Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN VLĂDUŢIU” LUDUŞ

JUDEŢUL MUREŞ
Str. CRINULUI Nr. 2
Tel. 0265/412353 Fax: 0265/411568
E-MAIL: ioanvladutiu@yahoo.com
www.scoalaioanvladutiu.info

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII DE BIBLIOTECĂ


PE ANUL ŞCOLAR 2017/2018

Biblioteca funcţionează în cadrul unităţii de învăţământ ca parte integrantă a procesului de instruire,


formare şi educare, deţinând colecţii de documente (cărţi, ziare, materiale audio-vizuale),care prin numărul
şi structura lor tematică satisfac în mare parte cerinţele de informare-documentare ale elevilor şi cadrelor
didactice.
Biblioteca deţine pe lângă depozitul de carte şi o sală de lectură cu un număr de 25 de locuri, lucru
care permite vizionarea de către colectivele de elevi a unor casete video pe diferite teme în cadrul orelor de
curs, cât şi consultarea şi studierea lucrărilor de referinţă (dicţionare, atlase, enciclopedii, albume, etc), care
nu se împrumută la domiciliu.
La începutul anului şcolar 2017-2018 biblioteca deţine un număr de 13709 volume, în valoare totală de
30.859,21 lei.
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018 voi desfăşura următoarele activităţi cu caracter permanent:
1. Sortarea şi aranjarea pe clase şi discipline a manualelor şcolare;
2. Distribuirea manualelor şcolare pe clase diriginţilor şi învăţătorilor;
3. Întocmirea listelor cu manualele şcolare propuse pentru recartare;
4. Efectuarea comenzilor la diferite edituri pentru completarea fondului de carte;
5. Recepţionarea cărţilor noi şi înregistrarea lor în registrele de evidenţă ale bibliotecii;
6. Prezenţa la acţiuni / comunicări cu bibliotecarii pe localitate şi judeţ de câte ori voi fi solicitată;
7. Participarea la cursurile de perfecţionare organizate de CCD Mureş;
8. Înscrierea elevilor la începutul anului şcolar la bibliotecă;
9. Îndrumarea şi orientarea elevilor către lecturile şi cărţile valoroase care se cer în programa
şcolară;
10. Vizitele elevilor de clasele I-II, împreună cu învăţătoarele, pentru familiarizarea elevilor cu
atmosfera de bibliotecă;
11. Efectuarea comenzilor de manuale pentru anul şcolar viitor;
12. Efectuarea inventarului pe unitate a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar;
13. Primirea şi verificarea dosarelor pentru acordare rechizitelor şi burselor;
14. Procurarea cărţilor şi diplomelor pentru premierea de sfârşit de an şcolar şi distribuirea lor pe
clase;
15. În lunile mai – iunie are loc acţiunea de recuperare a cărţilor împrumutate de elevi şi profesori;
16. Preluarea manualelor şcolare de la învăţători şi diriginţi;
17. Propunerea unui comitet de sprijin al bibliotecii:
- Prof. Roman Mirena
- Prof. Ghic Nadia
- Prof. înv.pr. Bordan Ana
În organizarea acţiunilor, biblioteca ţine seama de sarcinile care stau în faţa şcolii.
Pornind de la premiza că lectura îl ajută pe elev să îşi completeze cunoştinţele şi educaţia, să îşi
lărgească orizontul cultural, biblioteca îşi propune următoarele:
- să contribuie la formarea gustului pentru citit;
- îmbogăţirea culturii generale, să formeze educaţia civică şi responsabilă a elevilor;

1
- dezvoltarea spirituală prin stimularea sensibilităţii imaginaţiei, spiritului critic, observaţiei
şi limbajului;
- să organizeze activităţi culturale, expoziţii de carte, de pictură, sărbătorirea principalelor
evenimente culturale din timpul anului şcolar, pentru a dezvolta interesul elevilor pentru
studiu, lectură şi cultură.
Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, biblioteca în colaborare cu cadrele didactice din şcoală va
organiza şi desfăşura următoarele activităţi culturale şi educative:
1.Septembrie – manuale, recartare, preluarea dosarelor de rechizite si burse.
2.Octombrie - manuale, Holocastul, Ziua Mondială a Educaţiei.
3. Octombrie – Ore de lectura cu clasele a V –a. Anatole France ,, Cărţile copilăriei,,
4. Noiembrie – ,,Cuore, inima de copil,, Edmonde de Amicis, cls. a IV-a.
5. Noiembrie - ,,Povestiri eroice,, de Eusebiu Camila. Cls. a III-a.
Obiective:
1.- educarea elevilor în spiritul dragostei pentru carte şi cunoaştere;
2. – dezvoltarea pasiunii pentru citit, în vederea formării şi dezvoltării intelectuale a elevilor.
DECEMBRIE –“1 DECEMBRIE - ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI”
Obiective:
• cultivarea sentimentului patriotic al tinerei generaţii;
• păstrarea şi respectarea valorilor autentice româneşti;
• omagierea şi cinstirea eroilor neamului.
OBICEIURI DE IARNĂ LA ROMÂNI – “SĂRBĂTOAREA CRĂCIUNULUI ŞI A
ANULUI NOU”
Obiective:
- analizarea problemelor diverse ale vieţii spirituale concepţii, tradiţii, credinţe , înţelegând
unitatea prin diversitate;
- îmbinarea tuturor acestor cunoştinţe cu convingerile personale, devenind astfel un apărător
conştient al spiritualităţii umane;
- conştientizarea armoniei dintre artă şi spirit pe teritoriul ţării noastre.
IANUARIE - ,,DOR DE EMINESCU” - în colaborare cu catedra de Limba şi literatură română.
Obiective:
- cunoaşterea şi aprofundarea operei lui Mihai Eminescu;
- studierea detailată a activităţii poetului, cu trimitere la studiile filozofice, publicistice.
,,24 IANUARIE – UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE”
Obiective:
- însemnătatea înfăptuirii acestei uniri pe plan economic, politic, administrativ, cultural;
- cunoaşterea personalităţii lui Alexandru Ioan Cuza, ca prim domn al Principatelor Unite,
Moldova şi Ţara Românească, cât şi a activităţii sale politice şi diplomatice pentru
formarea statului unitar român, realizat în 1862.
FEBRUARIE – “SFÂNTUL VALENTIN versus DRAGOBETE”
Obiective:
- înţelegerea compatibilităţii dintre laic şi religios pentru aceste sărbători;
- respectarea sistemului de valori general – umane de conduită;
- definirea şi înţelegerea noţiunilor de dragoste şi iubire şi de câte feluri
sunt ele.
MARTIE - ,,1 MARTIE” – Mărţişorul - simbol al primăverii”. Expoziţie de
Mărţişoare.
- ,,8 MARTIE” - ,,Frumuseţea Femeii”. Expoziţie de picturi ale elevilor.
Obiective:
- semnificaţia Mărţişorului în tradiţia populară;
- omagierea rolului femeii ca dătătoare de viaţă şi a puterii ei de jertfă în tot ceea ce face;
- cunoaşterea rolului femeii în slujba frumosului şi a civilizaţiei contemporane;
2
- apărarea femeii ca făuritoare de nepieritoare comori spirituale.
APRILIE - “ PAŞTELE ŞI SEMNIFICAŢIA LUI”
Obiective:
- cunoaşterea semnificaţiei acestei mari sărbători religioase a creştinătăţii;
- obiceiuri, datini la români legate de sărbătoarea Învierii Domnului.
IUNIE - “1 IUNIE ZIUA INTERNAŢIONALĂ A COPILULUI”
- recitări de poezii dedicate copilăriei, a inocenţei, considerată cea mai frumoasă perioadă a
vieţii fiecăruia dintre noi .

Atribuţiile diriginţilor în legătură cu biblioteca şcolii


- să anunţe ori de câte ori un elev din clasă intenţionează să se transfere la altă şcoală sau
este exmatriculat, pentru recuperarea cărţilor împrumutate de acesta;
- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la elevi;
- să desemneze un elev din clasă responsabil cu biblioteca;
- să verifice periodic fişele elevilor.
Atribuţii ale elevilor:
- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la colegii de clasă;
- să anunţe bibliotecarul când un coleg de clasă vrea să plece prin transfer la altă şcoală sau
este exmatriculat, pentru a recupera cărţile împrumutate;
- să informeze colegii în legătură cu modalitatea de înscriere la bibliotecă şi cu regulamentul
de organizare şi funcţionare al bibliotecii;
- să sprijine bibliotecarul în activitatea de popularizare a colecţiilor bibliotecii, a noutăţilor;
- să informeze clasa şi dirigintele de acţiunile care au loc în şcoală în colaborare cu
biblioteca.
Atribuţiile profesorilor din consiliul de sprijin al bibliotecii:
- să sprijine bibliotecarul în acţiunea de recuperare a cărţilor de la cadrele didactice şi elevi;
- să întreprindă acţiuni în colaborare cu biblioteca, şi anume: simpozioane, expoziţii,
recenzii etc.
- să propună spre achiziţie şi să sprijine bibliotecarul în acţiuni de achiziţie de carte pentru
îmbogăţirea fondului .

BIBLIOTECAR,
CÂMPEAN CLARA

S-ar putea să vă placă și