Sunteți pe pagina 1din 5

____________________________________________________________________

ȘCOALA GIMNAZIALA BRASTAVATU


JUDETUL OLT
Nr.507/08.09.2020
GRAFICUL / TEMATICA
ŞEDINŢELOR CONSILIULUI PROFESORAL
ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Nr UNITATEA DE CONŢINUT RESURSE TERMEN RESPONSABIL

Crt

• Validarea situatiei scolare după încheierea sesiunii de Raportul comisiei de Septembrie Director/ Comisia
corigente; examene pentru curriculum
• Aprobarea componentei nominale a comisiilor metodice Resurse umane 2020 Director/CEAC
din unitatea de învătământ (caracter permanent, ROFUIP Grup de lucru
temporar); Optiunile
• Aprobarea orarului școlii; elevilor/Scheme orare
• Actualizarea componenței C.A.;
• Prezentarea încadrării 2020-2021;
• Prezentarea rapoartelor comisiilor metodice și stabilirea
calificativelor anuale 2020-2021;
• Informare cheltuieli bugetare 2020;
• Discuții.
• Aprobarea Raportului general privind starea si calitatea Rapoarte responsabili Octombrie Director/ Consilier
învătământului din Scoala Gimnazială Brastavatu in anul comisii metodice si educativ / C.Ş.E,
scolar 2020-2021; compartimente 2020 Responsabil P.M. şi
• Aprobarea planul managerial anual, a tematicii C.P, C.A. functionale P.S.I.
şi a organigramei; Regulamentul Intern
____________________________________________________________________

• Instruirea personalului didactic si didactic auxiliar PM / Metodologiile de


PSI; examen
• Prezentarea Metodologiei pentru examenele nationale: ORDIN privind
Evaluare Nationala, admiterea în liceu ; activitătile
• Activitatea educativă scolară si extrascolară (legislatia în specifice functiei de
vigoare); diriginte
Programul activitătilor
• Integrarea copiilor cu C.E.S în viața școlară. educative scolare si
extrascolare

Rapoarte intermediare Decembrie Director/ Comisia.


• Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a CEAC 2020 pt curriculum
elevilor; Programul de CEAC
• Prezentarea metodologiei de mobilitate 2020-2021; interventie privind
• Prezentarea și avizarea proiectului planului de școlarizare îmbunătătirea Dirigintii
2020-2021; situatiei disciplinare si
• Prezentarea rețelei școlare 2020-2021 și avizare; a situatiei la învătătură
• Constituirea comisiei de mobilitate ;
• Discuții;
• Diverse.

• Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si Criterii elaborate CA Ianuarie Director/
calificativelor la purtare mai mici de „bine” pentru cls.I- Metodologia de 2021 Responsabili CM și
IV; acordare a gradaţiei de CP
• Validarea raportului privind situatia scolară la sfârsitul merit
____________________________________________________________________

semestrului prezentată de fiecare învătător/diriginte ; în învătământul


preuniversitar
Cereri/Rapoarte
depuse

Programul CM
Programul activitătilor
educative

ROFUIP Februarie Director/


• Validarea Raportului privind starea si calitatea Raport privind starea si responsabili
învătământului în semestrul I 2020-2021; calitatea 2021 CMșiCP
• Analiza rezultate simulare E.N, plan de măsuri învătământului – Consilier Educativ /
remediale; semestrul Comisia
• Diverse ; PDI activităti educative
• Discuții. Metodologia de
acordare a distinctiilor
si
premiilor

• Avizarea fișa de încadrare 2020-2021; Metodologia privind Februarie Director/ Consiliul


• Prezentare și aprobare catedre/posturi/ore vacante pentru aprobarea cifrei de pentru curriculum
2019-2020 scolarizare 2021
• Diverse;
• Discuții.

• Avizarea programului activităților extracuriculare din


____________________________________________________________________

,,școala altfel,,

• Adoptarea proiectului curricular pentru anul scolar Oferta curriculară Martie Consiliul pentru
2020/2021; Metodologia de Curriculum
• Analiza dosarelor pentru bursa socială; organizare si 2021 Director/
desfăsurare a Responsabili CM
• Pregătirea examenelor: Evaluarea Nationala, simulare examenelor; admitere,
continuarea studiilor Diriginți,învățători,
clasele II, IV,VI;
profesorii de
• Discuții; matematica și limba
română
• Diverse.

• Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a Raport CEAC Aprilie CEAC


elevilor; Programul pentru Comisia pt.
• Analiza stării disciplinare; reducerea 2021 monitorizarea
absenteismului si disciplinei scolare
• Discuții; a abandonului scolar
Consilier educative
• Diverse.
Responsabili CM

• Ziua Natională a educatiei: „Ce (mai) înseamnă Mai Director/ Diriginti


educatia?”; V-VIII
• Stabilirea programului de încheiere festivă a anului 2021
scolar 2020-2021;
____________________________________________________________________

• Discuții;

• Diverse;

• Validarea situatiei scolară la sfârsitul semestrului al II-lea Iunie Director/ Consiliul


prezentată de fiecare învătător/diriginte si a situației Clasei
scolare anuale; Situatiile prezentate de 2021 Consilier educative
• Validarea notelor la purtare mai mici de 7, precum si diriginti / învătători la profesori diriginți,
calificativelor la purtare mai mici de „bine”, pentru sfârsitul semestrului al
învățători
clasele primare; II-lea
• Probleme organizatorice Evaluare Nationala, admitere în Responsabili CM și
liceu 2020, corigente. CP

• Discuții;

• Diverse.

Director,

Alexandru BARBĂLATĂ

S-ar putea să vă placă și