Sunteți pe pagina 1din 10

Semestrul I

Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Unitatea 1. „Sună clopoțeii toamnei, școala-i un buchet de flori…”-31 ore
1.1. Identificarea semnificaţiei 1.Comunicare orală. Impresii din vacanţă. Prezentarea 1
unui mesaj oral în situaţii variate manualului.
de comunicare.
3.1. Utilizarea adecvată a tehnicilor 2. Calităţile citirii: corectă, conștientă, cursivă, 1 M.p. 7-8 R/C 3
de lectură corectă, conștientă și expresivă (dezvoltarea lor).
fluidă. Textul suport „ Învăţătura” de Nicolae Tăutu
3.7. Utilizarea vocabularului din 3. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Categorii 1 M.p. 8
textul literar/nonliterar (cuvinte, semantice ale limbajului textual: sinonime și antonime
expresii) în exprimarea orală și Exerciţii aplicative
scrisă.
3.2. Distingerea informaţiilor 4. Textul literar.Semnificaţia componentelor textului: 1 M.p.9-10 R/C 1
esenţiale și de detaliu dintr-un text titlul, autorul, conţinutul.
citit. Textul suport ,,Sorin, cartea şi calculatorul”

3.1. Utilizarea vocabularului din 5. Categorii semantice ale limbajului textual: 1 M.p.10 R/C 5
textul literar/nonliterar (cuvinte, sinonime, antonime. Textul suport ,,Sorin, cartea şi
expresii) în exprimarea orală și scrisă. calculatorul”
2.5. Prezentarea succintă a unor 6. Ordonarea ideilor dintr-un text ascultat, citit 1 M.p.11 R/C 6
informaţii culese după preferinţă din independent, cules din literatura pentru copii.
textele citite sau audiate. Ordonarea ideilor în reproducerea de informaţii.
Exerciţii aplicative
7.Evaluare inițială la început de an școlar 1 EI
6.4. Prezentarea orală, pe baza unor 8. TAINELE CĂRTII. Cartea.Agenda de lectură a 1 Lecturi
repere, a unor cărţi citite independent. cărţilor citite. literare
3.7. Utilizarea vocabularului din 9. Categorii semantice ale limbajului textual: omonime 1 M.p.12
textul literar/nonliterar (cuvinte, și paronime. Familii de cuvinte.
expresii) în exprimarea orală și scrisă. Textul suport „Cartea” de Maria Petra.
6.1. Identificarea componentelor 10. Componentele cărţii: coperta (titlul și autorul 1 M.p.13
obligatorii ale cărţii în scopul cărţii), filele cu text, imaginile. Actualizare.Modul în EFE( P
înţelegerii rolului lor. care comunicăm. 15,34)
Evaluare formativă
3.3. Recunoașterea modului de 11. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, descriere. 1 M.p.14-15
expunere utilizat într-un text literar și Textul suport „ Nenea directorul” după George
a speciilor literare în baza celor mai
simple trăsături de structură specifice. Şovu.
3.7. Utilizarea vocabularului din 12. Cuvintele noi din text. Categorii semantice ale 1 M.p.15-16
textul literar/nonliterar (cuvinte, limbajului textual: sinonime, antonime.
expresii) în exprimarea orală și scrisă. Textul suport „Nenea directorul” după George
Şovu.
4.2. Folosirea în contexte 13. Scrierea cuvintelor cu cratimă la, l-a. Exerciţii 1 M.p.16
cunoscute a regulilor de ortografie și aplicative.
de punctuaţie învăţate.
6.1. Identificarea componentelor 14. TAINELE CĂRTII. Cartea în viaţa noastră. 1 Prezentare
obligatorii ale cărţii în scopul de carte
înţelegerii rolului lor.
1.1. Identificarea semnificaţiei unui 15. Omul și comunicarea. Modul în care 1 M.p.17
mesaj oral în situaţii variate de comunicăm.
comunicare.
2.3. Utilizarea eficientă a 16. Comunicarea dialogată. Organizarea dialogului 1 M.p. 18-
dialogului în situaţii variate de oral. Vorbitorul, mesajul, ascultătorul. 19
comunicare.
2.4. Aplicarea normelor elementare 17. Dialogul. Linia de dialog. 1 M.p.19 EFE(P 16,
de etichetă verbala și de Replici complete, replici eliptice (da/nu).Eticheta 17)
comportament nonverbal asociat. comunicării în dialog. Îmbinarea adecvată a replicilor
în situaţii diverse.Evaluare formativă.
3.1. Utilizarea adecvată a tehnicilor 18. Tehnica citirii (cu voce şi în gând). Cuvintele noi 1 M.p.20-21
de lectură corectă, conștientă și fluidă. din text. Textul suport „Luchi în prima zi de şcoală”
după Otilia Cazimir.
3.7. Utilizarea vocabularului din 19. Categorii semantice ale limbajului textual: 1 M.p.21-22
textul literar/nonliterar (cuvinte, sinonime, antonime. Ideea principală, ideile secundare
expresii) în exprimarea orală și scrisă. Textul suport „Luchi în prima zi de şcoală” după
Otilia Cazimir.
2.7. Exprimarea opiniei/opiniilor în 20. Comunicarea nonverbală. Semne convenţionale în 1 M.p.23
anumite situaţii de comunicare cu comunicarea cotidiană, inclusiv semne rutiere.
ajutorul informaţiilor cumulate. Îmbinarea comunicării verbale cu elemente din
comunicarea nonverbală. Mijloace de transmitere a
informaţiei (televizor, radio, telefon, Internet).
2.6. Crearea unor povestiri orale 21. Evaluare sumativă orală 1 ESO(C1,2
după un șir de imagini și întrebări. Comunicare orală
3.4. Desprinderea unor trăsături 22.Personajele literare pozitive și negative. Calităţile 1 M.p.25-27
fizice și morale ale personajelor unui (însușirile, trăsăturile) personajului literar. Povestirea
text literar citit. selectivă a fragmentului indicat sau a unei ilustraţii la
3.6. Povestirea unui text literar citit text. Textul: Fructul cel mai valoros.
după un plan simplu de idei.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 23. Tehnica scrisului (intensificare și automatizare). 1 M.p.27 EFE(P15,34)
propoziţiilor și textelor mici cu litere Lizibilitate, înclinaţie uniformă, acurateţe, poziţia
de mână și de tipar, cu respectarea corpului și a caietului, igiena scrisului.Organizarea
spaţiului, înclinaţiei și a aspectului estetică a scrisului pe caiete, în pagină. Lucrări
îngrijit. scrise – copieri, dictări, autodictări.
Evaluare formativă
6.3. Folosirea unor tehnici/strategii 24. TAINELE CĂRTII. Biblioteca 1 M.p.29-30
de lucru cu textul/cartea. școlară/comunitară.
4.4. Exprimarea disponibilităţii 25. Atelier de creaţie. Compunerea. Părţi componente: 1 M.p.28
pentru transmiterea în scris a unor introducerea, cuprins, încheiere.
idei.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 26. Atelier de scriere: Organizarea estetică a scrisului 1 M.p.28
propoziţiilor și textelor mici cu litere pe caiete, în pagină. Redactarea compunerii ,,Prima zi
de mână și de tipar, cu respectarea de şcoală”
spaţiului, înclinaţiei și a aspectului
27. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
îngrijit.
3.2. Distingerea informaţiilor 28. Proiect de grup ,, Cartea prietena mea’’ 1 M.p.30
esenţiale și de detaliu dintr-un text
citit.
4.2. Folosirea în contexte 29.Transcrieri/copieri de texte nonliterare.Exerciții de
cunoscute a regulilor de ortografie și consolidare și generalizare
de punctuaţie învăţate.
30.Evaluare sumativă.Comunicare dialogată 1 ES(C 2.3)

2.1. Articularea mesajelor, cu 31. Adaptarea dialogului la situaţia de comunicare, la 1 Fișe cu


respectarea normelor de pronunţie și parteneri.Activități diferențiate de postevaluare , de sarcini
intonaţie în diferite situaţii de ameliorare-recuperare diferențiat
comunicare. e
Unitatea 2. „Și iar cad frunze colorate, din cartea toamnei aurii…”-28 ore
3.2. Distingerea informaţiilor 1.Semnificaţia componentelor textului: titlul, autorul, 1 M. p.32 EI
esenţiale și de detaliu dintr-un text conţinutul. Textul: Toamna în Moldova, de Petru
citit. Cărare.
3.3. Recunoașterea modului de 2. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. • 1 M.p.32-33
expunere utilizat într-un text literar și Cuvinte care denumesc obiecte, cuvinte care arată
a speciilor literare în baza celor mai însușiri, cuvinte care exprimă acţiuni. Semnificaţia lor
simple trăsături de structură specifice. în vorbire.Textul: Toamna în Moldova, de Petru
Cărare .
3.6. Povestirea unui text literar citit 3.Povestirea selectivă a fragmentului indicat sau a unei 1 M.p.34-35
după un plan simplu de idei. ilustraţii la text.Cuvintele noi din text. Textul:
Sărbătoarea frunzelor, după Călin Gruia.
2.7. Exprimarea opiniei/opiniilor în 4. Caracterizări simple de persoane/personaje literare 1 M.p.35
anumite situaţii de comunicare cu după faptele descrise, organizate pe baza unor
ajutorul informaţiilor cumulate. repere.Textul: Sărbătoarea frunzelor, după Călin
Gruia.
4.2. Folosirea în contexte 5.Scrierea cuvintelor cu cratimă ia, i-a, ea. Exerciţii 1 M.p.34-36
cunoscute a regulilor de ortografie și aplicative.
de punctuaţie în
1.4. Distingerea după auz a 6. Propoziţia ca mod de exprimare a unui gând scris 1 M.p.37 EFE(P15,34)
unităţilor lexicale și a corectitudinii sau spus.Propoziţiile după scopul comunicării:
logice a enunţurilor. enunţiativă, interogativă, exclamativă. Semnele de
punctuaţie respective: Punctul, semnul interogativ și
exclamativ.Intonarea corectă a propoziţieiPropoziţia ca
mod de exprimare a unui gând scris sau spus.
Evaluare formativă
3.3. Recunoașterea modului de 7. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Specii 1 M.p.38-39
expunere utilizat într-un text literar și literare. Poezia. Textul: Ce te legeni, de Mihai
a speciilor literare în baza celor mai Eminescu.
simple trăsături de structură specifice.
3.8. Identificarea mijloacelor 8. Mijloace artistice .Textul: Ce te legeni, de Mihai 1 M.p.39-40
artistice în textul citit. Eminescu.
6.2. Distingerea tipurilor de cărţi 9. TAINELE CĂRTII.Preferințe de cărți și impresii 1
după indicii propuși. despre carte:Cărţi cu imagini
3.3. Recunoașterea modului de 10. Ideea principală, ideile secundare 1 M.p.41-42
expunere utilizat într-un text literar și (ghidat).Reproducerea orală a textelor citite
a speciilor literare în baza celor mai (succesiunea pe baza unor repere logice sau a unui
simple trăsături de structură specifice. plan de idei dat).Textul: S-au aurit a toamnă
pădurile, după Gheorghe
3.4. Desprinderea unor trăsături 11. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, descriere. 1 p.42
fizice și morale ale personajelor unui Textul: S-au aurit a toamnă pădurile, după
text literar citit. Gheorghe Tomozei.
3.5. Exprimarea gândurilor, 12.Atitudinea faţă de comportamentul personajelor 1 M.p.43
emoţiilor și a sentimentelor faţă de descrise. Exerciţii aplicative. P6
mesajul unui text citit sau a unor
secvenţe textuale
5.1. Utilizarea eficientă a lexicului 13. Cuvântul – grup de sunete cu un înţeles.Sinonime. 1 M.p.44
învăţat în diferite situaţii de Antonime.
comunicare orală și scrisă.
5.1. Utilizarea eficientă a lexicului 14. Cuvântul. Sinonime. Antonime. Exerciţii 1 M.p.45
învăţat în diferite situaţii de aplicative
comunicare orală și scrisă.
5.1. Utilizarea eficientă a lexicului 15.Sensul propriu şi sensul figurat al cuvintelor. 1 M.p.44-45
învăţat în diferite situaţii de Exerciţii aplicative
comunicare orală și scrisă.
3.6. Povestirea unui text literar citit 16. Semnificaţia componentelor textului: titlul, autorul, 1 M.p.46-47
după un plan simplu de idei. conţinutul.Structura conţinutului: introducerea,
cuprinsul, încheierea.
Textul: Culesul porumbului, după Ion Agârbiceanu.
3.3. Recunoașterea modului de 17. Propoziţii lacunare. Calităţile (însușirile, 1 M.p.48
expunere utilizat într-un text literar și trăsăturile) personajului literar. Textul: Culesul
a speciilor literare în baza celor mai porumbului, după Ion Agârbiceanu.
simple trăsături de structură specifice.
5.2. Aplicarea regulilor învăţate de 18. Vocalele, rolul lor în formarea silabei.Consoanele, 1 M.p.49
despărţire a cuvintelor în silabe și la citirea lor sprijinită de vocale
capăt de rând.
5.2. Aplicarea regulilor învăţate de 19.Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe. Despărţirea 1 M.p.50 EFE(P
despărţire a cuvintelor în silabe și la cuvintelor la capăt de rând. 6,16,28)
capăt de rând. Evaluare formativă.
6.2. Distingerea tipurilor de cărţi 20. TAINELE CĂRTII. Cărţi cu poezii, proverbe, M.p.52-53
după indicii propuși. ghicitori și frământări de limbă.
4.4. Exprimarea disponibilităţii 21. Compunerea. Tipuri de compuneri. 1 M.p.51
pentru transmiterea în scris a unor Părţi componente: introducerea, cuprins,
idei. încheiere.Atelier de creaţie.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 22. Organizarea estetică a scrisului pe caiete, în 1 M.p.51
propoziţiilor și textelor mici cu litere pagină.
de mână și de tipar, cu respectarea Redactarea compunerii ,,Toamna-zâna belşugului şi
spaţiului, înclinaţiei și a aspectului regina culorilor.”
îngrijit.
4.4. Exprimarea disponibilităţii 23. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
pentru transmiterea în scris a unor
idei.
3.1. Utilizarea adecvată a tehnicilor 24. Tehnica citirii (cu voce și în gând).Calităţile citirii: 1 M.p.54
de lectură corectă, conștientă și fluidă. corectă, conștientă, cursivă, expresivă (dezvoltarea
lor).Atelier de lectură, creație și discuție. ,,De ce
pleacă păsările’’, Emilia Căldăraru
4.2. Folosirea în contexte 25. Lucrări scrise – copieri, dictări, 1
cunoscute a regulilor de ortografie și autodictări.Exerciții de consolidare şi generalizare
de punctuaţie învăţate.
26. Evaluare sumativă.Cuvântul și propoziția – 1 ES(C1.4)
elemente de bază ale comunicării verbale
4.2. Folosirea în contexte 27. Activități diferențiate de postevaluare, de 1
cunoscute a regulilor de ortografie și recuperare, ameliorare, dezvoltare
de punctuaţie învăţate.
6.2. Distingerea tipurilor de cărţi 28. TAINELE CARTII. Cărţi din literatura 1
după indicii propuși. artistică naţională.
Unitatea 3. „Străbunii noștri ne lăsară trecutul sfânt și o frumoasă țară” -28 ore
3.3. Recunoașterea modului de 1. Versificaţia. Poezia cu tematică diversă. Textul: 1 M.p.55 EI
expunere utilizat într-un text literar și Către pasăre, de Ion Vatamanu. Lectură şi
a speciilor literare în baza celor mai observare.
simple trăsături de structură specifice.
2.1. Articularea mesajelor, cu 2.Mijloacele expresive ale comunicării orale: tonul și 1 M.p.55-56
respectarea normelor de pronunţie și tempoul; intonaţia și timbrul vocii (comunicarea
intonaţie în diferite situaţii de paraverbală).Textul: Către pasăre, de Ion
comunicare. Vatamanu. Exerciţii aplicative.
3.2. Distingerea informaţiilor 3.Textul literar. Semnificaţia componentelor textului: 1 M.p.57-58
esenţiale și de detaliu dintr-un text titlul, autorul, conţinutul. Ordonarea ideilor dintr-un
citit. text ascultat, citit independent, cules din literatura
2.5. Prezentarea succintă a unor pentru copii. Ordonarea ideilor în reproducerea de
informaţii culese după preferinţă din informaţii
textele citite sau audiate. Textul: Din viaţa dacilor, după Alexandru V.
3.4. Desprinderea unor trăsături 4. Calităţile (însușirile, trăsăturile) personajului literar. 1 M.p.58-59
fizice și morale ale personajelor unui Textul: Din viaţa dacilor, după Alexandru Vlăhuţă.
text literar citit.
5.5. Identificarea părţilor principale 5.Cuvântul-parte de vorbire. Cuvinte care denumesc 1 M.p.60
ale propoziţiei și a celor secundare obiecte, cuvinte care arată însușiri, cuvinte care
1.2. Explicarea sensului cuvintelor exprimă acţiuni. Semnificaţia lor în vorbire.Exerciţii
în diferite contexte de comunicare. aplicative
6. Cuvântul-parte de vorbire. Exerciţii 1 M.p.61 EFE(P6,16)
aplicative.Evaluare formativă
3.7. Utilizarea vocabularului din 7. Categorii semantice ale limbajului textual: 1 M.p.62-63
textul literar/nonliterar (cuvinte, sinonime, antonime. Textul: Muma lui Ştefan cel
expresii) în exprimarea orală și scrisă. Mare, de Dimitrie Bolintineanu.
3.4. Desprinderea unor trăsături 8.Calităţile (însușirile, trăsăturile) personajului literar. 1 M.p.63-64
fizice și morale ale personajelor unui Atitudinea faţă de comportamentul personajelor
text literar citit. descrise.Textul:Muma lui Ştefan cel Mare, de
Dimitrie Bolintineanu.
6.2. Distingerea tipurilor de cărţi 9. TAINELE CARTII. Cărţi din literatura artistică 1 Agenda de
după indicii propuși. universală pentru copii. lectură.
6.3. Folosirea unor tehnici/strategii
de lucru cu textul/cartea.
5.5. Identificarea părţilor principale 10. Substantivul. Exerciţii aplicative. Evaluare 1 M.p.65 EFE(P6.16.2
ale propoziţiei și a celor secundare formativă 8,54)
5.1. Utilizarea eficientă a lexicului 11. Versificaţia.Câmp lexical.Textul: Am trei flori, 1 M.p.66
învăţat în diferite situaţii de de Vasile Romanciuc
comunicare orală și scrisă.
2.5. Prezentarea succintă a unor 12.Relatarea unor evenimente, informaţii din mass- 1 M.p.66-67
informaţii culese după preferinţă din media.Textul: Am trei flori, de Vasile Romanciuc
textele citite sau audiate.
5.4. Utilizarea formelor flexionare 13. Substantivele comune. Exerciții aplicative. 1 M.p.68
ale părţilor de vorbire în contexte de
14. Substantivele proprii. Majuscula la substantivele 1 M.p.69
comunicare cunoscute.
proprii.Exerciții de antrenare a competenței de scriere.
15. Substantive comune și proprii. Exerciții 1 M.p.70 EFE(P6.16.2
aplicative.Evaluare formativă 8)
6.5. Alegerea motivată în lectura 16. TAINELE CARTII. Presa periodică pentru copii. 1 Agenda de
cărţilor și a presei periodice pentru lectură.
copii.
3.2. Distingerea informaţiilor 17.Textul nonliterar informativ.Textul: ,,Chişinău, 1 M.p.71-72
esenţiale și de detaliu dintr-un text capitala ţării mele” Lectură şi observare.
citit.
2.1. Descrierea obiectelor, a 18.Relatarea unor evenimente, informaţii din mass- 1 M.p.72-73
personajelor pe baza faptelor sesizate media.Textul-suport: ,,Chişinău, capitala ţării mele”
în context sau a reperelor propuse.
5.4. Utilizarea formelor flexionare 19.Numărul substantivelor. Tehnica scrisului 1 M.p.74 EFE(P6,16,1
ale părţilor de vorbire în contexte de (intensificare şi automatizare). Evaluare formativă 5,54)
comunicare cunoscute.
4.2. Folosirea în contexte 20.Scrierea corectă a cuvintelor ce conţin grupuri de 1 M.p.75
cunoscute a regulilor de ortografie și litere (ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi), a cuvintelor ce
de punctuaţie învăţate. se scriu cu m înainte de b, p, a cuvintelor cu î, â, x
5.3. Aplicarea normelor fonetice şi (actualizare).• Analiza sonoră a cuvintelor care nu
gramaticale în contexte cunoscute. conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe,
ghi.
4.3. Producerea textelor literare/ 21. Atelier de creaţie. Compunere ,,Satul meu” 1 M.p.76
funcţionale, cu sau fără repere.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 22. Lizibilitate, înclinaţie uniformă, acurateţe, poziţia 1 M.p.76
propoziţiilor și textelor mici cu litere corpului și a caietului, igiena scrisului. Organizarea
de mână și de tipar, cu respectarea estetică a scrisului pe caiete, în pagină.
spaţiului, înclinaţiei și a aspectului Redactarea compunerii ,,Satul meu”
îngrijit.
4.4. Exprimarea disponibilităţii 23. Exerciții de postscriere a compunerii. 1
pentru transmiterea în scris a unor
idei.
3.7. Utilizarea vocabularului din 24. TAINELE CARTII. Agenda de lectură a cărţilor 1
textul literar/nonliterar (cuvinte, citite. Titlul cărţii, autorul, personajele, cuvinte
expresii) în exprimarea orală și scrisă. neînţelese, expresii artistice. Atelier de lectură
6.5. Alegerea motivată în lectura 25. Consolidare şi generalizare. 1 M.p.77
cărţilor și a presei periodice pentru ,,Ștefan cel Mare și Vrâncioaica’’, de Al. Vlahuța
copii.
4.2. Folosirea în contexte 27. Exerciții de scriere corectă a substantivelor. 1 M.p.78
cunoscute a regulilor de ortografie și Consolidare şi generalizare.
de punctuaţie învăţate.
27.Evaluare sumativă. Substantivul.Tipurile de 1 ES(C5.2,
substantive. Scrierea corectă a substantivelor 5.4)
4.2. Folosirea în contexte 28. Activități diferențiate de postevaluare , de 1
cunoscute a regulilor de ortografie și recuperare, ameliorare și dezvoltare.
de punctuaţie învăţate.
Unitatea 4. „Cad din cer mărgătitare peste plaiul meu iubit”- 26 ore
3.7. Utilizarea vocabularului din 1. Modurile de expunere: naraţiune, dialog, descriere. 1 M.p.79-80 EI
textul literar/nonliterar (cuvinte, Structura conţinutului. Textul: Decembrie, după
expresii) în exprimarea orală și scrisă. George Coşbuc.
2.2. Descrierea obiectelor, a 2. Descriere de natură.Ordonarea ideilor în 1 M.p.79-80
personajelor pe baza faptelor sesizate reproducerea de informaţii.Textul: Decembrie,
în context sau a reperelor propuse. după George Coşbuc.
4.2. Folosirea în contexte 3.Virgula la enumerare.Exerciţii aplicative. 1. M.p.81
cunoscute a regulilor de ortografie și
de punctuaţie învăţate.
5.5. Identificarea părţilor principale 4. Adjectivul. Exerciţii aplicative. 1 M.p.82
ale propoziţiei și a celor secundare
3.3. Recunoașterea modului de 5. Acordul adjectivului cu substantivul (poziţia faţă de 1 M.p.83-84
expunere utilizat într-un text literar și substantiv).
a speciilor literare în baza celor mai
simple trăsături de structură specifice.
2.2. Descrierea obiectelor, a 6. Acordul adjectivului cu substantivul (poziţia faţă de 1 M.p.84-85
personajelor pe baza faptelor sesizate substantiv). Exerciţii aplicative
în context sau a reperelor propuse.
5.1. Utilizarea eficientă a lexicului 7. Adjectivul. Familii de cuvnte. Exerciţii aplicative. 1 Mp.85 EFE(P28,16,
învăţat în diferite situaţii de Evaluare formativă 30)
comunicare orală și scrisă.
6.5. Alegerea motivată în lectura 8. TAINELE CARTII. Agenda de lectură a cărţilor 1
cărţilor și a presei periodice pentru citite. Titlul cărţii, autorul, personajele, cuvinte
copii. neânţelese, expresii artistice.
5.4. Utilizarea formelor flexionare 9. Atitudinea faţă de comportamentul personajelor 1 M.p.86
ale părţilor de vorbire în contexte de descrise.Textul: Colindătorii ,după Mihail
comunicare cunoscute. Sadoveanu.
5.4. Utilizarea formelor flexionare 10. Ideea principală, ideile secundare. Reproducerea 1 M.p.87
ale părţilor de vorbire în contexte de orală a textelor citite (succesiunea pe baza unor repere
comunicare cunoscute. logice sau a unui plan de idei dat).Exerciţii aplicative.
Textul-suport: Colindătorii după Mihail
Sadoveanu.
3.5. Exprimarea gândurilor, 11. Tehnica scrisului (intensificare şi automatizare). 1 M.p.88-89
emoţiilor și a sentimentelor faţă de Copieri, transcrieri.
mesajul unui text citit sau a unor
secvenţe textuale.
3.6. Povestirea unui text literar citit 12. Relatarea unor întâmplări, povestioare alcătuite 1 M.p.89-90
după un plan simplu de idei. după un șir de ilustraţii. Exerciţii aplicative.Evaluare
formativă
2.5. Prezentarea succintă a unor 13. Să scriem corect. Scrierea cuvintelor cu cratimă n- 1 M.p.90 EFE(P6,28,1
informaţii culese după preferinţă din ai, n-am, n-a. Exerciţii aplicative. 6,30)
textele citite sau audiate.
6.2. Distingerea tipurilor de cărţi 14. TAINELE CĂRTII. Expoziția de carte cu 1 Expoziția
după indicii propuși. tematica sărbătorilor de iarnă. de carte
3.1. Utilizarea adecvată a tehnicilor 15. Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, 1 M.p.91
de lectură corectă, conștientă și fluidă. expresivă (dezvoltarea lor). Textul: Poezia Ajunul
Crăciunului, de Elena Farago.
3.7. Utilizarea vocabularului din 16. Cuvintele noi din text. Categorii semantice ale 1 M.p.91-92
textul literar/nonliterar (cuvinte, limbajului textual: sinonime, antonime. Textul:
expresii) în exprimarea orală și scrisă. Poezia Ajunul Crăciunului, de Elena Farago.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 17. Textul nonliterar funcţional.Organizarea estetică a 1 M.p.93
propoziţiilor și textelor mici cu litere scrisului pe caiete, în pagină.
de mână și de tipar, cu respectarea Anunțul
spaţiului, înclinaţiei și a aspectului
îngrijit.
4.3. Producerea textelor literare/ 18. Atelier de creaţie: lucrări scrise: Scrierea 1 M.p.94
funcţionale, cu sau fără repere imaginativă Scrisoare lui Moş Crăciun.
4.4. Exprimarea disponibilităţii 19. Redactarea scrierii imaginative: Scrisoare lui .1 M.p.94
pentru transmiterea în scris a unor MoşCrăciun.
idei.
4.2. Folosirea în contexte 20. Exerciții de postscriere a compunerii.
cunoscute a regulilor de ortografie și
de punctuaţie învăţate.
6.4. Prezentarea orală, pe baza unor 21. TAINELE CARTII.Prezentare de carte. 1 M.p.95-96
repere, a unor cărţi citite independent. Legenda lui Moș Crăciun
2.5. Prezentarea succintă a unor 22. Evaluare sumativă la finele semestrului I 1 M.p.97 ES(C 5.1,
informaţii culese după preferinţă din 5.4)
textele citite sau audiate.
23. . Activități diferențiate de postevaluare , de 1
recuperare, ameliorare și dezvoltare.

S-ar putea să vă placă și