Sunteți pe pagina 1din 7

Concursurile şcolare fac parte din seria de activită ţi extracurriculare la care elevii

pot lua parte opţional sau după recomandarea cadrului didactic.

Concursurile pot fi :

olimpiade şcolare organizate de Ministerul Educaţiei ;

concursuri organizate de fundaţii culturale private sau non-profit(ex.concursul

Cangurul,Eurojunior,etc)

concursuri locale organizate de cadre didactice

Domeniul concursurilor este foarte variat,de la matematică ,pictură ,muzică ,fotografie,fizi

că la literatură ,permiţâ nd participarea oricui.

În cazul concursurilor cu miză mare (admitere,bacalaureat,capacitate) se impune modali-

tatea de evaluare externă.

Pentru că evaluarea randamentului şcolar este de cele mai multe ori o evaluare internă ,se
impune implicarea altor persoane evaluatoare,din afara spaţiului şcolar respectiv,compara

rea rezultatelor şi luarea mă surilor ameliorative.

Scopul evaluării e acela de a perfecţiona procesul educativ,de a adapta permanent


strategiile educative la particularită ţile elevilor,situaţiei didactice.

Evaluările externe urmă resc mai multe scopuri:

obţinerea de informaţii privind pregă tirea elevilor la anumite discipline şi calitatea

învă ţă mâ ntului în raport cu anumite standarde;

1
compararea rezultatelor unei promoţii în raport cu altele precedente,evidenţiindu-
se progresul sau regresul;

punerea în evidenţă a domeniilor în care este necesar să se intervină pentru îmbună

tă ţirea procesului de învă ţă mâ nt;

verificare indirectă şi aprecierea activită ţii cadrelor didactice;

reglarea conduitei didactice a profesorilor privind folosirea unor metode noi,mijloace

de învă ţă mâ nt recent intrate în practica didactică ;

compararea şi ierarhizarea diferitelor unită ţi şcolare;

Societatea modernă cere oameni creativi,inventivi,inovatori,aceasta fiind o condiţie


hotă râ toare a progresului la care aspiră toate fiinţele umane.

Astfel,şcoala devine un spaţiu de promovare a creativită ţii şi libertă ţii individuale ce


contribuie la formarea viitorului om al societă ţii moderne.Cercetă rile arată că dezvoltarea
emoţională a elevilor este decisivă pentru succesul şcolar şi pentru reuşita în viaţă .

Persoane inteligente sunt nu numai cei ce au inteligenţă academică ,ci acei care reuşesc
să depă şească obstacolele zilnice,să rezolve problemele de viaţă ,cei care au abilitatea de a
înţelege şi a stabili relaţii cu oamenii.Inteligenţa emoţională permite adaptarea rapidă la
schimbă rile sociale contemporane.

Profesorul face eforturi pentru un învăţământ performant,competitiv compatibil cu


repere educaţionale ale prezentului şi viitorului.

Mediul educaţional trebuie să fie mereu în rezonanţă cu necesită ţile copiilor şi ale lumii
în care tră im,bazat pe :învă ţare activă

interacţiune socială

motivaţie puternică

2
Motivele care-l fac pe elev să înveţe se împart în două mari categorii:

motive externe

motive interne

Profesorul utilizează aceste motive cu o pondere varibilă de la un elev la altul,dar


trebuie să cultive prin toate mijloacele motivaţiile intrinseci.

Dorim pentru toţi elevii noştri capacitatea de a înţelege principiile că lă uzitoare în


viaţă ,iar noi,cadrele didactice,trebuie să ne propunem o serie de acţiuni formative:

să -i ajută m să înţeleagă ordinea socială ,economică şi politică

să -şi dezvolte un set de valori şi convingeri

să -i ajută m să dobâ ndească abilitatea de a se baza pe ei înşişi

să -i ajută m să pă ră sească şcoala bine pregă tiţi pentru lumea adultă pe care o vor întâ lni

să -i ajută m să gă sească plă cerea în învă ţare şi să le dm experienţa succesului şi realiză rii
personale

Astfel cunoaşterea idealului educaţional actual al şcolii româ neşti nu e suficient


(formarea unei personalităţi autonome,creative,dezvoltarea liberă,integrală şi
armonioasă a individualităţii umane)se demonstrează prin rezultatele elevilor dirijaţi
pe parcursul traseelor de învă ţare şi educare.

În raport cu teoria motivaţională ,piramida lui MASLOW,se structurează trebuinţele


pe cinci niveluri: Nivel 1 -> trebuinţe fiziologice

Nivel 2 -> trebuinţe de securitate

Nivel 3->trebuinţe de apartenenţă şi afiliere la grup

Nivel 4->trebuinţe de apreciere şi stima de serie şi de ceilalţi

Nivel 5->autorealizare a personalităţii

3
Adaptâ nd piramida lui MASLOW la procesul educaţional se observă :

Proc. de învă ţare nu se poate desfă şura fă ră hrană ,aer,somn,apă

Trebuinţele de securitate,de relaxare sunt determinate pentru învă ţarea eficientă

Mediul familial,grupul de prieteni,de învă ţare favorizează sau nu procesul de învă ţare

Atâ t elevii â t şi profesorii au nevoie să fie apreciaţi pentru activitatea lor,dar să şi


aprecieze activitatea celorlalţi

Nivelul 5 este cel mai semnificativ pentru procesul educaţional,deoarece profesorul


organizează activită ţi formale,nonformale,informale care le dezvoltă interesele şi
aspiraţiile elevilor.

Realizarea unui învă ţă mâ nt de calitate se poate face doar prin:

sistem de învă ţă mâ nt flexibil,deschis noului

stimularea motivaţiei elevilor

stimularea elevilor capabili de performanţă

realizarea unei bă nci de date în vederea unei juste evaluă ri instituţionale

elaborarea de rapoarte privind activitatea de asigurare a calită ţii educaţiei şcolare

4
Se impune aici delimitarea dintre competenţă şcolară şi performanţă şcolară
deoarece prin intermediul concursurilor şcolare se remarcă puţini elevi care ajung
la performanţă şcolară.

Competenţa şcolară se referă la totalitatea abilită ţilor şi capacită ţilor de care este
capabil elevul şi care au fost determinate de procesul evaluativ anterior,pe câ nd

performanţa şcolară este ceea ce elevul realizează efectiv ca urmare a mobiliză rii
capacită ţilor sale cognitive şi afectiv- voliţionale în situaţia confruntă rii cu o sarcină de
lucru.

Concursurile şcolare stimulează imaginaţia,gâ ndirea

oferă motivaţia atâ t de necesară în procesul de învă ţare ,oferă

copiilor dorinţa de aprofundare şi perfecţionare într-un dome

niu

ajută la dezvoltarea talentelor,abilită ţilor şi cunoştinţelor

Cei care propun concursurile susţin că ţin cont de pă rerile participanţilor şi a


profesorilor coordonatori ,aceasta fiind piatra de temelie a îmbună tă ţirii permanente a
concursurilor.

Printre obiectivele concursurilor am remarcat:

dezvoltarea spiritului competitiv

etalarea cunoştinţelor acumulate la clasă

verificarea cunoştinţelor pe etape de parcurgere a materiei(Eurojunior,Nă stă ses

cu-Evaluare în Educaţie)

structurarea informaţiilor,cunoştinţelor,competenţelor şi a abilită ţilor dezvoltate

promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului

Impactul asupra elevilor

Elevul îşi poate afla gradul de asimilare a cunoştinţelor şi a deprinderilor care nu se


substituie evaluă rii de la clasă .

Elevii au posibilitatea de a se autoevalua,iar pă rinţii lor ştiu precis unde să intervină .

5
În urma unui studiu de impact asupra efectului pe care-l au concursurile şcolare
asupra elevilor,studiu fă cut de unele instituţii şcolare din ţară ,s-au evidenţiat urmă toarele
concluzii:rolul benefic al concursurilor şcolare

aglomerarea acestora în programul şcolar poate produce

suprasolicitare intelectulă şi fizică a elevilor cu efect direct manifestat asu

pra diminuă rii performanţelor şcolare

realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a sprijini şi facilita progresul

în ritm propriu al elevilor,atâ t cei capabili de performanţe deosebite câ t şi cei

ce întâ mpină dificultă ţi în învă ţare

 selectarea elevilor şi constituirea grupelor de pregă tire

trierea concursurilor

Impactul asupra cadrelor didactice

Cadrele didactice apreciază :

 preţul accesibil,concursurile cu taxă mare descurajează copiii cu o situaţie materia


lă mai slabă

 accesibilitatea exerciţiilor-factor determinant pentru participarea elevilor


 respectarea programei,deoarece ,,capul copilului nu e un vas pe care să-l umpli
ci să-l ajuţi să lumineze cu lumină proprie,să devină o binecuvântare pentru

lume"

concursurile care depă şesc programele destabilizează încrederea în sine,demoti


vează,nu contribuie la construirea şi întărirea stimei de sine

6
Impactul asupra familiei

Pă rinţii recunosc că elevul devine mai responsabil

învaţă să se concentreze

învaţă să accepte înfrâ ngerea,să o gestioneze

Efectul negativ pe care-l reclamă pă rinţii este presiunea psihologică la care este supus
elevul ,timpul afectat jocului,activită ţilor recreative redus:

,,Multe mame mi-au spus că îşi pregătesc copiii suplimentar acasă,lucrează probleme fără
a fi în programă.Dacă la presiunea psihologică se mai adaugă şi ore întregi de lucru
suplimentar,eu zic că e prea mult.Când mai au copiii timp să se joace?

Tu îţi cunoşti copilul:îşi doreşte cu adevărat să participe sau se simte presat de opinia
generală?

Să îi rămână timp şi de lecţii şi de joacă şi de plimbare...asta ar fi ideal !"

Concursurile şcolare îndeplinesc  un rol prognostic şi de decizie

contribuie la dezvoltarea unei gâ ndiri critice,autono

me,a spiritului argumentativ, a gâ ndirii asupra propri

ei gâ ndiri

Meditaţi ,evaluatori de astă zi ,după cele analizate asupra câ torva aspecte:

Dacă premianţii de azi nu vor fi premianţii de mâine?

Dacă viaţa nu mai valorizează ceea ce şcoala a considerat că


merită a fi,, aplaudat " ?

Vom găsi cu siguranţă soluţii în noile cercetări în domeniu !

S-ar putea să vă placă și