Sunteți pe pagina 1din 1

Casa JudeŃeană de Pensii ILFOV

DECLARAłIE
Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a) _______________________________ , cod numeric personal ________________________,


născut(ă) la data de __________________ , în localitatea _____________________ , domiciliat(ă) în
(sat, comuna, oraş, mun.) _____________ _________, str. _______________________nr. ___,bloc. ___,
sc._________, ap._________, judetul_____________________, posesor al C.I. seria______nr.__________
eliberată de ________________________ , la data de __________________ , DECLAR CĂ:

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr.679/27 aprilie 2016 privind protecŃia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaŃie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46
95/46/CE
/CE (Regulamentul general privind protecŃia
datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.

Am fost informat(ă) ca datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea
atribuŃiilor legale ale instituŃiei.

Am luat la cunostinŃă că informaŃiile din prezenta cerere şi din actele depuse la aceasta vor fi
prelucrate de CJP Ilfov, cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind
protecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea d
datelor
atelor cu caracter personal şi privind
libera circulaŃie a acestor date.

Data:_________________ Semnatura:_______________________

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________
Casa JudeŃeană de Pensii ILFOV
B-dul Lacul Tei, nr. 17, Sector 2, Bucureşti
Tel.: +4 021 212.12.26(27), Fax: 021.212.12.15
pensii.ilfov@cnpp.ro; www.pensiiilfov.ro
www.cnpp.ro
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecŃia
pro persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaŃie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia
ţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidenţiale.
c Acestea sunt
destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate
ţionate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să
să-ll primească. Dacă aţi
a primit acest document
în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

S-ar putea să vă placă și