Sunteți pe pagina 1din 9

Şcoala Gimnazială „Serafim Duicu” Tîrgu-Mureş Avizat - Direcțiune:…...........................……………………….

profesor gr. I. dr. Beatrice Budea


Disciplina: Educație socială
Clasa a VI-a A Avizat resp. comisiei metodice:……………………………………….
Număr de ore din trunchiul comun: 1
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL
1. CARACTERISTICI ALE SOCIETĂȚII CONTEMPORANE 7 - 7
2. PERSOANA ȘI SOCIETATEA INTERCULTURALĂ 7 7 14
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 4 4
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 3 5 8
15 19 34+Săpt.
Altfel

Competenţe generale:
1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții specifice domeniului social
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea unor valori și norme sociale și
civice
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor, prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui comportament social, civic și economic
activ

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din societatea contemporană
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin raportare la sisteme de referință culturale variate
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și principiile societății interculturale
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect intercultural pentru rezolvarea unor probleme cu caracter intercultural
2.2.Participarea, prin derularea unui proiect intercultural, la rezolvarea problemelor comunității și la promovarea dialogului intercultural
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea celor care aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu persoane aparținând unor culturi diferite
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ
CLASA a-VI-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației 1.Introducere în studiul educației S1
interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din
societatea contemporană interculturale
1.2. Identificarea propriilor repere de identitate culturală, prin 2. Diversitatea culturală- o caracteristică S2
raportare la sisteme de referință culturale variate a societății contemporane
1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și
principiile societății interculturale 3. Complexitatea identității proprii în S3
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru prezent.
referitoare la viața într-o societate interculturală
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de
4. Identitatea culturală proprie și S4
CARACTERISTICI ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de identitatea culturală a celorlalți. 7
ALE SOCIETĂȚII identitatea celor care aparțin unor culturi diferite 5.Patrimoniul cultural/moștenirea S5 Obs.
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin
CONTEMPORANE utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu culturală curentă
1. persoane aparținând unor culturi diferite 6. Tradiții și obiceiuri comune/diferite S6
8(7+1) ore ale culturilor.
7.Patriotismul și manifestările sale S7
Evaluare 1 S8 Testare
scrisă
1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației PRINCIPII ȘI VALORI ALE
interculturale cu referire la fapte / evenimente / procese din
societatea contemporană SOCIETĂȚII INTERCULTURALE
1. PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în acord/dezacord cu valorile și
SOCIETATEA principiile societății interculturale 1.Principiile și valorile unei societăți 1 S9 Obs.
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor sarcini de lucru
INTERCULTURALĂ referitoare la viața într-o societate interculturală interculturale (dezvoltarea identității curentă
6 ore 3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive față de sine și față de culturale proprii)
ceilalți, față de identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor comunității, prin Acceptarea și respectarea diversității. 1 S10
utilizarea capacității de empatie culturală în relațiile cu Valorizarea pozitivă a diferențelor
persoane aparținând unor culturi diferite

Tratamentul egal al persoanelor și 1 S11 Obs.


solidaritate curentă
Promovarea incluziunii sociale, 1 S12
dialogul intercultural.

Abateri de la valorile și principiile


societății interculturale:- forme de 1 S13
intoleranță (discriminare, segregare,
rasism, xenofobie)
Abateri de la valorile și principiile
societății interculturale:-manifestări și 1 S14 Testare
efecte ale lipsei de solidaritate scrisă
(marginalizare, excludere, izolare)
3. Recapitulare – 1 S15 Obs.
Evaluare semestrială curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT OBS.


CRT. CONȚINUT ORE .

1.1. Utilizarea corectă a termenilor Persoana în societatea interculturală


specifici educației interculturale cu
referire la fapte / evenimente / procese din 1. Trăsături ale persoanei în societatea 3 S16
societatea contemporană interculturală (spirit deschis, S17
flexibilitate, cooperare, abilități S18
1.2. Identificarea propriilor repere de
relaționale și comunicaționale)
identitate culturală, prin raportare la
sisteme de referință culturale variate
PERSOANA ȘI 1.3. Analizarea unor situații în Obs.
SOCIETATEA acord/dezacord cu valorile și principiile 2. Comunicarea interculturală 1 S19 curentă
4. INTERCULTURALĂ societății interculturale 3. Specificul comunicării interculturale 1 S20
8 (7+1) ore 2.2.Participarea, prin derularea unui 4. Bariere ale comunicării interculturale 1 S21
proiect intercultural, la rezolvarea (stereotipuri și prejudecăți)
problemelor comunității și la promovarea 5. Reguli și principii pentru facilitarea 1 S22
dialogului intercultural comunicării interculturale
2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate interculturală 1 S23 Testare
3.1. Manifestarea unei atitudini pozitive scrisă
Evaluare față de sine și față de ceilalți, față de
identitatea culturală proprie și față de
identitatea celor care aparțin unor culturi
diferite
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite

2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect


intercultural pentru rezolvarea unor 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
probleme cu caracter intercultural PROIECTULUI EDUCAȚIONAL 9 S24-
2.2.Participarea, prin derularea unui INTERCULTURAL S33
proiect intercultural, la rezolvarea
PROIECT Alegerea temei
EDUCAȚIONAL
problemelor comunității și la promovarea Elaborarea fișei de proiect
INTERCULTURAL dialogului intercultural Derularea proiectului propus
5. 9 ore 2.3. Rezolvarea în perechi/echipă a unor Obs.
sarcini de lucru referitoare la viața într-o Evaluarea proiectului propus curentă
societate interculturală
3.2.Participarea la rezolvarea problemelor
comunității, prin utilizarea capacității de
empatie culturală în relațiile cu persoane
aparținând unor culturi diferite
7. Recapitulare și evaluare
semestrială și finală 2 S34
2 ore S35

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS


COMPETE

(detalieri) ORE / MATERIAL PROCEDURAL DE .


NŢE

DATA E E EVALUARE

- exerciții de descoperire și de clarificare, în a. frontală


1.Introducere înstudiul 1 contexte relevante, a unor termeni specifici a. individuală observarea
educației interculturale 1.1 domeniului, precum: identitate culturală, sistematică a
9-13 IX diversitate culturală, patrimoniu cultural/moștenire
1.2. conversația elevilor
culturală, societate interculturală, societate
manualul descrierea
multiculturală, comunicare interculturală
2. Diversitatea 1.3.
1 - selectarea unor imagini (de exemplu, fotografii,
culegeri de comparaţia - autoevaluare
culturală- o 16-20 IX postere, desene) în care se pot identifica vizual
caracteristică a atât elemente specifice culturii românești, cât și texte
societății elemente specifice altor culturi din Europa și din activitate pe
lume; includerea imaginilor selectate în cadrul ilustrații grupe
contemporane
unui portofoliu tematic, în format letric sau
electronic dicţionare metoda
- realizarea unor desene, colaje care ilustrează ciorchinelui observarea
3.Complexitatea tradiții, obiceiuri comune culturii românești cu
1 fişe de lucru sistematică a
identității proprii în 2.3. 23-27 IX diferite culturi/ comunități din România, din analiza elevilor
prezent. Europa și din lume sinteza
3.1. - realizarea unei scurte compuneri în care elevii joc de rol
1 își imaginează că locuiesc, timp de o zi, într-o
4.Identitatea culturală 3.2. 30 IX-4 temă în clasă/
comunitate care aparține unei culturi diferite/merg
proprie și identitatea proiectul pentru acasă
X la o școală într-o comunitate care aparține unei
culturală a celorlalți culturi diferite; analizarea unor provocări care lectura
vizează referințe culturale diferite de propria dezbaterea
5.Patrimoniul 1 brainstormingul
cultură
cultural/moștenirea 7-11 X - recunoașterea principiilor și valorilor specifice
culturală societății interculturale, pornind de la imagini date,
lectura unor povești, fabule, vizionarea unor filme
6. Tradiții și obiceiuri 1 adecvate vârstei elevilor, relatări din mass-media,
comune/diferite ale 14-18 X observarea unor comportamente ale copiilor și ale observarea
culturilor. adulților în contexte familiare de viață sistematică a
- exerciții de identificare, prin activități în
elevilor
perechi/echipă, a valorilor și principiilor unei
7.Patriotismul și 1 societăți interculturale, în imagini, texte sau în
manifestările sale
21-25 X cazuri date
- realizarea, prin activități în perechi/echipă, a temă în clasă/
unui „Calendar intercultural”, în format letric sau pentru acasă
electronic, astfel încât fiecare lună aleasă să fie
dedicată unei minorități culturale din România (de
exemplu, calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
populare)
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul clasei, pe
1 teme ca: „Avem nevoie de toleranță în
1.Evaluare 28 X-1 societate?”, „Diversitatea este un rău sau un test
XI bine?”
- simularea unor situații în care apar bariere în
comunicarea interculturală și propunerea unor
strategii de depășire a acestora
COMPETEN

CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
ŢE

DATA MATERIALE PROCEDURALE DE


EVALUARE

PRINCIPII ȘI a. frontală
VALORI ALE - redactarea unui text plecând de la un a. individuală observarea
SOCIETĂȚII număr de termeni dați, specifici domeniului sistematică a
INTERCULTURAL 1.1. - exerciții de completare/de continuare a unui conversația elevilor
E text, de comentare a unor afirmații/enunțuri manualul descrierea
1.3. referitoare la diferite aspecte privind studiu de caz
1.Principiile și interculturalitatea culegeri de comparaţia - autoevaluare
valorile unei societăți 1 - recunoașterea principiilor și valorilor texte
interculturale 2.3. specifice societății interculturale, pornind de activitate pe
la imagini date, lectura unor povești, fabule,
(dezvoltarea identității 4-8 XI ilustrații grupe
vizionarea unor filme adecvate vârstei
culturale proprii) elevilor, relatări din mass-media, observarea
3.1. unor comportamente ale copiilor și ale dicţionare metoda
adulților în contexte familiare de viață ciorchinelui observarea
2.Acceptarea și 1 - exemplificarea unor situații care implică fişe de lucru sistematică a
respectarea 11-15 XI toleranță/intoleranță analiza elevilor
diversității.Valorizare - prezentarea și discutarea unor studii de caz sinteza
a pozitivă a 3.2. privind manifestări de intoleranță, joc de rol
diferențelor discriminare, excludere la nivelul
persoanelor/al societății proiectul
- activități specifice de celebrare a „Zilei
1.3. lectura temă în clasă/
copilului” (1 iunie), a „Zilei Naționale” (1
4.Tratamentul egal al 1 decembrie), a „Zilei internaționale a dezbaterea pentru acasă
persoanelor și 18-22 XI toleranței” (16 noiembrie), a „Zilei
solidaritate Minorităților Naționale” (18 decembrie) prin brainstormingul
concursuri, expoziții, postere, dezbateri sau
5.Promovarea 1 prin realizarea de portofolii pe teme specifice
incluziunii sociale, 25-29 XI educației interculturale, realizate în școală
dialogul intercultural. sau în afara școlii
1.1. - prezentarea și discutarea unor informații din observarea
6.Abateri de la mai multe perspective, pentru a stimula sistematică a
conștiința diversității și a unității prin
valorile și principiile 1.3. elevilor
diversitate
societății 1 a. frontală
interculturale:- forme 2-6 XII manualul a. individuală
- studii de caz, în grupuri mici, pentru
de intoleranță 3.1. discutarea consecințelor care decurg din - autoevaluare
(discriminare, abaterea de la valorile și principiile societății culegeri de conversația
segregare, rasism, interculturale texte descrierea
xenofobie) 2.3. - realizarea, prin activități în perechi/echipă, a
unui „Calendar intercultural”, în format letric ilustrații comparaţia
7.Abateri de la 1 sau electronic, astfel încât fiecare lună
valorile și principiile 9-13 XII aleasă să fie dedicată unei minorități dicţionare activitate pe grupe observarea
societății culturale din România (de exemplu, sistematică a
interculturale:-manife 3.1. calendarul poate reprezenta diferite tradiții, fişe de lucru metoda ciorchinelui elevilor
obiceiuri, rețete gastronomice, porturi
stări și efecte ale studiu de caz
populare)
lipsei de solidaritate analiza
(marginalizare, 3.2. sinteza
excludere, izolare) argumentarea
temă în clasă/
proiectul pentru acasă
lectura
dezbaterea test
Recapitulare-
Evaluare semestrială 1 brainstormingul
16-20
XII

COMPETENŢ
CONŢINUTURI NR.
(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
E EVALUARE

Persoana în societatea - exerciții de completare/de continuare a manualul a. frontală observarea


interculturală unui text, de comentare a unor a. individuală sistematică a
1.1 afirmații/enunțuri referitoare la diferite culegeri de conversația elevilor
1.Trăsături ale persoanei aspecte privind interculturalitatea texte descrierea
- realizarea unui glosar ilustrat cu
în societatea interculturală 1.2. 3 comparaţia
termenii cheie din domeniul educației
(spirit deschis, 13-17 I interculturale ilustrații activitate pe - autoevaluare
flexibilitate, cooperare, 1.3. 20-24 I grupe
abilități relaționale și 2.2. 27 -31 - realizarea unor audiții muzicale care dicţionare metoda observarea
comunicaționale) ilustrează muzica tradițională/populară fişe de lucru ciorchinelui sistematică a
românească cât și muzica analiza elevilor
2.3. tradițională/populară a diferitelor culturi/ manualul lectura
comunități din România, din Europa și dezbaterea
2.Comunicarea 1 din lume culegeri de a. frontală - autoevaluare
interculturală 3.1. 3-7 II texte a. individuală
- realizarea unor colaje/postere care observarea
3.Specificul comunicării 3.2. 1 ilustrează diferite situații de comunicare ilustrații conversația sistematică a
interculturale 10-14 II interculturală adecvată/bariere ale descrierea elevilor
comunicării interculturale dicţionare
comparaţia
4.Bariere ale comunicării 1.1 1 - participarea activă la realizarea fişe de lucru temă pentru acasă
proiectelor propuse, pe diferite teme (de
interculturale (stereotipuri 17-21 II activitate pe
exemplu: participarea civică a
și prejudecăți) 1.2. minorităților și/sau a imigranților, o grupe
problemă concretă privind relațiile
1.3. interculturale locale, integrarea unei metoda
5.Reguli și principii 2.2. 1 minorități defavorizate, personalități manualul ciorchinelui observarea
pentru facilitarea 24-28 II locale care ilustrează diversitatea și studiu de caz sistematică a
comunicării interculturale interferențele culturale, istoria locală) culegeri de elevilor
texte
- realizarea, prin activități în analiza
perechi/echipă, a unui „Calendar ilustrații sinteza
intercultural”, în format letric sau argumentarea
electronic, astfel încât fiecare lună dicţionare temă pentru
aleasă să fie dedicată unei minorități
acasă
culturale din România (de exemplu,
calendarul poate reprezenta diferite fişe de lucru
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice, proiectul autoevaluare
porturi populare) lectura
dezbaterea
- discuții, în grupuri mici sau la nivelul
clasei, pe teme ca: „Avem nevoie de temă pentru
toleranță în societate?”, „Diversitatea acasă
este un rău sau un bine?”

- simularea unor situații în care apar


bariere în comunicarea interculturală și
propunerea unor strategii de depășire a
acestora test

6. Evaluare 1
2-6 III

CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS


COMPETEN

(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .


ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA
ŢE

1. Elaborarea și
derularea unui proiect - implicarea fiecărui elev, la nivel de a. frontală
educațional pentru clasă, școală sau la nivelul comunității a. individuală observarea
promovarea unui/unor locale, în echipele de proiecte, pe sistematică a
drepturi ale copilului: diferite teme dedicate educației manualul conversația elevilor
- Alegerea temei 2.1. 1 interculturale, prin: alegerea temei,
formularea unor alternative de
9-13 III soluționare, alegerea unei soluții culegeri de activitate pe temă pentru
dezirabile, identificarea unor resurse texte grupe acasă
- Elaborarea fișei de 2 relevante
proiect 2.2. 16-20 III ilustrații observarea
23-27 III - participarea activă la realizarea sistematică a
proiectelor propuse, pe diferite teme dicţionare proiectul elevilor
(de exemplu: participarea civică a
lectura
minorităților și/sau a imigranților, o
- Derularea proiectului 5 problemă concretă privind relațiile fişe de lucru proiect
propus 2.3. 21-24 IV interculturale locale, integrarea unei
18-22 V minorități defavorizate, personalități dezbaterea eseuri, rebus-uri
locale care ilustrează diversitatea și
interferențele culturale, istoria locală)

- realizarea, prin activități în


- Evaluarea proiectului 3.2. 2 perechi/echipă, a unui „Calendar
propus 25-29 V intercultural”, în format letric sau
1-5 VI electronic, astfel încât fiecare lună
aleasă să fie dedicată unei minorități
culturale din România (de exemplu,
calendarul poate reprezenta diferite
tradiții, obiceiuri, rețete gastronomice,
2. Recapitulare și 1 porturi populare)
evaluare finală. 8-9 VI

S-ar putea să vă placă și