Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Iurie Chiorescu


Chişinau (Moldova)
(+373) 600 075 00
iuriechiorescu@gmail.com

Sexul Masculin | Data naşterii 01/03/1979

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2017 aprilie - prezent Deputat


Parlamentul Republicii Moldova, Chișinău (Moldova)

2016-2017 Curs avansat de psihopedagogie universitară, 30 credite USPEE ,,Constantin Stere”


2016 februarie- 2017 aprilie Manager al sistemelor de management al calității al Direcției asistență juridică în
cadrul S.A. ,,TUTUN-CTC”
2015 decembrie–2016 februarie Jurisconsult al Direcției asistență juridică în cadrul S.A. ,,TUTUN-CTC”

2015 aprilie-august Consilier principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova


2014-2015 Cursuri de perfecționare în psihopedagogie în cadrul USPEE . ,,Constantin Stere”
2011–2014 Deputat
Parlamentul Republicii Moldova, Chișinău (Moldova)

2010 septembrie– 2011 februarie Consilier al Consiliului Municipal Chișinău

2009–2011 Şef Catedră „Relaţii Internaţionale,Şiinte Politice şi Drept”


Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ,,Constantin Stere”, Chişinau (Moldova)

2006–prezent Lector universitar, magistru, catedra „Relaţii Internaţionale si Şiinte Politice ”


, Chişinău (Moldova)
Universitaea de Studii Politice si Economice Europene ,, Constantin Stere”, Chisinau -Moldova

2004–2005 Lector universitar la Catedra Filosofie şi Politologie a ASEM; Catedra Filosofie şi


Bioetică
Universitatea de Medicină şi Farmaceutică „N. Testimiţeanu”, Chişinău (Moldova)

2002–2004 Lector universitar la Catedra Ştiinţe Filosofice


Academa de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, Chişinău (Moldova)
- Elaborarea şi perfectarea curriculumului universitar

12/3/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4


- Predarea cursurilor „Teoria Negocierilor Diplomatice”, „Geopolitica” şi „Elitologia”
- Cercetare în domeniul politologiei şi politicii internaţionale
- Fenomenul birocraţiei şi tranziţiei democratică; puterea politicăşi elita politică; cultura politică şi
comportamentul politic

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2009–Prezent Cercetare şi elaborarea tezei de doctor în ştiinţe politice „Birocraţia


în contextul tranziţiei democratice”
Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul de Integrare Europeanăşi Ştiinţe Politice

2013–2015 MA Teoria si Practica Administratiei Publice


Academia de Administrare Publică, Chișinău (Moldova)
Tema tezei de master: „Impactul birocratismului asupra funcționării administrației publice a Republicii
Moldova”

1997–2002 Licenţiat în Politologie


Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău (Moldova)
- Teoria politică
- Teoria Relaţiilor Internaţionale
- Teoria Statului şi Dreptului
- Istoria şi practica diplomatică
- Economia mondială
- Politica externă a Republicii Moldova

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Li Limba(i) străină(e) Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere


cunoscută(e) Nivel european Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare
(*) conversaţie scrisă
Rusa C2 C2 C2 C2 C2
Engleza B2 B2 B2 B2 B2
Spaniola A2 B2 A1 A2 A1

Competenţe de comunicare - abilităţi de comunicare, obţinute în urmă activităţii didactice


- abilităţi de coordonare cercetare

Competenţe - competenţe de lucru şi coordonare cu grup de oameni, obţinute în urma experientei de munca
organizaţionale/manageriale

Competenţe informatice - o bună stăpînire a pachetului Microsoft Office

12/3/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 4


Curriculum vitae

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii ▪ Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană: opţiuni, realităţi şi


perspective.//MOLDOSCOPIE (probleme de analiză politică), Chişinău, USM, 2003, nr. XXIII.
▪ Cultura Politicăşi Politica Culturală în relaţiile internaţionale: dimensiunea est – europeană// Revista
de Filosofie şi Drept, Chişinău, AŞM, 2003, nr.1-3.
▪ Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americiişi problema apărării europene comune. //
Materialele Conferinţei Internaţionale: „Unificarea Europeană: unitate prin diversitate”, Chişinău,
ISPRI, 7-9 mai, 2004.
▪ Uniunea Europeanăşi NATO – dilema dublei extinderi. // Analele Ştiinţifice ale USM, Chişinău,
USM, 2004.
▪ Uniunea Europeanăîntre conjuncturăşi arhitectura optimă de constituire. // Materiale Conferinţei
Intermaţionale: „Integrarea Europeană: filosofie, politică, cultură”, Chişinău, USM, 18-21 noiembrie,
2004.
▪ Uniunea Europeanăşi Rusia în contextul noilor realităţi geopolitice europene. // Materialele
Conferinţei Internaţionale: „Unificarea Europeană: filosofia viitorului”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai,
2005.
▪ Birocraţia şi asigurarea coiziunii sociale// Moldoscopie (Probleme de analiză politică), 2007, nr. 4
(XXXIX). – Chişinău: CEP USM, 2007, 0,65 c.a., 5 pag;
▪ Statutul Funcţionarului Public: realităţi şi perspective // Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane (Materialele Conferinţei a XIII-a Ştiinţifice Internaţionale,
23-26 martie 2008). // Red. responsabil T.N. Ţîrdea. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008, 0,35 c.a., 4
pag. (coautor Varzari P.);
▪ ,,Rolul implicarii tinerilor in procesul dinamizarii relatiilor politice’’ inImplicarea activitatii civice si
autoafirmarii tineretului-imperativul timpului.-Chisinau,2009, p.261-266.
▪ Birocratia in contextul asigurarii coeziunii sociale: cazul Rpublicii Moldova // Moldoscopie (
Problemele de analiza politica), 2009, nr.3.-Chisinau, USM, 2009, 0,65 c.a, 5 pag.
▪ Paradigma birocratie în SUA în cadrul Conferinţei interuniversitare –Ştinţele socio-umane şi
progresul tehnico-ştiinţific,UTM, 27 martie 2009, 5 pagini (în colaborare).
▪ Birocraţia din Republica Moldova în perspectiva schimbărilor democratice pentru „Materialele
conferinţei ştiinţifice internaţionale „Bioetica, filosofia, medicina şi economia în strategia de
asigurare a securităţii umane”, aprilie 2009. – Chişinău: UMF „N. Testemiţanu”, 2009, 0,25 c.a.
▪ „Бюрократия” în „Политология: Учебникпоспециальности «Международныеотношения».
Том I / Коoрд. В. Мошняга, Г. Руснак, В. Сакович, В. Сака. – Chişinău: CEP USM, 2008, 1,6 c.a.,
p. 133-148 (coautor P.Varzari).
▪ „Birocraţia şi democraţia: problema corelaţiei”în „Bioetica, filosofia, economia şi medicina în
strategia de asigurare a securităţii umane (Materialele Conferinţei a XIII-a Ştiinţifice Internaţionale,
26-27 martie 2008) // Red. responsabil T.N. Ţîrdea. – Chişinău: CEP „Medicina”, 2008, 0,35 c.a., p.
139-143 (coautor P.Varzari)
▪ Administraţia publică versus birocraţia în contextul tranziţiei democraticeîn „Materialele conferinţei
ştiinţifico-practice internaţionale „Academia de Administrare Publică: 15 ani de modernizare a
serviciului public”. – Chişinău, 2014, 0,25 c.a., p. 76-79.
▪ Sistemul internaţional versus subsistemul european – geneza şi funcţionarea prin prisma teoriilor
sistemice. // MOLDOSCOPIE(probleme de analiză politică), Chişinău, USM, 2013, nr. XXX.
•Republica Moldova – reconvertirea unui stat periferic. // Lumea (Global Politics and World Events),
Bucureşti, 2016, Nr.2 (191).

Conferinţe ▪ Conferinţa universitară: „Prin greutăţi spre cunoştinţe”, Chişinău, USM, 23 mai 2003.
▪ Workshop Ştiinţific Internaţional (American Studies Curriculum Development in Moldova),
septembrie 21-27, 2003, Holercani
▪ Conferinţa Internaţională: „Unificarea Europeană: unitate prin diversitate”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai,
2004.
▪ Conferinţa Internaţională: „Integrarea Europeană: filosofie, politică, cultură”, Chişinău, USM, 18-21

12/3/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 4


noiembrie, 2004.
▪ Conferinţa naţională: „Diferendul transnistrean: realităţi şi perspective” , Chişinău, Institutul Muncii,
26-28 noiembrie 2004.
▪ Conferinţa Internaţională: „ Unificarea Europeană: filosofia viitorului”, Chişinău, ISPRI, 7-9 mai,
2005.
▪ Conferinţă Internaţională„Tinerii în politică”, NDI, Vadul lui Vodă, octombrie 2006
▪ Masa rotundă: „Necesităţi curriculare şi bibliografice în domeniul studiilor europene: dezbateri
academice”, Chişinău, Fundaţia Soros-Moldova, 2007.
▪ Seminar Naţional „Activitatea didacticăşi procesul de la Bologna” ciclu II, masterat, organizat de
către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Chişinău, aprilie 2008.
▪ Masa Rotunda ,, Sisteme politice contemporane si mecanismul realizarii puterii”, ASM.-Chisinau,
30 octombrie 2008, cu comunicarea stiintifica ,,Caracteristici definitorii ale birocratiei in ,,noile”
democratii”.
▪ Sesiunea Cercetării Ştiinţifice din Academia de Studii Economice Bucureşti, Bucureşti, 10-11 aprilie
2014.
▪ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională: „Sistemul politic din Republica Moldova şi puterea de stat:
evoluţie şi perspective”, Chişinău, AŞM, 8 octombrie 2015.
▪ Curs de instruire ,, Guvernarea democratica in sectorul de securitate’’, Centrul de Informare si
Documentare privind NATO din Moldova.-Chisinau, 02-04 noiembrie 2016
▪ Participare la conferința științifică internațională cu genericul ,, The contemporary issues of the
socio-humanitarian sciences in the context of mentalitys transformation ’’, organizat de
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Psihologie, Științe ale Educației și
Asistență Socială, Universitatea ,, Petru Andrei ” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației. Chișinău 2016.
▪ Participant la Workshop-ul ,, Societatea civilă și practici de leadership a tinerilor profesioniști ’’,
organizat de Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea de Psihologie, Științe ale
Educației și Asistență Socială, Universitatea ,, Petru Andrei ” din Iași, Facultatea de Psihologie și
Științele Educației. Chișinău 2016.

12/3/15 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 4

S-ar putea să vă placă și