Sunteți pe pagina 1din 24

ROM ÂNIA

J U D E Ţ U L C O N S TAN ȚA
O RAŞUL C E R NAVO DA
Str.Ovidiu nr.11, cod 905200, Tel. (004) 0241 487 142; 487 148
Cernavoda, Județul Constanța Fax: (004) 0241 239 578
E-mail: primaria@cernavoda.ro www.primaria-cernavoda.ro

SECŢIUNEA a II-a
FORMULARE

Această secţiune conţine formulare, destinate, pe de o parte să faciliteze elaborarea şi


prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de
evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse. Fiecare candidat
/ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia
de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi
semnate de persoanele autorizate.

Nr. Formular
1 Formular 2 – Formular de oferta si Anexa la formularul de oferta
2 Formular 3 - Scrisoare de garantie bancara pentru participare cu oferta la procedura de
atribuire a contractului de achizitie publica
3 Formular 4 - Scrisoare de garantie bancara de buna executie

4 Formular 5 - Imputernicire reprezentare procedura


5 Formular 7 - Acord de asociere
6 Formular 21 – Acord de subcontractare
7 Formular 23 -Angajament privind susţinerea capacitatii tehnice si
profesionale a ofertantului/grupului de operatori economici
8 Formular 29 - Grafic fizic si valoric
9 Formularul F1 – Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
10 Formularul F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte
11 Formularul F3 – Lista cu cantităţile de lucrări
12 Formularul C6 – Lista consumurilor de resurse materiale, pe categorii de lucrari
13 Formularul C7 – Lista consumurilor cu mâna de lucru, pe categorii de lucrari
14 Formularul C8 – Lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii, pe
categorii de lucrari
15 Formularul C9 – Lista consumurilor privind transporturile, pe categorii de lucrari
16 Declaratie pe propria raspundere de respectare a Proiectului Tehnic si al Caietului de
sarcini al beneficiarului pe parcursul executarii lucrarilor Formular 30
17 Declaratie pe propria raspundere cu privire la asumarea si intelegerea continutului
Proiectului Tehnic si al continutului Caietului de sarcini al Beneficiarului cu ocazia
intocmirii ofertei Formular 31
18 Declaratie pe propria raspundere cu privire la respectarea conditiilor privind obligatiile
relevante in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca Formular 32
OPERATOR ECONOMIC Formular 2
__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,
1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului
______________________________, ne oferim că, în conformitate cu prevederile şi
(denumirea/numele ofertantului)
cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm _________________
(denumirea lucrării)
pentru suma de ________________________ (moneda ofertei)
(suma în litere şi în cifre)
la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de ______________________ .
(suma în litere şi în cifre)
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem
lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în
conformitate cu graficul de execuţie anexat în _________________________
(perioada în litere şi în cifre)
luni calendaristice.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de
___________________________ zile, respectiv până la data de ____________________
(durata în litere şi în cifre)
(ziua/luna/anul)

şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.
4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă,
împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită
câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
5. Precizăm că:
_
|_| depunem oferta alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar "alternativă";
_
|_| nu depunem oferta alternativă.
(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din
documentaţia de atribuire.
7. Întelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scazut preţ sau orice altă
ofertă pe care o puteţi primi.
Data _____/_____/_____

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnătura)
oferta pentru şi în numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

OFERTANTUL
__________________
(denumirea/numele)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1.Valoarea totala a contractullui ......................................... lei (fara TVA)

Din care

1.1 Executie lucrari ......................lei (fara TVA)

2. Durata de realizare a contractului ..............

2.2 Durata de executie a lucrarilor .............................

3.Garantia de buna executie a lucrarilor........................


4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de incepere a lucrarilor pana la data
inceperii efective ..........................
5.Valoarea executata de subcontractanti ......(% din pretul total ofertat)
6. La intocmirea ofertei s-a tinut cont de masurile PM- PSI si de protectie a mediului conform
7. Salarizarea personalului de executie a lucrarilor este cel putin la nivelul salariului minim pe
economie .........
8. Penalizari ptr.intarzieri in executie ...............% din val.care trebuie realizata
9. Limita maxima a retinerilor din situatiile de plata(garantii, avansuri)...........% din val.care trebuie
realizata
10. Termen de raspuns la solicitarea de interventie ptr.constatarea defectelor in perioada de
garantie.........zile caracteristice
11. Cuantumul garantiei de buna executie este de ......... din val. care trebuie realizata si se
constituie prin conformitate cu legea 98/2016.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez


(semnatura)
oferta pentru si in numele ____________________________________.
(denumirea/numele ofertantului)
Formular 3

BANCA
...............................
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA


pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a
contractului de achizitie publica

Catre .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .......................... (denumirea contractului de


achizitie publica), noi ................................... (denumirea bancii), avand sediul inregistrat
la .................................................. (adresa bancii), ne obligam fata de .......................................
(denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de ....................... (in litere si in cifre),

neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la


culpa persoanei garantate, si se prezinta autoritatii contractante in original, cel mai tarziu la data si
ora – limita de depunere a ofertelor

cu conditia, ca in cererea sa, autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei


este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
a) ofertantul ......................... (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a
acesteia;
b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) nu
a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ...................................... (denumirea/numele) a
refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................................... .

Parafata de Banca ................ (semnatura autorizata) in ziua .... luna .... anul ....
Formularul 4

BANCA
___________________
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre .......................................................
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,


(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate


de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei
de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de
acesta la cerere, insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin
contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus
mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere
Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a
garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii,
se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde
valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____

(semnatura autorizata)
Formularul 5

ÎMPUTERNICIRE REPREZENTARE PROCEDURA

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu


sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ………………………………., împuternicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….
……, domiciliat în ……………………………………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr.
………, CNP …………………………., eliberat de ……............................., la data de …………,
având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura de
atribuire ….........................(se va completa cu denumirea obiectivului), organizată de...................în
scopul atribuirii contractului.

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:


1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la
prezenta procedură;
2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe
parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul
desfăşurării procedurii.
4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.
Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu
privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea
prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a
Autorităţii Contractante referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publica.
Denumirea mandantului
S.C. ………………………………
reprezentată legal prin _____________________(Nume, prenume, funcţie)
Data completării ………………….
(Semnătura autorizată şi stampila)
(Specimenul de semnătura al persoanei împuternicite)
Notă:
Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin
de identitate, carte de identitate, paşaport).
Oferta trebuie sa fie insotita de o imputernicire scrisa, prin care persoana care a semnat oferta este
autorizata sa angajeze operatorul economic in procedura de atribuire a contractului de achizitie
publica. Imputernicirea trebuie sa fie intr-un format juridic, in conformitate cu formatul tarii in
care ofertantul este inregistrat si trebuie sa poarte atat semnatura celui care imputerniceste cat si
semnatura celui imputernicit. O traducere autorizata in limba romana va insoti orice imputernicire
intr-o alta limba.
In cazul unei asocieri, persoana care a semnat oferta, autorizata sa angajeze operatorul economic,
trebuie confirmata de catre toti membrii asocierii, prin inaintarea imputernicirilor semnate de toti
reprezentantii cu drept de semnatura ai acestora.
Formularul 7
OPERATOR ECONOMIC
__________________
(denumirea/numele)

ACORD DE ASOCIERE
in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Conform
_________________________________________________________________________.
(incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________


S.C. ________________________
ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica “
______________________________
________________________________________________________________________________
_______”.
(denumire obiect contract)
Activitati contractuale ce se vor realize in comun:
1. ____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica
comun:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:
liderul asociatiei S.C. ___________________________ preia responsabilitatea si primeste
instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.
Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:
conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a sarcinilor convenite
de comun acord.
Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:
- incetarea asociatiei va avea loc în momentul indeplinirii contractului semnat cu beneficiarul.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare


asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:
_______ % S.C. ___________________________
_______ % S.C. ___________________________
Liderul asociatiei:
S.C. ______________________
Alte clauze: __________________________________________________________
___________________________________________________________________
Data completarii:
LIDERUL ASOCIATIEI, ASOCIAT
________________________ _____________________

Formularul 21
ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. ………./…………

La contractul de achiziţie publica nr. ……/…….. încheiat intre __________________


__________________________ privind execuţia ________________________________
(denumire autoritare contractanta)
la “_______________________________________________________________”.
(denumire contract)

1. Părţi contractante:

Acest contract este încheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________


____________________, reprezentata prin __________________ Director General si
(adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmează contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,


(adresa,tel.,fax)
reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director
Economic, denumita in cele ce urmează subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:


(lucrări,produse,servicii)

- ____________________
- ____________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.


(lucrări,produse,servicii)
Art.3. Contractantul general va plăţi subcontractantului următoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de către contractantul general


a facturii întocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate
(lucrări,produse,servicii)
in perioada respectiva.
- plata ___________________________ se va face in limita asigurării finanţării _______
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de către beneficiarul __________________________
(lucrărilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare
contractanta)
Art.4. Durata de execuţie a ___________________________ este in conformitate cu
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
contractul, eşalonată conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garanţiei de buna execuţie este de ____ luni si începe de la data semnării procesului
verbal încheiat la terminarea ________________________.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentaţia completa verificata cu


dispoziţiile legale.

3. Alte dispoziţii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________


(lucrărilor, produselor,
serviciilor)

si neîncadrarea din vina subcontractantului, in durata de execuţie angajata de contractantul general


in fata beneficiarului, subcontractantul va plătii penalităţi de ______% pe zi întârziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrărilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevăzute la art.3. , contractantul general va plătii
penalităţi de _____ % pe zi întârziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajează fata de contractant cu aceleaşi obligaţii si responsabilităţi pe


care contractantul le are fata de investitor conform
contractului______________________________________________________________.
(denumire contract)
Art.9. Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor soluţiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________
(contractant) (subcontractant)

Formular nr.23
Terţ susţinător
..........................
(denumirea)

ANGAJAMENT
privind susţinerea tehnica si profesională
a ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici

Către, ..............................................
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea


contractului de achiziţie publică), noi ............. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional),
având sediul înregistrat la .......... .............(adresa terţului susţinător tehnic şi profesional), ne
obligăm, în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la dispoziţia.............. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici) toate resursele tehnice şi profesionale necesare pentru
îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta/aceştia, conform ofertei
prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea
contractantă.
Acordarea susţinerii tehnice şi profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu
excepţia celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiţionat şi irevocabil, să punem la


dispoziţia .......... (denumirea ofertantului/candidatului/grupului de operatori economici) resursele
tehnice şi/sau profesionale
de ................................................ ..................................................................necesară pentru
îndeplinirea integrală, reglementară şi la termen a contractului de achiziţie publică.

Noi, ....................... (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm că


înţelegem să răspundem, în mod necondiţionat, faţă de autoritatea contractantă pentru neexecutarea
oricărei obligaţii asumate de ....................... (denumire ofertant/candidatului/grupul de operatori
economici), în baza contractului de achiziţie publică, şi pentru care ................ (denumire
operatorul/candidatului/grupul de operatori economici) a primit susţinerea tehnică şi profesională
conform prezentului angajament, renunţând în acest sens, definitiv şi irevocabil, la invocarea
beneficiului de diviziune sau discuţiune.

Noi, .................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm ca


înţelegem să renunţăm definitiv şi irevocabil la dreptul de a invoca orice excepţie de neexecutare,
atât faţă de autoritatea contractantă, cât şi faţă de ................. (denumire ofertant/grupul de
ofertanţi), care ar putea conduce la neexecutarea, parţială sau totală, sau la executarea cu întârziere
sau în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terţului susţinător tehnic şi profesional), declarăm


că înţelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorităţii contractante ca urmare a
nerespectării obligaţiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.190


alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, care dă dreptul autorităţii
contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligaţii care decurg
din susţinerea tehnică şi profesională acordată .............................................................. (denumirea
ofertantului/lcandidatului/grupului de operatori economici).

Data completării, Terţ susţinător,


........................... .....................
(semnătură autorizată)
Formularul 29

OPERATOR ECONOMIC............................…………
denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII

Nr.crt. Grupa de obiecte/denumirea Anul I ... Anul n


Luna
obiectului
1 2 3 ... n
1. Organizare de santier
2. Obiect 01
Categoria de lucrari:
__________________
__________________
3. Obiect 02
Categoria de lucrari:
__________________
__________________
.... Obiect ....
Categoria de lucrari:
__________________
__________________

Ofertant,
________________
(semnatura autorizata)
FORMULARUL F1
Operatorul economic............................…………
(denumirea/num ele)

Centralizatorul CHELTUIELILOR PE OBIECTIV

Din care (după caz):


Nr. Descriere/Activităţi principale Valoarea Contractantul/
crt. (Obiecte) (exclusiv T.V.A.) conducătorul Sub-
(Lei) (liderul Asociatul Asociatul Sub- contractant
asociaţiei) … contractant ul
ul …
0 1 2 3 4 5 6 7
A. Organizare de şantier
B. Liste cantităţi - lucrări total,
din care:
................

D. Total valoare (Lei)


(exclusiv T.V.A.)

E Taxa pe valoarea adăugată (Lei)


F Total (inclusiv T.V.A.) (Lei)

Data completării ......................


Operator economic( denumire/nume)
(Nume prenume reprezentant legal/ reprezentant împuternicit)
_________________
(semnatura autorizată, stampila)
FORMULARUL F2
Operatorul economic ............................…………
(denumirea/numele)
CENTRALIZATORUL CHELTUIELILOR PE CATEGORII DE LUCRARI, PE OBIECTE

Valoarea Din care (dupa caz)


(exclusiv Contractantul/Conducat
Associatul 1 Associatul … Subcontractantul 1 Subcontractantul …
Nr.crt Categoria de Lucrari orul (liderul asociatiei)
TVA)
Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M Total C+M
0 1 2 3 4 5 6 7
I Cladiri şi constructii speciale,
instalatii aferente constructiilor si
retele de utilitati in incinta
1
2
TOTAL I
II Procurare
Utilaje si echipamente tehnologice,
cu montaj

Utilaje si echipament de transport


Dotari, inclusiv utilaje si
echipamenbte tehnologice
TOTAL II
Total valoare(exclusiv TVA) Lei
Euroi

Taxa pe valoarea adăugata- lei

TOTAL(inclusiv TVA) - lei


Proiectant Ofertant
………………………. ……...…….……………
(semnatura autorizata) (semnatura autorizata)

FORMULARUL F3 -
LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul ............................

Categoria de lucrări ................

Nr. Capitolul de lucrari UM Cantitatea Pretul unitar Material Manopera Utilaj Transport Total
crt. a) materiale [3x4a)] [3x4b)] [3x4c)] [3x4d)] (3x4)
b) manopera sau
c) utilaj (5+6+7+8)
d) transport
Total a)+b)+c)+d)
SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Capitol de lucrare
1.1. Subcapitol
1.2. Subcapitol
…………………………
2. Capitol de lucrare
2.1. Subcapitol
2.2. Subcapitol
….. …………………………
M m U t T
din care:
-V(ut termice) – valoarea aferenta pentru
utilaje termice
CHELTUIELI DIRECTE:
-V(ut electrice) – valoarea aferenta
pentru utilaje electrice
U=V(ut termice)+V(ut electrice)
ALTE CHELTUIELI DIRECTE:
-CAS
-somaj
-sanatate
-fond risc
-alte cheltuieli conform prevederilor legale, nominalizate:
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE: M(o) m(o) U(o) t(o) T(o)
CHELTUIELI INDIRECTE = T(o) x % I(o)
Profit = (T(o) + I(o)) x %
P(o)
TOTAL GENERAL V(o) = T(o)+I(o)+P(o)
Operatorul economic
(semnatura autorizata)

Operatorul economic...
denumirea/numele)

FORMULARUL C6
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE MATERIALE 1)
Valoarea
Pretul Unitar (exclusiv
Nr. U.M Consumurile cuprinse Furnizo Grutate
Denumirea resursei materiale (exclusiv TVA) TVA) Lei
crt. . in oferta r (tone)
Lei (RON) (RON)
3x4
0 1 2 3 4 5 6 7
1. ----------------------
2. ----------------------
3. ----------------------
--- ----------------------

- - - - - -
Total (exclusiv TVA) Lei (RON)
TOTAL M:
Euro:

Operatorul economic,
……………………
(semnatura autorizata)
1
) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii
de lucra
2
) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din
valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.
Operatorul economic
denumirea/numele)
FORMULARUL C7 –
LISTA CUPRINZAND CHELTUIELILE CU FORTA DE MUNCA

Cheltuieli manopera Valoare (Lei (RON))


Nr crt. Denumirea meseriei Tarif mediu (Lei(RON)/ora) Procent2)
(om/ora) (2x3)
0 1 2 3 4 5
2
3
4
5
Lei (RON)
TOTAL m
euro

Lucrarea se incadreaza in grupa ______________________(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz).

Operatorul economic,

__________________
(semnatura autorizata)

_______________
1
) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari;
ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari
2
) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din
valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.
Operatorul economic............................…………
(denumirea/numele)
FORMULARUL C 8
LISTA CONSUMURILOR ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Consumurile - (ore Valoare (Lei (RON))


Nr.crt Denumirea utilajului de constructii Tarif orar (Lei(RON)/ora)
functionare) (2x3)
0 1 2 3 4
1
2
3
4
Lei (RON)

TOTAL U:
Euro:

 Operator economic,

 ________________
 (semnatura autorizata)

1
) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore de functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului
contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a
utilajelor, grupate pe categorii de lucrari
Operatorul economic............................…………
(denumirea/numele)
FORMULARUL C9 –
LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Elementele rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza


sa fie executate Tariful Unitar Valoare
Nr.crt Tip transport
Tone (Lei(RON)/t x km) (Lei (RON))
Km parcursi Ore functionare
Transportate
0 1 2 3 4 5 6
1 Transport auto (total)
Din care, pe categorii:

1.1______________

1.2_______________
2 Transport CF(total)
Din care, pe categorii
2.1______________
2.2______________
3 Alte transporturi
(total)
Lei (RON):
TOTAL T
Euro:

 Operator economic,
 ________________
 (semnatura autorizata)

1
) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de
lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe categorii
de lucrari
FORMULAR 30

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE DE RESPECTARE A CAIETULUI DE SARCINI


AL BENEFICIARULUI PE PARCURSUL EXECUTARII LUCRARILOR

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu


sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ………………………………., declaram pe proprie raspundere si sub sanctiunea platii
de despagurbiri ca vom respecta intru totul Caietul de sarcini la Beneficiarului pe parcursul
executarii lucrarilor, in cazul in care vom fi declarati castigatori

Operator Economic
……………………
(semnatura autorizata)
FORMULAR 31

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA ASUMAREA SI INTELEGEREA


CONTINUTULUI CAIETULUI DE SARCINI AL BENEFICIARULUI CU OCAZIA
INTOCMIRII OFERTEI

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu


sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ………………………………., declaram pe proprie raspundere si sub sanctiunea platii
de despagurbiri ca la intocmirea ofertei am tinut cont si am inteles continutul Caietului de sarcini,
iar orice deficiente ale ofertei noastre fata de Caietului de Sarcini vor fi remediate si suportate
integral de noi

Operator Economic
……………………
(semnatura autorizata)
FORMULAR 32

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA CONDITIILOR


PRIVIND OBLIGATIILE RELEVANTE IN DOMENIUL MEDIULUI, SOCIAL SI AL
RELATIILOR DE MUNCA

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu


sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic), înmatriculata la Registrul
Comerţului sub nr.…, CIF ………, atribut fiscal …….....,reprezentată prin………………………, în
calitate de ………………………………., declaram pe proprie raspundere si sub sanctiunea
excluderii de la procedura ca la intocmirea ofertei, si pe parcursul executarii contractului am tinut
cont si vom tine cont, am respectat si vom respect conditiile privind obligatiile relevante in
domeniul mediului, social si al relatiilor de munca

Operator Economic
……………………
(semnatura autorizata)

S-ar putea să vă placă și