Sunteți pe pagina 1din 6

CREDITUL PENTRU NEVOI PERSONALE

INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN


PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/ intermediarului de credit


Creditor OTP Bank Romania Sucursala/Agentia
Adresa ……………………………………………..
Telefon …………………………………………………………………………………
………….
Adresa
internet …………………………………………………………………………………
………….
www.otpbank.ro
……………………………………………………………………………….......
Intermediar ...........
Adresa …………………………………………………………………………………
Telefon ………….
Adresa …………………………………………………………………………………
internet ………….
…………………………………………………………………………………
…………..

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare


Tipul creditului Credit nevoi personale
Valoarea totala a Valoarea totala a creditului solicitat este in valoare de ........
creditului valuta si se regaseste in scrisoarea anexata, parte integranta din
Inseamna plafonul sau prezentul document
sumele totale puse la
dispozitie in temeiul
contractului de credit.
Conditiile care Creditul vi se pune la dispozitie in moneda creditului si va fi
reglementeaza tragerea si utilizat in scopul mentionat in contract.
retragerea creditului Tragerea si retragerea creditului se pot efectua doar dupa
Inseamna modul si indeplinirea urmatoarelor conditii prealabile:
momentul de obtinere a - Prezentarea documentatiei de credit in forma solicitata de
banilor Banca;
- Obtinerea aprobarii privind acordarea facilitatii de credit, dupa
caz, cu indeplinirea conditiilor din adresa privind acordarea
creditului;
- Semnarea contractului de credit;
- Constituirea garantiilor necesare in favoarea Bancii si predarea
documentelor solicitate, in forma si cu continutul aprobate de
Banca;
- Achitarea comisionului de analiza a dosarului
Durata contractului de Durata contractului de credit solicitata este de ........ luni si se
credit regaseste in scrisoarea anexata, parte integranta din prezentul
document.

1
Ratele Ratele aferente creditului se achita lunar, pe durata contractului
de credit, la scadenta aleasa. Dobanda si costurile se platesc in
modul urmator: comisioane, speze, datorate Bancii, dobanda
curenta, rata de principal curenta.
Valoarea ratelor este de ................... (...................) valuta si se
regaseste in scrisoarea anexata, parte integranta din prezentul
document.
Valoarea totala pe care Valoarea totala pe care va trebui sa o achitati este in valoare de
va trebui sa o achitati ................... (...................) valuta si se regaseste in scrisoarea
Inseamna suma anexata, parte integranta din prezentul document.
imprumutata plus
dobanda si posibilele
costuri aferente
creditului.
Garantii necesare - garantie reala mobiliara asupra veniturilor prezente si viitoare
Aceasta este o descriere ale Clientului, indiferent de titlul cu care sunt obtinute si
a garantiei pe care indiferent de activitatea, sursa din care sunt obtinute (incluzand,
trebuie sa o furnizati in dar fara a se limita la: salarii, onorarii, dividende, pensii, diurne,
raport cu contractul de chirii, drepturi de autor etc.). Orice modificari cu privire la modul
credit de desfasurare a activitatii sau cu privire la sursa sau natura
veniturilor Clientului nu vor afecta garantia reala mobiliara
constituita prin prezentul contract in favoarea Bancii;
- ipoteca mobiliara supra soldului creditor al conturilor curente
ale Clientului, deschise la OTP Bank Romania S.A., precum si
asupra conturilor deschise si care se vor deschide de catre Client
la Banca, precum si orice alte conturi curente deschise care le vor
inlocui pe acestea. Referirea la Conturi include si disponibilitatile
prezente si viitoare din conturi.
- polita de asigurare de viata si somaj, cesionata in favoarea
Bancii, in cazul in care optati pentru aceasta.

3. Costurile creditului
3.1 Rata de dobanda Rata de dobanda aferenta acestui tip de credit este variabila,
aferenta creditului astfel:
Tip Varianta 1 Varianta 2
dobanda Standard* Cu virarea venitului**
Dobanda intre intre
variabila 9.40% (ROBOR 3L + 7.9% (ROBOR 3L +
8.56%) si 7.06%) si
10.40% (ROBOR 3L 8.9% (ROBOR 3L +
+ 9.56%) 8.06%)
* Cu pachetul OTP Creditare
** Cu pachetul OTP Salariat
Procentul de dobanda se stabileste in functie de profilul clientului
si istoricul de creditare. Orice solicitare de credit va fi analizata
conform politicii interne a bancii si reglementarilor legale in
vigoare, in baza documentatiei prezentate si a nivelului de
dobanda aplicabil profilului de client. Asupra nivelului de
dobanda aplicabil profilului de client analizat pot interveni
modificari, atat in sens descrescator cat si crescator.

2
Pentru creditele cu dobanda variabila, noul procent de dobanda se
va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu
prima scadenta din trimestrul calendaristic. Modificarea dobanzii
va duce la recalcularea dobanzii datorate.
Valoarea indicelui de referinta aplicat in urmatorul trimestru
calendaristic va fi calculat ca medie aritmetica a valorilor zilnice
publicate pentru datele de valuta din ultima luna a trimestrului
calendaristic anterior modificarii, respectiv lunile: decembrie,
martie, iunie si septembrie.
Noul procent de dobanda modificat trimestrial datorita variatiei
dobanzii de referinta vi se va comunica prin intermediul unei
notificari, conform cu optiunea scrisa la momentul semnarii
contractului de credit.
Pentru creditele de nevoi personale fara ipoteca cu optiunea de
virare a venitului, clientii beneficiaza de o reducere de 1.50 pp de
la marja de dobanda standard, in conditiile viramentului lunar al
venitului in contul curent deschis la Banca. Daca aceasta conditie
nu este indeplinita, marja de dobanda revine la valoarea standard,
conform conditiilor contractuale.
3.2 Dobanda anuala Tip Varianta 1 Varianta 2
efectiva (DAE) dobanda Standard Cu virarea venitului
Acesta este costul total
exprimat ca procentaj Dobanda
Intre 9.82% si 10.91% Intre 8.19% si 9.27%
anual din valoarea variabila
totala a creditului. DAE
va ajuta sa comparati In calcul DAE, s-au considerat comisioanele practicate de banca,
diferite oferte. detaliate in prezentul document si rata de dobanda valabila in
trimestrul calendaristic curent, pe perioada maxima de acordare de
60 de luni, respectiv 84 luni in cazul refinantarii creditelor
acordate inaintea datei de 31.10.2011 fara suma suplimentara, la o
valoare totala a creditului de 10.000 RON.

Nu este obligatorie incheierea unei asigurari pentru garantarea


creditului, daca la maturitatea finala a creditului nu veti depasi
varsta de 65 ani.
Nu este necesara incheierea unui contract de servicii accesoriu.
Obtinerea creditului sau
obtinerea creditului
conform clauzelor si
conditiilor convenite
este conditionata de
incheierea:
- unei asigurari pentru
garantarea creditului
- unui contract de
servicii accesorii
In cazul in care costurile
acestor servicii nu sunt
cunoscute de creditor,
acestea nu sunt incluse
in DAE.

3
4. Costurile aferente
Este necesar sa se Va fi necesara deschiderea unui cont curent in RON si a unui cont
mentina unul sau mai curent in valuta creditului (in cazul in care valuta creditului nu este
multe conturi pentru RON).
inregistrarea atat a Despre termenele si conditiile, precum si costurile aferente
operatiunilor de plata cat serviciilor oferite de Banca prin Contul Curent aveti la dispozitie
si a tragerilor. si puteti consulta prevederile Contractului-cadru de Cont Curent.
Banca nu percepe comision de retragere pentru sumele trase din
credit.
Alte costuri ce reies din Comision de analiza
contractul de credit dosar, aplicat la suma 0
acordata
Comision lunar de
0%
administrare credit
 in cazul in care
Clientul va solicita
Banca nu va percepe shimbarea datei
comision, tarif, speze scadente a ratelor;
bancare sau orice alt  in cazul in care
cost: Clientul va solicita
schimbarea/inlocuirea
garantiei/garantiilor

Comision unic pentru


servicii prestate la
100 RON
cererea clientului,
aferente creditului
Comision de rambursare
0%
anticipata
Conditiile in care Marja bancii este fixa pe toata durata contractului de credit si poate
costurile privind fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative sau
contractul de credit micsorata doar in acord cu politica comerciala a Bancii.
prevazute mai sus pot fi Pe durata contractului de credit, Banca nu poate adauga sau majora
modificate taxele si comisioanele bancare aferente contractului, cu exceptia
costurilor aferente contului curent, in conditiile prevazute de
legislatia in vigoare.
Obligatia de plata a taxei
de inregistrare a Datorata agentului
garantiilor reale
mobiliare la Arhiva
Electronica de Garantii
Reale Mobiliare
Costuri in caz de Vi se va percepe o rata a dobanzii penalizatoare in valoare de:
intarziere la plata
Platile neefectuate ar Varianta 1 Varianta 2
putea sa aiba consecinte Standard Cu virarea venitului
grave pentru
Credite cu
dumneavoastra (de
dobanda intre 11.40% si 12.40% intre 9.90% si 10.90%
exemplu, vanzare silita)
variabila
si sa ingreuneze
Dobanda penalizatoare se stabileste in forma procentuala ca rata
obtinerea de credite.
anuala de dobanda si este fixa pe toata durata creditului. Dobanda

4
penalizatoare se aplica asupra soldului ratelor de credit neplatite la
scadenta pentru fiecare zi de intarziere incepand cu data scadentei
lunare. Dob.anda penalizatoare se calculeaza la numarul de zile
corespunzatoare raportate la un an de 360 zile.
In cazul in care Clientul nu ramburseaza datoriile fata de Banca
conform prezentului contract, acesta va fi raportat cu informatie
negativa catre Biroul National de Credite dupa 30 de zile de
intarziere. In cazul in care Clientul inregistreaza restante de
principal la sfarsitul lunii de raportare, indiferent de numarul de
zile de intarziere, acesta va fi raportat catre Centrala Riscurilor
Bancare, cu mentiunea ca expunerea minima pe client pentru care
se face raportarea este de 20.000 RON. De asemenea, clientul mai
poate fi raportat si/ sau catre alte structuri asemanatoare existente
prin transmiterea de date cu caracter personal conform legislatiei in
vigoare.
In cazul in care nu se ramburseaza datoriile fata de Banca in 90 de
zile de la data scadentei, intreg creditul impreuna cu toate celelalte
obligatii devine exigibil, Banca fiind indreptatita sa procedeze la
recuperarea creantelor sale pe calea executarii silite, prin
valorificarea garantiilor care insotesc creditul, conform legii.

5. Alte aspecte juridice importante


Dreptul de retragere Da
Aveti dreptul sa renuntati la
contractul de credit in termen de
14 zile calendaristice
Rambursarea anticipata Rambursarea partiala va fi operata in orice moment, cu
Aveti dreptul, in orice moment, conditia depunerii sumelor necesare si a cererii de
la rambursarea anticipata rambursare anticipata.
totala sau partiala a creditului Rambursarea totala va fi operata in orice moment, cu
conditia depunerii sumelor necesare si a cererii de
rambursare anticipata.
Consultarea unei baze de date Va vom informa imediat si fara alte costuri aditionale
Creditorul trebuie sa va asupra rezultatului consultarii bazelor de date aferente
informeze imediat si gratuit contractelor de credit, in cazul in care aplicatia de credit
asupra rezultatelor consultarii este respinsa pe baza acestei consultari.
unei baze de date in cazul in
care cererea de creditare este
respinsa pe baza acestei
consultari. Acest lucru nu se
aplica in cazul in care
furnizarea unor astfel de
informatii este interzisa de acte
normative care transpun sau
care creeaza cadrul de aplicare
pentru legislatia comunitara ori
contravine obiectivelor de
ordine publica sau de securitate
publica.
Dreptul de a primi proiectul de Da.
contract de credit

5
Aveti dreptul, sa primiti un
exemplar al proiectului de
contract de credit. Aceasta
prevedere nu se aplica in cazul
in care, in momentul cererii,
creditorul nu poate sa incheie
contractul de credit cu
dumneavoastra conform
normelor sale interne.
Perioada de timp pe parcursul Aceasta informatie este valabila de la ……………. pana la
careia creditorul este tinut sa comunicarea adresei de acordare/neacordare a creditului.
respecte obligatiile Acest document are valoare informativa si nu reprezinta o
precontractuale oferta angajanta pentru banca.
NOTA:
In termen de maxim 60 de zile de la depunerea cererii de credit, veti fi informat in scris la
sediul unitatii teritoriale unde ati depus cererea de credit cu privire la acordarea/
respingerea acestuia.

S-ar putea să vă placă și