Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL FINANTELOR

'
Cabinet ministru

Doamnei loana MIHAILA


---
Ministru, Ministerul Sanata\ii
Adresa: Strada Cristian Popi�teanu, nr. 1-3, sector 1,
Bucure�ti
Nr.1021940/�08.2021

Va restituim alaturat proiectul de Hotiirare a Guvernului privind suplimentarea


bugetului Ministerului Siiniitiitii din Fondul de rezervii la dispozitia Guvernului,
previizut 1n bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 10.000 lei, transmis 'in original
cu adresa dumneavoastra nr. 1524 /2021, neavizat, avand 'in vedere urmatoarele:
Prin proiectul de act normativ se propune suplimentarea bugetului Ministerului
Sanatatii pe anul 2021 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,
prevazut 'in bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de 10.000 mii lei pentru Programul
national de vaccinare derulat de Ministerul Sanatatii in vederea asigurarii
continuita\ii derularii activitatilor de vaccinare a copiilor eligibili conform
Calendarului national de vaccinare.
Mentionam ca potrivit prevederilor art.30 alin.(Z) din Legea privind finantele publice
nr.500/2002, cu modificiirile $i completiirile ulterioare, "Fondul de rezerva
bugetara la dispozi\ia Guvernului se repartizeaza unor ordonatori principali de
credite ai bugetului de stat �i ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului,
rpentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute ln timpul
exercitiului bugetar". J
Avand in vedere ca finantarea programelor nationale de sanatate, respec tiv a
Programului naHonal de vaccinare se deruleaza 'in fiecare an de catre Ministerul
Sanata\ii, ar ff fost necesar ca Nota de �nq_�rnentare sa cue�inda argumente care sa
-
raspunda cerintelor prevederilor mentionate mai SUS.

De asemenea, atr�em atentia asue_r� faptu_�ui ca raspunderea asup��i��!ificarii


urgentei �i caracterului neprevazut al cheltuielilor revine exclusiv ini�iatorului.

Page 1/2