Sunteți pe pagina 1din 116

PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII


ŞTINŢIFICE

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA


ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

PLAN DE ACŢIUNE AL ŞCOLII


- PAS-

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”


TÂRGOVISTE

__________________
2019 - 2023
___________
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 1
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

COLECTIVUL DE ELABORARE:

Dir. Șeran Elena Director


Prof. Bucura Cristina Coordonator
Prof. Pana Alexandru Membru
Prof. Dan Alina Membru
Prof. Popa Corina Membru
Prof. Stoica Monica Membru

PARTENERI SOCIALI:
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI DÂMBOVIŢA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ DÂMBOVIŢA
DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ DÂMBOVIŢA
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DÂMBOVIŢA

APROBAT AVIZAT

Inspectoratul Şcolar Judeţean Comitetul Local de Dezvoltare a


DÂMBOVIŢA Parteneriatului Social pentru
Inspector Şcolar General, Formarea Profesională DÂMBOVIŢA
Prof. Ion Sorin Preşedinte,
_________________________

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 2


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

CUPRINS

Partea I. Contextul
1.1. Misiunea si viziunea scolii pag 4
1.2. Profilul scolii pag 4
1.3. Analiza rezultatelor din anul şcolar trecut pag 7
1.4. Context naţional pag 13
1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local pag 16

Partea a II-a – Analiza nevoilor pag 19


2.1. Analiza mediului extern pag 19
2.2. Analiza mediului intern pag 32
2.3. Analiza SWOT pag 37
2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare pag 38
2.5. Etapizare 2018-2021 pag 40

Partea a III-a –Planul operaţional pag 44


3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii pag 45
3.2. Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele) pag 45
3.3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 pag 57
3.4. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu
alţi factori interesaţi pag 58
3.5. Planul de dezvoltare profesională a personalului pag 61
3.6. Finanţarea planului pag 63

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare pag 64


4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea
elaborării planului pag 64
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului pag 64

Anexe pag 73

Glosar termeni specifici pag 95

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 3


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

PARTEA I – CONTEXTUL
1.1. Misiunea si viziunea scolii
1.2. Profilul scolii
1.3. Analiza rezultatelor din anul şcolar trecut
1.4. Context naţional
1.5. Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local.
1.6. Ținte strategice
1.7. Opțiuni strategice
1.8. Rezultate așteptate pe termen mediu și lung

1.1. MISIUNEA ŞI VIZIUNEA ŞCOLII


Misiunea şcolii:

Liceul Tehnologic „Spiru Haret”- Târgovişte acordă sprijin tinerilor din zona judeţului
Dâmboviţa, oferind posibilitatea elevilor de a avea o cultură generală aptă să devină
fundamentul oricărei specializări, la standardele UE, de a-şi însuşi elementele de bază ale
unei meserii şi de a se putea adapta uşor în procesul de reconversie profesională (trăsătura
a economiei actuale). Şcoală noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de
educaţie, indiferent de etnie, religie, vârstă şi gen.

Viziunea şcolii:

”Şcoala noastră îţi da o şansă: de a reuşi prin tine însuţi.”

1.2. PROFILUL ŞCOLII


Scurt istoric
Liceul Tehnologic "Spiru Haret” este situat în zona de nord a municipiului Târgovişte.
S-a înfiinţat ca liceu pedagogic în anul 1968 şi a suferit o serie de transformări în
ceea ce priveşte profilul: în 1982 a devenit liceu industrial şcolarizând elevi în specialităţile
„materiale de construcţii” şi „industrie uşoară”, iar în anul 1994 a devenit Grupul Şcolar
Electrotehnic având drept scop pregătirea muncitorilor calificaţi în meseria de electrician. Din
anul şcolar 2000-2001 a purtat denumirea de Grup Şcolar Electrotehnic „Spiru Haret”,
pregătind elevi în filiera teoretică, vocaţională şi tehnologică. Titulatura actuală este valabilă
începând cu anul școlar 2012-2014, ca urmare a restructurării rețelei școlare a județului.
Şcoala noastră asigură pregătirea tinerilor în diverse domenii de calificare:
 electric,
 electromecanic,
 electronică şi automatizări,
 estetica şi igiena corpului omenesc,
 industrie textilă şi pielărie,
 sănătate şi asistenţă pedagogică,
 informatică,
prin:
 liceu – zi,
 învățământ profesional cu durata de trei ani;
 şcoala postliceală:
 sanitară (care funcţionează în cadrul liceului din anul 2003-2004, pregătind
tinerii în specializările: Asistent medical generalist şi Asistent medical de
farmacie)

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 4


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

 domeniul Informatică cu specializarea Administrator reţele locale şi de


comunicaţii (fără taxă).

Resurse materiale
Şcoala beneficiază de 2 corpuri de clădire cu:
 34 săli de clasă;
 10 laboratoare şi cabinete (biologie - 1, chimie - 1, electrotehnică –1, electronică –
1, fizică – 1, informatică – 3 dotate cu trei reţele conectate la reţeaua Internet,
mecanică – 1; industrie textilă şi pielărie – 1);
 9 ateliere de instruire practică (electrotehnică – 1, electromecanică – 1, electronică
– 1, mecanică – 1, industrie textilă şi pielărie – 4, estetica și igiena corpului
omenesc - 1);
 anexe cabinete și laboratoare ;
 cabinet de Protecţia muncii;
 cabinet de Asigurare a calităţii;
 cabinet de Asistenţă psihopedagogică;
 cabinet medical;
 sală de nursing;
 o bibliotecă cu 13 749 volume şi număr elevi cu fişe de cititori (inclusiv cadre
didactice) - 724;
 sală de lectură dotată cu calculatoare, videotecă, radiocasetofon, TV;
 spaţii pentru personalul de conducere – 2, contabilitate – 1, didactic auxiliar – 2;
 sală de sport dotată corespunzător;
 teren de sport;
 săli arhivă documente şcolare – 2;
 spaţii de informare şi prezentare a elevilor (vitrine şi panouri);
 anexe pentru personalul de întreţinere şi magazii pentru depozitarea produselor de
curăţenie.
Suprafaţă şcoală: 5602 mp corespunzătoare celor două corpuri de clădire.
Suprafaţa sălii de sport: 1110 mp
Prin programul multianual Phare TVET școala a fost dotată cu echipamente
didactice specific domeniilor electric, electronică automatizări, mecanică, industrie textilă
pielărie.

Resursele umane
Şcoala dispune în anul şcolar 2019-2020 de :
 40,28 norme, repartizate pe nivele de învățământ astfel
- Liceu- zi- 10,14 norme
- Școala Postliceală - buget- 15,7 norme
- Școala Postliceală –taxă- 6,14 norme
- Învăţământ profesional- 8,3 norme
Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, din punct de vedere numeric este:
 48 cadre didactice:
- Liceu-zi- 15 cadre didactice
- Școala Postliceală-Buget- 20 cadre didactice
- Școala Postliceală –Taxă- 7 cadre didactice
- Învăţământ profesional-6 cadre didactice
 5 posturi personal didactic auxiliar;
 8,5 posturi personal nedidactic;

Resurse financiare
Finanţarea activităţilor este realizată cu sume provenind din două surse:
- bugetul de stat;
- bugetul local;
- bugetul Comisiei Europene prin intermediul programului Erasmus+;

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 5


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

- surse extrabugetare (închirieri de spaţii, taxe şcoala postliceală, sponsorizări).


Sumele provenite din sursele extrabugetare au fost utilizate pentru:
 organizarea de acţiuni cu caracter educativ pentru elevi (editarea revistei scolii,
activităţi cultural-artistice, organizarea zilelor scolii, sesiuni de comunicări ştiinţifice);
 procurarea de material didactic (hărţi, cărţi pentru biblioteca scolii, table magnetice);
 premierea elevilor cu rezultate bune la învăţătură şi a cadrelor didactice cu rezultate
notabile în activitatea didactică;

Oferta de formare profesională pe niveluri de învăţământ şi profiluri:

Pregătirea elevilor în şcoala noastră, în anul şcolar 2019-2020, se realizează pe


următoarele trasee:

LICEU

Filiera tehnologică, profil tehnic


Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea IX X XI XII

Filiera tehnologică, profil servicii

Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea IX X XI XII

Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor- Stilist - - 1 1

Filiera vocaţională, profil sportiv


IX X XI XII
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea
Sportiv/ Instructor sportiv -Fotbal 1 1 1 -
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea I II III
Industrie textilă-pielărie/ Tehnician designer vestimentar 1 1 -
Estetica si igiena corpului omenesc/Coafor-Frizer-Manichiurist-
2 2 1
Pedichiurist

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE STAT


Pregătirea de bază
Calificarea
în domeniul I II III

Asistent medical generalist (fără taxă) 3 3 2


SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ
PEDAGOGICĂ Asistent medical generalist (cu taxă) - 1 2

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 6


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Experienţa în derularea de proiecte, parteneriate şi activităţi de cooperare europeană:

Școala a fost cuprinsă în programul multianual PHARE TVET 2001 – 2003, când a
beneficiat de reabilitarea celor două corpuri de clădire și a fost dotată cu echipamente
didactice pentru domeniile electric, electronică automatizări, mecanică, industrie textilă
pielărie și de o rețea de calculatoare.

În învăţământul TVET s-au creat o serie de reţele tematice :

 Reţea tematica între şcolile PHARE TVET 2001 – 2003 – Grup Şcolar Transporturi
Auto Târgovişte, Grup Şcolar Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, Grup Şcolar
Electrotehnic „Spiru Haret” Târgovişte, Grup Şcolar Agricol Nucet, Grup Şcolar
Agricol Dr. C. Angelescu Găeşti organizată în jurul centrului de resurse ca şcoală
coordonatoare: Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte.
 Reţele între şcolile PHARE 2001 – 2003 şi 2004 – 2006 pentru cele 6 unităţi de
învăţământ din judeţ cuprinse in proiectul PHARE TVET 2001 şi cele 50 unităţi de
învăţământ (mediul rural) din proiecte PHARE TVET 2003 din regiune, organizate în
jurul şcolilor coordonatoare: Grup Şcolar Transporturi Auto Târgovişte, Grup Şcolar
Construcţii „Nicolae Mihăescu” Târgovişte, Grup Şcolar Electrotehnic Spiru Haret
Târgovişte, Grup Şcolar Agricol Nucet, Grup Şcolar Agricol Dr. C. Angelescu Găeşti.
 Reţele locale active create în jurul unor şcoli coordonatoare din regiune (17 –
Dâmboviţa)
 Reţele organizate în alte scopuri – monitorizarea asigurării calităţii în unităţile de
învăţământ de către centrul de resurse – şcoli PHARE TVET 2001 – 2003;
monitorizarea dezvoltării de parteneriate pe domenii de calificare în unităţile de
învăţământ de către centrele de resurse – şcoli PHARE TVET 2001 – 2003, şcoli
PHARE TVET 2004 – 2006, şansa a-II-a.
 Reţele organizate în scopul planificării ofertei educaţionale şi monitorizării asigurării
calităţii de către şcolile PHARE TVET 2001 – 2003 şi cele 38 unităţi cu învăţământ
TVET.

Începând cu anul 2015, unitatea de învăţământ beneficiază de o finanţare în valoare


totală de 27450.00 euro, prin programul Erasmus+, conform contractului nr. 2015-1-TR01-
KA219-021917_2, derulat în perioada 2015-2017, prin intermediul căruia se va implementa
un parteneriat strategic, axa prioritară KA2, domeniul şcolar. Începând cu anul 2018 școala
beneficiază de finanțare guvernamentală prin proiectul ROSE, subproiectul SMART
LEARNING-soluția pentru progres!, aprobat pentru o finanțare de 456.251 lei.

1.3 ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR


TRECUT
Dezvoltarea bazei materiale (Sursa:Serviciul contabilitate)

Starea fizică a clădirilor

Corpul principal al școlii este în stare fizică relativ buna dar necesită lucrări de
reparații ale instalațiilor de încălzire. Al doilea corp de clădire este dat în conservare.
Școala dispune de autorizaţie sanitară de funcţionare şi de autorizaţie din partea
Grupului de Pompieri „Basarabi” Dâmbovița pentru ambele corpuri de clădire.

Situaţia dotării cu calculatoare şi alte echipamente de instruire.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 7


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

În procesul de instruire se utilizează trei laboratoare de informatică, laboratoarele de


electronică, electrotehnică, mecanică, textile, biologie în care se găsesc echipamente de
specialitate. Calculatoare mai sunt amplasate și în cancelarie, atelierul de electronică și
bibliotecă – pentru uzul cadrelor didactice și elevilor – dar și în secretariat, contabilitate și
casierie – pentru buna desfășurare a activității acestor compartimente.

Asigurarea internă a calităţii

La nivelul unității școlare au fost înteprinse o serie de măsuri în vederea dezvoltării


sistemului de management al calității, respectiv pentru asigurarea calității programelor de
învățare și promovarea îmbunătățirii continue:
 Alcătuirea unui plan de acțiune pe baza planului de îmbunătățire propus ;
 Elaborarea de proceduri care să definească acțiunile desfășurare în cadrul instituției;
 Utilizarea mijloacelor specifice măsurării performanței: Benchmarking, modelul pentru
masurarea excelentei performanțe Baldrige, modelul pentru măsurarea excelentei
performanțe EFQM (European Fondation Quality Management), tabloul de bord, fișe
privind monitorizarea performanței, fișe pentru definirea valorii adăugate, tipizate
folosite în procesul instructiv-educativ etc;
 Monitorizarea tuturor acțiunilor în vederea îmbunătățirii;
 Stabilirea căilor de acțiune: formare echipe, stabilire ținte strategice, obiective,
definire acțiuni, termene, responsabilități și rezultate asteptate;
 Monitorizarea indicatorilor de performanță;
 Corelarea la nivelul instituției a documentelor de proiectare managerială :
1. Intocmirea planului managerial al unității și planurilor operaționale, consultarea
Planului de Acțiune al Școlii (PAS), Planul Local de Acțiune (PLAI), Planul
Regional de Acțiune (PRAI);
2. Intocmirea planurilor manageriale la nivel de catedre metodice, definirea
planurilor operaționale (de acțiune);
3. Monitorizarea îndeplinirii acțiunilor conform obiectivelor ;
4. Propuneri de îmbunătățire (ciclu repetitiv);
 Culegerea dovezilor/ rezultate ale evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite;
 Intocmirea rapoartelor de monitorizare periodică (o data la trei luni) și a raportului
anual de autoevaluare; stabilirea planului de îmbunătățire pentru anul școlar urmator
 Dezvoltarea manualului calității și a regulamentului de funcționare CEAC .

Consiliul elevilor se întrunește lunar și este un organism format dintr-un grup de elevi, alesi in
mod democratic, al caror rol este să reflecte interesele celorlalți elevi din școala. Elevul se
află în centrul tuturor activităților întreprinse în acest sens iar ei sunt conștienți de
responsabilitățile ce le revin pentru îmbunătățirea calității.
Printre scopurile avute în vedere pentru asigurarea calității se menționează:
 Dezvoltarea sistemului de management al calității;
 Imbunatatirea activității comisiei CEAC;
 Promovrea instrumentelor specifice măsurarii performanței;
 Inițierea de programe de formare;
 Continuarea utilizării chestionarelor, anchetelor CEAC;
 Promovarea și valorificarea exemplelor de buna practică;
 Utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ ;
 Incadrarea în rețeaua școlară prin integrarea priorităților naționale în cadrul țintelor
strategice instituționale;

Rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat 2020:

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 8


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020

 Examenul de Bacalaureat național – sesiunea iunie-iulie 2020

Înscriși - 50
Prezenți – 44 (88%)
Eliminați – 0 (0%)
Reușiți – 15 (34,09%)
Rezultate finale după contestații
Prezenți Absenți Medii Elimi- Nr. Rata
nați reușiti Promova-
re
Înscriș 1.00- 5.00 - 6.00 - 7.00 8.00 - 9.00- 10
i 4.99 5.99 6.99 - 8.99 9.99
7.99
2020 50 44 6 4(82, 5(17, 9(60 3(20 3(20% 0 0 0 15 34,09%
(88%) (12% 46%) 24%) %) %) ) (34,09%)
)
2019 56 32 24 24 1 4 2 1 0 0 0 7 21,88%
(57,14 (42,8 (96% (4%) (57,1 (28, (14,29 (21,88%)
%) 6%) ) 4%) 57 %)
%)

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat


Forma de invatamant

Tipul probei (obligatoriu sau

Fel examinare (scris,

Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note


Initiala probei

competențe)
la alegere)

Numar Numar
de candidati Numar
Disciplina candid
candidati neper-
elimin
respinsi zentati
5 - 5.99 9-
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99
Incepator 9.99 10 Admis
Calif. Mediu Av ansat Experim.

0
Zi Obligatorie A) Limba română Competențe 50 50 (100%) 0 (0%) 29 (58%) 16 (32%) 5 (10%) 0 (0%) (0%) 23 (46%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0
0
Seral Obligatorie A) Limba română Competențe 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
30 0 24
TOTAL proba A) 51 51 (100% ) 0 (0% ) (58,82% ) 16 (31,37% ) 5 (9,8% ) 0 (0% ) (0% ) (47,06% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0%
37 0 16
Zi Obligatorie C) Limba engleză Competențe 37 37 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) (0%) (43,24%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
37 0 16
TOTAL proba C) 37 37 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (100% ) (0% ) (43,24% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0%
13 0 6
Zi Obligatorie C) Limba franceză Competențe 13 13 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) (0%) (46,15%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
1 0
Seral Obligatorie C) Limba franceză Competențe 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (100%) (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
14 0
TOTAL proba C) 14 14 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (100% ) (0% ) 7 (50% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0%
Competențe 5 0
Zi Obligatorie D) digitale Competențe 50 50 (100%) 18 (36%) 13 (26%) 10 (20%) 4 (8%) (10%) (0%) 22 (44%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
Competențe 0
Seral Obligatorie D) digitale Competențe 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
19 13 4 5 0 23
TOTAL proba D) 51 51 (100% ) (37,25% ) (25,49% ) 10 (19,61% ) (7,84% ) (9,8% ) (0% ) (45,1% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0%
37 18 6 0 12 10
Zi Obligatorie E)a) Limba română Scris 50 (78,72%) (48,65%) 9 (24,32%) 4 (10,81%) (16,22%) 0 (0%) (0%) (32,43%) (21,28%) 3 (6%) 0 (0%
0
Seral Obligatorie E)a) Limba română Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 9


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

37 18 6 0 12 11
TOTAL proba E)a) 51 (77,08% ) (48,65% ) 9 (24,32% ) 4 (10,81% ) (16,22% ) 0 (0% ) (0% ) (32,43% ) (22,92% ) 3 (5,88% ) 0 (0%
23 18 0 12 7
Zi Obligatorie E)c) Istorie Scris 30 (76,67%) (78,26%) 1 (4,35%) 2 (8,7%) 2 (8,7%) 0 (0%) (0%) (52,17%) (23,33%) 0 (0%) 0 (0%
23 18 0 12 7
TOTAL proba E)c) 30 (76,67% ) (78,26% ) 1 (4,35% ) 2 (8,7% ) 2 (8,7% ) 0 (0% ) (0% ) (52,17% ) (23,33% ) 0 (0% ) 0 (0%
0 1
Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 20 9 (45%) 8 (88,89%) 1 (11,11%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) (11,11%) 11 (55%) 0 (0%) 0 (0%
0
Seral Obligatorie E)c) Matematică Scris 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
10 0 11
TOTAL proba E)c) 21 (47,62% ) 9 (90% ) 1 (10% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (0% ) 2 (20% ) (52,38% ) 0 (0% ) 0 (0%
0 1
Zi Alegere E)d) Biologie Scris 6 4 (80%) 2 (50%) 1 (25%) 1 (25%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 3 (75%) 1 (20%) (16,67%) 0 (0%
0
Seral Alegere E)d) Biologie Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%
0 2
TOTAL proba E)d) 7 4 (80% ) 2 (50% ) 1 (25% ) 1 (25% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (0% ) 3 (75% ) 1 (20% ) (28,57% ) 0 (0%
0
Zi Alegere E)d) Chimie Scris 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%
0
TOTAL proba E)d) 1 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 1 (100% ) 0 (0%
23 3 0 8 6
Zi Alegere E)d) Geografie Scris 30 (79,31%) 6 (26,09%) 8 (34,78%) 6 (26,09%) (13,04%) 0 (0%) (0%) (34,78%) (20,69%) 1 (3,33%) 0 (0%
23 3 0 8 6
TOTAL proba E)d) 30 (79,31% ) 6 (26,09% ) 8 (34,78% ) 6 (26,09% ) (13,04% ) 0 (0% ) (0% ) (34,78% ) (20,69% ) 1 (3,33% ) 0 (0%
4 0 1
Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 13 13 (100%) 4 (30,77%) 3 (23,08%) 2 (15,38%) (30,77%) 0 (0%) (0%) (7,69%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%
4 0 1
TOTAL proba E)d) 13 13 (100% ) 4 (30,77% ) 3 (23,08% ) 2 (15,38% ) (30,77% ) 0 (0% ) (0% ) (7,69% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0%

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat – august 2020

Nr. Nr. Din care cu m edii:


Form a de Nr Nr. Num ar de Din care cu m edii:
elevi elevi Nr. elevi
inva- elevi elevi candidati
nepre- elimi- reusiti
tam ant inscrisi prezenti respinsi
zentati nati <5 5 - 5.99 6 - 7 - 8 - 9 -
10
6.99 7.99 8.99 9.99
18 7 0 14 8 6 4 3 1 0 0 0
Zi 25 (72%) (28%) (0%) (77,78%) (57,14%) (42,86%) (22,22%) (75%) (25%) (0%) (0%) (0%)
0 0 0 0 0 0
Seral 0 0 (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)
Frecvență 0 0 0 0 0 0
redusă 0 0 (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) (0%) (0%) (0%) (0%) (0%)
18 7 0 14 8 6 4 3 1 0 0 0
TOTAL 25 (72%) (28%) (0%) (77,78%) (57,14%) (42,86%) (22,22%) (75%) (25%) (0%) (0%) (0%)

Situatia candidatilor la examenul de bacalaurea t – august 2020


Tipul probei (obligatoriu sau

Fel examinare (scris,


Forma de invatamant

Numar de
Candidati inscrisi

Candidati reusiti

Din care cu note candidati


Initiala probei

competențe)
la alegere)

respinsi
Numar Numar
Disciplina candidati candidati
neprezentati eliminati
5 - 5.99 6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99
Incepator 10 Admis
Mediu Av ansat Experim. -
Calif.

Limba
Zi Obligatorie A) română Competențe 25 25 (100%) 0 (0%) 18 (72%) 6 (24%) 1 (4%) 0 (0%) 0 (0%) 22 (88%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba A) 25 25 (100% ) 0 (0% ) 18 (72% ) 6 (24% ) 1 (4% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 22 (88% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% )
Limba 18
Zi Obligatorie C) engleză Competențe 21 21 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 21 (100%) 0 (0%) (85,71%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
18
TOTAL proba C) 21 21 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 21 (100% ) 0 (0% ) (85,71% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% )
Limba
Zi Obligatorie C) franceză Competențe 4 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 4 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba C) 4 4 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 4 (100% ) 0 (0% ) 4 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% )
Competențe
Zi Obligatorie D) digitale Competențe 25 25 (100%) 12 (48%) 4 (16%) 4 (16%) 2 (8%) 3 (12%) 0 (0%) 22 (88%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba D) 25 25 (100% ) 12 (48% ) 4 (16% ) 4 (16% ) 2 (8% ) 3 (12% ) 0 (0% ) 22 (88% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% )

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 10


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Limba 17 14 4
Zi Obligatorie E)a) română Scris 25 (80,95%) 12 (70,59%) 3 (17,65%) 1 (5,88%) 1 (5,88%) 0 (0%) 0 (0%) (82,35%) (19,05%) 4 (16%) 0 (0%)
17 14 4
TOTAL proba E)a) 25 (80,95% ) 12 (70,59% ) 3 (17,65% ) 1 (5,88% ) 1 (5,88% ) 0 (0% ) 0 (0% ) (82,35% ) (19,05% ) 4 (16% ) 0 (0% )
10 5
Zi Obligatorie E)c) Istorie Scris 17 (66,67%) 8 (80%) 1 (10%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 0 (0%) 7 (70%) (33,33%) 2 (11,76%) 0 (0%)
10 5
TOTAL proba E)c) 17 (66,67% ) 8 (80% ) 1 (10% ) 0 (0% ) 1 (10% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 7 (70% ) (33,33% ) 2 (11,76% ) 0 (0% )
2
Zi Obligatorie E)c) Matematică Scris 8 5 (71,43%) 4 (80%) 1 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 4 (80%) (28,57%) 1 (12,5%) 0 (0%)
2
TOTAL proba E)c) 8 5 (71,43% ) 4 (80% ) 1 (20% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 4 (80% ) (28,57% ) 1 (12,5% ) 0 (0% )

Zi Alegere E)d) Biologie Scris 3 1 (50%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (50%) 1 (33,33%) 0 (0%)

TOTAL proba E)d) 3 1 (50% ) 1 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 1 (50% ) 1 (33,33% ) 0 (0% )

Zi Alegere E)d) Geografie Scris 20 12 (75%) 4 (33,33%) 3 (25%) 4 (33,33%) 1 (8,33%) 0 (0%) 0 (0%) 9 (75%) 4 (25%) 4 (20%) 0 (0%)

TOTAL proba E)d) 20 12 (75% ) 4 (33,33% ) 3 (25% ) 4 (33,33% ) 1 (8,33% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 9 (75% ) 4 (25% ) 4 (20% ) 0 (0% )

Zi Alegere E)d) Psihologie Scris 2 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL proba E)d) 2 2 (100% ) 1 (50% ) 1 (50% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 2 (100% ) 0 (0% ) 0 (0% ) 0 (0% )

III.2. REZULTATELE LA EXAMENELE PRIVIND CERTIFICAREA


CALIFICĂRII PROFESIONALE A ABSOLVENŢILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PROFESIONAL ŞI TEHNIC PREUNIVERSITAR

Tipul de învăţământ: învăţământ profesional, nivel 3; liceu tehnologic, nivel 4; şcoala


postliceală, nivel 5
Organizarea şi desfăşurarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale
pentru obţinerea certificatului de calificare profesională, pentru toate sesiunile anului şcolar
2017-2018 au fost realizate conform cadrului normativ în vigoare.
Examenele de certificare a competenţelor profesionale nivel 3, nivel 4, nivel 5 s-au
desfăşurat în conformitate cu legislaţia în vigoare. Desfăşurarea probelor în cadrul
examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional,
liceal filiera tehnologică şi postliceal -nivel 3, nivel 4 şi nivel 5 a fost realizată cu respectarea
prevederilor legale din:
- Ordinul MEN nr. 4435/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului profesional
cu durată de 3 ani;
- Ordinul MEN nr. 4434/29.08.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal , filiera
tehnologică;
- Ordinul MEN nr. 5005/02.12.2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor
învăţământului postliceal.
- Ordinului M.E.N. nr. 4796/31.08.2017 privind Graficul examenelor de desfăşurare a
examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul
profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2017-2018;
- Ordinul MEN nr. 3755 din 29.05.2018 privind modificarea OMEN nr. 4796 din 2017
privind aprobarea Graficului examenelor de desfăşurare a examenelor de certificare a
calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar, în
anul şcolar 2019-2020.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 11


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Examene naţionale / examene de certificare


DATE STATISTICE
NIVEL 3, 4, 5, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL/PROFESIONAL/POSTLICEAL, 2019
- analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele evaluării c
Unitatea şcolară a fost desemnată centru de examen pentru anul şcolar 2019-2020, pe nivele
de calificare astfel:
-învățământ liceal, nivel 4 – iunie, Tehnican designer vestimentar, Coafor stilist
-învățământ profesional- nivel 3 iulie- Confectioner produse textile
-învățământ postliceal, nivel 5 august –Asistent medical generalist

Nr Elevi Procent
Domeniu/Calificare Elevi promovaţi
crt înscrişi promovabilitate
Estetica şi igiena corpului
1 13 12 92.30%
omenesc/ Coafor stilist
Industrie textilă şi pielărie/
2 Tehnician designer 9 9 100%
vestimentar
Industrie textilă şi pielărie/
3 9 9 100%
Confectioner produse textile
Sănătate şi asistență
4 pedagogică/ 37 37 100%
Asistent medical generalist

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze / condiţii


 Elevii absolvenți au dovedit  O parte dintre absolvenții de  Comisiile de exami-
că şi-au însușit cunoștințele învățământ liceal nu s-au nare au respectat meto-
teoretice şi deprinderile prac- înscris la examen; dologia de examen
tice conform Standardelor de  Nu există posibilitatea reali-  La momentul vizitei
Pregătire Profesională zării unei selecții a cadrelor di- monitorului, registrele
 Implicarea în desfășurarea dactice evaluatoare; matricole, foile matricole
examenelor a tuturor cadrelor  Lipsa unui centru unic de erau completate la zi.
didactice si a agenților examen, similar examenelor  Examenele s-au desfă-
economici; naționale şurat pe baza graficului
 Promovabilitate foarte mare  Suprapunerea graficului de afişat în sălile / labora-
 Nu au fost candidați res- certificare a competențelor pro- toarele şi atelierele pre-
pinşi fesionale nivel 5 cu ziua liberă gătite special în acest
 Examenul s-a desfășurat din 15 august scop
fără incidente şi cu respectarea
metodologiilor specifice în vi-
goare

STATISTICĂ ELEVI
În anul şcolar 2019-2020:
 În anul şcolar 2019-2020, liceul funcţionează cu un număr de 599 de elevi înscrişi la
început de an, cuprinşi în 22 de clase, învăţământ de de stat zi, nivel liceal şi
profesional (11 clase), învăţământ postliceal 11 clase/domeniul sănătate şi asistenţă

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 12


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

pedagogică, sanitar-fără taxă (8 clase), cu taxă (3 clase), specializarea asistent medical


generalist.
 La sfârşit de an şcolar 2018-2019, am raportat
Forma de Nr. elevi la sf. de Obs.
Promovaţi Repetenţi
învăţământ an şc. RETRAȘI/EXMATRICULAȚI
Școală 145 104 41 -
profesională:
105 elevi / 5
clase
LICEU, profil 68 61 2
servicii IX X XI XII
68 elevi / 3
clase - 4 1 -
LICEU, profil 64 57 2 (1+1)
sportiv: 60
elevi/3 clase IX X XI XII
5 1 - -
POSTLICEAL- 317 296 21
SANITAR-
BUGET: 322
elevi/11 clase
TOTAL elevi LICEU -132
Înscrişi la PROFESIONAL
început de an 145
şcolar POSTLICEAL
599 322

1.4. CONTEXTUL NAŢIONAL


Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită
pentru educaţia şi formarea profesională se numără:
- Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
- Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
- Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
- Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
- Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
- Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
- Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
- Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;
- Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
- Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
- Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii
rrome pentru perioada 2014-2020;
- Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
- Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 13


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;


- Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont
2020-2030;
- Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
- Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada
2011-2020;
- Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.

Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională
pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din
grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și
4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:

1.Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a


auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor,
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi
formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;
2.Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii,
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu
abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
3.Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4.Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5.Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6.Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de
formare profesională, având ca ținte strategice:
a)Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b)Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte
strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale
la nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 14


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de


formare profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la
4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din
cadrul programelor de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din
2011, cu modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi
tehnic este ilustrată în figura de mai jos.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 15


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a


și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și
particularizând competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale
învățării. Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de
învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu
examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul
postliceal și pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat
pot continua studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în în-
vățământul superior, în orice program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează
examenul de certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al
calificărilor (tehnician) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 16


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile


pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare
regionale, județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între
unitatea de învățământ, operatorul economic și elev.
Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
- învăţământ profesional, are o durata de şcolarizare de 3 ani, organizat după
finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu
anul şcolar 2014/2015, pe baza unui contract cadru, încheiat între unitatea de
învățământ şi operatorii economici implicaţi în formarea profesională a elevilor;
- învăţământul dual, durata de şcolarizare este de de 3 ani, organizat după finalizarea
clasei a VIII-a, ca parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar
2017/2018, pe baza unui contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi
operatori economici sau între o asociaţie/un consorţiu de operatori economici,
unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află
unitatea şcolară. unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de
învățământ – agentul economic și elev;
- stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea
clasei a X-a de liceu, formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A
doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se
finalizează cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a
calificării profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al
calificărilor (muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
- Programul național al MENCȘ „Sprijin la bacalaureat, acces la facultate” din care
face parte proiectul ROSE

1.5. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL


Priorităţile regionale – conform PRAI

 Prioritate a 1: Armoniz are a ofe rte i IPT cu piaţa muncii


Obiectiv:
Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a
procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la
viaţa activă şi continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi.
Ţinte:
1. Adaptarea ofertei la ţintele PRAI stabilite în concordanţă cu cererea previzionată a
pieţei muncii
2. Reducerea ratei şomajului în rândul tinerilor din grupa 15-24 ani cu 4 % la nivel
regional, până în 2013.
3. Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin
85% din populaţia de vârstă şcolară a regiunii cuprinsă în învăţământul IPT
 Prioritate a 2: Asigurare a de şanse e gale prin siste mul IPT priv ind acce sul la
e ducaţie al tine rilor din re giune .
Obiectiv:
Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor,
indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
Ţinta:
Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii cu 2 % până în anul 2013.
 Prioritate a 3: De z v oltare a baz e i didactico-mate riale a şcolilor IPT din re giune în
parte ne riat cu alte organiz aţii
Obiectiv:

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 17


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu


cerinţele domeniilor de pregătire profesională
Ţinte:
1. Reabilitarea a 60% din numărul şcolilor IPT ale regiunii, până în 2013.
2. Toate şcolile IPT sa aibă dotare minimala conform domeniilor de calificare şi 50%
dintre acestea sa aibă dotare în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale
domeniilor de pregătire.
 Prioritate a 4: Eficie ntiz are a re laţiilor parte neriale e xistente şi de z v oltarea de noi
parte ne riate pe ntru IPT
Obiectiv:
Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul planificării
strategice a IPT la nivel regional
Ţinta:
Cel puţin un parteneriat pentru formarea profesională în fiecare şcoală IPT pentru fiecare
domeniu de pregătire.
 Prioritate a 5: Formare a profe sională continuă a re surse lor umane din şcolile
IPT ale re giunii
Obiectiv:
Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT
Ţinta:
Participarea cadrelor didactice din IPT la cel puţin un curs de formare profesionala continuă,
anual.
 Prioritate a 6: Eficie ntiz are a şi de z v oltare a se rv iciilor de orie ntare şi consilie re
profe sională a e le v ilor din IPT
Obiectiv:
Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor
educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie
Ţinta:
Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere profesionala pentru toţi elevii din învăţământul
IPT, până în 2013.

Priorităţile locale – conform PLAI

 Prioritate a 1: Armoniz are a siste mului T VET cu piaţa muncii pe baz ă de studii şi
ce rce tări
Obiective:
1.1. Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea în
şcolile din sistemul TVET a calificărilor de nivel 2 si 3 din domeniile identificate ca
prioritare la nivel judeţean
1.2. Evaluarea continuă privind cererea de pregătire profesională în raport cu
dezvoltarea pieţei muncii şi cu tendinţele de dezvoltare economică pentru adaptarea
planificării educaţionale la nevoile locale judeţene
Ţinte:
1. Creşterea cu 5 % a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor TVET, până în 2013.
2. Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 85%
din populaţia de vârstă şcolară a judeţului cuprinsă în învăţământul TVET
 Prioritate a 2: Asigurare a de şanse e gale prin siste mul T VET priv ind acce sul la
e ducaţie al e le v ilor cu ce rinţe e ducaţionale spe ciale (CES).
Obiective:
2.1. Creşterea numărului elevilor în învăţământul TVET din mediul rural, a elevilor cu
dificultăţi de învăţare şi a celor cu handicap pentru a obţine calificări in domeniile
de calificare prioritare la nivel judeţean.
2.2. Îmbunătăţirea calităţii procesului de pregătire profesională prin învăţământul TVET
în scopul creşterii şanselor de integrare socio-profesională.
Ţinta:

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 18


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Creşterea până în anul 2013 a gradului de cuprindere în ÎPT a elevilor cu CES.


 Prioritate a 3: De z v oltare a baz e i didactico-mate riale a şcolilor T VET din jude ț în
parte ne riat cu alte organiz aţii
Obiectiv:
3.1. Reabilitarea şi dotarea minimală cu echipamente didactice a şcolilor TVET din
judeţ.
3.2. Îmbunătăţirea dotării cu calculatoare a unităţilor şcolare TVET şi asigurarea
accesului la Internet.
Ţinta:
Școlile IPT să aibă dotare minimală conform domeniilor de calificare şi 50% dintre acestea
sa aibă dotare în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de pregătire
 Prioritate a 4: Eficie ntiz are a re laţiilor parte neriale e xistente şi de z v oltarea de noi
parte ne riate pe ntru T VET
Obiectiv:
Dezvoltarea parteneriatelor sociale active de formare profesională pe bază de acorduri
pentru toate unităţile şcolare TVET
Ţinta:
Încheierea a cel puţin 2 acorduri de parteneriat pentru fiecare şcoală TVET, conform
domeniilor de calificare şcolarizate.
 Prioritate a 5: De z v oltare a siste mului T VET prin atrage re a de spe cialişti şi
formare a continuă a re surse lor umane din şcolile T VET ale jude ţului
Obiectiv:
5.1. Asigurarea accesului cadrelor didactice din învăţământul TVET la programe de
formare continuă specifice noilor competenţe profesionale şi atragerea de noi
specialişti în domeniu.
5.2. Asigurarea calităţii învăţământului din mediul rural a unităţilor şcolare TVET.
Ţinta: Participarea în procent de 80% a cadrelor didactice din învăţământul TVET şi a
specialiştilor atraşi la cursuri de formare profesionala continua.
 Prioritate a 6: Eficie ntiz are a şi de z v oltare a activ ităţilor de consilie re
profe sională a tine rilor
Obiectiv:
Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor
educaţionale şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie.
Ţinta:
Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere profesionala pentru toţi elevii din învăţământul
IPT, până în 2013

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 19


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

PARTEA II – ANALIZA NEVOILOR


2.1. Analiza mediului extern
2.2. Analiza mediului intern
2.3. Analiza SWOT
2.4. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare
2.5. Proiecții 2014-2020

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

2.1.1. DEMOGRAFIE

Populaţia reprezintă elementul constitutiv esenţial al devenirii umane. De mărimea


dar şi de calitatea populaţiei, două valori aflate într-o complexă conexiune, care determină
toate procesele socio-economice într-un anumit spaţiu uman, depind atât intensitatea
acestor fenomene cât şi specificitatea derulării lor.

3.1. Evoluţii şi situaţia actuală


3.1.1. Populaţia totală. Dinamica generală

Fig.3.1.1.

DINAMICA POPULAŢIEI
4000000 3373155 3360408 3343770 3327723 3309182 3289404 3269867 3249927 3228630

3000000

2000000

1000000 537877 537414 536623 535852 533954 531715 529289 527442 525048

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Regi unea Sud Munteni a Judeţul Dâ mbovi ţa

Sursa: INS, b aza de date TEMPO-online

La 1 iulie 2017 populaţia judeţului Dâmboviţa a fost de 525048 locuitori, cu o densitate


de 129,5 locuitori pe km 2, situându-se pe locul 16 în ceea ce priveşte numărul populaţiei şi
pe locul 6 al densităţii, în ierarhia judeţelor. Cu anumite particularităţi, tendinţele demografice
care s-au conturat la nivelul ţării în perioada de tranziţie se constată într-o formă sau alta şi
în judeţul Dâmboviţa. Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale migraţiei
interne/externe, au făcut ca populaţia judeţului să se diminueze în perioada 2009 - 2017 cu
12829 persoane. La nivelul judeţului Dâmboviţa se constată un trend descendent, al
populaţiei, care din punct de vedere demografic se apropie ca „performanţă” de media
naţională.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 20


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

3.1.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural)


Fig. 3.1.2.

Regiunea Sud Muntenia

rura l
urba n
total

Judeţul Dâmboviţa

0 1000000 2000000 3000000 4000000

Pe medii de rezidenţă, la nivel judeţean preponderentă este populaţia rurală (68,1%), fiind
printre cele mai ridicate ponderi la nivel de Regiune Sud Muntenia. Aceste ponderi ridicate
ale populaţiei rurale se corelează cu ponderea ridicată a ocupării în sectorul agricol .
În ceea ce priveşte repartiţia pe medii, la 1 iulie 2017, 31,9% din populaţia judeţului
trăia în mediul urban şi 68,1% în mediul rural, faţă de 42,8% şi respectiv 57,2% cât se
înregistra la nivel regional. Prin urmare judeţul Dâmboviţa este după judeţele Ilfov şi Giurgiu,
cel mai slab judeţ din perspectiva urbanizării. Acest aspect negativ este amplificat şi de faptul
că judeţul Dâmboviţa se numără printre cele 17 judeţe a căror reţea de localităţi urbane este
în totalitate formată din municipii şi oraşe de mici dimensiuni (inclusiv reşedinţa de judeţ
având o populaţie sub 100.000 de locuitori). (Sursa: INS).

Tab 3.1.1. Distribuţia pe sexe


ANEXA 1 Populaţia pe sexe la 1 iulie 2017
Total Masculin Feminin
număr persoane
România 22201702 10838569 11363133
Sud Muntenia 3228630 1576712 1651918
Dâmboviţa 525048 257121 267927
structura %
România 100,0 48,8 51,2
Sud Muntenia 100,0 48,8 51,2
Dâmboviţa 100,0 49,0 51,0
Sursa: INS, b aza de date TEMPO-online

Structura pe sexe se caracterizează printr-o uşoară preponderenţă numerică a


populaţiei feminine. Astfel, la 1 iulie 2017, 51,0% din populaţia judeţului Dâmboviţa era de
sex feminin şi 49,0% de sex masculin. La vârste până la 55 ani, raportul pe sexe este
favorabil bărbaţilor, după această vârstă femeile devenind majoritare.

3.1.3. Structura pe grupe de vârstă

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 21


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Pe fondul scăderii numărului


de locuitori, precum şi datorită
înaintării în vârstă a generaţiilor,
diferite ca mărime, structura pe
grupe mari de vârstă a populaţiei s-a
modificat. Astfel, structura pe grupe
de vârstă a populaţiei poartă
amprenta caracteristică a unui
proces de îmbătrânire demo-
grafică, datorat în principal, scăderii
natalităţii, care a determinat redu-
cerea absolută şi relativă a popu-
laţiei în vârstă de 0-14 ani şi creş-
terea numărului şi a ponderii popula-
ţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).
Comparativ cu 1 iulie 2009 în anul
2017 se remarcă reducerea ponderii
Sursa: INS, b aza de date TEMPO-online
populaţiei tinere (0-14 ani) de la 15.7%
la 14.7 (-6,9 mii persoane) şi creşterea
ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la 14.7% la 16.2% (+5,7 mii persoane).
Populaţia adultă (15-64 ani) reprezintă 69,1% din total, în scădere cu 11,7 mii per-
soane faţă de 1 iulie 2000. În cadrul populaţiei adulte semnificativ a crescut ponderea gru-
pelor de vârsta 45-49 şi 60-64 ani şi a scăzut cea din grupele de vârstă 20-24 şi 30-34 ani.

Fig. 3.1.4. Populaţia pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2017

65 ani si peste 0-14 ani


16.2% 14.7%
15-19 ani
5.5%

20-24 ani
5.8%

25-29 ani
7.4%

30-64 ani
50.4%

Sursa: INS, b aza de date TEMPO-online

3.1.4. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale


Structura pe vârste a populaţiei pe medii rezidenţiale confirmă faptul că procesul de
îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural. În mediul rural ponderea
populaţiei vârstnice este mai mare decât cea din mediul urban de 2,6 procente.
În raport cu situaţia din ţările U.E. (28) ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) din Ro-
mânia în anul 2017 se mentine aproximativ la acelasi nivel, 14,8% faţă de 15,6% în U.E.(28).
3.1.5. Structura etnică
În urma Recensământului populaţiei din 20 octombrie 2011 a rezultat că 90,6% din
populaţia judeţului este de naţionalitate română, 5,3% erau romi, 0,5% celelalte minorităţi
naţionale, iar 3,6% reprezintă informaţie nedisponibilă. După religie, 92,9% din populaţia
judeţului este de confesiune ortodoxă, 0,8% adventistă de ziua a VII-a , 1,4% penticostală,

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 22


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

0,3% evanghelică şi 0,2 romano-catolică (diferenţa alte confesiuni, atei, fără religie sau
informaţie nedisponibilă).
Vârsta medie a populaţiei judeţului Dâmboviţa era în anul 2017 de 41,0 ani.
Populaţia feminină, cu o vârstă medie de 43,3 ani, a fost mai îmbătrânită decât cea
masculină cu 3,5 ani.
3.1.6. Mişcarea migratorie
Un factor al scăderii populaţiei Regiunii Sud Muntenia este migraţia, atât cea
internă, cât şi cea externă. Mutaţiile din structura socio-economică a României au determi-
nat o intensă mobilitate teritorială a populaţiei, cu consecinţe directe în modificarea număru-
lui şi structurii socio-demografice a populaţiei în profil teritorial. În cadrul migraţiei interne, flu-
xul rural-urban merită o menţiune deosebită, fiind cel care deţine cea mai mare pondere în
cadrul acesteia.
Anii tranziţiei au generat noi tendinţe privind migraţia internă a populaţiei, remar-
cându-se o inversare a fluxului migratoriu sat-oraş pe de o parte şi o reducere a migraţiei in-
terne interjudeţene, pe de altă parte. În anul 2016 şi-au stabilit domiciliul în judeţul
Dâmboviţa 8833 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 16,7 persoane la 1.000 locuitori şi
au plecat din judeţ 9153 persoane, cu o rată a migraţiei interne de 17,4 persoane la 1.000
locuitori.

Tab. 3.1.6. b. Fluxurile migraţiei interne, urban şi rural,


determinate de schimbarea domiciliului, în anul 2017

Sosiţi Plecaţi
Număr % Număr %
Total 7993 100,0 8760 100,0
Urban 2418 30,3 3234 36,9
Rural 5575 69.7 5526 63,1
Sursa: INS, b aza de date TEMPO-online

Motivele principale ale migraţiei interne sunt legate de problemele familiale


(căsătorii, pensionări, etc.) în detrimentul celor legate de muncă. Reducerea migraţiei pe
distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte, a făcut ca migraţia intrajudeţeană să
depăşească semnificativ migraţia interjudeţeană.

3.2. Proiecţii demografice


Proiectarea populaţiei judeţului Dâmboviţa, până în anul 2060
Proiectarea populaţiei oferă înformaţii utile asupra posibilei evoluţii a numărului şi
structurii de vârstă a populaţiei şi pe grupe funcţionale (tânără, adultă, vârstnică, feminină în
vârstă fertilă, şcolară şi preşcolară). Din punct de vedere demografic, principalii factori care
acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea, mortalitatea şi migraţia internă şi
externă.

Populaţia rezidentă a judeţului Dâmboviţa în anul 2015 şi proiectată la orizontul 2060


în varianta medie, pe sexe:
Populaţia rezidentă Diferenţe între anii 2060 şi
(persoane) 2015
2015 2030 2060 persoane %

Total 507475 430326 279114 -228361 -45,0


Masculin 250498 211116 134245 -116253 -46,4
Feminin 256977 219210 144869 -112108 -43,6
Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial – la orizontul anului 2060

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 23


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Judeţul Dâmboviţa ar urma să aibă în anul 2030 o populaţie rezidentă de 430326 locuitori iar
în anul 2060, 279114 locuitori. Faţă de anul 2015 populaţia rezidentă va scădea cu 77149
persoane în anul 2030 şi cu 228361 persoane în anul 2060 (-15.2% şi respectiv -45%).
Populaţia feminină ar continua să fie predominantă. Ponderea acesteia în populaţia
rezidentă totală înregistrând o uşoară creştere de la 50,7% în 2015, la 51,9% în 2060.

Populaţia rezidentă a judeţului Dâmboviţa înregistrată în anul 2015 şi proiectată la


orizontul anului 2060 în varianta medie, pe grupe mari de vârstă:

2015 2060
mii pondere mii pondere
persoane % persoane %
Total 507475 100,0 279114 100,0
0-14 ani 77862 15,3 27652 9,9
15-64 ani 343409 67,7 152218 54,5
65 ani şi peste 86204 17,0 99244 35,6
Datorită menţinerii scăzute atât a segmentului fertil al populaţiei cât şi al fertilităţii, sub nivelul
de înlocuire a generaţiilor, populaţia tânără (0-14 ani) va cunoaşte o scădere semnificativă în
perioada 2015-2060, de la 77862 persoane la 27652 persoane, iar ponderea populaţiei
tinere (0-14 ani) în totalul populaţiei va scădea de la 15,3% în 2015 la 9,9% în 2060.
Fenomenul de îmbătrânire demografică a populaţiei, se va accentua în timp cu însă cu
intensităţi diferite. Populaţia de 65 de ani şi peste va creşte numeric de la 86204 în anul
2015, la 99244 în 2060, iar ponderea populaţiei rezidente vârstnice va creşte de la 17,0% în
2015 la 35,6% în 2060.

Proiectarea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară, în perioada 2015-2060

Proiectarea populaţiei de vârstă prescolară şi şcolară reprezintă o proiectare


derivată a proiectării demografice a populatiei. Pentru aceasta s-a utilizat varianta mediana a
unei proiectari demografice a populatiei rezidente pe varste, sexe si judete. Din proiectarea
populatiei rezidente pe varste, sexe si judete la orizontul anului 2060, s-a selectat populatia
rezidenta de varsta prescolara si scolara (0-23 ani), repartizata pe grupe de varsta, sexe si
judete.

Tab 3.2.3. Evoluţia populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară în anii 2015, 2030, 2060

persoane Modificări 2060/2015


2015 2030 2060 absolută (mii) %

Varianta mediană
Populaţia rezidenta 0 -23 ani 131058 102275 61734 -69324 -52,9
Sursa: Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, I.N.S., 2004

În varianta mediană, până în anul 2060, populaţia rezidentă de vârstă preşcolară şi


şcolară de 0-23 ani se va reduce cu -52,9%, ajungând la 61734 persoane. Scăderea
populaţiei rezidente de 0-23 ani va fi moderată până în anul 2030 şi mai accentuată spre
sfârşitul orizontului de proiectare (anul 2060), principalul factor al acestei evoluţii fiind
scăderea naturală a populaţiei.

Proiectarea populaţiei rezidentă şcolară, în perioada 2015-2060

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 24


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Evoluţia populaţiei rezidentă şcolară în anii 2015, 2030, 2060 (varianta constantă)
persoane Modificări 2060/2015
2015 2030 2060 absolută %

Populaţia rezidenta scolara 0 -23 ani 81123 61191 36841 -44282 -54,6
Populaţia preşcolară 0-2 ani 747 590 372 -375 -50.2
Populaţia preşcolară 3-5ani 11859 7733 4959 -6900 -58,2
Populaţia şcolară 6-10ani 24188 15912 10362 -13826 -57,2
Populaţia şcolară 11-14 ani 19576 16378 8872 -10704 -54,7
Populaţia şcolară 15-18 ani 16163 13097 7836 -8327 -51,5
Populaţia şcolară 19-23 ani 8590 7481 4440 -4150 -48,3
Sursa: Proiectarea populaţiei scolare a României la orizontul anului 2060, I.N.S., 2016

Scăderea populaţiei de vârstă preşcolară şi şcolară de 0-23 ani determină reducerea


populaţiei preşcolare şi şcolare. Tendinţa generală de reducere a populaţiei de copii şi tineri
de 0-23 ani se reflectă diferit la nivelul grupelor de vârstă din cadrul fiecărui judeţ datorită
gradului de cuprindere pe grupe de vârstă corespunzătoare. În varianta constantă numărul
populaţiei rezidente preşcolare şi şcolare de 0-23 ani ar urma să cunoască o diminuare, de
81123 persoane în anul 2015, la 36841 persoane în anul 2060.

3.3. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru IPT

Imaginea furnizată de analiza demografică, se caracterizează prin:


 scăderea numărului populaţiei s-a conturat ca o tendinţă de lungă durată iar
continuarea acestei tendinţe pe termen lung este de natură să genereze mari probleme
economico-sociale;
 densitate superioara mediei pe ţară;
 scăderea populaţiei urbane pe fondul dominării populaţiei rurale;
 spor natural negativ;
 dominarea populaţiei de naţionalitate romana.
 ponderea populaţiei de etnie rroma în totalul populaţiei regiunii depăşeşte
ponderea acesteia la nivel naţional.
 profunzimea deteriorării structurii pe vârste a populaţiei în contextul declinului
natalităţii şi fertilităţii şi implicaţiile acestei deteriorări din perspectiva eventualelor redresări a
stării demografice a ţării.
Se recomandă înfiinţarea de clase pentru învăţământul TVET în localităţile cu
populaţie preponderent de etnie rroma şi iniţierea unor acţiuni pentru şcolarizarea acestora.
Tendinţa de îmbătrânire a populaţiei are următoarele efecte negative:
 reducerea numărului populaţiei active ;
 deteriorarea raportului de dependenţă economică;
 reducerea populaţiei de vârstă şcolară cu efecte negative asupra întregului
sistem educaţional şi asupra întregii vieţi economice şi sociale.
Îmbătrânirea populaţiei constatâtă la nivelul regiunii reclamă implementarea unor
politici care să conducă la prelungirea vieţii active pentru adulţi.
Creşterea populaţiei pensionate înseamnă:
 dezvoltarea şi extinderea la nivel naţional a serviciilor adecvate nevoilor
specifice ale populaţiei vârstnice (asistenţa medicală comunitară, îngrijiri la domiciliu, terapia
durerii, centre medicale de zi, centre comunitare de psihiatrie, unităţi medico-sociale);
 dezvoltarea ofertei serviciilor turistice pentru vârsta a treia (cantitativ şi
calitativ prin asigurarea de agenţi de turism – ghizi cu experienţă în a avea grijă de
pensionari), dezvoltarea serviciilor de estetică şi înfrumuseţare. Se recomandă creşterea

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 25


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

şcolarizării pentru domeniile de calificare: turism şi alimentaţie, estetica şi igiena corpului


omenesc.
Declinul tranşei de vârstă 15–24 de ani ridică problema dezvoltării resurselor umane
prin sprijinirea unei vieţi active pe piaţa muncii cât mai lungi şi o bătrâneţe activă. Aceasta
presupune educaţia şi formarea pe parcursul întregii vieţi, retragerea din activitate mai târziu
şi progresiv.
Scăderea populaţiei şcolare necesită:
- restructurarea reţelei şcolare şi corelarea ofertei TVET cu cererea pieţei
muncii;
- dezvoltarea de programe pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea
părăsirii timpurii a şcolii;
- dezvoltarea unor pachete integrate pentru creşterea participării la
învăţământul TVET a persoanelor care provin din grupuri vulnerabile;
- promovarea unei culturi a învăţării permanente;
- asigurarea accesului cadrelor didactice din TVET la programe de reconversie
profesională.

2.1.2. PROFILUL ECONOMIC JUDEŢEAN


Principalii indicatori economici

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de


dezvoltare. Analizând proiecţia creşterii PIB, se constată că în judeţul Dâmboviţa acest
indicator înregistrează ritmuri susţinute de creştere.
Produsul intern brut realizat în anul 2015 în judeţul Dâmboviţa a fost de 12629,6
milioane lei (RON) preţuri curente, reprezentând 1,7% din produsul intern brut realizat pe
ţară şi 14,6% din PIB-ul pe regiune.
Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea
noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea
acestora).
Pentru scopurile analizei de faţă este relevantă desprinderea unor concluzii din evoluţia
structurii VAB pe sectoare de activitate şi compararea structurii VAB la nivel european,
naţional şi judeţean
Fig.4.1.1.a
Structura VAB pe sectoare mari de activitate, comparativ cu media
naţională şi regională în anul 2015 61,6
- Judeţul Dâmboviţa-

50,7
48,7

37,8 37,4

27,1

7,7 8,5
6,6 5,8
4,7 3,4

Agricultură, silvicultură, Industrie Construcţii Servicii


piscicultură
România Regiunea Sud Muntenia Judeţul Dâmboviţa

Sursa: Calculat pe b aza datelor INS, "Conturi naţionale Regionale", ediţia 2015

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 26


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

În judeţul Dâmboviţa rezultă o pondere semnificativă a VAB în industrie (37,4%, sub


media regională şi peste cea naţională). Construcţiile deţin 3,4% din VAB, situându-ne, atât
sub media regională, cât şi sub cea naţională. Serviciile reprezinta 50,7% din VAB, peste
media regională, şi sb cea nationala cea naţională. In cadrul serviciilor ponderi mai mari
detin: comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, transporturile şi depozitarea, hotelurile şi
restaurantele.
Fig. 4.1.1.b

60
52,2 51,0 50,7
49,6
50 43,8 45,0 46,0
40,8 40,6
38,5 37,4
40 35,3 36,0
29,9
30

20
11,6 10,9 12,2 10,1
9,6 8,9 8,5
10 6,3 4,5 4,3 5,5
3,8 3,6 3,4
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Agricultura şi silvicultura Industrie Constructii Servicii

Sursa: Anuarul statistic al judeţului Dâmboviţa, D.J.S. Dâmb oviţa, 2017

4.1.2. Productivitatea muncii


Deşi în scădere cu 13% faţă de anul 2008, în 2009 productivitatea muncii la nivel
regional, calculată ca valoarea PIB (la paritatea puterii de cumpărare, PPC) raportată la
totalul populaţiei ocupate, reprezenta doar 35% din media UE-27. Comparativ cu celelalte
regiuni, Regiunea Sud Muntenia se situa în 2009 la acelaşi nivel cu media naţională, ocupînd
poziţia a cincea, după Bucureşti-Ilfov, Regiunea Vest, Nord Vest şi Centru. Creşterea
productivităţii muncii între 2000-2008 nu a fost singulară, toate ţările cu care România
concurează direct înregistrând dinamici pozitive. Pe de altă parte, productivitatea muncii în
România se află sub media europeană, în urma Croaţiei, Macedoniei şi Turciei, ţări
nemembre ale UE încă. Cu o productivitate atât de scăzută, România nu poate găsi în
exporturi principalul motor de relansare economică.
Singurele ţări din UE care au înregistrat scăderi ale productivităţii muncii în 2009 au fost
România, Lituania şi Grecia, practic ţările europene care au aplicat cele mai severe măsuri
anti-criză. Cum în cazul României aceste măsuri au culminat în 2010, ne aşteptăm ca
dinamica negativă a productivităţii să fi continuat.

Evolutia productivitatii muncii la nivel national

Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Total 103.2 106.8 117.0 105.3 110.3 105.8 107.1 105.9 107.6 94.6

sursa datelor http://www.insse.ro/cms/files/Web_IDD_BD/index.htm - Obiectiv 11.


Creşterea productivităţii muncii şi îmbunătaţirea ratei de ocupare
www.bns.ro/fisiere.portal/barometru.ppt

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 27


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

2.1.3. PIAŢA MUNCII

Studierea tendințelor manifestate în cadrul pieței muncii necesită construirea unui


sistem informaţional bazat pe o analiză riguroasă a acesteia, utilizând metode şi tehnici
moderne. Echilibrele si dezechilibrele existente pe piaţa muncii pot fi abordate pornind de la
caracteristicile acestei pieţe şi studiind trăsăturile la nivel local, regional, naţional. Analiza
fluctuaţiilor care apar în domeniul ocupaţional, poate conduce la previziuni care să constituie
o bază fundamentată ştiinţific pentru politicile de formare profesională. În capitolul de faţă au
fost folosite pe lângă datele statistice preluate din anchetele INS-AMIGO, sau din Balanţa
Forţei de Muncă (INS) şi date administrative deţinute de către Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa.

Indicatori statistici ai pieţei muncii1


Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă din România se
utilizează doua serii de date statistice diferite: Balanţa forţei de muncă (BFM) şi Ancheta
asupra forţei de muncă în gospodarii (AMIGO). Indicatorii statistici din cele două serii de date
nu sunt comparabili deoarece metodele de colectare, unele definiţii şi metode de calcul sunt
diferite. Pe de altă parte, doar analiza datelor din ambele serii poate oferi o imagine completă
şi reală asupra pieţei muncii din România. BFM permite comparabilitatea teritorială, la nivel
naţional, pe regiuni şi pe judeţe. AMIGO asigură comparabilitatea la nivel naţional între
regiunile de dezvoltare şi compatibilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT), deci la nivel
de judeţ dispunem doar de date BFM (Biroul Forţei de Muncă).

Populaţia activă, populaţia ocupată:


Populaţia activă înregistrează la finalul anului 2017 cea mai mică valoare din
intervalul celor 11 ani consecutivi analizaţi (191.5 mii pers.), cu 22,7 mii persoane mai mică
decât cea din anul 2007 şi cu 21,3 mii persoane mai mică decât valoarea înregistrată în 2012
( în 2012 avusese loc o creştere substanţială a acestui indicator faţă de anul 2011 şi o
situare la un nivel apropiat de anii 2009 şi 2010 ).
Într-un mod asemănător, populaţia ocupată înregistrează la finalul anului 2016 cea
mai mică valoare din intervalul analizat (180,3 mii pers.) și crește ușor la finele anului
2017, cu o mie de persoane, fiind cu 21,5 mii persoane mai mică decât cea a anului 2007
(început de interval dar şi anul cu cele mai ridicate valori ale populaţiei active, respectiv
ocupate). Se observă că în ultimii perioada 2012-2016, trendul este descendent atât pentru
populaţia ocupată cât şi pentru cea activă civilă. Acest trend este întrerupt doar pentru
populația ocupată, în ultimul an analizat (2017).
Rata de activitate şi rata de ocupare:
În anul 2014 înregistrăm cele mai bune valori din interval ( 62,7% şi 57,7%), cu
excepţia anilor 2007 şi 2008. În anul 2016, cei doi indicatori scad sub nivelul anului 2012,
ajungând la 60,0%, respectiv la 55,8%. Pentru anul 2017 înregistrăm o revenire doar pentru
rata de ocupare (56,8%). Aceşti doi indicatori depind mărimea resurselor de muncă, care
au scăzut şi ele în acești ani şi au anulat astfel descreşterea populaţiei active, respectiv
ocupate.
Analizând indicatorii pieţei muncii pentru ultimii ani, prin comparaţie cu nivelul
Regiunii Sud Muntenia şi cu cel naţional, se observă că atât la nivelul ratelor de activitate, de

1 Pentru definiţia indicatorilor utilizaţi în această secţiune, vezi glosarul din ANEXA 4

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 28


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

ocupare cât şi cel al şomajului înregistrat, judeţul nostru are valorile cele mai puţin
avantajoase. În Regiune, dezavantajul economic faţă de Argeş şi Prahova conduc la rate de
activitate şi ocupare mai mici decât media, iar pe ansamblu Regiunea faţă de nivelul naţional
este la un nivel inferior.
Se observă că la nivelul judeţean pentru anul 2017, cea mai mare pondere o are
populaţia ocupată în servicii, urmată de cea din industrie şi apoi de cea din agricultură.
Ponderea populaţiei din servicii o întrece pe cea de la nivelul regional, dar este mai mică
decât cea naţională. Vorbind despre agricultură, avem o pondere puţin mai mică decât cea
a Regiunii Sud Muntenia, dar sensibil mai mare decât ponderea de la nivelul naţional. În
industrie, ponderea populaţiei ocupate la nivelul judeţului este mai mare, atât faţă de
ponderea înregistrată la nivelul regional cât şi faţă de cea de la nivelul naţional. Pentru
sectorul construcţiilor , această pondere este mai mică, atât faţă de Regiune cât şi faţă de
nivelul naţional.

Din datele administrative ale AJOFM, rezultă că nu s-au produs schimbări majore faţă
de anii trecuţi în structura domeniilor avantajate din prisma ofertelor de locuri de muncă.
Totuși se observă o cerere către locurile specializate, mai ales în construcții și în industrie.
Domeniile în care se regăsesc cele mai multe solicitări de personal calificat ar fi
următoarele:
 construcții,
 confecţii şi industrie textilă,
 comerţ,
 lucrări de instalații electrice,
 industria alimentară,
 turism şi alimentaţie publică,
 transporturi.
În continuare se menţin fluctuaţii de personal la unele firme şi mai trebuie ţinut cont
de faptul că uneori nu este suficientă calificarea deţinută, dacă aceasta nu a fost exercitată
recent sau sistematic într-o activitate economică (pericolul apariţiei fenomenului de
deprofesionalizare, odată cu evoluţia tehnologiei şi a modernizării proceselor de producţie).
Domeniul comercial se menţine în primele locuri în ofertele angajatorilor cu meserii
cum ar fi: agent vânzări, agent comercial, lucrător comercial, vânzător, lucrător gestionar.
Prin faptul că au existat şi sperăm să fie accesate în continuare fonduri europene cu
destinaţie pe modernizarea infrastructurii, considerăm că trebuie să fim pregătiţi şi pentru

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 29


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

ocupaţii ca : instalator tehnico sanitar, instalator gaze, instalator întreţinere reparaţii instalaţii
sanitare, sudor, electrician.
În judeţul Dambovita, rata şomajului înregistrat2 în perioada 2007-2017 are o
evoluţie fluctuantă. În anii 2007-2008 se înregistrează valorile cele mai mici (5,3, respectiv
5,6%) după care se evidenţiază creşterea datorată impactului crizei economice asupra pieţei
muncii. Începând cu anul 2012, tendința este continuu descrescătoare și ajunge la finele
anului 2017 la cea mai mică valoare din interval, atingând nivelul anului 2007 (5,3%).

Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor


La 31 decembrie 2017, ponderea şomerilor sub 25 ani în totalul şomerilor înregistraţi la
AJOFM Dâmboviţa era de 10,97%, foarte apropiată de cea la nivel naţional (11,05%)
Cele mai mari aglomerări ale şomerilor înregistraţi se regăsesc la grupele de vârsta
40-39 ani, respectiv peste 55 ani (26%, respectiv 20,8%).
Fig. 5.4.

Şomajul înregistrat de lungă durată


Datele raportate de AJOFM ca şomaj de lungă durată evidenţiază şomerii înregistraţi
care au depăşit 12 luni în şomaj, respectiv 6 luni în cazul tinerilor sub 25 ani. Datele arată că
ponderea şomerilor tineri de lungă durată în totalul şomerilor tineri (vârstă sub 25 ani), este
mai mare la nivelul judeţului Dâmboviţa decât la nivelul naţional (42,4 % faţă de 35,9%).

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 30


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Anul 2018 /
indicator Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct.

Total şomeri
înregistraţi 10050 9401 9758 9731 10033 9518 9345 9255 9074 8857

Şomeri
indemnizaţi 1347 1258 1174 1083 1041 1026 986 1135 1135 1113

Şomeri
8703 8143 8584 8648 8992 8492 8359 8120 7939 7744
neindemnizaţi
Rata şomajului -
5,25 4,91 5,10 5,08 5,24 4,97 4,88 4,83 4,74 4,63
%

Nr. şomeri inreg. Mediu de rezidenţă Gen Categorie îndemnizare


la 31.10.2018 Urban Rural Feminin Masculin Indemnizaţi Neindemnizaţi
8857 1379 7478 4155 4702 1113 7744
( 15,6%) ( 84,4%) ( 46,9%) ( 53,1%) ( 12,6%) ( 87,4%)

Distribuția pe categorii de vârstă


Total someri Sub 25 25-29 ani 30-39 ani 40-49 ani 50-55 ani Peste 55 ani
ani
8857 2055 427 1303 2013 1379 1680

Distribuţia şomerilor pe categorii de vârstă

Până la 31.10.2018, au fost comunicate de către angajatori 8713 locuri de muncă


vacante, din care au fost ocupate 5921. Analizând ofertele de loc de muncă din partea
angajatorilor rezultă o cerere crescută în ceea ce priveşte încadrarea în muncă a pentru
următoarele ocupaţii: şofer, lucrător comercial (vânzător), agent de securitate, lăcătuş
mecanic, confecţioner articole din textile, agent vânzări, sudor, zidar, fierar-betonist,
electrician, mecanic auto, dulgher, instalator apă-canal, tâmplar universal, mașinist pod
rulant , mașinist la mașini pentru terasamente.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 31


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Cele mai cautate meserii/ocupaţii


- confectioner articole textile;
- electrician;
- lucrător în comerţ;
- ospătar;
- lăcătuş mecanic.

Persoanele aflate în căutare de loc de muncă, asistate de consilieri de orientare


profesională au completat formulare-chestionar din care rezultă domeniile în care acestea
doresc să beneficieze de formare profesională. În chestionarele completate s-a ţinut seama
de calificările deja existente, de oportunităţile pieţei muncii, dar şi de aptitudinile persoanelor
intervievate. Ca urmare a centralizării răspunsurile din cadrul Chestionarelor au fost obtinute
urmatoarele rezultate:
Nr. Număr de
Crt. Domeniu Ocupațional Pondere (%)
răspunsuri
1 Turism, hoteluri, restaurant, comerț 69 19,17
2 Sănătate, igienă, servicii sociale 50 13,89
3 Administraţie şi servicii publice 34 9,44
4 Protecţia mediului 33 9,17
5 Tehnologia informaţiei, comunicaţii, poştă 29 8,06
6 Construcţii 26 7,22
7 Transporturi 24 6,67
8 Industria alimentară, a băuturilor şi a tutunului 21 5,83
9 Electrotehnică, automatică, Electronică 19 5,28
10 Activităţi financiare, bancare, de asigurări 19 5,28
11 Industria textilă, confecţii, pielărie,
încălţăminte 18 5,00
12 Agricultură, piscicultură, pescuit 18 5,00
TOTAL 360 100,00
Au fost analizate intrările de locuri de muncă din 2018 ( inclusiv cele de la Bursele
locurilor de muncă),au fost estimate cele care vor intra în 2019, la care s-au adăugat în limita
răspunsurilor primite de la actorii de pe piaţa forţei de muncă ( în special angajatorii) cele
care vor fi ofertate anul viitor. La analiza stocului de şomeri înregistrat la 31.07 2018 am ţinut
seama că acesta cuprinde şi absolvenţii promoţiei 2018.
S-a primit de la Inspectoratul Şcolar Judeţean liste cu domeniile de pregătire şi
calificarea profesională a elevilor înscrişi în anul şcolar 2018-2019, în care am evidenţiat
clasele terminale. Ocupaţiile (respectiv tipurile de cursuri) care se dovedesc a fi deficitare şi
pentru care se pot organiza programe de formare conform autorizărilor existente la nivelul
instituţiei sunt următoarele: agent de turism, barman, cameristă hotel, comunicare în limba
engleză, coafor, confecţioner art. din textile, confecţioner tâmplărie PVC şi aluminiu,
cofetar-patiser, contabil, cosmetician, dulgher, electrician întreţinere medie şi joasă
tensiune, expert achiziţii, frizer, manichiurist-pedichiurist, lucrător în comerţ, lucrător în
structuri pentru construcţii, infirmieră, inspector resurse umane, lăcătuş mecanic, ospătar,
sudor electric, tâmplar şi zidar.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 32


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN


2.2.1. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA

Procesul de predare-învăţare se desfăşoară utilizând atât metode tradiţionale cât şi


metode de învăţare centrată pe elev, îndeosebi în cadrul catedrei tehnice şi a catedrei de
limbă şi comunicare, prin utilizarea fişelor de lucru individuale şi în grup, ţinând cont de
stilurile de învăţare ale elevilor şi de nivelul de performanţă individual, lucrul pe grupe de
elevi, studiul de caz, jocul de rol, activităţile practice.
Procesul de evaluare se realizează folosind atât evaluarea iniţială, formativ-continuă
şi sumativă, utilizând instrumente de evaluare tradiţionale şi alternative (fişe de descriere a
activităţilor din Auxiliare curriculare, miniproiecte, portofolii ale elevilor, fişe de evaluare şi
autoevaluare, fişe de progres). În realizarea procesului de predare-învăţare-evaluare,
cadrele didactice utilizează mijloacele didactice din dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi
atelierelor şcoală, alături de preocuparea unor cadre didactice de a-şi confecţiona noi
materiale, originale şi creative. În majoritatea cabinetelor şi laboratoarelor există câte un
calculator, flip-chart, videoproiector, machete, minibiblioteci, videoteci, planşe didactice,
echipamente şi materiale didactice specifice, utilizate de către cadrele didactice şi elevi în
cadrul orelor.
Oferta educaţională a şcolii este popularizată în rândul elevilor de gimnaziu şi al
părinţilor acestora la Târgul de oferte educaţionale prin intermediul unui panou afişat la ISJ
Dâmboviţa, prin pliante şi CD-uri distribuite şcolilor generale, prin vizite efectuate de elevi ai
claselor a VIII-a însoţiţi de diriginţi în unitatea noastră şcolară.
La începutul fiecărui an şcolar se prezintă elevilor şi părinţilor acestora de către
profesorii diriginţi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul
preuniversitar, Regulamentul Intern şi Regulamentul cadru privind protecţia şi securitatea
elevilor, personalului didactic şi nedidactic.
Puncte tari:
 ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii;
 interes pentru realizarea unui învăţământ de calitate şi preocuparea permanentă
pentru utilizarea metodelor active de învăţare;
 utilizarea în lecţii a unei diversităţi de resurse didactice;
 imparţialitate şi promovarea egalităţii şanselor faţă de elevi;
 adaptarea lecţiilor la nevoile elevilor;
 încurajarea productivităţii, angajamentului, concentrării şi eforturilor elevilor;
 încurajarea învăţării centrate pe elev;
 utilizarea de strategii didactice diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de
învăţare ale elevilor;
 comunicare eficientă cu elevii;
 oferirea la timp de feed-back constructiv privind învăţarea şi progresul elevilor;
 asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi exacte;
 încurajarea elevilor să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţare.
Puncte slabe:
 implicare insuficientă a unor cadre didactice în activitatea extracurriculară .
 desfăşurarea unor cursuri după metode tradiţionale de învăţare
 nivelul scazut de pregatire al absolventilor de clasa a VIII a care opteaza pentru
scoala noastra

2.2.2. EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘCOLARE


Se constată că începând cu anul școlar 2018-2019 numărul de elevi înscriși în școala
noastră a scăzut constant ca urmare a reducerii populației școlare. Raportat la forma de

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 33


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

pregătire este în scădere numărul elevilor ce frecventează cursurile liceului tehnologic și al


școlii postliceale, se păstrează aproximativ constant numărul celor înscriși la clasele de
învățământ vocațional.

2.2.3. REZULTATELE ELEVILOR

Examene naţionale / examene de certificare


DATE STATISTICE
NIVEL 3, 4, 5, ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL/PROFESIONAL/POSTLICEAL, 2019
- analiza rezultatelor obţinute de elevi în cadrul examenelor naţionale, comparativ cu rezultatele evaluării c
Unitatea şcolară a fost desemnată centru de examen pentru anul şcolar 2018-2019, pe nivele
de calificare astfel:
-învățământ liceal, nivel 4 – iunie, Tehnican designer vestimentar, Coafor stilist
-învățământ profesional- nivel 3 iulie- Confectioner produse textile
-învățământ postliceal, nivel 5 august –Asistent medical generalist

Nr Elevi Procent
Domeniu/Calificare Elevi promovaţi
crt înscrişi promovabilitate
Estetica şi igiena corpului
1 13 12 92.30%
omenesc/ Coafor stilist
Industrie textilă şi pielărie/
2 Tehnician designer 9 9 100%
vestimentar
Industrie textilă şi pielărie/
3 9 9 100%
Confectioner produse textile
Sănătate şi asistență
4 pedagogică/ 37 37 100%
Asistent medical generalist

STATISTICĂ ELEVI În anul şcolar 2017-2018 :


 Liceul nostru a funcţionat în anul şcolar 2017-2018 cu un numar de 20 de clase,
învaţământ de zi, liceu, școală profesională şi învăţământ postliceal în domeniul
sănătate şi asistenţă pedagogică. Numărul de elevi înscrişi la început de an şcolar fiind
de 447 elevi.
 La sfârşit de an şcolar am raportat :
Forma de Nr. elevi la sf. de Obs.
Promovaţi Repetenţi
învăţământ an şc. RETRAȘI/EXMATRICULAȚI
Școală 45 38 IXB-5 2
profesională: XB-1
45 elevi/2 clase XIC-1

LICEU, profil 112 107 8


tehnic IX X XI XII
112 elevi
- 1 4 -

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 34


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

LICEU, profil 60 59 4
sportiv: 60 Total: 1
elevi/3 clase
IX X XI XII
- 1 - -
POSTLICEAL- 73 73 10
SANITAR-
BUGET: 214
elevi/9 clase
POSTLICEAL- 141 141 11
SANITAR-cu
taxă: 214
elevi/9 clase
TOTAL elevi LICEU -112
Înscrişi la PROFESIONAL
început de an 45
şcolar POSTLICEAL
_431_______ 214

2.2.4. INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR

La cabinetul de asistenţă psihopedagogică au fost efectuate, pe parcursul anului


şcolar 2017/2018 un număr total de 172 şedinţe de consiliere individuală (un număr de 78 de
elevii, 28 părinţi, 10 cadrele didactice au solicitat sprijin individual de specialitate). S-au
derulat 58 de şedinţe de consiliere de grup. Au fost aplicate chestionare privind: nevoile de
informare/ consiliere ale elevilor (92 elevi), orientarea carierei elevilor (70 elevi), fenomenul
absenteismului şcolar din perspectiva elevilor (221 elevi), părinţilor (110 părinţi) şi cadrelor
didactice (12 profesori), strategiile de coping utilizate (15 elevi), cunoştinţele elevilor
referitoare la consumul de droguri (48 elevi), orientarea şcolară şi profesională (82 elevi),
relaţionarea părinţi - copii (22 părinţi), competenţele metacognitive ale elevilor (30 elevi).
Tipurile de probleme pentru care elevii au solicitat consiliere individuală au fost:
testare psihopedagogică - 1 elev, orientare privind cariera - 10 elevi, eşec şcolar - 3 elev,
absenteism – 18 elevi, dificultăţi de relaţionare - 21 elevi, tulburare de comportament - 8
elevi, violenţă intrafamilială – 1 elev, alte probleme - 16 elevi. 18 elevi dintre cei care au
solicitat consiliere individuală pentru prima dată semestrul acesta sunt elevi ai căror părinţi
sunt plecaţi în străinătate.
Elevii de la clasele IX A, IX B, X A, X B, X S, XI A, XI B, XI S, XII A, XII B, XII S au
participat la programe şi activităţi de consiliere: Cariera mea, Alături de tine, Adolescenţă
fără droguri, Câştig fără violenţă, Detectivi în lumea profesiilor, O absenţă în minus, o şansă
în plus. Alte activităţi derulate: evaluarea nevoilor de informare/ consiliere ale elevilor;
informarea părinţilor cu privire la serviciile oferite de cabinetul de asistenţă psihopedagogică,
activitatea de consiliere de grup Cum fac faţă stresului?, activităţile Viaţă de adolescent,
Schimbările pubertăţii desfăşurate în colaborare cu D.S.P. Dâmboviţa, activităţile de
consiliere de grup a cadrelor didactice cu tema Absenteismul - cauză a eşecului şcolar,
respectiv Modalităţi eficiente de pregătire pentru promovarea examenelor de sfârşit de ciclu,
activitatea realizată în colaborare cu A.J.O.F.M. Dâmboviţa, vizând informarea elevilor
claselor a XII-a cu privire la cursuri de specializare pe care le pot urma gratuit şi la dreptul de
a se înscrie în baza de date a A.J.O.F.M. ca persoană în căutarea unui loc de muncă,
activitatea Iepuraşul de Paşte aduce prieteni noi derulată în parteneriat cu Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa, desfăşurare de activităţi în cadrul Săptămânii
Globale de Acţiune derulată de Organizaţia Salvaţi Copiii, organizarea concursului de

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 35


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

postere Copii – drepuriresponsabilităţi realizată în colaborare cu Consiliul Elevilor, derulare


de activităţi de consiliere de grup cu ocazia Zilei internaţionale a toleranţei, Zilei
internaţionale împotriva violenţei asupra femeii.
Puncte tari
 Colaborare cu CJRAE Dâmbovița.
 Organizarea de întâlniri cu reprezentanți ai AJOFM pentru informarea și
consilierea elevilor din clasele terminale pentru orientarea în găsirea unui loc de
muncă.
 Existența unui psiholog școlar care își desfășoară activitatea într-un cabinet
dotat corespunzător.
Puncte slabe:
 Numărul mic de părinți care mențin o legătură permanentă cu școala.
 Eficiență redusă a relației diriginte – părinte – elev.

2.2.5. CALIFICARI ȘI CURRICULUM

Pregătirea elevilor în şcoala noastră, în anul şcolar 2018 -2019, s-a realizat pe următoarele
trasee:

LICEU
Filiera tehnologică, profil servicii
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea IX X XI XII
Estetica și igiena corpului omenesc / Coafor- Stilist - 1 1 1
Filiera vocaţională, profil sportiv
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea IX X XI XII
Sportiv/ Instructor sportiv -Fotbal 1 1 - 1

Pentru fiecare dintre calificările de mai sus se utilizează curriculum -ul național la care,
conform planurilor de învățământ se adaugă discipline/ module din cadrul CDȘ/ CDL
propuse de cadrele didactice din școală, aprobate de comisiile metodice, Consiliul de
administrație al unității de învățământ, Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar
județean Dâmbovița și de membrii CLDPS.

2.2.6. RESURSE MATERIALE ȘI UMANE

Resurse materiale
Şcoala beneficiază de 2 corpuri de clădire cu număr suficient de spații de învățământ
(săli de clasă, laboratoare, ateliere de instruire practică, spații pentru personalul didactic
auxiliar și nedidactic, spații administrative, etc.).
Puncte tari:
 3 rețele de calculatoarele existente în 3 laboratoare conectate la Internet 24 ore/zi cu
2 furnizori;
 Dotarea cu echipamente moderne a laboratoarelor și cabinetelor prin Proiectul Phare
TVET;
 Biblioteca școlii este dotată cu un număr de 13.646 volume și 724 fișe de cititor;
 Existența Cabinetului de orientare şi consiliere psiho-pedagogică şi profesională cu
dotare prin MEC;
 Sală de sport de dimensiuni corespunzătoare desfăşurării activităţii de educaţie fizică;
 Spaţii proprii optime pentru desfăşurarea instruirii practice în domeniile Informatică,
Mecanică, Electromecanică, Electronică, Industrie textilă pielarie reabilitate din
fonduri Phare;

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 36


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Puncte slabe:
 Dotare atelierului de Estetica și igiena corpului omenesc și a sălii de nursing;
 Instalația de încălzire depășită moral;
 Lipsa truselor, ustensilelor și substanțelor chimice necesare laboratorului de chimie.

Resursele umane
Şcoala dispune în anul şcolar 2019-2020 de :
 40,28 norme, repartizate pe nivele de învățământ astfel
- Liceu- zi- 10,14 norme
- Școala Postliceală - buget- 15,7 norme
- Școala Postliceală –taxă- 6,14 norme
- Învăţământ profesional- 8,3 norme
Personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic, din punct de vedere numeric este:
 48 cadre didactice:
- Liceu-zi- 15 cadre didactice
- Școala Postliceală-Buget- 20 cadre didactice
- Școala Postliceală –Taxă- 6 cadre didactice
- Învăţământ profesional-6 cadre didactice
 5 posturi personal didactic auxiliar;
 8,5 posturi personal nedidactic;

2.2.7. PARTENERIAT ŞI COLABORĂRI


În fiecare an şcolar dezvoltăm relaţii de colaborare cu agenţi economici din municipiul
Târgovişte pentru desfăşurarea instruirii practice comasate de către elevii din învăţământul
profesional şi tehnic. Colaborăm cu Clubul copiilor Târgovişte, Biblioteca judeţeană, D.S.P.
Dâmboviţa, Muzeul Judeţean de Istorie Dâmboviţa, Inspectoratul Judeţean de Poliţie,
Primăria Municipiului Târgovişte, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului, CJRAE, AJOFM, Universitatea Valahia Târgovişte. În anul şcolar curent, am
dezvoltat relaţii de parteneriat şi am încheiat convenţii de colaborare cu agenţi economici de
pe raza municipiului Târgovişte. Toate aceste relaţii sunt cuprinse în Planul de parteneriat al
şcolii, anexat (Anexa 14).

2.3. ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI
 Personal didactic calificat cu gradul didactic I şi II în procent ridicat;
 Exista planuri cadru, programe şcolare şi auxiliare curriculare pentru majoritatea
nivelurilor de pregătire;
 Poziţie buna pentru navetişti în apropierea autogării Târgovişte şi a haltei Romlux;
 În oferta educaţională sunt incluse clase de şcoală postliceală de stat din domeniul
Sănătate şi asistenţă pedagogică cu calificările: Asistent medical generalist şi Asistent
medical de farmacie;
 Este singura unitate de învățământ din județul Dâmbovița și din cele învecinate care
școlarizează prin școală postliceală în calificarea Administrator rețele locale și de
comunicații;
 Singurul Liceu Tehnologic din judeţ care are inclusă în oferta educațională clase din
domeniul estetica igiena corpului omenesc şi singurul din Târgovişte cu domeniul industrie
textilă şi pielărie;
 Existenţa claselor cu profil sportiv –fotbal
 Programe şcolare pentru disciplinele opţionale întocmite de cadrele didactice din şcoala;
 Delimitarea responsabilităţilor cadrelor didactice (existenţa comisiilor pe probleme,

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 37


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

comisii metodice, etc.)


 Existenţa a trei reţele de calculatoare, conectate la Internet 24 ore/zi;
 Pe parcursul anului școlar există un interes deosebit al cadrelor didactice pentru
dezvoltare personală, profesională şi metodică, prin participare la cursuri de formare şi
perfecţionare;
 Existenţa unui cabinet medical şcolar şi a unui cabinet pishopedagogic

PUNCTE SLABE
 Pondere mare a elevilor cu probleme sociale
 Nivel de pregătire scăzut al elevilor înscrişi în clasa a IX-a;
 Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în
străinătate
 Slaba implicare a părinţilor elevilor în rolul lor de principal partener educaţional al şcolii;
 Absenteism accentuat la învaţământul obligatoriu;
 Proporţie mică a elevilor cu inserţie reuşita pe piaţa muncii;
 Creşterea efectivului obligatoriu de elevi la clasă cu efecte şi consecinţe asupra calităţii
educaţiei.
 Insuficienta utilizare a programului AEL;
 Lipsa încălzirii în corpul de cșădire în care funcționează atelierele de instruire practică;
 Centralizarea veniturilor proprii la nivelul Primariei Targoviste și neonorarea la timp de
către aceasta a cerințelorșcolii pentru achitarea facturilor.

OPORTUNITĂŢI
 Asigurarea unor cursuri de perfecţionare prin CCD şi prin intermediul proiectelor sau a
altor furnizori autorizați
 Programe europene de parteneriat educaţional
 Parteneriat activ cu agenţii economici
 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ şi MECT, prin portal şi forum
 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe
guvernamentale; ex. Proiectul ROSE
 Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale (Proiectul ROSE, Erasmus+ și altele)

AMENINTARI
 Scăderea populaţiei şcolare;
 Condiţii sociale precare ale elevilor;
 Lipsa de timp a părinţilor în ceea ce priveşte educarea copiilor şi supravegherea
acestora;
 Nivelul de educaţie şi conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea bunurilor şcolii,
proliferarea în şcoli a fenomenului de delincvenţă juvenilă;
 Abandonul şcolar;
 Criza economică a societăţii ;
 Slaba motivaţie materială a cadrelor didactice.

2.4. REZUMATUL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ


DEZVOLTARE (PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE GENERALE SPECIFICE
FURNIZORULUI DE EFP)

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 38


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

ŢINTE STRATEGICE

1. Combaterea ESL (Earlier School Leaving) și îmbunătățirea rezultatelor instituționale;


2. Efientizarea interna a unitatii prin dezvoltarea bazei materiale, a parteneriatului
educational si optimizarea proceselor interne;
3. Accesarea fondurilor europene in vederea formarii continue,dezvoltarii parteneriatelor
strategice, schimbului de experienta la nivel local si european, optimizarea
infrastructurii unităţii;
4. Reconstructia imaginii unitatii prin dezvoltarea viziunii asupra invatamantului european
in vederea egalizarii de sanse;
5. Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor;
6. Autorizarea unităţii pentru calificări specifice cererilor pieţei muncii, pe nivel 5 filieră
tehnologică, domeniul tehnic.

OBIECTIVE PRIORITARE

1. Reducerea efectelor provocate de fenomenul ESL prin implementarea unei strategii în


parteneriat cu şcoli similare din spaţiul U.E.,pentru perioada 2017-2021;
2. Promovarea imaginii şcolii in cadrul comunității (inclusiv în spațiul U.E.);
3. Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;
4. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a personalului didactic şi
nedidactic în funcţie de nevoile instituţionale identificate;
5. Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a parteneriatului social în vederea
îmbunătăţirii rezultatelor în cadrul examenlor naţionale;
6. Obţinerea autorizării pentru calificări cu putere de absorbţie pe piaţa muncii până în
2017.

OPŢIUNILE STRATEGICE

 Dezvoltarea curriculară
Se vor avea în vedere:
 adaptarea curriculum-ului la nevoile elevilor;
 dezvoltarea în cadrul curriculumului la decizia şcolii a unor opţionale adecvate cu
consultarea elevilor şi a pãrinţilor;
 reorganizarea ofertei şcolare pe profiluri şi calificări din perspectiva comenzii sociale
a comunităţii locale;
 organizarea de noi cursuri pentru formarea continuă a adulţilor.

 Dezvoltarea resurselor umane


Se vor avea în vedere:
 implementarea şi dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a
întregului personal didactic;
 schimbarea mentalităţii personalului didactic privind implicarea în procesul educativ
prin motivarea acestuia;
 dezvoltarea spiritului de echipă în rândul cadrelor didactice
 creşterea eficienţei circulaţiei informaţiei în vederea desfăşurării procesului de
învăţământ în bune condiţii;
 dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a
celor privind cariera;
 reducerea abandonului şcolar, dobândirea abilităţilor cheie, autoevaluarea procesului
de predare-învăţare.

 Dezvoltarea resurselor materiale


Se vor avea în vedere:
 atragerea de resurse noi pentru investiţii în baza materială;

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 39


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

 creşterea ponderii fondurilor provenite din autofinanţare;


 modernizarea bazei materiale existente.

 Dezvoltarea relaţiilor comunitare


Se vor avea în vedere:
 măsuri de îmbunătăţire a relaţiilor cu părinţii şi de implicare a acestora in activităţile
şcolare şi extraşcolare ;
 îmbunătăţirea şi eficientizarea parteneriatului cu agenţii economici;
 colaborare eficientă cu reprezentanţii comunităţii locale;
 iniţierea de noi proiecte şi parteneriate de mobilităţi elevi.

REZULTATELE AŞTEPTATE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG

1. Asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ şi a


condiţiilor de realizare a acestora;
2. Democratizarea vieţii şcolii;
3. Creşterea gradului de integrare socio-profesională a absolvenţilor de liceu pe baza
competenţelor profesionale dobândite în funcţie de piaţa forței de muncă la nivel
local, naţional şi european;
4. Scăderea ratei de abandon şcolar în principal în cadrul învăţământului obligatoriu.
5. Creşterea procentului de promovabilitate la examenele de sfârşit de ciclul învãtãmânt
(bacalaureat);
6. Stimularea inovaţiei şi a responsabilitãţii cadrelor dicactice şi a personalului auxiliar.
7. Stimularea performanţelor elevilor;
8. Formarea continuã a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de perfecţionare
locale, judetene şi europene (Erasmus+);
9. Realizarea de proiecte de parteneriat şcolar la nivel local, regional, naţional şi
european;
10. Respectarea şi promovarea valorilor culturale ale zonei;
11. Dezvoltarea unui sistem de informare, monitorizare şi comunicare în domeniul
prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă şcolară.

2.5. ETAPIZAREA 2019-2023


Definiții :
- ciclu de învățămant:
 4 ani – învățămant tehnologic
 3 ani – învăţămant postliceal sanitar
 3 ani – învăţămant profesional

- clase de resurse:
 resurse umane
 resurse financiare
 resurse pentru dezvoltarea institutională
 resurse privind dezvoltarea sistemului de calitate
 parteneriate , colaborări , relații comunitare

- rezultate așteptate:
 pe termen mediu
 pe termen lung

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 40


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Etapizarea proiecțiilor :

-Liceul tehnologic:
- învățămant tehnic 2019 - 2023,
- Învăţămant postliceal: 2019 - 2022,
-învățămant profesional: 2019 - 2022

Proiecții specifice unității de invățămant:


2019 – 2023
Ciclu: Planificare – Implementare - Monitorizare – Îmbunătăţire
Stagiu de Acțiuni si tipuri de Clase de Rezultate Proiectare in
dezvoltare în obiective resurse așteptate etapizarea
etapizarea ciclului
analitică succesiv
Ținte
Stabilirea obiectivelor si
Planificarea strategice
tintelor strategice conform Resurse umane 2019
strategică Obiective
prioritatilor indentificate
Acțiuni
Resurse umane
Definirea planurilor Efecte
Implementarea Resurse
operationale si stabilirea cuantificabile 2019 - 2021
strategiei financiare
responsabilitatilor asociate ale acțiunilor
Parteneriate
Observarea proceselor si Indentificarea
Monitorizarea indentificarea noilor nevoi noilor ținte
Resurse umane 2019-2021
activităților pe fiecare domeniu strategice
prioritar prioritare
Ținte
Imbunătățirea Redefinirea strategie de strategice
Resurse umane 2019-2020
strategiei dezvoltare institutionala Obiective
Acțiuni

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 41


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

ETAPIZAREA ŢINTELOR ŞI OBIECTIVELOR PRIORITARE

Ținte/ obiective/ acțiuni Resurse Monitorizare


Unitatea de
Ţinta Strategică 100000 euro management –
Combaterea ESL (Earlier School Leaving) și îmbunătățirea din fondul organismul
2018- 2022

rezultatelor instituționale. Programului intermediar ROSE;


ROSE Echipa de
Obiectiv prioritar implementare
proiect
Reducerea efectelor provocate de fenomenul ESL prin
implementarea unei strategii prin intermediul programului Echipa
Rose. Managerială.
Echipa CEAC
Resurse Echipa
Ţinta Strategică umane; Managerială
Efientizarea interna a unitatii prin dezvoltarea bazei materiale, a Sponsorizări.
2018-2020

parteneriatului educational si optimizarea proceselor interne;


Obiective prioritare
1-Dezvoltarea activităţii educative şi extracurriculare;
2-Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare;

Fondurile Comisia pentru


Ţinta Strategică Comsiei implementarea
Accesarea fondurilor europene in vederea formarii Europene proiectelor şi
continue,dezvoltarii parteneriatelor strategice, schimbului de prin programelor
2018-2020

experienta la nivel local si european; intermediul europene.


Obiective prioritare programului
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a Erasmus.
personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile
instituţionale identificate;

3000 lei Echipa


Ţinta Strategică Managerială.
Reconstructia imaginii unitatii prin dezvoltarea viziunii asupra
2018-2020

invatamantului european in vederea egalizarii de sanse;


Obiective prioritare
1-Promovarea imaginii şcolii in cadrul comunității (inclusiv în
spațiul U.E.);
2-Dezvoltarea activităţii educative şi extracurriculare;

Resurse Echipa
Ţinta Strategică umane; Managerială.
Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor. Programe de
Obiective prioritare
2016-2020

accesare
Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a parteneriatului social fonduri
în vederea îmbunătăţirii rezultatelor în cadrul examenlor naţionale. sociale;
Venituri
proprii
30000 lei.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 42


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

Implementare strategie:

Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii prin informarea absolvenţilor învăţământului


obligatoriu şi a părinţilor acestora în legătură cu oferta educaţională a şcolii

Asigurarea circulaţiei informaţiei despre şcoală în scopul stabilirii unor viitoare parteneriate:
 Plecând de la cerere, implementarea curriculum-ului în unitate
 Corelarea CDS-ului cu curriculum-ul naţional;
 Creşterea calităţii prestaţiei didactice;
 Atingerea standardelor educaţionale de către elevi şi îmbunătăţirea performanţelor
acestora la concursurile şcolare, la testele naţionale şi examenele de absolvire;
 Promovarea unui CDS şi a unor activităţi care să contribuie la dezvoltarea personală a
elevilor;
 Promovarea inovaţiei didactice în activitatea curriculară şi extracurriculară;
 Asigurarea de şanse egale tuturor elevilor pentru pregătirea examenelor de absolvire;
 Realizarea unui ciclu informational eficient cadru didactic-elev-parinte;
 Sensibilizarea părinților și a partenerilor sociali față de nevoile școlii
 Realizarea unor programe educative pentru părinți.

Colaborarea cu elementele sociale: comunitate locala, angajatori, AJOFM:


 Accesarea fondurilor FSE ;
 Promovarea politicilor europene;
 Atragerea partenerilor din sistemul de învatamant european pentru colaborare la nivel
informațional;
 Asigurarea pentru elevii şi profesorii şcolii a posibilităţilor de cunoaştere a programelor
instituţiilor europene;
 Facilitarea acesului la comunicare cu elevi şi profesori din alte şcoli.

Proiecții pentru dezvoltarea sistemului de calitate institutional 2019-2022:

La nivelul unității școlare se vor dezvolta o serie de măsuri în vederea dezvoltării


sistemului de management al calității/ asigurarea calității programelor de învățare și
promovarea îmbunătățirii continue:

 Alcatuirea planului de actiune pe baza planului de îmbunătățire propus;


 Elaborarea de proceduri care să definească actiunile desfășurare în cadrul instituției;
 Utilizarea mijloacelor specifice măsurarii performanței: Benchmarking, modelul pentru
măsurarea excelentei performanțe Baldrige, modelul pentru măsurarea excelentei
performanțe EFQM (European Fondation Quality Management), tabloul de bord, fișe
privind monitorizarea performanței, fișe pentru definirea valorii adăugate, tipizate
folosite în procesul instructiv-educativ etc;
 Monitorizarea tuturor acțiunilor în vederea îmbunătățirii lor;
 Stabilirea căilor de acțiune: formare echipe, stabilire ținte strategice, obiective,
definire acțiuni, termene, responsabili și rezultate așteptate;
 Monitorizarea indicatorilor de performanță;
 Corelarea la nivelul institutiei a documentelor manageriale:
1. Intocmirea planului managerial al unității și planurilor operaționale,
consultarea Planului de Acțiune al Școlii (PAS), Planului Local de Acțiune
(PLAI), Planului Regional de Acțiune (PRAI);
2. Intocmirea planurilor manageriale la nivel de catedre metodice, comisii pe
probleme care să se încadreze în țintele strategice și obiectivelor planului
managerial institutional; definirea planurilor operaționale (de acțiune);
3. Monitorizarea îndeplinirii acțiunilor conform obiectivelor;
4. Propuneri de îmbunătățire (ciclu repetitiv);

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 43


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

 Culegerea dovezilor/ rezultate ale evaluărilor care să corespundă criteriilor stabilite;


 Intocmirea rapoartelor de monitorizare periodică (o dată la trei luni) și a raportului
anual de autoevaluare; stabilirea planului de îmbunătățire pentru anul școlar urmator;
 Dezvoltarea manualului calității și a regulamentului de funcționare CEAC.

Pentru asigurarea calității vor fi avute în vedere:


 Dezvoltarea sistemului de management al calității;
 Imbunatățirea activității comisiei CEAC;
 Promovrea instrumentelor specifice măsurării performanței;
 Inițierea de programe de formare;
 Continuarea uitilizării chestionarelor, anchetelor CEAC;
 Dezvoltarea unei scheme de mentorat;
 Promovarea și valorificarea exemplelor de buna practică;
 Utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ;
 Organizarea sesiunilor de comunicări în care membri ai personalului să fie formati în
domeniului Managementului calității totale;
 Incadrarea în rețeaua școlară prin integrarea priorităților nationale în cadrul țintelor
strategice institutionale.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 44


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

PARTEA a III-a
PLANUL OPERAŢIONAL
AN ȘCOLAR 2019-2020

3.1. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii


3.2. Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele)
3.3. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020
3.4. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi
factori interesaţi
3.5. Planul de dezvoltare profesională a personalului
3.6. Finanţarea planului

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 45


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
3.1. OBIECTIVELE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII
3.2. ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ

PLANUL OPERAȚIONAL
1. REDUCEREA EFECTELOR PROVOCATE DE FENOMENUL ESL PRIN IMPLEMENTAREA UNEI STRATEGII ÎN PARTENERIAT
CU ŞCOLI SIMILARE DIN SPAŢIUL U.E.,PENTRU PERIOADA 2018-2019
Obiectiv:
 Scaderea ratei abandonului şcolar și cresțetrea procentului de promovabilitate în cadrul examenelor naționale;
Ţinta: Combaterea ESL (Earlier School Leaving) și îmbunătățirea rezultatelor instituționale;
Context:
Implementarea proiectului ROSE.
Data până la Persoana/
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Sursa de
care vor fi persoanele Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile) finanţare
finalizate responsabile
Școli
Imbunătățirea rezultatelor Comisia pt
1. Implementarea activităţilor reme- similare 40000 Guvernul
la examenul de Permanent implementare
diale. (inclusiv din euro României
bacalaureat. a proiectului
spatiul U.E.)
2. Implementarea activităților extra- Identificarea soluţiilor Școli
Comisia pt
curriculare privind politicile implementarea
similare 30000 Guvernul
Permanent
educaţionale privind proiectului (inclusiv din euro României
combaterea ESL spatiul U.E.)
3. Desfășurarea activităților de achizi- Școli
Comisia pt
ție și renovare. Instrument combatere implementarea
similare 20000 Guvernul
Permanent
fenomen ESL proiectului (inclusiv din euro României
spatiul U.E.)
4. Implementarea strategiei privind Școli
Comisia pt
consilierea și reducerea abandonului Reducerea efectului implementarea
similare 10000 Guvernul
Permanent
școlar. abandonului şcolar. proiectului (inclusiv din euro României
spatiul U.E.)

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 46


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
2. PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII IN CADRUL COMUNITĂȚII (INCLUSIV ÎN SPAȚIUL U.E.)
Obiectiv:
 Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii (inclusiv în spațiul UE);
 Informarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu şi a părinţilor acestora în legătură cu oferta educaţională a şcolii
 Asigurarea circulaţiei informaţiei despre şcoală în scopul stabilirii unor viitoare parteneriate
Ţinta: Reconstructia imaginii unității prin dezvoltarea viziunii asupra învățământului european în vederea egalizarii de ș anse
Context:
Construirea imaginii școlii pe baza rezultatelor anterioare, a bazei materiale, a personalului și a proiectelor care sunt implementate in
institutie.
Data până la Persoana/
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Sursa de
care vor fi persoanele Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile) finanţare
finalizate responsabile
5. Dezvoltarea de parteneriate
educaționale cu școli similare (inclusiv din
Comisia pt Școli
spațiul U.E.) în vederea promovarii Promovarea valorilor
Proiecte si similare
exemplelor de bună practică, schimb de regionale si a unitații prin Permanent 0 -
programe (inclusiv din
experiența, promovarea unității și a parteneriate educationale.
europene spatiul U.E.)
valorilor regionale, utilizând platforme
educaționale.
6. Studierea pieței muncii și ISJ
realizarea ofertei educaționale Incadrarea ofertei școlare Februarie Echipa Dambovita Resurse
managerială 100
în cadrul pieței regionale . 2020 Agenti proprii
economici
7. Reactualizarea şi perfecţionarea Crearea unei imagini pe
pliantelor de prezentare a şcolii, piața locală și atragerea Profesorii de Cadrele Resurse
Martie 2020 informatică 300
distribuirea lor în şcolile generale ale cât mai multor absolvenți didactice proprii
judeţului Dâmboviţa ai claselor a VIII-a
8. Dezvoltarea campaniilor de
Crearea unor sesiuni de Echipa Agentii Agentii
conștientizare a importanței regionale a Martie 2020 100
comunicări managerială economici economici
unității.
9. Amenajarea unui stand de Maiştrii Cadrele Resurse
Modelarea imaginii școlii . Martie 2020 20
prezentare a ofertei educaţionale instructori didactice propirii
10. Participarea la manifestările Integrarea instituției în Mai-Iunie Echipa ISJ
- -
organizate de I.S.J. Dâmboviţa pentru cadrul sistemului 2020 managerială Dambovita
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 47
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
promovarea ofertei educaţionale a şcolii educational .
11. Realizarea procedurilor flux- intern Realizarea unui ciclu Editurile
Profesorii de
– extern informațional eficient în locale,
Dec.2019 limba română, Primaria
cadrul institutiei noastre. Posturi 300
Mai 2020 informatică, Tgv
locale radio
Cons. elevilor
si TV
12. Actualizarea site-ului propriu prin Site actualizat
intermediul caruia putem interacționa la Informaticianul Ministerul
Ianuarie Resurse
nivel informațional cu partenerii și Prof. Educației 20
2020 proprii
sistemul educațional. Realizarea unui CD informatică Naționale
cu prezentarea liceului.
13. Atragerea unor sponsorizări pentru Realizarea materialelor Echipa
realizarea materialelor informative de de promovare a ofertei managerială şi Agentii Primaria
Permanent -
promovare a şcolii educaționale. personalul economici Tgv
didactic
14. Identificarea în cadrul comunităţii Realizarea de
Echipa Editurile Agenti
locale a unor colaborări profesioniste în parteneriate Permanent 100
managerială locale economici
realizarea materialelor publicitare

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 48


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
3. DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
Obiectiv:
 Utilizarea eficientă a resurselor şi gestionarea corectă a prtrimoniului şcolii ;
 Crearea unei ambianţe plăcute, stimulative pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ;
 Creşterea volumului resurselor extrabugetare;
 Valorificarea maximă a echipamentelor didactice din dotarea şcolii;
 Îmbunătăţirea dotării didactico-materială a şcolii;
Ţinta: Eficientizarea internă a unității prin dezvoltarea bazei materiale, a parteneriatului educațional și optimizarea procesului
instructiv-educativ
Context:
Intărirea parteneriatului cu comunitatea locală care să permita realizarea de proiecte și scheme de grant-uri pentru dezvoltarea
infrastructurii din unitatea noastră.
Data până la Persoana/
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Sursa de
care vor fi persoanele Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile) finanţare
finalizate responsabile
1. Elaborarea de proiecte pentru Cadre didactice formate în
accesarea fondurilor structurale regi- domeniul managementului
onale și locale în scopul dezvoltarii proiectelor. Ministerul
infrastructurii unității Accesarea fondurilor Mai 2020 Cadre Primăria Tgv - Educației
P.O.S.D.R.U. didactice. Naționale
Diverse granturi oferite de
M.E.N.(ROSE, )
2. Îmbunătăţirea dotării sălilor de clasă, a
cabinetelor şi laboratoarelor (din Mentinerea standardelor Echipa Agenții Agentii
Mai 2020 6000
surse bugetare, extrabugetare şi ale pentru funcționarea unității manageriala economici economici
comitetelor de părinți)
3. Identificarea necesarului de Cadre
Responsabili
echipamente didactice pe arii Materiale didactice didactice.
Iunie 2020 ai comisiilor - -
curriculare şi pe niveluri de calificare . achiziționate. Maiştrii
metodice.
instructori
4. Dezvoltarea bazei proprii de instruire ISJ
Ministerul
practică. Materiale didactice Echipa Dambovița
Iunie 2020 3000 Educației
achiziționate. managerială Agenții
Naționale
economici
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 49
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
5. Achiziţionarea de soft educaţional şi Echipamente Echipa Consultanti Resurse
Iunie 2020 1000
aparatură de birotică . achiziționate. manageriala IT proprii
6. Amenajarea unor cabinete şi Ministerul
Modelarea spatiului de Echipa Primăria
laboratoare noi şi completarea celor Iunie 2020 Educației 100
lucru manageriala Tgv
existente . Naționale
7. Asigurarea service-ului pentru Echipa
Ministerul Bugetul de
echipamentele didactice şi aparatura managerială şi
Acord de service. Permanent Educației 1000 venituri si
de birotică (contract cu firmă de personalul
Naționale cheltuieli
specialitate). didactic
8. Lucrări de revizuire şi reparaţii la Echipa
Agentii
instalaţiile sanitare, electrice şi managerială şi
Lucrari de reabilitare. Permanent economici - -
termice personalul
Primaria Tgv
didactic
9. Elaborarea bugetului de venituri şi Echipa
Ministerul
cheltuieli Bugetul de venituri si Noiembrie manageriala
Educației - -
cheltuieli. 2019 Administrator
Naționale
financiar

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 50


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

4. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII PRIN FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC ÎN FUNCŢIE
DE NEVOILE IDENTIFICATE
Obiectiv:
 Accesarea fondurilor FSE, Erasmus +
 Iniţierea unor activităţi care să contribuie la dezvoltarea personală a angajaţilor şcolii ;
 Motivarea personalului şcolii pentru desfăşurarea unei activităţi de calitate ;
 Facilitarea comunicării la locul de muncă .
Ţinta: Accesarea fondurilor europene în vederea formării continue, dezvoltării parteneriatelor strategice, schimbului de experiență
la nivel local și european
Context:
Realizarea unor sesiuni de comunicări în vederea perfecționării cadrelor didactice. Orientarea perfecționarii către domeniul managementului
proiectelor.
Data până la Persoana/
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate Sursa de
care vor fi persoanele Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile) finanţare
finalizate responsabile
1. Identificarea nevoilor de formare la Ministerul
Nevoi de formare Decembrie Echipa CCD
nivelul instituției plin aplicarea de manageriala
- Educației
identificate 2019 Dambovita
studii diagnostice Naționale
2. Consultarea și urmarea ofertei de 700 lei
cursuri de formare sustinute de CCD grand Ministerul
Responsabil CCD
Dâmbovița. Cadre didactice formate Permanent oferit Educației
perfecționare Dambovita
de Naționale
MEN
3. Elaborarea de Proiecte în cadrul Agentia
Agentia
Națională
programului european Erasmus+ în Comisie Națională pentru
pentru
pentru Programe Conform
vederea formarii profesionale în Comunitare în schemei
Programe
spațiul U.E. - Axa prioritară KA1 Cadre didactice formate. Permanent proiecte și domeniul
Comunitare în
de grand domeniul
programe educației și solicitate educației și
europene formării
formării
profesionale
profesionale
4. Elaborarea de Proiecte în cadrul Cadre didactice și elevi Agentia Agentia
Comisie Conform
Națională pentru Națională
programului european Erasmus+ în participanți în cadrul Februarie schemei
pentru Programe
de grand
pentru
vederea realizarii schimbului de activităților proiectului 2020 Comunitare în Programe
proiecte și domeniul solicitate Comunitare în
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 51
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
experiență și promovarea exemplelor programe educației și domeniul
formării educației și
de bună practică prin proiecte europene profesionale formării
strategice în spațiul U.E. - Axa profesionale
prioritara KA2
5. Monitorizarea evoluției și a progresului Rapoarte periodice
cadrelor didactice în cadrul Comisiei Membri Comisia
Permanent - -
pentru Asigurarea și Evaluarea CEAC CEAC
Calității.
6. Participarea cadrelor didactice în Schimb de experiență Comisia
CCD
cadrul seminariilor locale, regionale, realizat. Permanent pentru -
Dambovita
naționale și internationale perfecionare.
7. Realizarea de lecţii demonstrative Cel puţin 2 lecţii Responsabili
Personalul
pentru utilizarea metodelor active de demonstrative pentru Semestrial ai comisiilor - -
didactic.
învăţare fiecare arie curriculară metodice.
8. Oganizarea unor activităţi de Cunoașterea de sine.
Direcția
petrecere a timpului liber pentru Primaria
Cadrele Judeteană
personalul şcolii (excursii, Permanent 200 Asociația
didactice pentru
evenimente din viaţa personală şi a de părinți
Tineret
şcolii ).
9. Crearea şi dezvoltarea unui climat de Manifestări cultural-
Cadrele Comunitatea
muncă destins şi reformator în cadrul artistice Permanent 100 Primaria
didactice locală.
unităţii şcolare .

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 52


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

5. DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE CU ŞCOLI DIN ŢARĂ ŞI STRĂINĂTATE ŞI PROMOVAREA DE PROIECTE ÎN CADRUL PROGRAMELOR
UNIUNII EUROPENE
Obiectiv:
 Accesarea fondurilor FSE, Erasmus+;
 Promovarea politicilor europene;
 Atragerea partenerilor din sistemul de învățământ european pentru o colaborare la nivel informațional;
 Asigurarea pentru elevii şi profesorii şcolii a posibilităţilor de cunoaştere a programelor instituţiilor europene;
 Facilitarea acesului la comunicare cu elevi şi profesori din alte şcoli.
Ţinta: Accesarea fondurilor europene în vederea formării continue, dezvoltarii parteneriatelor strategice, schimbului de experiență
la nivel local și european
Context:
Crearea de parteneriate bazate pe proiecte care să acceseze fonduri europene. Menținerea unor politici de parteneriat cu principalii
actori implicați în sistemul educațional. Urmarea exemplelor de buna practică
Acţiuni pentru atingerea Data până
Persoana/
obiectivului: Rezultate aşteptate la care vor Sursa de
persoanele Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se (măsurabile) fi finanţare
responsabile
întâmple?) finalizate
1. Continuarea și dezvoltarea Creșterea procentului de Ministerul
Ministerul
proiectului Rose promovabilitate în cadrul Mai 2020 Echipa CEAC - Educației
Educatiei
examenului de bacalaureat. Naționale
2. Formarea cadrelor didactice din Obținerea fondurilor europene. CCD Ministerul
scoala în domeniul Dambovița Educației
Cadrele
managementului proiectelor . Permanent Organismul - Naționale
didactice
intermediar
POSDRU
3. Accesarea proiectelor online e- Parteneri pentru comunicare Comisia
portalul e-
Twinning și incheiere de on-line proiecte
Twinning
parteneriate strategice Permanent proiecte si - -
Cadre
programe
didactice
europene
4. Amenajarea unui punct de Crearea unui ciclu informațional Comisia pentru Agenți
Ianuarie
informare în legatură cu eficient. proiecte si economici - -
2020
proiectele europene. programe Comunitatea
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 53
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
europene locală
Ministerul
Educației
Naționale
5. Dezvoltarea parteneriatului Implicarea părinților în Comisie pentru
școală familie activitățile instituției. proiecte și Comunitatea
Mai 2020 - -
programe locală
europene

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 54


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

6. OBŢINEREA AUTORIZĂRII PENTRU CALIFICĂRI CU PUTERE DE ABSORBŢIE PE PIAŢA MUNCII PÂNĂ ÎN 20 18.
Obiectiv:
 Dezvoltarea individuală a elevilor
Ţinta: Autorizarea unităţii pentru calificări specifice cererilor pieţei muncii, pe nivel 5 filieră tehnologică.
Context:
Studierea pieţei muncii şi identificarea calificărilor cu putere de absorbţie pe piaţa muncii.
Persoana/
Data până la
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: Rezultate aşteptate persoanele Sursa de
care vor fi Parteneri Cost
(Ce anume trebuie să se întâmple?) (măsurabile) responsabil finanţare
finalizate
e
1 Realizare studiu diagnostic mediul Comisia Buget
Studiu diagnostic Martie 2020 ARACIP 200 lei
extern cu orientare pe piaţa muncii CEAC propriu
2 Identificare calificări cu putere de Comisia 200 Buget
Calificări identificate Mai 2020 CEAC ARACIP
absorbţie pe piaţa muncii lei propriu
3 Evaluarea resurselor umane si
Comisia 200 Buget
resurselor materiale pentru obţinerea Analiză mediul intern Mai 2020 CEAC ARACIP
lei propriu
autorizării
4 Întocmirea documentaţei specifice şi Comisia 2600 Primăria
Autorizare Iunie 2020 CEAC
ARACIP
obţinerea autorizării lei Târgovişte

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 55


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
7. DESFASURAREA ACTIVITATIILOR SPECIFICE PLANULUI DE IMBUNATATIRE AFERENT ANULUI SCOLAR 2019-2020

Obiectiv:
 Optimizarea procesului de predare/învăţare;
 Dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice;
 Diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat la nivel naţional şi internaţional;
 Creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor;
Ţinta: Imbunatatirea proceselor din cadrul institutiei.
Context:
Ameliorarea punctelor slabe sau ale celor care tind sa devina slabe din cadrul unitatii.

Nr. crt Activităţi Tipul de activitate3 Obiective Termene Responsabilităţi Indicatori de realizare
A CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ
Un plan de acțiune al
Activitate de
Îmbunătățirea documentelor școlii îmbunătățit.
îmbunătățire a
proiective (proiectul de Definirea clară Echipa Un plan operațional
calității Noiembrie
1 dezvoltare, planul de a strategiei managerială. realizat.
documentelor de 2019
acţiune al şcolii şi planul de instituționale. Comisia CEAC. O strategie de dezvolta-
proiectare
implementare) re pe termen mediu și
managerială.
lung.
Echipa
Eficientizarea managerială.
Un orar unitate
proceselor Comisia CEAC.
Organizarea internă a Activitate de Decembrie optimizat;
2 organizatorice Comisiile pe
unității. îmbunătățire. 2019 Un flux informational
din cadrul probleme.
intern optimizat;
unității Conilierul
educativ.
O stragegie de
Echipa
comunicare externă
Eficientizarea managerială.
Realizarea unui flux Activitate de realizată.
3 fluxului intern- Permanent Comisia CEAC.
informațional eficient. îmbunătățire. O platformă informatică
extern. Profesorii diriginți.
realizată.
Conilieruleducativ.

3 Vezi explicaţie în Instructiuni pentru completarea RAEI


LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 56
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023
Echipa
Adaptarea O bază de date
managerială.
bazei de date a realizată pe platforma
Eficientizarea sistemului de Activitate de Noiembrie Comisia CEAC.
4 unității conform http://calitate.aracip.eu
gestionare a informației. îmbunătățire. 2019 Serviciul secre-
necesităților O bază de date a
tariat, Serviciul
curente. comisiei CEAC
contabilitate.
Optimizarea
Dotarea cu tehnologie
Activitate de proceselor Echipa Numar echipamente
8 informatică și de Permanent.
îmbunătățire. desfășurate în managerială. achiziționate.
comunicare.
instituție.
B EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ
Încheierea de
parteneriate în
Continuarea parteneriatelor
Activitate de scopul Echipa Numar parteneriate
9 active și dezvoltarea altor Permanent
îmbunătățire. eficientizării managerială. încheiate.
parteneriate noi.
proceselor
institționale
Analiza rezulta-
1 Centralizator cu
telor la exame-
rezultatele la
Activitate de nele finale.
Evaluarea rezultatelor Ianuarie examenele finale
10 evaluare si Imbunătățirea Comisia CEAC.
învățării. 2020 1analiză a rezultatelor
planificare. rezultatelor la
1 plan de ameliorare a
examenele
rezultatelor
finale.
C MANAGEMTUL CALITĂȚII
Realizarea/ revizuirea Eficientizarea Număr proceduri
Activitate de Februarie
11 procedurilor în urma proceselor Comisia CEAC elaborate și
îmbunătățire. 2020
necesitățiilor identificate instituționale. implementate.
Eficientizarea
Construirea de noi Activități de Număr de instrumente
12 proceselor Mai 2020 Comisia CEAC
instrumente de evaluare . îmbunătățire. de evaluare elaborat.
instituționale.
Evaluarea/monitorizarea Activități de Autoevaluarea Număr monitorizări
13 Permanent Comisia CEAC.
proceselor instituționale evaluare. instituțională. CEAC.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 57


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2019-2023

3.3. PLANUL DE ȘCOLARIZARE 2019-2020


LICEU CLASA A IX – A
Filiera vocaţională, profil sportiv
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea Nr .clase/ nr. Locuri
Fotbal 1 clasă/ 28 elevi
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 3 ANI
Domeniul pregătirii de bază/ Calificarea Nr .clase/ nr. locuri
Estetica și igiena corpului omenesc/ Coafor- Stilist 2 clase/ 56 elevi
Textile 1 clase/ 28 elevi

3.7. Obiectivele specifice şi ţintele şcolii


3.8. Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele)
3.9. Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020
3.10. Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi
factori interesaţi
3.11. Planul de dezvoltare profesională a personalului
3.12. Finanţarea planulu

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 58


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

3.4. PLANUL DE PARTENERIAT AL ȘCOLII PENTRU PROCESUL DE COLABORARE CU ÎNTREPRINDERI


ȘI ALȚI FACTORI INTERESAȚI
Acord de Parteneriat

între
LICEUL TEHNOLOGIC “SPIRU HARET” - TÂRGOVIŞTE
şi
Ministerul Educaţiei Naționale; Casa Corpului Didactic Dâmboviţa; Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița; Primăria
Municipiului Târgovişte; Consiliul local; Poliţia Târgovişte; Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului;
AJOFM; Spitalul Judeţean Dâmboviţa; Direcția de Sănătate Publică; Centrul Judeţean de Resurse și Asistență în Educație
Dâmbovița; Farmacia Valleriana; Consiliul Reprezentativ al Părinților
Prezentul acord nu reprezintă un contract legal. Este un document de lucru şi prin urmare, conţinutul acestuia poate fi
revizuit şi modificat, sub rezerva acordului părţilor, în orice moment pentru a reflecta schimbările apărute. Acordul este
încheiat pe durata unui semestru şi /sau an şcolar
Serviciile se bazează pe următoarele principii cheie

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE STAT


Pregătirea de bază în domeniul Calificarea Nr. clase / Nr. locuri

3 clase / 84 locuri fără


SĂNĂTATE ȘI ASISTENȚĂ PEDAGOGICĂ Asistent medical generalist(cu taxă)/ fara taxa
taxă
 Creşterea aspiraţiilor –  Parteneriatul
Stabilirea unor aspiraţii mai înalte Mai multe beneficii lucrând împreună
 Întâmpinarea nevoilor individuale  Comunitate
Depăşirea barierelor în calea învăţării Exploatarea resurselor, atât a celor oferite de personalul şcolii cât şi

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 59


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

a celor pe care le pot oferi ceilalţi membrii ai comunităţii


 Luarea în considerare a opiniilor tinerilor  Şanse egale
În planificare şi implementare Influenţarea politicilor pentru a îi ajuta pe toţi să reuşească
 Includerea  Desfăşurarea de activităţi demonstrate a funcţiona
Menţinerea tinerilor în procesul de învăţare şi în “A face ceea ce funcţionează”
societate
Prezentul acord cadru de parteneriat a fost structurat astfel încât să ofere un anumit grad de flexibilitate şi să ajute în
adaptarea serviciilor de sprijin pentru a răspunde nevoilor individuale ale şcolii dumneavoastră

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 60


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT

CONTRIBUŢIA
ORGANIZAŢIA REZULTATE EVALUATE
ACTIVITATE CINE SERVICIILOR PSIHO- CÂND
PARTENERĂ /AŞTEPTATE
PEDAGOGICE
- angajarea absolvenţilor
1. Examenul de atestare
- şcoală, coordonarea adecvată a - permanent - selectarea celor mai
2. Ore de dirigenţie
Angajatori - diriginţi, activităţilor şi integrarea - conform buni
3. Concursuri
- angajatori lor în curriculum graficului - alegerea motivată a
4. Concepere şi avizare CDL
carierei
- elaborarea ofertei
educaţionale
- inserţia socio-
Ministerul Muncii – - consilierul la cererea
- furnizarea de informaţii profesională
AJOFM AJOFM colaborare noastră
legate de piaţa muncii - desfăşurarea unor
- diriginţii AJOFM
cursuri de reconversie
profesională cu forţă de
muncă calificată
îmbunătăţirea
- şedinţe cu părinţii - consiliere familială
Consiliul - consilierul comunicării între părinţi
- lectorate - sprijin pentru o mai pe parcursul
Reprezentativ al educativ şi copii în vederea unei
- proiecte privind educarea bună cunoaştere a anului şcolar
Părinţilor - diriginţii bune orientări
părinţilor copilului
profesionale
Direcţia de - elevi educaţi în sprijinul
- anual
Sănătate Publică - asistenţi unei vieţi echilibrate
- acordarea primului ajutor oferă consiliere - conform
Crucea Roşie sociali - profesori formaţi în
- cursuri de sănătate specializată graficului
Serviciul de - psihologi acordarea primului
- după caz
Asistenţă Socială ajutor

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 61


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

3.5. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI


Necesarul de formare abordata în această primă parte se referă la nevoia de formare venită din partea sistemului, ca urmare a evoluţiei
legislative din domeniul educaţiei (ex. introducerea CDS, cuprinderea în învăţământul de masă a copiilor cu nevoi speciale, orientare a
practicilor educaţionale curente către formarea competenţelor cheie etc.), a modificărilor şi evoluţiei în ştiinţele educaţiei (noi strategii didactice,
flexibilizarea învăţământului, focalizarea pregătirii viitorilor absolvenţi pe formarea de competenţe cheie şi chiar adaptarea la practicile europene
din educaţie) şi nu în cele din urmă la inovaţiile / noutăţile de ordin tehnologic aduse în educaţie, precum utilizarea tehnologiilor informaţiei (TIC)
şi a softului educaţional (AEL), utilizarea mijloacelor audio-video / multimedia moderne sau chiar a internetului ca sursă de informare. Nu trebuie
neglijate în multitudinea de noutăţi din educaţie, tehnicile de comunicare care pot facilita accesul la noutăţile din sistem, precum aspectele
legate de practica managerială.
Nevoi profesionale identificate Obiective Strategii şi mijloace de realizare
1. Perfecţionarea cunoştinţelor în Valorificarea oportunităţilor de dezvoltare Formare continuă prin intermediul CCD
domeniul resurselor umane a carierei
2. Reactualizarea cunostintelor în Recunoaşterea unor competenţe în Cursuri prin intermediul furnizorilor de servicii în domeniu
domeniul „Utilizarea calculatorului” domeniul IT
3. Abordări multi şi transdisciplinare în Valorificarea competenţelor prin propuneri Propuneri în cadrul C.D.Ş. opţionale la nivelul mai multor
cadrul C.D.Ş. de opţionale în cadrul unităţilor de arii curriculare
invăţământ (C.D.Ş.)
4. Participarea la viaţa comunităţii Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin
implicarea în proiecte şcoală-comunitate Participarea la proiecte pe diverse teme

5. Comunicare în mediul virtual Menţinerea unui rol activ în societatea Actualizarea blogurilor si site-urilor
civilă
Extinderea comunicării în afara instituţiei
6. Informarea permanentă şi formarea Lărgirea universului cunoaşterii în Lecturi, participări la seminarii, urmărirea programelor în
viziunii de ansamblu asupra domeniile de interes public domeniu
evenimentelor globale

PLAN STRATEGIC

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 62


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Ţinta Aspectele sale (obiective prioritare)


Reconstructia imaginii  Promovarea imaginii scolii in cadrul comunitatii ( inclusiv in spatiul U.E.)
unitatii prin dezvoltarea  Stabilirea de contacte on-line cu alte scoli ( inclusiv din U.E. ) prin care, atat cadrele didactice, cat
viziunii asupra si elevii sa-si promoveze activitatile si rezultatele scolare si extrascolare
invatamantului european  Realizarea de lectii sau activitati on-line intre o clasa din scoala noastra si o clasa dintr-o scoala
in vederea egalizarii de partenera ( prin skipe sau alt program) la care contributiile sa fie din ambele parti
sanse
Eficientizarea interna a  Dezvoltarea bazei materiale si atragerea de resurse financiare
unitatii prin dezvoltarea  Reconsiderarea managementului la nivelul scolii si al clasei
bazei materiale, a  Mobilizarea cadrelor didactice pentru ridicarea competenţei profesionale
parteneriatului educational  Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare continua oferite de C.C.D. cat si de alti
si optimizarea proceselor formator locali, in vederea optimizarii proceselor interne
interne
Accesarea fondurilor  Dezvoltarea resurselor umane ale scolii prin formarea continua a personalului didactic si
europene in vederea nedidactic in functie de nevoile identificate, prin participarea la schimburi de experiente la nivel
formarii continue, local sau european
dezvoltarii parteneriatelor  Identificarea unor formatori locali , care, raportati la experientele si nevoile scolii, sa realizeze
strategice, schimbului de cursuri de formare , atat cu cadrele didactice ale scolii, cat si la nivel national sau european
experienta la nivel local si
european
Dezvoltarea  Dezvoltarea de parteneriate cu scoli din tara si strainatate si promovarea de proiecte in cadrul
parteneriatelor sociale si programelor uniunii europene
educationale  Identificarea partenerilor, la nivel social sau educational, care sa se plieze cerintelor de dezvoltare
ale scolii si convingerea acestora sa colaboreze cu scoala in beneficiul amandurora
Cresterea sprijinului  Dezvoltarea activitatii educative si extracurriculare
pentru dezvoltare  Dezvoltarea parteneriatului educational si a parteneriatului social pentru formarea profesionala in
personala a elevilor scopul ameliorarii insertiei socio-profesionale a absolventilor
 Indrumarea elevilor, in functie de aptitudinile fiecaruia, spre dezvoltarea personala si crearea unui
viitor luminos
 Cooptarea elevilor la participarea la seminarii, colocvii si cursuri pentru dezvoltarea personala

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 63


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

3.6. FINANŢAREA PLANULUI

Politici de finanţare, descentralizare

Activitatea s-a desfășurat pe baza actelor normative care definesc sistemul de


finantare a unitatilor de invatamant. Potrivit acestor acte normative:
 unitățile de învăţământ sunt instituţii publice şi au personalitate juridică cu
obligaţiile şi drepturile ce recurg din aceste calităţi;
 fondurile de care dispun școlile sunt fonduri publice indiferent de sursa lor
de provenienţă (bugetară, extrabugetara) şi se folosesc numai potrivit
normelor înscrise în Legile finanţelor publice;
 alocarea fondurilor bugetare în unităţi se face proporţional cu numarul de
elevi/prescolari - finantarea proportională;
 pentru anumite destinatii de cheltuieli, alocarea se face pe programe de
finanţare temeinic fundamentate;
 directorii unitatilor de învăţământ sunt ordonatori terţiari de credite;
 ordonator principal de credite pentru scoala poate fi, dupa caz, primarul,
presedintele Consiliului judetean, M.Ed.C.
 şcolile sunt auditate de organele de audit public şi control financiar ale
primăriilor, ISJ, Consiliul judetean şi M.Ed.C., după caz.
Cheltuielile privind finanţarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat se
asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ- teritoriale pe a căror rază acestea îşi
desfăşoară activitatea.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 64


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

PARTEA a IV-a – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE


4.1. Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în vederea
elaborării planului.
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare-evaluare şi actualizare a PAS

4.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A PROCESULUI


DE CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI
 Consultarea partenerilor sociali în vederea procesului de elaborare a PAS
 Consultarea tuturor factorilor implicaţi şi anume: elevi, părinţi, profesorii şcolii, agenţi
economici, autorităţi locale şi alţi parteneri interesaţi în formarea profesională.
 Colaborarea şi consultarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ in vederea colectării
informaţiilor privind analiza mediului extern.
 Prezentarea, în vederea consultării, prioritarilor, obiectivelor şi domeniilor
personalului şcolii în cadrul consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră.
În vederea elaborării PAS s-au parcurs următoarele etape:
1) stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor
2) Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3) Culegerea informaţiilor prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii,
agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea
profesională. Discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea
profesională.
4) Interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost
corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
5) Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea
informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
6) Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare
7) Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesita dezvoltare spre
consultare personalului şcolii în cadrul consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de
catedră, elevilor şcolii în cadrul consiliului elevilor, părinţilor în cadrul întâlnirilor cu
părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoală are relaţii de parteneriat.
8) Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi pe baza acestora
reformularea obiectivelor priorităţilor.
9) Elaborarea planurilor operaţionale.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE-


EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A PAS
 Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
 Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
 includerea de activităţi specifice în planurile de activitate ale consiliului de
administraţie, ale consiliului profesoral, ale catedrelor
 revizuire periodica şi corecţii.
 Armonizarea planului de şcolarizare cu piaţa muncii se va realiza printr-o legătura
permanentă cu punctul INFO - piaţa muncii (creat la ISJ), AJOFM şi agenţii
economici cu care avem relaţii de parteneriat, astfel încât să adaptăm domeniile de
calificare, cerinţelor.
 Asigurarea condiţiilor de acces şi învăţare pentru elevii cu nevoi educaţionale
speciale şi includerea lor în învăţământul de masă oferindu-le şanse egale.
 Folosirea metodelor de predare – învăţare diferenţiată şi asigurarea desfăşurării
instruirii practice la agentul economic pentru formarea competenţelor şi abilităţilor
cheie în vederea integrării lor pe piaţa muncii.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 65


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

 Prin eventuala acceptare a proiectelor elaborate şi achiziţionarea de echipamente se


îmbunătăţeşte baza materială a şcolii.
 Pentru a răspunde cerinţelor actuale cadrele didactice trebuie să dobândească
competenţe şi abilităţi noi prin participarea la programe de formare continuă şi să le
aplice.
 Consilierea şi orientarea privind cariera este esenţiala pentru elevii din învăţământul
TVET şi prin înfiinţarea cabinetului de specialitate încercam să cuprindem cât mai
mulţi elevi în aceasta activitate.
 Aplicarea în şcoală a metodelor de ÎCE va avea ca rezultat creşterea interesului
elevilor pentru o mai buna pregătire eliminând barierele din calea învăţării. În sprijinul
acestei schimbări vor fi auxiliarele curriculare realizate în cadrul comisiilor metodice.

Obiectivul 1: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional


Măsurile/ Acţiunile:
1.1 Studierea cererii și realizarea ofertei educaționale
1.2 Reactualizarea şi perfecţionarea pliantelor de prezentare a şcolii, distribuirea lor în
şcolile generale ale judeţului Dâmboviţa
1.3 Dezvoltarea campaniilor de conștientizare a importanței regionale a unității.
1.4 Amenajarea unui stand de prezentare a ofertei educaţionale
1.5 Organizarea manifestării “Zilele liceului”
1.6 Participarea la manifestările organizate de I.S.J. Dâmboviţa pentru promovarea
ofertei educaţionale
1.7 Realizarea procedurilor flux - intern, extern.
1.8 Realizarea unui site propriu prin intermediul căruia putem interacționa la nivel
informațional cu partenerii si sistemul educațional.
1.9 Atragerea unor sponsorizări pentru realizarea materialelor informative de promovare
a şcolii.
1.10 Identificarea în cadrul comunităţii locale a unor colaborări profesioniste în realizarea
materialelor publicitare
Indicator: Realizarea unei imagini pozitive a instituției care sa conducă la o integrare pe
piața regionala cât și la nivelul sistemului de învățământ.
Rezultate măsurabile: Construirea imaginii scolii pe baza rezultatelor anterioare, a bazei
materiale si a personalului care funcționează în instituție.

APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT


Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acţiunile 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9:
 Au fost consultate documentele de proiectare si planificare strategica: PLAI , PRAI,
după care a fost realizata oferta educaționala a instituției .
 Au fost realizate prezentări in Power Point .
 Urmează desfășurarea campaniei de promovare a unității în școlile generale .
 Realizarea sesiunilor de comunicări la care au participat actorii implicați in procesul
instructiv educativ si reprezentanții
 A fost actualizat cu informațiile care au avut un caracter dinamic.
 Activitatea privind zilele liceului urmează a fi desfășurata conform tradiției
 Site-ul a fost publicat: http://spiru_haret.weebly.com.
 Au fost identificate surse de finanțare si promovare pentru realizarea materialelor
informative de promovare a şcolii
Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare
Acţiunea 1.7.: Realizarea procedurilor flux - intern, extern
Se recomandă îmbunătățirea circulației informaționale în unitatea de învățământ.
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 66
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Acţiunea 1.10.: Identificarea în cadrul comunităţii locale a unor colaborări profesioniste în


realizarea materialelor publicitare.
Se recomandă identificarea potențialilor parteneri pentru elaborarea de materiale publicitare
pentru promovarea mai bună a imaginii școlii.

Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 1 – PROGRES


BUN

Obiectivul 2: Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii si a curriculumului in


dezvoltare locala în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi adecvat nevoilor interne
ale şcolii corelate cu nevoile comunitare şi resursele existente
Măsurile/ Acţiunile:
2.1. Proiectarea curriculum-ului la decizia scolii in funcție de nevoile individuale de
formare ale elevilor
2.2. Întocmirea schemelor orare pentru pregătirea teoretica si profesionala
2.3. Proiectarea activității didactice in concordanta cu îndrumările metodologice
elaborate de MEC si CNC
2.4. Programe de opţional/ suporturi de curs/ materiale auxiliare realizate de profesori
2.5. Asigurarea accesului la informație prin intermediul rețelei Internet
2.6. Asigurarea informației referitoare la examenele de absolvire, concursuri școlare ,
activități extracurriculare, oferta curriculara a scolii.
2.7. Pregătirea elevilor participanți la olimpiade școlare ,concursurile interdisciplinare si
concursurilor pe meserii pe baza unor programe stabilite in cadrul catedrelor.
2.8. Realizarea ciclului evaluare, analiza rezultatelor, plan de îmbunătățire, aplicarea
obiectivelor de ameliorare.
2.9. Inițierea unor programe pentru elevii cu nevoi speciale: Programul de reabilitare a
elevilor cu probleme disciplinare, Program cu elevii cu probleme de adaptare la
colectivele din care fac parte.
2.10.Sprijinirea elevilor in activitatea extrașcolara
2.11.Implicarea activa a elevilor in activități curriculare si extracurriculare
Indicatori: Realizarea CDL, CDS.
Rezultate măsurabile: Adaptarea CDL, CDȘ nevoilor de formare cerute de piața locala/
regionala.

APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT


Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acțiunile 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10:
 CDS - ul a fost desfășurat conform ofertei educaționale
 Orarul a fost actualizat in funcție de schimbările survenite.
 Planificările calendaristice au fost întocmite având in vedere standardele de pregătire
pentru semestrul I, II
 S-a amenajat Centrul de Documentare si Informare pentru elevi, profesori, părinți
dotat cu calculatoare conectate la Internet.
 Sunt amenajate panouri dedicate pentru examenele naționale (examenul de
bacalaureat și examenul de certificare a competențelor profesionale) care conțin
informații utile pentru elevi: metodologii programe de examen, calendar de organizare
și desfășurare, temele propuse pentru examenele de absolvire, etc.
 Elevii au fost îndrumați sa participe la olimpiade si concursuri.
 A fost întocmit un plan de îmbunătățire.
 Elevii sunt implicați în activități educaționale extracurriculare.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 67


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare


Acţiunea 2.4.: Programe de opţional/ suporturi de curs/ materiale auxiliare realizate de
profesori.
Cadrele didactice au îmbunătățit si adaptat materialele folosite conform nevoilor individuale
de formare dar nu au dezvoltat materiale auxiliare s-au suport pentru curs.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 2 – PROGRES
BUN

Obiectivul 3: Dezvoltarea bazei materiale şi atragerea de resurse financiare

Măsurile/ Acţiunile:
3.1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare –managementul proiectelor-in
vederea accesării împreuna cu partenerii locali a fondurilor europene
3.2. Îmbunătăţirea dotării sălilor de clasă, a cabinetelor şi laboratoarelor prin
achiziţionarea de mobilier şi remedierea celui existent (din surse bugetare,
extrabugetare şi ale comitetelor de părinţi).
3.3. Identificarea necesarului de echipamente didactice pe arii curriculare şi pe niveluri
de calificare şi a nevoilor de dotare cu mobilier a sălilor de clasă şi a celorlalte spaţii
ale şcolii.
3.4. Dezvoltarea bazei proprii de instruire practică prin: completarea dotării atelierului de
estetica și igiena corpului omenesc; completarea dotării sălii de nursing
3.5. Achiziţionarea de soft educaţional şi aparatură de birotică
3.6. Amenajarea unor cabinete şi laboratoare noi şi completarea celor existente
3.7. Asigurarea service-ului pentru echipamentele didactice şi aparatura de birotică
(contract cu firmă de specialitate).
3.8. Lucrări de revizuire şi reparaţii la instalaţiile sanitare, electrice şi termice
3.9. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli
Indicator: Echipamente procurate și lucrări de reparații realizate
Rezultate măsurabile: Surse financiare utilizate și nr. echipamente procurate.
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acţiunile 3.3, 3.4, 3.8, 3.9:
 S-au identificat echipamentele necesare desfășurării procesului instructiv-educativ.
 Au fost achiziționate materiale necesare desfășurării activității la sala de nursing.
 Se efectuează lucrări de reparații curente la instalațiile sanitare, electrice şi termice
 A fost elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli.
Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare
Acţiunea 3.1.: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare –managementul
proiectelor-in vederea accesării împreuna cu partenerii locali a fondurilor europene
Se propune depunerea de cereri de finanțare pentru atragerea fondurilor structurale.

Acţiunea 3.5.: Achiziţionarea de soft educaţional şi aparatură de birotică


Se recomanda identificarea partenerilor in vederea atragerii de finanțări extrabugetare.

Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 3 – PROGRES


BUN

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 68


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Obiectivul 4: Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin formarea continuă a


personalului didactic şi nedidactic în funcţie de nevoile identificate
Măsurile/ Acţiunile:
4.1. Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare.
4.2. Încheierea contractelor de muncă pentru personalul şcolii şi elaborarea fişelor
posturilor
4.3. Realizarea unei baze de date privind personalul şcolii şi mişcarea acestuia .
4.4. Elaborarea statului de funcţii şi a normării
4.5. Monitorizarea evoluției si a progresului cadrelor didactice in cadrul Comisiei pentru
Asigurarea Calității.
4.6. Formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic prin participarea la cursuri
de perfecţionare locale , judeţene şi naţionale
4.7. Iniţierea unor programe de perfecţionare a personalului didactic la nivelul şcolii
privind aplicarea metodelor active de învăţare, utilizarea instrumentelor alternative
de evaluare, de operare PC, noțiuni minime – lb. engleza
4.8. Asigurarea participării personalului didactic la activităţi metodice şi ştiinţifice locale,
judeţene şi naţionale .
4.9. Realizarea de lecţii demonstrative pentru utilizarea metodelor active de învăţare
4.10. Monitorizarea activităţilor metodice şi ştiinţifice la nivelul catedrelor .
4.11. Elaborarea unor oferte de cursuri de perfecţionare în colaborare cu C.C.D
4.12. Încurajarea activităţii de elaborare de către cadrele didactice a unor manuale şi
auxiliare curriculare , confecţionarea de material didactic
4.13. Organizarea unor activităţi de petrecere a timpului liber pentru personalul şcolii
(excursii, evenimente din viaţa personală şi a şcolii )
4.14. Crearea şi dezvoltarea unui climat de muncă destins şi reformator în cadrul unităţii
şcolare .
Indicatori: Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare
Rezultate măsurabil : Cadre didactice formate;
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acţiunile 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8,
 Un număr mare de cadre didactice au participat la cursurile de formare.
 S-au încheiat contracte de muncă și au fost elaborate fișe ale posturilor.
 S-a actualizat Baza de date a liceului.
 A fost elaborat ștatul de funcții.
 S-au realizat procedurile pentru monitorizare. S-au elaborat fisele de monitorizare.
 In cadrul comisiei de perfecționare s-a realizat strategia de dezvoltare a
personalului.
 S-a realizat înscrierea cadrelor didactice la cursuri de formare.
 Cadrele didactice au participat la sesiuni de comunicări, seminarii naționale si
internaționale.
 In funcție de graficul fiecărei catedre metodice s-au susținut lecțiile demonstrative.
 Echipa manageriala împreuna cu echipa CEAC au participat la fiecare activitate ,
întocmind actele specifice.
 S-a gestionat capitolul managementul conflictelor
 S-au demarat programele propuse , cu prilejul cărora cadrele didactice au avut
posibilitatea de a-si împărtăși opiniile si convingerile , de a învăța sa lucreze in
echipa.
 CDI –ul este dedicat in totalitate profesorilor care predau discipline tehnice.
Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 69


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Acţiunea 4.12: Încurajarea activităţii de elaborare de către cadrele didactice a unor manuale
şi auxiliare curriculare, confecţionarea de material didactic
Se recomandă implicarea cadrelor didactice pentru realizarea de materiale didactice
adaptate cerințelor elevilor.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 4 – PROGRES
BUN

Obiectivul 5: Dezvoltarea parteneriatului educaţional şi a parteneriatului social pentru


formarea profesională în scopul ameliorării inserţiei socio – profesionale a
absolvenţilor
Măsurile/ Acţiunile:
5.1. Realizarea unui schimb permanent de informaţii între şcoală şi părinţi
5.2. Informarea periodică a părinţilor în legătură cu: standardele pe care le-au atins elevii şi
progresul realizat; specificul curriculum-ului şcolar
5.3. Monitorizarea activității comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor.
5.4. Organizarea la nivelul şcolii a unui observator al inserţiei profesionale care să ofere
informaţii cu privire la calitatea pregătirii profesionale dobândite de absolvenţi în
vederea practicării cu succes a meseriei/ specializării în care s-au calificat .
5.5. Prezentarea ofertei de locuri de muncă pentru absolvenţi prin întâlniri cu:
reprezentanţii A.J.O.F.M, agenţii economici, instituţii de învăţământ superior
5.6. Colaborarea cu AJOFM pentru realizarea de cursuri de formare şi reconversie
profesională pentru adulţi în domeniile specifice liceului
5.7. Implicarea comunităţii locale în activitatea educativă şi curriculară
5.8. Implicarea diriginților in implementarea programelor JA in cadrul orelor de
orientare şi consiliere profesională
5.9. Colaborarea cu mass-media locală pentru promovarea ofertei curriculare şi a diferitelor
activităţi desfăşurate în şcoală
Indicatori: Implicarea părinților, comunității locale, agenților economici ca parteneri in
procesul instructiv-educativ.
Rezultate măsurabile: Număr parteneriate încheiate
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acţiunile 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7:
 S-a realizat graficul pentru desfășurarea ședințelor si sesiunilor de comunicări
 S-au desfășurat acțiunile, dar cu o participare mica din partea părinților.
 Sesiunile de comunicări s-au realizat dar cu o participare redusa din partea parintilor.
 Au fost întocmite fise de monitorizare.
 S-a completat registrul absolventului.
 Responsabilul CEAC a întocmit un raport pe care la prezentat factorilor interesați.
 S-au încheiat parteneriatele cu agenții economici, instituții de învățământ.

Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare


Acţiunea 5.8.: Implicarea diriginților in implementarea programelor JA in cadrul orelor de
orientare şi consiliere profesională
Se recomandă o mai mare implicare a diriginților în implementarea programelor JA deoarece
nu este la nivelul scontat .
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 5 – PROGRES
BUN

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 70


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

Obiectivul 6: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei


Măsurile/ Acţiunile:
6.1. Implementarea modelului de excelenta performanță EFQM in cadrul unității.
6.2. Proiectarea şi organizarea activităţii Consiliului de administraţie , Consiliului profesoral,
colectivelor de catedre, comisiilor pe probleme
6.3. Studiu de Benchmarking asupra compartimentelor :secretariat , contabilitate ,
biblioteca, administrație, procesul instructiv –educativ
6.4. Analiza activităţii didactice şi nedidactice din anul şcolar precedent, întocmirea
raportului de activitate şi formularea de măsuri ameliorative .
6.5. Elaborarea proiectului Planului de şcolarizare în concordanţă cu nevoile de formare
identificate pe piaţa muncii .
6.6. Organizarea activităţii de îndrumare, control şi evaluare a activităţii cadrelor didactice şi
a personalului nedidactic
6.7. Întocmirea documentelor şi rapoartelor tematice şi curente cerute de I.S.J. şi de
autorităţile locale
6.8. Adoptarea indicatorilor de performanta conform studiului ARACIP. Dezvoltarea si
modelarea indicilor EFQM conform necesitaților si tradițiilor locale
6.9. Evidenţa documentelor şcolare şi respectarea regimului legal de securitate şi de
completare a acestora .
6.10. Asigurarea cunoaşterii şi respectării de către cadrele didactice a legislaţiei în vigoare ,
amenajarea în cancelaria şcolii a unui panou de afişaj pentru legislaţia şcolară .
6.11. Cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi normelor P.S.I. de către
angajaţii şcolii şi elevi .
6.12. Asigurarea transparenţei activităţii manageriale prin prezentarea aspectelor principale:
6.13. Asigurarea fluentei serviciului pe școală , prin emiterea de norme si grafice, de către
cadrele didactice si elevi
6.14. .Asigurarea protecţiei sociale a elevilor prin antrenarea resurselor financiare
corespunzătoare şi instituirea unor facilităţi
6.15. Gospodărirea, gestionarea şi administrarea responsabilă a patrimoniului şcolii
6.16. Conștientizarea necesitații implementării unui sistem de evaluare si asigurare a calității
in activitatea scolii.
6.17. Promovarea unui management participativ.
6.18. Negocierea situațiilor conflictuale din școala.
Indicatori: Inserția unei culturi manageriale orientate către rezultate prin aplicarea unui
sistem de evaluare si monitorizare.
Rezultate măsurabile: Adoptarea instrumentelor manageriale moderne.
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acțiunile 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16,
6.17:
 S-a studiat modelul de excelentă performanță EFQM
 S-au adoptat principiile modelului si s-au implementat
 S-au întocmit planurile manageriale si planurile de acțiune ale comisiilor si conducerii
scolii
 S-au întocmit fisele de monitorizare pentru analiza Benchmarking
 S-au întocmit fisele de monitorizare a performantelor cadrelor didactice
 S-a realizat un studiu al pieței locale.
 S-au întocmit graficele pentru asistentele la ore si documentele specifice.
 Întocmirea rapoartelor periodice si semestriale către ISJ, ARACIP
 S-au utilizat standardele si formatele specifice ordinului 6308
 S-a respectat regimul actelor de studiu.
 Informațiile au fost transmise si afișate prin intermediul panourilor existente.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 71


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

 Au fost realizate exerciții la nivelul unității


 Au fost realizate sesiuni de comunicări, panouri, adrese de înștiințare etc
 Aplicarea regulamentului intern.
 Stabilirea responsabilităților profesorilor de serviciu si a elevilor.
 Adoptarea normelor si responsabilităților fiecărui actor.
 Depunerea dosarelor pentru burse.
 Participarea la seminarii pe tema managementului participativ.
 Adoptare principiilor managementului participativ
 Stabilirea setului de reguli de aur la nivelul instituției
 Monitorizarea respectării acestui set de reguli.

Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare


Nu este cazul.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 6 – PROGRES
BUN

Obiectivul 7: Dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţară şi străinătate şi promovarea


de proiecte în cadrul programelor uniunii europene
Măsurile/ Acţiunile:
7.1. Continuarea si dezvoltarea participării elevilor la programul Database Design Student
with SQL demarat de Oracle Romania
7.2. Formarea cadrelor didactice din școală in domeniul managementului proiectelor si
participarea la competiții naționale si europene
7.3. Accesarea proiectelor online e-Twinning
7.4. Amenajarea unui punct de informare in legătură cu proiectele europene.
7.5. Inițierea si elaborarea - proiecte Comenius
Indicatori: Încurajarea schimbului de experiența între unitatea noastră si sistemul
educațional extern.
Rezultate măsurabile: Adoptarea instrumentelor pentru colaborare si promovarea
exemplelor de buna practica.
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acțiunile 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,
 Lansarea comenzii către Oracle Romania pentru înscrierea la cursuri ale profesorilor
 1 cadru didactic a participat la cursurile de formare.
 Crearea conturilor pentru programul e-Twining
 Demararea proiectelor cu unități de învățământ din străinătate pe programul e-
Twining
 Amenajarea panourilor specifice

Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare

Acțiunea 7.5: Inițierea si elaborarea - proiecte Comenius


Se constată că profesorii nu sunt interesați de înscrierea in cadrul proiectelor Comenius.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 7 – PROGRES
BUN

Obiectivul 8: Dezvoltarea activităţii educative şi extracurriculare


Măsurile/ Acţiunile:
8.1. Elaborarea programului activităţilor educative şi extracurriculare pentru anul şcolar
2012-2013.
LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 72
PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

8.2. Stabilirea măsurilor de întărire disciplinei şcolare, conservarea patrimoniului şcolii şi


inducerea sentimentului de siguranţă la elevi:
8.3. Organizarea sărbătoririi unor evenimente importante din viaţa elevilor/ evenimente
comemorative.
8.4. Realizarea în cadrul CDS a unor opţionale care să dezvolte abilităţile elevilor
8.5. Atragerea elevilor în rezolvarea problemelor specifice, încurajarea iniţiativei acestora
şi asumarea responsabilităţilor .
8.6. Protecţia socială a elevilor performanţi prin asigurarea celor mai bune condiţii de
pregătire şi premierea acestora .
8.7. Asigurarea condiţiilor în vederea educaţiei pentru sănătate şi pentru viaţa de familie .
Indicatori: Realizarea de activități educative.
Rezultate măsurabile: Număr de elevi participanți la activitățile desfășurate..
APRECIEREA PROGRESULUI ÎNREGISTRAT
Acţiuni care au înregistrat un progres bun
Acțiunile 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5:
 Activitățile au fost desfășurate conform planului:
 Elaborarea următoarelor documente: Regulament Intern, Procedură de acces în
incinta unității de învățământ.
 Activitățile au fost desfășurate.
 Proiectarea si aprobarea CDS-urilor.
 Au fost realizate activități care vizează educația pentru sănătate

Acţiuni care au un progres întârziat, aspecte ce necesită dezvoltare


Nu este cazul.
Aprecierea generală a progresului înregistrat pentru obiectivul specific 8 – PROGRES
BUN

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 73


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

DOCUMENTE CARE AU STAT LA BAZA ELABORĂRII PAS


Pentru realizarea Planului de Acţiune al Şcolii au fost culese informaţii:
o de la partenerii sociali;
o din site-urile A.N.O.F.M.;
o de la AJOFM;
o din documentele de secretariat ale şcolii;
o documente contabile ale şcolii;
o date statistice din PRAI şi PLAI;
o chestionare completate de elevi şi părinţi;
o chestionare completate de cadrele didactice din şcoală.

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 74


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

ANEXE

CUPRINS

Anexa 1- Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala pag 74


Anexa 2- Evoluţia previzionată a absolvenţilor de clasa a VIII –a pag 75
Anexa 3- Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ pag 76
Anexa 4- Pierderi cohortă pag 78
Anexa 5- Cauzele pierderilor înregistrate pag 79
Anexa 6- Rata de promovare pag 82
Anexa 7- Rata abandonului şcolar pag 87
Anexa 8- Evoluţia ratei de succes pag 88
Anexa 9- Cheltuieli publice pe elev pag 88
Anexa 10- Nr. elevi/cadru didactic pag 89
Anexa 11- Ponderea personalului didactic calificat in TVET pag 90
Anexa 12- Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii pag 91
Anexa 13- Reţele şcolare pag 92
Anexa 14- Harta parteneriatului pag 94
Anexa 15- Educaţia adulţilor pag 95

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 75


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

ANEXA 1.
POPULAŢIA JUDEŢULUI ŞI A LOCALITĂŢII UNDE ESTE SITUATĂ ŞCOALA
LA DATA DE 1 iulie 2017

Nr. persoane
Grupa de vârstă (ani)
TOTAL 0-14 15-19 20-24 25-29 30-64 65+
TOTAL 525048 77372 29036 30278 38675 264766 84921
MASCULIN 257121 39905 14824 15485 19996 133466 33445
FEMININ 267927 37467 14212 14793 18679 131300 51476
URBAN 167314 22375 7723 8069 12428 92724 23995
Masculin 79390 11443 3886 4022 6197 44099 9743
Feminin 87924 10932 3837 4047 6231 48625 14252
RURAL 357734 54997 21313 22209 26247 172042 60926
Masculin 177731 28462 10938 11463 13799 89367 23702
Feminin 180003 26535 10375 10746 12448 82675 37224
Sursa PLAI 2018

PONDERILE GRUPELOR DE POPULAŢIE DE LA NIVELUL JUDEŢULUI ŞI LOCALITĂŢII UNDE ESTE SIT UATĂ
ŞCOALA LA DATA DE 1 IULIE 2017
%
Grupa de vârstă
TOTAL 0-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-64 ani peste
65 ani
TOTAL 100,0 14,8 5,5 5,8 7,4 50,4 16,1
MASCULIN 100,0 15,5 5,8 6,0 7,8 51,9 13,0
FEMININ 100,0 14,0 5,3 5,5 7,0 49,0 19,2
URBAN 100,0 13,4 4,6 4,8 7,4 55,4 14,4
Masculin 100,0 14,4 4,9 5,1 7,8 55,5 12,3
Feminin 100,0 12,4 4,4 4,6 7,1 55,3 16,2
RURAL 100,0 15,4 6,0 6,2 7,3 48,1 17,0
Masculin 100,0 16,0 6,2 6,4 7,8 50,3 13,3
Feminin 100,0 14,7 5,8 6,0 6,9 45,9 20,7
Sursa PLAI 2018

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 76


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

ANEXA 2.
EVOLUŢIA PREVIZIONATĂ A ABSOLVENŢILOR DE CLASA A VIII –A

ANUL
Judeţ, Localitate
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Judetul Dambovita 5797 4807 5761 7008 5588 5356 4809 3243
Localitatea
Târgovişte 1654 1647 1599 1873 1508 1320 1120 967
Sursa: PLAI 2012

LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE 77


PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII 2018-2022

ANEXA 3.
ELEVI ŞCOLARIZAŢI ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Total, nivele de învăţăm ânt, sexe,m edii de rezidenţă 2013/ 2014 2015 2016 2017 2019-
2014 2015 2016 2017 2018 2020
599
Total populaţie ş