Sunteți pe pagina 1din 9

Grup Şcolar Cobadin

CATEDRA DE CULTURA TEHNICA


PROFESOR : Ing. Melinte Nicoleta
Modulul: SISTEME SI TEHNOLOGII DE FABRICATIE
CLASA : a-XIII-a M Ruta progresiva

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE

Unitatea de invatare 1. : MEDIUL INDUSTRIAL


Nr. de ore alocate : 7 ore
Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1.Tipuri de produse, - Profesorul defineste mediui industrial expunnerea , evaluare
- Discutie privind caracteristicile mediului industriala explicatia, scrisă , orală
- Clasifica produsele conversaţia ,
15.1. Alege sistemul şi - Elevul identifica caracteristicile diferitelor tipuri de problematizarea
tehnologia de fabricaţie produse – activitatea A1 Metoda
2.Moduri şi tipuri de - Defineste modul de productie ciorchinelui
producţie, - Elevul caracterizeaza modurile de producţie– 2. forme de
O.1.Să descrie mediul activitatea A2 organizare: - alternative:
industrial; - Defineste tipul de productie frontală ,pe observarea
- Elevul diferenţia tipurile de producţie- . – activitatea grupe de elevi sistematică
A3 şi individuală
3.Tipuri de fabricaţie. - Defineste tipul de fabricatie - Fise de lucru
- Elevul identifica caracteristicile specifice diverselor 7 ore alocate,
tipuri de fabricaţi- – activitatea A4. din care 3 T si
4LT
(activitatile A1-
A4)
Unitatea de invatare 2. : METODE DE INTEGRARE SISTEMICĂ A ÎNTREPRINDERII

Nr. de ore alocate : 6 ore


Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Sisteme de fabricaţie - Defineste/ compara sistemul traditional cu sistemul expunnerea , -observare
inteligente 15.1. Alege sistemul şi integrat de fabricatie; explicatia, sistematica
tehnologia de fabricaţie -Elevul identifica aspectele integrării sistemice în conversaţia , -investigatia
diverse faze ale producţiei – activitatea A5. problematizarea
- Defineste sistemul flexibil de fabricatie; Metoda “stiu/
2. Sisteme de fabricaţie O.2. Să explice modul de -Elevul identifica elemente componente ale unui sistem vreau sa stiu...”
holonice utilizare a sistemelor de flexibil de fabricaţie– activitatea A6. 2. forme de
fabricaţie în industriile - Defineste sistemule inteligente de fabricatie organizare:
producătoare -Elevul identifica caracteristicile sistemelor inteligente frontală ,pe
de fabricaţie– activitatea A7. grupe de elevi Fisa de
3. Sisteme de fabricaţie -Elevul caracteriza tipurile de sisteme inteligente de şi individuală evaluare
bionice. fabricaţie– activitatea A8. - Fise de lucru
-Elevul caracteriza sistemele de fabricaţie holonice– 6 ore alocate,
activitatea A9. din care 3 T si
-Elevul caracteriza sistemele de fabricaţie bionice– 3LT
activitatea A10. (activitatile A5-
A10)
Unitatea de invatare 3. : CRITERII DE EVALUARE A UTILIZĂRII SISTEMELOR DE FABRICAŢIE

Nr. de ore alocate : 6 ore


Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Criteriul economic - Defineste criteriul economic; -frontal sau pe -observare
15.1. Alege sistemul şi - Expune Metoda perioadei de amortizare grupe sistematica
tehnologia de fabricaţie -Elevul înţelege importanţa criteriului economic în expunnerea , -investigatia
evaluarea sistemelor de fabricaţie – activitatea A11. explicatia,
2. Criteriul de calitate - Defineste criteriul calitativ; conversaţia ,
O.3. Să evalueze -Elevul identifica elemente componente ale unui sistem problematizarea
sistemele şi tehnologiile flexibil de fabricaţie– activitatea A12. analiza
de fabricaţie pe baza - Prezinta metode de reducere a costurilor - Fise de lucru
3. Criteriul de criteriilor economice, de -Elevul identifica caracteristicile sistemelor inteligente 6 ore alocate,
calitate şi de
competitivitate. de fabricaţie– activitatea A13. din care 3 T si Fisa de
competitivitate;
3LT evaluare
(activitatile
A11-A13)
Unitatea de invatare 4. : COMPONENTE ALE SISTEMELOR DE FABRICAŢIE
Nr. de ore alocate : 10 ore
Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Concurenţa -frontal sau pe -observare
15.2. Analizează sisteme şi - Caracterizarea organizarII productiei în flux grupe sistematica
tehnologii de fabricaţie. -Discutii privind cele trei aspecte ale productiei in cadrul expunnerea , -investigatia
sistemelor de fabricatie explicatia,
-Elevul va analiza modul de organizare a producţiei din conversaţia ,
2. Sincronizarea cadrul sistemelor de fabricaţie– activitatea A14 problematizarea
O.4. Să identifice studiu de caz
componentele sistemelor - Fise de lucru -Fisa de
de fabricaţie: concurenţa, 10 ore alocate, evaluare
sincronizarea partajarea din care 5 T si
resurselor;
3. Partajarea resurselor 5LT
(activitatile
A14)

4.Interacţiuni între
componente.
Unitatea de invatare 5. : CRITERII DE ANALIZĂ A SISTEMELOR DE FABRICAŢIE
Nr. de ore alocate : 10 ore
Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Ergonomic . -frontal sau pe -observare
- Defineste ergonomia, ca stiinta grupe sistematica
15.2. Analizează sisteme şi - Face analiza sistemelor de fabricaţie în funcţie de expunnerea , -investigatia
2. Evaluarea riscului tehnologii de fabricaţie. condiţiile de muncă şi de mediu– activitatea A18 explicatia,
- Defineste riscul profesional conversaţia ,
- Intocmeste o lista cu bolile profesionale si cauzel care problematizarea
le favorizeaza
3. Rezultatele activităţii O.7. Să identifice joc de rol,
- Face analiza sistemele de fabricaţie în funcţie de
atribuţiile locului de criteriile de analiză a studiu de caz -Fisa de
sistemelor de fabricaţie; rezultatele muncii– activitatea A19
muncă - Da exemple de tipuri de echipamente - Fise de lucru evaluare
- Da exemple de diferite tipuri de tehnologii 10 ore alocate,
- Caracterizeaza flexibilitatea sistemelor tehnologice din care 5 T si
4. Tipuri de echipamente - Face analiza sistemele de fabricaţie în funcţie de 5LT
O.8. Să justifice
alegerea criteriilor de atribuţiile locurilor de muncă şi de tipurile de (activitatile
analiză a sistemelor de echipamente– activitatea A20. A18- A20 )
fabricaţie;
5. Tehnologii de
fabricaţie.
Unitatea de invatare 6. : ANALIZA SISTEMELOR DE FABRICAŢIE

NR. de ore alocate : 6 ore


Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Fenomene stocastice ce - Defineste fenomenele stocastice -frontal sau pe -observare
au loc (defectarea şi grupe sistematica
repararea maşinilor, 15.2. Analizează sisteme şi - Argumentarea importanţei implementării unei strategii expunnerea , -investigatia
variaţia timpilor de tehnologii de fabricaţie. de mentenanţă în cadrul sistemelor de producţie- explicatia,
prelucrare); activitatea A15. conversaţia ,
O.5. Să identifice -Identificarea etapelor activităţii de întreţinere şi reparare problematizarea
fenomenele ce au loc a echipamentelor sistemelor de fabricaţie- activitatea analiza
2. Tehnici de simulare a într-un proces de A16 Fise de lucru -Fisa de
funcţionării sistemului; fabricaţie; - Prezentarea tehnicilor de simulare 6 ore alocate, evaluare
- Prezentarea metodelor analitice de descriere a din care 3 T si
O.6. Să aplice metodele
fenomenelor 3LT
de analiză a sistemelor
3. Metode analitice de de fabricaţie -Identifica algoritmul de modelare a sistemelor de (activitatile
descriere a fenomenelor fabricaţie folosind reţele Petri -activitatea A16 A15- A17)
Unitatea de invatare 7. : PROCESE ÎN SISTEMELE DE FABRICAŢIE

NR. de ore alocate : 6 ore


Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Prelucrarea -Identifica legătura dintre tipul de sistem de fabricaţie şi -frontal sau pe -observare
modul de procesare a produselor grupe sistematica
15.3. Stabileşte legătura -Analizeaza aspectele mecanice si constructive ale expunnerea , -investigatia
2. Controlul între sistemele de transferului in sistemele automate de fabricaţei explicatia,
fabricaţie şi aspectele conversaţia ,
- Precizeaza rolul magaziilor de stocare în cadrul
planificării şi controlului. problematizarea
3. Stocarea sistemelor de fabricaţie
analiza
- Exemplu de calcul al stocurilor.
- Precizeaza rolul controlului proceselor în cadrul Fise de lucru -Fisa de
sistemelor de fabricaţie 6 ore alocate, evaluare
4. Manipularea O.9. Să identifice din care 3 T si
- Evidentiaza rolul funcţiilor de comandă în cadrul
procesele sistemelor de sistemelor de fabricaţie 3LT
fabricaţie; - Evidentiaza rolul funcţiilor de conducere ale (activitatile
5. Transportul
calculatorului central în cadrul sistemelor de fabricaţie A21- A26)
6. Comanda

7. Conducerea.

Unitatea de invatare 8. : ASPECTE ALE PLANIFICĂRII ŞI CONTROLULUI

Nr. de ore alocate : 6 ore


Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
1. Planificarea producţiei 15.3. Stabileşte legătura - Argumenteaza necesitatea planificării producţie în -frontal sau pe -observare
între sistemele de sistemele flexibile de fabricaţie grupe sistematica
fabricaţie şi aspectele - Prezinta schematic, folosind metoda ciorchinelui expunnerea , -investigatia
2. Controlul producţiei planificării şi controlului. componentele controlului productiei explicatia, - Fisa de
- Defineste calitatea conversaţia , evaluare
- Prezinta metode de control a calitatii problematizarea
3. Controlul calităţii O.10. Să explice - Precizeaza principiile sănătatii şi securitatii muncii analiza
influenţa aspectelor - Evidentiaza activitatile desfasurate cu ajutorul 6 ore alocate,
planificării şi contolului calculatorului din care 3 T si
4. Sănătatea şi securitatea asupra sistemelor de 3LT
fabricaţie;
muncii (activitatile
A27)

5. Tehnologia informaţiei
în realizarea sistemelor de
fabricaţie

Unitatea de invatare 9. : RECAPITULARE


NR. de ore alocate : 2 ore
Continuturi Competente specifice Activatati de invatare Resurse Evaluare
(detalieri)
Unităţi de invăţare 1,2 Conversatie euristica -frontal sau Fise evaluare,
3,4,5,6,7,8 (Recapitulare Observatie dirijata pe grupe Portofoliu
finală) Problematizare individual
Exercitiul 2 ora
Realizare de referate

S-ar putea să vă placă și