Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea "Dunărea de Jos” din Galați ANEXA 3

Școala doctorală de_______________________


Nr. înreg.______________din__________________ Aprobat,

Rector,
Prof. univ. dr. ing. Iulian-Gabriel BÎRSAN

REFERAT DE NECESITATE SI OPORTUNITATE

Prin prezentul referat solicităm achiziționarea următoarelor produse/servicii/lucrări necesare desfășurării


activității doctorandului__________________________________________________________de la Școala
Doctorală____________________________________________________________

Nr. Cod CPV Denumire Cant. Pret unit. Valoare Articol Sursa
crt (2) (prod.,serv.,lucrare) (buc/..) estimativ totală(cu contabil (8)
(1) (3) (4) (cu TVA) TVA) (7)
(5) (4*5=6)

TOTAL
Pozițiile (1,2,3,4,5,6) se vor completă obligatoriu de solicitant. Necompletarea tuturor pozițiilor va duce la
returnarea referatului.
Pozițiile (7,8) se vor completă la serviciile Universității.
Necesitatea, oportunitatea și eficacitatea achiziției:....................................................................................................
Referatul se va deconta din fondul școală doctorală buget-alocația bugetară a
doctorandului(zilor)1....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Data finalizării achiziției:........................................................................

Director CSUD Avizat din sursa de Director D.M.F.C. Conducător doctorat


Prof.dr.ing. Eugen-Victor- finanțare Ec. Raluca Oana VASILACHE
Cristian Rusu

Persoana de contact...............................................................
Telefon..................................................................................

E-mail...................................................................................

1 În cazul în care de produse/servicii/lucrări vor beneficia mai mulți doctoranzi, se va completă cu numele în clar și suma
exactă pentru fiecare dintre aceștia