Sunteți pe pagina 1din 7

Nr Unităţi de competenţe Unităţi de Activităţi de învăţare , evaluare şi Numărul Data Note Tema de acasă

d/o conţinut produse recomandate de ore


CLASA VII
1. Dimensiunea ARTA CUNOAŞTERII DE SINE ŞI A CELUILALT
Competenţă specifică Exprimarea identităţii personale prin explorarea sinelui şi resurselor sociale pentru relaţionarea constructivă cu familia şi ceilalţi
1 1.1 Recunoaşterea Autoevaluarea Evaluarea resurselor personale: puncte
provocărilor specifice punctelor forte și tari, puncte slabe sub diferite forme:
vârstei prin acceptarea de valorificarea desen, colaj, eseu.
sine şi a schimbărilor oportunităţile.
fireşti. Provocările vârstei şi
acceptarea de sine.
2 1.2 Gestionarea emoţiilor Emoţii, sentimente şi Proiecte individuale sau în echipă
şi sentimentelor, prin voinţa de a face faţă pentru identificarea provocărilor
valorificarea modalităţilor acestora. Rezistenţa vârstei.
propuse; la pierderi şi
schimbare.
3 1.3. Modelarea unui Factorii constructivi Analizarea unor texte pentru
comportament tolerant şi distructivi ai unei identificarea semnelor unui
şi nondiscriminatoriu, relaţii. Stop comportament de intimidare.
manifestând respect faţă intimidarea. Proiect „Eu în mediul on-line
de cei din jur.
4 1.4. Identificarea Comportament Exerciţii individuale şi de grup pentru
elementelor specifice tolerant şi ilustrarea unui comportament tolerant.
comunicării eficiente şi nondiscriminatoriu
integrarea lor în contextul în relaţii. Toleranț ă,
real şi virtual. modalităț i de
acceptare;
manifestarea; limite.
5 1.1, 1.3 Arta comunicării Vizionarea filmelor tematice cu scop de
reale şi virtuale. a promova comunicarea eficientă cu cei
Deschiderea spre din jur,comportament
comunicare, nondiscriminatoriu
beneficii.
6 1.1 – 1.4 Elaborarea proiectului de grup
Relaţionez cu ceilalţi.
2. Dimensiunea: ASIGURAREA CALITĂȚII VIEȚII
Competenţa specifică Demonstrarea libertăţii de acţiune şi autonomiei personale, în realizarea unui comportament orientat spre valorificarea optimă şi asigurarea
dezvoltării resurselor personale şi a mediului de viaţă
7 2.1. Descrierea Sursele de Crearea unor știri despre manifestarea
caracteristicilor informare: avantaje demnităţii şi respectului; adolescenţii
demnităţii şi și riscuri. care au comis fapte ilicite;
comportamentului demn, Comunicare directă
demonstrate în raport cu şi indirectă ( prin
sine şi cu cei din jur; tehnologii ).
8 2.2. Analiza condiţiilor şi Demnitate şi respect. Realizarea unor scurte interviuri
posibilităţilor de Semnificaţia adresate colegilor de clasă sau părinţilor
manifestare a unui demnităţii, relaţia despre integritate;
comportament demn, în dintre demnitate şi
activităţile realizate în respect, aprecierea
şcoală şi în societate; demnităţii altora.
9 2.3. Argumentarea rolului Traiul decent. Sondaje de opinie cu privire la
demnităţii în soluţionarea Percepţii, identificarea problemelor comunităţii;
problemelor, stabilirea caracteristici, Autoprezentare cu genericul: ”A fi
relaţiilor de colegialitate priorităţile vieţii, stăpânul propriei vieţi/propriului
şi prietenie, asigurarea modalităţi de destin”;
unui viitor demn. realizare.
10 2.1, 2.2 Impactul deciziilor Realizarea unei hărţi a viitorului;
asupra viitorului.
Diversitatea
situaţiilor de viaţă şi
deciziile corecte;
deciziile şi viitorul
11 2.2, 2.3 Probleme personale Utilizarea unor imagini care reprezintă
şi ale comunităţii. descrieri de personaje din diverse opere
Identificarea, literare, citate pentru descrierea
modalităţi de demnităţii unei persoane; Discuţii
rezolvare, frontale pe baza unor proverbe şi
voluntariatul ca zicători care reflectă comportamente şi
modalitate de destine;
soluţionare a
problemelor
comunitare.
12 2.1 – 2.3 Prezentarea unui dialog, cu caracter
prospectiv, în care doi elevi să simuleze
întâlnirea lor de peste 10 ani şi să
relateze despre deciziile luate,
problemele rezolvate, în baza bunei
informări, a respectului faţă de sine şi
ceilalţi, a manifestării demnităţi proprii
şi respectării demnităţii celor din jur.
3. Dimensiunea: MOD SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
Competenţă specifică Aplicarea unor acţiuni comportamentale de menţinere a sănătăţii proprii şi a celor din jur, demonstrând interes şi iniţiativă
13 3.1. Descrierea Mod sănătos de Discuție: Sănătatea corpului depinde de
bioritmului organismului viață. Reguli pentru o sănătatea fiecărui organ.
feminin şi masculin, viață sănătoasă.
identificând deosebirile
de gen.
14 3.2. Respectarea Vestimentaţia. Formularea părerilor proprii referitor la
recomandărilor de Ținuta vestimentară, igiena vestimentaţiei în baza imaginilor
specialitate privind diversitatea proiectate.
vestimentaţie, igienă, situaţiilor,
alimentare, exprimând vestimentaţia, moda
interes şi atitudine şi igiena personală,
pozitivă. rolul vestimentaţiei
corecte în
prevenirea bolilor.
15 3.3. Exprimarea opiniei Ceasul biologic al Interviu pe trepte:Mit sau realitate
proprii faţă de produse şi organismului. legate de sexualitate.
servicii cosmetice, droguri Bioritmul, Eu cercetez: Bioritmurile organismului
manifestând grijă de sine. manifestarea în meu.
raport cu
particularităţile
individuale, timpul
zilei, al săptămânii,
anului, bioritmul şi
vârsta.
16 3.4. Acceptarea modului Sexualitate şi mituri. Studiu de caz:O faţă curată şi îngrijită
sănătos de viaţă, Sexualitate şi sex, necesită atenţie zilnică;
argumentând importanţa percepţii sociale,
lui pentru menţinerea sexualitatea şi vârsta
sănătăţii. preadolescenţei,
provocări şi
corectitudinea
comportamentului.
17 3.1, 3.2 Produse şi servicii Dezbateri : Sunt de acord /nu sunt de
cosmetice. beneficii acord cu utilizarea produselor
şi riscuri. cosmetice.
18 3.3, 3.4 Spune NU drogurilor Analiza fişei cu scenariile:efectele
şi a altor alcoolului şi fumatului asupra familiei.
substanțelor
periculoase.
19 3.1 – 3.4 Interviu: Îndrăzneşte şi spune NU
consumului de droguri.
4. Dimensiunea: PROIECTAREA CARIEREI PROFESIONALE ŞI DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL
Competenţa specifică
Demonstrarea unui comportament axat pe autonomie personală, în determinarea traseului şcolar şi/sau profesional, din perspectiva valorificării potenţialului personal şi
oportunităţilor pieţei muncii
20 4.1. Autoevaluarea Trasee profesionale. Identificarea persoanelor din
potenţialului individual Traseul profesional şi comunitate care au mai multe trasee
din perspectiva proiectării viaţa personală; profesionale: de exemplu – profesoara
carierei, în baza calităţile personale şi de matematică – meşter în croşetare;
modalităţilor propuse succesul în carieră; inginer – dansator în ansamblu popular
avantaje şi riscuri ale etc.
diversităţii traseelor
profesionale.
21 4.2. Formularea Temperamentul şi Interviuri cu persoane de succes din
iniţiativelor personale profesia. Tipuri de comunitate în baza unui set de
şi/sau a activităţilor de temperament; întrebări.
antreprenoriat, în baza compatibilitatea cu
oportunităţile oferite de diverse profesii.
comunitatea şcolară şi
locală
22 4.3. Argumentarea Interese şi preferinţe Realizarea testului pentru stabilirea
deciziei privind profesia profesionale tipului de temperament şi în baza lui
potrivită în baza cercetării Preferinţe pentru identificarea profesiilor potrivite
lumii profesiilor şi a viitoarea profesie. diferitor tipuri de temperament.
sistemului de atitudini şi Domeniile
valori profesionale şi
potenţialul personal.
23 4.1, 4.2 Istorii de succes în Descrierea intereselor, preferinţele lor
carieră. Factori şi calităţilor personale.
pozitivi şi negativi în
dezvoltarea carierei,
calităţile unui om de
succes, efortul
personal şi devenirea
profesională.
24 4.1, 4.3 Ideea mea de Redactarea scrisorilor de intenţie, de
afaceri. Resursele şi exemplu, pentru a participa la o şcoală
problemele de vară cu subiectul ”Cariera mea”.
comunităţii;. idei Cercetarea resurselor comunitare din
pentru rezolvarea perspectiva elaborării ideilor de afaceri.
problemelor.
25 4.2, 4.3 Obiective şi acţiuni Formularea obiectivelor şi acţiunilor
pentru proiectul de pentru proiectul de carieră.
carieră. Obiective pe
termen lung şi scurt;.
importanţa
obiectivelor în
realizarea visului
profesional.
26 4.1 – 4.3 Proiectul de carieră. Parte a proiectului
de carieră va fi şi Planul de monitorizare
a realizării obiectivelor şi a acţiunilor.
5. Dimensiunea: SECURITATE PERSONALĂ
Competenţa specifică: Adoptarea comportamentului activ privind securitatea personală şi a celor din jur, demonstrând responsabilitate
27 5.1. Expunerea Situațiile de risc de Descrieri, analiză a situațiilor de risc de
descriptivă a origine naturală: origine naturală în baza vizionării
conţinuturilor tematice (geofizică; geologică; secvenţe vidio, imagini.
privind situaţiile de risc meteorologică).
de origine naturală şi a
regulilor de circulaţie,
folosind noţiuni şi definiţii
specifice.
28 5.2. Aplicarea Regulile generale de Studiu de caz, analiza cauză-impact cu
experimentală a regulilor protecţie împotriva referire la respectarea regulilor
protecţiei împotriva incendiilor. generale de protecţie împotriva
incendiilor, manifestând incendiilor.
responsabilitate
personală.
29 5.3. Respectarea regulilor Recomandările Vizite în instituţiile publice care asigură
de circulaţie rutieră în instituţiilor publice protecţia; dialog cu reprezentanţii
cotidian, demonstrând privind acţiunile instituţiilor respective;
respect pentru sine, lege populaţiei în situaţii
şi pentru cei din jur. excepţionale.
30 5.4. Comunicarea Reguli de circulaţie Discuţii: Reguli de deplasare a
eficientă şi sigură în rutieră. Pietoni. pietonilor;Reguli de traversare a
reţele internet, Pasageri. Vehicule. intersecţiilor; Reguli de circulaţie pe
respectând drepturile teritoriile adiacente etc.
prevăzute pentru toate
persoanele implicate.
31 5.1, 5.3 Primul ajutor în caz Exerciţii de clasificare: participanţii în
de traume. Tipuri de trafic; exerciţii de simulare (cu utilizarea
traume; acţiuni TIC); exerciţii de analiză în baza
întreprinse, situaţiilor reale;
modalitatea de
contactare a
instituţiilor
specializate;
32 5.2, 5.4 Drepturile Activităţi practice: Trusa medicală,
utilizatorilor pentru Chem ambulanţa. Acord primul ajutor.
experienţă on-line Evaluarea situaţiilor de risc în spaţiul
sigură. Posibilităţi şi on-line.
limite ale
utilizatorului on-line;
siguranţa utilizării
surselor on-line;
prevenirea situaţiilor
de risc; luarea
deciziilor privind
acţiunile de
protecţie.
33 5.1 – 5.4 Galeria: Securitatea personală şi
semnele/simbolurile. (recunosc,
descriu, acţionez conform semnelor,
simbolurilor)
34 1.1 – 5.4 Lecție la discreția
profesorului.

S-ar putea să vă placă și