Sunteți pe pagina 1din 4

“Matematica altfel”-proiect educaţional

Prof. Săftica Sava-Şcoala „Remus Opreanu” Constanţa

Motto:“Dacă plănuim pentru un an, plantăm porumb;


Dacă plănuim pentru un deceniu, punem copaci;
Dacă plănuim pentru întreaga viaţă, educam şi antrenam oameni.” (Proverb chinezesc)

În contextul unei societăţi în continuă schimbare, învăţământul românesc trebuie să-şi asume o
nouă perspectivă asupra funcţionării şi evoluţiei sale. Din această perspectivă,proiectul şi parteneriatul
educaţional devin o prioritate a strategiilor orientate către educarea tinerilor.
Coeziunea şi eficienţa grupului participant la parteneriat sunt condiţionate de asumarea şi
promovarea unor valori comune la nivelul tuturor partenerilor implicaţi: asigurarea egalităţii şanselor în
educaţie, revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare, promovarea dialogului,
transparenţei şi a comunicării deschise, încurajarea iniţiativei şi a participării, dezvoltarea cooperării şi
a colaborării, structurarea disciplinei şi a responsabilităţii armonizarea condiţiilor specifice cu
exigenţele sociale.
De asemenea, progresul omenirii nu este posibil fără activitatea creatoare, teoretică sau practică
a oamenilor. Din acest motiv este firesc ca activitatea creatoare să fie considerată ca forma cea mai
înaltă a acţiunilor omeneşti.
Creativitatea este o capacitate complexă ce ţine de personalitate şi este constituită dintr-o
constelaţie de factori care favorizează obţinerea unor produse originale. Privită în acest fel, creativitatea
este o capacitate generală, proprie tuturor copiilor. În limita dezvoltării normale, fiecare dispune, într-o
măsură mai mare sau mai mică, de un potenţial creator. Diferenţele se exprimă prin intensitatea cu care
se manifestă acest potenţial şi prin domeniul în care se afirmă. Principalii factori în funcţie de care se
apreciază nivelul creativităţii sunt: originalitatea, flexibilitatea şi fluenţa gândirii.
În funcţie de aceşti factori, dascălul poate estima nivelul de creativitate al copiilor şi totodată,
poate stimula dezvoltarea ei.
Parteneriatul educaţional urmăreşte transformarea reală a copiilor în actori principali ai
demersului educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio-
contemporană.
Astfel, am considerat că este necesar să dezvoltăm potenţialul creator al elevilor, să le stimulăm
aptitudinile, nu numai prin activităţile de la clasă, ci printr-un proiect educaţional care să le permită să
abordeze sarcini de lucru incitante, neconvenţionale, care să facă apel la imaginaţie şi la posibilităţile
lor creative, să le stimuleze curiozitatea, spiritul critic şi de observaţie şi, foarte important, să - i
încurajeze să-şi depăşească timiditatea, teama de a nu greşi.
Am ales să desfăşurăm acest proiect „Magia matematicii” deoarece copiii sunt dornici să
înveţe lucruri şi tehnici noi din paleta variată a educaţiei .
Organizarea unor activităţi comune va dezvolta spiritul critic şi autocritic al elevilor precum şi
capacităţile de relaţionare la nivelul grupurilor.
Argumentarea proiectului propus
• Prezentul proiect îşi propune încurajarea elevilor în studiul matematicii;
• Dialog şi contacte între elevii şcolilor implicate în proiect;
• Ajută la integrarea noilor tehnologii în programa şcolară.

1
Puncte tari:
• Lucrul cu personalităţi în devenire;
• Interesul elevilor pentru gândirea logică şi problematizare;
• Originalitatea tematicii în aria diversificată a concursurilor şcolare;
• Adresabilitatea directă şi nediscriminatorie a grupului-ţintă;
DESCRIEREA PROIECTULUI:
Scop:
• Organizarea unui program de activităţi curriculare şi extracurriculare comune în care
să fie incluse activităţi stimulative pentru elevii şcolilor implicate în proiect;
• Îmbunătăţirea calităţii actului educativ.
Obiective:
• 01 - încurajarea şi stimularea elevilor în studiul matematicii;
• 02 – implicarea mai multe discipline (Cross-curicular);
• 03 -asigurarea caracterului novator;
• 04-dezvoltarea abilităţilor de comunicare, a capacităţii de înţelegere şi transmitere a
intenţiilor, a gândurilor şi a sentimentelor, prin limbaj literar, plastic şi artistic;
• 05-dezvoltarea relaţiilor de colaborare între şcoli;
• 06-dezvoltarea capacităţilor de operare cu sistemul electronic.
Activităţi:
• „La început...”-lansarea proiectului;
• „Călătorie în ţara numerelor- Numeria”-concurs de compuneri;
• „Matematică aplicată-Poligonia”-concurs de desene;
• Concurs „Matematica prin joc”- compunerea şi rezolvarea unor probleme
matematice aplicativ-distractive;
• Revista „Magia matematicii”-spectacol cu ocazia lansării revistei;
• „La final...”
Rezultate aşteptate în urma derulării proiectului:
• Evidenţierea conexiunilor dintre matematică şi alte domenii;
• Abordarea matematicii dintr-o altă perspectivă decât cea clasică;
• Dezvoltarea spiritului de echipă;
• Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de
expoziţii şi publicarea revistei;
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.
Impactul asupra grupului-ţintă:
1. PRIVIND COPIII
- îmbunătăţirea performanţelor matematice prin însuşirea unor tehnici noi şi variate;
- ilustrarea temelor prin tehnici variate;
- dezvoltarea spiritului de echipă şi a capacităţilor de relaţionare.
2. PRIVIND CADRELE DIDACTICE
- familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru
matematică de la vârstele mici până la adolescenţă.
- abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional
care să motiveze copilul în cadrul procesului instructiv –educativ.

2
3. PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE
- conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii
privind necesitatea formării şi dezvoltării interesului pentru matematică;
- implicarea părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii;
- implicarea autorităţilor locale şi a altor factori în vederea susţinerii financiare a
proiectului.

Educaţia estetică este o componentă importantă în dezvoltarea personalităţii, iar în cadrul


acestui proiect, ea se realizează prin educaţia muzicală, prin graţia dansului, prin educaţia plastică,
literară, pornindu-se de la ideea că arta acţionează asupra tuturor componentelor personalităţii elevului,
îl ajută să-şi îmbogăţească cunoştinţele, să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, să-şi dezvolte gândirea
şi sensibilitatea, îi influenţează pozitiv trăsăturile de caracter.

Implicarea elevilor a fost totală şi entuziastă. Ei au reuşit să realizeze o hartă de mari


dimensiuni a Numeriei cu vecinii săi Poligonia şi Poliedria. Au compus un imn naţional pentru această
ţară, au realizat un drapel.Elevii au prezentat importanţa unor numere, un scurt istoric, proprietăţi şi
curiozităţi legate de acestea. Au personalizat numerele. Interesantele prezentări ale numerelor au fost
însoţite de momente de dans: „Dansul numerelor” sau de poezie „ Adevărul şi realul” de Nichita
Stănescu, gustate din plin de participanţi.

Imagini din cadrul proiectului „Magia matematicii”

3
Educaţia îl ajută pe copil să-şi cucerească personalitatea care reprezintă ansamblul dispoziţiilor
fizice, afective, intelectuale şi social-caracteriale prin care o fiinţă se defineşte şi se exprimă printre
semenii săi.

S-ar putea să vă placă și