Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI ALBA


ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOPADEA NOUĂ
517395 LOPADEA NOUĂ Nr. 60 – ROMÂNIA
TEL/FAX. 0040/258/875200 Email: sclopadeanoua@yahoo.com

Anexă Fișa de avizare a proiectului de CDȘ


AVIZAT,

Inspector școlar,

FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL


Avizul unității de învățământ:
Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Lopadea Nouă
Denumirea opţionalului: ENGLISH THROUGH SHORT STORIES, SONGS, POEMS AND
GAMES
Plan cadru aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ..................................
Tipul: OPȚIONAL NOU
Grupa: CLASA III, IV / STRUCTURA CIUGUZEL
Durata: 2 SEMESTRE
Număr de ore pe săptămână: 1 oră
Autorul: Prof. MATEI AMALIA PETRONELA
Abilitatea pentru susţinerea cursului: PROFESOR

CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE


DA NU DA, cu recomandare
I. Respectarea structurii standard a programei
Argument DA
Competenţe specifice DA
Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare DA
obiectiv)
Conţinuturi DA
Modalităţi de evaluare DA
Valori și atitudini DA
II. Bibliografie DA
III. Elemente de calitate
Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor DA
Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu DA
nevoile comunităţii
Conţinutul argumentului DA
- oportunitatea opţionalului DA
- realismul în raport cu resursele disponibile DA
Corelarea competenţelor cu activităţile de învăţare DA
Corelarea competenţelor cu unităţile de conţinut DA
Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic DA
propus

Avizul Comisiei de Curriculul din unitate: (DA/DA, cu recomandări, NU)


Avizul C.A. Nr. ................... din ......................................
Director,
ENGLISH THROUGH SHORT STORIES, SONGS, POEMS
AND GAMES

Aria curriculară: Limbă și comunicare

Grupa: Clasa III, IV

Durata: anul școlar 2021-2022

Nr. Ore pe săptămână: 1 oră

Instituția de învățământ: Școala Gimnazială Lopadea Nouă, Structura Ciuguzel

Propunător: Prof. Matei Amalia Petronela


I. ARGUMENT

Limba englezã este limba științei și tehnicii și, în condițiile dezvoltãrii rapide a acestora,
studiul limbii engleze a devenit o cerințã de necontestat a societãții în care trãim.
Alegerea acestui curs opțional a plecat de la ideea că jocurile care implică o comunicare
verbală reprezintă o modalitate deosebită de a însufleți orele de limba engleză, mai ales la elevii de
clasa I. De asemenea, cântecele pot fi utilizate atât ca prezentare a elementelor de limbă, cât și ca
exersare a lor. Prin intermediul poveştilor, jocurilor, concursurilor, poeziilor, cântecelor şi
dialogurilor minimale, elevii îşi vor îmbogăţi vocabularul şi îşi vor dezvolta capacităţile de ascultare,
vorbire şi scriere în această limbă. Deși copiii învață o limbă străină mult mai rapid decât adulții, ei
nu învață prin intermediul metodelor tradiționale de predare. Prin activități distractive copiii pot
învăța engleza mai bine, deoarece învățarea devine un mecanism natural pentru ei, câtă vreme aceste
activități nu îi fac să fie conștienți de faptul că ei învață o limbă străină.
Elevii și pãrinții lor sunt interesați de alegerea unor școli care promoveazã studiul limbii
engleze de la cea mai micã vârstã, aceasta și datoritã dorinței de respectare a continuitãții studiului
început încã din învãțãmântul preșcolar. Respectarea principiului continuitãții învãțãrii, desenele
animate, cântecele și filmele în limba englezã îndrãgite de copii, programele de calculator ce
utilizeazã limba englezã- sunt doar câteva din argumentele ce susțin ideea introducerii unui opțional
de limba englezã începând cu clasa pregătitoare
Activităţile proiectate sunt menite să-i plaseze pe elevi în situaţii de comunicare similare
celor din viaţa reală, stimulându-le astfel dorința de a interacţiona verbal cu cei din jur şi totodată
încrederea în sine. Respectând particularitãțile de vârstã și individuale, opționalul ENGLISH
THROUGH SHORT STORIES, SONGS, POEMS AND GAMES este centrat pe activitãțile de
bazã ale școlarului mic: cântecul, poezia și jocul, folosirea acestor fiind principalul motiv pentru care
atmosfera de lucru este relaxantã și plãcutã.
Acest curs urmăreşte să trezească interesul şi plăcerea elevilor pentru limba engleză, să le
dezvolte capacitatea de a exprima mesaje simple în această limbă, precum şi spiritul de observaţie,
gândirea reproductivă şi creativă. Prin urmare, prin povești, jocuri, concursuri, poezii, cântece și
dialoguri minimale, elevii vor dobândi o atitudine mai degajată şi mai sigură ca vorbitori în general
şi ca vorbitori de limba engleză în particular.
II. DETALIERI DE CONȚINUT

CLASA A III-A

ENGLISH THROUGH SHORT STORIES, SONGS, POEMS AND GAMES


Nr. Obiective cadru Obiective de referinţă Activităţi de Modalităţ
crt. învăţare de evaluar
1. Dezvoltarea capacităţii 1.1 sã recunoascã și sã pronunțe sunetele Exerciții de pronunție Observaţie
de receptare orală specifice limbii engleze Recitare de poezii directă
1.2 sã deducã unele cuvinte simple din Interpretarea unor
context cântece
1.3 sã rãspundã prompt la comenzi Exerciții de tip
1.4 sa confirme intelegerea unor adevãrat/fals
instructiuni de orientare in spatiu Activitatãți de Exerciţii
confirmare a rãspunsului
corect
2. Dezvoltarea capacităţii 2.1 sã descrie obiecte și persoane Desenarea unor obiecte
de exprimare orală 2.2 sã rosteascã enunțuri afirmative, dupã descriere Teste
negative, exclamative și interogative cu Participare la dialog
intonația corespunzãtoare mini-dialog in
2.3 sã exprime relatãri simple grup/perechi
2.4 sã raspundã la întrebãri simple și sã Activitãți de grup
formuleze întrebãri simple Mini-proiect Dialoguri
Repetiție dupã modelul
audio
Alcãtuire de propoziții
Dezvoltarea capacităţii 3.1 sã desprindã informații dintr-un text Reconstituire de povești Proiecte
3. simplu scris
de receptare a dupã modelul vizual,
mesajului scris audio
Utilizare de flash-card-
uri
Concursuri
Dramatizarea unor
Dezvoltarea atitudinilor 4.1 să manifeste curiozitate pentru povești
4. obiceiuri şi tradiţii anglo-saxone
de empatie culturală şi Jocuri
intelectuală Jocuri de rol
Dramatizãri Serbãri
școlare

CONȚINUTURILE ÎNVĂȚĂRII

1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
 copilul despre sine (nume, sex, vârstã, adresã, naționalitate, însușiri fizice și morale, pãrțile
corpului, îmbrãcãminte, jocuri)
 școala (obiecte specifice, orar, încãperi, activitãți)
 familia (membrii familiei, ocupații, sãrbãtori în familie)
 casa (încãperi, mobilã)
 animale (denumire și caracteristici)
 vremea (anotimpuri, caracteristici climatice)
 lumea fantasticã (personaje de basm/desen animat/ film)
 activitãți (momentele zilei, zilele sãptãmânii, lunile anului, activitãți curente)
 timpul liber (nume și prenume tipice, nume de orașe, cântece, basme, poezii)

2. ACTE DE VORBIRE
 a saluta şi a răspunde la salut
 a se prezenta şi a prezenta pe cineva
 a identifica elemente din universul familiar
 a descrie persoane, animale, locuri
 a localiza persoane, obiecte, acţiuni
 a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
 a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
 a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
 a da instrucţiuni
 a exprima posesia
 a descrie acțiuni
 a face o urare
 a se scuza/a rãspunde la scuze
 a cere/ a oferi ajutorul
 a exprima capacitatea fizicã sau mentalã

3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICÃRII

I.Gramaticã

Substantivul (numărul singular/ plural)


Articolul (a/ an; the)
Pronumele personal în nominativ
Adjectivul calificativ
posesiv singular și plural
demonstrativ singular și plural
Numeralul cardinal (1-12)
Verbul to be, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
to have, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
can
have/has got
structuri specifice: there is/ there are
imperativul
timpul prezent simplu (forma afirmativă)
timpul prezent continuu (forma afirmativă)
Adverbe de timp (now, every day)
Prepoziţii de loc (in, on, near, under, to)
Conjuncţii uzuale (and, but, or)

II. Lexic
150-200 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative).
BIBLIOGRAFIE

1. Mihaela Chilărescu,Reghina Dascăl, Felicia Ercuţo, Constantin Paidos, Limba


engleză,clasa aII- a, Institutul European, Iaşi, 2000
2. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur,2006
3. Jenny Dooley, Virginia Evans, Happy Hearts, Express Publishing, 2009
4. Gray, Elizabeth, Evans, Virginia, Welcome, Starter A, Express Publishing, 2005
5. Graham, Carolyn, Picture Dictionary with Songs and Chants, Longman, 2003
6. Ionescu, Cristina, My First Dictionary, Aramis, 1998
7. Dakin, Julian, Songs and Rhymes, Longman, 1997
8. Gray, Elizabeth, The Express Picture Dictionary, Express Publishing, 2003
9. Lungu, Iuliana, A teaching practical guide for primary teachers of English, Cartea
Universitară, 2003
10. http://www.teachingenglishgames.com/eslsongs.htm
11. http://supersimplelearning.com
CLASA A IV-A

ENGLISH THROUGH SHORT STORIES, SONGS, POEMS AND GAMES


Nr. Obiective cadru Obiective de referinţă Activităţi de Modalităţ
crt. învăţare de evaluar
1. Dezvoltarea capacităţii 1.1 sã recunoascã și sã pronunțe sunetele Exerciții de pronunție Observaţie
de receptare orală specifice limbii engleze Recitare de poezii directă
1.2 sã deducã unele cuvinte simple din Interpretarea unor
context cântece
1.3 sã rãspundã prompt la comenzi Exerciții de tip
1.4 sa confirme intelegerea unor adevãrat/fals
instructiuni de orientare in spatiu Activitatãți de Exerciţii
confirmare a rãspunsului
corect
2. Dezvoltarea capacităţii 2.1 sã descrie obiecte și persoane Desenarea unor obiecte
de exprimare orală 2.2 sã rosteascã enunțuri afirmative, dupã descriere Teste
negative, exclamative și interogative cu Participare la dialog
intonația corespunzãtoare mini-dialog in
2.3 sã exprime relatãri simple grup/perechi
2.4 sã raspundã la întrebãri simple și sã Activitãți de grup
formuleze întrebãri simple Mini-proiect Dialoguri
Repetiție dupã modelul
audio
Alcãtuire de propoziții
Dezvoltarea capacităţii 3.1 sã desprindã informații dintr-un text Reconstituire de povești Proiecte
3. simplu scris
de receptare a dupã modelul vizual,
mesajului scris 3.2 Identificarea semnifiației globale a audio
unui text simplu Utilizare de flash-card-
3.3 Descifrarea unor mesaje simple uri
familiare primite de la colegi, profesor Concursuri
Dramatizarea unor
povești
Jocuri
4. Dezvoltarea atitudinilor 4.1 să manifeste curiozitate pentru Jocuri de rol
de empatie culturală şi obiceiuri şi tradiţii anglo-saxone Dramatizãri Serbãri
intelectuală 4.2 Redactarea unui mesaj simplu către
școlare
un coleg

CONȚINUTURILE ÎNVÃȚÃRII

1.ORGANIZAREA TEMATICÃ
 copilul despre sine (nume, sex, vârstã, adresã, naționalitate, însușiri fizice și morale, pãrțile
corpului, îmbrãcãminte, jocuri)
 școala (obiecte specifice, orar, încãperi, activitãți)
 familia (membrii familiei, ocupații, sãrbãtori în familie)
 casa (încãperi, mobilã)
 animale (denumire și caracteristici)
 vremea (anotimpuri, caracteristici climatice)
 lumea fantasticã (personaje de basm/desen animat/ film)
 activitãți (momentele zilei, zilele sãptãmânii, lunile anului, activitãți curente)
 timpul liber (nume și prenume tipice, nume de orașe, cântece, basme, poezii)
2. ACTE DE VORBIRE

 a saluta şi a răspunde la salut


 a se prezenta şi a prezenta pe cineva
 a identifica elemente din universul familiar
 a descrie persoane, animale, locuri
 a localiza persoane, obiecte, acţiuni
 a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul înconjurător)
 a mulţumi şi a răspunde la mulţumiri
 a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
 a da instrucţiuni
 a exprima posesia
 a descrie acțiuni
 a face o urare
 a se scuza/a rãspunde la scuze
 a cere/ a oferi ajutorul
 a exprima capacitatea fizicã sau mentalã

3. ELEMENTE DE CONSTRUCȚIE A COMUNICÃRII

I.Gramaticã

Substantivul (numărul singular/ plural)


Articolul (a/ an; the)
Pronumele personal în nominativ
Adjectivul calificativ
posesiv singular și plural
demonstrativ singular și plural
Numeralul cardinal (1-12)
Verbul to be, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
to have, timpul prezent (afirmativ, negativ, interogativ)
can
have/has got
structuri specifice: there is/ there are
imperativul
timpul prezent simplu (forma afirmativă)
timpul prezent continuu (forma afirmativă)
Adverbe de timp (now, every day)
Prepoziţii de loc (in, on, near, under, to)
Conjuncţii uzuale (and, but, or)

II. Lexic
150-200 unităţi lexicale (cuvinte, sintagme corespunzătoare realizării funcţiilor comunicative).
BIBLIOGRAFIE

1. Ghid metodologic pentru disciplinele opţionale, D&G Editur,2006


2. Jenny Dooley, Virginia Evans, Happy Hearts, Express Publishing, 2009
3. Gray, Elizabeth, Evans, Virginia, Welcome, Starter B, Express Publishing, 2005
4. Lungu, Iuliana, A teaching practical guide for primary teachers of English, Cartea
Universitară, 2003
5. Graham, Carolyn, Picture Dictionary with Songs and Chants, Longman, 2003
6. Ionescu, Cristina, My First Dictionary, Aramis, 1998
7. Dakin, Julian, Songs and Rhymes, Longman, 1997
8. Gray, Elizabeth, The Express Picture Dictionary, Express Publishing, 2003
9. http://www.teachingenglishgames.com/eslsongs.htm
10. http://supersimplelearning.com

S-ar putea să vă placă și