Sunteți pe pagina 1din 8

Anul XVII. ARAD, 14/26 Februariu 1893. Nr. T.

BISERICA si SCOLA.
Foia bisericescă, scolastică, literară şi economică.
Iese odată în septemână: DUMINECA.

PREŢUL. ABOKAMEHTULXTI. , PREŢUL INSERTIUNILOR : Corespondenţele se se adreseze Redacţinnei


Pentru Austro-TJngaria: Pentru publicaţiunile de trei ori ce conţin ,,BISERICA Şi ŞCOLA."
a n
Pe nn an 5 fl.—cr., pe Vs 2 n. 50 cr. c a150 cuvinte 3fl.;până la 200 cuvinte 4 fl.; Er b a n i i de p r e n a m e r a ţ i u n e l a
m

Pentru România şi.străinătate: -.;»>... şi mai sns 5flv. a. TIPOGRAFIA DIECESANĂ în A R A D .


Pe nn an 14 ir., pe mmetate an 7 iranci.

Nr. 669/893. . Mântuitoriul Christos s'a pogorît din Ceriuri,


a înveţat, a pătimit, şi a ìnviét a treia di „pentru
Esamenele de cualifîcaţiune preoţescă se vor noi şi pentru a nòstra mântuire." Şi biserica Dom­
tine aici în 25 si urmatorele dile ale curintei, nului, conform doctrini şi esemplului dumnedees-
stilul vechiu, cu începere l a dra 9 înainte de i cului ei întemeiătoriu trăiesce şi lucreză absolut
amedi. numai pentru mântuirea şi fericirea popdrelor. Bi­
Ceea ce se aduce la cunoscinţa clericilor ab­ serica Domnului nu are trebuinţă se facă nimic
soluţi cu aceea provocare, că recursele instruite con­ nici pentru a-şi mări puterea, nici pentru a ob­
form §-lui 8 din regulament, se le substernă Con- ţine gloria, — pentru că atât puterea, cât şi
sistoriului de aici cel mult până la 2 3 ale a- gloria bisericii emaneză din originea ei dumne-
deésca ; ér dèca biserica în u n a , séu alta pe-
^HfJonsîstoriul eparchial gr. or. rom. rioda a vieţii sale se aretă mai puternică şi mai
din Arad. gloriósa, acesta provine numai din împrejurarea, că
la anumite epoce, biserica prin organele ei s'a are-
Spiritul înveţămentului în scolele con­ tat, şi s'a dovedit mai rodnică întru înveţarea şi
fesionale. disciplinarea popdrelor în spirit crtştinesc. Spiritul
bisericii â fost totdeuna numai unul : fericirea omu­
Creştinismul şi biserica Domnului lucreză de
lui prin deprinderea lui de a trăi şi a-se desvolta
aprdpe 19 sec oii, ca- omul şi popdrele prin vieţa
în spirit creştinesc.
lor pre acest pământ se-şi pdtă făuri bună stare şi
fericire vremelnică şi vecinică. Şi a îmbunătăţit invit Acesta este spiritul, pre carele l'a streplântat
creştinismul vieţa popdrelor în aceste nouespredece biserica şi în scólele ei confesionale. Inveţă prun­
v^curi; şi biserica Domnului în acelaşi timp s'a cul în aceste scóle prin înveţămentul religiunii a-se
dovedit pre sine de o instituţiune adeverat dumne- cunósce pre sine, a cunósce pre Dumnedeu, a cu-
deescă. ndsce reportul dintre om şi Dumnedéu, precum şi
Cu t6te aceste îmbunătăţiri vedute şi semtite, reportul dintre sine şi dintre ceialalti omeni. Şi tòte
aşa se pare, că lumea înclină a cade de nou în pe- acestea le înveţă pre o basa sigură, pre basa înve-
catul cel vechiu, în pecatul neascultării chiar pre ţăturilor sfintei evangelie.
terenul educaţiunii. Nu s'a mulţămit, şi nu voiesce, Cu putinţă este, ca noué, cari suntem în ser-
se-se mulţămescă lumea, ca biserica se aibă de­ viţiul bisericii şi numai în serviţiul bisericii, sé ni-se
plina ei infiuinţă în educaţiunea tinerimii. dică, că suntem şi potem se fim preocupaţi faţă de
Şi întrebându-ne, că pentru ce s'a pus pre ta­ scólele bisericii, faţă de scólele nòstre confesionale.
pet chiar astădi la finea seclului luminilor acesta Un fapt înse vedut şi semţit chiar în anii din
cestiune, mărturisim, că nu aflăm motivul şi ra­ urmă ne dovedesce înse contrariul. î n anii din urmi
ţiunea. s'au vedut în apusul Europii şi în special în Fran-
eia şi in Germania semne, cari conduc pre omul ne­ nului este factorul, carele lucră, şi carele pdte lucra
preocupat se conchidă la o apropiéta sguduire so­ cu tdtă siguranţa.
cială, de carea sé-ne ferésca Dumnedéu. Şi noi nu Faptul acesta ne împune, ca se ţînem atât de
putem atribui aceste semne, decât numai împrejură­ mult la sc6lele ndstre confesionale.
rii lipsei de edneaţiune religiósa în scóla şi în vieţă. Biserica întru crescerea pop6relor are numai
Semnele nefericite, cari se véd astădi în statele din un singur mijloc, p u t e r e a c o n v i n g e r i i . Priu
apusul Europei, aşa credem noi, că provin din îm­ acâsta unică putere cresce, şi guverneză spiritual-
prejurarea, că i-s'a detras bisericii din legitima în- minte şi moralminte biserica pop6rele.
fluinţă, pre carea după posiţiunea şi dumnedéésca
Biserica doresce, şi luereză prin educaţiune,
ei chiamare trebue se-o aibă în educaţiunea po-
ca în elev se se formeze convingerea, că densul
pórelor.
pdte ajunge bună stare şi fericire, — dacă se va
Clasa muncitorilor şi a serăcimii în genere în sci feri de reu, şi va face binele. Şi prin formarea
apusul Europei se aretă duşmănosă ordinei so­ acestei convingeri stăruiesce biserica, ca se desvdlte
ciale de astădi, şi în special se aretă duşmană tot de odată şi p l ă c e r e a d e a - s e f e r i de
neîmpăcată capitalului. Şi în mesură mai mică se r e u şi a s e m ţ i o a d e v e r a t ă a m b i ­
aretă acesta duşmănia pre ici, pre colo, şi în păr­ ţiune întru a face binele.
ţile nòstre.
Intru formarea acestei convingeri, a acestei plă­
Este greşită, şi procede dintr'un principiu gre­ ceri şi nobile ambiţiuni de a-se feri de reu şi a face
şit acesta duşmănia, pentru că capitalul este o în­ binele consistă şi se reasumă spiritul înveţămentului
semnată putere în desvoltarea popórelor. Capitalul în sc6lele întreţinute de biserică. înmulţirea cuno­
dă muncitoriului ocasiune, sé aibă de lucru, şi sé scinţelor minţii ca atare nu este scop, ci mijloc
aibă ocasiune de câştig. Şi judecat din acest punct pentru formarea voinţei elevului în spirit creştinesc
de vedere, capitalul este o binefacere pentru omo­ şi pentru formarea şi energia caracterului; er tăria
nime în genere şi în special pentru clasele serace şi energia caracterului nu se aretă nicăiri în mod
ale poporaţiunii. Fără religiune şi fără crescere reli­ atât de pregnant ca la b ă r b â w cei mari aî bisericii
giósa înse acesta însemnată putere potè se devină Domnului.
atât pentru capitalist, cât şi pentru muncitoriu un
Pentru a lămuri şi a pute" lumina şi desvolta
isvor de nefericire, precum îl vedem faptice mani-
în adeverată lui lumină spiritul bisericii în învăţă­
festându-se în grevele lucrătorilor şi în genere în
mânt amintim, că astădi se judecă gradul de civi-
necazurile timpului, în carele trăim.
lisaţiune şi puterea de vieţă a naţiunilor cu deose­
Si tòte aceste necazuri, cari astădi dau atât de bire dupa trei condiţiuni şi anume :
mult de gândit statelor Europei, provin de sigur, cu­
a) după spiritul de lucru;
rat numai din împrejurarea, că detragèndu-se biseri­
cii ca înstitutiune divină înfluinta ei dumnedéésca, b) după modul, cum sciu întrebuinţa puterile
în crescerea tinerimii, în scóla s'a pus pondul pré de lucru şi capitalele, de cari dispun, prin lucrări
mult pre instrucţiune, pre înmulţirea cunoscinţelor de trăinicia menite a înlesni desvoltarea generaţiuni­
minţii, şi s'a negles cultura inimii. Alăturia cu acest lor viitdrie ; şi
defect chiar şi în cultivarea minţii s'a pus pré mult c) după stadiul în carele se află desvoltată
pond pre cantitatea cunoscinţelor, şi s'a negles ca­ starea lor socială şi cu deosebire semţul lor de h u -
litatea. De unde apoi a urmat un feliu de superfi­ manitate.
cialitate, un feliu de semidoctism, din carele apoi au î n t6te aceste trei direcţiuni nici un feliu de
isvorît necazurile şi multele greutăţi ale vieţii de sistemă filosofică şi nici tdte la olaltă nu au putut
astădi. Er acesta este o puternică dovedă, că o produce ceea ce a produs creştinismul şi biserica
bună educaţiune nu se potè da generaţiunilor viitó- creştină, pentru că omul din tot ceea ce luereză do­
rie numai prin cultivarea minţii, fără cultura inimii, resce se aibă un câştig mai mare, seu mai mic.
precum şi că pentru crescerea bună, de carea sé-se Biserica înse s'a sciut emancipa de acăstă preten-
ţină cont în deplină mesură de desvoltarea armonică siune, ea a trăit şi lucrat totdeuna avend în vedere
a tuturor facultăţilor spirituale, spiritul doctrinei ce­ în prima liniă numai bună starea şi fericirea credin­
lei vecinice a sântei evangelii şi al bisericii Dom- cioşilor sei. Desvoltarea şi înaintarea credincioşilor
în spirit creştinesc pre t6te terenele vieţii consti- Mântuitoriul a luat'-o drept figură pentru bine-cu-
tuiesce desvoltarea şi înaintarea bisericii. vântata lui unire cu omenirea mântuită, cu biserica.
Natura şi supranatura se întrec deci, pentru a face
Privind acum asupra stării, în carea se găsesce din diua cununiei o serbătore de bucurie.
spiritul bisericii în scolele ndstre confesionale, a- Decă acum ori-şi-ce că3ătoriă creştină deşteptă
mintim, că pdte că vor fi pre ici, pre colo, greşeli, aceste înalte idei, cn cât mai mult nu o va face
şi anume greşeli, cari după noi provin curat numai acostă serbătore a cununiei de astădi! Popórele
din împrejurarea, că ne găsim abia în stadiul prim Europei sunt adunate aici în persona capiilor lor, ca
al desvoltării. se fiă martori unei legături, cu care doi urmaşi ai
unor case regale se legă între dânşii şi cu ceriul.
Constatăm înse pre de altă parte, că el esistă Da, acostă cununia e ca şi o serbare de pace, la
atât din îngrijirea bisericii, cât şi din firea poporu­ care sunt adunaţi împreună popóre şi teri, regi şi
lui nostru, carele în carte şi din carte doresce se principi.
înveţe în prima liniă f r i c a l u i Dumnedeu, Ved aici un împerat puternic, ţiitoriul păcii şi
rugăciunile şi cântarea bisericescă. scutitoriul tare al ţerelor sale, care scutesce religiu-
nea şi temerea de Dumnedeu în imperiul seu şi care
Şi dacă pre aici, pre colo ne va fi lipsind a venit în ţera-i originară, pentru-ca sé sporescă ca
îndemânarea de a pune în aplicare cu deplin succes presenta sa strălucirea unei cununii destinate a uni
acest spirit, este, că de bună semă se vor fi stre­ între dénsele teri forte depărtate şi a comunica ge-
curat şi la noi din acele idei de crescere făiă aju- neraţiunilor viitóre tradiţiunile unui trecut glorios.
toriul şi înfluinţa bisericii, cari sunt astădi atât de Este representată aici prin auguştii sei copii şi
lăţite în lumea mare. nepoţi o împerătesă şi o regină, care din reşedinţa
sa regescă împresurată de mări, împrăsciă de mai
Chiar acesta împrejurare ne-a îndemnat a-ne bine de 50 de ani bine-cuvântările culturei asupra
ocupa de acest obiect. unor popóre nenumérate de pe globul pământesc, şi
Este adecă o necesitate, ca în tot ceea ce care — neuitând de grija unui mare imperiu nici
de grija şi iubirea de mamă — trimite din depărtare
înveţâm, şi se înveţă în scdlă, se predomnescă în
la ceriu cele mai intime dorinţe pentru binele feri­
deplină mesură şpriţul bisericii, cu atât mai vârtos,
citei sale nepote.
eu cât, fără acest spirit nu vom pote desvoltâ în
Şi aceste dorinţe şi rugăciuni resună în Orien­
elev nici spiritul de lucru, nici buna întrebuinţare tul Europei, în inima unui suveran al unui impe­
a puterilor, de cari dispune omul şi nici spiritul de riu nespus de întins, cât şi îa inima familiei sale
humaniitate. imperiale, care legată cu cele mai strînse legături
de cumnăţiă cu augusta mama a miresei, ia partea
cea mai intimă la acesta serbătore.
Ast-feliu se restrânge strălucirea a trei corone
Cuventare
imperiale asupra serbătorii nóstre de astă-di. Dór
La cununia principelui Ferdinand, moştenitoriului de şi corone regale ved strălucind aici în acesta augustă
tron al României cu principesa Măria de Edimburg, adunare. Portugalia şi România, Belgia şi Saxonia
rostită de abatele Placidius. se unesc a presenta fericiţilor părinţi şi înaltei pă-
rechie princiare felicitările cele mai efectuóse.
„Maiestate imperială,
Si cum ar puté sé lipsescă din acesta armonia
„Maiestate regală,
de serbătoresci dorinţe ale familielor domnitóre eu­
„Înaltă păreehiă princiară,
ropene interesul şi bine-cuventarea acelui prea sânt
„Strălucită adunare,
betrân, care ocupă cel mai respectabil tron al creş-
„Diua de căsătoria este o di de cele mai gin­ tinetăţii, ai cărui ochi şi inimă se îndreptă mai ales
gaşe bucurii şi senine speranţe. Dumnedeu a dispus, la menţinerea relegiunii şi a păcii şi pe care Dum­
ca acâstă serbare, fundamentul societăţii şi al moralei nedeu tocmai în aceste dile îl decoreză cu cununa
omenesci, se fiă încununată de inimă voidsă. Diua de aur a iubileului.
cununiei şi-a luat prima sancţiune ancă în raiu din Sé facă Dumnedeu, ca acesta serbătorescă bu­
manele creatoriului, - cununa ondrei, semnul dem­ curia, care o împărtăşesc aţâţi principi, sé ţină şi
nităţii neşterse. Ceea-ce a urdit Părintele omenirii pacea pe pământ, încât tote popórele adunate în
în dilele străvechie, dumnedeescă graţia a sânţit. jurul cârjei divinului nostru Prinţ al păcii sé into­
Când mirele şi mirâsa îşi dau mâna, din ceriu se neze imnul de laudă al ângerilor : „Mărire lui Dum­
întinde, bine-cuventându'i, o mână a tot-putinte şi nedeu şi pe pământ pace."
sânţesce şi întăresce legătura. Da, atât de mare e Sé facă Dumnedeu, ca acésta pace sé se r e ­
demnitatea ei, încât, după vorbele apostolului Pavel, verse cu ceresc abund asupra casei şi familiei, pe
care Alteţele V6stre Regale o întemeiaţi astă-di: se
se întindă scutittfre asupra ţerei, care îşi ridică pri­ N u n t a c a m i s ( < ţ i ' i n .
virile pline de speranţa asupra Alteţelor V6stre Re­
Studiu ritual de C. Lazar.
gale şi'şi aşteptă dela ele asigurarea viitoriului. Când
odini6ră va orna şi capul Alteţelor V6stre Regale Misteriu, taină, dupa principiile dogmatice ale
cercul de aur cu crucea de-asupra, se se împlinescă Bisericei ortodoxe, este o lucrare sântă (sacramen-
şi cu Alteţa V6stră, Rege creştin, cuvintele sântului tum, sacrament,) aşedată de insuşi Dumnedeu, prin
cântăreţ în P s a l m i : „D6mne, dă judecata ta regelui care sub un semn vedut se revărsă darul cel nevă-
şi dreptatea ta Aiului seu, ca se judece cu dreptate dut al spiritului Sânt asupra credincioşilor. Criteriul
poporul teu şi pe săracii tei după drept." (Ps. 7 1 ) . misteriului se reduce d e c i ; la originea lui divină,
Astă-di Alteţa V6stră Regală devine capul unei fa­ la reversarea darului divin într'un mod î n v i s i-
milii şi în curând Veţi fi, aşa sperăm dela Dumne­ b i 1; şi tocmai acest lucru misterios, tainic, î-1 face
deu, centrul unui cerc legat în giurul Vostru de cele sacrament, misteriu. Condiţiunile misteriului sunt :
mai gingaşe legături. Stând cu înţelepciune în frun­ 1) materia, 2) forma, 3) efeptuitoriul, şi 4) primi-
tea Casei V6stre şi iubind fiinţele scumpe, pe cari toriul misteriului.
Domnul Vi-le va încredinţa. Ve veţi prepară la de- Se vedem acum întru cât se cuprind în nuntă
toriele mai înalte, cari Ve astăptă. — Pentru a gu­ ca misteriu criteriul şi condiţiunile unui misteriu seu
verna într'o ţeră, trebue se se scie conduce bine taine ?
casa propria, după cum pentru a fi rege, trebue se
Originea stravechiă a însoţirei neamului ome­
Hă învăţat a iubi ca un părinte.
nesc : bărbat şi femeia, chiar dela 6menii cei dintâi
Se facă Dumnedeu, ca pacea şi îndurarea se derivându-se ca o necesitate a naturei din prea
se reverse şi asupra capului miresei Alteţei Văstre inalta înţelepciune a Creatoriului, e prea natural
regale. Din cercul liniştit al unei fericiri familiare deci ca şi taina acestei însoţiri să-şi aibă îsvorul
neturburate, în care s'a scurs copilăria V6stră, tre­ acolo.
ceţi într'o ţeră depărtată, necunoscută, şi se întâmplă
Din S. Scriptură seim, că Dumnedeu a b i n e ­
cu Voi cuvintele Psalmistului: „Ascultă, fiică! vedi
cuvântat pre 6menii cei dintâiu la o vieţă
şi plecă-ţi urechia: uitaţi neamul şi casa părinţilor
dimpreună „carele pentru iubirea Ta de 6meni ai
tei." (Ps. 44). Cât de avat nu-'i cursul unei prin-
prefăcut casta strămoşului Adam întru muiere şi i-ai
cese creştine, cât de mare nu câmpul activităţii bi-
b i n e c u v â n t a t pre dânşii." (Rugăciunea I dela
ne-cuventate, care Dumnedeu i 1 deschide! Cercul
r6nd. Cununiei, vedi, Euhologiul edat de S. Sinod al
casei sale proprie nu-i ajunge, pentru a face
Rom.)
binele după dorinţa inimei sale cu mână plină. Ba
e mama tuturor, nobila scutit6re a celor săraci şi î n acesta b i n e c u v â n t a r e primă, într'un
strîmtoraţi. Dumnedeescul Părinte i-a dat puterea şi mod î n v i s i b i 1 este chiar primul criteriu, carele
iubirea sa : mâna ei blânda devine isvorul fericirii, a servit de basă Ia aredicarea nuntei în Testamentul
cuvântul, căutătura ei aduc radele bucuriei. nou la rangul de misteriu, Taină.
Când soţii princiari uniţi în iubire credincitfsă, Dumnedeu însuşi a b i n e c u v â n t a t pre A-
împărţindu-şi durerile şi bueuriele, trăiesc în sânta vram cu Sara, a î m p r e u n a t pre Iaeob eu Ra-
temere de Dumnedeu, ei îndeplinesc o noua bine­ hila, a î n s o ţ i t pre Iosif cu Asineta ş. a. (Ru­
facere pentru poporul lor: divin e esemplul lor, lu­ găciunea I.) şi pe basa acestor cuvinte constatăm şi
mină necontenita lor admoniare. De la palat plecă originea divină a actului însoţirei 6menilor
esemplul înalt, învăţând şi ridicând inimile în ţeră, prin f o r m a e s t e r n ă a nuntei ce dateza din
el întăresce basele ordinei sociale sguduite în tim­ Testamentul nou.
purile n6stre. Er bine-cuvântarea, care se revarsă Referinţa dintre bărbat şi muiere basându-se
dela Tronul princiar asupra supuşilor, le devine şi astfel pre legea divină însuşi Mântuitoriul Chrs. ri­
lor o dulce remunerare, o garanţia a recompensei dică la rangul de misteriu acea formă stravechiă ce
viităre. sancţiona referinţa dintre cei î n s o t i t i şi b i n e-
Şi acum, înaltă părechiă princiară, încheiaţi c u v â n t a ţ i şi acesta o făcu prin însăşi presenţa
unirea eternă, la care inimele v6stre s a u preparat sa la nunta din Cana Calilei, unde a severşit prima
în sântă şi religi6să iubire. Luaţi bine-cuvântarea sa minune în calitate de Mesia.
dumne<leescă, care o doriţi din tot sufletul. Augusta în urmarea acestui fapt înşişi apostolii au re-
adunare, prea înaltele văstre rude, fericiţii voştri pă­ conoscut nunta de misteriu şi anumit arătau că a-
rinţi însoţesc sântul act cu dorinţe religiăse si ru­ ceea se baseza pre r e f e r i n ţ a , ce există între
găciuni ferbinţi. Er nesfârşitul de generos dăruitoriu Christos şi biserica sa. Apostolul Pavel dice expres :
al tuturor celor bune, se reverse din ceriu în abund „Taina acesta este mare, eră eu dic de Christos şi
bine-cuvântarea, care întăresce şi onoreză acum şi 1
de biserică" ) dând învăţături morale pentru cei ce
pururea şi în vecii vecilor! Amin."
0 Efes. V. 32.
Anul XVII. B I S E S I O A şi Ş C 6 L A 53
se însoţesc prin acest misteriu la o vieţă dimpreună. Am vedut astfel, că nunta după originea sa di­
Vine apoi biserica prin s-ţii sei părinţi şi sinódele vină şi instituţiunile bisericeşci este misteriu seu
sale generale, şi pre basa doctrinei sântei revela- Taină care întrunesce atât criteriile principale cât şi
tiuni dă espresiune dogmei, c ă : n u n t a este condiţiunile unui misteriu în sensul strict al cuvân-
m i s t e r i u şi este înstituţiune divină. După înve- tului. Spre a dovedi mai lămurit acesta e de lipsă
tăturile dogmatice ale bisericei resăritului dicem se privim mai adânc în însăşi forma esternă sâu ce­
deci a s t ă d i : N u n t a este misteriul legei nóue, prin remonialul acestui Misteriu sublim.
care dóué feţe, una de parte bărbătescă alta de parte
Actul estern al căsătoriei seu forma precum am
femeiescă se deobligă a petrece însoţiţi, nedespărţiţi,
dis este însuşi ceremonialul, seu r e n d u e" 1 a c u ­
împreună în tot decursul vieţii, ajutându-se reciproc
n u n i e i , care după ritul Bisericei ortodoxe se cu­
unul pre altul până la morte şi preste dânşii se
prinde în aşa numitele Euhologii, molitvelnice, seu
reversa darul î n v i s i b i 1 al spiritului sfânt, bine-
cărţi de rugăciuni la diferite ocasiuni şi trebuinţe
cuvântându-se şi sfinţindu-se împreuna petrecerea lor
creştinesci. Acesta colecţiune, de diferite rugăciuni
prin rugăciunile rostite de ministrul, severşitoriul
dateza din timpul s-ţilor părinţi între secliii IV —
cununiei séu prin f o r m a e s t e r n a , v i s i b i l ă
VIII. după Christos, er astfel întocmit Euhologiul
a acestui misteriu.
precum există a<li în biserica ortodoxă este de mai
Din acesta definiţiune vedem deci criteriul al târdiu cam dela seelul X I I I . d. Christos aflându-şi
doilea al misteriului, adecă cum darul i n v i s i b i l întrebuinţare la Biserica cea mare în Constantinopot
al s. spirit într'un mod v i s i b i 1 se revarsă asupra încă pe timpul împeratului bizantin Iustinian cel
celora ce păşesc la acesta T a i n ă ; şi aici fiind un mare, er^ în decomun usitate (se'nţelege că nu era
lucru supranatural, divin, noi n u p o t e m î n ţ e ­ colecţunea deplină pâna la seclul X I I I — X V I . ) B,u-
l e g e misticitatea ci n u m a i o c r e d e m. î n a- găciunile astfel precum se află ele în Euhologii îşi
césta se cuprinde dar misteriositatea, pentru care au originea chiar de pre timpul apostolic în primii
nunta se numesce Taină seu Misteriu. seclii ai creştinismului, şi precum se seie că litur-
Sé vedem acum pe rónd condiţiunile nuntei ca gia lui Iacob si alui Mareu s'a păstrat prin tradi-
misteriu: 1. M a t e r i a. Omiţând aici discusiunile ţiune de bărbaţii apostolici şi s-ţii părinţi, astfel s'au
ce s'au ivit în acest merit susţinem, că substratul, păstrat şi mai multe rugăciuni şi ceremonii dela în­
m a t e r i a nuntei ca misteriu o formeză persónele, şişi apostolii şi bărbaţii apostolici, er s-ţii Părinţi şi
cari se însoţesc pentru o vieţă conjugală, adecă m i - dascăli ai bisericei au adaus cântări şi alte rugă­
r i i cei ce cer darul şi binecuventarea Spiritului ciuni după trebuinţele timpului şi ale creştinilor.
sânt. 2. F o r m a nuntei ca misteriu adecă a c t u l Flavian Diodor, Diodoret, Ioan Damascen, Ignatie,
v i s i b i 1 este însuşi ceremonialul ce sé cuprinde Vasilie cel mare, Ioan Chrisostom, G-rigorie teologul
întru rugăciuni de cereri, de binecuventare, implora­ şi Macarie au parte*• cea mai mare întru aşedarea
rea spiritului sânt, înveţături morale pentru o vieţă şi organisarea feliuritelor rugăciuni, liturgii şi ce­
conjugală din care reiese şi divinitatea acestui miste­ remonii.
riu şi a cărei însemnătate merită o deosebită a-
Euhologiile ndstre dară cuprind rugăciunile şi
tenţiune. 3 . E f e p t u i t o r i u l , séu severşitoriul
ceremoniile din isvorul original apostolic şi ca atari
formei, séu al actului estern al nuntei este p r e o t u l ,
netedite şi formulate de s-ţii părinţi sunt de o au­
căci însuşi Apostolul Paver dice : „aşa sé ne soco-
tenticitate necontestabilă şi origine divină. Şi tocmai
tescă fie-care, ca pre nisce servi ai lui Christos şi
pentru acesta sunt de mare preţ, şi cuprind o
a d m i n i s t r a t o r i a i m i s t e r i e l o r lui Dum-
2
bogată înţelepciune şi profunde idei sacre, cari re-
nedéu." ) Şi cine altul decât preotul este mijlocitor iul
fieeteza î n t e n ţ i u n i l e n o b i l e şi salu­
între Dumnedeu şi omeni, aşa şi aici cerendu-se da­
t a r e a l e B i s e r i c e i l u i C h r i s t o s . După
rul şi binecuventarea pentru o vieţă fericită din- 3
Euchologiul ) bisericei ortodoxe ceremonialul nuntei
preună care se pdte dobândi prin rugăciunile preotu­
cu misteriu cuprinde un loc însemnat, şi dovedeşee
lui şi primirea înveţăturilor divine propagate de Das­
prin densul chiar sublimitatea, divinitatea acestui Mis­
călul lumei. P r i m i t o r i i în fine sunt acele p e r ­
teriu. Se privim deci acest ceremonial mai cu de a-
s o n e j u r i d i c e şi b i s e r i c e s c e recunos­
menuntul.
c u t e , cari ajungând etatea corespundétóre şi împli­
nind obligamentele lor bisericeşci şi civile din 1 i - în întreg ceremonialul nunţii seu ordinea cunu­
b e r ă v o i a d e c l a r ă , că pe basa iubirei, ce niei deosebim 4 momente mai însemnate :
e x i s t ă între ei v o i e s c a se însoţi pentru de a 1. Rugăciunile de binecuvântare şi 'sfinţire la
petrece în tot decursul vieţii împreună, cu scopul de însoţirea spirituală a mirilor.
a se ajutora reciproc în valurile vieţii si a consolida
2. înălţarea cununelor celor binecuvântate pe
vieţa familiară după legea divină şi în sensul postu­
latelor ordinei civile. capul mirilor.

3
!
) I. Cor. IV, 1. ) VecU Euchologiul edat de s. Sinod al Rom. 1888-
3 . Dovedirea existenţei divine a acestui misteriu fundaţional de 50,000 fi. v. a. Joia trecută s'a ţînut a-
prin Evangeliă şi Apostol cu înveţăturile necesarie dunarea generală constituantă, s'au pertractat şi votat
pentru o fericită vieţă conjugală. statutele institutului, şi s'a ales direcţiunea şi comitetul
de supraveghiere. Dorim noului institut cel mai bun
4. încungiurarea cea de 3 ori a tetrapodului
succes.
cu mirii întru închipuirea bucuriei bisericei pentru
mirii ce s'au încununat în numele Domnului; şi fe­ * Convocare. Adunarea reuniunei învăţătorilor gr.
licitarea preotului cătră mirii încununaţi. or. ai cercului Chişineu, conform conclusului adus în şe­
dinţa adunării acelei reuniuni ţinută în Giula la 7/19
Aceste patru momente principale avendu-le înaintea
Decemvre 1892 şi pe acesta cale se convdca a-se întruni
ochilor voiu încerca de a penetra în sensul adeverat
la 1/13 M a r t i e a. c. în P i l u l u - m a r e . Bichişiu,
creştinesc al acestui misteriu divin, aretând însemnă­
9/21 Faur 1893. Florianu Popoviciu, preşedinte.
tatea spirituală a fie-cărui moment dintrînsnl spre
a dovedi şi prin aceste d i v i n i t a t e a miste­ * Convocare. Conform decisului luat în şedinţa
r i u 1u i ş i p r e p o n d e r a n ţ a l u i f a ţ ă d e j reuniunei învăţătorilor români gr. or. din protopresbitera-
c ă s ă t o r i i l e a n t i - c r e s t i n e n u m i t e că­ i tul Siriei ţinută la 4/X—1892, şedinţa viitdre se va ţine
sătorii civile, ce nici decum nu satisfac r e c e r i n- I în Siria, la scdla înferidră de sub conducerea d-lui învă­
ţ e l o r s p i r i t u a l i ale omului ci dejosesce mis- ţător Ioan Vancu, în 24 şi 25 Februariu vechiu 1893,
teriul la afacere pur speculativă, la o c o n t r a c ­ cu următ6rea programă: Mercuri înainte de amedi: 1)
l

t a r e de comerciu. Deschiderea şedinţei, la orele 8 / . 2) Participare în cor-


s

pore la prelegerea ţinută de d-1 Ioan Vancu. 3) Re-


(Va arma.)
flexiuni asupra prelegerei. 4) Raportul cassariului, contro­
lorului şi bibliotecariului. Mercuri după amedd: 5) Ra­
portul comisiunei alese în şedinţa trecută spre a censurâ
D I V E R S E . tesele din Religie, prelucrate de membrii reuniunei. 6)
Cetirea teselor aprobate. 7) încassarea taxelor. — Joi
* Naţionalităţile din Ungaria. Resultatele înainte d. a.: 8) Cetirea operatului: „ Care e causa de
oficiale ale numerotărei populaţiunei în Ungaria, numărâ- învăţătura câştigată în scdlă, mulţi o folosesc ca armă
tore făcută la 1890, s'au publicat abia filele trecute. chiar în contra învăţătoriului prelucrată de învăţătorii: I.
După aceste date, etă în ce proporţia s'au înmulţit, în Grofşoreanu, N. Debeleac şi P. Vancu. 9) Reflexiuni a-
«Jeee ani, naţionalităţile din Ungaria: M a g h i a r i în supra operatului. 10) Alegerea unei comisiui pentru ela­
anul 1880, 6.403.600, în anul 1890, 7.361.207 ; R o - borarea unui regulament despre afacerile interne ale reu­
m â n i în anul 1880, 2.325 838, în anul 1890, 2.591.947; niunei. — Joi d. a.: 11) Propuneri eventuale. 12) De-
G e r m a n i în anul 1880, 1.869.800, în anul 1890, cisiune, când şi unde se-se ţină şedinţa viitdre. 13) în-
1.987.370; S l o v a c i în anul 1880, 1.855.400, în anul chierea şedinţei. - - Pe acesta cale se în vită a lua parte
1890, 1.896.358; Ş e r b i şi C r o a ţ i , în anul 1880, toţi membrii reuniunei şi toţi binevoitorii şi iubitorii cau-
631.990, în anul 1890, 678.276. R u t e n i în anul sei şcolare. învitări speciale nu se fac. — Măderat, la 10.
1880, 353.226, în anul 1890, 379.713. înmulţirea espri- Februariu 1893. Pentru birou: P e t r u V a n c u , nota-
mată în procente a fost în deceniul dela 1880—1890 la riul reuniunei.
Maghiari 14.95 la sută, Români 11.44, Ruteni 7.46,
Şerbi şi Croaţi 7.32, Germani 6.29, Slovaci 2.15 la sută. * Victimile ofticei. Diarul „Kozegeszsegiigyi
Precum se vede din aceste date oficiale, îmulţirea Ro- Kozlony" împărtăşesce, că în Ungaria mor pe fiâ-care
mânilorii este întrecută numai de cătră Maghiari; ea este an de oftică 60,000; statistica arată, că în tdtă lumea
cu mult mai însemnată, decât îmulţirea ori cărei dintre tot al şaptelea om mdre de acesta bdlă.
celelalte naţionalităţi. * Un cuptor fără foc. După cuptdrele cu ac-
* Bibliografia. Sub titlul: „Nou atac asupra cetat de sodiu, după cele cu căibune chimic, adecă cele
scolelor nostre" a publicat „Telegraful Român" din Si- prin ajutorul cărbunelui îmbibat cu diferite nitrate, ecă
biiu într'un ciclu de articli un studiu profund şi de o că ese la ivelă un cuptor fără foc şi fără pericule. Se
deosebită importanţă. Acest studiu a apărut şi în bro­ scie că apa, care se combină cu calcea desvdltă călduri
şură separată, şi se pdte procura dela tipografia archi- în mari castităţi. Căldura, care se desvdltă stă în raport
diecesană din Sibiiu cu preţul de 25 cr. v. a. îl reco­ cu cantitatea de calce ; astfel un chil de calce ar pute
mandăm în deosebita atenţiune, a onoratului pu- produce o căldură de 140—320 de calorii. Acesta căl­
blicu. dură este un efect al combinaţiunei calcei, care se trans­
formă în idrat de calciu. Inventatorul, Loison de Viver,
* Salul aranjat de junimea română din Arad la a aşe<Jat în compartimente deosebite calcea şi apă. Prin
6/18 Februariu a. c. pentru ajutorarea studenţilor săraci ajutorul unui boton se apropie puţin cât puţin apa în
a fost o petrecere veselă şi animată. Şi precum audjm şi contact cu calcea, după nevoia de căldură, pană când tdtă
succesul material este deplin satisfacetoriu. calceaua fiind combinată, trebue schimbată provisiunea.
* „Lipovana." Sub acest titlu s'a înfiinţat în Cuptoriul deci e fără foc, dar decă acela, care mănuesce
Lipova un institut de credit şi economii cu un capital botonul regulator, nu lucre'ză cu prudenţă, cine ne a«i-
Anul XVII. B I S E R I CA şi S C Ó L A 55
gură în contra explosiilor, cari pot fi mai teribile de cât Lipova 1 fl., Romul Nestor Arad 1 fl., Al. Ciugudean
cele causate prin foc. of. domin. Bruznic 1 fl., Fr. Kishalmy adv. Lipova 1 fl,,
* Mulţămită publică. „Societatea călciunarilor Ioan Crişan preot Capruţa 1 fl., Nic. Grunzweig not Li­
români din Arad" aduce cea mai profundă mulţumită pova 1 fl., Izidor Gyorgyeviciu not. cerc. Secaş 1 fl., I.
domnilor, cari cu ocasiunea balului ţinut în 11 Febr. n. Munteanu cand. de not. Dorgoş 50 cr., Aug. Berian
c. au suprasolvit următorele sume: P. S. d. Ioan Meţian pract. forestier Lipova 1 fl.
episcop 4 fi., Moise Bocşianu protopop 5 fi., Văd. Anto- Când aducem acesta la cunoscinţa on. public, nu
noviciu şi Petroviciu 2 fi 50 cr., Dr. Nicolau Oncu, Va- uităm a da expresia mulţămitei ndstre nu numai pentru
siliu Mangra, Lowy Hermann câte 2 fi., Teodor Ceontea aceste oferte şi suprasolviri marinimdse, der tuturor ace­
prof, şi Sava Raicu câte 1 fl 50 cr., Aug. Hamsea direc­ lor m. st. D-ne şi D-ni, cari ne-au onorat cu presenţa
tor, Ioan Burdanu, Dr. Venter, Karâcsonyi C , Dr. Virgil D-lor, încât şi petrecerea din anul acesta cu drept se
Bogdanu, I. Duffher, G. Bodea, Tr. Pacu, Duşan Alexiei, pdte înşira între cele mai succese din petrecerile româ-
G. Peţianu, P. Lipovanu, I. Iancoviciu, Iuliu Ioanoviciu, neşci din Lipova. — A t h . B r ă d e a n u , preşedinte,
Illici şi Zseni, S. Weisz, Sofia Caplar, Dragan Adamovi- O c t . P u t i c i u , secretar.
ciu, Constantin Donu, Florea Varadinu, G. Puticiu, Dr.
St. C. Pop,^Iustin Dascăl şi Iustin Olariu câte 1 fl. Mol- * Dare de semă şi mulţămită publică.
nâr B., Văd. Iorgoviciu, G. Popa, Romul Nestor, M. Cu ocasiunea concertului aranjat la 16 Faur a. c. st. n.
Kronhauser, Barth L., G. Iancoviciu, Iânosi I., N. Gav- de cătră chorul societăţii de lectură, de cântare şi de
rilette, Hunyadi I., Sofia Popoviciu, Măria Bogdanu, Mă­ musică din Chinez (Knez) s'au vândut: 32 bilete de in­
ria Cure, I. Herbay, Tr. Vaţianu, Silviu Bichiceanu, Toma trare pentru familie â 80 cr.: 25 fl 60 cr.; 23 bilete
Ocolişianu, Clement Lupşa, Paul Rozvanu, Vasiliu Di- de intrare pentru persdnă â 50 cr.: 11 fl. 50 cr.;
mitrescu, Bergonczi G., N. N., Val. Magdu, Ioan Creţu, In supra-solviri au încurs 5 fl 10 cr; Oferte 3 fl. Suma:
Ax. Tomiciu, Ars Ciunganu, Duşan Mihailoviciu, I. Co- 45 fl 20 cr. Cu aranjarea amintitei petreceri s'a spesat
vaciu şi Silviu Herbay câte 50 cr. Git George 40 cr., 20 fl 04 cr. Resultă venit curat: 25 fl 16 cr.
Mitru Halic 30 cr., N. Trifunaţ, Rada Ursu, Ştefan Pap, Chorul societăţii de lectură, de cântare şi de mu­
Dim. Păcurariu, Aurel Miocu şi Stefanu Petcu câte 20 sică din Chinez vine şi pre acesta cale a-'şi esprima sin­
cr. — Arad, în 20 Februariu n. 1893. F 1 o r i a n M o- cera sa mulţămită pentru ajutoriul moral şi material de
ş e s c u, m. p. preşedinte al societăţii. carele au avut parte cu ocasiunea aranjărei primului seu
coneert. Primescă On. Domni asigurarea, că chorul socie­
• ^Mulţămită publică. Parochianul .nostru şi
tăţii nostre nu va uita se apreţieze ajutoriul dat, şi că
membru al comitetului parochial, veteranul Savu Crişanu,
va nisui a mai procura partecipătorilor câte o s6ră de
întru aducere aminte de vrednica sa soţie repausată Ru-
distracţiune ca cea de la 16 Faur. — Chinez, la 9/II. 1893.
sanda, a dăruit pe sema S-tei ndstre biserici 40, adecă
st. v. In numele societăţii de lectură, de cântare şi de
patrudeci fl. v. a. pentru care faptă creştinescă şi demnă
musică : Trăian B r ă t e s c u, învăţător şi dirig. de chor.
de imitat i-se aduce mulţumită şi pe acesta cale în nu­
mele S. nostre biserici. Almaş, la 8/20 Februariu 1893. * încheierea şocaţilor institutului de credit şi
Cornel Lazar,' par. pres. com. par. de economii ca societate pe aeţiuni „Timişiana" în T i-
m i ş i 6 r a pe anul 1892 :
* Mulţămită publică. Cu ocasiunea petrecerei
arangiate la 7 (19) Ianuarie c. de junimea română stu- Contul bilanţului.
didsă din Lipova, care pe lângă un succes moral a avut Active.
un resultat frumos şi material, au încurs nrmăt6rele supra-
Cassa în numerariu 10717.26
solviri şi oferte, cari amesurat destinaţiei petrecerei, s'au Cambii 399313.95
şi transpus M. St. D-ne Elena Hamsea, cassiera înfiin- împrumut hipotecariu 93714.59
ţândei Reuniuni a femeilor române din Lipova: Mobiliar 590.63
Dela St. D-nă Aurora N. Perlea (Brăila) 20 franci, După amortisare de 1 0 % 59.06 531.57
Iluştrii D-ni Alexandru şi Eugen Mocsonyi 6 fl. D-nii Interese de reescompt anticipate 242.73
Giro-Conto 307.74
Emanuil Ungurean adv. Timişdra 5 fl. Dr. Puticiu pro­ Diverse conturi debitóre 215.30
topop 3 fl. Svetozar Serbu not. în Ciacova 3 fl. D-na
505043.14
Victoria Marienescu 2 fl., Iulia Doje 2 fl., Gustav Vannai
not. publ. 2 fl., Dr. Aurel Halic medic oraş. 2 fl., Ion Pasive.
Tuducescu docinte 2 fl., Al. Gebhardt adv. Lipova 4 fl., Capital de fondare 50.000
D-na Sofia Petrescu (Remetea) 2 fl., Sofia Beleş Radna Fondul de réserva 42335.60
2 fl., Al. Maniu not. pens. Lugoş 2 fl., Iosif Daliciu Depuneri spre fructificare 326877.60
preot Capolnaş 1 fl., Nic. Avramii docinte Totvaradia 1 Cambii reescomptate 66165.—
fl., Aug. Hamsea protosincel Arad 2 fl, Voicu Hamsea Interese transitóre 6011.85
Dividende neredicate 243.—
protop. Lipova 2 fl., Ecaterina Scalla Lipova 2 fl., Iacob Diverse conturi creditóre 103.61
Râcz comerc. Lipova 2 fl., Ioan Groza preot Firighihazu Profit curat 13306.49
1 fl., Cons. Dajevits Lipova 2 fl., Const. Crăciun docinte 505043.14
E t i c h e t a — studiu social, de Iosif loan Ardeleau,
Contul venitelor si al sarcinilor.
» paroch rom. gr. or. — Preţul 60 cr. v. a.
Sarcini.
C u v â n t ă r i b i s e r i c e s e i s i f u n e b r a l i de Iosif
Interese redicate şi eapitalisate 14234.43
loan Ardelean, paroch român gr.-or. — Preţul 1 fl. v. a.
Salare 3439.50
Contribuţie erarială şi comunală 2662.13 F a b u l e l e l u i D . C i c h i n d e a l , de loan Russv, fost
Interese de reescompt 2222.05 paroch al Aradului. Preţul 1 fl.
Contribuţie după interese la depuneri spre C o m p e n d i u d e G e o g r a f i a U n i v e r s a l ă , pentru
fructificare 1425.15
şc6lele medie şi preparandiale de Teodor Ceontea, pro­
Chirie şi spese de cancelarie 760.28
Tipărituri şi registre 196.75 fesor (ediţiunea a H-a. cu figuri originali intercalate în
Competinţă de timbru 36.19 tecst). Preţul 1 fl. 50 cr.
1 0 % amortisare din mobiliar 59.06 A r i t m e t i c a g e n e r a l ă ş i s p e ţ i a l ă . Manual didactic
Postport 26.89
Profit curat 13306.49 elaborat în usul preparandielor (şcolelor comerciali şi
medie, cum şi a tuturora privaţilor) de Teodor Ceontea,
38368.92
prof. Preţul 1 fl. 50 cr.
Venite.
D e t o r i n ţ e ş i d i r e p t u r i , de Dr. Giorgiu Popa, Pre­
Interese de escompt 31804.03 ţul 40 cr. '
Interese după împrumuturi hipotecan 6557.69
Provisiune 7.20 F l o r i l e I n i m e i , „Poesii" de Isaia B. Bosco. Edi­
38368.92 ţiunea tipografiei române a diecesei Aradului. Preţul 80 cr.
Timişdra 31. Decembre 1892. I s t o r i a N a t u r a l ă , pentru şcdlele elementarie de Dr.
Paul Vasiciu. Preţul 45 cr.
JEmanuil Ungurianu, loan Miculescu,
director. contabil. Compendiu de Pedagogie, de Dr. Lazar Pe-
Georgiu Traila, loan Istin, Costa Maniu, troviciv. Preţul 1 fl. 50 cr.
Alexandru Craciunescu, D e s p r e l e g u m e , plantarea şi creşcerea lor de Nicolau
membri direcţinnei. Avram, învăţător în Totvaradia. Preţul 60 cr.
Subsemnatul comitet am examinat contul present I s t o r i a b i b l i c ă , adecă testamentul vechiu şi nou.
al bilanţului precum şi cel al venitelor şi al sarcinilor şi Pentru şcdle poporane. Ediţiunea III. de Dr. G. Popa.
eonfrontându-le cu registrele principale şi auxiliare ale so- Preţul 10 cr.
ţietăţii ţinute în bună regulă, le-am găsit în consonanţă S c r i e r i p e n t r u p o p o r , compuse de luliu Grofşorean,
cu acelea şi exacte. învăţător. Preţul 20 cr.
Comitetul de supraveghiare: 3 V * D e l a 10 e x e m p l a r i e d e o d a t ă comandate şi s o l v i t e
Georgiu Craciunescu, loan Teodorovici, s e dă unnl (1) rabat, din ori c a r e op, şi e x p e d a t e franco
A u r e l Dragan, Aurel Popo viciu. prin postă. — I a r câte 1 e x e m p l a r s i n g u r a t i c comandat,
r o g ă m a s e a d a n g e î n c ă 5 cr. pentru e x p e d i ţ i e (franco.)
Dintre opurile apărute în tipografia diecesană
rom. greco-orientală din ARAD, Concurse*
se pot procura următorele:
Pentru deplinirea staţiunei învăţătoresci dela şedla
L e g e a despre „ p e n s i o n a r e a î n v e ţ ă t o r i l o r " tradusă a 2-a gr. or. română din comuna Şicula, devenită va­
şi esplicată de Blasiu Codrean, învăţătoriu. Preţul cantă prin pensionarea veteranului învăţătoriu l o a n
1 fi. 05 cr. B a 1 i n t , — inspectoratul Boroşineului diecesa Arad
I s t o r i a p e d a g o g i e i de Dr. Petru Pipoş, prof. Preţul 2 fi. — se escrie concurs cu terminul de alegere pe diua de
7 Martie st. v.
C o n f e r i n ţ e p u b l i c e , editura Asociaţiunei naţionale
Aradane. 1892. Preţul 80 cr. Emolumintele acestoi staţiuni sunt: 1) Salariu în
bani gata 300 fl. 2) 10 fl. pentru conferinţă, 3) 40 fl.
L e c ţ i u n i d i n G r a m a t i c a l i m b e i r o m â n e , pentru pentru cuartir. 4) 1 juger de pământ 5) 8 stângeni de
şcdle poporali, de loan Mea, învăţător. Preţul 25 cr. lemne din care are a-se incăliii şi şcdla.
C o l i n d i si Cântece poporali culese de T. Daul, înv. Doritorii de a recurge sunt poftiţi în terminul sus
Preţ.' 25 cr. indicat a-şi trimite petiţiunile la adresa Pre On. Domn
M e t o d i c a s c ó l e i p o p o r a l e de Dr. Petru Pipos, pro­ protopresbiter loan Cornea în Borosjeno, cotul Arad in­
struite pe lângă prescrisele legei, având a se presenta la
fesor. — II. Partea speţială. — Preţul 1 fl. sf. Biserică spre a-şi areta desteritatea în cântările bi-
D i d a c t i c a pentru elevii institutelor pedagogice, de Dr. snricesci.
Petru Pipos, profesor. — Ediţiunea a dóua — Pre­ Din şedinţa comitetului parochial gr. or. ţinută în
ţul 70 cr. Şicula la 1 Februarie 1893.
C u r s p r a c t i c despre c u l t i v a r e a p o m i l o r ş i a Florian Monta, m. p. Georgiu Crucean, m. p.
f r ă g a r i l o r , lucrat după a lui Paul Gonczi, pentru preş. com. par. not. corn. par.
învăţători şi privaţi de loan Pop Reteganul, învăţător.
Cu scirea mea : IOAN CORNEA, m. p. inspec. şcol.
— Preţul 30 c r /
Tipariul şi a di tura tipografiei discesane din Arad. — E8dactor respnndstoríñ : A u g u s t i n H a m s e a .

S-ar putea să vă placă și