ul ui.Dacăobser văm căsuntnedumer iţi,oî ntrebar eest ebi ne
veni tădeoar eceexi st ăr isculcael eviisăf isesi zatogr eşeal ă,darnuau
cur ajulsă spună.Dacă t ot uşiam scr iscev a gr eşi tpet abl ă,cor ect ăm
i
medi at ,iarî nal tesi tuaţ i
iv om f imaiat enţ i.Pent ruev i
tar eaacest ormi ci
eror isol icităm el ev i
isăneat enţ ionezedef iecar edat ăcândcev apar eî n
ner egul ădeoar eceunel egr eşel isef ixeazăput er nicî nmi nt eşiconst i
t uie
cunoşt i
nţ e-capcană pent r uî nv ăţăr i
lev i
itoare.Dacă desenăm schi ţe sau
car tochemepr eci zăm dacăacest easunti ntercal ateî nt ex tsaupeoal tă
foai e.Î iat enţ ionăm sănuui tesăscr ietitl
uldesenel or , hăr ţ
ilorsaut abel elor,
săcopi ezel egenda– dacăest ecazul .Dacădor im săut i
lizez eanumi te
culor i,fol osi m cul or i
ler espect i
v ecânddesenăm pet abl ă.
 Ut il
izar ea cai et uluide căt re elev .Fi ecar e pr of esorar e pr opr ia
repr e¬zent aredespr ecum ardor isăar atecai eteledenot iţeal eel ev i
lorsăi ,
cum l e-arput eaut ili
z aaceşt i
a,darel ev i
ipotav ear epr ez ent ăridi ferite.
Pent rucael ev iisăî nţ eleagăexactcedor eştepr of esor ulî nt otdeaunasunt
necesar epr escr ipţ i
icl ar eşipr eci se.Pr i
ceper eaşidepr inder iledespr el uar ea
not iţelor ,despr e or gani zar ea i nfor maţ ii
lor,despr e el abor ar ea desenel or
schemat ice,agr aficel or ,at abel elornusef or meaz ăpr ivindu- ipeal ţi
i,ci
efect uându- le.Î nf i
ecar el ecţ iepr of esorulant ici
peazăceşicum anumev or
util
izael ev iicai et uldenot i
ţe.Cai et ulest e“ car teadev i
z i
tă”ael evul uidi n
car eseobţ ini nf or maţ iiasupr aper sonal ităţiisale, asupr acal ităţiişicant i
tăţ i
i
cunoşt i
nţ elorşiat i
tudi ni l
orpecar el eposedă.Cunoscândacest easpect e,
î
ncădi npr imel el ecţ iicândl ucr ăm cuocl asă, atenţ i
anoast răv af ifocal izat ă
asupr acai et ului denot iţe.
Cum f olosescel ev i
icai etuldenot i
ţe?Î ngener al ,elev iiaudepr i
nder ea
deascr iet otceeacescr iepr of esor ulpet abl ăşiadeseasuntpr eocupaţ isă
scriet otceeacespunepr of esor uldeoar eceauconst atatcăacest aspune,
def oar temul teor i
,al tcev adecâtceeacescr ieî nmanual .Înmodf iresc,î n
caiet uldenot iţeart rebuiscr isănumaioschemăal ecţ iei,dar ,di ncauz a
conţ i
nut uluil acunarşii naccesi bilalmanual elor,el ev i
iscr iumul tmaimul tşi
î
nv aţ ănumaidi ncai ete,acest eaî nl
ocui ndpr act i
cmanual el e.Pent ruca
elev iisănul imi t ezeî nv ăţ ar eal aschi ţadi ncai et,î iat enţ ionăm căest e
necesarsăci teascăl ecţ iadi nmanual ,iarl av erificar eal ecţ ieiant erioar e, de
fi
ecar edat ă,f or mul ăm î nt rebăr ialcăr orr ăspunspoat ef if or mul atdupă
citi
rea t ext uluit ipărit.Dacă el ev iiî nvaţă numaidupă schi ţa di n cai et
obser văm căuneor i
,î nl ocsăf ormul eaz epr opoz iţiicompl et e,f ormul eaz ă
fragment e de pr opozi ţii( “v orbesc î n schemă” ) şi se l imiteaz ă l a

102
repr oducer eaex act ăanot iţelor, î
nor di neamemor at ă.Pent rua- iobl igasă- şi
schi mbemoduldeî nv ăţar e,f or mul ăm î nt r
ebăr i
leî naşaf elcaeisăf i
e
obl i
gaţ i săr est r uct urez ecunoşt i
nţ eleî nt r
-of ormănouă.
Cai et ulde not iţe est e ut ili
zatpent ru el abor ar ea unorr ez umat e,
conspect e,eseur i
,desene,schemel ogi ceet c.Deoar eceacest eact ivităţi
suntpr est at ei ndi vidualdecăt reel ev i,casănucr eăm osi tuaţ ieconf uz ă,
cânddescr iem sar cinapecar eoaudeî ndepl i
nitel ev i
i,est ebi nesăscr ieî n
caietceanumeaudef ăcut .Pent ruascăpadeosar ci năcar el epar edi ficilă,
elev i
isuntt ent aţ isăspunăcănuauav utt emăsaucănuauşt i
utsăof acă.
Într-adev ăr ,nuest ecazulsăneaşt ept ăm cael ev iisămemor ez et oat e
i
ndi caţ ii
leşicer inţel epecar el et ransmi tem v erbaldeoar ececucer titudi ne
vorui t
aî nt i
mpdeosăpt ămână.Dacăsar cinaest eef ect uatăî ncl asăel ev i
i
auposi bilitat eadeamaiî ntreba, dardacăl ucreazăacasăf ieder anjeaz ăal ţi
colegi ,fier ezol văi ncompl etsaugr eşi tsar cina, fi
enuof acdel oc.
Pent r
umaj or i
tat eael ev i
lorcai et uldenot iţ
eest eunmemor atorsau
i
nv ent ar de cunoşt inţ e.Pent r
u ca el ev iisă dobândească cunoşt inţe
procedur al e est e nev oie să f ie sol icitaţisă pr el ucr eze i nf ormaţ iişisă
elabor eze di v er se mat eriale gr af i
ce sub conducer ea pr of esor ului.Pe
par cursulf iecăr eil ecţ i
ii ntroducem scur te secv enţ e de pr elucr area
i
nf or maţ i
ilordi nt extel et ipăr it
e:ext r ager eai deilorpr inci pale,aci tat elor ,a
dat elorst at ist ice,aconcept elor,adef iniţiil
oret c. ;i nt roducer eadat el
orî n
tabel e;el abor ar ea schemel orl ogice,a cl asifi
căr ilor ,a r ez umat elor ,a
conspect el oret c.Cunoaşt erea pr ocedur ilordepr el ucr areai nfor maţ iil
or
dur eazăi nt er v alemar idet imp, darî nv ăţ areaî ncepedi npr i
mel ecl ase.Dacă
pent rupr of esoracest epr ocedur isuntcl ar eşidacăî şipr opunecael ev i
isăi
săl eî nv eţ e, at unci , î
nf uncţ iedepar t
icul ar i
t ăţi
lef i
ecăr ei lecţiipoat eor gani za
scur teact i
v ităţ idepr ocesar eai nf ormaţ i
ei.Numaiî nacestmodel ev iiînv aţă
sădesci frezet ex tenoi ,săex tragăesenţ ialul,săr ef or mul ezedef ini ţ
ii,să
ordoneze l ogi c sau cr onol ogic di ver se dat e.După ce el ev i
iî nţ eleg că
elabor ar eacai et uluidenot iţenuest eun“ mof t
”alpr of esor ului,ocor voadă
fărăr ost ,ciuni mpor tanti nst rumentnecesarî nî nv ăţ areaef icient ăeiî l
folosescmai mul tşi mai bine.
Ev al uar eacai etelordenot iţe.Dacăam t er mi natdej adel ucr atl a
tablă, iarel ev iiex ecut ăundesensaut abelmaicompl icatdi nmanualsaude
pet ablă,nepl imbăm pr i
nt rebăncişipr i
v i
m desenel e.Dacăsesi zăm cănu
aul ucr atcor ectof erimi medi atspr iji
n.Pr inobser var eadesenul uipr opr i
u
elev i
iî nv aţ ăsă- lcompar ecumodel ulşisă- lcor ect ez e.Di scut ăm cuel ev i
i
dacăpotcor ect aşt ergând,t ăindcuol iniesaudacăest ecaz ulsăr ef acăî n
î
nt regimedesenulsauschi ţadi ncai et( dupăcai etulal tcui vadacănumaiau
timpsuf icientdel ucr u).Dacăel ev iipl eacăacasăcuschi ţeer onat e,cu
cer ti
tudi ner epr ezent ăr i
lel orv orf igr eşi te.Unel emoment edeev aluar ea
schi ţelordi ncai etuldenot iţepotf ior gani zat elasf âr şitullecţ i
ei.Lecer em
săaşezecai et eledeschi sepebancăl al ecţiadezişil orl ecer em să
citeascăl ecţ i
adi nmanual ,săr ezol veunar it
mogr if,săr ezol veunt estsau

103
chest ionaret c.Put em mar capr intr-unsemnf apt ulcăam v er ificatpagi na
respect ivădi ncai et .Nuest ecaz ulsăcăut ăm i nsi stentcuv int elescr ise
greşi t;acest eal ev om v edeaf oar ter epededupăcev om ex ersapuţ in.Dacă
l
e- am cer utel ev il
orsăf acăot emăacasă,si mpl av erificar eat emeiopoat e
faceunel evpecar el -
am nomi nal i
zat.Deobi ceiaceast ăsar cinăr ev ine
elev il
orbuni ,daraceast anuconst ituieor egul ă.Dacăexi stăî ncl asăel ev i
car e ne at rag at enţ i
a pr in al t
e pr eocupăr i( dez int eres,neat enţ i
e et c)î i
sol i
ci tăm săv er i
ficet emel ecol egi lor.Aceast ăact i
v it
at econst i
tui epent r uei
unpr ilejdesat isf acţ ieşideaf i
rmar eînf aţacol egilor ,darşiomodal i
tat ede
aconsol idar elaţiacupr of esor ul .Pent rucael ev ulsănuf acăj udecăţ ide
valoar e asupr at emel orcol egi l
orşisă cr eez e st ăr iconf lict ual eî lv om
atenţ ionacădor im doarsăşt i
m dacăt oţielev i
iaur euşi tsăel abor ezet ema.
Dupămoment ulor gani zat or i
cest ebi nesădi scut ăm asupr amodul uiîncar e
aur euşi tsă- şif acăt ema.Unel evci teşteceeaceascr i
sî ncai et uldenot i
ţ e
sauscr ier ezol v areapet abl ă–dacăt emaaf ostopr obl emăsauex erciţiu.
Dupăoaut oev aluar eşiaut oapr eci eresol icităm apr eci eridi npar teacol egi l
or
şiof er i
m pr opr ianoast răev aluar e.Di scuţ i
ilecucl asasuntor ient atespr e
apr eci ereaaspect elorbi ner eal izat edecăt reel ev i,darşispr ei dent ifi
car ea
punct elormaisl abecar enecesi tăcor ectăr i
,compl etăr i,cl arificăr i
.Di scuţ iile
suntor ient ateapoispr emet odel eşimi j
loacel epr incar esecor ect eaz ăsau
se compl eteaz ă cunoşt inţel e.Dacă ui tăm să ev aluăm t emel e sau l e
ver i
ficăm super ficial ,elev iiv orr enunţ asăl emaif acă.Cum pr ocedăm dacă
elev iinuî şif act emel e?Est ef ir
escsăî ntrebăm di ncecauz ănuaur eal i
zat
tema.Î n maj or i
tat ea cazur il
orcauz ele suntl egat e de el ev ,î nsă uneor i
propr i
ile noast re at itudi nisau cel e ale păr inţil
orpun el ev iiî n si t uaţ i
i
nef av orabi le.Dacăel eviiv orobser vacăsunt em sensi bi lilaanumi t
emot iv e
şinul uăm măsur i,î nal teocaz ii,cândnuauf ăcutt emaneof erăcascuză
acel aşimot iv.Pent ru a găsisol uţi
il
e opt i
me pr i
n apl i
car ea căr ora
maj or itateael ev ilorsăî şief ect ueaz et emel el ecer em păr er ea.Sugest iile
veni tedi npar teael ev i
lorsuntuneor ioriginal e,i mpr ev izibileşidemul teor i
eficient e.El ev iiî nv aţ ă să caut e sol uţi
i,să deci dă,să negoci ez epent ru
i
nt eresel epr opr ii.Pr i
nacest edi scuţ iiprimi m mul tei nf ormaţ iidespr emodul
î
ncar eî nv aţăel ev ii,cedi ficul tăţiaul aşcoal ăsauacasăşiunsf atest e
binev eni t
.

4.
1.5.3.Act ivi
tateacucar tea
Studiulcăr ţ
iireprezintăunansambl udemet ode,pr ocedeeşit ehnici
de aut oinstruire per manent ă, prin care un i ndi vi
d dobândeşt e, îşi
aprofundează sau î mbogăţ eşt e cunoştinţ
ele,î şi f ormeaz ă capacităţi
i
ntelectuale, îşi f undament eaz ă teoreti
c cunoşt i
nţele pr ocedurale şi
compet enţele.
Studiereacăr ţil
orv i
zeaz ăînsuşireaunort ehni cide:document areşi
i
nvest i
gaţieinf ormaţ i
onală;deanal izăşii nt
erpretareat ext
elorşiaal t
or
document ei ncluse în căr ţ
i;de pr elucrar
eai nfor maţ i
i
lor( si
stemat i
zare,

104
ordonar el ogi căşicr onol ogi că, select ar e, compar ar e).Pr inst udier eacăr ţilor
sef or meazăcapaci tăţ ilei nt el ect ual e,depr inder eadeaci tişii nter pret aun
text,capaci t at eadear eal i
zaol ectur ar eel ev at ăşicur andamenti nt elect ual
mar e, depr i
nder eaal uanot iţe, depr inder idedi sci pl i
năamunci iint elect ual e,
depr i
nder idei gienăamunci i,elev ulî nv aţ ăcum săseî nv eţesi ngurşi
efi
cient .Pr i
nst udi usi st emat icsedezv ol tăr esponsabi li
tat eaf atădemodul
propr iudeî nv ăţar e,sedez vol tăi nt er esulpent rui nv est i
gaţ ieşicer cet are,
este st imul at ă mot iv aţ ia pent ru aut oinst ruir e şi aut oeducar e, se
consol ideazăî ncr eder eael ev ilorî nsur sel ededocument ar eşiî ncapaci tatea
deapr ogr esapr inut i
lizar eal or .
Concept ulde t exti ncl ude t oat e mat er i
al ele scr ise ( tipăr ite sau
reali
zat epr inal temi jl
oace)dedi v erseor igini ,cum sunt :manual ul,căr ţ i
le
(ştii
nţ i
f i
cesaupent rumar el epubl i
c,di cţ ionar e,enci clopedi i,cul eger ide
probl emesit este,at lase) ,pr esascr isă( rev i
st e,zi are) ,int ernet ul,CD- uri
,
băncidedat e, text eel abor at edepr of esorsauel ev i
.Acest et ex tecor espund
unordov ezi( descr iereaunuipei sajsaucăl ător ii
,pov est ireaunuiev eni ment ,
rel
at ar eaunorf apt eî npr esă)sauunori nt er pret ări( eseulunuiaut ordespr e
unsubi ectanume) .
Concept uldel ect ur ar e.Lect ur ar eaest eoact i
v i
tat ededesci frar e
i
ntegr ativăaunuit ext , deî nţ el eger eaconţ i
nut ului, deev aluar eşiapr eci er ea
calit
ăţ ilorsal e.Pr i
nl ect ur ar eel ev iiî şif or meaz ăoanumi tămani er ădea
recept a, deagândi ,dear ez ol v a,deaoper aşideaev aluamesaj ulconţ i
nut
î
nt ext .
Ti pur idel ect ur ăr i
Dupămodul del ect ur areexi st ă:
-l ect ur areî n gând ( prof undă,si lenţ i
oasă,consacr atăî nţ eleger i
i
conţ I
¬nut ul ui) ;
-l ect ur arecuv ocet ar e( car epoat ef icuscopar ti
st i
c,cuscop
demonst rat i
v , cuscopul memor ăriimecani ceat ex tului);
Dupăv itezadel ect ur ar eexi stă:
-l ect ur arel ent ă( 100–200cuv int e/mi nut ),cuscopulst udi er iiunor
i
nf ormaţ ii noi , compl ex e, di fici l
e;
-l ect ur areî nr itm medi u( 200 – 300 cuv i
nt e/mi nut )
,cuscopul
l
ect urăr iiunort ext e maisi mpl e,maipuţ in di ficile or idupă desci fr area
mesaj elort ext ului prinl ect ur ar el ent ă;
-l ect ur ar er apidă( 300–1000cuv int e/mi nut ),cuscopull ect urăr i
i
unuit extî nt r-uni nter valmi cdet impsauî net apader ecapi tul areşisi nt ez ăa
cunoşt inţel orcunoscut edej a.( Citirea r api dăsebazează peexer cit area
capaci tăţiideacupr indev izualşiment al,di ntr-odat ă,osecv enţ ăde2–5
rândur iscr i
se,pr ivireaf i
indconcent rat ă,t impdecât ev asecunde,desusî n
j
os,pe cent rul( diagonal a)t ext uluiscr is,ci titorulur măr i
nd să “ filtrez e”
(i
dent i
f i
ce)şi săî nţ eleagăi nf or maţ ii
lenoi ,înmodsuccesi v,făr ăopr iri
.)
Dupăobi ect i
v ull ect ur ăr i
iexi st ă:
-lect ur ar edeant renar ei nt elect ual ă;

105
-l ect ur ar ededest i
nder e( l
ucr ăridecul turăgener ală,decăl ătorie,
memor ia¬-
¬list i
că, biogr afice, depopul ar izareet c);
-lect ur ar edef or mar e:
- l ect ur ar e cr i
t i
că /anal it
ico – i nt er pretat
ivă car ev i
z ează
înţ eleger ea
semni ¬f icaţ iil
or ;
-l ect ur ăr ipar al ele pr i
n car e se st abi l
esc asemănăr ile şi
deosebi r i
le,
par ticul ar ităţileunort ext e, f
enomene, ev eni ment eet c;
-l ect ur ar eexpl icat ivă, cudef i
nireacuv i
nt elornecunoscut e, cu
st abi lireacauzel or ,condi ţ
iil
or,desf ăşur ăr ii
,conseci nţ elorunui
f enomensauev eni ment ;
-l ect ur arepr obl emat i
z at ăcândpr of esor ulformul eaz ăî ntrebăr i
acăr or
r ăspunsexi stăî nt ex tul cev af ilectur at ;
-l ect ur ar esi ntet ică, cândt extul esteci titî nansambl u.
Dupămodul deor gani zar eal ect urăr i
iexi st ă:
-lect ur ar el i
ber ăauaut odi rij
at ă;
-lect ur ar edi ri
jat ădepr of esor ;
-lect ur ar eî nper echi sauî ngr upur i.
Sugest iimet odol ogi cepr i
v i
ndl ect urar eai ndi vidual ă
Pent ruasi gur ar eaef ici enţ eil ectur ări
iunuit ex tf iecareel evart rebuisă
cunoascăcât ev aaspect e:
pent rucal ect urar eaunuit ex tsăf ieef i
ci ent ăci ti
tor
ult rebui esăai bă
un scop bi ne pr ecizat( căut area uneii nf ormaţ i
inoi ,aprof undar ea sau
î
mbogăţ irea unorcunoşt inţ e,compl etarea unorl acune,i nt er pretar ea şi
veri
ficar eaaut ent icităţ iisauv er idicităţ i
iadev ărur il
oret c);
î nmoment ul l
ect urăr ii citi
tor ul tr
ebui esăai băost arepsi hicăopt imă,
pasiune şit răi r
ei nt elect ual ăr ezul tată pr inr eal i
z ar ea scopul uiv izat;o
l
ectur areaef ici ent ăi mpl icăpl ăcer eaci ti
tor ului pent ruceeacef ace.
ol ect ur ar eaef icient ănecesi tăpar cur ger eamaimul toret ape:ci ti
rea
i
ntegr ală( si nt etică)at ext ul uipent ruev idenţ ier eai dei l
oresenţ iale;ci ti
rea
(analit
ică)t ext uluipesecv enţ ei nf ormaţ ional e,pascupas,asi gur ându- se
î
nţeleger eacel orst udi at e,aexpl i
caţ ii
lor,aexer ciţiil
or ,aapl i
caţ iilor;reci ti
rea
i
ntegr alăat ext ul uipent r
u si ntet izarea sau r est ructurarea î ntr-un nou
ansambl ui nf or maţ ional uni tarşi or donatl ogi cai dei loresenţ iale.
ol ect ur areaef i
ci ent ănecesi tăt ranscr iereaunori deiîndi ver sef orme:
-r ezumat e–pr ez ent ar eaconcent ratăaceeaceest emaii mpor t
ant
dintext eleci tite;
-conspect e( l
at .conspect us–schi ţă, tabl our ezumat iv),car epr ez i
ntă
concen¬t rat , înor di nesi st emat i
cădat elecepr ivescoanumi tăt emă, ext rase
pebazast udi ul ui mai mul torsur sebi bliogr afice;
-r ef er at e,car epr ez int ădat el easemănăt orconspect uluiî ntr-of ormă

106
maiabst ract ă,gener ali
zat ăşicar e,pel ângăsi nt etizar eadat elordi nmai
mul tesur sebi bliogr af i
ce,poat ei ntegr aşiconcl uzi iper sonal e,deschi der i
spr enoi i
nv est i
gaţ ii
;
-fişe,î nt ocmi tepet emedi st incte,cupr inz ânddat elebi bliogr aficedi n
car teaci tat ă( aut or ul,ti
t l
ulcăr ţii
,edi tura,anulapar i
ţiei,pagi naundeseaf l
ă
temaet c)şianumi teinf ormaţ iidespr et emacar ef aceobi ect ulf i
şei( un
ex tras, odef i
ni ţie, unscur tr ezumat ,odemonst raţ i
e, of or mul ă, oapl i
caţ ie,o
adnot are, expl icaţ iaunui fenomenet c) ;
-s chemel ogi cesaucr onologi ce( subf ormăder eţea,dec i
orchi ne,î n
tabel eet c) ;
ol ect ur ar eef icient ăi mpl icăst udi ult ext ul uiî npar alelcust udi ul
not iţe¬orşiv er ifi
car eadat elorî nmaimul tesur seşicompar areal orpent r
u
asigur areacor ect i
tudi nii i
nf or maţ iei.
pent ru asi gur area dur abi l
ităţ i
icunoşt inţ elorşipent ru pr ev eni rea
uităr iiest ebi nesăf ieef ect uat emaimul t el ect urăr iladi ver sei nterv alede
ti
mp.
st udi ulpoat ef iconsi der atef i
cientî nmoment ulî ncar eci tit
or ulest e
ca¬abi lsăf or mul ezeî nt rebăr ipebaz at ext ului,poat er est ruct urav erbal
conţ i
nut ulî nt r-of or mănouă, poat er ăspundel aî nt rebăr ipebazacel oraf l
ate
dint extet c.
Sugest ii priv i
ndi gienal ectur ăriiindividual e, înl ecţ i
eşi înaf ar alecţ iei
Înpr ocesuldi dact icel eviiart rebuisăî nv eţ ecât ev acondi ţiipr i
ncar e
potasi gur aol ect ur ar emai bună:
asi gur areauneist ăridecal mî nti
mpull ect ur ării
,f ărăt ens iunips ihic e
negat ive, car edi mi nueaz ăc apaci tateadeper cepţ ie, deî nţ eleger eş imemor ar e
aconţ inut uluici tit;cr izadet imp,v olumulpr eamar edei nf ormaţ ii
,apr opi erea
unuit est ăr i
is auex ami năr i
i,ameni nţar eaindus ădepr ofes orpoter odast area
decal m ael ev i
lor ;
î nt impulpr egăt iri
il ecţ i
il
orest ebi nesăf ieal t
er natedi sciplinesau
situaţ iideî nv ăţar ecuspeci ficdi ferit,pent ruadi mi nuaoboseal a,acr eşte
put er eadeconcent rareşicapaci tat eadeî nv ăţar e;î ntr-ol ecţ i
eest ebi neca
elev iisăf ieant renaţ i î
ndi ver sesi tuaţ iideî nv ăţar e, caf ormădeor gani zar e, ca
şiconţ i
nutsaucast rategii ofer it
e;
 se r ecomandă l ect urar ea î n gând ( except ând l i
mbi l
e st răi ne,
repet iţi
il
el a muzi că) ,î n condi ţiide l ini şte;zgomot ulde f ond să nu
depăşescă50–60dB;
l ect ur ar ea î n per ioade de t imp consi der at e opt i
me pent r
u
randament ull ect ur ăr i
idecăt recer cet ători:întreor el e9–12şi14–17.Pr i
n
ant renamentacest ei nterv aledet i
mppotf iext inse.Cer cetăt or i
isuger eaz ă
i
nef ici enţ aî nv ăţ atul uiînt impulnopţ iisauî nor eleî ncar esepr oducesi esta
dupămasă.
lect urar eaest eef icient ăcândsef aceî ncamer eaer i
si te( diox idulde
car bonşil ipsaoxi genul uipr ovoacăsomnol enţ ă) ,cut emper at ur aî nj urde

107
o
20Cşi cuoumi di t
at edeaer ului de50–60l asut ă;
l ect ur areaest ef av or i
zat ădepozi ţiav er ti
cal ăaor gani smul ui,mot iv
pent rucar esef acel amasa, nucul cati npat ;
cr ear ea unuimedi u ambi antcol or atst imul at ivpent rul ect ur are:
cul or i
le“ reci ”( albast rul ,v erdel eî nchi s,gr iulet c)f av or izeazăoat mosf er ăde
l
ect ur ăser ioasă,î nt impcecul or i
le“ cal de”( roşu,gal benul ,v erdel edeschi s
etc) f av or izeaz ă r elaxar ea, dest i
nder ea; un spaţ iu v erde, nat ur al
,
reconf or tează,odi hneşt e;pr actica a dov editcă şial bulnest răl uci tor
fav or izeazăl ectur ar ea.
săseal ter nez eper ioadel edel ect ur are( înv ăţ ar esaul ect ur are35–
45mi nut e)cucel edeodi hnă( scur tepauzede10mi nut e) ,demi şcar e
(exer ciţiif izice) ,chi arsomn;s- aconst at atcăl ect ur ar eaest emaief i
ci ent ă
cândi ndi v i
dulest eodi hni tşir andament ulest ef oar tescăz utat uncicând
est eobosi t.
pent r uasi gur areal umi nozi tăţiiopt i
me,l umi nat rebui esăcadădi n
stângaşisăai bă100del ucşil asupr af aţ at ex tului ,di stanţ adi ntreochişi
car tesăf i
ede30–35cm,pr ivireasăf ieper pendi cul arăpemat er i
al ulde
citit,iaracest asăai băoî ncl i
nar edecel puţ in15of aţădeor izont al
ă.
Apl icaţ iipract icecumi jl
oacescr ise
Sugest iimet odol ogi cepr ivindut i
lizar eaar t
icol el ordi nz i
ar eşir ev ist eî n
cadr ull ecţ iei .Ar ti
col ele di n pr esa scr i
să per mi ti nt roducer ea act ual ităţi
i
(i
nt er naţ ional e,naţ ional e,l ocal e)î nl ecţieşif acilit
eaz ăper ceper eacor ect ăa
ev eni ment eloraut ent ice.Î nf uncţ i
edesubi ect ull ecţ i
eiof erim el ev i
lorar ticol e
dinpr esascr isă( def ond,decer cet are,desi ntez ă,f aptdi v ers)car enecesi tă
l
ămur i
rigeogr aficepent ruaf iînţelesecor ect .Tex telet rebui esăf ieaccesi bile
elev ilorcal imbaj ,di mensi une,săi ncitel ar eflecţ i
i.Sepoat ecer eel ev il
orsă
î
nt ocmească un dosarcu ar ti
col e despr e o anumi tăt emă.Met odol ogi a
utili
z ăr iiunuit ex tî ncl asăcupr i
ndemaimul t
eet ape:di stribui reat ex tului
fi
ecăr uiel ev ,per echisau gr upe;i ndicar ea demer sul uice t rebui e ur mat
(subl ini er eai deilorpr inci pal e,f ormul arear ăspunsur ilorl aoser i
edeî ntrebăr i
,
î
nt ocmi reaunui rez umatdecât ev ar ândur ietc) ;spr iji
ni reael ev ului înf or mar ea
uneii deiper sonal e( cer ându- ipăr erea)şiî ncapaci tat eadeacr iti
cat ex tul
(formul ândî nt r
ebăr ispeci fi
ce) ;cer ându- isăpr eci zez edat at ex tului ,numel e
aut or ului şi titl
ul ziar ului /r ev i
stei.Nut r
ansf ormăm l ecţ iaî nt r-un“ salonî ncar e
seci teşt epr esă” .Î nunel ecaz uripr of esor ulpr ez int ăunev eni mentsauî l
discut ădoarcuel evii.
Sugest iimet odol ogi ce pr ivind ut ili
zar ea r ev ist elorî nl ecţ ie.Est e
i
mpor tantcaunel evsădi ferenţ iez er ev isteleşt iinţificedecel edest inat e
publ i
cul ui lar gşi car eaucascopr elax areasaupopul ar i
z areaunori nf ormaţ i
i
.
Elev iipotpr imiur măt oar elesar ci nidel ucr u:săi dent ifi
cet i
tlulr ev i
st ei ;să
i
dent i
f i
ce număr ulşinumel e membr i
lorcol ect i
v uluide r edacţ i
e şia
redact orul uişef ;să i dent i
ficeceasoci aţ i
e,edi tură,i nst ituţ i
eel abor eaz ă
rev i
st a; î
nceor aşest esi tuat ăr edacţ i
ar ev istei;săi dent ificenumăr ul rev i
st ei
,
anulapar iţi
ei ,frecv enţ aapar i
ţiei;săi dent ificet itlur i
leşi t
ipur i
lear ti
col elor ;să

108
efect uezeuncoment ariu, or ecenz iesauunr ez umatpebazaunuiar ticol ;să
răspundăl aanumi teînt rebăr ipebazaar ti
col ului .
Sugest iimet odol ogi ce pr ivind ut i
li
z area di cţionar elorî nl ecţ ie.Î n
l
ecţ iiledegeogr af i
eel ev i
ipotut il
iz aDi cţionar ulexpl icat ivall imbi ir omâne,
Dicţ ionar ulenci cl opedi c,Di cţ i
onar el edet ermenigeogr af i
ci.Eipotpr imi
următ oar ele sar cinide l ucr u:să ext r
agă car act est i
ci l
e unor t er meni
geogr af icidi nt r-un di cţ ionar ,să l e compar e cu not el e pr eciz ateî n al t
dicţionar ,săl er efor mul ezeî nscr is;săcaut esi noni mepent ruunanumi t
termen geogr af ic;să or donez e al fabet ic anumi ţ
it er menigeogr aficişi
def iniţial orpent ruaobţ ineunl ex i
c( glosar , vocabul ar) .
Sugest iimet odol ogi cepr ivindut ili
zar eaat lasel orî nl ecţie.At l
asulest e
ocol ecţ iedehăr ţ
iaşez atedupăunpl anbi nedet er mi nat ,î nf uncţ i
ede
conţ i
nut ul şi dest inaţial or .
Ti pur ideat lase
 După măr i
mea t eritoriul ui r epr ez ent at: at l
ase mondi al e sau
univ er sal e( hăr ţial eî nt r
egi isupr afeţ eagl obul ui),at lasenaţ ional e( ter itoriul
unuist at),at laseal eunorr egiuniadmi nist rativ esaueconomi ce( aunui
j
udeţ );
Dupăconţ inut: atlasef i
zico- geogr afiec, at laseeconomi ce-geogr afice,
atlaseal epopul aţ iei
;at laset urist i
ce,at l
asecl i
mat ol ogi ce,at l
asei stor ice,
atlasebot ani ce, at l
asezool ogi ce, at lasegeol ogi ceet c.
Dupăf or mat :debuzunar , debi rou;
Dupădest i
naţ ie:at l
aseşcol are, atlaseşt i
inţifice, at l
asemi l
itar e, atlase
rutiere;
Înl ecţ iil
edegeogr af i
eel ev iipotut il
izadi feriteat lasepent ruaî nv ăţ a
cum anumel epotf olosi .El eviipotpr imidi feritesar ci nidel ucru:săcaut e
difer i
t et i
pur idehăr ţial eunuit eritoriu( deex empl u,hăr ţi
ler efer itoar el a
popul aţ iaAf ricii); săf acăcor elaţ i
iî nt r
eel ement el eex ist ent epehăr ţidi ferite
(evol uţ iadensi tăţ iipopul aţ ieipeuncont i
nentr epr ezent at ăpe2–3hăr ţi;să
stabi leascăr el aţ ii
ledi nt repr eci pit aţii
lemedi ianual e,t emper aturilemedi i
anual eşir epar tiţiaasoci aţ i
ilordepl anteet c);săcaut el ocal ităţipehar tăpe
bazai ndi cel ui( index)del asf âr şitulat l
asul ui ;săgăseascăoanumi tăhar tă
pebazacupr insul uisauahăr ţiicuschemel ededi spuner eaf oil
ordehar tă;
săci teascăl egendacar ecupr indet oatesemnel econv enţ ional eut ilizat epe
hăr ţil
edi nat laset c.
Sugest iimet odol ogi cepr ivi
ndut il
izar eat ex telordi nmanual eleşcol ar e
Est ebi nesăev ităm ci ti
reat ex t
ul uicuv ocet ar edecăt reunel evsau
prof esordeoar ecenut oţ iel eviipotur măr işiî nţ eleget ex tul .Pebazaacest or
text eel ev i
ipotpr i
midi v er sesar ci nidel ucru:ex trager eai dei l
orpr inci pal e,a
def iniţiilor,aconcept elor ;sor tareai nfor maţ iilorcunoscut e,noisaunecl ar e
dint r-unt ext( st rategi aSI NELG) ;el abor areaunorî nt rebăr isaur ăspunsur i
;
extr ager eadef iniţiil
or;el abo¬r ar eauneischemel ogi ce,auneicr onol ogi i
;
compl et areaunuit abel ,aunuici or ¬chi ne;el abor ar eaunuir ezumat ,aunui
refer at ,aunuiconspect ,auneipov estirisaudescr ier i;ex trager eaci tat elor;

109
i
nt egrar
ea ci tat
el or înt r-
un al tt ext;r edefini
rea noţ i
uni l
or;ex puner ea
conţ i
nutuluiî
ntr-
of ormănouă; explicaţ i
aunui processauf enomengeogr af i
c;
argument area şicont raargument ar ea unoraf i
rmaţii
;int erpreta¬rea unor
fapte,eveniment e,pr ocese;f ormul ar eaunorconcl uziiasupr aunuiconţ i
nut
etc.Pr ofesorult rebuie să cunoască bi ne textul,să fief ectuatî nai
nt e
exerciţi
ulcerutel ev i
lor,iarînaint
edeî ncepereaact iv
ităţ
iisădeapr escripţii
clareasupr aceeaceaudef ăcutelev ii(
ceaudef ăcut,cum, încâtt i
mp) .
Sugestiimet odologice privind ut il
izarea document elor( fotograf i
i,
dia¬gra¬me, hărţI,tabel e)dinmanual el
eşcolare( Vezipunct ul4.2.).

4.
2.Mi
j
loacel
edeî
nvăţ
ământut
il
izat
eînpr
edar
ea-
înv
ăţar
eageogr
afi
ei

Mi jl
oacel e de î nv ăţ ământcupr i
nd ansambl ulr esur sel ormat erial
e,
nat u¬al esauar tef acte( mat er ial
e, i
nst r ument e, apar ate, inst alaţ i
i
, maşi ni,etc)
utili
zat eî ndemer sul didact ic.
Clasi ficareami jloacel ordeî nv ăţ ământdupănat ur al or
Mi jl
oacel eobi ect ual e:t abl a,t abl amagnet ică,i erbar ul
,i nsect arul,
semi n¬ar ul,scoi car ul ,pl ant el ev ii,ani mal eleî mpăi ate,acv ariul,mul aj
e,
machet e,jocur i
,col ecţ iider oci ,mi ner ale,f osi le,col ecţ i
ademat eriipr i
meşi
produse i ndust riale,i nst rument e şi apar at e de măsur ă ( hel i
ogr aful,
bar omet rul,bar ogr a¬ul ,ter momet r ele,t ermogr aful,gl aci omet r
ul ,epr ubet a
ev apor i
met rică, higr omet rul, pluviomet rul ,pl uviogr aful,gi ruet a, anemomet r
ul,
nef oscopul , rozav ânt ur i
lor ,busol aet c.)et c;
Mi jl
oacel escr ise:t ex te,tabel e, căr ţi,manual e,test e, di cţi
onar e, zi
are,
re¬v isteet c.
 Mi j
loace gr af ice:desene schemat ice,car toscheme,di agrame,
blocdi a¬r ame, pr of i
leet c;
Mi jl
oacecar togr af ice:hăr ţi
,at lase;
Mi j
loacef otogr afice:di apoz i
tiv e,f ot ogr afi
i,imagi nisat elitare,f i
lme
etc.
Mi jloacel eaudi ov izual ecupr i
ndansambl uldemat er ialepecar es- a
stocati nf ormaţ i
aşiechi pament elet ehni cecar er edaui magi nişisunet e
pent ruor ecepţ ionar ecol ect i
v ăsaui ndi v idual ă,pecal ev i
z uală,audi ti
văsau
peambel econcomi tent .
-mi jl
oacel et ehni cev izual e:epi pr oi ect orulpent rumat erialecusupor t
opac ( fot ogr afii
,scheme,desene) ,epi diascopulpent ru epi pr oiecţ ie şi
diapr o¬ecţ i
e, di as¬col ul pent ru di apozi tive şi di af i
lme, aspect arul,
aspect omat ulşidi as¬ar ulpent r
udi apozi tive,apar atuldef ilmatpent ruf i
lme
mut e,ci nepr oiect orul ,documat orulpent ruci ti
tmi crof il
me,r et r
opr oiectorul
pent ruf oliitranspar ent e
-mi jl
oacet ehni ceaudi tive:magnet ofonulşibenzi lemagnet i
ce,r adio,
picupul şi discur il
e, caset of onul şi caset el eaudi o;
- mi jl
oacel e t ehni ce audi ov iz ual e: ci nepr oiect or ul şi f ilmele,
videocaset o¬onulşicaset elev i
deo,compact -discul,t elev izor ul,camer a

110
video, comput ereleşi CD- urile,si mul at oar eleet c.
Funcţ i
ilemi jloacel ordeî nv ăţ ământ
Cel emaii mpor tant ef uncţ iipedagogi ceal emi j
loacel ordeî nv ăţământ
suntur măt oar ele:
f uncţ iast i
mul at ivăamot ivaţ i
ei ,acur ioz ităţ i
i,ai nt eresul uipent ru
cunoaşt er e;
f uncţ iaf or mat i
v ă, deexer sar eşidezv oltar eaper cepţ iei,agândi ri
i( a
oper aţ ii
lordeanal iz ă,compar aţie, abst r act i
zar e, sint eză, gener ali
zar e);
f uncţ iai nfor mat ivă, det ransmi ter esauact ual izareai nf ormaţ ii
lor;
f uncţ i
ai lust rativă,def or mar ear epr ezent ăr i
lordespr er ealitatepr i
n
subst i
tut e;
f uncţ iadei nvest igar eexper iment ală,def or mar eapr i
ceper il
orşi
depr inder ilorint elect ual eşipr act ice;
f uncţ ia er gonomi că,de r aţ ional iz are a ef or turilorpr ofesor i
lorşi
elevilorcuscopul cunoaşt eriiefici ent ear eal i
tăţ i
i;
f uncţ ia est etică,de a det ermi na af ect e poz itive,de a dez v olta
capaci tat eadeî nţel eger eşi apr eci er eaf rumosul ui ;
f uncţ i
a de ev aluar e,de obţ iner eai nf ormaţ iilorr eferitoar el a
rezul tatel eobţ inut eî nact ul didact ic.
Int egr ar eami jl
oacel ordeî nv ăţământî nl ecţ ie
Geogr af ianusepoat eî nv ăţ af ăr ămi j
loacedeî nv ăţământ ,daracest ea
nu const ituie obi ect ulî nvăţ ării.Est ei mpor tantsă sel ect ăm mi jl
oacel e
util
izat eî nl ecţ i
eî nf uncţ ie de:obi ect ivulv i
z at,cal it atea mat erialelor ,
eficienţ ă,sar ci nadeî nv ăţ arecar epoat ef iorgani zat ăpebazal or.Ut i
li
z ar ea
acest ormi jl
oacev izeazădouăobi ect iv ef undament ale:i niţier eael ev il
orî n
util
izar ea l orcor ect ă( anal izar ea v alidităţ i
idocument el or,anal i