Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT DE LECȚIE

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
CLASA: a VI-a B
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Mărturii din trecut
SUBIECTUL: Sobieski și românii, de Costache Negruzzi – Momentele subiectului
TIPUL DE LECȚIE: de dobândire de noi cunoștințe

MOTIVAȚIA:
♣ Din perspectivă educațională, lecţia contribuie la conștientizarea valorii pe care o are cartea ca instrument al educației
morale și intelectuale, dar și ca factor de sensibilizare a atitudinii față de ceilalți.
♣ Din perspectivă instructivă, este o lecţie valoroasă prin folosirea metodelor activ-participative, în sprijinul dezvoltării
interesului pentru literatura română, elevii fiind capabili să recepteze cu interes textele literare.

COMPETENȚE GENERALE:
 Receptarea textului scris de diverse tipuri.
 Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise.

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, monologate sau dialogite.
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi
sentimente prin participarea la discuţii pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite.
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme

1
familiar.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. să definească momentele subiectului;
O2. să desprindă ideile principale ale textului;
O3. să identifice ordinea logică şi cronologică a ideilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode didactice: conversaţia, exercițiul, problematizarea, explicația, demonstrația, învățarea prin descoperire, analiza
morfologică, compunerea gramaticală.
Mijloace şi materiale didactice: catalogul personal, tabla, caietul, manualul, fișele de lucru, planșa.
Forme de organizare a activității: activitate frontală alternantă cu activitatea individuală.
Modalități de evaluare: formativă, evaluarea corectitudinii răspunsurilor şi a exprimării, chestionarea orală, observaţia
sistematică, aprecierile verbale, ascultare activă, capacitatea de sinteză, logica argumentării propriilor idei.

BIBLIOGRAFIE:
Didactica specialității:
BANADUC, Ioana, Ghid de practică pedagogică: specializarea limba și literatura română, Timișoara, Editura
Eurobit, 2010.
GOIA, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2002.
SÂMIHĂIAN, Florentina, NOREL, Mariana, Limba şi literatura română: didactica limbii şi literaturii române II,
Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2006.

Lucrări științifice:
ILIESCU, Ada, Gramatica practică a limbii române actuale, București, Editura Corint, 2007.
LUPU, Flori, Gramatica limbii române în exerciții recapitulative, București, Editura ALL EDUCATIONAL, 1998.
METEA, Alexandru, Limba română actuală. Fonetică, vocabular, gramatică. Pentru elevi, studenţi, învăţători,
institutori, profesori, ediţia a II-a integral revizuită şi completată, Deva, Editura Emia, 2010.

2
SÂMIHĂIAN, Florentina, DOBRA, Sofia, HALASZI, Monica, DAVIDOIU-ROMAN, Anca, CORCHEȘ Horia,
Manual de limba română pentru clasa a VII-a, București, Editura Art Klett, 2019.

Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și Forme de Modalități de


+ mijloace organizare evaluare
timp
Organizarea Salutul. Răspund la salut. Conversația Frontală

3
învățării Notarea absenţilor. Prezintă numele absenţilor.
Asigurarea climatului afectiv Catalogul
3 min. necesar desfăşurării lecţiei.
Captarea Profesorul cere elevilor să citească Elevii citesc tema și se Conversaţia Frontală Formativă
atenţiei şi tema, verificând, în acest fel, corectează atunci când este euristică
actualizarea modul în care elevii au receptat cazul.
cunoştinţelor textul literar Sobieski și românii.
ancoră Elevii sunt solicitaţi, prin sondaj,
să citească rezolvarea temei, sunt Individuală Aprecieri
7 min. puşi să motiveze, antrenându-se verbale
prin întrebări frontale (după
posibilităţi) întreaga clasă.

Captarea atenției se va realiza


printr-un rebus, pe verticala căruia Explicația Frontală Chestionarea
se va obţine cuvântul Elevii ascultă cu atenție orală
PATRIOTISM (Anexa 1).
indicațiile profesorului.
Profesorul va continua discuția
adresându-le elevilor câteva Rebusul Individuală Ascultare
întrebări: Elevii rezolvă rebusul, apoi activă
- Ce înţelegeţi prin „patriotism”, răspund solicitării profesorului,
„patrie”? formulând răspunsuri la
- Ce sentimente aveţi voi, faţă de întrebările adresate. Fișa de lucru
patria voastră?
- Cum putem dovedi că suntem
patrioţi?
Anunţarea Prin conversație euristică, Elevii notează titlul lecţiei pe Conversaţia Frontală Formativă
subiectului şi profesorul dirijează discuția pentru caiete.
a obiectivelor a ajunge la titlul lecției ce se va
preda, Sobieski și românii, de
2 min. Costache Negruzzi – Momentele

4
subiectului, informând elevii că Elevii ascultă cu atenţie Caietele Individuală Observarea
vor învăţa să consolideze anunţarea obiectivelor. sistematică
conţinutul acestei opere literare
prin delimitarea momentelor
subiectului şi va enumera
obiectivele care se vor atinge pe
parcursul acestei ore: Ascultarea
O1. să definească pronumele și activă
adjectivul pronominal interogativ;
O2. să identifice pronumele și
adjectivul pronominal interogativ
din diferite texte;
O3. să realizeze acordul
adjectivului pronominal interogativ
cu substantivul pe care ȋl
determină;
O4. să recunoască funcţiile
sintactice ale pronumelui și
adjectivului pronominal
interogativ.
Dirijarea propun elevilor să-şi reamintească Conversaţia Frontală Formativă
învăţării și şi să scrie în jurul titlului, pe tablă,
feedback Naraţiunea, dialogul şi
idei/noţiuni legate de acesta.
realizat pe descrierea sunt moduri de
parcursul După ce elevii emit idei şi păreri expunere folosite de autor într-o
activității despre titlul dat, selectez câteva operă epică.
Explicația Individuală Aprecieri
noţiuni reprezentative şi le cer
30 min. - identifică întâmplările prin care verbale
elevilor să-şi reamintească trec personajele
modurile de expunere
- ascultă conştient
5
caracteristice operei epice. Fișa de lucru Pe grupe
Propun elevilor să identifice în
Observarea
reţeaua creată câteva întâmplări
sistematică
semnificative din lecţia Sobieski şi Problematizarea
românii.
- scriu în caiete
Această succesiune de întâmplări,
prezentate într-o anumită ordine,
prin care se dezvăluie caracterele Analiza Ascultare
morfologică activă
personajelor, se numeşte subiect .
- scriu pe tablă titlul, autorul şi
definiţia subiectului unei opere
literare şi cer copiilor să scrie şi ei Sobieski împreună cu oastea sa, Învățarea prin Capacitatea de
se întorc înfrânţi spre Polonia. descoperire sinteză
în caiete aceste date Elevii îşi reamintesc de cele Logica
Sobieski şi românii învăţate în clasa a V-a, şi anume, argumentării
de Costache că opera epică pleacă de la o Demonstrația propriilor idei
situaţie iniţială, intervine apoi
Negruzi
un fapt care modifică această
-Momentele subiectului- situaţie iniţială, ajungându-se
astfel la o situaţie finală.
- scriu în caiete Caietul Aprecieri
Succesiunea de întâmplări,
verbale
prezentate într-o anumită ordine,
prin care se dezvăluie caracterele
Planșa
diferitelor personaje, se numeşte
subiect.

6
Propun elevilor să identifice în Corectitudinea
textul studiat o primă răspunsurilor şi
a exprimării
întâmplare/situaţie.
Prezintă această situaţie ca fiind
una iniţială, de la care pleacă
întreaga acţiune a operei. Scrie pe
Observarea
tablă: sistematică
 Opera epică are o parte
Lucrează pe grupe, mai întâi pe
introductivă, în care sunt
caiete, apoi la tablă, alegând şi
prezentate locul şi timpul noţiunea corespunzătoare
desfăşurării acţiunii momentului rezumat
(EXPOZIŢIUNEA)
 Un fapt sau o întâmplare
declanşează acţiunea şi îi dă un
anumit curs (INTRIGA)
 Acţiunea se desfăşoară,
faptele şi întâmplările
continuându-se unele pe altele
(DESFĂŞURAREA ACŢIUNII)
 Desfăşurarea acţiunii
atinge maximum de intensitate
(PUNCTUL CULMINANT) Pentru a-și prezenta rezultatele
 Lanţul întâmplărilor are muncii lor, fiecare grupă

7
un sfârşit, oferind cititorului numește un raportor, care
soluţia pe care o imaginează ulterior va scrie și pe planșă
elementele descoperite cu privire
autorul pentru desfăşurarea
la tema respectivă.
faptelor. (DEZNODĂMÂNTUL) În timp ce fiecare grupă își
Propun elevilor să lase un spaţiu prezintă rezultatele, celelalte
grupe își corectează sau/și
liber, necompletat, în paranteză, şi
completează pe fișe informațiile
notez pe tablă, amestecate, transmise.
noţiunile corespunzătoare fiecărui
moment al subiectului.
Vă împărţiţi în 5 grupe, fiecare
grupă va rezuma pe caiete, şi apoi
la tablă, acţiunea corespunzătoare
a câte unui moment al subiectului
din lecţia Sobieski şi românii, şi
va alege termenul potrivit pentru
momentul subiectului povestit.
Identificarea acestora pe textul-
suport
(Sobieski şi românii, de Costache
Negruzzi) se realizează prin
metoda jurnalului cu dublă intrare.
(Anexa 3). Elevii,împărţiţi în trei
grupe, vor trebui să identifice
momentele subiectului

8
corespunzătoare fragmentelor
citate şi ideile principale ce se
desprind .
Timpul de lucru este de 10 minute,
iar după rezolvarea sarcinilor din
fișele de lucru, câte un
reprezentant din fiecare grupă va
scrie pe o planșă aspectele
esențiale din soluționarea
exercițiilor de pe fișa primită.
Planșa se va completa pe măsură
ce vor fi rezolvate exercițiile.

*Se fac trimiteri la obiectivele


propuse, verificându-se măsura în
care acestea au fost realizate.

*Permanent se face analiza


răspunsurilor elevilor, prin
aprecieri şi corectări.
Intensificarea Pentru a se asigura că cele Elevii ascultă indicațiile Conversația Frontală Formativă
retenției și discutate au fost înțelese, profesorului și rezolvă sarcina
încheierea profesorul va cere elevilor să dată, Apoi citesc răspunsurile și
completeze o suită de comparații
activității celorlalți colegi. Exercițiul Individuală Aprecieri
prin care să-și exprime
sentimentele şi încheie poemul de verbale
8 min. pe fișă (Anexa 2) cu un enunţ
imperativ: Fișa de lucru Observarea
Un popor fără patrie este: sistematică

 ca cerul fără stele Caietele

9
 ca un copac fără rădăcini Corectitudinea
 ca……………………… răspunsurilor şi
 ca………………….….. Manualul a exprimării
Dragii mei,
…………………… !.
(imperativ)
Profesorul le comunică elevilor Elevii notează pe caiete tema Observarea
tema pentru acasă: să realizeze pentru acasă. sistematică
rezumatul operei literare discutate.

*Profesorul apreciază global şi


individual aportul elevilor la lecţie.

*Notează elevii cu participare


semnificativă la activitate.

ANEXA 1

10
P O P O R
A N T O N I M E
B I B L I O T E C Ă
R E C E
I M N
O B I C E I U R I
T E M Ă
E M I N E S C U
A S T Ă Z I
M U Z E U L

11
1. Totalitatea oamenilor dintr-o țară formează un .................
2. Cuvintele cu formă diferită și sens opus se numesc ..................
3. Putem împrumuta cărți dintr-o ............
4. Opusul lui cald.
5. „Deșteaptă-te române” este un ....
6. Tradiții sau .......
7. Ideea principală dintr-un text se numește .............
8. Autorul poeziei Scrisoarea a III-a.
9. Sinonim pentru azi
10. ................... Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

ANEXA 3
JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE

MOMENTUL SUBIECTULUI/ FRAGMENTUL IDEILE PRINCIPALE


CORESPUNZĂTOR

EXPOZIŢIUNEA/SITUAŢIA INIŢIALĂ

INTRIGA/ MOMENTUL CARE DECLANŞEAZĂ ACŢIUNEA

12
DESFĂŞURAREA ACŢIUNII

PUNCTUL CULMINANT/MOMENTUL DE MAXIMĂ


TENSIUNE

DEZNODĂMÂNTUL/ SITUAŢIA FINALĂ

13

S-ar putea să vă placă și