Sunteți pe pagina 1din 29

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția
clinică ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
generală la Secția clinică Chirurgie generală III;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și
traumatologie la Secția clinică Ortopedie și traumatologie I;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea
Nefrologie la Secția clinică Nefrologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la
Cabinetul de Pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie
generală la Farmacia spitalului;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie
generală la Farmacia spitalului;
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea
lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate
se resping. Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității. Contestațiile
privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare din momentul afișării.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă
între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0356.433.129.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică Gastroenterologie;
 șef Secția clinică Ortopedie și traumatologie I;
 șef Secția clinică Ortopedie și traumatologie II;
 șef Secția clinică Chirurgie vasculară;
 șef Secția clinică Chirurgie generală I;
 șef Secția clinică Chirurgie generală II;
 șef Secția clinică Chirurgie generală III;
 șef Secția clinică Pediatrie;
 șef Secția clinică Neurochirurgie;
 șef Secția clinică Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 șef Secția clinică Nefrologie;
 șef Secția clinică Neurologie I;
 șef Secția clinică Neurologie II;
 șef Secția clinică ORL;
 șef serviciu Anatomie patologică;
 șef Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 șef Secția clinică ATI;
 șef Secția clinică Obstetrică-ginecologie I;
 șef Secția clinică Neonatologie;
 șef Secția clinică Psihiatrie II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru
didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă
între 30 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0356.433.129.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile legale, funcția de șef Centru de Sănătate Mintală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau certificatul de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a ambulatoriului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, în termen de 15
zile de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează după 30 de zile de la publicarea în
„Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0356.433.129.
SPITALUL MUNICIPAL „EP. N. POPOVICI” BEIUȘ (JUDEȚUL BIHOR)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Boli infecțioase la
Compartimentul Boli infecțioase.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în
specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Română nr. 7, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0259.322.143, fax: 0259.320.577, e-mail:
contact@spitalulbeius.ro
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ HUȘI (JUDEȚUL VASLUI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Compartimentul Asistență medicală comunitară și asistență medicală din unitățile de Învățământ din
cabinetele medicale școlare.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0335.422.130 – Compartimentul Juridic-Resurse
Umane.
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ORL la Secția
clinică ORL;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Secția
clinică Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică
ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează – A5;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) curriculum vitae;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de
căsătorie (după caz).
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
INSTITUTUL PENTRU SĂNĂTATEA MAMEI ȘI COPILULUI „ALESSANDRESCU-
RUSESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2003, un post de cercetător științific gradul I (medic
primar Obstetrică-ginecologie) în cadrul Componentei Obstetrică-ginecologie Polizu – Centrul de
Medicină materno fetală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde obligatoriu următoarele acte:
a) cerere-tip de înscriere;
b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori
echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-
extras din Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
c) copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului,
precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
d) curriculum vitae;
e) lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări
reprezentative;
f) alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
g) chitanța de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrierile la concurs se fac la sediul institutului, bd. Lacul Tei nr. 120, sector 2, București,
Serviciul RUNOS, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului.
Concursul se organizează în 30 de zile de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de
concurs, și de 45 de zile, la nivelul instituției sau al unității organizatoare a concursului, de la
depunerea raportului comisiei de concurs.
REPUBLICARE
SPITALUL MUNICIPAL „DR. EUGEN NICOARĂ” REGHIN (JUDEȚUL MUREȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Secția Boli infecțioase.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
SPITALUL CLINIC NR. 1 CĂI FERATE WITTING BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-
imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină internă
la Secția clinică Medicină internă II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.317.00.68, int. 203.
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ORL la Compartimentul ORL.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se vor afișa pe site-ul www.spcopgalati.ro și la sediul
unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0236.469.100, int. 134.
REPUBLICARE
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Prevenire
a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Alergologie și imunologie clinică –
Cabinet Alergologie – Ambulatoriu integrat;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Oncologie medicala – Cabinet
Oncologie – Ambulatoriu integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist și este afișată pe site-ul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0250.748.001, int. 3269.
REPUBLICARE
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Pediatrie la Compartimentul
Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală
pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Alergologie și imunologie clinică la
Cabinetul de Alergologie și imunologie, Ambulatoriu integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 18, Compartimentul
RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0244.592.805, int. 204.
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic cu competențe limitate – temporar vacant pe o perioadă
determinată de 2 ani.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 18, Compartimentul
RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se
organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai
devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0244.592.805, int. 204.

REPUBLICARE
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚUL TELEORMAN
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de chimist pentru Laboratorul de diagnostic și investigare în sănătate publică
– Laborator Chimie sanitară și/sau toxicologie.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist,
biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, Biroul RUNOS și la tel.:
0247.311.354, int. 22 și 26.
SPITALUL ORĂȘENESC „PROF. DR. IOAN PUȘCAȘ” ȘIMLEU SILVANIEI (JUDEȚUL
SĂLAJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Compartimentul
Neurologie și Cabinet Neurologie – Ambulatoriu integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0260.679.056,
int. 138.
SERVICIUL DE AMBULANȚĂ AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la
Substația de Ambulanță Oltenița.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Lalelelor nr. 2A, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0242.312.818, 0242.331.135.
SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neonatologie la
Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Reumatologie la
Compartimentul Reumatologie;
 un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică, având
competență/atestat în Medicină de urgență la CPU.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;vvv
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.510.100, int. 101.
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția
Pneumologie II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.369.215, int. 230.
SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE FLOREȘTI (JUDEȚUL PRAHOVA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic cu competențe limitate – temporar vacant pe o perioadă
determinată de 1 an.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se găsesc la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 10 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la
publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0244.369.215, int. 230.
SPITALUL MUNICIPAL TURNU MĂGURELE (JUDEȚUL TELEORMAN)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli
metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – Ambulatoriul integrat.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului, postată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Castanilor nr. 42, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0247.416.646, int. 120.
SPITALUL MUNICIPAL ODORHEIU SECUIESC (JUDEȚUL HARGHITA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Endocrinologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie
patologică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de
laborator;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie
generală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea
Otorinolaringologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0266.212.186, int. 119.
SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neurologie la Secția clinică
Recuperare Neurologie I.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate pe site-ul spitalului
www.recuperarecluj.ro, la Serviciul RUNOS și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Viilor nr. 46-50, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31
și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0264.207.021, int. 206.
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006, funcția de șef Secția Boli infecțioase II copii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele
menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat
penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de
conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului
Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în
specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,
specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea
în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul
Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile
stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de
management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea
titlului de medic specialist.
Temele cadru pentru proiectul de specialitate și bibliografia de concurs vor fi postate pe site-
ul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Compartimentul RUNOS, în termen de 15 zile
de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și
maximum 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0268.422.490.
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SFÂNTUL IOAN CEL NOU” SUCEAVA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la
Secția Cardiologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet
zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie
pediatrică la Cabinetul Ambulatoriu integrat de Pediatrie/Psihiatrie pediatrică.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0230.222.098, int. 133.
REPUBLICARE
SPITALUL ORĂȘENESC „REGELE CAROL I” COSTEȘTI (JUDEȚUL ARGEȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Cabinetul de Cardiologie,
Ambulatoriu integrat.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia se pot obține de la Biroul RUNOS al spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.673.550.
SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ DE CHIRURGIE PLASTICĂ REPARATORIE ȘI
ARSURI BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,
următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la
Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de
laborator pentru Laboratorul de analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea
postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
REPUBLICARE
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINĂ SF. GHEORGHE (JUDEȚUL COVASNA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicina muncii.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari
confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în
care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la
apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
publicarea în „Viața medicală”.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE BOLI INFECȚIOASE „PROF. DR. MATEI BALȘ”
BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Secția
clinică III Boli infecțioase adulți – temporar vacant până la 31.08.2020.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,
medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau
e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic
pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen
de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru examenul de medic specialist în
specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Dr. Grozovici nr. 1, Serviciul RUNOS, în
termen de 10 zile calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în
maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea în „Viața medicală”, dar nu mai devreme de 6 zile
lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.201.09.80, int. 3953.