Sunteți pe pagina 1din 6
CURTEA DE APEL CHISINAU ‘Adresa: MD-2043, mun. Chisinau, str. Teilor, nr. 4 Autor CVC Expert” S.R.L. IDNO: 1003600026435 Cod bancar: PRCBMD22 BC "ProCredit Bank” SA. IBAN: MD19PRO002251 130059290301 Adresa: MD-2005, mun, Chisinau, str. 1. Zaikin, mr 46 ‘Acfionand in persoana administratorului CODREANU VEACESLAV REPLICA asupra comunicatelor publicate pe pagina web a Curtii de Apel Chisinitu Ia data de 16.08.2021 si data de 18.08.2021 Tindnd cont de informatia contradictorie publicatd atat pe pagina web oficial a Curtii de Apel Chisinau! (comunicatele din data de 16.08.2021? si din data de 18.08.2021°), cat si in presa’, “CVC Expert” SRL. vizatd in comunicatele mentionate, vine cu 0 reactie asupra cclor prezentate in comunicate: ‘ANT COMUNICATULUI PUBLICAT PE PAGINA WEB REL DE APEL CHISINAU LA DATA DE 16.08.2021 ACURT! La data de 23 iulie 2021, a fost ficuti publica Dispozitia Presedintelui interimar al Curtii de Apel Chisiniu PANOV ANA cu nr. 29 din 22 1ULIE 2021 privind modificarea Dispozitiei Presedintelui Curfii de Apel Chisindu Vladislav Clima nr. 48 din 30 decembric 2020, emise in temeiul art. 6', 16', 37 din Legea cu privire la organizarea judecdtoreasca nr. 514 din 06.07.1995 privind componenta colegiilor, constituirea completelor de judecata si desemnarea presedintilor acestora in cadrul Curji de Apel Chigindu in anul 2021 (a se vedea Anexa nr. 1 la prezentul act). Prin Dispozitia nr. 29 din 22 1ULIE 2021 s-a intervenit, cu titlu de excepfie, in modul de reglementare a constituirii completelor de judecare a cauzelor atribuite in competenta Curjii de Apel Chisindu. Asadar, au fost constitute noi complete de judecati, Desi, nici normele din Codul administrativ al RM invocate de catre Pregedintele interimar al Curtii de Apel Chisinau, nici prevederile Legii nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecdtoreascd, nu-i oferi Presedintelui interimar niciun temei si niciun drept exceptional de a modifica completele de judecati la mijloc de an, Unica exceptie relevanta se regiseste in Legea nr. 514 din 06.07.1995 privind organizarea judecdtoreasca se regiseste Ia art. 6! alin. (1"), potrivit cdruia, constituirea completelor de judecata si desemnarea presedintilor acestora se fac Ia inceputul anului prin dispozitie a presedintelui instanfei. Schimbarea membrilor completului se face in cazuri BARGE lh hel ead ‘ https://eacinstante justice,md/ro 2 http://cacinstante,ustice,md/ro/content/comunica-informativ atv 3 /eac instante i :md/stii/stir-{ustitie/doc-nol-completuri-de-judecata-ta- abel + ppsi//mwvw wae re: interimare-a-institu yoonsun intr o-disporitie-a-presedintel i jeu [saat iio ni Deb e S_ e,mnd/ro/content tei judeettorest cacooml, na sn nr mot sensu nani ude Sa wiior obisaive ‘iabilite de regulamentul_ aprobat_de_ a ae pe LY tatu ficheieren motivatdprivind schimbarea_membrilor compl 1 Chisinau PANOV ANA cu ar reste cap gestionarea a peste 3000 plete si reluarea sdosarl eci Dispozifa Presedintolu interimar al Curii de Apel 29 din22 1ULIE 2021 nu are niciun temei legal, Mai mult, a dat ps ion ‘de dosare aflate pe roulinstanel, find necesar8 reistribuirea lor noilor ¢ Cauza RUSU VLADIMIR impotriva *Caravita Co” S.R.L fn proces de insolvabiiats “CVC Expert” SL. fost judecat, isi la data de I TULIE, de un complet de judecatd consi) TUEGAL or, diopoztin de constiture a noilor complete de judecatl a fost emisi Ia data de TULIE, cu21 (douize i una) zile mai trziu decdt data emiteitdecizie. ‘ Indicaren din culpa seu intentionat si cu rea-intentie tn comunicatul publicat pe paging web a Cun de Apel Chisindu a une date INCORECTE de emitere a Dispocifei nr. 29 (se face referre la data de 22 JUNIE 2021) nu este alteva decdto incercare de a duce societatea in ‘roare side a justifica aflunile ilegale ale Curtié de Apel Chisiniu. Mai mult ici potrivit prevederlor Dispozitiei Pregedinteluiinterimar al Curt de Apel Chisingu PANOV ANA cu nr 29 din 22 IULIE 2021 nu poate fi eonstiuit un complet de judecati comps din udecitorii ANA PANOV, OLGA COJOCARU si MARINA ANTON. Or, indnd ‘cont de p 13 din Dispozife, penta examinarea cauzeor in materie de insolvabilitate, reorganizare $i dizolvare a persoanelor juridice, in ealtate de judcestorisupleanfi sunt numiti magistrafii MARINA ANTON, SECRIERU ION si DOLGHERU DORIN. Asadar, in circumstanfa in eare ‘unl din judeedtori completa stabilit prin Dispozitie este in imposibilitatea de a-si indeplini func, e est inlocuit de unul dint magistraptsupleanti num supra. ‘imine, isd, sub semn de intrebaretemciul aparitie in completul de examinare a cauzel sravita Co” S.RLL, a judetorului PANOV ANA, or, ultima se regseste in lista judecdtorilor supleany doar pentru examinarea cauzelor in materia contenciosulu RELEVANT COMUNICATULUI PUBLICAT PE PAGINA WEB. A CURTI DE APEL CHISINAU LA DATA DE 18.08.2021 fe 18.082021, sagem stctia Conslicha Sopertor al Magirturl, dar gta socleeaiaieam pr dupa confi cont cal Uubioase, partnitoare, deviate de la legalitate, din partea unor judecdtori ai Cui de wey descmnare shimbarea in cond wpe a compl de ut eae cama ta car dubit intemal, au omis sf informeze despre uncle aspecte imperecas eect aunt terior san ray xan cara a eet CARU si MARINA ANTON in varianta prezenat in comunica, ‘NOV, respecte orang a ation fovarea ire publ prin sare ty Pet deci in en cad tie pac I care nil conere mu poate fern frauda de stat" enfei procedurit de licitare publicd a bunurilor, in spetdoblect al incasdritor la bugetul Constatin et acest relat au dreptscop manipularea opinil publice si remarabil, a fost lansate in spaiul informativ dupi indreptarea ateniel societfitasupra acest speie {ndecate ca scoaterea la iveald a unui gir de neregulartfi admise ln exarinarea cauze. fn primul rand, airmim ea dispoziile dociictadoptate nu prevAd si nu permit, avind in vedere toate crcumstanclecauzei examinate, eft gi consecinfe juridic de organizare#unsi nai icitati. Acestfapt se confirma prine-o analiza contiutulai Deciei Cui de Apel Chin fin data de 01.07.2021 (Completa juice find compus din judeesiori ANA PANOV, OLGA COJOCARU si MARINA ANTON), care poate fi accesat pe portalul web al Curii de Ape! Cigna (cauzacivtd nr: 2-19173775-02-22-19012021.) ; nal doilea rind, autor comunicatuli din data de 18.08.2021 duc tn eroaresocetatea in ceca ce priveste presupusele incase la bugtul desta. Din coatul bunuilorlictte, in spel a fost stinve ean ale unor enti juridice PRIVATE, care avenu ealitate de creditor ipotceari ai"Caravita Co" S.R-L. n apor cu bunuisiale, scare, oda find anu iitajia, mich nw au fost atrasl in proces de cle Curtea de Apel Chiindu, care a dispus anularea leita, fra Seine cont de intereselelegitime ae creditor. Gureferie la modifidrle completui de judeestori fn condi netransparente, insistena judeeitoruui MARINA. ANTON de a interveni in componenja acestui complet, xcloderes legal a judecttorului ANATOL PAHOPOL, cu alturare la completa Preyedintclut interimar ANA PANOV, cate, prin dispoitc, a format completul final, -a expus magistatul ANATOL PAHOPOL. Aceste mutii ad-hoc eu modelarea pitinitoare a completului au trezit, nedumerit, care find in discordant cu practicile i dispoziile Curt de Apel Chiginiu, au fost denunfate ia Consilul Superior al Magistaturi. Se invedereazi e4 nedumerires justifeats a judecdtoruui ANATOL PAHOPOL era legati NU de inlocuitea judecitonului RUXANDA PULBERE, care se alla in incapaciatea temporard de muned (aga eum este prezenat th comunicatel din data de 18082021), ci de faptul indepértirit ul llegale de pe pozitia resedintelui de complet. Opozitia judeedtorului ANATOL PAHOPOL fat de modificarea, egal a componen(eicompletului de judecata i a prosedinteui lui a fost sesizat Consiiulu Superior al Magistraturi ca find o inedleare a tii judecdtorest iar de fap, reprezino incercare judectorlr care deja ave sciftéo decize contr leg Practica de schimbaread-hoe a compleelor ese intemeiat ertcat, actunile in acest sens constivnd © manipulre la judecarea eauzelor particular conform regulilor de repartizare a slcatoic a dosarcior entra examinare. Prin aceste practich vicioase, repartzare slestrie &