Sunteți pe pagina 1din 15

MTNTSTERUL sANArAlrr

SERVIcIUL DE AMBULANIA TuIETEAN ARGE$

Str. Dr. Ana Aslan, Nr. l, piteqti, Judeful Argeq


T el. 0248/285.740 - Fax 0248/285.7 40
e-mail:

Operator de date cu caracter personal nr.36245

Nr.11033 r5.10.2020

Anun{i:
Avdnd in vedere prevederile Ordinului Ministerului Sdnatalii nr. gt05126.05.2020
privind allrobarea Metodologiei privind ocuparea, frrd, concurs, a posturilor vacante sau
temporarracante din cadrul Ministerului SSndtdlii qi unitdlilor aflate in subordinea,
coordonarera gi sub autoritatea Ministerului S6n6t6trii, inclusiv func{iile publice
de execulie
gi conducere, pe-PeriQ@d6 determinatd, in contextul instituirii starii de alertd pe
teritoriul
Romaniei, conform din Legea nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi
combatereir efectelor pandemiei de covlD-19 din 26.05.2020,

Serviciul de Ambulanfd Jude{ean Argeq


organizeazi ocuparea firi concurs a urmitoarelor posturi contractuale vacante de
execu{ie :

-2 posturi de asistent medical debutant PL generalist la Stafia de Ambulantapitegti;


-1 post de asistent medical debutant PL generalist la Substalia de AmbulantaRucdr;
-1 post de asistent medical debutant PL generalist Ia Substalia de Ambulanta
Topolovenji;
-1 post de asistent medical debutant PL generalist Ia Substalia cle Ambulanta
Mozaceni;
Actele necesare in vederea ocupirii, fdrd concurs a posturilor contractuale
vacante de execu{ie mai sus precizate se vor transmit. , ,.u,,ute intr-un singur fisier
format PI)F pe e-mail la adresa: ambulantaag_runos@yahoo.com in -perioada
19.10.2020-20.10.2020, pini ta ora 15.30.

Probele stabilite pentru ocuparea frrd concurs a posturilor contractuale vacante


de
execuJie menfionate mai sus, se vor desfdqura la sediul Serviciului de Ambulanld
Judelean
Argeq- stalla centralS Piteqti- Piteqti, str. Dr. Ana Aslan, ffi. 1, astfel:
. Selec{ie dosare:22.10.2020
o Interviul - data susfinerii interviului se va stabili odati cu afiqare:r rezultatelor
selecfiei doasarelor, in linca denun ulte d un st r Dost.

a)are cet5lenia romAn6, cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparlindnd llpafiului Economic European qi domiciliul in Romdnia;
b) cunoaqte limba romAnd, scris qi vorbit;
c) are vdrster minimd reglementatd, deprevederile regale;
d) are capacitate deplind de exerci{iu;
e) are o stare de sdndtate corespunzdtoarc postului pentru care candideazd, atestatd pebaza
adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitar<l abilitaie;
f) indeplineqte condiliile de studii qi, dupd caz, de vechime;
g)nu a fost condamnatld definitiv pentru sdvdrgirea unei infracliuni contra umanitdlii,
contra statului ori contra autoritdlii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedic6
infrptuiretl justifiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni sdvAisite cu
intenJie, cilre ar face-o incompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaliei in care a
intervenit reabilitarea.

- posesor de diploma de qcoald sanitard postliceald sau echivalentd sau diplomd


de studii postliceale prin echivalare conform H.G.R. nr.79711997 privind echivalarea
studilor absolven{ilor liceelor sanitare , promoliile f976- lgg4 inclusi.v , cu nivelul
studiilor p rstliceale sanitare ;
- posesor de certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenlilor Medicali
Generaliqti, Moagelor gi Asisten{ilor Medicah, avizat;
- posesor de asigurare de raspundere civila pentru greseli din activitatea
profesionala, valabila ( anul 2020);
- posesor de adeverinta eliberata de O.A.M.G.M.A.M.R . in care rsa fie precizata
specialitatt:a si calitatea de membru .

Actrl necesare in vederea ocuparii , fara concurs , a posturilor vacante de


asistent medical debutant PL - generalist :
- cererea, in care se menlioneazd postul pentru care doreqte sd concureze, insolitd de
declaralia privind consimldmAntul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform
prevederil<>r Legii-nl-lgqZAfE privind mdsuri de punere in aplicate a Ei9e1.I411Sf,_ttLiji
(UE) 201(,1679 al Parlamentului European gi al Consiliului din27 aprilie 2016 privind
proteclia persoanelor fizice in ceea ce privegte prelucrarea datelor cu carac;ter personal gi
privind libera circulalie a acestor date gi de abrogare a 95J4-61!)E (Regulamentul
general privind proteclia datelor), cu modificdrile ulterioare - a[_eJ-g1A_It.J.,- 2,-,-qi j Ia
pr ezenta nr eto dolo gi e ;
- copia actului de identitate in termen de valabilitate, certificat de naqtere, certificat de
cdsdtorie, <Iupd caz;
- copiiltl documentelor care sd ateste nivelul studiilor gi ale altor acte care atest6
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atesl.d indeplinirea
condiliilor specifice ale postului;
- copia c;arnetului de muncd sau, dupb caz, adeverin{e care atestd vechimea in muncd, in
meserie qi/sau in specialitatea studiilor, in copie;
- cazienljudiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are anter;edente penale
care sd il [ac6 incompatibil cu funclia pentru care candideazd - a-1c.:LA--ltt".,_-] Ia prezenta
metodologie;
- adeverinla medicald eliberatd de medicul de familie sau certificat medical din care sd
rezulte c6 este apt din punct de vedere fizic qi neuropsihic pentru exercitarea activitdlii
pentru postul pentru care candtdeazd (se acceptd gi documentul primit pe e-mail de la
medicul de familie al candidatului);
- curriculum vitae, model comun european;
- declaralie pe propria rdspundere cd este/nu este incadrat/in cadratd la o alt[ institulie
publica sau privatd qi nu se afld in situa{ia de carantind sau izolare la domiciliu - anexa nr.
4 la prezernta metodologie;
- declarafie pe propria rdspundere cd nu a fost lucrdtor al SecuritdJii sau colaborator al
acesteia, in condiliile prevdztte de legislalia specific6 (funclie publicd) - anexa !r. 6 la
prezenta metodologie.

Nota : - candidatii declarati admisi , la o data ulterioara vor prezenta si documentele


depuse irr original ;
- toate documentele care au prevazut termen de valabilitate , la datz
depunerii dosarului vor trebui sa fie in termenul de valabilitate prevazut de
document;
- lipsa oricarui act/acte din lista mai sus mentionata duce la respingerea
dosarului.
- necompletarea sau completarea partiala a documentelor ( cerere inscriere
si declaratii ) duce la respingerea dosarului .
SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA ARGES

FI$A POSTULUI

NUNTE / PRENUME
I.M,i\RCA :
II. POSTUL: - asistent medical debutant pL
ilI. (]OD COR: - 222101
IV. (]OMPARTIMENT: -Compartiment de Asistenfa Medicali de Urgen{i gi
Transport Medical Asistat
V.CIIRINTE GENERALE:
a) arc cetbfenia romAnd, cetd{enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparfindnd Spa{iului Economic European gi domiciliul in Romania;
b) cunoaqte limba romAnd, scris gi vorbit;
c) are: vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;
d) arr: capacitate deplind de exerciliu;
e) art: o stare de sdndtate corespunzdtoare postului pe care este incadr at, atestatd. pe
bazafigei de
aptitrrdini eliberate de medicul de medicina muncii;
I in<ieplinegte condiliile de studii gi, dupd caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit
cerinielor postului ;
g) nu a fost condamnat/condamnatd definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni
c:ontra umanitd.lii,
contr'a statului ori contra autoritdfii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul,, care
impiedica
inftpluirea justifiei, de fals ori a unor fapte de corupfie sau a unei infrac{iuni sdviirgite
cu intenlie,
care at face-o incompatibild cu exercitarea func{iei, cu excep}ia situ;tiei in oare
a intervenit
reabilitarea.

VI. C]ERINTE SPECIFICE:


- diplomd de $coala Sanitard PostlicealS sau echivalentd sau diploma de studii postliceale prin
echivalare, conform HG 79711997;
- conours pentru ocuparea postului;
- vechime : nu necesita vechime ;
-alte <rerinte specifi ce :posesor certifrcat membru O.A.M. G.M.A.M.R.
avizatanuall.
vrr. RELAfrr :
a.ienlrhice :
-este subordonat : Managerului General, Directorului Medical, Asistentului $ef,medicului
coordonator de stalielsubstalie, coordonator stalie/substalie;
-are fur subordine : conducdtorul auto I arrbular\ierul pe timpul misiunii
b. funrcfionale
- inteme: cu medicul coordonator de turd, cu operatorii-registratorii medicali de urgenfd, cu
ambuJ anfierul/conducdtorul auto;
- exl.erne: cu personalul medical de la UpU/CpU din spitale;
c. dr: colaborare :
- Biloul Statisticd gi Informaticd, Dispeceratul integrat ISU-SAJ, Biroul RLTNOS.
d. de reprezentare:
-rep,:ezintd compartimentul medical operativ cu solicitatorii in teren pe baza fiqrei de solicitare in
con<li1ii de promtitudine,de inalt nivel calitativ,bundvoinfd gi necondi]ionat de foioase materiale.

VIII. ATRIBUTII , LUCRARI , SARCINI :


1. Are obligafia de a respecta prevederile Regulamentului de Organizare
Ei Funclionare si
Regrrlamentului Intern ale Serviciului Judelean de Ambulanla ArgeE precum gi a Codului de
concluitd etic5" qi profesionald al personalului contractual al Serviciului Judelean de Ambulanta
Argt:q;
2. Prezentarea gi participarea in mod disciplinat la intAlniri periodice de instruire/inlformare;
3. Semnarea condicii de prezenla la intrarea qi la iegirea din turd. Se interzice semnarea gi pentru
iegirea din turd la intrarea in serviciu;
4. Pentru asigurarea continuitdfii activitdlii in acordarea asistenlei medicale de urgenla, zilnic, prin
rotalie,se va asigura schimbul de turd de la ora 07:00 laora 19:00, respectiv de la ora 08.00Ia ora
20.00, stabilit prin graficul de lucru lunar de cdtre asistentul gef , respectiv medicul sau asistentul
coordonator al substafiei in care iqi desfEsoard actlitatea;
5. i;i ctesfdgo atd, activitatea in sediul central Ei la substafiile Serviciului Judele3n de Ambulanta
Argt:$ atunci cdnd este programat de cdtre conducerea unitdfii, in funclie de necer;itd1i;
6. Se prezintd la serviciu cu cel pufin 15 minute inainte de ora inceperii programului pentru a avea
timp sd se echipeze cu echipamentul de protecfie ,a se loga pe tableta autosanitarei qi pentru a-Ei
verilica gi completa, dacd este cazul, autosanitara pe care este repartrzat pentt:u tura respectivd
cu:nLedicamente gi materiale sanitare conform baremului stabilit in baza rfrdinului comun
MSI'/MAI 10921150012006, dezinfectanfi, oxigen, materiale de curdfenie, cearceafuri de unicd
utiliz:arc, cutii pentru colectarea selectivd a degeurilor;
7. Veri frcd la intrarea in turd starea de funclionarc a aparaturii gi echipamentelor medicale qi aduce la
cunoEtin!6 asistentului qef/coordonator eventualele disfunclionalitafi constatate;
8. Utrhzeazd' numai trusa proprie a fiecdrei autosanitare pe care o verificd |a intrarera in turd pentru a
se ariigura cd este completd gi nu conline medicamente sau materiale sanitare cu termen de
valabilitate depdgit.
9. Medicamentele gi materialele folosite la solicitdrile efectuate,vor fi evidenliate in fiqele de
solicitare gi scdzute in condicile autosanitarelor.
10.In tirnpul serviciului este obligatorie purtarea echipamentului de protecJie gi incdlldminte potrivitd,
precum gi a legitimafiei;
11. Este obligat sd intrelind cur[fenia la locul de muncd; asistentul medical rdspunde impreund cu
ambulanlierul/goferul autosanitara de curdlenia qi dezinfecfia suprafelelot
91 ,r echipamentelor
medicale din dotarea autosanitarelor; CAnd o ambulanla necesitb o procedur.6 de dezinfeclie
indelungatd gi apar situalii deosebite , la recomandarea medicului coordonator, personalul acelei
ambrrlan{e va interveni cu una din ambulanlele de rezewd pAnd la frna\zarea operaliunilor de
dezirLfeclie;
12.Ya e lectua dezinfectarea dupd fiecare utilizare a componentelor aparatelor de resuscitare, a
mdgtilor acestora, a tubulaturii de ventila\ie, a lamelelor de laringoscop Ei a materialelor similare ,
care 0.u sunt de unicd folosinld conform prevederilor legale in vigoare ;
13. Este interzis ca asistentul medical sd, uttlizeze la mai mulli pacienli acelea;i materiale sanitare de
uniciL folosinfd, datorita riscului de transmitere a infecliilor (mdqti de oxigen, sonde intubalie,
dispc'zitive pentru cdile orofaringiene Ei materiale sanitare similare);
14. Este obligat sd efectueze colectarea selectivd a degeurilor medicale la locul producerii acestora,
inscriplionarea corespunzdtoare a cutiilor qi depozitarea temporard in camera destinat6 acestui
scop pdnd la eliminareafinald;
15. Va rtspunde prompt la dispoziliile medicului coordonator de turd de a pleca in misiune inbaza
datelrlr transmise prin stalia de emisie-receptie qi/sau telefonic, avAnd obligalia sd r6spund[
solicitdrilor;
16. Pdrdsirea stafiei in orele de serviciu se considerd ca o gravd"incdlcare a sarcinilor rle serviciu;
17. Este interzis de a comenta dispozifiile medicului coordonator de turd de a se deplasa la solicitare
sau rle a purta disculii contradictorii cu personalul din dispeceratul medic al. f)acd, se considera
nedr:ptdfit, la intoarcerea de la solicitare, dupd rczolvarca urgenlei, va preze:nta printr-o notd
scris[, adresatd Directorului Medical/ Managerului General, dispozifiile medicului coordonator cle
turd, contestate;
18. Acoldd asistenla medicald de urgen!5. gi rdspunde de corectitudinea qi calitates acesteia, atdt Ia
locu.. solicitdrii c6t gi pe intregul parcurs al transportului, p6ni la unitatea sanitard unde va preda
bolnavul;
19.Va lrrelua solicitarile transmise de dispecerat, atdt pe tabletele din dotare , cAt qi pe fiqele de
solicitare , realizdnd cAnd este cazul, transmiterea acestora , cdtre U.P.U. si C.p.U . . folosind
siste mul de telemedicind;
20. Cornpleteazd' corect qi citel fiqa de solicitare la toate rubricile, aceasta fiind document medioo-
legal qi statistic;
2l.La t:erminarea programului depune fiqele de solicitare, impreuna cu foaia de parcurs a
autot;anitarei Ei filele din condica autosanitarei, in locul special creat pentru colectarea acestora;
22.Fi9a medicald se completeazd, cel pulin in doud exemplare, din care un exemplar(copia) este predat
Unitrilii de Primiri Urgenfe/Camerei de Primiri Urgenle dupd ce a fost sernnatd de geful de
echilraj, iar un exemplar este pdstrat de cdtre echipajul prespitalicesc urmdnd a fi arh1at la
Serviciul Judelean de Ambulanld.
23.1n cazul in care pacientul rdmAne la domiciliu, ambele exemplare vor fi arhivate in cadrul
Serviciul Judefean de Ambulan!6. Pentru echipajele conduse de asistent medical, se eompleteazd
fiqa <:onform anexei nr. 8 a Ordinului comun al MS/MIRA nr.2021169112008.
24.In caztl in care intervin mai multe echipaje la un pacient, fiecare echipaji este obligat sd
comllleteze o figd de solicitare pentru pacientul respectiv specificAnd cd a intervenit ?n sprijinul
unui alt echipaj sau, dupd caz, cd echipajul respectiv a fost sprijinit de un alt echipaj, menliondnd
gi daiele de identificare ale echipajului respectiv.
25.In cazulrcfuzului pacientului de a fi transportatla spital, echipajul medical are o6ligalia s6 oblina,
pe figa medicald(de solicitare), semndtura pacientului qi datele din BI/CI, a .rui membru din
familie sau a unui martor(dupa caz), specificdnd faptul cd pacientul refuzd. tranportul, suportdnd
consocinfele, si comunicd dispeceratului medical ;
26.In cazulin care pacientul este gdsit decedat I decedat in prezenla echipajului, la locul intervenfiei
se va ldsa un exemplar din fiqa medicald poliliei sau membrilor familiei(dupd caz.y
;
2T.Echipajele medicale de urgen!6 au obligalia de a informa medicul coordonator de starea
pacientului la care au intervenit .$eful echipajului medical de urgenla (asistentul medical are
)
obligalia de a solicita sprijinul unui echipaj de nivel de competenfa superioard in cazul in care
pacie ntul necesitd intervenlia unui astfel de echipaj ;
28.Ya e"zalua rapid starea bolnavului pentru acordarea primului ajutor de urgenld gi pentru orientarea
lapidd asupra spitalului unde trebuie internat dupd examinarea bolnavului;
29.In tirnpul transportului bolnavilor, cadrul medical se va afla permanent ldngd bolnav pentru a-l
supraveghea gi a interveni prompt ;
30. In sir:uafia in care bolnavul este transporlat la spital in stare de inconEtienla, in prezenla unui
mart<rr i se face inventarul bunurilor aflate asupra sa, iar o data cu predarealacamera de gardd a
bolnzLvului,vapreda gi bunurile, consemndnd in fiqa de solicitare primirea acestora sub semnatura
gi parafa personalului din camerele de gardd;
31. Dacd este refinut de camerele de garda ale spitalelor peste 15 minute in scopul elucidarii
diagrosticului unui bolnav, este obligat sd anunfe medicul coordonator qi dispeceratul;
32.In ca:zul in care se efectuazdun transfer interclinic al unui pacient critic de la o unitate sanitar[ la o
alta , pacientul va fi preluat de cdtre echipajul S.J.A.Arges , insolit de fisa de transfer a
pacientului critic intocmita de cdtre unitatea sanitard trimilatoare,in care sunt notarte examind.rile gi
trataroentele administrate necesare stabilizdrii in vederea transferului,starea pacieltului,medicul cu
care s-a luat legdtura,tratamentul necesar a fi efectuat pe timpul transportului;echipajul asigurd
ingrijirile medicale pe durata transferului; in momentul preddrii pacientului la medicul din
unita.ea care il primeEte, se vor inmdna ;i materialele sanitare qi medicament,ele primite de la
unita;ea trimildtoare gi rdmase neutilizate pe timpul transferului cu obligativitatea inregistrdrii
acestrtra in figa pacientului ;
33. Este obligat sd anunle dispeceratul medical de terminarea misiunii inainte de a se
intoarce in
sta{ie/substatie . Echipajul nu are voie sd pdrdseascd locul ultimei solicitdri pAnd
nu anun}a
dispeceratul medical cd e liber la caz sau la spital ;
34. Echipajul este obligat a prelua gi efectua o noua intervenlie lard a mai veni in
stafie/substalie in
cazulin care este solicitat de cdtre dispecerat ; din momentul plecdrrila caz gi pdna la intoarcerea
labazava fi permanent pe recepjia radio qi/sau telefonio;
35' Echipajul medical de urgen!6 aflat in activitate are obligalia de a rdspunde solicitf,rilor
disp:ceratului, indiferent de distan{a pltnd,la locul solicitdriiiau de intervalut d. ti-p
necesar
deruldrii intervenfiei, p6nd in momentul in care se realizeazii schimbarea echipaj,lui
resplctiv;
36' in cazul in care echlpajul se afld in afara staliei/substafiei, acesta este obJigat
sd r[spund[
solic itdrilor de urgen!6 de cod ro$u sau galben, chiar dacd este depdgi td, oraschimbului
de turi;
37'Dacii, din diferite motive (autosanitard defectd, adresa greqitd, bolnav plecat de la domiciliu/locul
solicitdrii) solicitarea nu a putut fi efectuatd sau finaliiatd, va fr anunlat medic*l coordonator
de
turd gi se va consemna motivul in fi;a de solicitare. Dacd este vorba dr: o clefecliune a
autoianitarei, se va consemna in jurnalul de bord;
38'Asistentul medical este obligat sd se prezinte imediat la serviciu in caz de dezastre naturale
sau
creale de om, conflicte militare, etc.;
39. Va avea grijd de pdstrarea bunurilor in folosinla individuald sau colectivd
;
40. Bent:ficiazd' de orientare la locul de muncd; participd activ la cursuri de formare si perfecJionare
profi:sionalA, P.S.I. gi S.S.M.
41. Sesi:leazd medicul coordonator de turd in scris de nereguli constatate pe
autosanitara gi
cons'3mneazd in jumalul de bord propriu al autosanitarei;jurnalul de bord completat va fi
semnat
de ciLtre tofi membrii echipajului ;
42.DacE. in timpul cdt face deplasarea la solicitare intAlnegte alt caz mai grav, va
.pri Ei va informa
medicul coordonator de turd , care vadecide cum se varezolva cazul
;
43. Rdspunde disciplinar, material gi penal de actul medical efectuat.
44. Raspunde de confidenlialitatea actului medical fald de terli cu privire la datele de identificare
si a
tratanentului qi manevrelor aplicate ;
45. Are rbligafia sd_aducd la cunoqtinla Biroului RTINOS toate modificdrile care srurvin
in viala sa
personald sau a familiei, privind schimbarea actelor de identitate, starea civild, d6miciliul,
naiteri,
decer;e. etc.:
46.in caz d,eimbolnbvire este obligat sd anunle in24 oregeful ierarhic superior, telefbnic sau prin alte
mijlcace. Dacd imbolnavirea a intervenit in alta localitate decdi in cea in care lucreazd,,
comrLnicarea se face in cel mai scurt timp, fdr6 a depdgi 4g de ore;
47.in cezul in care lucreazd in compon.nlu echipajului medical de urgenla de tip B2, asistentul
medical este 'responsabilitate
si deline intreaga asupra
modrrlui in car pe durata turei respective;
48. Este tbligat sd rot parcursul misiunii;
49. Asistentul medical este obligat sd fixeze pacientul gi insolitorul lui(dupd caz:,)cu
centurile de
sigurrrnld prevdzute la tdrgile sau scaunele aflate in dotarea ambulanlelor(in cabina medicala),
pe
tot percursul deplasdrii ;
50. Este ..nterzis fumatul in ambulan!6, atdt in cabina conducdtorului auto cAt gi in cabina
medicald ,
precum qi in apropierea ambulanleirao distanld de cel pulin 10 m;
51. Este interzis transportul in ambulanla a aparlindtorilor pacienlilor, auto-stopiErtilor sau a altor
persoane neatrtotizate, cu exceplra cazului in care pacientul este un copil ce va itrsofit
doar de un
singur apa\tndtor;
52. Asistr:ntul este obligat sd poarte casca de proteclie din dotarea ambulanlei in cursul intervenliilor
la ac<:identele rutiere care necesitd descarceratea,la incendii, explozii sau alte incidente cu risc
majol pentru personalul de intervenlie;
53. In cairul calamitalilor, accidentelor colective cu multe victime este obligat sd parlicipe chiar
dac6
se delldgeqte programul de lucru ;
54. Este obligat sd execute tratamentul conform competenjei sale, precrzat in rCrdinul MS
nr.
109212006 qi sd participe la manevrele de resuscitare;
55. Este obligat sd efectueze transmisia de date pentru pacienlii aflali in stare criticd
conform
Ordinului comun al MS/MIRA ru.202116911200g:
56. Echipajul de urgenfd cu asistent poate fr autorizat de cdtre un medic abilitat c,are face parte din
strur;tura serviciului de urgenla prespitaliceascd sau a unitdlilor de primiri urgente pentru cazuri
individuale, sd efectueze manevre ori sd administreze medicalie care nu face parte din
competenlele prevdzute in Ordinului comun MSP/MAI 10921150012006. Echipaiul are obligalia sd
doctrmenteze in fisa de solicitare - menlionAnd conlinutul autorizaliei primite tellefonic, radioionic
sau personal la locul intervenJiei, ora la care s-a emis autori za\ia persoana care aemis-o precum
Ei
si re zultatul aplicdrii asupra pacientului;
57.Dacd decesul a survenit in timpul asistenJei medicale, pe figa de solicitare se vor trece manevrele
de resuscitare cardio-respiratorie qi medicalia administratd,;in cazul in care la locul solicitdrii,
,
bolrLavul a decedat p6nd la sosirea echipajului de urgenfa, se va menliona in fisa de solicitare ora
aprcximativd la care a decedat gi cauzele decesului(dupd actele medicale ale bolnavului);
58. Dac[ la locul solicitirii este un deces suspect ,ftrd antecedente medicale, cu urme de violenfd
,se
anurrld medicul coordonator gi polilia prin servicid lI2 ;
59. Se interzice transportul cu autosanitaru a unui cadavru de la un domiciliu lla altul sau de la
dorriciliu la I.M.L ;
60. Confirmd prin semnaturd in foaia de parcurs realitatea curselor efectuate de autosanitara in teren
c6ncl nu este insoJit de medic, fiind geful echipajului ; este interzisd abaterea de la traseu a
echipajului ;
61. Este interzisd vdnzarca de medicamente, indiferent de provenienla lor, sau condifionarea actului
medical de primirea de foloase materiale;
62. Este interzisd delinerea Ei consumarea de bduturi alcoolice in incinta staliei/substafiei ;
63. Sarcinile de serviciu prevdzute in figa de post se vor modifica conform actelor normative ce vor
apdrea;
64. Particip[ la identificarea qi evaluarea riscurilor semnificative care pot afecta obiectivele specifice
compartimentului sau obiectivele individuale gi implementeazd mdsurile de gestionare a riscurilor
stab:ilite de conducere:
65. Asistentul are obligalia sd cunoascd ;i sd respecte prevederile legislaliei specifice asistenlei
medicale de urgen!6 cu precddere urmdtoarele:
- Ordinul nr. 109212006- privind stabilirea competenlelor qi atribufiilor echip,ajslsl publice de
interven lie de diferite niveluri in faza prespitalice ascd;
- Orrlinul 2011122.I1.2007 privind unele mdsuri in asistenla medicald de urgenld prespitaliceasca;
- Ordinul 1091107.09.2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului
critic;
- Oldinul 1681418118.02.2008 al MSP/MIRA pentru aprobarea Metodologiei de raportare a
cazurrlor qi evenimentelor la care intervin serviciile publice de arnbulanfd;
- Ordinul 2021169112008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV
,,Sistemrrl nalional de asistentd medicald de urgen!6 gi de prim ajutor califrcat" din Legea rr. 9512006
privind leforma in domeniul sdndtalii;
- Hotdrdrea de Guvern nr.85712011 privind stabilirea gi sanclionarea contravenfiilor'la normele
din domeniul sdn[tdfii publice;
- Ordinul 1226103.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestircnarea deqeurilor
rczultate' din activitdli medical e ;
- Hctirdrea de Guvern m. 243108.05.2013 privind cerinlele minime de securitate gi sd"natate in
muncd tr,enhu prevenirea rdnirilor provocate de obiecte asculite in activitdlile din sectorul spitalicesc
qi cel al asistenlei medicale;
- Or<linul 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curdfarea, dezinfectia gi sterilizarea
in unitdlile sanitare;
- Orrlinul 52155 din 25 ianuarie 20 1 0 privind transportul pacienlilor care nu se afld in stare criticd
efectuat de cdtre serviciile publice de arnbulanla.

IXOBLIGATIILE PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PBRSONAL


1' Sd pdstreze in condilii de strictele parolele Ei mijloacele tehnice de acces la datele cu caracter
personal pe care le prelucreazd in virtutea atributiilor sale de serviciu;
2. Sd interzicd in mod efectiv gi sa impiedice accesul oricarei persoane neilutorizate la
canalele de accesare a datelor personale disponibile pe computerul / tableta unitatii
cu ajutorul cdruia I cdreia iqi desfhqoard" activitatea;
J. Sd manipuleze datele cu calacter personal stocate pe suport
fizic lacare are acces in
virtutea atribu{iilor sale cu cea mai mare precauir" itat in ce priveqte
,
suporturilor cdt Ei in ce privegte depunerea lor in locurile gi in
conservarea
condiliile stabilite in
procedurile de lucru
4. Nu va divulga nimdmri gi nu va permite nimdnui sd ia
cunoqtinta de parolele gi mijloacele
tehnice de acces in sistemele i formatice pe care le utilizeaz[ in
desfbqur area atribu[iilor de
serviciu
5. 'Nu va divuiga nimdnui datele cu caracter personal
la careare acces, cu exrceplia situaliilor
in care comunicarea datelor cu caracter peisonal se regdseEte in atribuliile
sale de serviciu
sau a fost autorizatd,de c6tre superiorul sdu ierarhic;
6.
IY "u copia pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile in sistemele
informatice ale unitalii, cu exceplia situaliilor in care aceastd activitate
se ri:gdsegte in
atribuliile sale de serviciu sau a fost autorizatd,de cdtre superiorul sdu
- Nu va transmite pe suport informatic gi nici pe un ierar6i"c;
altfel de suport date cu carasterpersonal
cdtre sisteme informatice care nu se afld sub controlul unitalii
sau care sunt accesibile in
afara societdfii, inclusiv stick-uri usB, HDD, discuri rigide, cdsule
de e-mail, foldere
accesibile via FTP sau orice alt miiloc tehnic.

X.O BLIGATII PRIVIND SECURITATEA


$I SANATATEA iN TVTUNCA
1' Are obligatia sa respecte urmatoalele norme privind secur itateasi sanatatea in munca:
a) S[ utilizeze corect maginile, apararura, uneltele, substanJele periculoase,erchipamentele
de
transport qi alte mijloace de producfie;
b) Sa u1dlizeze corect echipamentul individual de proteclie acordat gi, dupd utilizare, sd
il
dstrare;
modifi carea, schimbarea sau inldturalea arbtlrlard.
ale maginilor, aparaturii, uneltelor, instalaliilor
ttili:it:hemna{i
d) SE com orice situafie de muncd despre
cale au m
nentru securitatea gi sdndl.atea rucrdtoril,or,
precrLmgi .,col
e) Sd aduc smuncd gi/sau angajatorului accidentele suferite
de pr,cpria persoand;
D SA /sau cu lucrdtorii desemna{i, atdt timp cdt este rnecesar, pentru a
race mdsuri sau cerinte dispuse de cdtre inspectorii de munca gi
inspe ia sbndtalii gi securitAlii lucratorilor;
g) Sa e necesar, cu argajatorul gi/sau cu lucrdtorii deiiemnali, pentru
a
permLte angajatorului s[ se asigure cd mediul de muncd gi
condiliile de lucru sunt sigure gi lird
riscuri pentru securitate qi sdndtate, in clomeniul s6u ele activitate;
h) Sd i$i insugeascd gi sd respecte prevederile legislafiei din domeniul securitdrfii
muncd qi mdsurile de aplicare a acestora; 9i sdnatatrii in
i) Sd rlea rela{iile solicitate de cdtre inspectorii de muncb gi inspectorii sanitari.
2' C impotriva incendiilor salarialii sunt obligali sa
cunoa tingere a incendiilor generale plntru unitate a
celor Ei
autoapdrare impotriva incendiilor prevdzute in
instru nclionare gi utilizarea instalatiilc,r, aparatelor qi
dispo;zitivelor gi a altor mijloace de proteclie impotriva incendiilor din
aotu."u locului de muncd,
Dreculll 9i indeplinirealatermen a mdsurilor gi sarcinilor ce le sunt stabilite.
3' Salariatul este obligat sd respecte reglementdrile legale prevdzute in ordonianla de Urgenld
nr'r9!t12005 privind protecfia mediului avAnd in vedere poluarea mediului
qi d.epoztrarea
deEeu;:ilor.

XI. D REPTURILE ANGAJATULUI:


- Dreptul la salaizare;
- Dreptul la repaus zilnic qi sdpt6m6nal;
- Dreptul la concediu de odihnd;
- Dreptul laegalitate de ganse qi tratament;
- Dreptul la demnitate in muncd;
- Dreptul la formare profesionald;
- Dreptul la informare si consultare.
ANEXA 2
la
pentru inscrie'e la selecfia CERERE
dosarelor, anga.iare
fr:x ^^_^__--
nr.ss/2020p.i"i;;;;;;ffiililffi1,T:ffi?.TT[*Tii#ll^.,i;.?#il*:ilffi:"1;i,B:ir* din Legea
Subsemnatul(a)

::::: nr ""'
str
il;i
r""""""""""'.privind
Legea nr.
....., ;;;";;;'"rp
5512.020
"".[ ;;;;
din cadrul Comoa
Dosarul de lnscriere ta seteclie
contin.-Jffio*.le documente:

Data
Semndtura
ANEX,A.3
Ia

DECLARATIE*)
pe propria rispundere privind antecedentele penale

Subsenrratul(a), .., posesor/posesoare alla C.I. seria


m. eliberatd de .."....... Ia data de domiciliat(6) in
cunoscAnd
pe propria
de cercetare

Data Semndtura

*) Prezenta declaratie este valabild pdnd la momentul depuneii cazierului judiciar, in


conformitate cu prevederile legale in vigoare.
ANEXI\ 4
la

DECLARATIE
pe propria rispundere

declar pe
sau privati

p
privind
sdndtate
inr
T?.iff':""tti,ib:i?tl",h,ii:..JTi:
ulterioare,
mdsuri in.

preved(
de
31.#;ilt,;J#,?,'fiilf ffiil'J#i;
nd falsul in declara{ii gi de cele ale afi". 352
din Codul lor.

Data Semndtura
ANEXA 5
Ia

DECLARATIE

Subsenrnatul(a), .........., declar c6 am luat cunogtinla de


drepturiler mele conform legislaliei in materie de prelucrare de date cu carac1erpersonal, in
conformit.ate cu 67912016, qi imi exprim consimfdmantul pentru
prelucrart:a datelor prevdzute in cererea de inscriere la selec{ia dosarel o,r, angajaie frrd
concurs 1le perioadd determinatd., personal contractual, in baza I
I din Gg.u
5512020 privind unele mbsuri pentru prevenirea qi combaterea efecteior panderiiei '-r.. de
covlD-19,iar pentru cei declarali admiqi, pe toatd durata angajdrii.
Refuzul acorddrii consim{dm6ntului atrage imposibilitateaparticipdrii la concurs.

I I fA, sunt de acord.


I I llIU sunt de acord.

Menlionez cd sunt de acord cu afiqarea numelui in lista cu rezultatele concursului.


publicatd pe intemet, la adresa

Data Semndtura
ANEXA 6

DECLARjATTE
pe propria rispundere
Subs qmnatuf ,/ Subs emnat a,
(numele gi toate prenumele din actuf de
identitate, precum gi eventuafel_e nume anterioare)
cetSlean romAn, fiul/fiica ]ui
(ntrmele si nrcnrrmalo fuquqfuf/
aFSlrri \
^i
+f ^r /^d
drl
(numele $i prenumele mamei)
n5scut/n4scutb la
(ziua,luna, anuf)
in..
llocrrl
\+vvur n:qtcri.i
rrq9uE!rr. . ln^rl iFr+^-
fvuqfrLduyo/ /-i,,^^+,,1\
JuugLu_/
domicili4t /domiciliatS 1n
(domiciliul din actul- de identitate)
legitimat/legitimati cu
(felul/ seria gi num5rul actului de identitate)
cunoscdnQ prevederile art. 326 din Coduf penal cu privire Ia fafsuf in declarafii,
''-; '-i -.J auueDur
!/!rvrllu ar-r-esttl l:
ra nranri rrl uvrqr
yruP!rur rlnq:r qi
9f, rjonanqn.i eaa-r.i f x+.1 .i
TAr6a --eUI_LLa!aa/
uL-vrruyr!g!vu -^-^L-
apfOOatd CU
modificXri
!!Lvu!!ruqr'r qi namnlofXri
e! evrllyreuo!f, nrin
vrrrr r cu modificdrife Oi completdrile
rr'l f eri r.rerc-
urLs!rvqrs/ rlocl:r
usu+s! nri n nrazan
y,*--"ta, pe propria respunderef c5 am fost,/nu am fost
fucrdtor af Securitatii sau co.Iaborator af acesteaa.

( semndtura )