Sunteți pe pagina 1din 63

Cuvânt

înainte
De ce vă îndemnăm să scrieți despre asupra educației extrașcolare.
educația extrașcolară? De ce am ales să vă îndemnăm să scrieți/
să scriem despre educația extrașcolară?
Educația nonformală, deși este un Pentru că:
subiect important care are o contribuție - discursul despre educație într-o societate
substanțială în dezvoltarea personalității dinamică, în care adaptabilitatea și
la nivel micro și macro, în ultima creativitatea sunt considerate esențiale,
perioadă este destul de discutată de poate fi doar unul care ocupă un rol
către comunitățile avizate, fiind un punct esențial la nivelul politicilor de educație,
central pentru numeroase inițiative, dar și al inițiativelor cu rol social;
programe și proiecte, totuși, astăzi - împreună putem găsi punți de legătură
aceasta nu se bucură de recunoașterea pe și inițiative comune prin care educația
care o merită. extrașcolară să devină mai vizibilă;
Tradițional, educația nonformală în - împreună putem susține mai bine
Republica Moldova se realizează prin importanța valorizării cunoștințelor,
filiera instituțiilor de învățământ abilităților și competențelor, dezvoltate
extrașcolar. De-a lungul timpului fiecare în context nonformal pentru dezvoltarea
dintre noi am fost fie beneficiari direcți, personală și profesională a fiecăruia
fie am avut tangențe cu aceste activități dintre noi;
prin asumare de alte roluri. Activitățile - fiecare din noi poate fi o persoană resursă
extrașcolare, pe bună dreptate, și- pentru o multitudine de activități, atât
au demonstrat rolul și importanța în la nivel personal, cât și prin intermediul
dezvoltarea „eului”. Aceasta înglobează instituțiilor în care ne desfășurăm
o simbioză între componenta cognitivă și activitatea;
cea comportamentală, identifică și cultivă - ne dorim ca toți actorii relevanți
corespondența optimă dintre aptitudini, implicați în mod direct (și nu numai)
abilități, competențe și cunoștințe, în educația extrașcolară să folosească
contribuind la stimularea potențialului informații cât mai concrete și clare, care
creativ. să ofere coerență, lizibilitate și să reducă
Pornind de la aceste premise, nivelul de ambiguități în acest context.
trasându-ne scopul de a spori gradul de Educaţia nonformală nu urmează
conștientizare a actorilor educaționali un sistem ierarhizat şi poate diferi ca
și de a fortifica rolul acestora asupra durată…” Astfel, educația nonformală vine
educației, am lansat revista „Articole de ca o platformă esențială în dezvoltarea
bune practici în domeniul extrașcolar”. caracterului și comportamentului tuturor
Bune practici care vin să promoveze, actanților.
să susțină și să deschidă noi perspective
Ludmila BOTNAR,
Directorul Centrului Republican
pentru Copii și Tineret
3
Despre NOI
Urmează-ți visul alături de ARTICO
IERI educațional – metodică de învățământ
Palatul Republican al Pionerilor și extrașcolar la nivel național, parte
Elevilor, una dintre cele mai mari instituții componentă a sistemului de educație, ce
extrașcolare, a fost fondat în anul 1949. contribuie la dezvoltarea și implementarea
În anul 1990 Palatul a devenit Centrul politicii statului în domeniul educației
instructiv-educativ și instructiv-metodic, copiilor și tinerilor, având următoarele
în cadrul căruia funcționau peste 540 de obiective:
cercuri și secții în care se ocupau circa 7 a) acordarea de asistență metodică și
mii de copii și adolescenți de la 5 până la metodologică instituțiilor de învățământ
18 ani. În cadrul Palatului Republican al extrașcolar la nivel național;
Pionerilor și Elevilor activau următoarele b) coordonarea programelor și
subdiviziuni: proiectelor în domeniul învățământului
• CENTRUL TEHNICO-ȘTIINȚIFIC AL extrașcolar la nivel național;
ELEVILOR – în incinta acestuia erau c) implementarea serviciilor de
active mai multe laboratoare. Mulți dintre educație extrașcolară și diseminarea
absolvenții cercurilor Centrului tehnico- bunelor practici la nivel național.
științific au devenit studenți ai celor mai Centrul își organizează și desfășoară
prestigioase instituții de învățământ activitatea pe următoarele direcții:
superior din țară, activând mai apoi în a) dezvoltarea programelor și a
institute de cercetări științifice, în birouri cadrului metodologic relevant sectorului
de construcție, la întreprinderile din învățământului extrașcolar;
republică. b) coordonarea organizării și
• SECȚIA DE ARTE PLASTICE ȘI desfășurării activităților extrașcolare la
DECORATIV-APLICATĂ – aici își nivel național;
desfășurau activitatea : Studioul de c) organizarea și acordarea serviciilor
arte plastice „Spectru”, Laboratorul de de educație extrașcolară.
etnografie, Ansamblul vocal-coregrafic
„Speranța”, Studioul muzical-coral „Lia- Astăzi, echipa centrului tinde să devină
Ciocârlia”, Studioul coregrafic „Soarele” un promotor al bunelor practici în
etc., frecventat de peste 2000 de copii de domeniul extrașcolar, contribuind astfel,
la 5 până la 18 ani. la îmbunătățirea calității serviciilor
În anul 2007, este creat Centrul prestate de către instituțiile de educație
Republican pentru Copii și Tineret (CRCT) extrașcolară din republică, având scopul
prin fuziunea Palatului Național de Creație e a fortifica și va coagula comunitatea
a Copiilor și Adolescenților, Centrului educațională.
Tinerilor Turiști din Moldova, Centrului
Republican al Tinerilor Naturaliști și Revista ARTICOle de bune practici
Centrului de Creație Tehnico-Științifică a în domeniul extrașcolar invită spre
Elevilor din Moldova. colaborare și cooperare, împreună putem
disemina conținuturi utile și valoroase,
ASTĂZI prin care vom crește generațiile de astăzi,
Centrul Republican pentru Copii și care vor construi viitorul de mâine.
Tineret a devenit o instituție publică
4
Cuprins

DOMENIUL METODIC
De ce educația EXTRAșcolară? ........................................................7
Alina BEȘLEAGA, director adjunct, Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Dezvoltarea personală a elevilor de vârstă școlară mică de la formal la


nonformal ...................................................................................10
Liliana POSȚAN, dr., conf. universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol,
Chișinău

Depășirea standardelor educaționale - condiție stabilită de fluxul


continuu și noii parametri existențiali ..........................................14
Veronica CIORNÎI, director Casa de Creație a Copiilor Edineț, grad managerial
II, grad II didactic

Rolul educației mediatice în dezvoltarea personalității .................21


Laura TUGAREV, Centrul Republican pentru Copii și Tineret, manager Pixel
Media Center, doctor în științe ale comunicării

Învățarea eficientă la copii ...........................................................24


Andrei DIDENCO, psiholog, grad didactic II, Centrul Republican pentru Copii
și Tineret

„Pixel Media Center” –școală de televiziune interactivă pentru copii


și tineri .......................................................................................28
Vitalie GUȚU, lector universitar, Facultatea de Jurnalism și Științe ale
Comunicării, Universitatea de Stat din Moldova, conducător de cerc, Pixel
Media Center, Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Maratonul – tehnică pentru învățare activă ..................................30


Ana BEZĂRĂU, metodist principal, grad didactic II, secția metodică, Centrul
Republican pentru Copii și Tineret

Профориентация в учреждении внешкольного образования на


примере деятельности «школы молодого лидера» тараклийского
дома детского творчества ..........................................................32
Анна ВОЙТОВИЧ, директор Дома детского творчества, Тараклия

5
Managementul activităților/lecțiilor în educația nonformală din
perspectiva asigurării calității ......................................................35
Victor GHECIU, director Centrul de Creație și Agrement al Elevilor, Criuleni
grad managerial I, grad didactic ITineret

Instituția de învățământ și familia – parteneri în educația copilului


....................................................................................................39
Galina COJOCARU, metodist în învățământul general, grad didactic II,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Educația interculturală în contextul educației extrașcolare ...........43


Svetlana GHECIU, gr. didactic I, Centrul de Creație și Agrement al Elevilor,
Criuleni

DOMENIUL MUZICĂ
Dezvoltarea abilității elevului de a se asculta în clasa de pian .......47
Carolina DĂNILĂ, profesor de pian, grad didactic I, Școala de Muzică,

DOMENIUL ARTE PLASTICE


Arta prinde viață între cuie, ață și lemn ........................................51
Natalia PLÎNGĂU, conducător de cerc „String Art”, Casa de Creație a
Copiilor, or. Edineț

Crearea compoziției floristice „corn californian din hârtie gofrată” ...


....................................................................................................54
Erica ZGHIBARŢA, metodist, secția activități extrașcolare, Centrul
Republican pentru Copii și Tineret

Aplicarea tehnicii neurografice în realizarea compozițiilor abstracte


la orele de cerc „arte plastice” ......................................................56
Oxana COROLEAC, conducător de cerc „Arte Plastice”, grad didactic II,
Centrul de Creație Tehnică, sectorul Buiucani, Chișinău

DOMENIUL SPORT
Sportul prin joc orășelul distracțiilor ............................................60
Iurie BERLINSCHI, conducător de cerc, grad didactic superior (truism),
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

6
DOMENIUL
METODIC

DE CE EDUCAȚIA
EXTRAșcolară?
Alina BEȘLEAGA,
director adjunct, Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Forța motrice a secolului XXI Republica Moldova pe locul 77,


constă în capitalul intelectual al accentuând în așa fel importanța de a
cetățenilor. Progresul politic, social şi investi în educația copiilor, îndeosebi
economic din acest mileniu depinde prin susținerea programelor educaționale
de formarea și dezvoltarea adulților care dezvoltă competențele viitorului, se
prin învățarea pe tot parcursul vieții adaptează rapid la schimbările economice
și formarea armonioasă a acestora și sociale și creează contextul în care toți
în copilărie, în special prin educația copiii își pot atinge întregul potențial.
extrașcolară, care permite extinderea
setului de competențe din cadrul Astăzi piața muncii este dominată de
curriculumului de bază. a patra revoluție industrială, care face
ca producția industrială de viitor să se
Rezultatul cercetării pentru identificarea dezvolte în simbioză cu tehnica modernă
nivelului de dezvoltare a potențialului de informație și comunicații prin
uman, efectuată în 130 de țări și prezentată sistemele digitale interconectate. Aceste
în raportul The Global Human Capital sisteme fac posibilă în Industrializarea
Report 2017. Preparing people for the 4.0 o producție auto-organizată în care
future of work poziționează Republica operatorii, mașinile, instalațiile, logistica
Moldova pe locul 62 în clasamentul global și produsul comunică și cooperează unele
și pe ultimele poziții din Europa, alături de cu altele. Interconectarea face posibil un
Macedonia și Albania. Cercetarea realizată salt de la supravegherea unui mic segment
de Banca Mondială The human capital de producție la auto-organizarea unui lanț
index 2020 update: human capital in the întreg până la nivelul unei întreprinderi.
time of covid-19 cuprinde datele adunate
în intervalul anilor 2018 până în martie În așa fel, rolul omului în economie și
2020, fiind un indicator al situației până sferele de servicii își pierde pozițiile de
la pandemie. Acest studiu este focusat pe muncă de rutină intelectuală și mecanică,
componentele cheie ale capitalul uman cedând în fața tehnologiilor moderne.
din 174 de țări și estimează potențialul la Studiul Future of Jobs Report 2020
care se poate aștepta copilul născut astăzi estimează că în 2025, noi, profesii, vom fi
la împlinirea majoratului. în mare căutare, iar alte profesii vor pierde
Astfel, indicele capitalului uman din importanță datorită divizării muncii
evidențiază productivitatea următoarei între oameni și tehnologii, și anume:
generații de adulți, angajați în diverse
domenii. Și acest studiu plasează
7
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Tabelul 1 Profesiile 2025

Sursa: Future of Jobs Report 2020

Studiul pieței muncii din SUA dezvoltarea tehnologiilor.


demonstrează că are loc schimbarea nu
doar a profesiilor și meseriilor, unele apar, Iar cele 10 competențe ale viitorului
pe când altele nu mai sunt necesare,ale loc și arată astfel:
schimbarea în cadrul profesiei a sarcinilor
și obiectivelor. Astfel, sarcinile de rutină
cedează mult celor cu aspecte complexe și
diverse, ce solicită flexibilitatea minții și
competența de soluționare a problemelor.
Sarcinile care necesită elaborare manuală
rămân a fi umbrite și se acordă mai multă
importanță sarcinilor intelectuale, care
solicită o abordare complexă, analitică
și gândire critică, sarcinilor care țin de
relații interpersonale și lucru în echipă
[2]. Fig. 1 Top 10 competențe în 2025.
În acest context, nu mai putem discuta Sursa: Future of Jobs Report 2020
despre competitivitate, performanță
economică sau integrare profesională a Anume în activitățile extrașcolare,
tinerilor fără conștientizarea importanței copiii au posibilitatea să le aleagă după
educației care include strategii de propriile aspirații, să își descopere
dezvoltare a competențelor viitorului, talentele și orientările profesionale
acestea fiind prezentate în lucrarea Future datorită varietății de activități în care
of Jobs Report 2020, cele zece cele mai se poate încadra un copil. Anume acest
necesare competențe pentru anul 2025 segment complementar învățământului
sunt grupate în 4 categorii: soluționarea formal îl pune pe copil în situația în care
problemelor, auto-managementul, trebuie să gestioneze timpul eficient, să
interacțiunea cu oamenii, utilizarea și stabilească prioritățile, să aleagă pasiunile
8
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

care le încadrează în agenda sa, să aibă economice. Activitățile extrașcolare


o ocupație în care se dedică și creează, permit copilului să pășească dincolo de
să fie flexibil și să se adapteze situațiilor alfabetizarea de bază și să își dezvolte
imprevizibile, pentru că învățământul talentele și competențele pentru a atinge
extrașcolar nu vine în carcasa rigidă a performanțe. Conștientizând potențialul
curriculumului, orarului și examenului acestui segment, autoritățile în diverse
obligatorii. Aici copilul dezvoltă setul colțuri ale lumii sprijină activitățile
de competențe de auto-management, extrașcolare, exemple fiind: programul
creativitate și inițiativă, iar anul 2020, Erasmus+, care pe lângă învățământul
care a venit cu schimbări radicale pentru formal susține instruirile și sportul în
întreaga omenire, a demonstrat că anume toate statele Uniunii Europene, rețeaua de
aceste competențe soft au făcut diferența. tehno-parcuri pentru copii Quantorium
Totuși, cel mai elocvent exemplu este sau rețeaua de centre educaționale IT-
metamorfoza învățământului extrașcolar, cubs din Federația Rusă, dar și încadrarea
care în ultimii 6 ani a creat sute de noi acestor activități în școală, precum în
programe și proiecte concentrate pe SUA și Canada, unde 85-90% dintre elevi
competențele de utilizare și dezvoltare a frecventează activități extra-curriculare
tehnologiilor, care a educat generația de [3], sau crearea programelor after-school,
copii pasionați de inginerie și programare, pentru asigurarea dezvoltării armonioase
drept răspuns la progresul tehnologic. a copiilor în Coreea și Japonia [1].
Educația are multe scopuri, inclusiv
Ținând cont de schimbările socio- pregătirea persoanelor pentru angajarea
economice, realizăm că învățământul la serviciu, sprijinirea dezvoltării
formal este un sistem prea complicat personale și oferirea unei baze largi
și birocratizat, pentru a face față de cunoștințe și abilități sociale. Avem
încercărilor lumii moderne și a se mare nevoie de programe educaționale
transforma cu ușurință și promptitudine. care depășesc conținutul academic
Astfel, învățământul extrașcolar se tradițional și creează posibilități în care
demonstrează a fi segmentul cel mai toți copiii își pot atinge întregul potențial
flexibil, care datorită specificului cuprinde în lumea de mâine, programe care pot
un număr mare de activități în continuă oferi EXTRAdezvoltare, sunt centrate pe
transformare copil și se actualizează în conformitate cu
și adaptare la necesitățile de învățare schimbările socio-economice.
a copiilor și la schimbările socio-

Nota: Ratingul determinat de către autor în baza indicatorului capitalului uman.


Studiul nu oferă ratingul statelor.

Bibliografie:
1. A Comparison of the Afterschool Programs of Korea and Japan: From the
Institutional
and Ecological Perspectives Sang Hoon Bae & Fuyuko Kanefuji. Publicat în
International Journal for Research on Extended Education, Volume 6, 1/2018
2. Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally diverse
democratic societies. Council of Europe, March 2018
3. Organized extracurricular activities of Canadian children and youth. Anne
Guèvremont, Leanne Findlay and Dafna Kohen. Publicat în Statistics Canada, Catalogue
9
DOMENIUL
METODIC

DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR


DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ DE LA
FORMAL LA NONFORMAL
Liliana POSȚAN,
dr., conf. universitar,
Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău

Educația nonformală este personală a fiecărui individ depinde


complementară celei formale, în mare măsură de conștientizarea și
dar are și propriul potențial, identificarea acelor nevoi (informații,
independent de celelalte două forme abilități, competențe) care vor conduce
ale educației (formală, informală), spre atingerea scopului. Realizarea
de a sprijini subiecții în procesele de scopului și a obiectivelor depinde în mare
învățare auto dirijată, vocațională și măsură de resursele de care dispunem
opțională. (timp, bani, cunoștințe, abilități, etc.) și
Educația nonformală urmărește mai ales de motivația necesară[7].
explicit obiective de dezvoltare Primul pas în dezvoltarea personală
personală. Dezvoltarea personală este autocunoașterea. Important este
include activități și experiențe care au să ne fie foarte clară zona în care dorim
scopul final de a îmbunătăți starea de să creștem și apoi să vedem cum putem
conștientizare, dezvoltare a talentelor schimba situația. Dezvoltarea personală
și abilităților personale, îmbunătățirea este o urmărire conștientă a unei
calității vieții și contribuirea la ,,creșteri” personale prin extinderea
realizarea aspirațiilor și visurilor conștiinței de sine, a cunoașterii și a
personale. Cunoscut și sub denumirea îmbunătățirii permanente a abilităților
de „self help” sau „evoluție personală”, personale. Cunoașterea potențialului
conceptul de dezvoltare personală pe individual al copilului trebuie pus astăzi
lângă activitățile nonformale include și în termeni noi, mult mai largi, mai bogați
activități formale sau informale. Pentru şi mai diverși, pentru a depăși încadrarea
realizarea activităților de dezvoltare trăsăturilor personalității în tipare
personală în sistemul educațional se preconcepute.
dezvoltă asemenea roluri precum cel de În funcție de vârsta copilului, ei pot
formator, ghid, consilier, manager, coach aprecia anumite activități, se pot implica
sau mentor. în ele sau pot refuza să participe, deoarece
Dezvoltarea personală este un proces li se pare că nu este pe placul lor sau
desfășurat de-a lungul vieții. Este o cale este prea greu. Este important să ținem
de a ne evalua abilitățile noastre, luând cont de vârsta copilului şi să alegem în
în considerare scopul nostru în viață funcție de posibilitățile acestuia. Un eșec
și obiectivele pe care le-am stabilit, poate atrage după sine refuzul şi chiar o
în vederea realizării și maximizării imagine negativă a propriei persoane.
potențialului nostru. Dezvoltarea
10
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

La vârsta școlară, aceste activități pot crește capacității copiilor de a trăi împreună cu ceilalți
în complexitate, copiii pot participa la cele cu prin însușirea și aplicarea normelor de conduită
anumite teme, au posibilitatea de a alege, de a-şi necesare în diferite contexte de viață, alfabetizarea
exprima opinia, de a se implica, de a-şi folosi moral-civică a copiilor, dezvoltarea unor atitudini
resursele şi creativitatea într-un scop precis.[1, pozitive față de propria persoană și față de ceilalți.
p.8.] În activitățile de dezvoltare personală toți copiii
Curriculumul Național. Învățământ primar sunt considerați speciali și valoroși pentru că sunt
(2018) introduce aria curriculară Consiliere unici, ei învățând să ia decizii responsabile. [apud
și dezvoltare personală. Disciplina Dezvoltare 6,8]
personală urmărește formarea și dezvoltarea Oricât ar fi de importantă, educația curriculară
capacității de autoânțelegere, autocunoaștere a realizată prin procesul de învățământ, nu
copiilor. Necesitatea acestei discipline rezultă din epuizează sfera influențelor formative exercitate
următoarele: asupra copilului, în care viața capătă alte aspecte
• Copiii crescuți într-un mediu stimulativ decât cele din procesul de învățare școlară.
au o dezvoltare cognitivă, emoțională și socială Complexitatea finalităților educaționale impune
accelerată în comparație cu cei crescuți într-un îmbinarea activităților curriculare cu cele extra
mediu restrictiv. Calitățile unice pe care le are curriculare, iar parteneriatul educațional, ca
fiecare persoană: aptitudini, abilități, talente, set de intervenție complementară, apare ca o
nevoi, valori, interese, stilul de viață încep să se necesitate. [1, p.8.]
creioneze din perioada copilăriei timpurii. După o bine cunoscută clasificare UNESCO,
• Sub formă de joc, copiii învață cum le place educația extracurriculară, adică educația de
mai mult să învețe, ce este încrederea în sine, cum dincolo de procesul de învățământ, apare sub
să-și exprime emoțiile, modalitățile concrete de două aspecte principale: educația informală
a relaționa cu familia și prietenii, achiziționează reprezintă influența incidentală a mediului social
cunoștințe despre meserii, exersează diferite transmisă prin situațiile vieții de zi cu zi şi educația
competențe, își formează abilități și chiar atitudini non-formală, care se realizează fie în sistemul
despre muncă. de învățământ, fie în cadrul unor activități cu
• Metodele și tehnicile folosite vor avea drept caracter educativ.
scop: explorarea de situații noi, provocarea unor Grafic, distanța dintre formal şi informal poate
comportamente și emoții pentru diagnosticarea fi arătată astfel încât să sugereze necesitatea unui
unei probleme, antrenarea în găsirea soluțiilor. continuum între cele trei forme ale educației:
Tehnicile pot fi adaptate situației și pot fi sub forma
exercițiilor de familiarizare a participanților
între ei, de cunoaștere și intercunoaștere, de
comunicare verbală/ nonverbală, de empatie, de
rezolvare de probleme, luarea deciziilor, scenarii
metaforice, jocuri de rol etc.
Scopul acestei discipline este dezvoltarea

Tabelul 1. Relația formelor educației

11
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

În această schemă, educația nonformală se • Atmosferă de voie bună şi optimism, cu


află la mijloc, între cea formală şi cea informală. însuflețire şi dăruire, de căutări şi soluții variate;
Dacă în cazul educației formale, curriculumul • Încredere în imaginația, bucuria şi în
este impus, în cazul educației nonformale dragostea din sufletul copiilor.
acesta ar trebui negociat cu grupul de cursanți, Elevul de vârstă școlară mică va dobândi în
astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor cadrul activităților de educație formală și non-
acestora (Fordham, (1993). Educația nonformală formală următoarele atitudini şi valori specifice
abordează cadrul larg al timpului liber al copilului, predominante: [6]
în care viața capătă alte aspecte decât cele din
procesul de învățare școlară. În acest cadru,
numeroși alţi factori acționează, pozitiv sau nu,
asupra dezvoltării copiilor, printre care:
• Comunicarea, în cadrul căreia se
asigură climatul educațional, individualizarea
comunicării şi modalitățile comunicării;
• Etica relațiilor educator-copil bazate
pe valori, conduită, considerarea copilului ca
partener educațional;
Tabelul 2. Atitudini şi valori specifice predominante dobândite în cadrul activităților
de educație formală și non-formală.

-încredere în forțele proprii și atitudine -implicare activă;


pozitivă; -grijă pentru utilizarea resurselor;
-responsabilitatea față de obligații; -atitudine pozitivă față de sine și ceilalți;
-aprecierea proprie și a celor din jur; -aprecierea muncii celor din jur;
-mândria pentru statutul de elev; -atenție în comunicare;
-deschiderea pentru comunicare; -interes pentru viitorul profesional;
-încrederea în mediul familial și cel școlar; -tendința relaționării în baza comunicării
-aprecierea pozitivă a calităților; asertive;
-grija față de lucrurile personale; -aprecierea învățării și studiilor ca
-grija față de sănătatea proprie, respectarea oportunitate de dezvoltare personală;
recomandărilor; -valorificarea propriilor resurse și
-onestitate, demnitate, aprecierea muncii efectuarea efortului fizic și intelectual conform
și a oamenilor care realizează diverse profesii; particularităților de vârstă.
-alimentația sănătoasă.

Sursa: elaborat de autor

Astfel, dezvoltarea personală este un ca proces de-a lungul vieții, susținut de resursele
educative informale, non-formale, formale ale societății locale și globale. Copilul de vârstă
școlară mică este doar la începutul căii de autocunoaștere, dar fără această competență, va
reuși mai puține în lumea dinamică și complexă pe care o are în viață.

12
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Bibliografie și Webografie:
1. Ciobanu Lilia, Managementul activității extrașcolare. Ghid metodologic, Institutul
de Științe ale Educației Chișinău: Tipogr. „Cavaioli, (2015), 81 p.
2. Ciocâlteu Andreea Ioana, Gunea Cristina Maria, Radu Mădălina, Dezvoltarea
personală, o altfel de disciplină, disponibil pe: https://www.emag.ro/dezvoltarea-
personala-o-altfel-de-disciplina-ghid-pentru-profesori-si-consilieri-scolari-andreea-
ioana-ciocalteu-cristina-maria-gunea-madalina-radu-9786063313837/pd/DCBD70BBM/
3. Codul Educației al Republicii Moldova. disponibil: www.gov.md
4. Cristea S., Dicționar de pedagogie. Chișinău Editura Litera Educațional, 2002.
5. Cristea S., Rolul educației extra curriculare în formarea personalității copiilor. În:
Tribuna învățământului, Nr. 1223, 25 noiembrie – 1 decembrie 2013.
6. Curriculum național. Învățământul primar. Chișinău: Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova, 2018. 212 p.
7. Dezvoltare Personală, Suport de curs, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, București: Universitatea POLITEHNICA, 2015, disponibil pe:
https://mecc.gov.md/sites/default/files/regulament_privind_educatia_nonformala.pdf
8. Ghidul de implementare a curriculumului disciplinar, Ministerul Educației, Culturii
și Cercetării al Republicii Moldova, Chișinău, 2018
9. Posțan Liliana, Educație nonformală: Note de curs. Univ. de Stat din Tiraspol,
Catedra Pedagogie şi Metodica Învățământului Primar. – Chișinău: S. n., 2019 (Tipografia
UST). – 96 p. ISBN 978-9975-76-291-5. 37.015(075.8) – Disponibil: www – https://drive.
google.com/file/d/1DvUNvYmaEDZ-M4xOcMwIRgX_p_QADmj7/view).

13
DOMENIUL
METODIC

DEPĂȘIREA STANDARDELOR EDUCAȚIONALE -


CONDIȚIE STABILITĂ DE FLUXUL CONTINUU
ȘI NOII PARAMETRI EXISTENȚIALI
Veronica CIORNÎI,
director Casa de Creație a Copiilor Edineț,
grad managerial II, grad II didactic.

De-a lungul anilor, societatea umană • Profesorii debusolați de avalanșa


a evoluat încontinuu, în diverse lucrurilor, fiind nevoiți să depună
domenii, în varii situații impuse un efort dublu și peste noapte să-și
de unele fenomene, probleme și revizuiască și să-și crească competențele
crize globale. Datorită capacităților digitale, pentru un demers educațional
sale cognitive, caracteristicilor de profesional;
autoasigurare și adaptare, societatea • Managerii nepregătiți pentru
noastră a reușit să se adapteze mai gestionarea crizei, având puține resurse
rapid sau mai lent, la cerințele și instrumente digitale pentru a se
impuse. adapta la învățământul la distanță,
În ultima perioadă, întreaga populație au fost nevoiți să se mobilizeze pentru
cu totalitatea de valori, domenii și identificarea soluțiilor optime.
parametrii existențiali stabiliți, s-a În momentul când învățarea la distanță
pomenit a avea în față stringenta a devenit o necesitate a sistemului
necesitate a unei resetări, care să educațional, comunității educaționale
răspundă cerințelor și condițiilor impuse extrașcolare i s-au pus aceleași sarcini
de pandemia cauzată de noul Corona de antrenare la maxim, cu depășirea
Virus. responsabilităților profesionale ce
Problema majoră este că societatea țineau doar de sala de clasă.
noastră a fost luată prin surprindere, Noi sarcini au fost puse și în fața
nefiind pregătită pentru o nouă managerilor extrașcolari, care au trebuit
reinventare, mai ales pentru noi, actorii să se adapteze imediat la situația reală,
educaționali. fără minimalizarea gradului de criză sau
Domeniul educațional a fost și rămâne supraestimarea resurselor disponibile.
unul din domeniile prioritare ale Necesitatea organizării unui nou an școlar
statului, care la rândul său necesită un în contextul situației epidemiologice,
șir de schimbări, pentru a corespunde planificării procesului cu recuperarea
cerințelor actuale. educațională într-un astfel de mediu nu
Adaptarea și aici a fost diferită, și aici este o sarcină ușoară.
fiecare a venit cu emoțiile sale: În contextul atâtor necunoscute, a
• Copiii curioși, dar oricum stresați în dezechilibrului şi stresului în rândul
fața necunoscutului; actorilor educaționali, luarea unor
• Părinții frustrați și intrați în panică, decizii corecte din partea managerilor
din diverse motive; este mai importantă ca oricând.
14
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Un PLAN managerial resetat, racordat la noile platforme educaționale reprezintă


premisa pentru creșterea rezilienței sistemului de educație.
Astfel am simțit necesitatea de a face o structurare mai ALTFEL, și în domeniul
extrașcolar, bazat pe combinarea învățământului la distanță și cel clasic, fapt ce ar genera
o schimbare în modul de gândire și comportament și pe acest segment al educației.

Tabelul 1 Plan managerial pe domeniul funcțional


DOMENIUL OBIECTIVE ACTIVITĂȚI SURSE
FUNCȚIONAL INSTRUMENTE

Cadrul Elaborarea și - Elaborarea - Codul educației al R.


legislativ aprobarea actelor planului managerial Moldova, nr. 152/2014;
normative de al activității - Regulamentul tip al
reglementare a educative instituției extrașcolare,
activității educative extrașcolare, Ordinul nr. 05/2011;
extrașcolare în reieșind din noul - Repere metodologice
contextul învățării context educațional; privind organizarea
mixte, în condiții - Racordarea instituțiilor de
epidemiologice. programelor învățământ extrașcolar
de autor a în anul de studii 2020-
Actualizarea conținuturilor 2021.
actelor legislative extrașcolare cu
în vigoare, cu facilitarea abordării
modificări, mixte și învățării de
completări și ajustări la distanță;
la noile condiții. - Elaborarea
calendarului
activităților
educative
extrașcolare;
– Revizuirea
fișelor de post
și stabilirea
responsabilităților,
în noile condiții
pandemice.

Curriculum Sporirea eficienței - Stabilirea ofertei - Curriculum


actului didactic, educaționale, privind de bază: sistem de
prin asigurarea noul an de studii competențe pentru
funcționalității 2020-2021, în baza educația extrașcolară
domeniilor deciziilor Consiliului (nonformală)
și profilurilor profesoral şi - Cadrul de referință
de educație Consiliului de al educației extrașcolare
nonformală. administrație; din R. Moldova

15
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Racordarea - Aprobarea la Ordin nr.840


conținutului nivel de instituție, din 19.08.2020,
învățării și a în cadrul Consiliului Cu privire la
didacticilor la de administrație, organizarea anului
noul context a modelului de de studii 2020-2021
epidemiologic. desfășurare a în învățământul
procesului de studiu general
Resetarea pentru anul curent.
sistemului - Selectarea
educațional platformelor
extrașcolar educaționale, care
tradițional ca unul vor fi utilizate
de organizare a în activitatea
învățării de la desfășurată pentru
distanță, cu folosirea fiecare profil/
instrumentelor domeniu în parte;
digitale. - Organizarea
procesului
educațional
în instituție,
respectând actele
normativ-reglatorii
în învățământul
general;
- Aprobarea
orarului de
desfășurare a
activităților,
după modelul de
organizare a anului
de studii aprobat;
- Determinarea
modalităților de
monitorizare a
realizării procesului
de predare de către
cadrele didactice.

Resurse Promovarea - Participarea - Regulamentul


umane programului de cadrelor didactice la de atestare a cadrelor
Perfecționarea formare profesională stagiile de formare, la didactice din
cadrelor didactice și stimularea programe educaționale, învățământul general,
progresului la conferințe științifice profesional tehnic și
profesional al etc., la recomandarea din cadrul structurilor
personalului didactic Ministerului Educației, de asistență
Culturii și Cercetării,

16
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Dezvoltarea a organului local psihopedagogică -


unei culturi a de specialitate Ordin Nr.1091/2020
calității la nivelul în domeniul @mecc.gov.md
întregului personal învățământului
al instituției. și conducerea - Platforma de
instituției de învățare la distanță
- Crearea unui învățământ; – educatieonline.
climat psihologic - Elaborarea md.
adecvat în instituție, suportului
cu gestionarea educațional și a Codului de Etică
eficientă a unei rețele coerente
situațiilor de de coordonare
conflict. a activităților
educative
extrașcolare;
- Studierea
experienței și
diseminarea bunelor
practici a actorilor
educaționali,
cu adaptarea
la noile politici
educaționale;
- Folosirea
platformelor
existente de
comunicare ale
cadrelor didactice.
- Promovarea și
respectarea Codului
de Etică și politicilor
de personal;
- Organizarea
seminarelor,
treninguri-lor cu
cadrele didactice,
privind diverse
aspecte ale asigurării
calității și lichidarea
lacunelor și
decalajului
digital;
- Ședințe online
de consiliere
psihologică;
- Organizarea
feedback-ului de

17
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

la beneficiari/
elevi, părinți, cadre
didactice, alte
categorii
de personal
implicate în
organizarea și
desfășurarea
învățământului de
tip mixt, în scopul
îmbunătățirii
accesului,
participării și a
calității procesului
de studii.

Beneficiarii Adaptarea și - Depistarea - Repere


eficientizarea canalelor de metodologice
mecanismelor comunicare, privind
de comunicare consultanță securitatea și
și interacțiune cu părinții/ siguranța online a
dintre instituție reprezentanții legali, elevilor în procesul
şi mediul familial beneficiarii/elevii și educațional la
în desfășurarea cadrele didactice la distanță pentru
învățământului nivel de instituțiile
extrașcolar la instituție, în de învățământ
distanță şi învățarea scopul determinării primar, gimnazial
mixtă. modelului potrivit și liceal în anul de
pentru începerea studii 2020-2021,
Asigurarea și desfășurarea aprobate prin
securității și anului de studiu ordinul MECC -
siguranței copiilor 2020-2021; nr. 1069 din
în cazul desfășurării 06.10.2020
procesului educativ - Selectarea „Ghidul pentru
în sălile de ocupații mecanismelor părinți: Cum poți
și a celor online. de implicare a susține copilul tău în
părinților. contextul pandemiei
- Elaborarea COVID-19”;
și aprobarea - Fișa de însoțire
Planului de acțiuni a ghidului pentru
a angajaților părinți;
instituției, cu
nominalizarea
responsabililor
aplicării modelului
aprobat;

18
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

- Elaborarea - Repere
schemei intrărilor metodologice
separate ale copiilor privind asigurarea
pentru evitarea continuității
aglomerării spațiilor procesului
comune, a sălilor de educațional în
clasă; condiții de carantină
- Diseminarea în instituțiile
către copii a unor de învățământ
informații, mijloace extrașcolar,
și instrumente scrisoarea nr.03/1-
pentru a raporta 09/2110 din 07
cazurile de violență aprilie 2020.
online din partea
semenilor și a
adulților;
- Organizarea
procesului
educațional
în instituție,
respectând
instrucțiunea
privind măsurile
de protecție care
trebuie aplicate
pentru organizarea
activității
instituțiilor
de învățământ
publice și private
în contextul
epidemiologic de
COVID-19;
- Elaborarea
unui plan de
acțiuni concrete
de îmbunătățire
a condițiilor de
igienă și sanitație în
instituție.

Resurse Crearea - Crearea unor - Reglementări


materiale și condițiilor necesare noi sisteme de speciale privind
financiare manifestării compensații pentru organizarea anului
și dezvoltării cadre didactice; de studii 2020-2021,
potențialului în contextul
cadrelor didactice,
19
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

în noile condiții - Aprovizionarea epidemiologic


pandemice. urgentă a claselor COVID-19, pentru
cu echipamente instituțiile de
Asigurarea IT și sisteme învățământ primar,
instituției cu informaționale/ gimnazial, liceal și
suport tehnic și digitale pentru extrașcolar.
informațional în organizarea
procesul de predare învățământului la
la distanță. distanță;
- Asigurarea
accesului la
instrumentele
digitale ale
cadrelor didactice,
atât în instituția
de învățământ
extrașcolar, cât şi în
afara ei.

Sursa: elaborat de autor

Opiniile prezentate în această lucrare aparțin autorului, precum și varianta de Plan


Managerial propus este un produs personal, fără titlu de recomandare.

Bibliografie și Webografie:
1. Codul educației al R. Moldova nr. 152/2014, disponibil: www.gov.md
1. Crearea unor sisteme de educație reziliențe în contextul pandemiei de COVID-19:
Autor- Biroul Regional UNICEF pentru Europa şi Asia Centrală. Data publicării Iulie 2020
Geneva, Elveția.
2. Ghid pentru părinți. Cum poți susține copilul tău în contextual pandemiei Covid-19.
Autor- Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Sănătății
Muncii și Protecției Sociale, UNICEF Moldova, Copil, Comunitate, Familie (CCF) Moldova,
cu suportul financiar USAID. Data publicării August 2020.
3. Lilia Cebanu, Managementul Activităților Extrașcolare. Ghid metodologic.
Institutul de Științe ale Educației, Chișinău 2015.
4. Pavel Cerbușca, Învățământul general în mod online: eficacitate și eficiență.
Analiza a politicilor educaționale în condițiile stării de urgență Chișinău 2020.
5. Repere metodologice privind organizarea instituțiilor de învățământ extrașcolar în
anul de studii 2020-2021. Anexă la Ordinul MECC nr. 839 din 18 august 2020.
6. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional în condițiile
învățării mixte în contextul epidemiologic de Covid -19, pentru instituțiile de învățământ
primar, gimnazial și liceal. Anexă la Ordinul MECC Nr.1131 din 13.10.2020.
7. Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul
educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul
de studii 2020-2021. Ordinul MECC nr. 1069 din 06.10.2020.

20
DOMENIUL
METODIC

ROLUL EDUCAȚIEI MEDIATICE


ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII

Laura TUGAREV,
manager Pixel Media Center, doctor în științe ale comunicării,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

În contextul dezvoltării mediului mediatică nu poate fi înfăptuită


online, astăzi copilul/ tânărul se află în dacă copilul sau tânărul nu va avea o
mijlocul unui „ocean informațional”, imagine generală despre mass-media,
spațiul virtual reprezintă un ecosistem de la definiții până la efectele pe care le
care livrează conținuturi informative, produce. Uneori, conținuturile furnizate
analitice și distractive. prin intermediul canalelor de comunicare
Pe de o parte, avem o informare rapidă în masă sunt recepționate într-un mod
al consumatorului, acces la o „bază pasiv, fără a recurge la o analiză și la o
globală” de date și informații, iar pe filtrare a acestora. Silvia Șpac menționa că
de altă parte, asistăm la răspândirea „Spre deosebire de învățarea conștientă
informațiilor false, sau parțial false, care după carte, prin lectură, care se adresează
dezinformează și prezintă o realitate direct rațiunii copilului prin intermediul
mutilată și transfigurată. Online-ul și înțelegerii şi asimilării conceptelor,
rețelele sociale au schimbat paradigma cunoștințele şi experiențele parvenite
percepției umane, modul de recepționare din mijloacele audiovizuale ating direct
și decodificare a mesajelor, deseori rezidă sensibilitatea lui fără a trece mai întâi
din optica mediatizării și oglindirii prin canalul analizei raționale” [1]. Scopul
diferitor evenimente, fenomene, procese primordial al educației media este să
în spațiul virtual mediatic. cultive cunoștințe și abilități de analiză și
Într-o lume în care informația a devenit gândire critică a mesajelor transmise de
o armă în schimbarea și transformarea mass-media, concomitent, va contribui la
opiniei publice, se impune fortificarea sporirea gradului de filtrare a informațiilor
componentei de educație mediatică și și va încuraja bunele practici de informare
cimentarea unei gândiri critice care ar din multiple surse veridice.
contribui la creionarea unei percepții În acest sens, educația mediatică
sănătoase asupra realității și asupra stimulează arsenalul de operațiuni
proceselor care se petrec în spațiul care ar presupune o informare amplă,
public, totodată, ar ajuta copilul/tânărul aprofundată, din mai multe surse, punând
să depisteze falsurile și să detecteze materialele de presă la îndoială. În
informațiile cu caracter tendențios. studiul Dezvoltarea unei culturi media
Un rol important în dezvoltarea printr-o educație media adecvată [2]
personalității îl constituie educația sunt oglindite aspecte importante ce
media și gândirea critică care este o vizează segmentul de educație media și
parte componentă a acesteia. Educația gândire critică.
21
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

„Educația pentru mass-media, în sens dintre noi să dețină acele instrumente


restrâns, se referă la pregătirea tinerilor care ne-ar permite să depistăm
pentru a lucra în domeniul mass-mediei propaganda, manipularea în presă, dar
sau pentru a înțelege tehnicile de și fake-urile din mediul online. Ca să
elaborare a produselor din mass-media. înțelegem mecanismele de funcționare
Sensul larg este acela de educație pentru ale acestor fenomene, gândirea critică
a înțelege şi a utiliza rațional mass- este instrumentul eficient în depistarea
media şi se referă la procesul de accesare, și prevenirea lor. „Gândirea critică este
analizare, evaluare și creare a mesajelor sistematică, deoarece implică proceduri şi
într-o varietate de moduri, genuri și forme metode distincte. Ea presupune evaluări
mediatice”. şi formulări clare, întrucât este folosită
Educația pe dimensiunea mediatică deopotrivă în evaluarea opiniilor existente
urmărește dezvoltarea unei culturi (ale tale sau ale altora) şi în proiectarea
media la consumator și ajută copilul altora noi” [3].
sau/și tânărul să analizeze în mod critic
informația pe care o citește, o aude sau o
vede. Este la fel de important ca fiecare

Fig.1. Gândirea critică. Sursa: elaborat de autor

Prin urmare, fiecare trebuie să pună senzaționale, deseori nu au drept scop


în aplicare operațiunile specifice care informarea publicului, ci au menirea
ne ajută să construim un tablou din de a atrage vizualizări și impact. Dacă
informații veridice. În primul rând, să vorbim despre genul informativ la baza
consultăm mai multe surse de informare, căruia stă știrea, interviul și reportajul,
să analizăm și să confruntăm informația sursele joacă un rol deosebit, o regulă a
citită, auzită sau văzută. Apoi, un următor jurnalismului spune că o știre trebuie
pas este aflarea semnatarului materialului obligatoriu să aibă 2 surse și ele trebuie
de presă, cine a semnat articolul, dacă să fie din tabere diferite și să exprime
autorul lipsește sau are un nume fictiv puncte de vedere diferite. Important este
trebuie să ne trezească dubii. Titlurile contextul și circumstanțele unde și când
care provoacă emoții puternice și sunt apare materialul.
22
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Gândirea critică este una obiectivă, reprezintă un proces mental de analiză


rațională și focusată, ea se bazează și/sau evaluare a informației, iar în
pe înlănțuirea logică a faptelor și a contextul globalizării educația media
evenimentelor, tot ea ajută la corelarea este un imperativ în dezvoltarea unei
elementelor din spațiul public. Aceasta personalități pluridimensionale.

Bibliografie și Webografie:

1. Dezvoltarea unei culturi media printr-o educație media adecvată. Disponibil:


http://media-azi.md/sites/default/files/Dezvoltarea%20unei%20culturi%20media %20
printr-o%20educatie%20media%20adecvata.pdf (accesat: 30.10.2020)
2. Educația pentru mass-media ca factor de culturalizare a elevilor de vârstă școlară
mică. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Educatia%20 pentru%20
mass%20media%20ca%20factor%20de%20culturalizare%20a%20elevilor%20de%20
virsta%20scolara%20mica.pdf (accesat: 30.10.2020)
3. Gândirea critică. Câteva repere. Disponibil: http://www.institutuldefilosofie.ro/e
107_files/downloads/Probleme%20de%20logica/Extrase%20vol.%20XVI/03.%20M.%20
Dobre%20-%20Gandirea%20critica%20%20[PL%20vol.%20XVI].pdf (accesat: 30.10.2020)

23
DOMENIUL
METODIC

ÎNVĂȚAREA EFICIENTĂ LA COPII

Andrei DIDENCO
psiholog, grad didactic II,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

„Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi îmi voi aminti, implică-mă


şi voi învăța.”
proverb chinezesc
Învățarea este un fenomen ce produce un efect diferit. Un exemplu
produce o schimbare la nivel de printre multitudinea de tipuri de
comportament și cunoaștere. Nu instruire reprezintă piramida învățării
orice proces educativ produce Fig. 1 [1]. Învățarea pasivă se referă la
schimbare, respectiv nu orice implicarea scăzută a celui ce trebuie să
instruire presupune învățare. învețe. Respectiv lectura, ascultarea și
vizionarea demonstrațiilor ar ajuta copiii
Pentru ca copiii să învețe ceva, nu să învețe până la 30% din informația
doar să însușească sau să repete din vizată.
urma unui instructor, dar să posede
anumite cunoștințe, abilități și o
atitudine favorabilă, ar fi bine să se ia
în considere mai multe aspecte. Există
mai multe metode de învățare și fiecare

Fig. 1.Piramida învățării Sursa: https://bit.ly/316DuDa


24
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Probabilitatea ca să survină o oarecare ce învață. Bineînțeles că exersarea prin


schimbare la nivel de aptitudini și atitudini acțiune ar putea aduce un rezultat mai
este destul de mică. De exemplu, dorim îmbucurător și chiar pe un termen lung.
ca un copil de zece ani să fie competent Referindu-ne la șah, o idee bine venită
în practicarea jocului de șah. Învățarea ar fi ca în timpul demonstrației copiii
pasivă ar însemna că ar lua cunoștință de să exerseze cu propriile piese. Dar nu se
denumirile pieselor, ar auzi explicații de oprește aici piramida învățării, pentru
la un profesor despre mișcările pieselor ca abilitățile să fie consolidate ar prinde
și ar privi o tablă de șah afișată orizontal. bine ca elevul la rândul său să instruiască
După care, profesorul ar putea aplica un alți copii despre cele învățate. În cazul
test pentru a evalua în ce măsură elevul respectiv este foarte probabil ca copilul
a fost atent și concentrat și a însușit să fie mai motivat și chiar să-și formeze o
materialul. Există cazuri frecvente când atitudine pozitivă în favoarea practicării
copii înzestrați sau perseverenți obțin jocului de șah și obținerea de progrese.
punctaje maxime. Ceea ce presupune Tot așa am putea invoca jocul dintre elevi,
un indicator foarte bun și îmbucurător competițiile și alte activități de grup.
pentru cel ce a predat. O altă teorie relevantă în învățarea
Însă nimeni nu garantează că un copil va eficientă se numește învățarea
deveni un maestru la șah și mai apoi nu se exponențială, ceea ce ar completa piramida
știe dacă i-a trezit curiozitatea sau dacă învățării. După cum am menționat mai
copilul respectiv va depune efortul maxim sus, învățarea completă presupune
pentru a obține o victorie la șah. abilități, cunoștințe și atitudini a cărei
Învățarea activă se referă la implicarea rezultat ar fi acea schimbare observabilă
copilului în procesul de învățare. la nivel de comportament și cogniție.
Interacțiunea cu alți semeni și activități
de grup cu tematica predată ar produce
un rezultat mai productiv asupra celui

Fig. 2 Ciclul învățări. Kolb Sursa: https://bit.ly/3fEEBJb

25
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Ciclul învățării reprezentat în Fig. 2 poate propune copiilor, în activități de


indică patru faze prin care învățarea ar grup să însemne o listă de încălcări care
produce un efect consistent asupra unui au adus consecințe sau nu s-a realizat
copil. Experiența concretă se referă la o atingerea unor scopuri mult așteptate.
activitate prin care copilul ar parcurge După care să invoce o teorie sau o lecție
o provocare gândită în amănunt de concretă. Dacă facem o referință la
facilitator. Dacă ne referim la șah ar fi o piramida învățării care susține faptul că
activitate sau un joc prin care participanții învățarea eficientă presupune implicarea
ar fi sancționați prin pierderea unor activă și chiar predarea altora, ciclul
privilegii în caz de încălcare a regulilor sau învățării propus de Kolb se referă tocmai
a mișcărilor corecte ale pieselor. Reflexia la implicarea personală a subiecților atât
sau observația reflexivă înseamnă un fel în teorie, cât și în reflexie.
de debifare prin care copilul face legătura Aceeași structură se poate aplica și
cu sine. La această etapă cel ce învață altor tipuri de activități, cum ar fi pictura,
observă propria implicare, dobândește dansurile sau robotica. Pentru a forma
cunoștințe și alte aspecte relevante. După competențe și mai ales atitudini și valori,
care însușește lecția învățată pentru este foarte important ca copiii să deducă
a o prelua pentru viitoarele activități. la nivel introspectiv importanța unor
Conceptualizarea abstractă înseamnă aspecte care sunt relevante în activitatea
teoria ce urmează a fi predată copiilor. respectivă. În cazul activităților practice,
De fapt, experiența de la prima etapă are cum ar fi cazul dansatorilor, activitățile
ca scop provocarea unor reacții la nivel educative ar putea urmări importanța
holistic. Într-un fel, facilitatorul produce poziției corpului, antrenamentul
o stare la copii, după care gestionează disciplinat, atenția la mișcările
reflexia ca într-un final să aducă și teoria partenerului, seriozitatea și motivația
ce se urmărește a fi relatată. De multe intrinsecă.
ori copiii ajung singuri la ideea inclusă Bineînțeles că pentru dansatori teoria
în conceptualizare. De exemplu, dacă ar juca un rol mai mic decât exersarea
instructorul de șah urmărește să transmită propriu-zisă, însă faza de debifare, sau
elevilor importanța logicii și protejarea de reflexie ar aduce unele insight-uri
unor piese, cu care copiii merg în mod (iluminări, conștientizări) care le-ar
irațional la atac, propune o activitate în prinde bine copiilor pe o durată lungă.
care se ajunge la ideea că graba și mișcările Spre exemplu, un antrenor observă că
imprudente aduc pierderea jocului. grupul execută mișcări prea lent, ignorând
Cu cât mai puternică ar fi starea sugestiile că ar prinde bine îmbunătățirea
emoțională, cu atât mai probabil ca să unor mișcări și implicarea mai energică.
se producă o atitudine. A patra etapă Activitatea educativă ar putea fi legată
prevede experimentarea activă, prin direct cu executarea mișcărilor, însă
care se pun în practică cele învățate, ar putea fi un joc mai îndepărtat care
deja se poate vorbi de o consolidare și o prin reflexii să se ajungă la lentoarea și
practicare a teoriei dedusă dintr-o altă neseriozitatea unor începători. Astfel,
activitate ghidată și cu scop educativ. În se poate propune într-o zi demonstrația
exemplu respectiv, instruirea a început în fața unor părinți care au la dispoziție
de la experiența concretă, însă în alte foarte puțin timp, s-ar putea organiza
cazuri facilitatorii pot începe de la chiar intenționat un timp prea scurt care
conceptualizare sau reflexii în baza unor să provoace frustrare grupului.
experiențe retrospective. De exemplu, se
26
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Sau ar putea provoca grupul să realizeze întrebările adiționale ale instructorului ar


o însărcinare ce le-ar aduce un bonus aduce lumina mult așteptată: „cum ne-ar
foarte frumos, cum ar fi dulciuri, fructe ajuta această activitatea în îmbunătățirea
sau medalii. Activitatea educativă trebuie dansului nostru?” sau „ce putem lua din
să fie gândită în așa fel încât consecințele această experiență pentru a deveni mai
să servească ca material pentru reflexii. buni dansatori?”.
Rezultatul ar fi tensiuni interioare sau Atât piramida învățării, cât și ciclul
confruntări care ar aduce momente de învățării subliniază importanța implicării
conștientizare. Importanța reflexiilor active a copiilor în procesul de învățare.
asupra activității experiențiale, de fapt, Dacă vorbim de învățare ca o schimbare
face diferența. Când instructorul întreabă reală, învățarea exponențială justifică
ce putem învăța din această activitate importanță activităților educative,
este important ca toți să-și prezinte conexiunea cu sine prin faza de reflexii și
lecția, la fel se poate construi o lecție teoretizarea (conceptualizarea), care e la
generală de grup. De multe ori lecția fel de importantă.
invocată de grup poate să nu coincidă cu
lecția urmărită de instructor. De aceea

Webografie:
1. http://c3.icvl.eu/disc/2013/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea8.pdf
2. http://violetamodoran.blogspot.com/2014/05/invatarea-experentiala.html
3. https://bit.ly/3fEEBJb
4. https://bit.ly/3l6DuDa

27
DOMENIUL
METODIC

„PIXEL MEDIA CENTER” – ȘCOALĂ DE


TELEVIZIUNE INTERACTIVĂ PENTRU
COPII ȘI TINERI
Vitalie GUȚU, lector universitar,
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, USM
conducător de cerc, Pixel Media Center
Centrul Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”

Televiziunea este o lume în care copiilor și tinerilor de la 7 la 18 de ani.


cuvintele sunt transpuse în imagini. Oferta școlii de televiziune este una
Ulterior, acestea devin „document” vastă: cursuri și ateliere în domeniul TV și
prin intermediul căruia cel care face on-line, cursuri de dicție și oratorie, new
un material, rubrică sau o emisiune media și educație mediatică. Oricine poate
se identifică în calitate de jurnalist veni aici și deprinde abilități teoretico-
de televiziune: reporter, producător, practice în materie de jurnalism. Mentori
moderator, prezentator etc. sunt jurnaliști, reporteri, prezentatori
și producători de televiziune. Aceștia
Evident, chiar și în televiziune sunt interacționează cu tinerii și copiii în
utilizate cuvintele, însă primează cadrul Școlii TV „PIXEL MEDIA CENTER”
imaginea video. De la începuturile sale, și își împărtășesc experiența lor din
televiziunea a funcționat ca cel mai televiziune, dintr-un studio de știri sau
eficient și popular canal de comunicare platou de filmare.
vizuală, iar pentru acest lucru a fost și Practic Școala TV „PIXEL MEDIA
este nevoie de o dezvoltare continuă atât CENTER” este un program de dezvoltare
din punct de vedere al personalului, cât personală foarte bine structurat ce include
și din punct de vedere al tehnologiilor. mai multe module care pot completa
În ultimii ani, mesajul televizat devine educația cursanților, un proiect unic în
tot mai pregnant în spațiul public, iar Republica Moldova care duce conceptul
capacitatea lui de a o transmite necesită de educație la un alt nivel.
noi abordări și funcționalități. Tocmai de Beneficiarii cursurilor cunosc și
aceea, generațiile de telejurnaliști trebuie înțeleg modul de funcționare a unei
să capete abilități și competențe veridice instituții media și folosesc tehnologiile
în această direcție. Un exemplu elocvent informaționale într-un mod cât mai
este și apariția pe piață a școlii interactive obiectiv și benefic pentru dezvoltarea
de televiziune pentru copii și tineri „PIXEL personală. Participanții au parte de:
MEDIA CENTER”, lansată de Centrul • cursuri interactive;
pentru Copii și Tineret ARTICO. Pixel • ateliere practice;
Media Center este un proiect educațional, • deplasări pe teren;
care are sub egida sa câteva cursuri: o • vizite de lucru la televiziuni, studiouri
școală de televiziune interactivă, care de producție;
a apărut în anul 2016, fiind destinată
28
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

• interacțiuni cu actanți ai lumii În cadrul cursului se învață:


culturale (poeți, scriitori, actori etc.); • exerciții de respirație;
• lucrul în echipă asupra unui produs • exerciții de corectare a defectelor de
media. pronunție;
Produsele media ale participanților la • exerciții pentru corectarea pronunției
Școala de televiziune „PIXEL MEDIA vocalelor;
CENTER” sunt publicate pe pagina oficială • exerciții pentru corectarea pronunției
a proiectului https://www.facebook. diverselor consoane;
com/pixelmediacente, totodată, sunt • exerciții pentru pronunțarea corectă
făcute publice pe site-ul artico.md, pe şi clară a finalurilor de cuvânt;
contul de youtube și după posibilitate – • exerciții pentru intensitate, ritm şi
la televiziunile autohtone. De menționat variații de registru vocal;
că Pixel Media Center are un acord de • exerciții pentru corectarea
colaborare cu portalul de știri moldova9. dificultăților de articulație.
com, unde deseori sunt mediatizate
materialele video realizate de către
cursanți în cadrul orelor. În cadrul Modului de începători și
Beneficiarii primei Școli de televiziune al Modului de avansați, cursurile sunt
din Republica Moldova „PIXEL MEDIA săptămânale și durează două ore. În
CENTER”: fiecare săptămână copiii și tinerii studiază
• învață să își gestioneze singuri interactiv: tehnici de interpretare în fața
emoțiile (furie, nervozitate, tristețe, frică, camerei de filmat și dicție și public. Durata
curaj etc.) și comportamentul adecvat în cursurilor la Școala de televiziune „PIXEL
situații date; MEDIA CENTER” este de un an de zile.
• își dezvoltă capacitatea de Prima Școală de televiziune „PIXEL
autocontrol; MEDIA CENTER” reprezintă platforma
• își dezvoltă spontaneitatea și viziunea ideală pentru dezvoltarea personală a
estetică; copiilor și tinerilor din Republica Moldova,
• își pun în valoare potențialul și având parte de cursuri teoretico-practice
talentul artistic; în materie de telejurnalism și dicție.
• își îmbunătățesc abilitățile de Performanțele obținute și produsele
comunicare; realizate sunt ulterior distribuite în
• au o finalitate practică: fiecare copil spațiul public, iar canalele media externe
realizează știri, reportaje, interviuri, pot prelua materialele tinerilor jurnaliști
rubrici. sau chiar sunt invitați la diverse emisiuni
De asemenea, „PIXEL MEDIA CENTER” și posturi de televiziune locale sau
oferă cursuri de dicție și îşi propune să naționale.
vină în întâmpinarea celor care doresc să-
şi identifice şi să-şi corecteze problemele
de dicție.
Structura cursului permite:
• Identificarea problemelor de dicție
specifice fiecărui participant la curs;
• Căpătarea unei respirații corecte, care
să dea forţă şi profunzime glasului, vocii;
• Corectarea defectelor de dicție ale
fiecărui cursant în parte.
29
DOMENIUL
METODIC

MARATONUL – TEHNICĂ PENTRU


ÎNVĂȚARE ACTIVĂ

Ana BEZĂRĂU,
metodist principal, grad didactic II,
secția metodică, Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Pandemia COVID 19 a schimbat în de cadre didactice din toată republica.


mod semnificativ societatea umană, În continuare vom prezenta reieșind
astfel în cel puțin jumătate de an, din experiența specialiștilor din cadrul
competențele secolului XXI au devenit Centrului ARTICO, modul de organizare
mai mult ca niciodată necesare. și desfășurare a maratonului.
Virtualul pare noul real, făcând ca Așadar, „maratonul” prin definiție este
totul să se modifice, iar domeniul perceput drept cursă atletică desfășurată
educației nu a fost o excepție. pe o lungime de circa 42 de km lungime,
inspirat din legenda mesagerului grec,
Astfel, în doar câteva luni, omenirea care a alergat din localitatea Marathon
a transferat procesul de învățare pe spre Atena, o distanță de aproximativ
platformele online, iar profesorii și elevii, 40 km pentru a anunța despre victoria
de toate vârstele, dar și părinții, fiecare la armatei.
el acasă, încearcă un nou tip de socializare Ulterior, primul maraton a fost organizat
și de interacțiune. la Jocurile Olimpice din Atena în anul
În acest context modificări a suferit nu 1896. Actualmente, cuvântul „maraton”
doar procesul de predare, dar și tehnicile este folosit pe larg în combinație cu alți
și resursele utilizate pentru transmiterea termeni (ședință-maraton, negocieri-
cunoștințelor și captarea atenției: maraton, dezbatere-maraton, eveniment-
manuale, biblioteci și laboratoare digitale, maraton), scopul acestuia fiind de
observarea individuală, teste interactive, a sublinia durata mai lungă a unui
sarcini individuale și în grup cu utilizarea eveniment.
platformelor online și altele.
Instituțiile de învățământ au diversificat Astăzi, acțiuni de maraton au loc pe
la maxim activitățile, pentru a păstra întreg globul pământesc, iar domeniile
viu interesul formabilului în procesul de acestora pot varia, începând de la sport,
învățare. Acest lucru s-a întâmplat și în educație, artă și finalizând cu domeniul
cadrul Centrului Republican pentru Copii tehnic, de la polul nord până la polul sud
și Tineret ARTICO. Printre metodele noi putem întâlni cele mai haioase maratoane.
aplicate, care pe timp de pandemie au Pentru exemplificarea procesului ne vom
dat un rezultat sporit, a fost „maratonul”, opri la un singur domeniu, și anume
care de la începutul pandemiei a fost artistic.
organizat în 2 ediții și a adunat cca 200
30
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Scopul unui maraton în domeniul a menține ordinea etapelor de lucru, va


artistic este de a promova arta, cultura, a determina lista de materiale necesare
dezvolta abilități pentru a utiliza diverse și nemijlocit se va ocupa de suportul
tehnici și, nu în ultimul rând, a cultiva metodic al participanților, în momentul
dragostea pentru tradițiile unei națiuni. când aceștia întâlnesc dificultăți.
Ajunși la ideea de a desfășura un maraton • fotograful – acesta are sarcina de
artistic, recomandăm respectarea a poza/filma materialele și etapele de
următorilor pași: lucru. Din practică constatăm importanța
1. determinarea scopului maratonului; calității imaginilor (jpg, video) în
2. stabilirea domeniului și a tehnicilor facilitarea unei mai bune înțelegeri
de lucru – chiar dacă alegeți domeniul a procesului de execuție a lucrării,
artistic, e bine să stabiliți tehnica și permițând observarea mai multor detalii,
materialul de lucru: pictură, ceramică, lut, culori etc.
origami etc.; • responsabilul de desfășurarea
3. stabilirea grupului de beneficiari - a maratonului – această persoană are
se ține cont de experiența pe care o au sarcina de a menține cadrul logic al
aceștia sau domeniul de activitate; acțiunilor, de a respecta procedurile
4. determinarea produsului final, care interne organizaționale de semnare a
va fi executat de către participanții la regulamentului, stabilire a juriului și
maraton, întrucât în baza acestuia se va achiziționare de premii. Totuși cea mai
stabili durata de desfășurare a fiecărei importantă funcție al acesteia rămâne a
etape de lucru. Specificăm pentru durata fi păstrarea legăturii cu participanții și
fiecărei etape în cadrul maratonului, vă colectarea pozelor/dovezilor de realizare a
veți ghida de complexitatea sarcinilor; lucrărilor pe durata întregului „maraton”
5. realizarea și aprobarea unui online.
regulament care va descrie minuțios: Succesul desfășurării unui „maraton
scopul, grupul de participanți, durata de în domeniul artistic” se ascunde în
desfășurare și condițiile de participare, multe detalii: gândire creativă, echipă
modalitatea de jurizare și premierea responsabilă, planificare minuțioasă,
participanților. toate acestea nu vor avea rost fără o
După ce ați înregistrat toți doritorii de a înțelegere a scopului activității.
participa la „maraton”, o atenție deosebită Sperăm că experiență noastră să servească
se va atrage modului de comunicare cu drept sursă de inspirație pentru alți colegi
participanții. Pentru formarea grupului de în diversificarea metodelor de organizare
lucru online și menținerea unei comunicări a învățării în mediul online și nu doar pe
eficiente, recomandăm utilizarea rețelelor timp de pandemie.
de socializare, care oferă o durată scurtă
pentru oferirea unui răspuns și suport
în activitate, precum și o diversitate de
posibilități pentru expediere de materiale
video, poze, comentarii.
Din experiențele anterioare am identificat
3 tipuri de specialiști necesari, pentru
organizarea unui maraton:
• specialistul în domeniul artistic –
profesor, metodist, pictor etc., această
persoană va avea responsabilitatea de
31
DOMENIUL
METODIC

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ
ВНЕШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анна ВОЙТОВИЧ,
директор Дома детского творчества, Тараклия

Внешкольное образование явля- Несомненно, в вопросах профориента-


ется необходимым компонентом ции школьников должны объединить
современного образования детей свои усилия и родители, и психологи, и
и молодежи. Невозможно переоце- педагоги.
нить его роль в реализации прио-
ритетных направлений развития
воспитания и образования подрас-
тающего поколения,
значимость его результатов для об-
щества.

Учреждение внешкольного образова-


ния можно назвать целостным воспи-
тательным комплексом, где прекрасно
налажено общение детей и взрослых, Изображение 1: Молодежный пресс-
входящих в различные коллективы, центр. Источник: автор
студии, секции, клубы. Есть необходи-
мость еще шире использовать возмож- Дом детского творчества в целом пре-
ности внешкольного образования в доставляет возможность каждому
воспитании подрастающего поколения участнику кружков, студий - занимать-
и предупреждении различных девиа- ся художественным и техническим
ций в поведении. творчеством, туристско-краеведческой
Одним из приоритетных направлений работой, исследовательской деятель-
деятельности Тараклийского Дома дет- ностью в соответствии со своими жела-
ского творчества является профориен- ниями, интересами и потенциальными
тация молодежи. Правильно сделан- возможностями. Понимая актуальность
ный выбор – это начало пути к успеху профессионального самоопределения
для каждого молодого человека, нача- старшеклассников, в нашем учрежде-
ло самореализации, которая приведет нии ведется поиск эффективных форм
его к психологическому и материаль- и методов этой работы.
ному благополучию в будущем. Выбирая любое наше творческое объе-
Очень часто мы сталкиваемся с тем, динение, ребята не только имеют воз-
что старшеклассники не готовы к само- можность развить свои творческие,
стоятельному ответственному выбору.
32
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

познавательные и физические спо- онной деятельности «Школы молодого


собности, но и раскрыть для себя пути лидера» – это встречи с представите-
профессиональной самореализации, лями профессий. Их цель – повысить
погружаясь в специфику той или иной мотивацию и уважение к труду. Такие
профессии. встречи демонстрируют становление
С 2016 года в ДДТ функционирует карьеры, раскрывают тонкости карьер-
«Школа молодого лидера», образова- ного роста.
тельная программа которой нацелена
на формирование активной жизнен-
ной позиции, высокого уровня ком- Практическая направленность форм
муникативной культуры у молодежи, профориентационной работы с уча-
умения планировать свою деятель- щимися позволяет им на собственном
ность, ориентированную на результат, опыте узнать о своих индивидуальных
умения работать в команде, выражать качествах и способностях, а главное,
и отстаивать свое мнение, аргументи- самим соотнести свой природный и
ровать свой выбор. накопленный потенциал с требования-
ми конкретной практической деятель-
«Школа молодого лидера» создает ус- ности в различных сферах труда.
ловия для социализации и професси-
онального самоопределения учащих-
ся среднего и старшего школьного
возраста. Реализуя это направление,
в первую очередь, руководитель твор-
ческого объединения Баранчук В. В.
проводит серию занятий, рассказыва-
ющих о различных сторонах той или
иной профессии, активно использует
такие формы занятий, как: деловые и
ролевые игры, дискуссии, круглый стол
и другие, которые дают возможность
учащимся «смоделировать» жизнен-
ные и профессиональные ситуации.
Данные формы работы с подростками Изображение 2: Школa молодого лидера.
и молодежью способствуют развитию Источник: автор
коммуникативных компетенций, фор-
мированию адекватной самооценки
и осмыслению своих личностных ка- За 4 года своей деятельности «Школа
честв. молодого лидера» помогла не одно-
му десятку выпускников в професси-
Учащиеся творческого объединения ональном самоопределении. Отрадно
периодически проверяют свои силы в отметить тот факт, что все молодые ра-
роли журналистов на пресс-конферен- ботники местных масс-медий (район-
циях, в роли телеведущих, режиссеров ное телевидение, радио) – это выход-
и операторов, освещая различные до- цы «Школы молодого лидера», немало
суговые мероприятия Дома детского бывших участника данного творческо-
творчества. го объединения являются студентами
Неотъемлемая часть профориентаци-
33
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

журналистских факультетов различ- программы по формированию у под-


ных ВУЗов. Множество девушек и пар- ростков и молодежи профессиональ-
ней, сделавших успешный выбор сво- ного самоопределения в соответствии
ей профессии после участия в самой с желаниями, способностями, инди-
«Школе» и в мероприятиях, ею орга- видуальными особенностями каждой
низованных, отмечают важность и эф- личности и с учетом социокультурной
фективность работы данного объеди- ситуации в селе, районе, городе. Дея-
нения. тельность данного кружка направлена
В 2020-21 учебном году в Доме дет- на оказание психологической помощи
ского творчества открыто еще одно учащимся в осознанном выборе буду-
творческое объединение по профори- щей профессии, в освоении принципов
ентационному направлению работы построения профессиональной карье-
– кружок «Психология и профориен- ры и навыков поведения на рынке тру-
тация». Молодой специалист-психолог да.
Чувальская А. В. начинает реализацию

34
DOMENIUL
METODIC

MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR/
LECȚIILOR ÎN EDUCAȚIA
NONFORMALĂ DIN PERSPECTIVA
Victor GHECIU, director
grad managerial I, grad didactic I
Centrul de Creație și Agrement al Elevilor, Criuleni

Lecția este formă a procesului acea localitate), constatăm drumul parcurs


de învățământ, microstructură în dezvoltarea sistemului educațional
pedagogică ce reunește, într-o unitate actual, când în fața elevilor de astăzi sunt
funcțională, totalitatea acțiunilor şi deschise mari posibilități de cunoaștere.
mijloacelor implicate în procesul de Ei sunt instruiți de profesori bine pregătiți,
instruire la o activitate/oră școlară. dispun de informații variate oferite de
mass-media/internet, au la dispoziție
Într-o instituție extrașcolară lecția achiziții tehnologice performante etc.,
presupune un spectru larg de activități prin urmare, beneficiază de un viitor
desfășurate în baza unei diversități în care posibilitățile par nelimitate, iar
strategice dintre cele mai actuale, metode calitatea educației nonformale ocupă un
care pot fi utilizate de către pedagogii/ rol tot mai relevant în sistemul instructiv-
conducătorii de cerc, la nivelul profesional educativ actual.
scontat de societatea în continuă Termenul „Calitate”, în definirea
schimbare a mileniului III. cercetătorului S. Cristea, reprezintă
ansamblul de proprietăți şi caracteristici
ale unui produs sau serviciu care
determină capacitatea acestuia de a
satisface nevoi afirmate sau implicite [2].
Managementul educațional, după A.
Gherguț, semnifică conducere eficientă,
rațională, modernă a sistemului
educațional [3].
Calitatea educației este ansamblul de
caracteristici ale unui program de studiu
şi ale furnizorului acestuia, prin care
sunt satisfăcute așteptările beneficiarilor,
respectând standardele de calitate
Imag 1 Oră demonstrativă. Sursa: autor corespunzătoare domeniului.
Asigurarea calității semnifică capacitatea
Vorbind de calitatea învățământului/ unei organizații furnizoare de a oferi
educației din vremurile premergătoare, programe de educație în conformitate cu
când un singur profesor preda mai multe standardele anunțate.
discipline (în multe cazuri el era și preot în
35
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Printre indicatorii calității educației instituție, cu experiență în domeniu, să-i


utilizați în actele oficiale ale Republicii motivez pentru parcurgerea traseului de
Moldova, pe care îi putem raporta la profesionalizare în succesiune a carierei
activitatea didactică de bază – lecția, didactice, fiind antrenați în participarea la
nominalizăm: cursurile de formare continuă, în diverse
- centrarea educației pe persoana proiecte naționale și internaționale.
celui educat/ format, prin demersul Rezultatele nu s-au lăsat mult așteptate:
diferențiat şi individualizat pe bază de instituția noastră, în ciuda situației
interdisciplinaritate şi prin antrenarea/ pandemice răspândite în lumea întreagă, a
promovarea gândirii divergente; participat la concursul național „Lumea în
- capacitatea de a transmite valori viziunea copiilor”, organizat de ARTICO,
care contribuie la dezvoltarea liberă, activitate în care cerchiștii noștri s-au
armonioasă a omului şi formarea bucurat de Premiul I și Premiul III la acest
personalității creative, care să se poată concurs. De asemenea, în aceeași perioadă
adapta la condițiile în schimbare ale vieții; de pandemie, Centrul de Creație, dat fiind
- asigurarea accesului tuturor copiilor la acordul de parteneriat încheiat cu școlile
educația de bază de calitate; din Carolina de Nord și Centrul American
- asigurarea didactico – materială dotată din Chișinău, a obținut o donație de
cu echipament didactic al instituțiilor de carte în limba engleză pentru biblioteca
învățământ; centrului.
- asigurarea instituțiilor de învățământ cu Ghidat de epistemologia valorică a
cadre didactice calificate. celor estimate în literatura de specialitate
Asigurarea calității educației este axată și prezentate, de fiecare dată când
preponderent pe rezultate exprimate prin preconizăm proiectarea activităților
cunoștințe/ capacități/valori şi atitudini/ Centrului de Creație, încerc să mă văd în
competențe. rolul fiecăruia dintre profesori și chiar
În funcția de manager într-o instituție elevi. Și atunci, pe lângă proiectările de
extrașcolară, conștientizez relevanța lungă durată, experiența pedagogică
noțiunilor specificate în formulările personală, în calitate de manager de
definițiilor de mai sus. În instituția gradul I și de profesor, mă întreb: „Cum să
dată promovăm activitățile cu caracter prezint acest curs?” „Va trezi oare interes
interdisciplinar, având drept generic: elevilor tematica preconizată?” etc.
Educație Interculturală și Meșteșuguri, Riscul de a manifesta indiferență față
Dansuri Moderne și Cercul Teatral, Turism de atare activități din partea elevilor
și Cercul Micul Fermier etc. mă conduce spre a găsi explicație
Conformarea la noile provocări ale gândului: „Care ar fi subiectul/tematica
societății sec. XXI, asigurarea cu cercului, indiferent de direcție, fie sub aspect
echipamentul și materiale didactice preponderent muzical sau de dans, fie la
corespunzătoare, precum și organizarea nivel de comunicare sau lucrul manual, ca
seminarelor instructiv–metodice sunt să devină interesant?”
criterii care contribuie în mare măsură la Practica îmi permite să constat că în
asigurarea calității educației nonformale. cadrul Centrului de Creație activează 44
Funcția de manager mă obligă să de cercuri orientate în meșteșug, dansuri,
monitorizez, respectiv, să formez un vocal, ansambluri instrumentale, educație
colectiv competent în domeniul prestat, interculturală în limba engleză, desen,
fapt care mă face să fiu interesat în împletitul din pănuși etc., fiecare din ele
atragerea cadrelor didactice calificate în necesită o abordare modernă, o viziune
36
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

specială, o promovare individuală. Revigorarea viabilității activității


Calitate. Exact asta e ceea ce, după părerea instituțiilor extrașcolare şi a sistemului
mea, este foarte important atunci când noi, educațional din Republica Moldova, în
dascălii, ne pregătim de ore. Indiferent de general, va avea sorț de izbândă, dacă
vârstă, elevii sesizează efortul depus de vor face față concurenței din mediul
pedagog, calitatea orelor pregătite sau, educațional și vor atrage cât mai mulți
pur și simplu, predate. Simt o deosebită doritori de a deveni membri activi ai unor
satisfacție, când elevul manifestă interes astfel de centre, îndeosebi în condițiile
față de cele discutate, aplicate, studiate finanțării per elev, generată de procesul
și solicită de la conducătorul de cerc de descentralizare, pentru a se bucura de
materialul predat pentru a-l avea pe cardul prestigiu în plan local, regional, național
de memorie. Rămân după ore pentru a şi european, pentru a obține un scor
continua discuția la tema dată, cu mare favorabil în procesul de concurență cu
interes participă în activitățile organizate unități de învățământ similar.
în cadrul Centrului de Creație, la nivel Noi, cadrele didactice, avem ferma
raional, național, dar și internațional. convingere, că doar consolidându-ne
De ce… Calitate? Pentru că doar forțele în vederea dezvoltării educației de
promovând calitatea în orice domeniu al calitate, vom putea afirma cu certitudine
vieții, umanitatea poate avea sentimentul că obiectivele înaintate în aceste activități
de satisfacție pe care îl oferă atingerea și realizarea lor la nivelul scontat, vin
unor standarde cerute şi respectiv a unor în sprijinul viitorului absolvent, de a se
rezultate de excelență obținute [3]. integra mai ușor în societatea cu cerințe
Calitatea educației şi a formării înalte europene, concurând cu mai mare
profesionale nu este o invenţie, ci este o pondere pe piața forței de muncă, ba chiar
necesitate rezultată din tendința pentru și în deschiderea unei afaceri, pe viitor.
calitatea vieţii, nevoia şi firescul cooperării Nu în ultimul rând, şi părinții
consolidate între indivizi, cu accent pe conștientizează relevanța calității
schimbul de modele şi metode de lucru. în educație, pentru că o instituție de
Or, globalizarea, noi tendinţe în diferite calitate este capabilă să le ofere și un bun
domenii sociale, apariţia constantă a suport, și încredere în forțele proprii, și
diferitor gadgeturi, ne mobilizează în sprijin pentru a-și alege o profesie, dar și
tendința de dezvoltare a competențelor siguranța că educația oferită este benefică
profesionale adecvate mileniului III, și utilă pentru viitorul copiilor lor. Dovadă
abilități avizate spre a oferi elevilor sunt copiii care, datorită frecventării
calitate în diverse activități educaționale cercului de muzică, au preferat să studieze
și – cu cea mai pronunțată relevanță – la la Academia de Arte; o parte din elevi își
cercul dat. doresc să devină aidoma dascălului de
Astfel, proiectarea și realizarea pe unități cerc – PROFESOR.
de învățământ la nivelul provocărilor Aceste și alte argumente mă readuc la
societale, a așteptărilor beneficiarilor noțiunea de calitate şi perfecționare
acestor cercuri și axarea pe interesul continuă. Din această perspectivă, am
acestora, insistența de a le atribui valoare elaborat/conceptualizat un aşa-numit
și calitate, în vederea integrării mai Cerc al calității: planific, implementez,
sigure în societate a viitorului absolvent, evaluez şi revizuiesc/ îmbunătățesc.
este obiectivul forte către care trebuie Parcurgând acest traseu al calității,
să fie orientate/direcționate activitățile validez rezultatele, urmărind astfel
instituțiilor extrașcolare. îmbunătățirea
37
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

permanentă a situației şi asigurarea Cert este și faptul că rezultatele activității


succesului Centrului de Creație, la noastre sunt evaluate în funcție de
nivelul fiecărui profesor și elev. Uneori sarcinile puse în fața colectivului
îmi proiectez activitățile în funcție de profesori, precum și de calitatea
de caracterul cercului (Săptămâna competențelor de care au dat dovadă elevii,
folclorului, bineînțeles, va cuprinde referitor la tematica propusă. În atare
cercurile de dans popular, instrumentiștii, situații ajungem la concluzia că aplicarea
ansambluri populare, desenul), însă strategiilor didactice, a metodelor
uneori, recunosc, îmi plac provocările: diferențiate, ne oferă deschidere în calea
mi-aș dori să cuprindem într-o activitate pentru a obține performanțe, generând
toate cercurile prezente la Centrul de calitate, absolut necesară societății
Creație. (Ex: activitatea Valurile Nistrului, contemporane.
luând în calcul amplasarea Centrului În concluzie, calitatea educației
de Creație, care se află pe malul râului şi formării profesionale continue a
Nistru, încercăm să promovăm acest managerului educațional nu este o
fenomen natural, unic și de valoare, invenție, ci este o necesitate rezultată
pentru Republica Moldova. Provocarea din tendința pentru calitatea vieții,
constă în implicarea tuturor cerchiștilor și nevoia şi firescul cooperării consolidate
conducătorilor de cerc). Astfel de activități între indivizii educabili și profesor, cu
ne orientează spre gândul: „Out of the accent pe schimbul de modele şi metode
box” (Peste limitele permise!), dezvoltă de lucru aplicate, pentru un management
creativitate și produce plusvaloare la adecvat al orei moderne.
promovarea educației nonformale.

Bibliografie:
1. Cristea, S. Dicționar de pedagogie. București - Chișinău: Grupul Editorial Litera,
Litera Internațional, 2000. 398 p.
2. Gherguț, A. Managementul general și strategic în educație. Ed Polirom, 2007
3. Lohisse, J. Comunicarea. De la transmiterea mecanică la interacțiune. (trad. G.
Scurtu Ilovan), Iaşi, ed. Polirom, 2001

38
DOMENIUL
METODIC

INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FAMILIA


– ASIGURAREA EDUCAȚIEI DE CALITATE A
COPILULUI
Galina COJOCARU,
metodist în învățământul general, grad didactic II,
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Menirea instituției de învățământ nu I. Moment organizatoric


este numai de a înzestra învățăceii Asigurarea condițiilor necesare pentru
cu un bagaj de cunoștințe cât mai desfășurarea optimă a activității. .
mare, ci şi de a stimula calitatea de II. Captarea atenției
om. Activitatea educativă nu poate fi
separată de alte influențe educative
(familia, comunitatea) ce se exercită
asupra copilului.

Parteneriatul între instituția de
învățământ și familie este relația cea mai
profitabilă pentru toți cei ce participă
la demersul educațional. O comunicare
optimă profesor/familie va acționa în
mod pozitiv asupra copilului și va stopa
comportamentele negative. De aceea, e
necesar de a organiza, prin diverse forme,
colaborarea instituției de învățământ cu
părinții. Mai jos vă propun o modalitate Imaginea 1 „O călătorie de o mie de
de desfășurare a unui atelier cu părinții. kilometri începe cu primul pas” Lao Tzu,
Sursa: https://bit.ly/39o5X58
Atelierul: „Cuvintele care NU le spunem
niciodată copilului”
I. Anunțarea subiectului
Scopul: Identificarea unor tehnici Moderatorul: Să fii părinte este cea mai
eficiente de comunicare între părinte şi provocatoare meserie din lume şi cea care
copil. aduce cele mai mari satisfacții.
Un lucru trebuie să nu uitam însă:
Obiective: cuvintele contează, nu există nici o urmă
O1 – să învățăm cum să comunicăm de îndoială că ceea ce le spunem copiilor
eficient cu copilul nostru. noștri va avea cu siguranță un impact
O2 – să intrăm în legătură cu alți părinți şi major asupra fericirii lor.
cu experiențele lor.
Desfășurarea atelierului:
39
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

II. Prezentarea optimă a conținutului bolovanul mare pe care îmi plăcea să mă


• Prezentarea individuală a fiecărui urc în drum spre grădiniță...
participant „Eu mă numesc… Şi sunt Cam astea ar fi amintirile mele de până la
părinte a … copii”. vârsta de 5 ani. Sau, mai exact, astea AȘ
Părinții notează pe foițe cu lipici VREA să fie amintirile mele.
prenumele său. Apoi pe foiţe colorate Pentru că, din păcate, nu sunt toate.
scriu prenumele copilului său (copiilor Mai am și altele:
săi, foița în formă de rochiță –fiică; în mi-amintesc, de exemplu, când ți-am
formă de minge –fiul). vărsat cafeaua în poală (alergam prin casă)
Încleind foițele cu prenumele său pe și tu ai bombănit, în timp ce te ștergeai
haină, participanții se prezintă. Apoi nervoasă: “Ce mi-o fi trebuit mie copil?”
prezintă copilul/copiii săi, încleind foițele Mi-amintesc și când m-am încurcat la
colorate pe panou unde este desenată o poezia pe care o repetam pentru serbare
carte deschisă. și tu ai exclamat, punându-ți mâinile în
Prezentarea începe cu moderatorul. cap: „Of, toanta mai ești!” sau când m-am
Moderatorul: „De ce o carte deschisă?” îmbrăcat într-o dimineață cu dresul
Deoarece copilul este o carte deschisă invers și tu l-ai întrebat pe tata, oarecum
pe paginile căreia noi scriem/înscriem/ resemnată: „Oare cum o să se descurce
modelăm. Apoi începe prezentarea. fata asta în viață?”
• După prezentarea participanților,
moderatorul propune spre vizionare Da, mi-amintesc și lucrurile acestea. Ele
filmulețul „Povestea tristă…” mi-au rămas fixate în minte și le revăd
Sursa: https://www.youtube.com/ foarte clar și acum, deși au trecut aproape
watch?v=ctAn0eL9d78 20 de ani de când s-au întâmplat. Să știi
Moderatorul desfășoară DEBRIFAREA: că nu le-am uitat niciodată.
• Ce aţi simţit vizionând acest filmuleț? Poate că erai stresată de ceva în
• Ce emoţii aţi avut? De ce? momentele acelea, poate că aveai prea
• Nu cumva v-aţi regăsit pe sine în multe treburi de rezolvat, și la serviciu,
această povestioară? și acasă, poate ... dar nu trebuia să te
Moderatorul: Stimaţi părinţi, profitaţi descarci pe mine. Eram doar un copil care
de timpul petrecut cu copii şi acordaţi-le habar n-avea de problemele tale (oricum
atenţia necesară! nu le-ar fi înțeles), dar care, din nefericire,
Excursie în copilăria părinților (părinții a trebuit să încaseze niște remarci complet
relatează unele amintiri din copilărie nepotrivite pentru el.
și argumentează de ce anume această M-au afectat acele remarci? Nu știu,
situație/amintire a dorit să o povestească posibil.
participanților atelierului).
• Fără a face nici o legătură cu următorul Poate că remarcile acelea m-au descurajat
subiect, moderatorul citește o scrisoare. într-o oarecare măsură, m-au făcut mai
„O scrisoare de la copil” (audierea) timidă, poate că din cauza lor nu m-am
„Dragă mamă, „descurcat în viață” și sunt acum tehnician
Nu am prea multe amintiri de când eram dentar, în loc să fiu medic stomatolog
foarte mică. (asta mi-am dorit de mică, ti-amintești?).
Păstrez din perioada aceea doar câteva Repet, nu știu dacă și în ce fel m-au afectat
frânturi neclare: covorul cu dungi pe care acele remarci. Dar, oricum, faptul că mi le
mă jucam în camera mea, cana roșie din amintesc și astăzi, după 20 de ani, trebuie
care beam lapte în fiecare dimineață, să însemne ceva.
40
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

Ceea ce știu în schimb foarte clar, cu să închideți televizorul sau să amânați


maxiă certitudine, este că mi-ar fi plăcut lectura articolului din ziar.
ca tu să nu le fi spus niciodată. • Dacă copilul vă povestește ceva
Și la fel de clar știu că eu nu voi spune important evitați să răspundeți la telefon
niciodată, în nici o circumstanță, ceva în același timp.
asemănător copilului meu. Și asta • Evitați discuțiile „de sus”. Modul în
deoarece sunt convinsă (din propria mea care se realizează contactul vizual trebuie
experiență) că o remarca dură, sarcastică să sugereze existența unei relații de
sau umilitoare este ultimul lucru pe care parteneriat.
trebuie să-l audă un copil. • Dacă sunteți supărat sau furios, este
Da, te cert puțin. Dar ca orice ceartă bine să amânați discuția pentru mai târziu
de acest gen, are doar rolul de a așeza când veți fi mai liniștit şi când veţi putea
lucrurile pe cel mai bun făgaș. Și sunt face o analiză obiectivă a situației.
sigură că înțelegi acest lucru. • Ascultați activ, chiar şi atunci când
Ești mama mea și TE IUBESC. sunteți obosit.
Așa cum știu că și tu MĂ IUBEȘTI. • Ascultați cu atenție şi fiți politicoși.
„Cu drag, Copilul tău” Evitați să întrerupeți copilul atunci când
încearcă să vă comunice ceva.
Moderatorul desfășoară DEBRIFAREA: • Înlocuiți „De ce?” cu „Ce s-a
• Ce emoții ați avut? De ce? întâmplat?“
• Cum ați fi procedat dvs. în situațiile • Evitați să caracterizați
relatate? comportamentele copilului, folosind
cuvinte injurioase sau etichetări ironice.
Activitate de grup. • În urma discuțiilor, copilul trebuie să
Părinții se unesc în grupuri câte 4/5 rămână întotdeauna cu sentimentul că este
persoane. Fiecărui grup i se împarte o foiță acceptat, chiar dacă ceea ce v-a împărtășit
cu descrierea unei situații. În timp de 5 nu este pe placul dumneavoastră.
min. grupul discută, apoi un reprezentant • Lăudați efortul copilului de a
relatează părerea grupului referitor la comunica şi astfel veţi consolida canalul
situația discutată. comunicării.
Situațiile descrise: III. Încheierea activității
1. Priviți un film/o emisiune foarte Pe panou este acroșată o foaie cu fraza:
interesant/ă sau citiți o carte captivantă. „Nu am timp”.
Copilul se apropie și dorește în acel
moment să discute cu dvs. Cum procedați?
2. Sunteți supărat sau furios. Copilul
se apropie și dorește în acel moment să
discute cu dvs. Cum procedați? NU
3. Ați avut o zi foarte încărcată, sunteți AM TIMP
obosit. Copilul se apropie și dorește în
acel moment să discute cu dvs. Cum
reacționați?
Moderatorul prezintă câteva principii de
bază ale comunicării părinte-copil (se
afișează și pe ecran): Fișa de lucru 1: Nu am timp. Sursa: autor
• Atunci când copilul dorește să
discute cu dumneavoastră, este indicat
41
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Fiecare participant se apropie şi șterge, frază, pronunțând cu voce tare: „Am timp
cu carioca de culoare neagră, cuvântul pentru tine, Arina (spre exemplu)”.
NU, apoi moderatorul îndoaie foaia unde Moderatorul se adresează participanților:
e scris acest cuvânt şi rămân cuvintele „În fața la 15 participanți aţi făcut o
„AM TIMP”; Moderatorul dezdoaie foaia promisiune. Nu uitați de ea, ba din contra,
în partea de jos unde e scris „copilul meu” începând cu ziua de azi oferiți copiilor
şi apare fraza „AM TIMP pentru tine, dvs. TIMP şi ATENŢIE”.
Copilul meu: __________”. În concluzie, putem afirma că dintre
instituția de învățământ și familie trebuie
AM TIMP să existe o permanentă colaborare și
pentru tine, Copilul meu: aceasta va fi eficientă dacă fiecare parte
va reține că are același subiect – copilul.
Colaborarea presupune o comunicare
eficientă, o unitate de cerințe şi o unitate
de acțiuni când este vorba de interesul
copilului. Părinții trebuie să vadă în noi,
instituția de învățământ/cadrul didactic,
Fișa de lucru 2: Am timp. Sursa: autor un prieten care-i poate ajuta prin
atitudinea nepărtinitoare.
Fiecare participant se apropie şi înscrie
prenumele copilului său sub această

Bibliografie și Webografie:
1. Iluţ P., Sociopsihologia şi antropologia familiei, Editura Polirom, Iaşi, 2005;
2. Avram, E., Psihologia personalității, Editura Universitară, București, 2009;
3. Ciofu, C., Interacțiunea părinți-copii, Editura Științifică şi enciclopedică, 1989;
4. Andrei, P., Stiluri şi metode de comunicare, Editura Aramis, București, 2004;
5. Bunescu, Gh., Alecu, G., Badea, D., Educația părinților. Strategii şi programe,
E.D.P., București, 1997;
6. Vrasmas, E. A., Consilierea şi educația părinților, Editura Aramis, București, 2002;
7. Stoian, M., Abecedarul părinților, E.D.P., Bucureşti, 1972.
8. https://bit.ly/39o5X58
9. https://bit.ly/3lgNREu
10. https://bit.ly/39oUYsb
11. https://bit.ly/3fJWpCD

42
DOMENIUL
METODIC

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ
ÎN CONTEXTUL EDUCAȚIEI
EXTRAȘCOLARE
Svetlana GHECIU,
gr. didactic I, Centrul de Creație
și Agrement al Elevilor, Criuleni

„Nu există diversitate fără identitate, controversate, pot fi ușor integrate/


după cum nu există identitate fără asociate procesului educațional
diferențe.” extrașcolar.
/Juliana Mallart/

Activitatea extrașcolară este foarte


importantă pentru dezvoltarea
armonioasă a copilului. Cercetările în
acest domeniu susțin că aceasta ajută
elevii la formarea unei atitudini pozitive
față de învățare [2]. Fie că nu sunt supuși
evaluării formative/sumative, anuale sau
nu trec prin examene de absolvire, se
constată totuși un disconfort în rândul
unor elevi și se resimte chiar încercarea
de a opune rezistență, într-un fel sau
altul. Practica însă demonstrează, Imaginea 1 Împreună pentru diversitate.
că elevii dețin performanțe mai ridicate Sursa: https://bit.ly/39mi42G
în cadrul activităților extrașcolare
desfășurate la nivelul corespunzător Plusvaloarea activităților extrașcolare se
cerințelor înaintate de societatea în axează pe acțiuni care pot fi desfășurate
continuă schimbare, ghidate de cadre în afara mediului școlar, cu participarea
didactice cu un nivel profesional bine elevilor din diverse clase sau chiar și
pregătit. El este capabil și formează/ din mai multe instituții de învățământ
dezvoltă la elevi abilități practice general din țară, dar și cu cele aflate în
diversificate, competențe de creativitate, parteneriat, de peste hotare.
dar și strategii argumentate de rezolvare Preocuparea privind educația
a diverselor situații, probleme cu care interculturală şi competență
ei se confruntă în societatea supusă interculturală, în mod special, m-a
schimbărilor de zi cu zi. captivat începând cu anul 2000, imediat
Educația interculturală, la rândul ei, după absolvirea facultății şi o dată cu
precum și competențele formate/ apariția a noi manuale de limba engleză,
dezvoltate în cadrul acestei discipline pe nou conceptualizate, la nivel de
43
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

educație interculturală: globalizarea, educația interculturală și sunt orientate


toleranța, rasismul şi valorile naționale. spre:
Prin urmare, devenise absolut necesar ca • pregătirea cerchiștilor pentru
profesorul să preia misiunea de expert deschidere spre dimensiunea
în termeni, concepte şi metodologii de interculturală;
predare şi evaluare în acest context. • formarea lor ca persoane capabile
Am avut experiențe foarte frumoase să aprecieze diferite culturi ale etniilor,
în aplicarea cunoștințelor obținute care trăiesc împreună într-o societate
pe tot parcursul activității în educația interculturală, să respecte şi să valorifice
formală. Însă experiență privind educația pozitiv diferențele culturale;
extrașcolară m-a obligat să mă conformez • formarea şi dezvoltarea la elevi a
posibilităților extraordinare de a ghida/ competențelor de a comunica corect în
monitoriza acest concept din perspectiva limba engleză/maternă, de a coopera şi de
formării/dezvoltării la elevi a competenței a interacționa adecvat cu persoane, care
interculturale. aparțin diferitor culturi;
În context, aș face o precizare: anume să-i • dezvoltarea competențelor de
orientez, nu să-i învăț, deoarece nu există participare a tinerilor la îmbogățirea vieții
răspunsuri corecte sau incorecte când comunității, prin schimbul de elemente
vorbim de achiziționarea competenței identitare, dialog şi implicare socială;
interculturale. Ele apar în situații • promovarea valorilor naționale prin
concerte, când elevul este pus în fața unei cunoașterea valorilor altor etnii.
probleme, rezolvarea căreia lui nu-i este La elaborarea programului cercului s-au
clară. Și atunci obligația pedagogului se luat în calcul aspectele sociale, politice,
lasă a fi exploatată la maximum. culturale în lume și în Republica Moldova,
În consecință, atestăm că educația interesele copiilor identificate prin
interculturală necesită o nouă chestionarul realizat în prealabil, precum
metodologie, axată pe integrarea în spațiul și următoarele motive pentru promovarea
educațional a unor principii, precum: incluziunii cerchiștilor:
toleranța, egalitatea, complementaritatea • Performanțele persoanei în domenii
valorilor, valorizarea specificului spiritual diferite, în care intuiește să participe:
al valorilor locale, atașând-le la valorile a. Diversitatea opiniilor, abilităților,
generale ale umanității, valorificarea experienței. Devenind parte a comunității
cadrului educațional în spiritul interculturale, conștientizăm relevanța
diversității, drepturilor omului, egalității deținerii diverselor opinii, abilități,
de șanse, dialogului intercultural, experiențe ale elevilor.
promovării identității şi cetățeniei[1]. b. Diversificarea ideilor în rezolvarea
Având drept reper mediul politehnic din situațiilor create, care să genereze interes
Republica Moldova și tendință tinerei de a lărgi cercul de participanți în activități
generații de a emigra, a pleca la studii sau interculturale și de a da curs efectelor
pur și simplu a călători în alte țări, am favorizante în procesul de cunoaștere mai
elaborat un program personalizat de cerc, aprofundată a culturii, limbii, locației,
Educația interculturală la orele de limba tradițiilor unei sau altei etnii/popor.
engleză (deocamdată nu avem cadru c. Evitarea univocității și, prin aceasta,
de referință la educația extrașcolară! consolidarea interesului de a ne cunoaște
n.n.). Obiectivele acestui program, în mai bine, de a ne respecta, de a ne susține
mare măsură, sunt bazate pe obiectivele în rezolvarea diferitor situații pe care
stipulate în curriculumul național pentru viața le pune în fața tuturor, nu doar la
44
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL METODIC

vârsta școlarității, dar și în viața pe care au facilitat vizitarea școlilor similare din
urmează să o ducem cu demnitate în Oxford Anglia, Republica Cehă, Austria,
continuare etc. Slovacia, Slovenia, Bosnia şi Herțegovina,
Experiența de mai mulți ani în învățământ, România, Bulgaria, Serbia, Turcia și Egipt.
îmi oferă posibilitatea, de exemplu, în De exemplu, la orele cu tematica „Planning
cadrul orei „The school of my dream”, my trip to...” abordăm:
să procedez astfel: alegem prioritățile, • aspecte culturale ale tării alese:
discutăm problemele existente, care sunt tradițiile în cadrul diferitor
identificăm soluțiile. Fiecare elev vine cu evenimente, cum ar fi, Wedding Haka
viziunea sa în privința școlii visurilor sale. moves;
Discutăm valorile personale, le raportăm • simboluri naționale;
la cele naționale şi internaționale. Deseori • valuta națională a țării; echivalentul
ajungem la concluzia că, deși suntem valoric cu leul moldovenesc;
diferiți/inediți, avem tangențe comune, • interiorul și tradițiile respectate
tradiții diferite, dar cu elemente comune în casele altor popoare; specificul
şi fiecare om poate face o paralelă de la designului. Ex red brick house în Anglia,
„EU” la „NOI”. Yurts în Kyrgyzstan sau Hanok Houses în
• Obținerea statutului de cetățean al Korea etc.;
lumii. Dacă ai posibilitate de a te afla într-o • bucătăria acestei țări – restricții în
societate multiculturală de la o vârstă legătură cu diverse credințe religioase/
fragedă, îți este mai ușor să te integrezi mituri; (ex.: musulmanii nu consumă
într-un colectiv de muncă în oricare colț carne de porc, în India vacă este un
al lumii. Copiii din Republica Moldova, animal sfânt, deci carnea de vită nu poate
în mare parte, se educă în comunități cu fi consumată);
populație omogenă, însă, după absolvirea • diferite gafe/ mituri/ legende, care se
școlii, tind să facă facultatea în străinătate. referă la cultură. (ex. Japonezii nu folosesc
Aici îi așteaptă o mare surpriză: cultură, șervețele din materie, ci doar din hârtie de
tradiții și obiceiuri – diferite; alimentația o unică folosință; în multe țări din lume
și vestimentația – la fel, chiar dacă în nu se utilizează mâna stângă pentru a
ultimul timp, de acasă, încearcă să imite oferi cadouri sau a transmite ceva pentru
multe lucruri. În afara lor rămân multe că se consideră o mână „necurată”; unele
încă nevalorificate, pe care absolvenții semne în diferite țări sunt percepute
moldoveni trebuie să le depășească. diferit.
De asemenea, avem un șir de lecții Fiecare situație, caz discutat, este neapărat
dedicate acestei probleme ale educației raportat la valorile, tradițiile, obiceiurile
- interculturalitatea: „Planning my naționale. În consecință, cunoscând alte
trip to...”, Cultural Gaffes”, „If I were culturi, elevul își aprofundează/valorifică
an American, Indian, Chineese etc.”, propria cultură, tradițiile și obiceiurile
„Different counties cuisine” și multe din propria țară, facilitând în mare parte
altele. Aici propunem experiențe deprinderea unor abilități de conviețuire
valorificate în școală, comunitate sau în în societatea din zilele noastre.
timpul călătoriilor prin diferite țări. Trebuie să recunosc faptul că acest curs se
În funcția de conducător de cerc, voi desfășoară în limba engleză ceea ce îl face
încerca să prezint, într-un exemplu de atractiv pentru elevii de toate vârstele.
schimb de bune practici, experiența Pentru început, ele sunt percepute drept
obținută, eșecurile și succesele participând „cursuri de limba engleză” și e adevărat,
în diferite proiecte internaționale, care căci deseori sunt nevoită să fac referințe
45
DOMENIUL METODIC CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

la teme din gramatică, care prioritar se o barieră pentru început, dar motivația,
referă la greșeli de ordin stilistic, lexical, prin diverse metode, instrumente de
ca și, de altfel, în limba maternă. Ulterior lucru, utilizarea suportului TIC, a soft-
însă, punând prioritar obiectivul și scopul urilor educaționale, tentația de a călători,
pe care îl urmărim în cadrul acestor la un moment oportun, continuitatea
activități de educație interculturală, elevii acestor acțiuni care depinde de succese,
conceptualizează că nu e vorbă doar de frecventarea cu regularitate a acestor
limba engleză, deoarece toate subiectele activități, de regulă, duce la rezultate
și acțiunile, care urmează să le realizăm, frumoase. În concluzie, educația prin
vor fi trecute prin prisma elementelor motivație semnifică mai mult decât
educației interculturale. acumularea de cunoștințe. Pedagogul
Le explic: în orice localitate în care veți ideal/modern trebuie să găsească
merge, veți avea nevoie ca cineva să vă modalități de a ghida și transmite
răspundă la unele întrebări, care, de bună informația necesară elevilor, în vederea
seamă, vor fi. Și atunci, va fi nevoie să integrării lor în societatea modernă.
vorbim despre utilizarea propozițiilor Cercul de Educație Interculturală în limba
condiționale, care pot fi următoarele: If I engleză permite copiilor să dezvolte
lived in Bulgaria, I would say „yes” when aptitudini sociale, cultivă interesul fața
it is „no” and vice versa. Sau atunci când de culturi străine și, în aceeași măsură,
e vorba de verbele modale - exemplele vor valorifică cultura națională.
fi: You must not neglect books in Nepal! Toate activitățile în care sunt antrenați
In many European countries you should copiii noștri la vârsta școlară influențează
not use the signs that are specific to your în mod direct viitorul lor, iar abilitățile
country because they may be offensive or în contextul educației interculturale
undestood differently. și cunoașterea limbii engleze este o
Trebuie de menționat că nivelul diferit modalitate oportună pentru un viitor de
de cunoaștere a limbii engleze constituie succes.

Bibliografie și Webografie:
1. Pogolșa Lilia et. al. Educație interculturală, Curriculum Școlar. Chișinău, IȘE, 2012
2. Sultană Rodica. Importanța activităților extrașcolare în învățământul
preuniversitar. 2018. Accesat:https://edict.ro/importanta-activitatilor-extrascolare-in-
invatamantul-preuniversitar/
3. https://bit.ly/39mi42G

46
DOMENIUL
MUZICĂ

DEZVOLTAREA ABILITĂȚII ELEVULUI


DE A SE ASCULTA ÎN CLASA DE PIAN

Carolina DĂNILĂ,
profesor de pian, grad didactic I,
Școala de muzică, municipiul Ungheni

Interesul pentru muzică este inerent instrumentul, cât și o dezvoltare muzicală


naturii umane și prezintă un impact a elevului. Formarea și perfecționarea
major în dezvoltarea personalității, auzului muzical, capacitatea de a se
influențând sfera emoțională și lumea asculta, atât în timpul exersărilor, cât
interioară a omului. și a evoluărilor publice sunt momente
fundamentale în educația unui muzician.
Grație progresului tehnologic din În cazul elevilor care studiază
ultimele decenii, muzica este prezentă instrumentele aerofone ori cele cu corzi,
mereu și oriunde în viața cotidiană a însăși emisia sunetului, ori mai bine zis,
omului, iar deseori excesul de sonoritate dificultatea în a-l produce, mobilizează
determină auzul să perceapă muzica ca întreaga atenție auditivă, favorizând
un fundal sonor, fără a intra în detalii. intonarea curată și expresivă a melodiei.
Pentru ca muzica să aibă ponderea Pianistul începător nu se ciocnește cu
necesară și copilul să nu se rătăcească în asemenea dificultăți, întrucât sunetul
lumea sonorului, trebuie să-l învățăm să este produs prin acționarea clapei, iar
o perceapă și să-i înțeleagă esența, altfel înălțimea lui e predefinită prin acordaj.
spus, să-l învățăm s-o asculte, așa cum Accesibilitatea emiterii sunetului
spunea Felix Blumenfeld: „Învățați șă pianistic este însă amăgitoare,
auziți ceea ce cântați ca să înțelegeți și să învățăcelul fiind nevoit să înfrunte natura
simțiți cu adevărat muzica’’. specifică a pianului, ce îmbină valențele
Percepția muzicii este un proces instrumentelor de percuție cu cele ale
anevoios. Există doi factori, care instrumentelor cu corzi. Sunetul pianistic
determină dezvoltarea capacității de a se stinge foarte repede, făcând mult
percepe muzica: factorul extern care mai anevoioasă conturarea expresivă
este muzica în sine și factorul intern a melodiei. În acest context, atenția
care este legat de condițiile psihologice auditivă sporită a interpretului este cea
ale individului. Inițierea copilului în arta care reușește și trebuie să detroneze
muzicală este un proces care implică nu acțiunea mecanică a clapelor în favoarea
doar învățarea muzicii, ci și înțelegerea vocalizării sunetului pianistic.
ei, asigurându-i elevului o dezvoltare Pianistul și pedagogul german Karl
emoțională și intelectuală armonioasă, Leimer susținea că unul din principiile lui
iar vârsta propice este între 7 și 10 ani. de bază era antrenarea auzului, deoarece
Procesul de studiere a pianului „majoritatea pianiștilor nu știu să se
presupune atât o abilitate în a mânui asculte”.
47
DOMENIUL MUZICĂ CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Educarea auzului oferă garanția Rimski-Korsakov, H. Neuhaus, T. Teplov


unui progres rapid. Ascultându-și au stăruit cu multiple argumentări
interpretarea, elevul este implicat în pedagogice în acest sens.
procesul de studiu și nu are timp de Felix Blumenfeld pleda pentru acuitatea
plictiseală, fapt care sporește eficiența auzului, sensibilitatea și plasticitatea
exersărilor și reduce semnificativ timpul acestuia, ca premise ale dezvoltării
destinat studiului [4]. imaginației auditive, or prezența la
Psihologul american Andrews afirma în muzician a auzului interior reliefat
1905 că niciun copil nu trebuie catalogat este o necesitate incontestabilă. „Nu
drept lipsit de muzicalitate, atâta timp cât doar urechea trebuie să audă, ci și ochii
nu i s-a oferit șansa de a studia muzica, și degetele”. „Dușmanul muzicianului
întrucât experiența și activitățile practice este „rutina auditivă”, deoarece omoară
au un rol important în dezvoltarea creativitatea.” În demersul său pedagogic,
capacităților muzicale. Blumenfeld își îndemna elevii să învețe
Capacitatea de a asculta propria evoluare lucrarea muzicală fără pian, pentru
și menținerea unei interpretări corecte a cultiva perceperea muzicii prin
din punct de vedere tehnic și artistic intermediul auzului intern.
sunt deprinderi care necesită dezvoltare O asemenea metodă de activare a
continuă și debutează cu primii ani de auzului este sugerată și de către Josef
școală. Dobândirea și dezvoltarea acestor Hoffmann și Anton Rubinstein, iar S.
competențe vor favoriza pe termen lung Maykapar susține că dezvoltarea auzului
autonomia elevului, ele fiind cele mai interior poate fi înfăptuită doar în cazul
importante momente din pedagogia prezenței unui „auz extern” dezvoltat și
pianului. Prin urmare, cum activăm auzul, propune drept primă etapă în acest sens
cum formăm și dezvoltăm competența ascultarea unui sunet, apoi a îmbinărilor
de a se asculta la elevii clasei de pian? de sunete. În cartea sa „Психология му-
„Fiecare copil, tânăr sau adult, înainte зыкальных способностей” B. M.Teplov
să înceapă să studieze un instrument îl contrazice pe Maykapar, susținând că
muzical, trebuie să trăiască deja prin perceperea înălțimii sunetului este deja o
muzică: s-o păstreze în minte, s-o cultive dovadă a existenței unui auz muzical bun,
în suflet și s-o audă” [Heinrich Neuhaus]. or capacitatea de intonare este posibilă
Deosebim mai multe aspecte ale auzului doar făcând uz de reprezentările auditive,
muzical, cum ar fi cel melodic, polifonic, adică auzul intern, insistând totodată
armonic, timbral, dar dezvoltarea acestora pe dezvoltarea paralelă a auzului extern
se poate realiza doar în cazul unui auz (perceperea materialului muzical) și a
intern bine format. celui intern (reprezentările auditive).
Auzul intern operează cu stocul Reprezentările auditive (auzul interior)
reprezentărilor auditive (imaginilor nu se dezvoltă de la sine, ci în cadrul
sonore) și este determinat de existența unei activități ce necesită implicit aceste
unei experiențe auditive bogate, iar reprezentări. Cântatul și culegerea
acumularea acesteia trebuie să fie grija melodiilor după ureche sunt activitățile
primară a pedagogului în lucrul cu elementare în acest sens, deoarece cum
începătorii. Interpretarea expresivă și spuneam, cântatul este de neconceput în
capacitatea sporită de autocontrol în afara reprezentărilor auditive.
timpul interpretării sunt rodul vastei Dezvoltarea auzului muzical și a
experiențe auditive. Iată de ce marii memoriei auditive trebuie să se realizeze
muzicieni, precum R. Schumann, N. în două direcții:
48
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL MUZICĂ

• dobândirea experiențelor auditive, Educarea controlului auditiv asupra


proces ce presupune memorarea, interpretării se realizează prin canalizarea
transpunerea și culegerea după ureche a atenției auditive către culorile timbrale,
melodiilor; structura armonică, sunetele lungi,
• competența de analizare a direcției frazarea și balansarea sunetului dintre
melodiei și determinarea sunetului linia melodică și acompaniament. Doar
tonicii. în așa mod elevul va reuși să înțeleagă și
Fragmentele simple ca aspect melodic să dezvăluie imaginea artistică a lucrării
și ritmic ale melodiilor populare sau studiate. Profesorul trebuie să insiste
ale cântecelor pentru copii, servesc cu „ce ai auzit?”, stimulând și motivând
drept excelent material didactic pentru elevul în a-și asculta și analiza propria
dezvoltarea auzului și memoriei auditive. interpretare. Această capacitate de a se
Memorarea melodiilor, culegerea lor asculta este compusă din trei etape:
după ureche, transpoziția acestora • închipuirea imaginii sonore;
constituie o etapă importantă, ce are • activarea de către creier a mușchilor
ca scop acumularea experiențelor implicați în producerea sonorității
auditive. În procesul de culegere după necesare;
ureche a melodiei este foarte important • verificarea rezultatului final.
ca pedagogul să se înarmeze cu multă O grijă perenă a profesorului este
răbdare și să-i ofere elevului autonomie orientarea atenției elevului înspre
deplină, lăsându-l să-și găsească greșelile calitatea sunetului pianistic, elevii
de sine stătător, deoarece doar așa elevul începători fiind adeseori tentați în a imita
va reuși să conștientizeze relația: imagine mișcările profesorului, fără a se asculta.
auditivă – orientarea pe claviatură. „Să cânte o melodie la pian ar putea oricine,
O etapă ulterioară ar fi determinarea chiar și o persoană surdă din naștere,
și perceperea, sesizarea treptei stabile fiind suficientă memorarea mișcărilor
– Tonica. Pentru aceasta profesorul pianistice, proprii unei anumite melodii.
reproduce la pian o melodie învățată Deosebirea dintre interpretarea vocală și
anterior fără a o încheia, iar elevul este cea pianistică consistă în faptul că prima
îndemnat să intoneze continuarea cu este în strânsă legătură cu reprezentările
vocea și să găsească Tonica. Ghidat și auditive, iar a doua, cea pianistică, poate
îndrumat cu răbdare de către profesor exista fără a avea vreo tangență cu auzul
întru dobândirea competenței de interior”[8].
autocontrol auditiv, elevul începe să cânte Profesorul antrenat în procesul
și să asculte melodii simple, pe o singură educațional ar trebui să-și suprime tentația
voce. de a indica mereu elevului ce și unde a
greșit. O soluție optimă ar fi încurajarea
Este foarte bine dacă elevul încearcă să elevului în a-și evalua interpretarea.
culeagă și o a doua voce pentru melodiile Pentru o abordare mai modernă sunt utile
deja învățate. În clasa a doua se poate și tehnologiile informaționale atât de
purcede la armonizarea melodiilor, prin familiare generației tinere, care printr-o
găsirea acompaniamentului. Elevul simplă înregistrare ar oferi elevului o
trebuie încurajat să învețe lucrările ocazie în plus să se asculte „dintr-o parte”.
muzicale într-un tempo reținut pentru În aceeași ordine de idei putem încerca
a reuși deslușirea tuturor elementelor și activitatea distractivă Poliția urechii,
pânzei muzicale: să le simtă și să le unde profesorul se află la pian.
conștientizeze.
49
DOMENIUL MUZICĂ CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Elevul este invitat să închidă ochii în emoțional. Natan Perelman spunea că


timp ce profesorul interpretează piesa „Sunetul pentru un muzician are gust,
actuală a elevului, introducând greșeli culoare, volum, frumusețe sau urâțenie,
la întâmplare (omiterea „staccato”, putere, greutate, lungime și orice
modificarea tempoului etc.) La fiecare altceva cu care îl poate înzestra fantezia
greșeală auzită, elevul-polițist ridică muzicianului”, iar sarcina profesorului de
mâna și: „Stop!”, oprește evoluarea. pian este
Discutați apoi împreună despre locurile să-l favorizeze pe micul învățăcel să
unde au fost comise greșelile. descopere întreaga paletă de gusturi și
Muzica este exprimarea unui conținut culori ale sunetului pianistic.

Bibliografie:
1. Asafiev B. V., Музыкальная форма как процесс. Moscova, 1971
2. Баренбойм Л., За полвека: Очерки. Статьи. Материалы. Leningrad, 1989
3. Kogan G. M., Работа пианиста. Moscova, 1963
4. Обучение игре на фортепиано по Леймеру - Гизекингу, Moscova, Klassika - XXI,
2009
5. Milici B. E., Воспитание ученика-пианиста. Moscova, 2002
6. Perelman Natan, В классе рояля. Moscova, 1988
7. Stici Alexandra, Gagim Ion, Metodica educației muzicale. Chișinău, 2003
8. Teplov B. M., Психология музыкальных способностей. Moscova-Leningrad, 1947

50
DOMENIUL
ARTE PLASTICE

ARTA PRINDE VIAȚĂ ÎNTRE CUIE,


AȚĂ ȘI LEMN

Natalia PLÎNGĂU,
conducător de cerc „String Art”,
Casa de Creație a Copiilor, or. Edineț

„String Art” este o activitate • ciocan


deosebită, deoarece dragostea pentru • clește
această artă începe cu o bucată de • cuie
lemn, câteva kilograme de cuie și • riglă
sute de metri de ață colorată, toate • creion simplu
acestea îmbinate împreună cu multă • șablon „pară”
răbdare, dezvoltând o pasiune care • o bucată de lemn prelucrat 10x15cm -
aduce satisfacție, dând frâu liber pentru a crea lucrarea dorită avem nevoie
imaginației. de o bucată de lemn 10x15 cm.

Disciplina: String Art


Denumirea tehnicii: „Darurile toamnei”,
lucrare „Pară”
Scop: Crearea lucrării „Pară”

Obiective:
o Dezvoltarea imaginației creative prin
descoperirea frumosului.
o Dezvoltarea și formarea deprinderilor
și priceperilor de utilizare corectă a
tehnicilor de lucru, în vederea realizării
lucrării din ață și cuie. Imaginea 1: Materiale de lucru. Sursa:
Durata: 90 min. autor
Materialele necesare realizării lucrării:
ață colorată de cusut (verde, oranj, galben, Realizarea lucrărilor „String art”
cafeniu), foarfece, ciocan, cuie, o bucată dezvoltă: micro coordonare a mișcării
de lemn. mâinilor, coordonarea ochi-mână,
Descrierea aplicării tehnicii disciplina în gândire, precizia în
Materiale: execuție, deducția logică (prin urmărirea
• ață de cusut colorată (verde, oranj, punctelor și direcției modelului), vederea
galben, cafeniu) în plan și spațiu, descoperirea lumii
• cuie culorilor, gândirea creativă, capacitatea
Ustensile: intelectuală.
• foarfece
51
DOMENIUL ARTE PLASTICE CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

Realizarea lucrărilor „String art” dezvoltă:


micro coordonare a mișcării mâinilor,
coordonarea ochi-mână, disciplina în
gândire, precizia în execuție, deducția
logică (prin urmărirea punctelor și direcției
modelului), vederea în plan și spațiu,
descoperirea lumii culorilor, gândirea
creativă, capacitatea intelectuală.

Etapele de lucru
String art este o artă care constă în
prelucrarea diferitor modele, șabloane,
scheme matematice. Esența metodei
este că prima linie (aţă) trasată este
intersectată de următoarea. În funcție Imaginea2
de forma în care sunt așezate punctele Desenarea punctelor Sursa:autor
(găurile) şi în ce ordine sunt legate între
ele – se formează modelul.

Etapa I: Crearea șablonului - alegem


șablonul dorit pe internet și îl tipărim,
am ales un desen cu o pară.

Etapa II: Crearea machetei

1. Desenarea punctelor. Pe imagine se


marchează punctele, cu o riglă și un
creion, la distanțe egale în cazul în care
suportul este o bucată de lemn, cuiele se Imaginea 3
pot bate doar la 5 – 8 mm (vom desena Găurirea punctelor. Sursa:autor
punctele una de la alta la o distanță de 5
mm).

2 Găurirea punctelor . Pe bucata de


lemn se va așeza șablonul punctat, fixând
desenul cu un cui sus și unul jos, apoi
cu ciocanul și un cui trecem prin toate
punctele desenate pe linie. Scoatem
șablonul și în așa fel obținem desenul
dorit pe lemn prin găurire.

3 Crearea formei sau modelului Pentru


aceasta este necesar să batem cuiele în
găurile create în lemn. Cuiele, la care
suportul este o bucată de lemn, se vor Imaginea 4
bate doar la 5 – 8 mm, astfel se creează Crearea formei Sursa: autor
forma lucrării.
52
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL ARTE PLASTICE

şi este accesibilă şi elevilor din clasele


primare. Oferă posibilitatea învățării
într-un mod deosebit de creativ.
Pentru realizarea unei lucrări în tehnica
String art pe lemn folosim ață de cusut
sau croșetat. Pentru tablourile mici (10
X 15 cm sau 15 X 20 cm) se va folosi ața
subțire, pentru tablourile mai mari, se va
folosi ața mai groasă de croșetat. Este bine
de a asorta culoarea lemnului cu culoarea
aței pe care dorim să o folosim.
Ața se leagă de un cui cu 2-3 noduri după
care începem să o împletim pe cuie în
Imaginea 5 direcția care o dorim. Important de știut
Lucrarea finală. Sursa: autor că, atunci când se împletește ața să fie
trecută pe toate cuiele, de fapt ele sunt
legate între ele – astfel pe față lucrării se
Etapa III: Finalizarea lucrării formează o imagine interesantă de fire
Executarea lucrării de împletire a încrucișate ce dau un efect tridimensional.
aței după desen se efectuează prin
încrucișarea haotică, în așa mod este mai
ușor de efectuat lucrarea. Această metodă
de împletire a aței este uşor de realizat

53
DOMENIUL
ARTE PLASTICE

CREAREA
50 COMPOZIȚIEI FLORISTICE
„CORN CALIFORNIAN DIN HÂRTIE
GOFRATĂ”
Erica ZGHIBARŢA,
metodist, secția activități extrașcolare
Centrul Republican pentru Copii şi Tineret

Denumirea tehnicii - Compoziție Materiale/ustensile creanga de corn


floristică în volum din hârtia gofrată
Scop - Crearea compoziției floristice 1. Hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi» N
Corn californian din hârtie gofrată 17E/2 sau N 562;
Obiective - Dezvoltarea potențialului 2. Hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi» N
creativ prin stimularea interesului față 568;
de natură. 3. Hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi» N
Durata - 60 de minute 600 sau 601
Materiale: 4. Foarfece pentru sârmă;
1. hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi» 5. Foarfece pentru hârtie;
N 17E/2 sau N 562; 6. Clei PVA;
2. hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi» 7. Sârmă N 0,5 sau 0,6;
N 17E/2 sau N 562; 8. Pastel uscat sau creioane colorate.
3. hârtie gofrată „Cartotecnica Rossi»
N 600 sau 601;
4. foarfece pentru sârmă;
5. foarfece pentru hârtie;
6. clei PVA;
7. sârmă n 0,5 sau 0,6;
8. pastel uscat sau creioane colorate.

Etape de lucru în realizare


compoziției florale Imaginea 1. Formarea staminelor pentru
flori Sursa: autor
1. Formarea staminelor pentru flori

1.1. Hârtie gofrată N17/E2, bucată cu


dimensiune 1,5x1 cm, tăiem pe fâșii cu
adâncime de 2,0 cm și cu lățimea de 0,2
cm
1.2. Pe sârmă cu lungime 10 - 12 cm
formăm o buclă de 0,7-0,8 cm și învelim
Materiale de lucru. cu stamine.
Sursa: autor
54
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL ARTE PLASTICE

1. Formarea staminelor pentru flori 3.Formarea frunzei

1.1. Hârtie gofrată N17/E2, bucată cu


dimensiune 1,5x1 cm, tăiem pe fâșii cu
adâncime de 2,0 cm și cu lățimea de 0,2
cm
1.2. Pe sârmă cu lungime 10 - 12 cm
formăm o buclă de 0,7-0,8 cm și învelim
cu stamine. Vârful staminelor la dorință
puteți să-l colorați cu acril galben. Imaginea 3. Formarea frunzei. Sursa: autor
1.3. Înveliți sârma cu o fâșie (lățime 0,5
cm) de hârtie gofrată de culoare cafenie Notă. Pentru frunzele mari folosiți șablon
(N 568) de petale pentru dedițel!
2.Formarea petalelor Șablonul pentru frunzele mari are
și asamblarea florii dimensiunile 4.5 cm înălțimea și lățimea
în partea cea mai lată 1,3 cm.
2.1. Șablonul are dimensiunile 2,0 cm Frunzele mici decupați fără șablon.
înălțimea și lățimea în partea cea mai lată Mărime aproximativ 2 cm înălțime și 0,8
1,5 cm cm lățime. La dorință frunzele mici puteți
Notă. Imaginea șablonului puteți să să colorați din ambele părți cu pastel
măriți și să copiați direct de pe ecranul uscat de culoare cafenie sau cu cariocă.
calculatorului. 3.1. Decupați numărul necesar de frunze
2.2. Hârtia gofrată N 600 cu dimensiune pentru fiecare crenguță mică (folosiți
8x1,5 cm (pentru o floare) pliați în 4 imaginea cu creangă asamblată).
straturi egale, apoi decupați după șablon. 3.2. Lipiți pe frunză sârmă prealabil
Pentru o floare aveți nevoie de 4 petale. învelită cu hârtie și întindeți ușor în
2.3. Colorați vârful petalelor după ambele părți.
imagine. Notă! Dacă nu aveți sârmă subțire puteți
2.4. Întindeți ușor petalele în ambele să încleiați hârtia în 2 straturi, apoi
părți, formăm „lingurița”. decupați frunzele după șablon și întindeți
2.5. Încleiați petale în jurul staminelor. ușor în ambele părți, formați „linguriță”
2.6. Încleiați sub petale 3 sepale Pentru creanga mare este nevoie de cel
(frunzulițe mici din p.3). puțin 3 crenguțe mici!
2.6. Înveliți sârma cu o fâșie (lățime 0,5
cm) de hârtia gofrată de culoare cafenie
(N 568).

Imaginea 2. Formarea petalelor și


asamblarea florii Imaginea 4.5. Lucrare finală. Sursa: autor
Sursa: autor Notă. Pe imaginea crengii mari este
55
DOMENIUL
ARTE PLASTICE

APLICAREA TEHNICII NEUROGRAFICE


ÎN REALIZAREA COMPOZIȚIILOR ABSTRACTE
LA ORELE DE CERC „ARTE PLASTICE”
Oxana COROLEAC,
conducător de cerc „Arte plastice”, grad didactic II,
Centrul de creație tehnică, sectorul Buiucani, mun. Chișinău

„Oricine are un potențial creativ şi, atitudini care limitează potențialul


din momentul în care îţi exprimi acest creativ. Printre cele mai frecvente bariere
potențial creativ, ai șansa să schimbi emoționale se află teama de nu comite
lumea.” o greșeală și de a nu cădea în derizoriu,
(Paulo Coelho) teama de a fi diferit de ceilalți, timiditatea,
tendința către perfecțiune. Actul creativ
Introducere: activitățile extrașcolare, este una dintre cele mai mari provocări
concretizate în cercuri tematice, ale vieții noastre și una dintre cele mai
contribuie la formarea culturii, cultivarea mari recompense.
și dezvoltarea personalității libere și
creative, pregătite pentru viitor. Crearea Realizarea compozițiilor plastice
lucrărilor de artă duce la dezvoltarea abstracte ajută în depășirea blocajelor
copiilor în plan estetic, cultural, creative, are caracter de activitate în
civic, filosofic, psihologic, artistic etc. care predomină intuiția asupra rațiunii.
Participarea activă la cercuri de artă le Compoziția plastică abstractă este
asigură copiilor posibilitatea de a crea redată subconștient prin ideile care sunt
și de a remodela lumea prin prisma aplicate de copil, prin culoarea, forma,
propriei imaginații. Principala misiune expresivitatea liberă a liniilor.
a coordonatorului de cerc constă în
stimularea potențialului creator al În anul 2017 am descoperit în Neurografică
copiilor prin intermediul artelor plastice. o metodă de terapie artistică pentru
Copiii au nevoie să-și exerseze imaginația mine. Este metoda psihologului rus
și să exploreze sentimente și percepții. Pavel Piscareov – rector al Institutului
Au nevoie să-și construiască propriile de Psihologie a Creativității și Coaching-
sensuri pornind de la experiența lor și să Ului Analitic, membru corespondent
le împărtășească altora. al Academiei Internaționale de Științe
Conținutul: procesul de creație este Psihologice, membru al Asociației
complex și variabil. El poate fi privit ca Antrenorilor de Limbă Rusă.
o succesiune de șase pași: inspirația, Neurografica poate fi atribuită metodelor
clarificarea, distilarea, incubația, de psihologie artistică și terapie artistică.
transpirația și evaluarea. Una dintre Termenul include două componente
dificultățile procesului de creație este ale cuvântului – „neuro” (tot ce poate fi
atitudinea sau blocajul creativ. Blocajele atribuit creierului și psihicului: starea
creativității sunt niște convingeri sau omului, sentimentele lui și, în general,
56
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL ARTE PLASTICE

atitudinea persoanei față de ceva sau


cineva) și „grafica” – linia. Autorul Pavel
Piscareov descrie metoda sa ca „o metodă
creativă de transformare a lumii”.

Informația despre această metodă


poate fi găsită online pe site-uri precum
http://www.piskarev.ru/, https://www.
neurograff.com/about .

Desenele neurografice repetă structurile


celulare sau obiectele spațiale. La Imaginea 1. Aplicarea liniilor haotice pe
desenarea neurografiei, putem spune că planul de hârtie. Sursa: autor
desenăm conexiuni neuronale și structuri
ale rețelei creierului. Linia neurografică Pasul 2
este o linie spontană și nu se repetă în Liniile formează forme.
fiecare parte a mișcării sale. Formele calde redau stări de relaxare,
bucurie, încredere în viitor. Cercurile
Neurografica nu necesită aptitudini simbolizează armonie și liniște. Pătratele
deosebite în domeniului desenului. Acest aduc soliditate și încredere. Triunghiurile
fapt m-a dus la ideea posibilității de a implică dinamică și mișcare. Armonia
folosi metoda neurografiei pentru a crea se obține prin rotunjirea colțurilor și a
compoziții abstracte în cadrul activităților unghiurilor.
artistico-plastice. Urmărind pași concreți,
orice persoană poate crea o compoziție
abstractă, fără a avea abilități de desenator
sau în domeniul artei plastice.

Pasul 1
Aplicați linii haotice pe planul de hârtie.
Linia este cel mai răspândit element plastic Imaginea 2 Rotunjirea colțurilor.
în procesul creației compoziționale. Sursa: autor
Ea dispune de un potențial plastic Pasul 3
indiscutabil și poate fi caracterizată după Rotunjirea colțurilor
ondulatoriul său unghiular, gradul său În neurografică colțurile reprezintă un
de încrucișare, caracterul cald sau rece. conflict. Cercul este întregul. Pentru
Liniile nu trebuie să fie ordonate după un a rezolva conflictul, trebuie netezite
principiu rațional, după o anumită ordine. toate colțurile din compoziție. Ne
Ele sunt libere, spontane, improvizate. uităm la intersecția liniilor din imagine
Linia nu trebuie să fie frântă, ruptă, și conjugăm colțurile. La acest pas,
fărâmițată. disciplina și execuția sunt principale.
Modulați îngrijit liniile ondulate, arcuiți
colțurile cu tendința spre rotunjire. În
acest mod, linia organizează comunicarea
între elementele plastice amplasate pe
spațiul plastic.
57
DOMENIUL ARTE PLASTICE CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO

compoziției.
La final obțineți o lucrare plastică,
realizată accidental, întâmplător, fără
mesaj concret, cu forme naturale sau
vegetale, zoomorfice, antropomorfice,
realiste sau abstracte.

Imaginea 3 Vopsiți zonele în culorile alese.


Sursa: autor
Pasul 4
Integrarea ariilor interioare
Vopsiți zonele în culorile care vă plac,
alegând tonurile fără restricții. Folosiți
cât mai multe culori din paleta celor pe
care le doriți. Lucrați spontan. Puteți
să lăsați și zone albe. Eliminați limitele,
faceți ca figura pe care ați pictat-o inițial Imaginea 4 Lucrare finală. Sursa: autor
să fuzioneze cu fundalul. Este foarte
important ca tensiunea din interiorul
figurii să fie similară cu tensiunea din Realizarea compozițiilor prin metoda
afara acesteia, în raport cu fundalul. La Neurografică le oferă copiilor libertate
această etapă se recomandă împărțirea, în creativitate, gândire independentă,
fragmentarea fundalului cu linii și cu alte evitarea blocajelor, dezvoltarea
elemente plastice. imaginației și încrederii în sine. Tehnica
dată se axează pe stimularea expresivității
Pasul 5 şi creativității, cultivarea spiritului critic
Forme geometrice şi a gustului estetic și artistic, dezvoltarea
Desenați diferite forme geometrice sensibilității, însușirea unui vocabular
pe toată foaia. Le înconjurați cu linia plastic și a tehnicii de lucru specifice.
neurografică. Natura acestor linii este de
înaltă tensiune, nu faceți linii cu aceeași Valoarea fundamentală a educației
amplitudine, conjugați colțurile. Obțineți plastice constă în formarea atitudinii
griurile colorate, grizați coloarea de la pozitive a copilului față de lumea
închis până la mult mai deschis. înconjurătoare și față de oameni, prin
În acest mod orice persoană poate cultivarea propriei viziuni artistice, le
obține compoziții abstracte, rupte asigură copiilor posibilitatea de a crea și
de realitate, create de imaginație, de a remodela lumea prin prisma propriei
compoziții nonfigurative, care comunică imaginații, stimulează potențialului
prin expresia formelor abstracte, sau creator al copiilor prin intermediul artelor
compoziții figurative abstracte. Centrul plastice.
de interes poate fi orice element plastic. Arthur Koestler considera: „Creativitatea
Este posibilă crearea compozițiilor cu este un proces de învățare aparte, la care
existența mai multor centre de interes elevul şi profesorul sunt una şi aceeași
care sunt plasate în afara centrului persoană.”
58
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL ARTE PLASTICE

Arthur Koestler considera: „Creativitatea este un proces de învățare aparte, la care elevul şi
profesorul sunt una şi aceeași persoană.”

Bibliografie și Webografie:
1. http://www.piskarev.ru/
2. https://www.neurograff.com/about
3. Daghi Ion, Compoziția decorativă frontal. Editerra-Prim SRL/2010.
4. Geoff Petty, Profesorul azi: metode modern de predare. Prima ediție în limba
română. București: Atelier Didactic/2007.

59
DOMENIUL
SPORT

SPORTUL PRIN JOC


ORĂȘELUL DISTRACȚIILOR
Iurie BERLINSCHI,
conducător de cerc, grad didactic superior (truism),
Centrul Republican pentru Copii și Tineret

Participanții: copii de vârstă 6-15 ani. rapid.


Timpul de control – 60 min. • Aruncarea de pedeapsă în coș -
Condiție: participă 1 elev. Participantul execută o
• copiilor li se vor propune 20-25 de aruncare de pedeapsă la coș.
stații; • „Bouling” - participă 1 elev.
• la orice stație se va putea concura de Participantul va răsturna 3 popici cu
câte ori se va dori; mingea de baschet.
• dacă stația va fi ocupată, vei putea • „Detectivul” - participă 1 elev.
să mergi la altă stație ori să aștepți când Participantului i se arată 7 obiecte. Apoi
aceasta se va elibera; se întoarce cu spatele, iar arbitrul ia unul
• la fiecare stație ei vor trebui să rezolve dintre obiecte. Participantul, întorcând-
anumite sarcini. Dacă va rezolva corect se, depistează obiectul ce lipsește ori ce
sau va învinge el va primi un „jeton”. s-a schimbat.
• „Hokei” - participă 1 elev.
STAȚII POSIBILE: Participantul lovește pucul cu crosa ca să
nimerească în poartă.
• Tragerea corzii – participă 2 • „Măgărușul”- participă 1 elev.
concurenți. Ținând-se de coardă, Participantul, cu ochii închiși, va fixa
participanții se străduiesc să ajungă la coada unui măgăruș desenat.
obiect. • „Chiriașii” - participă 2 concurenți.
• „Lupta cocoșilor” – participă 2 Participanții vor sări pe mingi de baschet
concurenți. Sărind pe un picior, mâinile o anumită distanță.
la spate, concurenții se vor împinge cu • „Armrestling” - participă 2
umerii, încercând să-l dezechilibreze pe concurenți. Trebuie culcată mâna
adversar sau să-l scoată din cerc. adversarului.
• „Mozaica” - participă 2 concurenți. • Sărituri cu coarda - participă 2
Învinge cel care va modela mai repede și concurenți. Participanții vor sări cu
corect mozaica sa. coarda până când cineva greșește.
• „Răsucirea corzii” - participă 2 • „Gimnaștii” - participă 2 concurenți.
concurenți. Învinge cel care mai repede va Participanții rotesc pe talie un inel de
răsuci coarda pe bastonul de gimnastică. gimnastică și se deplasează o anumită
• „Pinguinii” - participă 2 concurenți. distanță.
Concurenții înaintează pe distanță cu
mingea între picioare. Învinge cel mai
60
CENTRUL REPUBLICAN PENTRU COPII ȘI TINERET ARTICO DOMENIUL SPORT

• „Gogoașa” - participă 1 elev.


• Transportarea obiectului - participă Participantul, cu ochii închiși, va fixa
2 concurenți. Participanții înaintează o „nasul” unei gogoașe desenate.
anumită distanță, transportând, doar pe • „Lupta cu picioarele” - participă 2
cap, un obiect. concurenți. Concurenții vor fi culcați, cu
• „Lovitura” - participă 1 elev. picioarele încrucișate peste picioarele
Participantul, având ochii acoperiți, va celuilalt. La semnalul arbitrului, ei se
lovi mingea de fotbal cu piciorul. străduiesc să culce piciorul adversarului
• „Retragerea corzii”- participă 2 pe saltea.
concurenți. Concurenții pe scaune. La • „Echilibristul” - participă 1 elev.
semnal, aceștia vor alerga, înconjurând Participantul (cu ajutorul arbitrului) se
scaunul adversar, se vor așeza pe scaunul învârte pe loc cu ochii închiși. Deschide
său și vor trage spre sine coarda de sub ochii și, fără a face pauză, se va strădui să
scaun. meargă pe o linie dreaptă.

61

S-ar putea să vă placă și