Sunteți pe pagina 1din 43

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL

OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020


Axă prioritară 6 - Educație si competențe
Obiectiv specific 6.13, 6.14 Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii
Titlu proiect Galați, învață să practici-practică să înveți !
Nr. contract finanțare POCU/90/6.13/6.14/107799

CAIET DE PRACTICĂ

Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale

Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice

Nume și prenume student: Ivanescu Aurelia


Anul de studiu: II ID
CUPRINS
FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI.........................................................................................................3

GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ............................................................................................4

CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ..........................................................................................5

FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI...............................................................0

ANGAJAMENT.....................................................................................................................................................0

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ.................................................................................................................................1

FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI..............................................................................................................2

FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A PROIECTULUI DE ACTIVITATE PRACTICĂ............................4

FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ...................................................................................................................5

FIȘA nr. 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ...................................................................................................................8

FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ...................................................................................................................9

FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.................................................................................................................10

FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.................................................................................................................11

FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.................................................................................................................12

FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.................................................................................................................13

FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.................................................................................................................14

FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ.......................................................Eroare! Marcaj în document nedefinit.


FIȘA DE IDENTIFICARE A PRACTICANTULUI

Numele: Ivanescu
Prenumele: Aurelia
Instituţia de învăţământ: Universitatea “Danubius” din Galaţi
Specializarea: Comunicare şi Relaţii Publice
Anul de studiu: II ciclul de studii: licenţă/masterat
Descrierea activității de practică
Total ore de practică: 10 ore/săptămână, total 56 ore de practică
Perioada de desfășurare a stagiului: de la 02.11.2020 până la 22.12.2020
Durata perioadei de practică: 8 săptămâni
Total ore/zi: 2 ore/zi luna noiembrie program de lucru : 09-11 /1 oră/zi luna decembrie
Date despre partenerul de practică la care s-a realizat stagiul de practică
Denumire: ȘCOALA GIMNAZIALĂ GĂGEȘTI
Adresa: str. Principală , nr. 1, Loc.Găgești, Com. Bolotești , Jud. Vrancea
Domeniu de activitate: învățământ
Departamentul în care s-a desfășurat stagiul de practică: Secretariat
Tutore de practică (din partea partenerului de practică) Săcalus Tudorachi Melania
Tel. 0786047289, e-mail:
Cadrul didactic supervizor (din partea Facultății de Comunicare și Relații Internaționale): .Popa
Florentina, Tel.0720 268 444 e-mail: mirela.curca@univ.danubius.ro
Obiective generale ale stagiului de practică:
- Practica de specialitate vizează familiarizarea studenţilor cu latura practică a profesiei de
specialist în comunicare şi relaţii publice

- Practica vizează documentarea studenților pe domenii de interes stabilite împreună cu cadre


didactice din facultate, precum și inițierea studenților în activitatea de cercetare științifică și
identificarea unor subiecte ce pot deveni teme de licență.
- Aplicarea adecvată a conceptelor specifice disciplinelor studiate.
- Conştientizarea şi interpretarea problemelor specifice profesiei de specialist în comunicare şi
relaţii publice.
- Realizarea şi valorificarea corelaţiilor intra şi interdisciplinare.
- Exersarea abilităților de lucru în grup.
GHID DE COMPLETARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ
1. Înaintea desfășurării stagiului de practică practicanții vor primi spre completare prezentul material suport,
intitulat caiet de practică.
2. Activitățile zilnice de practică realizate vor fi detaliate de fiecare practicant în scris în fișa de activitate
practică din prezentul caiet de practică și vor viza aspecte referitoare la modul de lucru și rezultatele muncii
practice.
3. Pentru fiecare zi de practică există câte o fișă care solicită dezvoltarea în scris a temei de practică din ziua
respectivă și activitățile specifice temei. Studentul va trebui să fixeze, în acord cu tutorele din instituţie,
scopurile, obiectivele şi sarcinile zilei respective. La finalul orelor de practică, vor fi făcute unele observaţii
(care vor fi consemnate şi în caietul de practică) privind activitatea desfăşurată: baza teoretică folosită,
sarcinile îndeplinite, sarcinile neîndeplinite (din ce motiv, când vor fi îndeplinite), situaţiile în care au fost
întâmpinate dificultăţi, cum se intenţionează înlăturarea dificultăţilor în viitor, descrierea experienţelor avute
în fiecare etapă de formare a abilităţilor necesare, prezentarea studiilor de caz, prezentarea modului de
efectuare şi întocmire a anchetei sociale, descrierea paşilor parcurşi pentru soluţionarea unui caz etc.),
observaţiile proprii (disfuncţii constatate, concluzii şi propuneri), împărtăşirea experienţelor, căutarea
împreună a unor soluţii pentru cazurile mai dificile, întâlniri opţionale care se doresc a fi o resursă adiţională
pentru student.
4. După finalizarea stagiului de practică și completarea fișelor de activitate zilnică se va întocmi Proiectul de
activitate practică care va consta în realizarea unei scurte prezentări a unității unde se realizează practica și a
unui studiu aplicativ (analiză/studiu de caz) referitor la activitatea desfăşurată pe parcursul practicii.
Documentaţia care a stat la baza realizării practicii (regulamente, documente etc.) nu se va include în
proiectul de practică decât cu acordul partenerului de practică sub formă de anexe.
5. În desfășurarea stagiului de practică se vor urmări o serie de competențe specifice iar nivelul de îmbunătățire
al acestora va fi concludent în evaluarea finală. Prin implicarea directă a studenţilor în activitatea de
prezentare în format scris a propriei experiențe practice aceștia vor aprofunda experiențele practice și vor
putea fi capabili de o autoevaluare a competențelor însușite.
6. Tutorele din partea partenerului de practică va completa la finalul stagiului de practică fișa de evaluare a
practicantului și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
7. Cadrul didactic supervizor va completa la finalul stagiului de practică fișa de evaluare a caietului și
proiectului de practică și va acorda un punctaj în funcție de rezultatele practicantului.
CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII STAGIULUI DE PRACTICĂ

Stagiile de practică se vor derula în baza convenţiilor de practică încheiate cu instituții și unități de
specialitate – aceste instituţii fiind denumite în continuare parteneri de practică. Regulile prevăzute în cadrul
convenţiilor de practică vor sta la baza desfășurării stagiilor de practică.
Etapele desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
1. Stabilirea grupelor de practicanți.
2. Stabilirea partenerilor de practică pentru fiecare grup de practicanți (în baza acordurilor de practică).
3. Stabilirea mentorilor/tutorilor de practică pentru fiecare grup de practicanți.
4. Realizarea stagiilor de practică în conformitate cu planul de învățământ /Fișa disciplinei stabilită pentru
anul universitar în curs.
5. Stabilirea de către partenerul de practică a unui tutore de practică intern care va stabili împreună cu cadrul
didactic supervizor obiectivele, activităţile şi sarcinile concrete pentru perioada stagiului de practică,
tematica activităţilor practice şi competenţele profesionale care fac obiectul stagiului de pregătire practică.
6. Monitorizarea practicanților de către tutorii de practică prin fișele de prezență individuale.
7. Planificarea temelor de practică în conformitate cu specializarea practicanților.
8. Desfășurarea practicii.
9. Evaluarea studenţilor de către cadrul didactic supervizor în vederea acordării notei la disciplina Practică
se va realiza pe baza unui colocviu. În ziua stabilită pentru colocviul de practică, studentul va prezenta
caietul de practică şi va răspunde la întrebările cadrului didactic supervizor.
Condițiile desfășurării stagiului de practică sunt următoarele:
- Stagiul de practică trebuie să fie realizat în domeniul de studiu/specializarea la care practicantul este
înmatriculat și în funcție de tematica stabilită. Activităţile desfăşurate în cadrul stagiului de practică sunt
- astfel alese încât să fie relevante domeniului/specializării pentru care se pregătesc practicanții și astfel
încât să ofere deschidere către noi obiective şi posibilităţi de aplicare în viitor. În cadrul stagiului de
practică, practicanții primesc teme orientative conform planului de învățământ care vizează dobândirea de
cât mai multe competenţe.
- Stagiul de practică trebuie realizat în conformitate cu perioada de practică prevăzută în fișa disciplinei.
- Stagiul de practică trebuie realizat urmărind însușirea de către practicanți a competențelor specificate în
fișa disciplinei.
FIȘA INDIVIDUALĂ DE PREZENȚĂ ȘI MONITORIZARE A STUDENTULUI
LA ACTIVITATEA DE INSTRUIRE PRACTICĂ

*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică


Nume și prenume student:Ivanescu Aurelia
Instituţia de învăţământ: Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale
Perioada derulării stagiului de practică: Noiembrie 2020- Decembrie 2020
Partener de practică Prezențe/Absențe Observații

Luna și anul Luna și anul Luna și anul Luna și anul


Noiembrie 2020 Decembrie 2020 Ianuarie 2021 Februarie 2021

S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Prezența se bifează în dreptul P P P P P P P
saptămânii P

Total ore efectuate pe zi 2 2 2 2 1 1 1 1

Total prezențe 40 ore 16 ore

Nume prenume Tutore partener de practică: Tudorachi Melania


Data : 08.01.2021 Semnatura................
ANGAJAMENT
de disponibilitate faţă de activitățile stagiului de practică

Subsemnatul/a Ivanescu Aurelia , identificat/ă cu cartea de identitate seria VN , nr. 713489, CNP
2721220390708 cu domiciliul în localitatea Focșani, str.Bld. Brăilei nr 42, bl. 42, et 3, ap. 10,
sectorul/judeţul Vrancea, în calitate de student beneficiar(ă) al(a) unui stagiu de practică în cadrul
unității de practică Școala Gimnazială Găgești, declar pe propria răspundere că am fost
informat(ă) despre obiectivele şi activităţile de practică şi mă angajez să respect cerinţele
programului, să particip la stagiul de practică unde am fost repartizat(ă) şi să întocmesc toate
documentele solicitate.

De asemenea am fost informat asupra următoarelor obligații care îmi revin prin calitatea de student
beneficiar al stagiului de practică și mă angajez să le respect:
- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta programul de lucru stabilit şi activităţile
specificate de tutore pentru îndeplinirea obiectivelor;
- pe durata derulării stagiului de practică voi respecta regulamentul de ordine interioară specific
instituţiei partener de practică şi normele de securitate, cât şi de sănătate în muncă;
- pe durata derulării stagiului de practică voi păstra confidenţialitatea datelor şi informaţiilor cu
caracter profesional; voi folosi informaţiile la care am acces în timpul stagiului exclusiv pentru
dezvoltarea mea profesională; nu voi folosi informaţii despre partenerul de practică sau clienţii săi,
pentru a le comunica unui terţ sau pentru a le publica, chiar după terminarea stagiului, decât cu
acordul respectivului partener de practică.
- pe durata stagiului de practică voi pune la dispoziţia tutorelui sau a altor persoane cu atribuţii de
control, caietul de practică pentru completările necesare;
- la terminarea stagiului de practică, voi preda caietul de practică completat de mine, cadrului didactic
supervizor.

Data: Semnătura
08.01.2021 Ivanescu Aurelia
Școala Gimnazială Găgești Nr. 44 /08.01.2021

Loc. Bolotești, Jud. Vrancea

ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ

Prin prezenta se adeverește că studentul (a) Ivanescu Aurelia din cadrul


Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, specializarea Comunicare
şi Relaţii Publice, din cadrul Universităţii ”Danubius” din Galați,
grupa....posesor al BI/CI seria VN, nr. 713489, eliberat de SPCLEP Focșani , la
data de 17.10.2018, a efectuat în perioada noiembrie 2020-decembrie 2020 un
stagiu de practică aferent anului II de studiu în cadrul instituției noastre.
În perioada menţionată, studentul (a) a urmărit realizarea programului cadru
pentru colocviul de practică, întocmirea caietului de practică şi s-a încadrat în
programul instituţiei noastre.

Această adeverință se eliberează pentru a-i servi practicantului la dovedirea


efectuării stagiului de practică.
Director/Reprezentant legal

Secretar Scoala Gimnazială Găgești Roșioru Geanina


Tutore
Tudorachi Melania
FIŞĂ DE EVALUARE A PRACTICANTULUI
*se completează de către tutorele din partea partenerului de practică la finalul stagiului prin acordarea unei note fiecărui
criteriu din tabelul de mai jos

Nume şi prenume student: Ivanescu Aurelia


Instituţia de învăţământ: Universitatea Danubius- Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale-
C.R.P.
Partener de practică: Școala Gimnazială Găgești
Perioada derulării stagiului de practică: Noiembrie 2020- decembrie 2020
INDICATORI ȘI CRITERII URMĂRITE PUNCTAJ
ACORDAT*
I. ÎNDEPLINIREA SARCINILOR: 25 puncte
1. Utilizarea practică a cunoştinţelor teoretice 5
2. Capacitatea de a-şi asuma responsabilităţi legate de obligaţiile sale 5
3. Capacitatea de realizare a sarcinilor primite 5
4. Capacitatea de soluţionare a problemelor întâlnite și de a obține rezultate în urma îndeplinirii 5
sarcinilor
5. Cunoaşterea cerințelor și a obiectivelor practicii 5
Total 25 Puncte

II. ATITUDINEA FAŢĂ DE ACTIVITATEA PRACTICĂ: 25 puncte


1. Organizarea personală la locul de muncă și viiteza de lucru 5
2. Iniţiativă în planificarea şi executarea activităţilor sale 5
3. Gradul de implicare și de responsabilitate în completarea documentatiei specifice 5
4. Interes pentru dobândirea de cunoștințe noi 5
5. Aspect şi ţinută corespunzătoare 5
Total 25 Puncte

III. COMPETENŢE SOCIALE ȘI DE COMUNICARE 25 puncte


1. Relaţia cu personalul firmei și cu tutorele/mentorul partenerului de practică 5
2. Integrarea în colectiv şi capacitatea de a lucra în echipă 5
3. Promptitudine în a răspunde la solicitări sau la activităţile practice programate 5
4. Adaptarea la regulile interne și la situațiile întâlnite 5
5. Respectarea disciplinei si a punctualitatii in cadrul programului de practică 5
Total 25 Puncte
IV. CALITĂŢI PERSONALE 25 puncte
1. Flexibilitate 5
2. Creativitate și dorinţa de dezvoltare profesională 5
3. Exigenţă faţă de propria muncă 5
4. Siguranţa de sine 5
5. Lucrul în condiţii de stres 5
PUNCTAJ FINAL 100 puncte

OBSERVAȚII:

FIȘA DE EVALUARE A CAIETULUI DE PRACTICĂ ȘI A


PROIECTULUI DE ACTIVITATE PRACTICĂ

*se completează de către cadrul didactic supervizor la finalul stagiului prin acordarea unei note fiecărui
criteriu din tabelul de mai jos
Nume și prenume student: Ivanescu Aurelia
Instituţia de învăţământ: Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale- C.R.P
Perioada derulării stagiului de practică: Noiembrie 2020- Decembrie 2020

CRITERII CAIET DE PROIECT


PRACTICĂ (100 PUNCTE)
(100 PUNCTE)
RELEVANȚA ȘI EXPUNEREA 30 PUNCTE 20 PUNCTE
CONȚINUTULUI

Observații:

CLARITATEA ȘI CONCIZIA 30 PUNCTE 20 PUNCTE


EXPRIMĂRII
Observații:

GRADUL DE INFORMARE ȘI 40 PUNCTE 20 PUNCTE


DOCUMENTARE

Observații:

ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR ȘI/SAU A 40 PUNCTE


INFORMAȚIILOR

Observații:

PUNCTAJ FINAL
Nume prenume cadru didactic supervizor: Curcă Mirela

Data........................................Semnatura...............

FIȘA nr. 1 DE ACTIVITATE PRACTICĂ


Data: 02,03,04,05 ,06/11.2020

 Tema de practică: Protecția muncii


Protecţia muncii în unităţile şcolare are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de
muncă, prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale în rândul elevilor, cadrelor
didactice, nedidactice şi ţinerea pasului cu progresul ştiinţei şi tehnicii
Obiectivele securităţii şi sănătăţii în unităţile de învăţământ sunt:

- cunoaşterea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate a muncii în amenajarea,


dotarea şi folosirea spaţiilor didactice de instruire în scopul evitării producerii
accidentelor de munca si a îmbolnăvirilor profesionale ;
- pregătirea sistematică a ucenicilor, elevilor şi/sau studenţilor urmărind ca, odată cu
însuşirea viitoarei profesiuni, aceştia sa-şi formeze deprinderile necesare exercitării
corecte a oricăror operaţii din domeniul specialităţii, în deplină securitate a muncii;
- aplicarea unor măsuri specifice de protecţie a muncii şi de prevenire a accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirilor profesionale cu prilejul organizării unor activităţi şcolare şi
extraşcolare, cu precădere in timpul efectuării practicii de producţie în şcoală sau
direct în unităţile economice industriale, de construcţii, agricole etc.
Verificarea însuşirii instructajului de protecţia muncii se face astfel:

- pentru elevi de către diriginți


- pentru personalul didactic, auxiliar, economic şi administrativ, de către
conducătorul instituţiei de învăţământ;
- pentru conducătorii instituţiilor de învăţământ, de către împuterniciţi ai
inspectoratului şcolar sau ai ministerului sau organului central în subordinea
căruia funcţionează instituţia de învăţământ.
Pentru a asigura securitatea şi sănătatea muncii în unităţile de învăţământ, conducătorii
unităţilor trebuie să implementeze un sistem de management al securităţii şi sănătăţii în

muncă, ce constituie o parte componentă a sistemului general de management. Acest sistem


include următoarele elemente:

- elaborarea unei politici de securitate şi sănătate în muncă;


- organizarea unui sistem de management cu alocarea clară a responsabilităţilor în
domeniul securităţii muncii;
- evaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă care va fi revizuită ori de
câte ori condiţiile se modifică;
- auditarea de securitate şi sănătate în muncă;
- formarea, informarea şi instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
- proceduri pentru cazuri de urgenţă;
- analizarea periodică a sistemului pentru a se asigura că este eficient;
- menţinerea documentaţiei şi înregistrărilor pentru a asigura continuitatea activităţii
Legislaţia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

În ultimii ani, legislaţia română în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a suferit


multe modificări în sensul transpunerii legislaţiei europene în domeniu. Se poate afirma că în
acest moment angajaţii români şi tinerii sub 18 ani (a se vedea NGPM 2002, Titlul III, cap.
VI) sunt apăraţi de aceleaşi prevederi legislative ca şi cei din Uniunea Europeană.

 Constituţia României 2003


 Legea 53/2003, Codul muncii
 Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată
 O.M.- MMPS nr. 388/1996 - privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
Legii nr. 90/1996, publicat in M.O. nr. 249/1996
 Normele generale de protecţie a muncii ed. 2002

 NSSM1 nr. 37 pentru prelucrarea automata a datelor


 NSSM nr. 36 pentru laboratoare de analize fizico-chimice si mecanice
 NSSM nr. 57 pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si
depozitarea materialelor
 NSSM nr. 111 pentru utilizarea energiei in medii normale
 ORDIN nr. 599/1998 privind prescripţiile minime pentru semnalizarea de securitate si/sau
de sănătate la locul de muncă
 NSSM pentru diverse activităţi specifice din agricultură, construcţii, transporturi, sectorul
sanitar etc.
 O.G nr.2 /2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor, publicata in M.O. 410/2001

1
 O.M.- MI nr. 775/98 - pentru aprobarea Normelor Generale de PSI
 Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 Legea nr. 426/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr.. 78/2000 privind regimul deşeurilor

 Prezentarea departamentului, secretariat, contabilitate,
 Instruirea pentru protectia si securitatea în munca, Protectia datelor
 Prezentarea instrumentelor de lucru ( soft-uri, FOREXBUG, REVISAL, EDUSAL,
SIIR, transfer.rocnee.eu- comenzi manuale scolare,
- Protecţia muncii în unităţile şcolare are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă,
prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale în rândul elevilor, cadrelor didactice,
nedidactice şi ţinerea pasului cu progresul ştiinţei şi tehnicii.

Angajaţii şi elevii :

- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii şi măsurile de


aplicare a acestora;

- să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte mijloace de producţie;


- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de

- securitate ale echipamentelor tehnice şi ale clădirilor, precum şi să utilizeze corect aceste
dispozitive;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune tehnică sau altă
situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp posibil
accidentele de muncă suferite de persoana proprie, de alţi angajaţi sau de ucenicii, elevii
şi/sau studenţii în practică;
- să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
- să refuze întemeiat executarea unei sarcini de muncă dacă aceasta ar pune în pericol
de accidentare sau îmbolnăvire profesională persoana sa sau a celorlalţi participanţi la
procesul de muncă;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar, pentru a da angajatorului
posibilitatea să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare şi nu
prezintă riscuri pentru securitate şi sănătate la locul său de muncă;
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi de cercetare în
domeniul protecţiei muncii.
2. Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):
- Intocmirea statului de plata, personal
- Eliberare adeverinta elevi
- Intocmire contract de comodat(dispozitive electronice)

- Intocmire fișă individuală a postului de îngrijitor

- Întocmire și completare analiza de risc SARS- cov 2 cu transmitere pe e-mail DSP Vrancea și
IȘJ Vrancea.

Constatări, observații și alte aspecte:

Directorul unitătii de învațământ a fost de acord și încântat că am ales să îmi


desfășor stagiu de practică în unitatea coordonată de acesta. Am fost prezentată
cadrelor didactice și personalului nedidactic.

Abilitati de operare a programelor utilizate in decursul zilei:


-Găndire analitică și sintetică
-Aptitudini de comunicare
- Planificare și organizare a operațiilor și activităților
- Acordare și transmitere informații
Nu am întampinat dificultați.

Propuneri:

Mi-am propus, ca următoarele ore de practică, să mă integrez 100% , în activitățile care se vor
derula în ziua respectivă .
FIȘA nr. 2 DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Data: 09,10,11,12,13/11.2020

 Tema de practică:
Misiunea și viziunea unității de învățământ
În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este
caracteristica indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Școala Gimnazială
Găgești oferă elevilor din comună/județ accesul la educaţie, în mod echitabil, în
scopul atingerii performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni
activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie capabili să
înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere adaptabile la cerinţele
pieţii de muncă.
Această școală are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie,
indiferent de etnie, religie sau tip de minoritate socială. Printr-o ofertă curriculară
diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de specificul
societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi
morală.

- Intocmire contract de comodat(dispozitive electronice)

- Adrese I.Ș.J

- REVISAL
Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

- Intocmire contract de comodat(dispozitive electronice) și distribuirea acestora părinților


elevilor

- Întocmire adresă , privind bilanțul lunar și transmiterea acesteia pe fax , la IȘJ Vrancea

- Înregistrare cereri plata cu ora, în Registrul intrări –ieșiri

- Întroducere în aplicația SIIR atribute elevi, privind accesul la internet și a dispozitivelor


electronice

- Întocmire adresă înaintare, pentru necesar diplome pentru învățământul gimnazial, promoția
2021

- Operare în aplicația REVISAl a salariilor, privind contractelor de muncă plata cu ora.

Constatări, observații și alte aspecte

Am ținut sub observație E-mailul școlii pentru situațiile comunicate de I.Ș.J. Vrancea , pentru
a fi listate, prelucrate și finalizate.
FIȘA nr. 3 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: 16,17,18,19.20/11.2020

 Tema de practică: Valorile acestei unități de învățământ sunt:

 Integritatea
 Etica
 Transparența
 Colaborarea
 Implicarea
 Responsabilitatea

Întocmire fișă de prezență pentru cadrele didactice(predare on-line) și distribuirea acesteia pe e-mail
personal al fiecărui cadru didactic

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

Întocmire procedură pentru utilizare condică , fișă de prezență și arhivarea acestora.

Constatări, observații și alte aspecte:

La întocmirea procedurii, s-au cules foarte multe date din Legea educației, Ordine, etc

În totalitatea situațiilor educaționale se utilizează semnificativ mijloacele Tehnologiei Informației și


Comunicării (TIC)
FIȘA nr. 4 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: 23,24,25,26,27,/11.2020

 Tema de practică: Cum se regăsesc aceste valori în obiectele de activitate ale


unității de învățământ
Prin activităţile de învăţare diferenţiată şi adecvată particularităţilor de vârstă,
intereselor şi nevoilor individuale, pune în valoare potenţialul elevilor , să îi facă apţi
de colaborare, competiţie şi performanţă.
Dezvoltarea profesională continuă, lucrul în echipă, comunicarea şi creativitatea sunt
caracteristicile educaţionale ale activităţii echipei de profesori.
Realizarea obiectivelor operationale precum : dezvoltarea curiculară, dezvoltarea
bazei materiale, dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea relaţiilor comunitare,
generează creşterea nivelului educaţiei în acestă instituţie şi va aduce în mod
inevitabil beneficii şcolii prin cresterea gradului de satisfacţie a elevilor şi părinţilor, a
angajaţilor şi a partenerilor săi.

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

Intocmire situație, cu elevii a căror părinți, sunt plecați la muncă în străinătate și transmisă I.Ș.J.
Vrancea

Șituație cu nr. elevi beneficiari de burse și transmise la Consiliul Local al Primăriei Găgești.
Pentru prima activitate , am folosit grupul școlii de pe WhatsApp și am transmis diriginților de clasă,
un mesaj pentru a se informa și a transmite situația către secretariat cu datele culese.

Pentru cea de-a doua activitate s-au identificat elevii(tot cu ajutorul diriginților de clasa) posibili
beneficiari al burselor .

Constatări, observații și alte aspecte:

Am participat la discuțiile dintre asistentul social al primăriei și secretara școlii. Au fost puncte de
vedere pe care au trebuit să se pună de acord pentru atribuirea acestor burse. Discuția a fost una
amiabilă, cu o implicare de 100% a celor două persoane .

FIȘA nr. 5 DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Data: 2,3,4/12.2020

 Tema de practică: Care este organigrama organizației


Organigrama unității de învățământ este următoarea:
M.E.C.

I.S.J. Vrancea

ŞCOALA GIMMNAZIALĂ GĂGEȘTI

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Comunitatea locală DIRECTOR:

instituţionalizată C.E.A.C
neinstituţionalizată
Consilier pentr
Primărie
Părinţii

Poliţie
Coordonat
Jandarmerie

Pompieri CONSILIUL PROFESORAL

Sănătate Comisia meto

ITM
Comisi

Biserica Responsabi

ONG-uri
SPONSORI

CONSILIUL CLASEI

CONSILIUL ELEVILOR

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

Am listat de pe emailul școlii și înregistrat, în registrul intrări –ieșiri fișele de prezență și rapoartele
de activitate ale cadrelor didactice.

Din programul EDUSAL , am listat adeverință de salariat .

Am întocmit o machetă cu stocurile și necesarul de rechizite școlare

Am ajutat la întocmirea justificării și completarea unui dosar pentru plata CO neefectuat, al unui
cadru didactic, care s-a pensionat pentru limită de vârstă, pentru Compartimentul Audit .
FIȘA nr. 6 DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Data: 7,8,9,10,/12.2020

 Tema de practică: Cum se realizează comunicarea între departamentele


organizației
Comunicarea între departamente se face astfel:
IȘJ- director-secretariat- contabilitate

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat): Salarii

Adresă IȘJ Vrancea

Adresă plăți CES


Inregistrari documente în registrul intrări-ieșiri

Am întocmit foile de prezență lunară și pentru plata cu ora pentru personalul instituției ,pentru luna
noiembrie, pentru a fi introduse în programul EDUSL.

Am întocmit adresă către primărie, pentru alocare fonduri pentru copii cu cerințe educaționale.

Am întocmit macheta cu situație coordonator SNAC

Am înregistrat în registru intrări –ieșiri documente, rapoarte și fișele de prezență ale cadrelor
didactice- predare online.

Constatări, observații și alte aspecte


FIȘA nr. 7 DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Data:14,15,16,17,18/12.2020

 Tema de practică: Care sunt activitățile desfășurate în cadrul organizației


Activitățile în cadrul școlii sunt:
- Activități de predare învățare ale elevilor
- Activități extracurriculare
- Activități cu parinții

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat):

Adresă IȘJ Vrancea, pentru vacantare ore.

Arhivare documente

Am întocmit adresă către IȘJ Vrancea pentru vacantare ore fizică –chimie la nivelul unității școlare.

Am arhivat documente aparțănând unității de învățământ din anul școlar 2019-2020 (cataloage,
diplome neutilizate, dosare cu inscrieri pentru clasa pregătitoare și preșcolari, etc. ).

Am ținut sub observație emailul școlii.

Constatări, observații și alte aspecte:


FIȘA nr. 8 DE ACTIVITATE PRACTICĂ
Data: 21,22,/12.2020

 Tema de practică Care sunt publicurile -țintă externe ale organizației


Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al
inovaţiei, al schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea instituţională, precum şi
parteneriatul în domeniul educaţional.
Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi
comunitate. Iniţierea, susţinerea, dezvoltarea unui parteneriat cu comunitatea şi
centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean al acestei comunităţi vor aduce în
mod inevitabil beneficii şcolii.

Publicurile țintă externe ale școlii sunt:


- Autoritățile locale(Primărie,Poliție, cabinete medicale, biserică)
- Autoritățile Județene ( Consiliu Județean, jandarmerie, pompieri ,ITM,etc)
- Sponsori, ONG-uri

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat): Transfer preșcolar în altă unitate de
învățământ

Rețeaua școlară
Prezențe salarii
Listare și înregistrare a fișelor de prezență ,a rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
Am înregistrat o cerere de transfer, a unui preșcolar din unitatea de învățământ intr-o altă unitate de
învățământ.Am folosit programul SIIR ,de unde am dat admitere într-o altă unitate.

Am completat în programul SIIR rețeaua școlară, pentru anul școlar 2021-2022 . Am scanat-o și am
trimis-o pe email, la IȘJ Vrancea.

Am ținut sub observație emailul școlii.

Am înregistrat documente în registrul intrări-ieșiri.


Am ajutat la centralizarea absențelor din cataloage.

FIȘA nr. 9 DE ACTIVITATE PRACTICĂ

Data: 21,22,/12.2020

 Tema de practică Cum se ține legătura cu aceste publicuri externe


1. Implicarea instituției de învățământ în proiecte
2. Prin adrese de înaintare, e-mail,fizic, etc.

Detaliați activitățile la care aţi asistat (participat): Transfer preșcolar în altă unitate de

Prezențe salarii
Listare și înregistrare a fișelor de prezență ,a rapoartelor de activitate ale cadrelor didactice
Am înregistrat o cerere de transfer, a unui preșcolar din unitatea de învățământ intr-o altă unitate de
învățământ.Am folosit programul SIIR ,de unde am dat admitere într-o altă unitate.

scanat-o și am trimis-o pe email, la IȘJ Vrancea.

Am ținut sub observație emailul școlii.

Proiectul de activitate practică este document sintetic privind experienţa de învăţare practică din
perspectivă teoretică, metodologică şi personală care are menirea de a oglindi atât activitatea
desfăşurată, cunoştinţele acumulate, disfuncţiile constatate, concluziile şi propunerile studentului.

În urma experienței practice de care ați beneficiat, realizați un studiu aplicativ sub forma unei
ANALIZE / STUDIU DE CAZ în care să surprindeți aspecte precum:
- un studiu de caz în care să prezentaţi o problemă concretă, întâlnită şi rezolvată în cadrul
stagiului de practică sau
- o analiză sau studiu de caz cu privire la una din tematicile abordate pe durata stagiului de
practică.
Obs : Proiectul poate fi tehnoredactat şi ataşat ca anexă caietului de practică.

PROIECT
În contextul unei societăţi dinamice în care adaptabilitatea la schimbare este caracteristica
indispensabilă reuşitei în plan profesional şi social, Școala Gimnazială GĂGEȘTI oferă elevilor din
comună accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective
prin formarea unor cetăţeni activi şi responsabili, educaţi în spirit de echipă şi toleranţă, care să fie
capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii pentru construirea unei cariere.
Şcoala are porţile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie, religie sau
tip de minoritate socială.
Printr-o ofertă curriculară diversă şi atractivă, printr-un învăţământ centrat pe competenţele cerute de
specificul societăţii de azi şi prin pasiunea cadrelor didactice de o înaltă ţinută profesională şi morală,
dorind să formeze personalităţi umane complexe.
1.Partenerii principali ale aceste organizații sunt: Organizaţiile profesionale, Organizaţiile
nonguvernamentale, Administraţiile locale şi instituţiile deconcentrate, Inspectoratele şcolare
judeţene, Casa Corpului Didactic, Organizaţiile de interes public recunoscute la nivel local, Instituţiile
de învăţământ superior, Investitorii privaţi.
2. Grupul țintă- directorii, inspectorii școlari, cadre didactice,personalul didactic auxiliar și
nedidactic, funcționari publici din administrația publica locală
Cunoștințele acumulate, în urma participării la orele de practică în această organizație :
- cunostinte PC
- cunostinte foarte bune MS OFFICE (Word, Excel, navigare internet);
- cunostinte de secretariat;
Capacitățile acumulate:
- capacitate de organizare a timpului, sarcinilor si locului de munca;
- capacitatea de a se concentra pe realizarea mai multor sarcini in acelasi timp;
- capacitate de a respecta termene limita;
- atenție catre detalii;
- responsabilitate, ordine, corectitudine si seriozitate;
- aptitudini organizatorice, proactivitate .
Meseria de secretară presupune din ce în ce mai multe atribuții și competențe și, implicit, dacă vrei un
post bine plătit și cu posibilitatea de a evolua profesional, ai nevoie de o pregătire excelentă și de
experiență.

Dincolo de studiile în sine, pentru o secretară sunt foarte importante competențele pe care le are. Prin
urmare, dacă mă gândesc la ocuparea unui astfel de job, voi avea nevoie de anumite calități, cum sunt
și cele de mai jos:

 bun organizator / va trebui să gestionezi agende de evenimente, să te ocupi de organizarea

de evenimente, de respectarea regulilor de protocol;


 rezistență la stres – odată ce accepți un astfel de job, îți asumi că trebuie să fii rezistenta la

stres, pentru că vor exista unele perioade foarte aglomerate; va trebui să te adaptezi oricărei

situații și să găsești soluții pentru toate probleme care apar; 

capacitate mare de concentrare – o secretară bună poate fi descrisă ca fiind multitasking, adică

rezolvă foarte multe lucruri în același timp și foarte repede; pentru aceasta, este obligatoriu să te poți

concentra foarte bine;

 bun comunicator – ca secretară, va trebui să gestionezi corespondența și să elaborezi

răspunsuri; apoi, nu ești un om care lucrează de unul singur, ci într-o echipă și este esențial să

colaborezi cu toate departamentele companiei;

 răbdare, încredere și punctualitate – sunt calități care nu îți pot lipsi dacă vrei să obții un

astfel de job, pentru că munca ta presupune meticulozitate, precizie, un bun simț de observație,

seriozitate și respectarea deadline-urilor;

 conduită elegantă – indiferent ce tip de secretară ești, reprezinți  imaginea instituției.

 Așadar, chiar dacă, la prima vedere, meseria de secretară pare accesibilă oricui, ea presupune

foarte multă responsabilitate. Dincolo de studiile în sine, mai importante sunt abilitățile de

comunicare, organizare și de gestionare a situațiilor de criză. Dacă te gândești să începi


un job de secretară sau de asistentă personală, trebuie să știi că rolul tău va fi destul de

important și va cere implicare totală în ceea ce faci.

 Concluzii:

1.Am avut conditii de lucru bune, avand la dispozitie toate echipamentele si


informatiile
necesare desfasurarii activitatilor din cadrul compartimentului Secretariat,
Contabilitate.

2. Contactele realizate au fost urmatoarele: director, secretar, contabil, profesori,

elevi, parinti, autoritățile locale.

3.Am primit un feedback pozitiv din partea tutorelui și de asemenea, am fost și


eu mulțumită de activitatea mea din această organizație.
de activitatea mea din această organizație.

STUDIU DE CAZ
Motto: „Am născut copii în lumea asta întunecată
pentru că aveam nevoie
de lumină pe care numai un copil o poate aduce!”
(Liz Armbruster)

NUME ȘI PRENUME: M.D.

VÂRSTA: 3 ANI

SEX: feminin

Integrată la Gradinița Bolotești, jud. Vrancea

Preșcolarul M.D. provine dintr-o familie cu o situatie materială bună, însă


problema cu care ne confruntăm are ca și cauză principală: absența tatălui,
plecat la muncă, în străinatate.Toți copiii din grupă au observat ca această fetiță
este foarte sensibilă, plângând cu disperare când mama pleca acasă. Copiii au
fost ajutați să o accepte, să îi ofere prietenia, să o coopteze în unele jocuri care
nu necesitau un efort prea mare din partea ei. În dezvoltarea senzorial-
perceptivă am observat o ușoara întârziere mentală, anomalii in dezvoltarea
limbajului, motricitate fină deficitară, cu tulburări de fixare a memoriei și grave
tulburări de atenție și concentrare. În ceea ce privește nivelul de cunoaștere
prezenta o imaginație săracă și limbajul atât verbal cât și non verbal absent.
STABILIREA UNOR ACȚIUNI DE RECUPERARE

Datorită complexității cazului, activitatea de recuperare s-a impus a fi


proiectată pe mai multe direcții: psihică, intelectuală, fizică, emoțională.

Pentru început, am căutat să mă apropii de copil, să mi-l fac prieten, să-l


determin să nu mai plângă când mama urma să plece acasă. Simțind nevoia să
fie protejat, copilul stătea tot timpul lângă scaunul meu, refuzând invitația
copiilor de a se juca împreuna. Pentru a depăși acest prag psihologic al
acomodării cu copiii, o luam de mâna și intram împreună in jocurile copiilor.
Permanent am urmărit recuperarea ei fizică, practicand exericiții speciale. De
asemenea am desfășurat frecvent cu copilul o terapie logopedică, urmărind
dezvoltarea și educarea mișcărilor necesare articulării corecte a sunetelor si
pronuntiei cuvintelor. A fost stimulată să-și folosească mâinile în activități de
desen, modelaj, abilități practice, în activități de autoservire. Educarea
comportamentului emoțional s-a realizat mai greu, fetița fiind practic
dependentă de un adult.
REZULTATE

În plan cognitiv copilul a reușit să acumuleze un anumit volum de


cunoștințe, memorând chiar câteva poezii si cântecele. Întâmpină mari
dificultăți în ceea ce privește comunicarea și pronunția.. Pe plan afectiv fetița s-
a integrat bine in regimul grădiniței, nu mai plange dupa mama, s-a acomodat
cu copiii, nu se mai simte demotivată și chiar participă la jocuri de grup. Mama
mi-a comunicat că se trezeste dimineața din proprie inițiativă și dorește să vină
mai repede la grădiniță. Ramâne totuși sensibilă, cu o accentuată intelingență
emțională ( are momente când vine lângă mine, mă privește atent și dorește un
gest de tandrețe , o mângâiere, o încurajare chiar și de o secundă). Îmi doresc
din tot sufletul ca pana la sfarșitul anului școlar, acest copil să aibă o evoluției
cât mai bună, iar rezultatele să fie optime.

Precizez, că, odată cu intrarea învățământului în sistemul on-line, datorită


pandemiei și revenirii tatălui acasă, starea fizică, emoțională și cognitivă a
fetiței s-a înbunătățit. Armonia din familie și implicarea acesteia la realizarea
activităților, au ajutat enorm la câștigarea încrederii în sine, a dobândirii unei
discipline în rezolvarea sarcinilor zilnice, propuse de mine, și vindecarea
traumelor emoționale, care duseseră la un comportament deviat din toate
punctele de vedere. Am speranța că mulți dintre noi au știut să vadă și partea
frumoasă a perioadei de pandemie. Și chiar cred că pentru copii, bucuria cea
mai mare a fost aceea de a petrece timp mai mult și de calitate, alături de
familie.

Aș dori să închei cu un citat celebru al lui Aristotel:” Cei care educă copiii sunt
demni de mai multă onoare decât cei care le dau viață; de aceea, pe lângă viață,
dăruiți copiilor și arta de a trăi bine și frumos, educându-i.”

Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii. Dar lucrul acesta ar trebui să ni-l
amintim mai ales când ne găsim în fața copiilor. Copilăria ar trebui să dureze
toată viața. Ar trebui să se întoarcă mereu, pentru a însufleți porțiuni infinite ale
eu-lui nostru. Iar cine are norocul să lucreze alături de copii, va fi mereu copil și
fericit pentru totdeauna.

Menționez că prezentul studiu de caz este realizat în baza unei realități de la


grupa de preșcolari la care lucrez- Grădinița cu P.N.Bolotești , arondată
Școlii Gimnaziale Găgești, unde am realizat zilele de practică pentru tema
propusă.

S-ar putea să vă placă și