Sunteți pe pagina 1din 4

TEMĂ DE SEMINAR

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ. INDICII INCLUZIUNII ȘCOLARE

Exercițiul nr.1. Interpretați una dintre definițiile educației incluzive :

- reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor discriminatorii, un mijloc care
creează comunități primitoare și construiesc o societate incluzivă, care oferă educație pentru
toți; mai mult, ele asigură o educație eficientă pentru majoritatea copiilor și îmbunătățesc
eficiența întregului sistem de învățământ;

- unul dintre principalele mijloace disponibile care ajută la o dezvoltare mai profundă şi
armonioasă a oamenilor şi care reduce sărăcia, excluziunea, ignoranţa, oprimarea şi războiul;

- caută să răspundă nevoilor de învățare ale tuturor copiilor, tinerilor și adulților, cu un accent
deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării și excluziunii sociale;

- un proces în continuă evoluție, schimbare și îmbunătățire a instituțiilor și sistemului de


învățământ pentru a face educația cât mai prietenoasă și benefică pentru toți copiii.

- presupune reconsiderarea culturii, politicilor și practicilor educaționale, astfel încât acestea să


răspundă diversității copiilor și cerințelor acestora.

- necesită flexibilizarea sistemului de învățământ, pentru ca acesta să fie adecvat cerințelor


oricărui elev.

- presupune un efort continuu de identificare și eliminare a barierelor din calea accesului copiilor
la educație, participarea la procesul educațional, precum și realizarea performanțelor
academice și sociale.

- se centrează pe soluționarea barierelor determinate de atitudini, politici, practici, mediu și


resurse.
- reprezintă un proces participativ, care implică diverși actanți (cadre didactice, părinți, membri ai
comunității, factori de decizie, lideri locali, reprezentanți ai ONG-urilor ș. a.)

- este un proces care are loc atât în mediul școlar, cât și în afara sistemului formal de educație
(în medii alternative de învățare, bazate pe comunitate)

Exercițiul nr.2. Subliniați indicii neîndepliniți total sau parțial ai incluziunii școlare în țara
noastră.

Dimensiunea 1. Dezvoltarea unei culturi incluzive

 Școala este receptivă / primitoare pentru toate categoriile de elevi;


 Școala caută în mod activ să-și dezvolte relațiile cu comunitatea;
 Diversitatea elevilor este privită ca o resursă de valoare;
 Profesorii își cunosc și își valorizează elevii;
 Elevii sunt valorizați în mod egal;
 Părinții sunt valorizați în mod egal;
 Cadrele didactice sunt valorizate în mod egal;
 Elevii știu ce să facă atunci când au o problemă;
 Elevii se sprijină reciproc;
 Cadrele didactice se sprijină reciproc în rezolvarea problemelor;
 Cadrele didactice se implică în luarea deciziilor;
 Modul de adresare între persoanele din școală confirmă valoarea lor individuală;
 Cadrele didactice colaborează cu părinții.

Dimensiunea 2. Dezvoltarea unor politici incluzive

 Școala încearcă să-i includă pe toți elevii din comunitate;


 Există un program eficient de integrare pentru toți elevii noi;
 Elevii au dreptul să studieze orice materie și să participe la toate activitățile incluse în programul
școlii;
 Școala dispune de o politică eficientă de reducere a absențelor elevilor și a exmatriculărilor din
motive disciplinare;
 Școala dispune de o strategie eficientă pentru diminuarea acțiunilor de intimidare și abuz
asupra elevilor și între elevi;
 Există un interes pentru a adapta clădirea școlii astfel încât să fie accesibilă tuturor;
 Strategia de elaborare a curriculumului ține seama de diversitatea elevilor;
 Activitățile de formare continuă sprijină cadrele didactice în efortul lor de a răspunde la
diversitatea elevilor;
 Sistemul de evaluare aplicat în școală permite aprecierea obiectivă a rezultatelor tuturor
elevilor;
 Acțiunile destinate copiilor cu cerințe speciale vizează stimularea participării acestora la
activitățile obișnuite din clasă;
 Există o strategie elaborată la nivelul școlii prin care părinții sunt încurajați să devină parteneri
în procesul de învățare al copiilor lor;
 Serviciile de sprijin din școală asigură creșterea gradului de participare a elevilor la activitățile
incluse în programul școlii;
 Se încurajează implicarea și participarea tuturor cadrelor didactice la managementul școlii.

Dimensiunea 3. Dezvoltarea unei practici incluzive

 În planificarea lecțiilor se are în vedere nivelul cerințelor tuturor elevilor din clasă;
 Lecțiile dezvoltă înțelegerea și sentimentul de respect pentru diferențele existente în rândul
elevilor;
 Elevii sunt încurajați și susținuți să-și asume răspunderea pentru propria lor învățare;
 Explicațiile cadrelor didactice vin în sprijinul elevilor, ajutându-i să înțeleagă și să învețe lecția în
clasă;
 Cadrele didactice utilizează o mare varietate de stiluri și strategii de predare-învățare;
 În timpul lecțiilor sunt create condițiile necesare pentru ca elevii să lucreze împreună și să se
sprijine reciproc;
 Elevii sunt încurajați să comunice despre modul în care participă la activitățile din cadrul
lecțiilor;
 Profesorii își adaptează lecțiile în funcție de feedback-ul primit de la elevi;
 Personalul din școală manifestă o atitudine de înțelegere față de dificultățile de învățare
întâmpinate de elevi și caută soluții de rezolvare;
 Elevii înregistrează succese în procesul de învățare;
 Profesorii îi ajută pe elevi să-și îmbunătățească propriul proces de învățare;
 Dificultățile de învățare sunt percepute ca oportunități de dezvoltare a practicii educaționale din
școală;
 La planificarea activităților care urmăresc pregătirea și dezvoltarea curriculumului participă toți
profesorii din școală;
 Membrii echipei care asigură managementul școlii se implică în ameliorarea activităților din
clase.