Sunteți pe pagina 1din 20

METODOLOGIA

DE EVALUARE PRIN DESCRIPTORI


LA DISCIPLINA EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
(clasele V-VII si X-XII)

Chișină u, 2020

1
Aprobată prin ordinul Ministerului Ed ucație i, C ulturii și Cercetării nr. 894 din 26 august 2020

Grupul de autori (2020) :


Corina Lungu, coordonator, consultant princ ipa l, MECC
Olga Elp uja n, grad didactic s upe rior, p ro feso ară de Educație pentru societate, LT ,,I.
Creangă’’,
mun. Bălți
Nata lia Cebotar, grad didactic s upe rior, p ro feso ară de Istorie și Educație pentru societate,
Gimnaziul
Sîrcova, r- nul Rezina
Iosif Mo ldo va nu, co nsulta nt- fac ilitato r,
CIDDC

Grupul de autori (2020) :


Corina LUNGU, coordonator, consultant principal, MECC
Iosif MOLDOVANU, consultant-facilitator, CIDDC

Grupul de autori (2018) :


Corina LUNGU, coordonator, consultant principal, MECC
Iosif MOLDOVANU, consultant-facilitator, CIDDC
Ala GHERMAN, director, LT „L. Deleanu”, mun. Chișinău
Ana NOVIC, director, LT „B. Dînga”, or. Criuleni
Natalia DARII, director, Școala primară, or. Ștefan-Vo dă
Galina GUMEN, șefa Centrului Metodic, OLSDI Briceni

Tr aducere
Galina GUMEN, șefa Centrului Metodic, OLSDI Briceni

Re ce nze nți
Călin RUS și Oana N EȘTIAN-SANDU, Institutului Inte rc ultura l Timișoara, experți ai
Consiliului
Europei

2
METODOLOGIA
DE EVALUARE PRIN DESCRIP TORI
LA DISCIPLINA EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE
(cl asel e V- VII si X-XII)

PRELIMINĂRI
1. Metodologia de evaluare prin descriptori la Educație pentru societate (în continuare
Metodologie) stabilește mod ul de organizare a procesului de evaluare prin desc ripto ri și este p usă
în
ap lica re la imp le me ntarea grad ua lă a d isc ip line i șco lare.
2. Metodologia este elaborată în conformitate cu princ ip iile și în spiritul următoare lor
documente:
- Conve nția cu privire la drepturile copilului (1989);
- Carta Consiliului Europei privind ed uca ția pentru cetățenie democratică și educația pe ntru
drepturile omului (2010);
- Cadrul de referință european al co mpe te nțe lor pentru cultură de mocra tic ă (2018);
- Codul educaţiei al Rep ub lic ii Mo ldo va (2014);
- Curr ic ulumu l la disciplina Educație pentru societate în învățământul gimnazial și liceal (ordinul
MECC nr. 1124/2018).

I. EVALUAREA PRIN DESCRIPTORI: S COP, OBIECTIVE ȘI PRINCIPII


I.1. Scopul și obiectivele e valuă rii
3. Scopul de ba ză al Metodo lo gie i este de a re gle me nta acțiunile cadre lor didactice
în și realizarea unui proces sigur, incluziv și respectuos de evaluare a rezultatelor învățării.
proiectarea
4. Eva lua rea prin desc ripto ri la d iscip lina Educație pentru societate are următoarele ob iec tive :
- a obține o înțe le ge re a progresului elevilor/ e le ve lor în dezvoltarea co mpe te nțe lor
specifice
- disc ip line i;
a ide ntific a te nd ințe le în pro gre se le pe care le fac e le vii/ elevele în procesul de
- formare
a dec ide aasup ra pro grese lo r ac tua le ale elevilor/ e le ve lor și a ob iective lo r viitoare de
co mpete nțe lo r pe ntru c ultură de mo cratică ;
învățare,
astfe l încât învățarea ulte rioa ră să poată fi adaptată, permițând elevilor/ e le ve lor să a
- tingă
a constata dificultățile specifice de învățare, astfel încât demersul ed ucațio na l ulter io r să
aceste
poată fiobiective;
adaptat pentru a ajuta e le vii/ elevele să depășească aceste dificultăți;
- a o feri feedback p ro feso rilor cu privire la mod ul în care învățarea și evaluarea ar p utea
fi
- adaptate
a stabili epentru a obune
fic ie nța ținei intervenții
o e fica c itate mai mare;
ed ucațio na le particulare și/ sau a unui program de
învățare.
I.2. Principiile e valuă rii
5. În o rga niza rea evaluării la disciplina Educație pentru societate sunt respectate ur mătoar e
le
princ
- ip ii:
Princ ip iul validității: o evaluare trebuie să descrie şi/sau să mă soare cât mai exact nivelul de
co mpete nţă sau re zulta te le învăţării, şi nu alte rezultate ne inte nţio nate sau alți factori
străini.
3
O eva lua re validă este cea care descrie cu acurateţe atingerea rezultatelor preconiza te de
învăţare.
- Princ ip iul fiabilității: fiabilitatea înseamnă că o eva lua re ar trebui să producă rezultate care
sunt coerente și stabile. O evaluare fiabilă/sigură este una care ge ne rea ză rezultate similare
dacă procedura de evaluare va fi administrată din nou aceluiași/aceleiași elev/ e le ve, dar de
alt e va luato r.
- Respectul: e va lua rea ba za tă pe respect deplin îi poate motiva pe cei evaluați să înțe lea gă
și
să accepte e va lua rea și scopurile acesteia. Procedurile de evaluare treb uie să respecte
- întotdeauna demnitatea uma nă şi drepturile ce lor care învaţă și care s unt evaluați.
Princ ip iul echității: echitate înse a mnă că evaluarea trebuie să fie corectă și nu trebuie să
fa vo rize ze sau să de za va ntaje ze nic i- un gr up sau individ. O me todă echitabilă asigură
tuturor
e le vilor/ elevelor oportunități egale de a-și arăta nivelul de competență. Inechitatea în
evaluare poate apărea din mai multe mo tive. De e xe mp lu, o evaluare care prevede ca elevii/
elevele să aibă acces de la domiciliu la dispozitive de informare/comunicare ar p utea să facă
discriminări față de cei care nu au astfel de pos ib ilită ți. O evaluare care imp une ca elevii/
elevele să a ibă cunoștințe despre cultura gr up ului ma jorita r ar p utea să discrimineze pe
elevii/
elevele din gr up ur ile mino r it are. Metod ele de e va lua re care s unt nedrepte și
- Princ ip iul transparenței: o evaluare este transparentă dacă ele vii/ elevele primesc în prea lab
discriminatorii
il
fa ță de pos ib ilită țile diferite ale e le vilor/ elevelor sau aparținerea acestora la alte tip uri
informații e xp lic ite, exacte și clare despre scopul e va luă rii și criteriile de
de
evaluare.
grup uri minoritare nu ar trebui utilizate.
Activitățile de e va lua re se vor realiza cu ştirea sau c hiar la cererea celor evaluaţi sau a
reprezentanţilor le ga li ai acestora, re zulta te le evaluărilor ad ucâ nd u-se la cunoştinţa
celor
- Princ ip iul aplicabilității: me tode le de evaluare treb uie să fie pos ib ile de utilizat practic
interesaţi
de în mod operativ şi în for mă corespunzătoare. Modalitatea de a acorda calificativele
treb
cătreuie să fie cunoscută
profesori, având în de elevi/reseleve
vedere urs eșilede rep renib
d ispo zeile,
ntatimpul
nții le ga li.
şi constrângerile practice.
6. Avâ nd în vedere ate nția sporită acordată valorilor și atitudinilor de către d isc ip lina
pentru Educație
societate, o importanță deosebită o are respectarea princ ip iilor respectului, echității și
tra nspa re nțe i, precum și asigurarea unui echilibru între validitate și fiab il ita te, pe de o
parte,
respectiv, aplicabilitate practică, pe de altă parte.
I.3. Ce rințe în proce s ul de e valua
re
7. Pentru a respecta princ ip iile enunțate mai s us, în procesul de e va lua re la d isc ip lina
Educație cadrul didactic:
pentru societate,
7.1. Înc uraje a ză implicarea elevului/ elevei în mod firesc în activitățile pro ie cta te. Drept
urmare,
e le vul/ eleva nu va percepe evaluarea și observarea co mpo rta me nte lor sa le ca pe o sursă
7.2. de
Asigură respectarea dreptului e le vului/ elevei la intimitate și la confidențialitate, în spec ia l
în disconfort și stres perma ne nt;
7 ceea ce privește valorile și atitudinile sale;
.3. Manifestă sensibilitate la formularea feedbackului, comentariilor și la anunțarea rezultatelor
evaluării, p unâ nd accentul pe aspectele pozitive și nu pe ce le d e fic ita re, și e vitâ nd
umilirea,
8. Eva lua rea prin
descurajarea desc rip tori
sau afectarea la tivă
ne ga d isc ip lina Educație
a percepției de s inepentru societate
a e le vilor/ e le vesolor.
lic ită de la
cadrul
did actic :
- a proiecta activități ș i p rod use care materializează rezultatele procesului de învățare
4
(atitudini, deprinderi, capa c ități, cunoștințe, motivații s.a.);
- a crea co nd iții și situații reale/ a ute ntice de realizare a activităților și prod use lor școlare
de
- către elevi/ eleve;
a analiza activitățile ș i pro d use le, realizate de către e le vi/ eleve, în ba za descriptorilor
- de
competență.
II. CARACTERISTICILE EVALUĂRII PRIN DESCRIPTORI
9. Prezenta Me todo lo gie include descriptori pentru ce le 20 de co mpe te nțe din Cadrul
referințădeal co mp ete nțe lor pentru cultură democratică al Consiliul Europe i, definite în calitate
de
co mpete nțe specifice ale disciplinei Educație pentru societate.
10. Descriptorii de co mpe te nță
- :reprezintă descrieri de comportamente observabile, manifestate de către e le vi/ eleve în
diverse situa ții de învățare și viață sau reflectate în produsele activității acestora;
- ofe ră un set de descrie ri pozitive ale co mpo rta me nte lor observabile care ind ică faptul că
o
- persoană a a tins un anumit nive l de e xper ie nță într-o anumită co mpe te nță ;
desemnează co mporta me nte ale e le vilor/ e le ve lor manifestate în mod firesc, succedate
- în
mod lo gic și continuu și nu declanșate în mod artific ia l și izo la t;
- core lea ză cu unitățile de co mpe te nță, co mpe te nțe le specifice și cu profilul
absolventului/
-
abso lve nte i stabilite de Curriculumul la d isc ip lina Educație pentru societate;
dețin rolul de criterii riguroase și obiective de acordare a calificativelor;
11. Descriptorii
îndeplinesc de funccoțiampe
deteetalon
nță s unt
de eșalonați
e va lua re pe care
clase să
în conformitate
producă rezultate comparabile, re la
- tivcu:
- particularitățile
standardizate, e de fecvârstă aledeive
tuate în le vilo r/ elevelo
rse situa r; către persoane diferite.
ții și de
- contextele ed uca țio na le pe c la se;
- unitățile de învățare c urric ulare ;
produsele învățării recomandate de C urriculum la d isc ip lină.
12. Eva lua rea ba za tă pe observarea co mporta me nte lo r specificate prin desc rip tori ind ică :
- co mpete nțe le formate la elevi/ eleve într-o perio adă re zo nab ilă de timp (un an școlar)
și
- ma nife sta te în diferite situații și contexte;
unitățile de co mpe te nță și co mpe te nțe le curriculare care ur mea ză a fi de zvo ltate în
activitățile
13. Îneducavederea imp
țio na le le me ntării Metodo lo gie i, descriptorii de co mpe te nță eșalo nați pe c lase au
următoare.
fos t
selectați din lista descriptorilor pentru cultură democratică, aprobată de Consiliul Europ e i, și sunt
puș i în aplicare grad ua lă pentru clasele a V-a, a VI-a, a VII-a, a X-a, a XI-a și a XII-a.

III. ORGANIZAREA PROCESULUI DE EVALUARE PRIN DESCRIPTORI


III.1. S ursele și structura proce s ului de e valua re
14. Eva lua rea prin descriptori co ns tituie parte co mpo ne ntă a procesului ed ucațio nal la d isc ip
lina
Educație pentru societate
 Observarea și se me
co mporta realizează
nte lor prin:
elevilor/ elevelor pe parcursul activităților, inclusiv în
procesul de elaborare/ realizare și pre ze nta re de către e le vi/ eleve a p rod use lor învățării;
 Activitățile de re fle cție, autoevaluare și evaluare rec ip rocă între elevi/ e le ve.

5
15. Utilizarea de scrip torilo r de competenţă este s trâ ns le ga tă de observare. Efectuată în
mod
s iste mic și re gula t, observarea devine parte determinantă în procesul de evaluare și se realizează
cu
respectarea princ ip iilor și cerințelor specificate în pct. 5-7.
16. Procesul de evaluare a co mpete nțe lo r e le vilo r/ e le ve lor se desfășoară pe d ura ta
șco lar, întregului an
conform următorului parcurs:
16.1. Familiarizarea e le vilo r/ elevelor cu Metodologia de e va lua re, desfășurată în
mod obligatoriu, în cadrul lec ție i de introducere în stud iul d isc ip line i, și care
include:
- mod a litățile de observare a co mporta me nte lor care denotă achiziționarea co mpe te nțe
lor
specifice d isc ip line i nu doar la anumite mo me nte dedicate e va luă rii, ci pe tot
parcursul
- anului șco la r, în cadrul o relor și în afara acestora, conform principiului tr a nspare nțe
i,
enunțat la pct. 5.
explicații cu re fer ire la faptul că evaluarea nu este un scop în sine, ci un instrument care
16.2. Observarea, pe parcursul
ajută la verificarea realizării
eficacități activităților
procesului din cadrul
de formare fiec ăre i unitățipentru
a competențelor de învățare,
cultură a
co
de mporta me și
mocra tică ntelalor
o riee ntarea
le vilor/învățării
e le ve în
lorviitor.
și înregistrarea descriptorilor de competență
în
Catalogul clasei. Cadrul didactic la d isc ip lină acordă timpul și spațiul necesar etapei de
re flec ție din finalul activităților de învățare pe parcursul fiecărei ore și la toate e tape le
acesteia.
16.3. Reflecția, desfășurată la fine le fiecărei unități de învățare (1 oră) și la final de an șco lar (1
oră), inc lud e reflecții asupra co mpete nțe lo r învățate, repre ze ntâ nd o sursă valoroasă
de
informații pentru procesul de evaluare. Reflecția la sfâ rșit de unita te de învățare și la
s fârș it de an șco lar nu constituie o evaluare sumativă, ci cre ea ză un spațiu de timp
necesar
pentru aceasta. Astfe l, la final de unitate de învățare și la final de an ș co lar, cadrul d idac
tic
16.4. Cuantificarea descriptorilor
stimulează reflecțiile de r/coempete
e le vilo nță cu
le ve lor, a naacordarea calificativelor,
lizea ză și este realizată
le o feră feedback desprela
ce le anului de stud ii. Cadrul d ida ctic, în cadrul ultime i ore de stud ii, o feră feedback
finalul
și
constatate în procesul de achiziționare a co mpe te nțe lor specifice.
explică informații p r ivind finalizarea procesului de evaluare.
16.5. Cadrul didactic adaptează, dacă este ca zul, procesul de evaluare a co mpe te nțe lor
la
ne vo ile și capacitățile e le vului/ elevei, care învață co nform unui plan ed ucațio
na l
III.2. Eva ind
luaivid
rea ua
priliza t.
n observarea compo rta me nte lo r e le vilo r/ elevelor pe pa rcurs ul
activităților
1
7. Eva lua rea prin observarea co mporta me nte lor elevilor/ e le ve lor la d isc ip lina Educație
pentru
- include o varietate de situaţii, inclusiv răspunsul elevului/ elevei la sarcinile specifice, munca
societate respectăind
efectuată ur ivid
mă toare le sa
ua l în cerințe/
la de ccoland
să,iții:
interacţiuni cu p ro feso rul și cu colegii/colegele în
timpul
activităţii în clasă, precum şi co mpo rta me ntul în timpul pauzelor, înainte şi d upă
- începerea
se co nce ntrea ză pe co mporta me ntul verbal, para- verbal şi no n-ve rba l, şi se mai ia
lecţiilor, sau în timpul activităţilor extracurriculare și/ sau extrașcolare;
în
considerare pe lâ ngă ceea ce se spune şi face, aspecte cum ar fi contactul vizua l, atitudinile,
exprimarea emoţiilor etc;

6
- servește un instrument e fic ie nt pentru elaborarea p la nurilo r ed ucațio na le personalizate b
ine
- direcţionate şi utilizarea adecvată şi/sau diferenţierea strategiilor d idac tice ;
este efectuată într- un mod care respectă ne vo ile, ritmul, capacitățile fiecărui elev/ eleve și
- contribuie la crearea unui stări de b ine în procesul ed uca țio na l;
utilizează desc ripto rii nu doar în observarea, ci şi înregistrarea comportamentului observat în
cata lo gul școlar.
III.3. Eva lua rea pe ba za pro dus e lor de învățare realizate de elevi/ eleve
18. La e va luare a produsului, cadrul didactic ap rec ia ză, în ba za descriptorilor,
comportamentul
ma nife sta t în procesul de e labo rare a acestuia, nu rezultatul/ produsul final în s ine obținut de e le
vi/
e le ve.
19. Implicarea e le vilor/e le ve lor în activități de învățare ce ge nerea ză
produse:
- ajută e le vii/ elevele să-și e xp lore ze va lo rile, atitudinile, abilitățile, cunoștințele, și, în
același
t imp, duc laelevii/
- încurajează fa c ilita rea de
elevele săzvo ltă rii acestora;
reflecteze critic asupra propriei de zvo ltă ri;
- permite e le vilo r/ elevelor să acțio neze în ritmul lor propriu;
- permite e le vilo r/ elevelor ce de mo nstre ze ce competențe au
- achiziționat;
ofe ră informații pentru evaluarea fo rma tivă.
20. Activitățile de învățare ba za te pe proiect stimulează e le vii/ elevele să co nec te ze
nu numai învățarea,
cu activitățile realizate în c lasă, la ore, dar și cu lumea soc ia lă, civică sau politică. Pentru
a
maximiza for ma rea competențelo r e le vilo r/ elevelor , proiectele treb uie să se ba ze ze pe prob le
me
sau situa ții le ga te de via ța e le vilo r/ elevelor și a comunității și trebuie construite astfel încât
elevii/
elevele să aplice concomitent valori, atitudini, ab ilită ți, cunoștințe și înțelegere critică. Avâ nd în
vedere faptul că activitățile de învățare ba za te pe pro iec t reprezintă o parte importantă din
cur r ic ulum, acestea reprezintă și o bogată sursă de informații pentru evaluarea for ma tivă și
III.4.
pentruEva lua rea reciprocă și autoevaluarea
21. Eva lua rea recșco
ip rocă
cea de la sfârșit de an la r. și autoevaluarea s unt me tode prin care se obțin simultan mai
rezultatemulte
importante, atât pentru procesul de evaluare, cât și pentru procesul de învățare și de
dezvoltare a co mpe te nțe lor. Aceste metode co ntrib uie la implicarea și responsabilizarea
elevilor/
elevelo r, la conștientizarea de către aceștia a aspectelor învățate, dar o feră de asemenea informații
deosebit de va loroa se cadrului didactic pentru evaluarea co mpete nțe lo r e le vilo r/ eleve lo r. Da
te le
ofe r ite de elevi/ eleve în procesul de a utoe va luare sau de evaluare rec ip rocă nu s unt în
mod
obligatoriu p re lua te ca atare de către cadrul d id actic. În anumite cazuri, aceste date pot să nu
reflecte
în mod adecvat co mpe te nțe le elevilor/ eleve lor. De aceea, ră mâ ne responsabilitatea cadrului d idac
tic
22. Evalua re a reciprocă între elevi/ eleve

Eva lua rea ce
dec idă recanume
ipro căpreia și cumimplicarea
presupune coroborează rezultatele
elevilor/ a utoe
e le ve lor va
în luă rii și evaluării
oferirea reciprocă rec
deip roce
cu
feedback
rezultatele observării
cons tr uc tiv, comportamentului
centrat pe aspectele pozitive e le vilor/ e leșive
observate lor și
bazat pecu a na lizași modului
egalitate în care co
respect. Aceasta compete
ntrib
nțe le
uie
acestora
la soc ia se reflectă
liza în p rodde
rea grupului useelele realizate
vi/ elevede, elale coparticiparea
vi/ e le ve. în formarea semenilor, precum şi
23.
la Autoevaluarea
intensificarea convingerilor proprii. 7
Autoevaluarea este o fo rmă de evaluare care serveşte cunoaşterii de sine şi oferă posibilitatea
fiecăruia să descopere se nsul propriei va lor i, să eva lue ze prop ria fo rma re, să co nștie
ntize ze
co mpete nțe le de zvo ltate și să își definească ob iec tive le și pr io r itățile de autodezvoltare;
24. Autoevaluarea pres up une ca, în ba za descriptorilor de competență, e le vul/ eleva
re flec tesăze a s upra propriului comportament, a învățării și a dezvoltării personale.
Înregistrarea
produsă este, de ob ice i, un text reflexiv scris, dar poate include și alte fo rme de exprimare, inclusiv
verb a le sau non-verbale, de exemp lu, exprimare artistică. Reflecțiile pot fi structurate în mod liber
de către elev/ elevă sau pot fi structurate prin utilizarea unui algoritm specific, care este co ncep ut
pentru a se a s igura că acestea oferă do vezi valide privind rezultatele învățării specifice care s unt
evaluate. P rintre instr ume nte le ce pot fi fo lo site în acest scop s unt: fișe le de autoevaluare, jurna
le le
25.
deschiseÎnsauprocesul dejurnalul
închise, realizare a autoevaluării,
reflexiv, fiș e le deelevul/
reflecțieeleva
a utobpoate
io grasăfică.
e xp ună situațiile co nc rete în
care s-a manifestat comportamentul racordat la descriptorul de competență, ținâ nd cont și de fap tul
că într-o anumită situație se pot manifesta simultan co mpo rta me nte corespunzătoare mai multor
descr ip tor i.

III.5. Eva lua rea formativă


26. Eva lua rea formativă la d isc ip lina Educație pentru societate constituie un proces de co lec
tare
și interpretare a informațiilor despre succesul învățării unui individ, pe care e le vul/ eleva și/ sau
profesorul le pot fo losi pentru a stabili obiective de învățare și a p la nific a alte activități de învățare.
27. Eva lua rea fo rma tivă pres up une oferirea de feedback din partea profesorului, ceea ce duce
la gradului de co nștie ntiza re a e le vului/ elevei în ceea ce privește învățarea, la
creșterea
identificarea
co mpete nțe lo r care s unt vizate în planificarea ulterioară, a aspectelo r care treb uie a justa te
și a
28.
punc te Disc ip lina
lor forte Educație
în ba za cărorapentru
pot fi societate
dezvoltatenu
alteinclude evaluări
elemente/ s uma tive la finele unității de
aspecte.
învățare și la final de an școlar. Produsele realizate de către elevi/ eleve nu se apreciază prin
calificative, dar se e va luea ză manifestările de co mpo rta me nt corespunzătoare descriptorilor
din
tabe le le 1-8.
29. Eva lua rea la fine le anului de stud iu la d isc ip lină Educație pentru societate inc
lude co mpe te nțe lor for ma te în ba za descriptorilor, pe baza ur mătoar e lor calificative:
cuantificarea
„foarte
bine” (F B), „b ine ” (B), „s ufic ie nt” (S).
30. Pentru stabilirea calificativului, la final de an șco la r, se aplică urmă torul algo ritm de
ca lc ula re a numărului de co mpe te nțe for
mate :100% - 81% sau de la 20 pâ nă la 16 din numărul total de co mpete nțe le for ma te
corespunde
 calificativului
80% - 56% sau foa de
rte bine;
la 15 până la 11 din numărul total de co mpe te nțe fo rmate
corespunde
 calificativului
55% - 25% bsau ine;de la 10 la 5 din numărul total de co mpe te nțe fo rmate
corespunde
calificativului suficient.
III.6. Înre gistra re a re zulta te lor e valuă rii în catalogul școlar
31. Eva lua rea este realizată în ba ză listei de desc ripto ri corespunzătoare c lase i
respective
(tabe le le nr. 1-8). Pentru fiecare dintre ce le 20 de co mpe te nțe specifice s unt determinați doi sau
trei
8
descr ip tor i. Acești de scrip tori reprezintă modalități a lternative și nu cumulative de exprimare
prin
co mporta me nte observabile a co mpe te nțe lor specifice.
32. Se consideră formată competența specifică d isc ip line i, dacă s unt observate co mporta me
nte
care corespund unui desc rip tor de la co mpe te nța
respectivă.
33. Cadrul d idac tic are obligația să introducă sistematic și regulat (pe toată d urata anului de
studii), în ca ta lo gul clasei, la pagina re ze rvată d isc ip line i Educație pentru societate, în
dreptul
fiecărui elev/ e le ve, numărul de ordine al descriptorilor de co mpe te nță
corespunzători
34.mporta
co Pentru fiecare
me nte competențădespecifică
lor manifestate d iscip
elev/ elevă linei,reflectă
și care pe parcursul anului
compete nțeleșcolar, se înregistrează
specifice în
ale d isc ip line
cata
i. lo gul clasei o singură dată doar unul dintre de scrip torii din listă, în ba za
observării
comportamentului elevului/ elevei în diferite situații și co nte xte ale vie ții șco la re și extrașcolare.
Pe
durata întregului an școlar, fiecare elev/ elevă poate a vea ma xim 20 de descriptori identificați și
înregistrați în ca ta lo gul clasei. Nu este obligatoriu ca la fiecare oră și pentru fiecare elev/ elevă să
35.
fie Atunc i câ nd elevul/ eleva ma nifes tă co nco mite nt toți descriptorii une i competențe
cadrul dspecifice,
id un
înregistrat actic,
desclarip
înregistrarea
tor. unuia dintre aceș tia în ca ta lo gul șco la r, consultă și ia în co ns id
erare
opinia elevului/ elevei.
36. Cadrul d idac tic, pâ nă sau d upă consemnarea numărului unui descriptor în catalogul școlar,
ofe ră feedback co mporta me nta l elevului/ elevei. Forma (oral sau scris) și modalitatea de o ferire
a
feedbackul este stabilită împ re ună cu e le vul/ eleva (de e xe mp lu, a ge nda e le vului/ elevei la
rub -ricaImed iat: reacția inversă este oferită e le vului/ elevei imed ia t ce cadrul d idac tic a decis
note, caietul
să elevului/ elevei, jurna lul pe rso na l etc.). Feedbackul oferit treb uie să fie:
- înregistreze în ca ta
Comp let: cadrul lo gul școlar
didactic descrienumărul descriptorului
fap te obiective de co
/co mpo rtampe te nță
me nte ;
le pozitive și co ns truc
tive
ma nife sta te de elev/ e le vă, fără a le interpreta, care denotă manifestarea une i co mpe te
nțe
- specifice.
Priete no s:Cadrul d idac
info rma ția oticferseităa sigură
ind ividcăuael lesau
vul/unui
eleva
gr aupînțeles
de e lecevi/i-aeleve
sp uscare
și răspunde
au
la
manifestat
eve ntuailecolemporta
ace leaș întrebări
medente
clarificare.
treb uie să fie pe înțelesul e le vului/ elevei, se ns ib ilă la ne vo
- ile și
capacitățile fiecăruia.
Continuu: procesul de oferire a feedbackului are loc pe tot parcursul anului șco la r, începând
cu reacții co mpo rta me nta le d upă realizarea uno r sarcini/ activități de învățare p unctua le
37. De
până asemenea, este pos ib il, în special la ora de reflecție, ca pentru unii e le vi/ une le eleve să
fie
observați un numă r mai
la înregistrarea mare dededescriptori,
numărului corespunzători
co mpe te nță mailamultor
în catalogul șco r. co mpete nțe specifice. În
acest caz, cadrul didactic înregistrează descriptorii identificați în spațiile libere a nte rioa re zilei în
care a a vut loc ora.
38. Calificativul obținut la disciplină în clasa terminală de la fiecare treaptă de șco la ritate reflectă
gradul de achiziționare/ formare a competențelor pentru cultură de moc ratică, ce co ns tituie
co mpete nțe specifice ale d isc ip line i Educație pentru societate. Prin urmare, în documentul
de
absolvire a ciclului gimnazial (Certificatul de studii gimnaziale) și a celui liceal (Diploma de
Bacalaureat) se consemnează calificativul anual obținut de către elev în c lasa te rmina lă (a IX-a și
respectiv a XII-a), înre gis tra t în ca ta lo gul școlar dar nu mai mic decât cel de la clasa precedentă.
9
39. În catalogul școlar, la d iscip lina Educație pentru societate, cadrul d idac tic înregistrează:
- zilnic - data, prezența la ore a e le vilor/ e le ve lor, conținuturile c urric ulare la ore și tema pe
ntru dacă aceasta este planificată;
acasă,
- sistematic și pentru fieca re elev/ elevă (în rub rica nota rea re zulta te lor învățării) - numărul
de al descriptorilor care s-au ma nife sta t în mod firesc, o ferind elevului/ elevei feedback
ordine
descriptiv/ co mporta me nta l;
- la fina l de an școlar – calificativul (FB, B, S) acordat fiecărui e le v/e le ve, conform pct. 30
alze nte i Metodologii, o ferind elevului/ elevei feedback desc rip tiv/ co mpo rta me
pre
nta l.
40. Cadrul didactic e xp lică într-un mod acce sib il e le vilo r/ elevelor și repre ze nta nțilo r le ga
li ai
acestora esența descriptorilor de co mpe te nță pentru clasa respectivă și îi informe a ză period
ic
41. despre
Prezentamodalitatea de înregistrare
Metodologie a re zulta
este obligatorie te lor
pentru învățării
cadrele în ca ta
didactice și lo
cegul școlar.
le de co nd ucere și intră în
vigoare la data aprobării.

10
Tabelul nr. 1. DESCRIPTORI DE COMPETENȚĂ, CLASA A V-A
Nr. Co mpe te nță Descriptori de co mpe te nță
1. Sus ţ ine că drepturile specifice ale copiilor treb uie respectate şi
Valorizarea demnității
protejate de către toți me mbr ii societății
1. uma ne și a drepturilor
2. Sus ț ine că toate instituțiile p ub lice treb uie să respecte,
omului
să protejeze și să imp le me nte ze drepturile
omului părerea că diversitatea culturală dintr-o societate
3. Exprimă
Valorizarea diversității
treb uie să fie va lo riza tă pozitiv şi apre c ia tă corespunzător
2. culturale
4. Pro mo vea ză ideea că trebuie să fim to leranţi fa ţă de cred inţe
le
Valorizarea diferite
5. Sus ţ inepecă
care le au treb
şcoala alte persoane
uie să fieîn societate
un med iu în care e le vii
de mocra ție i, justiție i, să
3. acţio ne ze ca cetăţeni activi
echității, e ga lită ții și a
statului de drept 6. Sus ţ ine că a le ge rile democratice trebuie întotdeauna
Desc hid ere pentru organizate
7. Manifestă
în mod liberinteres pentru a învăţa despre credinţele, valorile,
şi corect
diferențele c ultura le și
tradiţiile şi viziunile asup ra lumii ale altor persoane
4. pentru alte convingeri,
8. Exprimă curiozitate fa ţă de a lte credinţe, interpretări, orie ntări şi
practici și viziuni
apartenenţe culturale
asupra lumii
9. Oferă spaţiu celo rlalţi pe ntru a p utea e xp rima liber opiniile
5. Respect
10. Exprimă respect faţă de alte persoane ca fiinţe uma ne egale
11. Colabo rea ză cu alte persoane pentru ca uze de interes comun
6. Spirit civic 12. Exprimă disponibilitatea de a participa la luarea deciziilor
colective
Responsabilitate 13. Arată că acceptă responsabilitatea pentru propriile acţiuni
7.
14. Îşi re a lizea ză sarcinile cât de bine poate
15. Exprimă încredere că poate să desfăşoare activităţile pe care le-a
8. Auto-e fica c itate planificat
16. Exprimă convingerea că situațiile dificile pot fi depășite
17. Interac ţio ne a ză pozitiv cu alte persoane care au p unc te de
9. To le ra nța ambiguității vedere
diferite
18. Recunoaște situațiile a mb igue
19. Realizează sarcini de învăţare în mod independent
Abilități de învățare
10. 20. Poate ad una info rma ții în mod eficace fo lo sind o varietate
auto no mă
de te hnic i și surse
Abilități analitice și de 21. Folosește dovezi pentru a-și susține părerile
11.
gâ nd ire critică 22. Poate a na liza o situa ție înainte de a lua o decizie
Abilități de ascultare 23. Ascultă în mod activ diferite păreri
12.
și observare 24. Reține detalii cu privire la comportamentul altor persoane
25. Poate e xp lica de ce se supără o persoană
13. Empa tie 26. Încearcă să- i înţeleagă mai b ine pe cei din jur imaginându-şi
cum arată luc r ur ile din perspectiva lor
27. Se adaptează bine la diferite cerințe și co nte xte
Flexibilitate și
14. 28. Îşi modifică părerile dacă i se de mo nstrea ză prin argumente
adaptabilitate
raţio na le că acest lucru este necesar
29. Reuşeşte să inte racţio ne ze e fic ie nt cu ceilalţi, co municâ nd
Abilități lingvistice,
cu
15. co munica tive și
3 c lar itate
plurilingve
0. Utilizează metode de comunicare no n-verbale (ges turi, mimică)
pentru a transmite
31. Construieşte relaţii se nsul dorit
pozitive cu alte persoane dintr-un gr up
16. Abilități de cooperare
32. Acţio nea ză în concordanţă cu deciziile şi activităţile echipei
Abilități de rezolvare a 33. Poate comunica cu părțile co nflic tua le în mod
17.
respectuos
conflic te lo r 34. Poate identifica opţiuni de rezolvare a unui conflict 11
Cunoștințe și
35. Poate reflecta critic asup ra modalităţilor în care gâ nd ur ile
înțelegere c ritică
18. şi
privind p ropria
3 e moţ iile sa le îi influenţează co mporta me ntul
persoană
6. Poate reflecta cr itic asupra propriilor motivații, nevo i şi scopuri
Cunoștințe și 37. Poate e xp lica fe lul în care tonul vocii, contactul vizual și
înțelegere c ritică limbajul corporal pot a juta comunicarea
19.
privind limba și 38. Poate reflecta critic asup ra felului în care diferite stiluri de
comunicarea co munica re pot d uce la b loc aje în comunicare
39. Poate e xp lica se nsul unor concepte cum s unt identitatea,
Cunoștințe și apartenența la grup uri, stereotipurile, prejudecățile,
20. înțelegere c ritică discriminarea, drepturile și responsabilitățile, democrația.
privind lumea 40. Poate e xp lica necesitatea unor proceduri democratice pentru
a le gerea repre ze nta nțilo r ec hipe i/ grupului, clasei,
școlii.
Tabelul nr. 2. DESCRIPTORI DE COMPETENȚĂ, CLASA A VI-A

Nr. Co mpe te nță Descriptori de co mpe te nță


1. Sus ţ ine că drepturile omului treb uie întotdeauna protejate şi
respectate
Valorizarea demnității 2. Sus ţ ine că toate instituţiile p ub lice trebuie să respecte, să
1. uma ne și a drepturilor protejeze şi să imp le me nte ze drepturile
omului omului ideea că persoanele aflate la închisoare, deşi sunt supuse
3. Apără
unor restricţii, nu înseamnă că merită mai puţin respect sau
demnitate decât oricare altă persoană
4. Pro mo vea ză ideea că întotdeauna treb uie să ne străduim să
dezvoltăm o înţelegere re c iproc ă şi un dialog semnificativ între
Valorizarea diversității
persoane şi grup uri care s unt percepute ca „d ife rite ” une le
2. culturale
de
5. Susa lte ţleine că trebuie să pro mo văm comunicarea şi d ialo gul
între
6 oameni provenind din medii culturale diferite
Valorizarea . Exprimă părerea că toţi cetăţenii treb uie să fie trataţi în mod egal
de mocra ție i, justiție i, 7. Sus şi imparţial
ţ ine că în
le fa ța treb
gile le giiuie întotdeauna să fie ap lica te şi
3.
echității, e ga lită ții și a îndeplinite
în mod echitabil
statului de drept 8. Exprimă părerea că toate persoa ne le şi instituţiile trebuie să se
sup ună şi să răspundă în faţ a le gii
Desc hid ere pentru 9. Exprimă interes pe ntru a lucra împreună cu alte persoane care
diferențele c ultura le și provenind din medii culturale diferite
4. pentru alte convingeri, 10. Îi p lace să a ibă discuţii cu oameni ale căror idei şi va lori sunt
practici și viziuni diferite de ale sale
asupra lumii.
11. Exprimă respect pentru diferite opinii, viziuni asupra lumii şi
stiluri de viaţă atât timp cât acestea nu înc a lcă drepturile omului
5. Respect
12. Îi tra tea ză pe toţi oamenii cu respect indiferent de med iul c ultura
l
1 din care provin
3. Exprimă a ngaja me nt de a nu ră mâ ne un spectator atunci
6. Spirit civic
1când
demnitatea şi drepturile celorlalţi sunt încălcate
Responsabilitate 15. Exprimă
4. Îşi respectă angajament
a ngaja medentea lesusţine şi le
perso na proteja
faţă dedrepturile
alţii la ce lorla lte
7. persoane
1timp
6. Îşi respectă a ngaja me nte le fa ţă de alţii în mod co nsta nt
17. Exprimă convingerea că situaţiile dificile pot fi depăşite
8. Auto-e fica c itate
18. Dacă doreşte să se schimbe, e xp rimă încrederea că poate să o facă
12
19. Interac ţio ne a ză pozitiv făr ă a a vea certitudinea a ceea ce crede
şi
9. To le ra nța ambiguității simte ce lă
20. Se simte colanfortab
lt il cu diferite tip uri de persoane
21. Recunoaşte situaţiile a mb igue
22. Poate ide ntif ica surse re le va nte de info rma ţii pentru a realiza
o
Abilități de învățare
10. sarcină de instrumente
23. Foloseşte învăţare şi te hno lo gii ale informaţiei potrivite, în
auto no mă
mod e fic ace, pentru a descoperi noi info rma ţii
24. Dă dovadă de abilitatea de a căuta info rma ţii în mod independent
25. Poate trage concluzii pe baza une i a na lize a info r ma ţiilor
Abilități analitice și de 26. Poate co mpa ra diferite ide i câ nd se gândeşte la un s ub
11.
iect 27. Poate reflecta în mod cr itic asup ra e xperie nţe lor tre c ute pentru
gâ nd ire critică a obţine informaţii utile pentru p ro gresul viitor
28. Acordă a te nţie nu doar celor spuse ci şi fe lulu i în care sunt sp use
29. Urmă reş te gesturile şi limbajul corporal ge nera l al vorbitorilor
Abilități de ascultare
12. pentru a-şi p utea da seama de se nsul a ceea ce spun
și observare
30. Poate asculta în mod eficace pentru a descifra se ns ur ile şi
intenţiile altei persoane
31. Poate recunoaşte câ nd o persoană din jurul său are ne vo ie de
ajutorul său
13. Empa tie
32. Exprimă compasiune câ nd vede lucruri rele care li se întâ mp lă
a ltor persoane
33. Poate schimba deciziile pe care le-a lua t în cazul în care
Flexibilitate și conse c inţe le acestor decizii arată că acest lucru este necesar
14.
adaptabilitate 34. Schimbă mod ul în care explică o idee dacă situaţia cere acest
lucru
Abilități lingvistice, 35. Își poate tr a ns mite mesajul către ceilalți
15. co munica tive și 36. Pune întrebări pentru a se imp lic a în conversaţii
plurilingve
37. Poate lucra în mod e fic ace şi respectuos cu alte persoane
16. Abilități de cooperare
38. Îşi împărtăşeşte propriile idei şi resurse cu ceilalţi
Abilități de rezolvare a 39. Poate comunica cu părţile co nflic tua le în mod respectuos
17.
conflic te lo r 40. Dă dovadă că are abilitatea de a ge nera soluţii practice la
conflicte
18. Cunoștințe
cr și înțelegere
it ică privind 41. Poate descrie
p ropria 42. reflectapropriile
în modsale moasupra
critic tiva ţii felului în care ceilalţi îl/o
persoană percep
43. Poate explica fe lul în care tonul vo c ii, contactul vizual şi limbajul
Cunoștințe și
corporal pot ajuta comunicarea
înțelegere c ritică
19. 44. Poate e xp lica fe lul în care relaţiile soc ia le s unt uneo ri codate
privind limba și
în
comunicarea
fo rmele lingvistice care s unt fo los ite în conversaţii (de e x.,
în
45. Poate e xp lica de ce toată lumea are responsabilitatea de a respecta
sa lutur i, fo
drepturile rme de adresare, fo lo sirea înjurăturilor etc.)
omului
46. Poate desc rie obligaţiile sta te lo r în ceea ce p rive şte
Cunoștințe și drepturile
omului
20. înțelegere c ritică
47. Poate reflecta în mod critic asupra provocărilor le gate de
privind lumea
drepturile omului care există în prop ria sa comunitate şi soc ie tate
48. Poate reflecta în mod critic a s upra faptului că viziunea sa asupra
lumii este doar una din multele viziuni a s upra lumii

13
Tabelul nr.3 . DESCRIPTORI DE COMPETENȚĂ, CLASA A VII-A

Nr. Co mpe te nță Descriptori de co mpe te nță


1. Apără ide ea că drepturile omului s unt necesare pentru ca fiec are
Valorizarea demnității
fiinţă uma nă să poată trăi cu demnitate
1. uma ne și a drepturilor
2. Exprimă părerea că toate le gile treb uie să fie co mpa tib ile
omului
cu
3 standardele şi nor me le interna ţio na le privind drepturile omului
Valorizarea diversității
. Sus ţ ine că trebuie să pro mo văm comunicarea şi d ialo gul
2. culturale
4.între
Exprimă părerea că diversitatea c ultura lă dintr-o soc ieta te
oa me
treb uieniisăpro
fie ve
vanind dintămed
lo riza ii c ultura le diferite
şi apreciată
Valorizarea 5. Sus ţ ine că şcolile trebuie să îi înveţe pe elevi despre de mo
de mocra ție i, justiție i, craţie şi cum să acţio ne ze ca cetăţeni de mocra
3.
tic i ţ ine că le gile echitabile şi drepte trebuie întotdeauna
echității, e ga lită ții și a 6. Sus
statului de drept respectate şi urmate
Desc hid ere pentru
7. Îi place să a ibă d isc uţii cu oameni ale căror ide i şi valori s
diferențele c ultura le și
unt
4. pentru alte convingeri,
8 diferite de ale sale
practici și viziuni
. Exprimă că este d isp us(ă ) să relaţio neze cu persoane care s
asupra lumii
unt
9. Exprimă
perceputerespect
ca fiindfaţă de alte
diferite depersoane
sine ca fiinţe uma ne egale
5. Respect 10. Exprimă respect pe ntru d ife rite opinii sau ide i, atât timp cât
acestea nu înca lc ă drepturile omului
11. Disc ută despre ceea ce se poate face pentru a îmb unătă ți situația
comunității
6. Spirit civic
12. Exprimă acceptare a obligaţiilor pe care le p resup une
apartenenţa la o comunitate
Responsabilitate 13. Dacă ră ne şte se ntime nte le une i persoane, îşi cere sc
7. uze
14. Dă dovadă că îşi asumă responsabilitatea pentru propriile greşeli
15. Dă dovadă de încredere în ceea ce privește luarea deciziilor
8. Auto-e fica c itate 16. Exprimă încredere în prop ria abilitate de a alege me tode
potrivite pentru realizarea sarcinilor
17. Exprimă că este d isp us(ă ) să ia în considerare informaţii
contradictorii sau inco mp lete fă ră a le re sp inge în mod a uto
9. To le ra nța ambiguității
mat
sau a tra ge
18. Exprimă concluzii
dorinţa pripite ide
ca propriile şi premature
i şi va lori să fie p use la îndo ia
1 lă
Abilități de învățare
10. 9. Caută
20. Poate intsă ec gra cunoștințe
larifice din diferite
no ile infor materii/ domenii
ma ţii întrebând de învăţare
alte persoane atunci
auto no mă
când e ne vo ie
21. Dă dovadă că se gâ nde şte dacă info rma ţiile pe care le fo lose ş
Abilități analitice și de te sunt corecte
11.
gâ nd ire critică 22. Poate a na liza rezultatele probabile ale fiecărei soluţii pos ib ile la
o prob le mă
23. Acordă o a te nţie deosebită comportamentului ce lo rla lte
Abilități de ascultare
12. persoane
24. Poate asc ulta în mod eficace pentru a descifra sensurile şi
și observare
intenţiile altei persoane
25. Ia în considerare sentimentele celorlalte persoane atunci câ nd ia
decizii
13. Empa tie
26. Poate recunoaşte câ nd c ine va doreşte alinare şi sp rijin emoţio
nal,
2 chiar dacă acea persoană nu arată acest luc ru în mod deschis
Flexibilitate și
14. 7. Dacă ce va nu me rge conform planului, îşi schimbă acţiunile
adaptabilitate
pentru
28. Este a încercalasăsitua
deschis(ă) atingă
ţii scopul
noi şi neob iş nuite
14
Abilități lingvistice, 29. Le cere vorbitorilor să repete ce au spus dacă nu îi este clar
15. co munica tive și 30. Poate ide ntific a atunci câ nd do uă persoane încearcă să sp
plurilingve ună
31. ace
Are laş i lucru
spirit dar în în
de echipă mod uri dunui
cadrul ife rite
gr up
16. Abilități de cooperare 32. Acceptă responsabilitatea comună pentru munca în co labo rare
33. Acceptă o varie tate de roluri atunci când lucr ea ză în grup uri
34. Dă dovadă că are abilitatea de a ge ne ra soluţii practice la
conflicte
Abilități de rezolvare a 35. Poate asculta părţile conflictuale pentru a identifica interese
17.
conflic te lo r comune
36. Poate înc ur aja ascultarea ac tivă şi d isc uţia deschisă ca
modalitate
de a ge stio na un conflict
Cunoștințe și
37. Poate e xp lica fe lul în care caracteristicile sale perso na le
înțelegere c ritică
18. îi
privind p ropria
3 influenţează comportamentul în d ife rite situaţii
persoană
8. Poate reflecta în mod cr itic a s upra propriilor va lori şi credințe
Cunoștințe și 39. Poate reflecta în mod cr itic asupra felului în care diferiţi
înțelegere c ritică interlocutori pot percepe se nsuri diferite din aceeaşi info rma ţie
19.
privind limba și 40. Poate descrie câ te va efecte pe care le pot avea d iferite le stiluri de
comunicarea fo los ire a limbajului în situaţii soc ia le şi de muncă
41. Poate explica înţelesul unor co ncep te po litice de ba ză, inc luzâ
Cunoștințe și
nd
20. înțelegere c ritică
4 de mocra ţie, libertate, cetăţenie, drepturi şi responsabilităţi
privind lumea
2. Poate explica înţe le sul unor concepte jurid ice de bază, inc luzâ
nd
Tabelul nr. 4. DESCRIPTORI DEjustiţie, e ga lita te, ne
COMPETENȚĂ, vo ia deAleX-A
CLASA gi şi re gula me nte şi statul de
Nr. Co mpe te nță drept Descriptori de co mpe te nță
1. Sus ţ ine că toate instituţiile p ub lice trebuie să respecte, să
Valorizarea
protejeze şi să imp le me nte ze drepturile omului
1 demnității uma ne și a
2. Sus ţ ine că toată lumea trebuie să recunoască libertăţile
drepturilor omului
funda me nta le ale fiecărei fiinţe uma ne
3. Exprimă părerea că diversitatea c ultura lă dintr-o societate
Valorizarea treb uie să fie va lo riza tă pozitiv şi apre c ia tă
2
diversității c ultura le 4. Pro mo vea ză ideea că trebuie să fim to lera nţi faţă de
credinţele
5 diferite pe care le au alte persoane în societate
Valorizarea
. în
Susmod
ţ ineliber
că aşilecorect
gerile d e mocratice treb uie întotdeauna
de mocra ție i, justiție i,
3 6.organizate
Exprimă părerea că persoanele alese în funcții p ub lice nu trebuie
echității, e ga lită ții și
să abuzeze de p utere sau să depăşească limitele a uto rităţii
a statului de drept
stabilite prin le ge
Desc hid ere pentru 7. Apreciază pozitiv discuţiile cu persoane ale căror ide i şi va lori
diferențele c ultura le și sunt diferite de ale sale
4 pentru alte convingeri, 8. Manifestă toleranță fa ță de persoane cu idei și valori diferite
practici și viziuni
asupra lumii
9. Oferă spaţiu celo rlalţi pe ntru a se p utea exprima
5 Respect 10. Exprimă respect pentru d iferite opinii sau idei atâta timp cât
acestea nu înca lc ă drepturile omului
11. Exprimă d ispo nib ilita tea de a partic ipa la luarea
deciziilor
6 Spirit civic
colective
12. Se implicălaactiv
nivelul
în așcolii
le ge rea rep re ze nta nților în Consiliul
1Elevilor
7 Responsabilitate 3. Arată că
14. interes pentruresponsabilitatea
își asumă probleme de interes p ub
pentru lic
deciziile luate,
15
inclusiv pentru propriile greșeli
15. De mo ns trea ză punctualitate
16. Arată încredere în propria capacitate de a lua decizii
8 Auto- e fica c itate 17. Exprimă credinţa că poate să desfăşoare activităţile pe care le-a
planificat
18. Interac ţio ne a ză pozitiv cu alte persoane care au o va rie tate
To le ra nța de puncte de vedere diferite
9
ambiguității 19. Abordează în mod pozitiv și constructiv situațiile ce pre sup un
incertitudine
20. Poate ad una infor ma ţii în mod eficace fo los ind o var ie tate
dete hnic i şi surse
Abilități de învățare
10 21. Poate învăţa despre sub iec te noi cu supervizare minimă
auto no mă
22. Poate se le cta sursele de info rma ții și sfaturi cele mai
de
încredere
23. Poate construi o argumentație lo gică în favoarea sau împotriva
une i anumite interpretări
Abilități analitice și 24. Poate sintetiza ide i și do vezi din d ive rse domenii
11
de gâ nd ire c ritică pentru
formularea unui d isc urs
25. Poate utiliza criterii, p rincip ii sau valori e xp lic ite şi
specificabile
2 pentru exprimarea de opinii
Abilități de ascultare 6. Ascultă cu a te nție pentru a descifra se nsul celor comunicate și
12
și observare intențiile limbajul
27. Observă celor care comunică
corporal al interlocutorului, pentru a înțe le ge
ce vrea să sp ună
28. Ia în considerare sentimentele altor persoane atunci câ nd ia
decizii
13 Empa tie 29. Încearcă să-ş i înţe lea gă mai bine pe cei din jur ima ginâ nd u-
şi cum arată luc r ur ile din perspectiva lor
30. Exprimă compasiune pe ntru persoanele care s unt tratate nedrept
31. Îşi ajustează mod ul de luc ru atunci câ nd e necesar
Flexibilitate și
14 32. Îşi mod if ică părerile dacă i se de mo nstrea ză prin
adaptabilitate
argumente
Abilități lingvistice, 33. raţio na lesăcăinteracţioneze
Reuşeşte acest lucru este binenecesar
cu ceilalţi comunicând cu
15 co munica tive și c lar itate
plurilingve 34. Adresează întrebări ce arată înțelegerea poziției ce lorla lți
35. Îi ajută pe ceilalți me mbri ai grup urilo r în îndeplinirea sarcinilor
16 Abilități de cooperare comune
36. Participă în mod co nsec ve nt la activitățile de gr up
37. Înc uraje a ză părțile implicate într- un conflict să se asculte
Abilități de rezolvare
17 reciproc, împă rtă ș ind u-și opiniile și preocupările
a conflictelor
38. Utilizează negocierea pentru soluționarea unui conflict
Cunoștințe și 39. Poate reflecta în mod cr itic a s upra moda lită ţilo r în care
înțelegere c ritică gâ nd ur ile şi emoţiile sa le îi influenţează co mporta me ntul
18
privind p ropria 40. Poate reflecta cr itic asupra p ropriei persoane din mai multe
persoană perspective
Cunoștințe și 41. Poate e xp lica fe lul în care diferite forme lingvistice s unt fo los
înțelegere c ritică ite
19
privind limba și în diferite
42. Poate situaţii
reflecta şi cocrnte
în mod iticxte
a s upra felului în care diferite stiluri
comunicarea de co munica re pot d uce la b lo caje în comunicare
43. Poate reflecta cr itic asupra mecanismelor de funcționare a
Cunoștințe și
de mocra ție i
20 înțelegere c ritică
44. Poate e xp lica importanța procedurilor democratice pentru
privind lumea
a le gerea repre ze nta nțilo r în Co nsiliu l Elevilor
16
45. Poate reflecta cr itic asupra une i prob le me a localității sau a
soc ietă ții cu raportare la p rinc ip iile drepturilor omului,
de mocra ție i, statului de drept și respectului pe ntru
diversitatea
culturală
Tabelul nr. 5. DESCRIPTORI DE COMPETENȚĂ, CLASA A XI-A

Nr. Co mpe te nță Descriptori de co mpe te nță


1. Sus ţ ine că toate instituţiile p ub lice treb uie să respecte,
Valorizarea să
1. demnității uma ne și a
protejeze
2. Apără ideeşiasăcăimp le me nte
drepturile ze drepturile
omului omuluipentru ca fie care
sunt necesare
drepturilor omului
ființă uma nă să poate trăi cu demnitate
3. Pro mo vea ză ideea că întotdeauna trebuie să ne străduim să
dezvoltăm o înţe le ge re rec ip rocă şi un dialog semnificativ
Valorizarea între
2. persoane şi grup uri care sunt percepute ca „d ifer ite ” une le
diversității c ultura le
de ţ ine că d ialo gul intercultural treb uie fo los it pe ntru a de
4. Sus
zvoarespectul
lte le și o c ultură a ”conviețuirii”
lta
Valorizarea 5. Exprimă părerea că toţi cetăţenii treb uie să fie trataţi în mod egal
de mocra ție i, justiție i, şi imparţial în fa ța le gii
3.
echității, e ga lită ții și 6. Exprimă părerea că deciziile p ub lice treb uie luate și aplicate în
a statului de drept conformitate cu le gile și re gula me nte le
Desc hid ere pentru 7. Exprimă interes pentru a luc ra împreună cu alte persoane
diferențele c ultura le și provenind din medii culturale diferite
4. pentru alte convingeri, 8. Exprimă că este d isp us(ă) să re lațio ne ze cu persoane care s
unt
practici și viziuni percepute ca fiind diferite de sine
asupra lumii
9. Exprimă respect pentru ceilalți pe ba za recunoașterii demnității
tuturor persoanelor și a drepturilor garantate tuturo r
5. Respect
10. Îi tra tea ză pe toţi oa me nii cu respect ind ife re nt de med
iulcultural din care provin
11. Colabo rea ză cu alte persoane pentru ca uze de interes comun
6. Spirit civic
12. Exprimă interes pentru chestiunile și prob le me le p ub lice
13. Arată că acceptă responsabilitatea pentru propriile acțiuni
7. Responsabilitate
14. Dă dovadă că își asumă responsabilitate pe ntru propriile greșeli
15. Dă dovadă de încredere în prop ria abilitate de a reuși
8. Auto- e fica c itate 16. Dă dovadă de încredere că poate să ia decizii cu privire la cea
mai b ună modalitate de a ges tio na o p rob
lemă ţio ne a ză b ine cu alte persoane care au o va rie tate
17. Interac
depuncte de vedere diferite
To le ra nța
9. 18. Exprimă că este d isp us(ă) să ia în considerare informații
ambiguității
contradictorii sau inco mp lete fă ră a le respinge în mod a uto
mat
sau a tra
19. Poate int ge concluzii
e gra pripite
cunoștințe din șidiferite
premature
materii/domenii de învățare
Abilități de învățare
10. 20. Dă dovadă că are abilitatea de a monitoriza, de fini, organiza în
auto no mă
ordinea priorită țilo r și realiza sarcini fă ră supraveghere directă
21. Poate reflecta în mod critic asupra experienţelo r trecute pe ntru a
Abilități analitice și
11. obţine informaţii utile pentru p ro gresul viitor
de gâ nd ire c ritică
22. Poate a na liza do ve zile atunci câ nd e va luea ză un argument
23. Poate asculta în mod eficace pentru a descifra sensurile şi
Abilități de ascultare intenţiile altei persoane
12.
și observare 24. Observă cu mare a te nție comportamentul persoanelor din alte
culturi
17
25. Exprimă compasiune pe ntru persoanele care s unt tratate nedrept
13. Empa tie 26. Poate descrie cu acuratețe emoțiile, se ntime nte le și ne vo ile
altorpersoane
27. Poate schimba deciziile pe care le-a luat în cazul în care
Flexibilitate și conse c inţe le acestor decizii arată că acest lucru este necesar
14.
adaptabilitate 28. Dă dovadă de fle xib ilita te atunci câ nd inte racțio nea ză
cu
Abilități lingvistice, persoane cu o apartenență culturală diferită de cea proprie
15. co munica tive și 29. Reușește să interacționeze bine cu ceilalți comunicând cu
plurilingve c lar itate
30. Poate convinge și ne goc ia cu alte persoane
31. Lucrează co nsta nt cu ceilalți pe ntru a realiza sarcinile și a a
16. Abilități de cooperare tinge
scopurile
32. Caută oportunități de a lucra în cooperare cu alte persoane
33. Poate identifica opțiuni de gestionare a conflictelor
Abilități de rezolvare
17. 34. Găsește soluții la conflicte care s unt a va nta joase pe ntru
a conflictelor
toatălumea
Cunoștințe și 35. Poate reflecta în mod critic asupra propriilor mo tive, nevo i și
înțelegere c ritică scopuri
18.
privind p ropria 36. Poate reflecta în mod critic asupra propriei perspective/propriilor
persoană perspective asup ra lumii
37. Poate reflecta în mod critic asup ra câtorva e fec te pe care le pot
Cunoștințe și avea diferitele stiluri de fo los ire a limbajului în situații soc ia le
înțelegere c ritică și
19.
privind limba și de muncă
38. Poate reflecta în mod cr itic asupra d iferitelo r norme de
comunicarea co munica re care s unt fo los ite în cel puțin o altă cultură sau un
alt
39. gr up soc
Poate e xpialica
l înțe les ul uno r co ncep te jurid ice de ba ză, inc
Cunoștințe și
luzâ nd
20. înțelegere c ritică
4 justiție, e ga lita te, ne vo ia de le gi și re gula me nte și statul de
privind lumea drept
0. Poate reflecta în mod critic asup ra va lo rilo r, co mpo rta me nte
Tabelul nr. 6. DESCRIPTORI DE lor COMPETENȚĂ, CLASA A XII-A
și stilurilor de via ță care s unt necesare pentru un viitor sustenabil
Nr. Co mpe te nță Descriptori de co mpe te nță
1. Apără ide ea că drepturile omului s unt necesare pentru ca fiecare
Valorizarea demnității
ființă uma nă să poată trăi cu demnitate;
1. uma ne și a drepturilor
2. Exprimă părerea că toate le gile treb uie să fie co mp atib ile
omului
cu
3. standardele
Sus ț ine că șitrebuie
nor mesăle pro
interna
mo țio
vămnacomunicarea
le privind drepturile
și d ialoomului.
gul
între
oameni provenind din medii culturale diferite;
Valorizarea diversității
2. 4. Sus ț ine că treb uie să încercăm să învă ță m unii de la alții pentru
culturale
a
avea o înțe le ge re mai profundă a propriilor specificații c ultura
5. le
Sus ț ine că le gile trebuie întotdeauna să fie aplicate și îndeplinite
Valorizarea și amod
specificațiilor
în echitabil; culturale ale ce lorla lți.
de mocra ție i, justiție i,
3. 6. Sus ț ine că de moc rația treb uie întotdeauna protejată și
echității, e ga lită ții și a
respectată
statului de drept
ca funda me nt ese nția l al acțiunilor realizate împreună cu
Desc hid ere pentru 7. ceilalți
Caută și acceptă oportunități de a întâlni oameni cu va lori,
diferențele c ultura le și me mbri aișisoc
obiceiuri co iemporta
tății. me nte diferite;
4. pentru alte convingeri, 8. Caută să a ibă co ntac t cu alte persoane pentru a învăța despre
practici și viziuni cultura lor.
asupra lumii
18
9. Exprimă atitudini de respect față de credințele, practicile și
stilurile de via ță adoptate de alte persoane, atâta timp cât
5. Respect acestea nu înca lc ă drepturile omului;
10. Exprimă respect pentru d ifer ite opinii sau ide i, atâta timp cât
acestea nu înca lc ă drepturile omului.
11. Exprimă că este d isp us(ă ) să contribuie la îmbunătățirea
situației altor persoane din comunitate;
6. Spirit civic
12. Exprimă angajament de a nu ră mâ ne un spectator atunci câ nd
demnitatea și drepturile celorlalți sunt încălcate.
13. Își asumă responsabilitatea pentru propriul comportament;
7. Responsabilitate
14. Își respectă a ngaja me nte le perso na le față de alții la timp.
15. Dacă dorește să se schimbe, exp r imă încrederea că poate să o
fa că;
8. Auto- e fica c itate
16. Dă dovadă de încredere că poate să ges tio ne ze evenimente
neașteptate în mod e fic ie nt.
17. Exprimă acceptarea lipsei de c lar ita te;
9. To le ra nța ambiguității 18. Exprimă dorința că propriile idei și va lori să fie puse la
îndoială.
19. Poate fo losi te hno lo gii ale informației în mod eficace pentru a
Abilități de învățare accesa, cerceta, organiza și integra informațiile;
10.
auto no mă 20. Poate e va lua c red ib ilita tea surselor de informații sau sfaturilo
r în mod indep e nde nt.
21. Poate judeca dacă mate ria le le analizate sunt adevărate, e xac
te sau de încredere;
Abilități analitice și de
11. 22. Poate analiza mot ive le, intențiile și scopurile peros a ne lor
gâ nd ire critică care
ge ne rea ză propa ga nd ă, ste reotip ur i, intoleranță și
discursreș te ges t ur ile și limbajul corporal ge nera l al vorb ito
23. Urmă
Abilități de ascultare rilo instigator
r
pentru a-șilapură
uteaînda
maseama
ss- media
de se(de
nsulex.a ceea
ziare,ceTV).
sp un;
12.
și observare 24. Folosește indiciile no nverb a le ale altor persoane pentru a le
id e ntifica gâ nd urile și preocupările neexprimate.
25. Este a fe cta t(ă) câ nd vede că o persoană este e xc lusă dintr-
un
13. Empa tie
2 grup ;
6. Identifică cu acuratețe sentimentele ce lorla lți, c hiar și atunci
2 când aceștia nu doresc să le arate.
Flexibilitate și 7. Își ajustează stilul de interacțiune pentru a interacționa mai
14.
adaptabilitate eficace cu
28. Adoptă noralte
mepersoane, atunci câale
le socioculturale ndaltor
e ne vogrupie;uri culturale țintă
atunci câ nd interacționează cu memb rii acelo r grup
uri. identifica atunci câ nd o persoană îl/o a ude, dar nu ascultă
29. Poate
Abilități lingvistice, cu adevărat ceea ce sp une ;
15. co munica tive și 30. Poate ges tio na b loca je le în comunicare reformulând,
plurilingve revizuind
sau simplificând ceea ce nu a fos t înțeles în procesul de
31. Îi comunicare.
face pe ce ila lți să se simtă confortabil în cadrul grup ului
atunci câ nd se confruntă cu o problemă;
16. Abilități de cooperare
32. Când lucrează într- un grup, so lic ită și fo loseș te abilitățile,
id e ile și părerile celorlalți me mbri ai grupului.
33. Când ge stio nea ză conflicte, se co nce ntrea ză co nsta nt
pe
Abilități de rezolvare a prob le me le p re ze nte re le va nte și evită să las e prob le
17.
conflic te lo r
3 me le
secundare sau ire le va nte să influențeze rezultatul;
4. Poate îmbunătăți pos ib ile le compromisuri sau soluții la
19
conflicte.
Cunoștințe și 35. Poate reflecta în mod critic asupra propriilor sale prejudecăți și
înțelegere c ritică stereo tip uri și asupra a ceea ce stă la baza lo r;
18.
privind p ropria 36. Poate reflecta în mod critic a s upra felului în care judecățile sale
persoană sunt influențate de propriile apartenențe c ultura le.
Cunoștințe și 37. Poate descrie diferite nor me de comunicare care s unt fo los ite
înțelegere c ritică în
19.
privind limba și cel p uțin o altă cultură sau un alt gr up social;
comunicarea 38. Poate descrie e fecte pe care le pot avea d iferitele stiluri de
fo los ire
39. Poate a limbajului
descrie e fec teînlesituații
pe caresoc leia le
areși propaganda
de muncă. în lumea
Cunoștințe și
contemporană;
20. înțelegere c ritică
40. Poate e xp lica ce a nume îi face pe oameni vulnerabili la
privind lumea
propagandă.

20