Sunteți pe pagina 1din 29

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. HG650/2006


din 12.06.2006

privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă


angajaţi
în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii
publice

Publicat : 16.06.2006 în MONITORUL OFICIAL Nr. 91-94 art. 692 Data intrării în vigoare

Versiune în vigoare 27.07.2010 în baza modificărilor prin


HG650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735

În conformitate cu prevederile Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.35-38, art.148),
Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se stabilesc condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie şi categoriile de salarizare


pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în:

organele apărării naţionale, conform anexei nr. 1;

organele afacerilor interne, conform anexei nr. 2;

Serviciul Grăniceri, conform anexei nr. 3;

Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, conform anexei nr. 4;

Departamentul Instituţiilor Penitenciare, conform anexei nr. 5;

Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, conform anexei nr. 6;

Serviciul de Stat de Curieri Speciali, conform anexei nr. 7.

2. Se aprobă:

sporurile lunare pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de
comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, conform anexei nr.8;

soldele de funcţie ale militarilor în termen, elevilor şi cursanţilor instituţiilor de învăţămînt mediu şi
superior, conform anexei nr.9;

mărimea recompenselor pentru sărituri cu paraşuta, conform anexei nr.10;


mărimea recompenselor pentru lucrări subacvatice, conform anexei nr.11;

salariile suplimentare pentru efectivul încorporat în contingentul militar de asigurare a regimului de


încetare a focului şi a securităţii în zona de conflict, conform anexei nr. 12.

3. Salarizarea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică şi a persoanelor care deţin funcţii
publice de rangul întîi se efectuează conform condiţiilor de salarizare specificate în art.6-8 şi art.29
alin. (4) ale Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi în mărimile prevăzute în anexele nr. 3 şi nr.9,
ţinînd cont de prevederile art.36 alin.(1) lit. f) al legii indicate.

4. Se stabileşte că, pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi prin contract,
salariile de funcţie concrete se acordă de către conducătorul unităţii respective în limitele grilelor de
salarii stabilite pe funcţii sau pe categoriile respective de salarizare ale Reţelei tarifare

unice, conform anexelor nr.1-7 la prezenta hotărîre.

Începînd cu 1 iulie 2009, salariile de funcţie pentru militari, efectivul de trupă şi corpul de comandă
salarizati conform categoriilor de salarizare ale Reţelei tarifare unice indicate în anexele nr.1-7 la
prezenta hotărîre se vor stabili în mărimile minime nominale prevăzute de grilele de salarii indicate
în anexa nr.1 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 şi specificate în anexa nr.13 la prezenta
hotărîre. Cu începere de la 1 octombrie 2009, salariile de funcţie astfel stabilite se vor calcula cu
aplicarea indicelui de prioritate intersectorială k = 1 ,25.

5. Grilele de salarii pentru locţiitorii conducătorilor de unităţi şi subdiviziuni nespecificaţi în anexele


nr. 1-7 la prezenta hotărîre se stabilesc cu o reducere de 5-10% faţă de grilele de salarii prevăzute
pentru conducătorii respectivi. Reducerea concretă în limitele indicate se efectuează de către
conducătorul unităţii, după consultarea conducătorului subdiviziunii respective.

6. Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice beneficiază de sporuri la salariul de bază:

pentru gradul militar (special);

pentru vechimea în muncă;

pentru categoria de calificare;

pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea, în regim de
urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră;

pentru utilizarea, în exerciţiul funcţiunii, a unor limbi străine.

Militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă beneficiază şi de alte sporuri ce ţin de specificul de
activitate a unor categorii aparte de personal, care sînt indicate în anexele nr.1-7 la prezenta
hotărîre.

7. Sporurile lunare pentru gradul militar (special) se stabilesc în mărimile prevăzute în anexa nr. 8,
iar sporul pentru vechimea în muncă se plăteşte lunar, calculat în procente faţă de salariul de
funcţie, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru gradul militar (special), corespunzător timpului
efectiv lucrat, în următoarele mărimi:

Vechimea în muncă
Mărimea sporului în % faţă de salariul de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul lunar pentru gradul
militar (special)

De la 2 la 5 ani 15

De la 5 la 10 ani 25

De la 10 la 15 ani 30

De la 15 la 20 ani 35

Peste 20 ani 40

La transferarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în organele apărării


naţionale, securităţii statului şi ordinii publice dintr-un organ în altul, termenul de satisfacere a
serviciului în organul precedent se ia în calcul la stabilirea sporului pentru vechimea în muncă.

Alte perioade de muncă în vederea acordării sporului pentru vechimea în muncă se stabilesc
conform Regulamentului aprobat de Guvern.

Ofiţerilor numiţi în funcţii de profesori şi pedagogi în instituţiile de învăţămînt militar, instituţiile de


învăţămînt ale organelor afacerilor interne, la catedrele militare ale instituţiilor civile de învăţămînt
superior, serviciul prestat în posturi de comandă, funcţii tehnico-inginereşti şi alte posturi militare li
se include în stagiul pedagogic pentru stabilirea salariului de funcţie.

8. Sporurile pentru categoriile de calificare se stabilesc specialiştilor de categoria II, I şi superioară


din rîndul militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor
apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice în mărime de, respectiv, 15, 20 şi 30% din
salariul de funcţie.

Militarilor în termen – specialişti de categoria II şi I – sporul se stabileşte în mărime de, respectiv, 10


şi 20 % din solda de funcţie, specificată în anexa nr.9.

Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare se aprobă de către conducătorii


organelor respective, în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor.

9. Sporurile pentru condiţii speciale de activitate, intensitatea muncii, precum şi pentru îndeplinirea,
în regim de urgenţă, a unor sarcini speciale de importanţă majoră, prevăzute de art.21 alin. (4) al
legii sus-menţionate, se vor stabili, cu începere de la 1 ianuarie 2006, militarilor, efectivului de trupă
şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, organelor afacerilor
interne, Serviciul Grăniceri, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, salarizaţi pe baza Reţelei
tarifare unice.

Sporurile în cauză se vor stabili de către conducătorii organelor respective, utilizînd lunar în acest
scop 0,5 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie iar de la 1 octombrie
2008-0,8 din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie.

Pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatelor centrale ale Ministerului Apărării şi


departamentelor subordonate, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Grăniceri,
Departamentului Instituţiilor Penitenciare, pentru colaboratorii Centrului pentru Combaterea
Crimelor Economice şi Corupţiei, precum şi pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă al
Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi al Serviciului de Stat de Curieri Speciali, salarizaţi conform
grilelor de salarii specificate în anexa nr.7 la Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, pentru plata
sporurilor în cauză, cu începere de la 1 octombrie 2008, se va utiliza 0,4 din fondul lunar de
salarizare, calculat în raport cu salariile.

11. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care deţin funcţii în unităţile militare
curative, în instituţiile şi subunităţile cu condiţii de muncă grele şi periculoase pentru sănătate li se
stabilesc sporuri pentru condiţii nefavorabile în mărimile prevăzute de legislaţia în vigoare şi
specificate în Lista instituţiilor, subdiviziunilor şi funcţiilor care activează în condiţii de muncă
nefavorabile (grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare), aprobată de
Ministerul Sănătăţii în comun cu Ministerul Economiei şi Comerţului.

12. Ofiţerilor din corpul profesoral-didactic, cercetătorilor ştiinţifici şi altor specialişti cu grad
ştiinţific de doctor habilitat sau doctor în ştiinţe, care deţin funcţii în instituţiile de învăţămînt, în
unităţi militare curative, precum şi celor care prestează muncă ştiinţifico-metodică, conform funcţiei
deţinute, li se stabilesc sporuri la salariu în modul şi mărimile prevăzute în art. 29 alin. (4) al Legii
nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 pentru categoriile corespunzătoare de specialişti civili.

Ofiţerilor din corpul profesoral-didactic al instituţiilor de învăţămînt militar (special) care nu au grad
ştiinţific li se plăteşte un spor la salariu în mărime de 50 lei.

(se exclude prin G650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735)

13. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi pe bază de contract, distinşi cu
titluri onorifice al poporului" şi ,.Maestru în artă" sporul pentru titlul onorific se stabileste în mărime
de 200 lei şi celor distinşi cu titlul onorific ·"emerit", "Om emerit" – în mărime de 100 lei. Acest spor
se acordă pentru un singur titlu onorific, cel mai înalt, cu condiţia exercitării unei funcţii
corespunzătoare profilului.

Colaboratorilor instituţiilor sportive ale organelor apărării naţionale şi afacerilor interne distinşi cu
titlu „Maestru al sportului”, „Maestru emerit al sportului”, „Maestru internaţional al sportului”,
sporul se stabileşte în mărimea şi condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare pentru
salariaţii din domeniul culturii fizice şi sportului.

14. Plutonierilor şi sergenţilor angajaţi în serviciu prin contract, care sînt numiţi în funcţii de ofiţeri
sau care exercită temporar funcţii de ofiţeri, salariile de funcţie li se vor plăti la nivelul prevăzut
pentru comandantul de pluton.

15. Conform totalurilor activităţii pe unitate, militarii, efectivul de trupă .şi corpul de comandă
angajaţi prin contract în organele apărării naţionale, securităţii statului .şi ordinii publice
beneficiază de îndemnizaţie lunară în mărime de pînă la 0,5 salarii lunare, calculate ţinîndu-se cont
de sporurile şi suplimentele stabilite conform actelor normative în vigoare, cu excepţia sporului
pentru grad militar (special), sporului pentru grad .ştiinţific .şi titlu onorific, a îndemnizapilor şi altor
drepturi băneşti cu caracter de compensare sau unic. îndemnizaţia se achită în luna următoare
perioadei de gestiune.

16. Mi1itarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării
naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, precum şi colaboratorilor Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei şi direcţiilor lui teritoriale li se acordă un ajutor
material în mărimea unui salariu lunar de funcţie, calculate cu luarea în considerare a sporurilor şi
plăţilor suplimentare, stabilite conform actelor normative în vigoare.

17. Sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile enumerate în prezenta hotărîre se determină conform


Regulamentului cu privire la modalitatea de stabilire şi calculare a sporurilor, plăţilor suplimentare
şi indemnizaţiilor militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă, elaborat de către
Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Grăniceri, Serviciul de Protecţie şi Pază
de Stat, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei, Serviciul de Stat de Curieri Speciali, în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul
Economiei şi Comerţului.

18. Retribuirea muncii salariaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii
publice se efectuează în conformitate cu actele normative în vigoare referitoare la categoriile
respective de salariaţi din instituţiile bugetare civile.

19. Ministrul apărării, ministrul afacerilor interne, directorul general al Serviciului Grăniceri,
directorul general al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat, directorul general al Departamentului
Instituţiilor Penitenciare, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei
şi şeful Serviciului de Stat de Curieri Speciali se învestesc cu dreptul:

de a stabili categoriile de salarizare pentru alte categorii de militari, efectiv de trupă şi corp de
comandă, ale căror funcţii nu au fost prevăzute în prezenta hotărîre, potrivit celor aprobate;

de a stabili modul şi regulile de achitare a altor drepturi băneşti militarilor, efectivului de trupă şi
corpului de comandă în diverse cazuri de serviciu.

20. Schemele de încadrare a personalului aparatelor centrale ale organelor apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice se aprobă în limitele fondului de salarizare şi sînt valabile după
înregistrarea lor la Ministerul Finanţelor.

21. În cazurile în care, pentru unii salariaţi, după punerea în aplicare a Legii nr. 355-XVI din 23
decembrie 2005, salariile de funcţie, incluzînd plăţile prevăzute în prezenta hotărîre, vor fi mai mici
decît salariile de funcţie în vigoare, incluzînd sporurile şi suplimentele pînă la punerea în aplicare a
legii nominalizate, angajaţilor în cauză, pentru perioada de activitate în instituţia bugetară
respectivă în aceeaşi funcţie sau într-o funcţie mai avansată, li se va plăti diferenţa de salariu.

Pentru determinarea şi plata diferenţei de salariu:

se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului respectiv conform condiţiilor de salarizare în
vigoare în ianuarie 2006;

se calculează salariul lunar total cuvenit angajatului conform condiţiilor de salarizare prevăzute de
Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar şi
prezenta hotărîre privind condiţiile specifice de salarizare pentru organele apărării naţionale,
securităţii statului şi ordinii publice, prevăzute pentru anul în curs;

se determină diferenţa dintre salariul cuvenit în ianuarie 2006, ţinînd cont de prevederile Hotărîrii
Guvernului nr. 19 din 4 ianuarie 2006, şi cel cuvenit la etapa curentă de implementare a noului
sistem de salarizare;

conducătorul unităţii bugetare emite ordinul prin care se fixează diferenţa de salariu şi se dispune
plata lunară a acestei diferenţe pînă la următoarea modificare a condiţiilor de salarizare;

diferenţa de salariu se plăteşte în mărime integrală pentru fiecare lună în care salariatul a lucrat
numărul deplin de zile lucrătoare conform graficului stabilit. În cazurile în care angajatul nu a lucrat
un timp oarecare, diferenţa de salariu se plăteşte proporţional timpului de satisfacere a serviciului
prin contract.

Diferenţa de salariu calculată şi plătită în modul specificat în prezentul punct se include în calculul
salariului mediu în toate cazurile de aplicare a acestuia.

22. Alte drepturi băneşti ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în
serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice se stabilesc în modul şi
mărimile indicate în anexa nr. 14.

23. Condiţiile de salarizare şi mărimile sporurilor şi suplimentelor la salariile de bază, prevăzute în


prezenta hotărîre, inclusiv în anexele nr.1-7, ce ţin de specificul activităţii unor categorii aparte de
personal din organele indicate, aprobate de Guvern, se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2006.

În cazurile în care salariile lunare, pentru perioada dintre 1 ianuarie 2006 şi 1 iunie 2006, calculate
în condiţiile şi mărimile prevăzute de prezenta hotărîre, pentru unii angajaţi vor fi mai mari decît
cele real calculate în perioada indicată, angajaţilor respectivi li se va plăti diferenţa de salariu.

24. Prezenta hotărîre stabileşte normele salariale a căror implementare, conform art.35 alin. (1) şi
art. 36 din Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, este prevăzută pentru anul 2006.

Termenele şi proporţiile implementării normelor salariale prevăzute la art.35 alin. (2) şi art.36 alin.
(2) se vor concretiza anual, în funcţie de suma mijloacelor alocate în acest scop din bugetul public
naţional, cu modificarea şi completarea respectivă a prezentei hotărîri.

Prim-ministru VASILE TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi

comerţului Valeriu Lazăr

Ministrul finanţelor Mihail Pop

Ministrul apărării Valeriu Pleşca

Ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc

Ministrul justiţiei Victoria Iftodi

Chişinău, 12 iunie 2006.

Nr. 650.

Anexa nr.1

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie

şi categoriile de salarizare pentru militarii angajaţi

în serviciul organelor apărării naţionale


1. Se stabilesc:

salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatele centrale ale Ministerului Apărării, Marelui
Stat-Major comandamentelor şi departamentelor Ministerului Apărării, conform tabelului nr.1 din
prezenta anexă;

categoriile de salarizare pentru funcţiile de bază ale militarilor angajaţi pe bază de contract în
unităţile militare, conform tabelului nr.2 din prezenta anexă.

2. Militarii organelor apărării naţionale beneficiază, suplimentar la sporurile, suplimentele şi


indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărîre, de sporuri la salariul de funcţie:

1) pentru subofiţerii care deţin funcţii de plutonier în subunităţi cu un efectiv numeric, conform
statelor, de 20 şi mai mulţi militari - în mărime de 5 % din salariul de funcţie;

2) pentru militarii care îşi satisfac serviciul în condiţii deosebite – în următoarele mărimi:

de pînă la 25 % – militarilor care îndeplinesc serviciul în unităţi militare cu destinaţie specială sau îşi
exercită funcţiile de serviciu în condiţii extremale şi de risc. Mărimea şi modul de achitare a sporului
se stabilesc de ministrul apărării;

de 20% – militarilor care deţin funcţii în efectivul de zbor şi efectuează zboruri în conformitate cu
planurile privind pregătirea de luptă, în componenţa echipajelor avioanelor şi elicopterelor, precum
şi celor care deţin funcţii în efectivul de zbor în personalul numeric al statelor-majore şi secţiilor
incluse în lista aprobată de ministrul apărării, cu condiţia efectuării normei anuale de ore de zbor în
anul precedent;

de pînă la 15 % – militarilor care contribuie la menţinerea permanentă a capacităţii de luptă (pe


poligoane);

de 10 %:

a) militarilor angajaţi pe bază de contract în subunităţile unde îndeplinirea serviciului include


săriturile cu paraşuta, cu condiţia efectuării normei anuale de sărituri în anul precedent;

b) militarilor care deţin funcţii în subunităţile de geniu şi protecţie chimică, pentru perioada de lucru
în condiţii nocive, conform regulamentului şi listei aprobate de ministrul apărării;

c) militarilor aflaţi în serviciul de luptă din cadrul unităţilor şi subunităţilor de apărare antiaeriană,
din cadrul echipajelor maşinilor de luptă blindate, din cadrul unităţilor şi subunităţilor de poliţie
militară, specialiştilor care asigură securitatea zborurilor, conform regulamentului şi listelor
aprobate de ministrul apărării.

Dacă militarul are dreptul la mai multe sporuri pentru desfăşurarea activităţii în condiţii deosebite,
se acordă un singur spor, cel mai mare, cu excepţia alineatului trei al subpunctului 2) al prezentului
punct.

3) pentru militarii angajaţi în serviciu prin contract în unităţi (subunităţi) militare, dislocate în
garnizoane (în cazul în care locuiesc în aceste garnizoane) în afara localităţilor, li se stabileşte un
spor în mărime de 5% din salariul de bază – în cazul situării la o distanţă de la 5 pînă la 10 km, şi de
10% – la o distanţă de la 10 pînă la 20 km;

4) pentru militarii care exercită serviciul cu cîinii de serviciu, specialiştii chinologi, dresorii cîinilor
de serviciu, care execută dresarea şi patrularea cu cîini de serviciu – în mărime de 100 lei, iar celor
care hrănesc cîinii în condiţii casnice - în mărime de 300 lei. Sporul în cauză nu se ia în calculul
indemnizaţiei unice conform totalurilor activităţii unităţii.

3. Militarii angajaţi pe bază de contract, specialişti ai organelor de cifrare, beneficiază de un spor


calculat din salariul de funcţie pentru stagiul neîntrerupt în activitatea de cifrare, în următoarele
mărimi:

de la 1 pînă la 3 ani – 5%;

de la 3 pînă la 6 ani – 10%;

6 şi mai mulţi ani – 15%.

Tabelul nr. 1

Salariile de funcţie pentru funcţiile corpului

de ofiţeri

Funcţia Grila de salarii, lei


Aparatul central ale Aparatul central al
Ministerului Apărării, comandamentelor
Marelui Stat Major şi
departamentelor
Ministerului Apărării
Şef al Marelui Stat 2250-3000 -
Major
Director departament 2000-2750 -
Comandant - 1700-2450
comandament (şef
comandament)
Director direcţie 1850-2600 -
generală
Şef direcţie, şef 1700-2450 1500-2200
inspecţie
Şef secţie 1500-2250 1350-2000
Şef centru operaţional 1500-2250 -
Consilier al 1500-2250 -
ministrului
Şef serviciu, secţiune 1400-2100 1260-1890
Specialist principal, 1300-1950 1170-1755
inspector principal
Specialist 1100-1650 1100-1650
Adjutant 1000-1500 -
Şef birou, şef grup 900-1400 -”

Tabelul nr. 2

Categoriile de salarizare pentru funcţiile de bază

ale militarilor angajaţi pe bază de contract în unităţile militare

Funcţia Categoria de
salarizare
I. Efectivul de ofiţeri
Comandant de brigadă 20-21
Comandant regiment 19-20
Comandant de batalion independent 18
Comandant de batalion 17
Comandant de companie 16
Comandant de pluton 15
Şef direcţie 20-21
Şef secţie 19-20
Şef secţiune 18-19
Specialist 17
II. Efectivul de soldaţi şi sergenţi
Categoria de tarificare Categoria de salarizare
I 9
II 10
III 11
IV* 11
V 12
VI* 12
VII 13
VIII* 13
IX 14

Notă: Grilele de salarii pentru categoriile tarifare IV*, VI* şi VIII* se aplică în mărimea medie a
grilelor stabilite pentru categoriile de salarizare alăturate, respectiv 11 şi 12 pentru categoria IV*,
12 şi 13 pentru categoria VI*, 13 şi 14 pentru categoria VIII*.

Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului nr. 650

din 2006

Condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie

şi categoriile de salarizare pentru militarii, efectivul de trupă

şi corpul de comandă angajaţi în organele afacerilor interne

1. Se stabilesc:

salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al Ministerului Afacerilor Interne şi
conducătorii departamentelor subordonate, conform tabelului nr.1 din prezenta anexă;

categoriile de salarizare pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă din subdiviziunile


subordonate Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelelor nr. 2-10 din prezenta anexă;

categoriile de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă ale


Departamentului Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelului nr. 11
din prezenta anexă;

categoriile de salarizare pentru funcţiile de bază ale efectivului de trupă şi corpului de comandă din
Departamentul Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelului nr. 12 din
prezenta anexă.

2. Efectivul de trupă şi corpul de comandă din organele afacerilor interne beneficiază, suplimentar la
sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărîre, de sporuri la salariul de
funcţie:

1) pentru subofiţerii care deţin funcţii de plutonier în subunităţi cu un efectiv numeric, conform
statelor, de 20 şi mai mulţi militari - în mărime de 5 % din salariul de funcţie;

2) pentru militarii, efectivul de trupă şi corpul de comandă care îşi satisfac serviciul în condiţii
deosebite în unităţi cu destinaţie specială sau îşi exercită funcţiile de serviciu în condiţii extremale şi
de risc - în mărime de pînă la 25 % din salariul de funcţie;

3) pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă ale serviciului de pompieri şi salvatori, pentru
executarea lucrărilor în măşti, izolatoare cu oxigen şi aparate cu aer comprimat - în mărime de 15 %
din salariul de funcţie;

4) pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă ale organelor afacerilor interne, pentru activitatea
cu risc pentru viaţă în cadrul efectuării cercetărilor şi examinărilor substanţelor narcotice,
psihotrope, toxice, uşor inflamabile, inclusiv a obiectelor care au fost în contact cu persoanele
bolnave de SIDA şi de alte boli – în mărime de pînă la 15 % din salariul de funcţie;

5) pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă care deţin funcţii în subunităţile de geniu şi
protecţie chimică, pentru perioada de lucrul în condiţiile nocive, conform regulamentului şi listei
aprobate de ministrul afacerilor interne - în mărime de 10 % din salariul de funcţie;

6) pentru ofiţerii de urmărire penală, inclusiv pentru conducătorii organelor de urmărire penală,
ofiţerii operativi de sector, colaboratorii unităţilor de gardă, colaboratorii serviciilor de patrulare şi
santinelă, ai centrelor de triere şi plasament temporar al diferitelor categorii de persoane, ai
izolatoarelor de detenţie provizorie, pentru activitate în condiţii nefavorabile şi legate de factorul
uman - în mărime de pînă la 25 % din salariul de funcţie.

Dacă colaboratorii organelor afacerilor interne au dreptul la mai multe sporuri pentru desfăşurarea
activităţilor în condiţii deosebite, indicate la subpunctele 2), 4)-6) ale prezentului punct, se acordă
un singur spor, cel mai mare;

7) pentru poliţiştii şi militarii care exercită serviciul cu cîinii de serviciu, specialiştii chinologi,
dresorii cîinilor de serviciu, care execută dresarea şi patrularea cu cîinii de serviciu – în mărime de
100 lei, iar pentru cei care hrănesc cîinii în condiţii casnice - în mărime de 300 lei. Sporul în cauză
nu se ia în calculul indemnizaţiei unice conform totalurilor activităţii unităţii.

4. Se acordă Comisarului general de poliţie din municipiul Chişinău şi Comisarului poliţiei din
municipiul Bălţi dreptul de a stabili sporuri la salariile de funcţie în următoarele mărimi: -
colaboratorilor serviciilor de urmărire penală – pînă la 80%; colaboratorilor serviciilor operative -
pînă la 70%;

colaboratorilor serviciilor ordine publică, patrulă şi santinelă ,


conducătorilor şi efectivului unităţilor de gardă- pînă la 50%, utilizîndu-se lunar, în acest scop pînă
la 30% din fondul lunar de salarizare, calculat în raport cu salariul de funcţ ie, precum şi din contul
mijloacelor economisite din fondul de salarizare al comisariatelor respective.

5. Se acordă Ministerului Afacerilor Interne dreptul de a stabili pentru militari, efectivul de trupă şi
corpul de comandă din organele afacerilor interne din municipiul Bender şi raionul Dubăsari,
precum şi colaboratorilor detaşaţi în aceste organe o indemnizaţie lunară, în mărime de pînă la 2
salarii de funcţie corespunzătoare categoriei de salarizare stabilite, utilizînd anual, în acest scop, 18
fonduri lunare de salarizare, calculate în raport cu salariile de funcţie.

Tabelul nr. 1

Salariile de funcţie

pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului

central al Ministerului Afacerilor Interne şi ale corpului

de conducere al aparatului central al departamentelor

şi direcţiilor subordonate

Funcţia Grila de salarii, lei


pentru corpul de pentru corpul de
ofiţeri al aparatului conducere al
central al aparatului central
Ministerului al departamentelor
şi direcţiilor
subordonate
Director departament de pe lîngă minister - 2000-2750
Director direcţie generală 1850-2600 1850-2600
Şef direcţie 1700-2450 1700-2450
Şef secţie 1500-2250 1500-2250
Şef serviciu, birou 1400-2100 -
Specialist principal, inspector principal 1300-1950 -
Specialist superior, inspector superior 1200-1800 -
Specialist, inspector 1100-1650 -

Tabelul nr. 2

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al subdiviziunilor

subordonate Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


prima grupă alte localităţi
tarifară
Şef direcţie generală 20-21 -
Şef direcţie 20 -
Şef: centru, spital, policlinică 17-20 16-17
Şef: secţie, comisie medico-militară 18-19 -
Specialist principal, inspector principal, inspector 17-18 -
superior pentru cazuri excepţionale, şef garaj central

Specialist superior, inspector superior, şef: bază, izolator 16-17 15

Specialist, inspector, ofiţer 15-16 14

Notă: Prima grupă tarifară cuprinde municipiile Chişinău, Bălţi, Bender.

Tabelul nr. 3

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al comisariatelor de poliţie

şi Direcţiei afacerilor interne a unităţii teritoriale autonome

Găgăuzia (Gagauz-Yeri)

Funcţia Categoria de salarizare


Comisariatul prima grupă alte
general de poliţie tarifară localităţi
mun. Chişinău;
Direcţia afacerilor
interne
UTA Găgăuzia

Comisar, şef direcţie 20-21 19-20 19-20


Comisar adjunct 19-20 19-20 18-19
Şef: secţie, stat major 18-19 18 17-18
Şef: serviciu, birou autonom 18 17-18 16-17
Specialist principal, inspector 17-18 16-17 15-17
principal, ofiţer principal
Şef: centru, izolator, specialist 16-17 15-16 14-16
superior, ofiţer superior
Specialist, inspector, ofiţer 15-16 14-15 13-15

Notă: Prima grupă tarifară cuprinde municipiile Chişinău, Bălţi, Bender.

Tabelul nr. 4

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al comisariatelor poliţiei transporturi ale


Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare

Comisar 18-19
Şef secţie 17
Specialist principal, inspector principal 16
Specialist superior, inspector superior 15
Specialist, inspector, ofiţer 14

Tabelul nr. 5

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al subdiviziunilor cu destinaţie specială


ale Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


salsalarizare
Şef (comandant) de subdiviziune 20-21
Şef (comandant) de detaşament, şef secţie 18-19
Şef serviciu, birou, specialist principal, inspector principal 17-18

Specialist superior, inspector superior 16-17


Specialist, inspector 15-16

Tabelul nr. 6

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al subdiviziunilor de front

ale Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


prima grupă alte localităţi
tarifară

Şef de subdiviziune 19-20 18-19


Şef: serviciu, companie, detaşament 17-19 16-18
Specialist 15-17 14-16

Notă: Prima grupă tarifară cuprinde municipiile Chişinău, Bălţi, Bender.

Tabelul nr. 7

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al instituţiilor de învăţămînt

ale Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


Conducător (rector) 20-21
Conducător de facultate, conducător liceu 19-20
Şef stat-major 18-19
Specialist principal, inspector principal 18
Specialist superior, inspector superior 16-17
Specialist, inspector 15-16

Tabelul nr. 8

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile corpului de ofiţeri al subdiviziunilor

Direcţiei Generale Pază de Stat

Funcţia Categoria de salarizare


Şef direcţie generală 20-21
Şef direcţie 20
Şef: secţie, batalion separat 17-19
Specialist principal, inspector principal, şef serviciu (birou) 16-18

Specialist superior, inspector superior 15-17


Specialist, inspector 14-16

Tabelul nr. 9

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă

şi corpul de comandă inferior ale Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


prima grupă alte localităţi
tarifară
Şef (comandant): de pluton, de echipă, unitate 12-13 12
Funcţionar de gardă, inspector 12 11-12
Funcţionar de gardă inferior, inspector inferior, 11-12 10-11
dispecer

Poliţist 11-13 8-12

Notă: Prima grupă tarifară cuprinde municipiile Chişinău, Bălţi, Bender.

Tabelul nr. 10

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpul de comandă

ale unităţilor artistice subordonate Ministerului Afacerilor Interne

Funcţiile Categoria de salarizare


Director artistic 18-19
Dirijor, solist-vocalist, inspector superior, specialist 16-17
superior
Artist, solist, inspector, specialist 12-13

Tabelul nr. 11

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile de bază ale efectivului

de trupă şi corpului de comandă ale Departamentului Trupelor

de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne

Funcţia Categoria de salarizare


I. Corpul de ofiţeri al aparatului central
Prim-adjunct al comandantului 20 – 21
Şef direcţie 20
Şef secţie 18 – 19
Specialist principal 18
Specialist superior, ofiţer superior 16 – 17
Specialist, ofiţer 15 - 16
II. Corpul de ofiţeri al subdiviziunilor Departamentului

Comandant de:
brigadă 20
batalion 18 – 19
companie 17
pluton 16 – 17
grup 15 – 16
Şef centru, secţie 18 – 19
Specialist principal 17 – 18
Specialist superior, ofiţer superior, dirijor militar 16 – 17
Ofiţer, specialist 15 – 16

III. Efectivul de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri

Categoria tarifară Categoria de salarizare


I 9
II 10
III 11
IV* 11
V 12
VI* 12
VII 13
VIII* 13
IX 14

Notă:* Grilele de salarii pentru categoriile tarifare IV*, VI* şi VIII* se determină în mărimea medie a
grilelor stabilite pentru categoriile de salarizare alăturate, respectiv 11 şi 12 pentru categoria IV*,
12 şi 13 pentru categoria VI*, 13 şi 14 pentru categoria VIII*.

Tabelul nr. 12

CATEGORIILE

de salarizare pentru funcţiile de bază ale efectivului

de trupă şi corpului de comandă ale Departamentului

Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne


Funcţia Categoria de salarizare
I. Corpul de ofiţeri al aparatului central
Şef direcţie 20
Şef secţie 18 - 19
Specialist principal 18
Specialist superior, ofiţer superior 16 - 17
Specialist, ofiţer 15 – 16
II. Corpul de ofiţeri al subdiviziunilor departamentului

Şef: direcţie, centru, obiect special, secţie raională; comandant: 19-20


detaşament, unitate
Şef: secţie, catedră 17-19
Şef: serviciu, schimb, gardă, unitate 16-18
Specialist principal 15-17
Specialist coordonator, inspector coordonator 14-16
Specialist, inspector 13-15
III. Efectivul de trupă şi corpul de comandă inferior

Şef: secţie, unitate; instructor: scafandru, chimist-dozimetrist; ajutor 12-13


al ofiţerului de serviciu, inspector, maistru protecţie contra gaze şi
fum, plutonier, tehnician superior, contabil-şef
Şef: echipă, staţie radio; inspector inferior, operator, contabil, 10-12
instructor: chinolog, conducător auto; maistru, scafandru, tehnician,
salvator superior, salvator, pompier superior, pompier, felcer
Codificator, radiotelefonist superior, alt efectiv 10-12

Anexa nr. 3

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Condiţiile specifice de salarizare,

salariile de funcţie şi categoriile de salarizare

pentru militarii angajaţi în Serviciul Grăniceri

1. Salariile de funcţie pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului central al Serviciului Grăniceri
se stabilesc conform tabelului nr. 1 din prezenta anexă.

2. Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice pentru militarii organelor regionale ale
Serviciului Grăniceri se stabilesc conform tabelului nr.2 din prezenta anexă.

3. Pentru satisfacerea serviciului militar prin contract în Serviciul Grăniceri, militarilor li se


stabileşte un spor în mărime de 30 % din salariul de funcţie.

5. Pentru subofiţerii care deţin funcţii de plutonier în subunităţi cu un efectiv numeric, conform
statelor, de 20 şi mai mulţi militari, se stabileşte un spor în mărime de 5 % din salariul de funcţie.

6. Pentru militarii care exercită serviciul cu cîinii de serviciu, specialiştii chinologi, dresorii cîinilor
de serviciu, care execută dresarea şi patrularea cu cîinii de serviciu, se stabileşte un spor în mărime
de 100 lei, iar celor care hrănesc cîinii în condiţii casnice - în mărime de 300 lei. Sporul în cauză nu
se ia în calculul indemnizaţiei unice conform totalurilor activităţii unităţii.

7. Pentru militarii care îndeplinesc serviciul în unităţi militare cu destinaţie specială sau îşi exercită
funcţiile de serviciu în condiţii extreme şi de risc, se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din
salariul de funcţie. Mărimea şi modul de achitare a sporului se stabilesc de directorul general al
Serviciului Grăniceri.

8. Militarilor angajaţi în serviciu prin contract în unităţi (subunităţi) militare, dislocate în garnizoane
(în cazul în care locuiesc în aceste garnizoane) în afara localităţilor, li se stabileşte un spor în
mărime de 5% din salariul de bază – în cazul situării la o distanţă de la 5 pînă la 10 km şi de 10% - la
o distanţă de la 10 pînă la 20 km.

9. Militarii angajaţi în bază de contract, specialişti ai organelor de cifrare, beneficiază de un spor


calculat din salariul de funcţie pentru stagiul neîntrerupt în activitatea de cifrare, în următoarele
mărimi:

de la 1 pînă la 3 ani – 5%;

de la 3 pînă la 6 ani – 10%;

peste 6 ani – 15%. =

Tabelul nr. 1

Salariile de bază pentru funcţiile

corpului de ofiţeri al aparatului central al Serviciului Grăniceri

Funcţia Grila de salarii, lei


Director direcţie generală 1850 – 2600
Şef direcţie 1700 – 2450
Şef secţie 1500 – 2250
Şef serviciu 1400 – 2100
Specialist principal 1300 – 1950
Specialist 1100 – 1650

Tabelul nr. 2

Categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice

pentru militarii organelor regionale ale Serviciului Grăniceri

Funcţia Categoria de salarizare


Şef direcţie regională, şef comisie pentru reglementarea juridică 21
a frontierei de stat, şef centru de pregătire a cadrelor
Comendant comenduire de grăniceri, şef secţie, 20
şef policlinică, şef staţionar
Şef serviciu, şef punct de trecere a frontierei de stat, 19
şef pichet de grăniceri, ofiţer superior
Şef unitate, specialist, şef punct ajutor medical, 18
şef depozite centrale
Şef schimb, inspector superior 17
Inspector, şef depozit, şef cantină, dirijor militar 15 – 16
Militari angajaţi prin contract 9 – 14
Anexa nr. 4

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 2006

Condiţiile specifice de salarizare şi salariile de funcţie

pentru colaboratorii Centrului pentru Combaterea

Crimelor Economice şi Corupţiei

1. Salariile de funcţie ale colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi


Corupţiei se stabilesc conform tabelului din prezenta anexă iar salariile de funcţie pentru efectivul
de subofiţeri - conform categoriilor 8-14 de salarizare.

(se modifică prin G650 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.735)

2. Colaboratorilor Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei li se stabilesc


sporuri lunare:

pentru efectuarea serviciului în condiţii deosebite - pînă la 30 % din salariul de funcţie;

Tabel

Salariile de funcţie pentru colaboratorii angajaţi

prin contract ai Centrului pentru

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei

Funcţia Grila de salarii, lei


aparatul subdiviziunile
central teritoriale
Director direcţie generală 1850 - 2600 1700 - 2450
Şef direcţie 1600 - 2350 1500 – 2250
Şef secţie, serviciu 1500 - 2250 1400 – 2100
Şef birou 1400 - 2100 1300 – 1950
Şef grup, ofiţer superior de urmărire penală pentru 1200 - 1800 1100 – 1650
cazuri excepţionale, inspector principal, expert
principal, adjutant
Ofiţer superior de urmărire penală, inspector 1100 - 1650 1000 – 1500
superior, expert superior
Ofiţer de urmărire penală, inspector, expert 1000 - 1500 900 – 1400
Specialist 900 - 1400 850 – 1300

Anexa nr. 5

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Condiţiile specifice de salarizare, salariile de funcţie

şi categoriile de salarizare pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă


din Departamentul Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei

1. Salariile de funcţie pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al Departamentului Instituţiilor
Penitenciare al Ministerului Justiţiei se stabilesc conform tabelului nr. 1 din prezenta anexă.

2. Categoriile de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă ale


sistemului penitenciar se stabilesc conform tabelului nr. 2 din prezenta anexă.

3. Efectivul de trupă şi corpul de comandă ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare beneficiază,


suplimentar la sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărîre, de sporuri la
salariul de funcţie:

pentru condiţii deosebite de activitate în sistemul penitenciar – în mărime de pînă 30 % din salariul
de funcţie;

pentru satisfacerea serviciului în unităţile cu destinaţie specială sau exercitarea funcţiilor de


serviciu în condiţii extreme – în mărime de pînă la 25 % din salariul de funcţie;

pentru condiţiile de regim:

a) în penitenciarele de tip deschis – în mărime de 10 % din salariul de funcţie;

b) în penitenciarele de tip semiînchis – în mărime de 15 % din salariul de funcţie;

c) în penitenciarele de tip închis, izolatoarele de urmărire penală, spitale – în mărime de 20 % din


salariul de funcţie;

pentru efectivul de trupă şi corpul de comandă care efectuează escortarea şi paza deţinuţilor – în
mărime de 10 % din salariul de funcţie;

pentru specialiştii chinologi, dresorii cîinilor de serviciu, care execută patrularea cu cîinii de serviciu
– în mărime de 100 lei, iar pentru cei care hrănesc cîinii în condiţii casnice - în mărime de 300 lei.
Sporul în cauză nu se ia în calculul indemnizaţiei unice conform totalurilor activităţii unităţii.

Sporurile în cauză se stabilesc în conformitate cu nomenclatorul aprobat de către directorul general


al Departamentului.

5. Persoanele din corpul de ofiţeri al sistemului penitenciar detaşaţi pentru activitate în instituţii
civile, cu menţinerea lor în statele Departamentului Instituţiilor Penitenciare, vor beneficia de
salariile prevăzute pentru instituţiile în care sînt detaşate.

6. Se acordă Departamentului Instituţiilor Penitenciare dreptul de a stabili pentru efectivul de trupă


şi corpul de comandă al in stituţiilor penitenciare din municipiul Bender, precum şi colaboratorilor
detaşaţi în aceste instituţii o îndemnizaţie lunară în mărime de pînă la 2 salarii de funcţie
corespunzătoare categoriei de salarizare stabilite, utilizînd anual, în acest scop, 18 fonduri lunare de
salarizare, calculate în raport cu salariile de funcţie.

Tabelul nr. 1
Salariile de funcţie pentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului central
al Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei
Funcţia Grila de salarii, lei
Director departament 2000 – 2750
Director direcţie generală 1850 – 2600
Şef direcţie 1700 – 2450
Şef secţie 1500 – 2250
Şef serviciu 1400 – 2100
Specialist principal 1200 – 1800
Specialist 1100 – 1650

Tabelul nr. 2

Categoriile

de salarizare pentru funcţiile efectivului de trupă

şi corpului de comandă ale sistemului penitenciar

I. Funcţiile personalului instituţiilor penitenciare

Funcţia Plafonul de deţinuţi (pers.)


pînă la 500 mai mult de
501
categoria de salarizare
I. Efectivul de ofiţeri
Şef penitenciar 18-20 20-21
Şef serviciu 17-19 19-20
Şef secţie, specialist principal, ofiţer de serviciu 17-18 18-19
Şef sector, laborator, ajutorul ofiţerului de serviciu 16-17 17-18
Specialist 15-16 16-17
Felcer 14-16 14-16
II. Efectivul de ostaşi, sergenţi şi plutonieri
Comandant de grupă, şef de gardă, ajutorul 14 14
ofiţerului de serviciu
Supraveghetor superior, şef cantină, felcer 13 13
Inspector inferior, supraveghetor, santinelă, 9-13 9-13
chinolog, tehnician, alt efectiv

II. Funcţiile personalului subdiviziunilor subordonate

nemijlocit Departamentului Instituţiilor Penitenciare

Funcţia Categoria de
salarizare
I. Efectivul de ofiţeri
Şef subdiviziune 20-21
Şef serviciu, comandant batalion 19-20
Şef secţie, specialist principal, ofiţer de serviciu, 18-19
comandant companie
Specialist, comandant de grupă, pluton 15-17
II. Efectivul de ostaşi, sergenţi şi plutonieri
Comandant de grupă, şef de gardă, plutonier 13-14
Şef: de atelier, depozit, punct control; inspector inferior, 9-13
felcer, tehnician, chinolog, santinelă, alt efectiv

Anexa nr. 6
la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Condiţiile specifice de salarizare şi salariile de funcţie

pentru colaboratorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

1. Salariile de funcţie pentru colaboratorii Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat se stabilesc


conform tabelului din prezenta anexă.

2. Efectivul de trupă şi corpul de comandă ale Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat beneficiază,
suplimentar la sporurile, suplimentele şi indemnizaţiile prevăzute în prezenta hotărîre, de:

spor pentru efectuarea serviciului în condiţii deosebite;

3. Sporul pentru efectuarea serviciului în condiţii deosebite se stabileşte colaboratorilor efectivului


de trupă şi corpului de comandă angajaţi direct în activitatea de protecţie şi pază, în mărime de pînă
la 30 % din salariul de funcţie, iar pentru ceilalţi colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de
Stat - în mărime de pînă la 15 % din salariul de funcţie.

5. Ofiţerilor şi subofiţerilor din unitatea cu destinaţie specială, pentru activitate în condiţii extremale
şi de risc, li se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.

6. Efectivului din celelalte subdiviziuni, pentru activitate în condiţii nefavorabile şi legate de factorul
uman, li se stabileşte un spor în mărime de pînă la 25% din salariul de funcţie.

Tabel

Salariile de funcţie pentru colaboratorii

Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat

Funcţia Grila de salarii, lei


Şef secţie, comandant de batalion 1700 – 2450
Ofiţer superior de protecţie şi pază, comandant de companie, 1350 – 2000
inspector superior, specialist principal
Ofiţer de protecţie şi pază, inspector, comandant de pluton, 1100 – 1650
specialist
Colaborator de protecţie şi pază 1000 – 1500
Colaborator de pază 800 – 1200

Anexa nr. 7

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Salariile de funcţie pentru efectivul de curieri speciali

din Serviciul de Stat de Curieri Speciali

Funcţia Grila de salarii, lei


Şef Serviciu de Stat 2000 – 2750
Şef direcţie 1700 – 2450
Şef secţie 1500 – 2250
Inspector superior cu misiuni speciale 1200 – 1800
Inspector superior 1100 – 1650
Inspector 1000 – 1500

Anexa nr. 8

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Sporurile lunare

pentru gradele militare (speciale) ale militarilor, efectivului de trupă

şi corpului de comandă din organele apărării naţionale,

securităţii statului şi ordinii publice

Gradul militar (special) Sporurile lunare

General de corp, general-colonel, general-colonel de poliţie, general- 800


colonel al serviciului intern
General de divizie, general-locotenent, general-locotenent de poliţie, 700
general-locotenent al serviciului intern
General de brigadă, general-maior, general-maior de poliţie, general- 600
maior de justiţie, general-maior al serviciului intern

Colonel, colonel: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 500

Locotenent-colonel, locotenent-colonel: de poliţie, de justiţie, al 450


serviciului intern
Maior, maior: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 400
Căpitan, căpitan: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 350

Locotenent-major, locotenent-major: de poliţie, de justiţie, al 300


serviciului intern
Locotenent, locotenent: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 275

Sublocotenent, sublocotenent: de poliţie, de justiţie, al serviciului 250


intern
Plutonier adjutant, plutonier adjutant: de poliţie, de justiţie, al 225
serviciului intern
Plutonier-major, plutonier-major: de poliţie, de justiţie, al serviciului 200
intern
Plutonier, plutonier: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 175

Sergent-major, sergent-major: de poliţie, de justiţie, al serviciului 150


intern
Sergent, sergent: de poliţie, de justiţie, al serviciului intern 125
Sergent-inferior, sergent-inferior: de poliţie, de justiţie, al serviciului 100
intern

Anexa nr. 9

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Soldele de funcţie ale militarilor în termen,

elevilor şi cursanţilor instituţiilor de învăţămînt

mediu de specialitate şi superior

Categoria tarifară Solda de funcţie, lei

I 75
II 80
III 85
IV 90
V 95
VI 100

Note:

1. Militarii încadraţi în funcţii de ofiţeri beneficiază de o soldă de funcţie în mărimea dublă a celei
prevăzute pentru categoria tarifară VI.

2. Elevii instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate sînt raportaţi la categoria tarifară III, iar
studenţii (cursanţii) instituţiilor de învăţămînt superior - la categoria tarifară V.

3. Elevilor liceelor militare şi ai orchestrelor militare din unităţile militare li se plăteşte 50 % din
solda de funcţie a militarului în termen cu categoria tarifară I.

4. Elevilor şi cursanţilor instituţiilor de învăţămînt, numiţi prin ordin în funcţii de sergenţi


(plutonieri) interimari, în ordinea de bătaie pentru instrucţie, pentru perioada de exercitare a
acestor funcţii li se plătesc sporuri la solda de funcţie în următoarele mărimi:

celor care exercită funcţiile comandantului de grupă - 5 % din salariul de funcţie;

celor care exercită funcţiile locţiitorului comandantului de pluton - 15 % din salariul de funcţie;

celor care exercită funcţiile plutonierilor de companie - 25 % din salariul de funcţie.

5. Soldele de funcţie stipulate în anexa dată nu se aplică militarilor în termen încorporaţi în


contingentul militar de asigurare a regimului de încetare a focului şi a securităţii în zona de conflict.

Anexa nr. 10

la Hotărîrea Guvernului nr.650


din 12 iunie 2006

Mărimea recompenselor pentru sărituri cu paraşuta

(în % faţă de salariul minim pe ţară)

Categoria Numărul de sărituri cu paraşuta

1 2-10 11-25 26-50 51-100 101-500 501 şi


mai
multe
Militarii în termen 6 3 6 9 12 15 16
Militarii care satisfac serviciul 9 6 9 15 16 20 22
prin contract
Militarii care satisfac serviciul - - - 16 20 24 30
prin contract şi sînt posesori ai
titlului de instructori în serviciul
de paraşutare

Note:

1. În ziua efectuării săriturii se plătesc cel mult două sărituri cu paraşuta şi cel mult două
complicaţii.

2. Se consideră complicate săriturile cu armă şi echipament la aplicaţii, noaptea, în condiţii


meteorologice grele (ploaie, zăpadă), deasupra pădurii, în apă, munţi şi cu viteza avionului mai mare
de 300 km/oră.

3. Mărimea recompensei băneşti pentru o complicaţie constituie 10 % din salariul minim.

Anexa nr. 11

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Mărimea recompenselor pentru lucrări subacvatice

(în % faţă de salariul minim pe ţară)

Adîncimea Recompensa pentru ora de lucru


militarii în termen militarii angajaţi pe bază
de contract
Pînă la 5 metri 3 6
5 -10 metri 4,5 7
10-15 metri 5 7,5
15-20 metri 6 9
20-25 metri 6,5 10,5
25-30 metri 7,5 11
30-35 metri 9 12
35-40 metri 9,5 15
40-50 metri 12 16
50 metri şi mai mult 15 20
Notă: Pentru executarea lucrărilor de scafandru în condiţii grele, mărimea indemnizaţiilor stabilite
se majorează:

dacă cursul este de la 0,5 pînă la 1,5 m/sec - cu 20 % din salariul minim;

sub gheaţă – cu 25 % din salariul minim;

la lucrări de explozii, ridicarea muniţiilor de la fund, alte obiecte periculoase, sudarea şi tăierea
metalelor sub apă - cu 30 % din salariul minim;

în locuri înguste, tuneluri, cisterne, în interiorul construcţiilor, cu distanţa dintre piloni pînă la un
metru şi cursul apei cu viteza mai mare de 2 m/sec - cu 40 % din salariul minim.

Anexa nr. 12

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

SALARIILE SUPLIMENTARE

pentru efectivul încorporat în contingentul militar de asigurare

a regimului de încetare a focului şi a securităţii în zona de conflict

Categoriile de militari Categoria de salarizare


Funcţii deţinute de ofiţeri în cadrul forţelor armate 9 – 10
Funcţii deţinute de ofiţeri în aparatul de comandă 10 – 11
Soldaţi, sergenţi şi plutonieri angajaţi prin contract 6-7

Note:

1. Militarilor în termen li se stabilesc solde de funcţie în mărime de 125 lei.

2. Membrilor Comisiei unificate de control nu li se plătesc salarii suplimentare. Pe timpul exercitării


funcţiilor în zona de conflict lor li se plăteşte diurna, conform actelor normative în vigoare.

Anexa nr. 13

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Salariile de funcţie

Grila de salarii Pentru militari, efectivul de trupă și corpul de


pentru funcțiile comandă salarizați conform Rețelei tarifare unice
specifice apărării
naționale, securității
Categoria de Salariul de Salariul de funcție
statului și ordinii
salarizare funcție de la 1 octombrie
publice indicate în
de la 1 iulie 2009
anexa nr.7 la Legea
2009 (k=1,0) (k=1,25)
nr.355-XVI din
23 decembrie 2005
1000-1200 8 1. 1.
1000-1300 9 1. 1.
1000-1400 10 1. 1.
1000-1500 11 1. 1.
1100-1650 12 1. 1.
1200-1800 13 1. 1.
1300-1950 14 1. 1.
1350-2000 15 1. 1.
1400-2100 16 1. 1.
1500-2250 17 1. 1.
1600-2350 18 1. 1.
1700-2450 19 1. 1.
1850-2600 20 1. 1.
2000-2750 21 1. 1.
2250-3000 x x

Anexa nr. 14

la Hotărîrea Guvernului nr.650

din 12 iunie 2006

Alte drepturi băneşti

ale militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi

în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice

1. Militarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne şi sistemului penitenciar care îşi satisfac
serviciul prin contract, încorporaţi în contingentul militar de asigurare a regimului de încetare a
focului şi a securităţii în zona de conflict, li se va plăti pentru această perioadă diurna în mărime de
100 % din cea stabilită pe ţară.

2. Pentru perioada aflării în cantonamente, centre de instruire, pe cîmpuri de instruire, de exerciţii,


în timpul participării la manevre şi exerciţii în afara punctelor de dislocare permanentă a unităţilor
şi subunităţilor militare, militarilor angajaţi prin contract li se plăteşte diurna în mărime de 50 % din
cea stabilită pe ţară.

3. Militarilor în termen eliberaţi din serviciu (inclusiv pînă la expirarea termenului stabilit) li se
plăteşte o indemnizaţie unică de eliberare în mărime de trei solde de funcţie, iar dacă aceştia fac
parte din rîndurile copiilor orfani sau rămaşi fără tutela părinţilor – în mărime de cinci solde de
funcţie.

4. Militarilor angajaţi în serviciul militar pe bază de contract, imediat după încheierea serviciului în
termen şi numirea în funcţie, li se achită o indemnizaţie unică în mărime de două solde de funcţie.

5. Militarilor Forţelor Armate eliberaţi din serviciul militar prin contract în temeiul art. 35 alin. (3)
lit. a), b) – d) şi h) din Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 şi colaboratorilor atestaţi ai Serviciului de
Protecţie şi Pază de Stat li se acordă o indemnizaţie unică în mărimile şi modul prevăzute în art. 19
al legii indicate.

Colaboratorii Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei eliberaţi din serviciu
beneficiază de o indemnizaţie unică în mărimile şi modul stabilit de art.33 al Legii nr.1104-XV din 6
iunie 2002.
Persoanele din, efectivul de trupă şi corpul de comandă, care nu cad sub incidenţa alineatelor unu şi
doi din prezentul punct, la trecerea în rezervă sau retragere (persoanelor rechemate din rezervă li
se va achita diferenţa indemnizaţiei pe perioada rechemată) li se achită o indemnizaţie unică de
concediere, în următoarele mărimi:

a) douăsprezece salarii de bază, plus sporul pentru gradul special şi sporul pentru vechimea în
muncă:

celor trecuţi în rezervă sau retragere conform vîrstei;

celor trecuţi în rezervă sau retragere din motive de boală, pe baza deciziei comisiei medico-militare;

celor trecuţi în rezervă sau retragere din alte motive, care au vechimea în muncă necesară pentru
stabilirea pensiei conform Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de
comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544 – XII din 23 iulie 1993;

b) trei salarii de bază, plus sporul pentru gradul special şi sporul pentru vechimea în muncă –
persoanelor trecute în rezervă sau în retragere din alte motive, cu excepţia celor trecute în rezervă
sau retragere conform vîrstei sau din motive de boală, care nu au vechimea în muncă necesară
pentru stabilirea pensiei.

Indemnizaţia unică, stabilită efectivului de trupă şi corpului de comandă ale organelor afacerilor
interne, ale sistemului penitenciar, Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat şi Serviciului de Curieri
Speciali, nu se plăteşte în cazurile:

eliberării din serviciu pentru săvîrşirea unor fapte ce le discreditează statutul;

eliberării din serviciu pentru încălcarea disciplinei şi din cauza necorespunderii funcţiei;

condamnării de către instanţa de judecată;

rezilierii contractului din iniţiativă proprie şi fără motive întemeiate;

eliberării din serviciu în legătură cu tăinuirea faptelor ce contravin condiţiilor de angajare în


serviciul prin contract;

eliberării din serviciu în legătură cu dobîndirea cetăţeniei unui alt stat.

6. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îşi satisfac serviciul prin contract, în
caz de transferare la un alt loc permanent pentru satisfacerea serviciului, care necesită mutarea
dintr-o localitate în alta, li se plăteşte o indemnizaţie de transfer în mărimea unui salariu de bază
plus sporul pentru gradul special şi sporul pentru vechimea în muncă, iar pentru fiecare membru al
familiei - în mărime de 50 % din salariul de bază, şi li se restituie cheltuielile pentru transportarea
averii şi a lucrurilor personale.

61 Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă al Centrului pentru combaterea traficului


de persoane al Ministerului Afacerilor Interne, precum şi persoanelor detaşate în Centru li se
stabileşte o indemnizaţie lunară în mărime de 1000 lei.

62 Efectivului de trupă şi corpului de comandă ale Brigăzii de poliţie cu destinaţie specială "Fulger” a
MinisteruluiAfacerilor Interne li se stabileşte o îndemnizaţie lunară în mărime de 1000 lei, începînd
cu 1 august 2008.
7. Militarilor care îşi satisfac serviciul prin contract, efectivului de trupă şi corpului de comandă ale
organelor afacerilor interne şi ale sistemului penitenciar, care nu sînt asiguraţi cu spaţiu locativ
(inclusiv cămin) la locul satisfacerii serviciului, li se plăteşte o compensaţie pentru chirie în
cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinţei, dar care să nu
depăşească salariul de funcţie al chiriaşului.

8. Rezerviştilor chemaţi la cantonamente li se va plăti o indemnizaţie lunară în următoarele mărimi:

ofiţerilor superiori - 150 lei;

ofiţerilor inferiori - 125 lei;

subofiţerilor - 100 lei;

soldaţilor - 75 lei.

Militarilor în rezervă chemaţi la cantonamente şi cetăţenilor încorporaţi pentru pregătire militară


obligatorie li se păstrează locul de muncă şi salariul mediu conform funcţiei, dar nu mai mic decît
salariul minim pe ţară.

Persoanelor care pînă a fi chemate la cantonamente nu au fost angajate li se plăteşte pentru această
perioadă, din contul mijloacelor ministerelor respective prevăzute în bugetul de stat, o indemnizaţie,
reieşind din salariul minim pe ţară.

Cetăţenilor care trec pregătirea militară obligatorie li se va plăti solda de funcţie conform primei
categorii tarifare pentru militarii în termen.

9. Asupra militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care îşi satisfac serviciul prin
contract şi care îmbină activitatea de serviciu cu studiile în instituţiile de învăţămînt se extind
înlesnirile acordate angajaţilor civili care îmbină activitatea de muncă cu studiile în instituţiile de
învăţămînt.

10. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care studiază la secţiile cu frecvenţă
redusă, cursuri de perfecţionare şi pregătire iniţială la Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului
Afacerilor Interne, Institutul Militar „Alexandru cel Bun” al Ministerului Apărării şi Academia de
Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova li se plăteşte salariul mediu.

11. Salariile tarifare pe unitate de timp pentru militarii care îşi satisfac serviciul prin contract şi
corpul de comandă ai organelor afacerilor interne şi ai sistemului penitenciar, încadraţi în
activitatea didactică (cu excepţia corpului de profesori şi pedagogi), se stabilesc în mărimile
prevăzute de actele normative pentru personalul civil respectiv.

12. Absolvenţilor instituţiilor militare (speciale) de învăţămînt li se acordă o indemnizaţie bănească


unică în următoarele mărimi:

un salariu de funcţie al comandantului de pluton - celor care au absolvit cu media de la 9,1 pînă la
10;

80 % din salariul de funcţie al comandatului de pluton - celor care au absolvit cu media de la 7,6
pînă la 9;

60 % din salariul de funcţie al comandatului de pluton - celor care au absolvit cu media de la 5,1
pînă la 7,5.
13. Militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă care au părăsit nemotivat unitatea,
persoanelor care nu s-au prezentat la serviciu neavînd motive întemeiate, precum şi celor aflaţi în
stare de arest nu li se plătesc drepturile salariale pentru această perioadă.