Sunteți pe pagina 1din 3

Autoritatea Naţională de Integritate

anunţă, începând cu data de 09 septembrie 2021, concurs


pentru suplinirea funcţiei publice de execuție
specialist principal al Direcției financiare și administrare cu atribuții în
domeniul achizițiilor publice

Scopul general al funcției: Implementarea eficientă a politicilor privind achizițiile publice,


asigurarea utilizării eficiente și conforme a mijloacelor financiare alocate pentru satisfacerea
necesităților Autorității

Sarcinile de bază ale funcției conform Cartei de audit intern și a Planului anual de audit
intern:
1. Atribuirea contractelor de achiziție publică în corespundere cu prevederile legale și
obținerea raportului pre/-calitate
2. Asigurarea concurenței, transparenței și publicității în procesul de atribuire a contractelor
de achiziție publică
3. Monitorizarea și raportarea executării contractelor de achiziții publice încheiate între
Autoritate și operatorii economici
4. Gestionarea bunurilor aflate în administrare, folosință sau deținute în proprietate,
corespunzător cerințelor și regulilor prevăzute de cadrul normativ

Condiţii de bază:
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba de stat şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul
respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 de ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice,
conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia
respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi
b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită
activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive
prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are interdicţia de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-
un act de constatare al Autorităţii Naţionale de Integritate.

Cerinţe specifice:
Studii superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul juridic sau economic, specialitatea
contabilitate.

Experienţă profesională minim 2 ani experiență profesională în domeniu studiilor, în serviciul


public, 1 an în domeniul achizițiilor publice.
Cunoștințe a cadrului legal în domeniul administrației publice, managementului administrativ,
economic – financiar și achizițiilor publice;
programele Word, Excel, Internet, Sistemul Informațional Automatizat Registrul de Stat al
Achizițiilor Publice
Abilități: planificare, organizare, coordonare, instruire, control, analiză, argumentare, lucru cu
informația, comunicare eficientă, lucru în echipă, utilizarea mijloacelor tehnice de birou
Atitudini/comportamente: integritate, responsabilitate, disciplină, inițiativă, creativitate
loialitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, rezistență la efort, mobilizare

***
Persoanele interesate
pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de
prânz de la 12.00 până la 13.00, personal sau prin poşta electronică
dosarul de participare la concurs, care va conţine:

1) formularul de participare;
2) copia buletinului de identitate;
3) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de
perfecţionare profesională şi/sau de specializare*;
4) copia carnetului de muncă;
5) certificat medical**;
6) cazier judiciar**.
*
Candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de
provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al RM.
**
Cazierul judiciar şi certificatul medical pot fi înlocuite cu declaraţii pe proprie răspundere. În
acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului
în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub
sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu
documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs
se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a
concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 01.10.2021, ora 17.00


Adresa – MD-2005, Chişinău, str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26
E-mail: stepanida.dragutan@ani.md
Persoane de contact – Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612; 068 10 10 23
                                      Viorica Cabac,           tel. 022 820 605; 068 10 10 36
Bibliografia concursului:

1. Legea nr.132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Naţională de


Integritate;
2. Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal;
3. Legea nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informație;
4. Legea nr.325 din 23.12.2013 privind evaluarea integrității instituționale;
5. Legea nr.100 din 22.12.2017 privind actele normative;
6. Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;
7. Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din
25.07.014;
8. Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice;
9. Hotărârea Guvernului nr.778 din 28.10.2020 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la întocmirea și păstrarea dosarului achiziției
publice;
10.Hotărârea Guvernului nr.694 din 23.09.2020 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de
atribuire a contractelor de achiziții publice;
11.Hotărârea Guvernului nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea
Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări;
12.Hotărârea Guvernului nr.599 din 12.08.2020 pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de
negociere;
13.Hotărârea Guvernului nr.544 din 12.11.2019 cu privire la unele măsuri de
organizare a procesului de achiziții în domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor;
14.Hotărârea Guvernului nr.1129 din 21.11.2018 cu privire la aprobarea
Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții
publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an;
15.Hotărârea Guvernului nr.987 din 10.10.2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor
de prețuri;
16.Ordinul Ministrului Finanțelor nr.69 din 07.05.2021 cu privire la aprobarea
Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări;
17.Ordinul Ministrului Finanțelor nr.105 din 12.08.2020 cu privire la aprobarea
Instrucțiunii privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și
desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice;
18.Ordinul Ministrului Finanțelor nr.72 din 11.06.2020 cu privire la aprobarea
formularului standard al Documentului unic de achiziții european.