Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuși Avizat director,

Anul școlar:2020-2021

ACTIVITĂȚI REMEDIALE

PROGRAM DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ

Întocmit,
Prof.Nemnțeanu Ioana
PROPUNĂTOR: Nemnțeanu Ioana
CLASA a VIII-a A
SCOP:
- fixarea şi consolidarea cunoştinţelor deprinse într-o măsură nesatisfăcătoare la orele de curs de către elevii cu ritm lent de
învăţare;
- promovarea clasei a VIII-a și a examenului de Evaluare Națională.
COMPETENŢE:
- rezumarea, pe baza informațiilor explicite și implicite, a unor pasaje din diverse tipuri de texte;
- participarea la discuții pe diverse teme sau pornind de la texte citite/ascultate;
- înlănţuirea clară a ideilor în povestirea orală a unui text citit;
- scrierea corectă a cuvintelor care necesită folosirea cratimei;
- identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu;
- extragerea unor informații dintr-un text;
- receptarea textului scris de diverse tipuri;
- monitorizarea propriei scrieri;
- observarea comportamentelor și a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire;
- utilizarea achizițiilor sintactice și morfologice de bază ale limbii române standard.
DESCRIEREA SITUAŢIEI INIŢIALE:

Câțiva elevi din clasa a VIII-a au înregistrat în prima parte a semestrului I dificultăţi majore în atingerea performanţelor şcolare
satisfăcătoare la limba şi literatura română. Ideea iniţierii acestui program de pregătire suplimentară derivă din necesitatea eradicării
deficienţelor de învăţare ale acestor elevi şi a formării unei imagini de sine în concordanţă cu nivelul de aspiraţie şi posibilităţile
mentale ale fiecărui elev astfel încât, la sfârșitul clasei a VIII-a, aceștia să fie capabili să promoveze examenul pe care îl au de dat la
finele ciclului gimnazial, de nota obținută depinzând intrarea la un liceu anume.
Unii elevii știu să citească, alții nu, întâmpină dificultăţi în identificarea informaţiilor esenţiale după citirea globală a unui text.
La literatură au dificultăți în formularea ideilor principale, secundare, identificarea modurilor de expunere, identificarea temei unui
text, interpretarea titlului şi a textului citit, încadrarea textului respectiv într-un gen literar anume sau a unei specii literare, explicarea
unor cuvinte. La limba română, dificultăți întâmpină datorită necunoașterii părților de vorbire, a părților de propoziție, a scrierii unor
cuvinte cu cratimă, a regulilor de utilizare a semnelor de ortografie și de punctuație, a noțiunilor de vocabular și de fonetică.
Acest program de intervenţie îşi propune reducerea dificultăţilor de învăţare prin exersare şi prin dezvoltarea capacităţilor de
receptare a mesajului scris, prin exerciţii de lectură expresivă, exerciţii de identificare a ideilor principale şi secundare, exerciții de
asociere corespunzătoare text – imagine/desen, exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere corectă a unor texte, exerciții de
identificare a formei corecte a unor fapte de limbă, exerciții de completare a cuvintelor într-un text lacunar, pe baza unor criterii date.
Se va evalua munca fiecărui elev oferind feedback concludent şi imediat.
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
Povestirea -Citirea corectă, Exerciţii de identificare a unor cuvinte / expresii noi Activitate Texte suport Observare
orală a conştientă şi expresivă în textul suport. frontală din manual sistematică
textului a textului. Citirea corectă şi fluentă a textului scris. Flip-chart ( 2-3 elevi )
narativ cu -Formularea ideilor Exerciţii de căutare a unor cuvinte în dicţionar. Activitate în Dicţionar
dialog principale din textul Exerciţii de identificare şi de delimitare a părţilor grup cu explicativ al Evaluare prin
dat. componente ale unui text. dicţionarul limbii române întrebări
-Alcătuirea Discutarea textului în funcţie de următorii parametri : Fișe de lucru orale
rezumatului, folosindu- - ce se povesteşte (ce se întâmplă, care este acţiunea Lectura Modele de
se de planul de idei. relatată); expresivă, subiecte Sarcini
-Rezumarea, pe baza -cine ia parte la acţiune (personajele); pentru individuale
informațiilor explicite - unde și când are loc acțiunea (plasarea acţiunii în Conversația Evaluarea
și implicite, a unor timp şi spaţiu); euristică Națională
pasaje din diverse tipuri - cum se desfășoară firul narativ al acțiunii (modul de Fișe cu
de texte. desfăşurare a acţiunii); Joc de rol exerciții din
-Participarea la discuții - cine povesteşte (tipul de narator). caietul de
pe diverse teme sau Exerciții de ordonare cronologică a unor idei lucru
pornind de la texte dintr-un text dat.
citite/ascultate. Exerciții de rezumare a unor pasaje din diverse tipuri
de texte.
Povestirea subiectului unui text narativ.
Identificarea temei.
Textul scris Identificarea temei, a Transcriere unor cuvinte/grupuri de cuvinte ilustrative Activitate Texte suport Observare
de diverse unor informații pentru tema textului dat. frontală din manual sistematică
tipuri esențiale și de detaliu. Exerciţii de identificare a unor cuvinte / expresii noi Flip-chart ( 2-3 elevi )
Receptarea textului în textul suport. Activitate în Evaluare prin
scris de diverse tipuri. Exerciţii de căutare a unor cuvinte în dicţionar. grup cu Dicţionar întrebări
Identificarea Exerciții de asociere corespunzătoare text – dicţionarul explicativ al orale
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
trăsăturilor specifice imagine/desen. limbii române Evaluare prin
unei opere epice, lirice Antrenarea în dialoguri simple, pe teme de interes, de Lectura fișe scrise
sau dramatice . tipul „întrebare – răspuns”, pentru a verifica dacă expresivă, Fișe de lucru Sarcini
Cunoașterea mesajul textului a fost înțeles. individuale
mijloacelor directe și Redactarea povestirii subiectului unui text narativ. Conversația Modele de
indirecte de Exerciții de elaborare a rezumatului pe baza planului euristică subiecte
caracterizare a dezvoltat de idei. pentru
personajelor. Exerciții de utilizare a descrierii și a narațiunii. Joc de rol Evaluarea
Redactarea unor Exerciții de identificare a trăsăturilor specifice unei Națională
caracterizări de opere epice, lirice sau dramatice. Fișe cu
personaje. Exerciții de identificare a trăsăturilor fizice și morale exerciții din
ale personajelor. caietul de
lucru
Noțiuni de Monitorizarea propriei Exerciții de scriere cu cratimă și fără cratimă a unor Activitate Flip-chart Observare
fonetică: scrieri cuvinte. frontală Fișe de lucru sistematică
-sunetele Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere Exerciții din ( 2-3 elevi )
limbii române Utilizarea achizițiilor corectă a unor texte. Conversația manual Evaluare prin
-grupuri de fonetice prin utilizarea Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte euristică Modele de întrebări
sunete achizițiilor de fonetică de limbă. subiecte orale
-despărțirea Exerciții de alegere a formei corecte de scriere a unor Exercițiul pentru Evaluare prin
cuvintelor în cuvinte folosind cratima. Evaluarea fișe scrise
silabe Exerciții de identificare a tipurilor de sunete. Națională Sarcini
Corespondența dintre sunet și literă. Fișe cu individuale
Exerciții de despărțire a cuvintelor în silabe. exerciții din
Exerciții de identificare a diftongilor, triftongilor și a caietul de
vocalelor în hiat. lucru
Vocabularul Monitorizarea propriei Exerciții de completare a sinonimelor unor cuvinte Activitate Dicționar Sarcini
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare
Categorii scrieri date. frontală explicativ individuale
semantice: Analizarea elementelor Exerciții de completare a antonimelor unor cuvinte Activitate în Dicționar de Observare
sinonime, de dinamică a limbii date. grup cu sinonime sistematică
antonime, Utilizarea achizițiilor Exerciții de unire a unor expresii cu sinonimele dicţionarul Dicționar de ( 2-3 elevi )
omonime,paro fonetice prin utilizarea potrivite. Conversația antonime Evaluare prin
nime,cuvinte achizițiilor de lexic și Exerciții de grupare a unor perechi de antonime. euristică Flip-chart întrebări
polisemantice semantică Exerciții de construire de enunțuri cu Fișe de lucru orale
Câmpul omonimul/omonimele unui cuvânt. Exerciții din Evaluare prin
semantic Exerciții de identificare a câmpului lexical manual fișe scrise
Fișe cu
exerciții din
caietul de
Construirea de enunțuri de diferite tipuri utilizând lucru
Folosirea semnele de punctuație corespunzătoare.
semnelor de Completarea unor enunțuri cu semnele de punctuație
ortografie și lipsă.
de punctuație
Părțile de Utilizarea achizițiilor Exerciții de completare a cuvintelor într-un text Conversația Flip-chart Observare
vorbire. sintactice și lacunar, pe baza unor criterii date. euristică Fișe de lucru sistematică
morfologice de bază ale Exerciții de scriere, de transcriere și de rescriere Activitate Exerciții din ( 2-3 elevi )
Părțile de limbii rămâne standard corectă a unor texte. frontală manual Evaluare prin
propoziție Exerciții de identificare a formei corecte a unor fapte Fișe cu întrebări
de limbă. exerciții din orale
Sintaxa frazei. caietul de Evaluare prin
lucru fișe scrise
Sarcini
individuale
Resurse Modalităţi
Conţinuturi Competențe Activităţi de învăţare
Procedurale Materiale de evaluare

REZULTATE AŞTEPTATE

Scopul acestui program este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au realizări mai modeste, de a utiliza cele mai potrivite
metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda sprijin şi atenţie. Rezultatele vor cuantificate prin
intermediul notei de la Evaluarea Națională. Pentru că elevii nu prea prezintă interes în participarea activă și directă la orele de limba
și literatura română, activităţile pe care mi le-am propus vor fi atractive pentru elevi, aceştia putându-se debarasa de pericolul notării,
concentrându-se asupra activităţii în sine. Fiind motivaţi în rezolvarea sarcinilor pe care le vor găsi atractive şi captivante,
competențele propuse vor fi formate și dezvoltate.
Activităţile se vor desfăşura într-un mediu prietenos pentru elevi ceea ce va conduce la creşterea randamentului învăţării prin:
- menţinere trează a impulsului cognitiv şi motivaţia activităţilor de învăţare;
- organizarea cunoştinţelor sub formă de scheme care să permită evidenţierea legăturilor dintre concepte;
- completarea cunoştinţelor minime ale elevilor.

LISTĂ ORIENTATIVĂ DE SARCINI


Precizaţi autorul şi titlul operei literare citite.
Precizaţi care este modul predominant de expunere în fragmentul citit.
Precizaţi care sunt personajele din fragmentul citit.
Precizați care sunt indicii spațiali și temporali din textul narativ parcurs.
Povestiţi oral fragmentul citit.
Formulaţi ideile principale.
Pentru fiecare idee principală, să detaliem câte două idei secundare.
Povestiţi fragmentul, ţinând cont de ideile principale şi secundare.
Scrieți cu cratimă și fără cratimă cuvinte.
Identificați forma corectă a cuvintelor.
Uniți expresiile date cu sinonimele potrivite.
Grupați cuvintele pe perechi de antonime.
Construiți enunțuri cu omonimele/omonimul, paronimele cuvintelor date.
Evidențiați polisemia cuvintelor.
Precizați ce este descris în fragmentul citit.
Identificați cuvinte și grupuri de cuvinte prin care este descris personajul/tabloul.
Precizați ce părți de vorbire sunt cuvintele subliniate.
Construiți propoziții în care verbul să fie la timpurile învățate.
Precizați ce părți de propoziție sunt cuvintele subliniate.
Construiți diferite tipuri de propoziții utilizând semnele de punctuație corespunzătoare.
Completați enunțurile cu semnele de punctuație lipsă.
Identificați diftongii, triftongii și vocalele în hiat.
Despărțiți în silabe următoarele cuvinte.
Transcrieți propozițiile pe care le-ați identificat în fraza dată.

ORARUL ACTIVITĂŢILOR

Nr.
Tema Nr. Ore Data/ora Locul desfăşurării
crt
Textul narativ şi planul I, II Sala de clasă
1 dezvoltat de idei. 2
Autor. Personaj
2. Părțile de vorbire 2 III, IV Sala de clasă
Scrierea cuvintelor sa, s-a, V Sala de clasă
sau, s-au la, l-a,să-i, săi, ia,
3. 1
i-a, i-au, iau, nea, ne-a,
neam, ne-am,
Categorii semantice : VI Sala de clasă
4. sinonime, antonime, 1
omonime
5. Noțiuni de fonetică : 2 VII, VIII Sala de clasă
-sunetele limbii române
-corespondența sunet/literă
-grupuri de sunete
-despărțirea cuvintelor în
silabe

Genul epic IX, X Sala de clasă


6. Caracterizarea de personaj 2
literar
Folosirea semnelor de XI Sala de clasă
7. 1
ortografie și de punctuație
8. Textul literar descriptiv 1 XII Sala de clasă
Genul liric XIII Sala de clasă
9. Figuri de stil și imagini 1
artistice
10. Părțile de propoziție 1 XIV Sala de clasă
11. Sintaxa frazei 1 XV Sala de clasă
12. Genul dramatic 1 XVI Sala de clasă
13. Teste antrenament 14 Sala de clasă

BIBLIOGRAFIE

BRÂNZEI, G., CÎNTIUC, R., GOIAN, M-G., GOIAN, V., (coordonatori), Limba și literatura română. Comunicare. Fișe de lucru,
Ed. Nomina, București, 2016 ;
CERGHIT, I., Metode de învățământ, Ed. Polirom, București, 2006 ;
PAMFIL , A., Limba şi literatura română în gimnaziu–Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2009;
PANTAZI, M., DINU, C., Limba și literatura română. Caiet de lucru pe unități de învățare, Ed. Booklet, București, 2017 ;
SARIVAN, L., CERKEZ , M., Didactica ariei curriculare Limbă şi comunicare, Politehnica Press, Bucureşti, 2010 ;
TROFIN E.-M., (coordonator), Gramatică. Fișe de lucru pe lecții și unități de învățare, cu itemi și teste de evaluare, Ed. Paralela 45,
Pitești, 2019 ;
VRASMAS, T., Învăţământul integrat şi/sau incluziv, Editura Aramis, Bucureşti, 2001.