Sunteți pe pagina 1din 27

Exemplar: 1

MANUALUL CALITĂŢII Pagina 1 / 27


MCRM17 Revizia: 0
Editia: 1

Elaborat Verificat Aprobat


Nume: Toth Alexandra
Funcţia: Student
Data : 21.01.2010
Semnătura:

EXEMPLAR CONTROLAT

EXEMPLAR NECONTROLAT X

Acest document este proprietatea SC.CAROMAR.SRL, Turda. Copierea, difuzarea sau


utilizarea lui, chiar parţială, în exteriorul SC.CAROMAR.SRL, Turda este interzisă.
SC.CAROMAR.SRL Exemplar nr. 1
MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 2/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

CUPRINS

Pag.

0 Evidenţa aprobărilor şi reviziilor …...............................................................….... 3


1 Prezentare firma................................................................................…….............4
2 Terminologie si abrevieri............................................................……..........………5
3 Scop…............................................................................…….................................7
4 Domeniu de aplicatie….............……………...........................................................7
5 Politica si obiective..................................................................................................7
6 Localuri...................................................................................................................9
7 Echipamente.........................................................................................................11
8 Tehnologie de fabricatie........................................................................................12
9 Control aprovizionare............................................................................................16
10 Control proces fabricatie......................................................................................17
11 Identificare si trasabilitate.....................................................................................18
12 Analiza si control produse neconforme.................................................................18
13 Control documente................................................................................................20
14 Actiuni corective si preventive...............................................................................21
15 Audit intern.. …...........................................................………………...............…..22
16 Instruire si motivare personal...............................................………………............23

17 Anexe …................................................................................................................25
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 2/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

EVIDENŢA APROBĂRILOR ŞI REVIZIILOR

Nr. Nr. Nr. Nr. Nr. Nr.


pagină Revizie pagină revizie pagină Revizie
1 0 12 0 23 0
2 0 13 0 24 0
3 0 14 0 25 0
4 0 15 0 26 0
5 0 16 0 27 0
6 0 17 0
7 0 18 0
8 0 19 0
9 0 20 0
10 0 21 0
11 0 22 0

Activitatea / Nume, prenume, data şi semnătura


procesul evidenţiat
Revizia /
(Numărul ediţiei
Ediţia Elaborat Verificat Aprobat
sau capitolul /
paginile revizuite)
R 0/ Ed 1 Elaborare Manualul Toth Alexandra
Calitaţii 10.12.2010
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 3/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

1. Prezentarea întreprinderii

Societatea comercială SC.CAROMAR.SRL cu sediul in municipiul


Turda a fost infiinţată in anul 2009 şi îşi desfaşoară activitatea în
domeniul de brutărie şi panificaţie. Firma este inregistrată la Registrul
Comerţului ca societate cu raspundere limitată, avand 2 asociaţi,
Deac Mihai şi Popescu Vasile.CUI-ul firmei este RO 2895662,
capitalul de care dispune este de 1000 lei. Activitatea economica este
panificaţie şi morărit. Producţia de pâine şi produse de panificaţie se
desfăşoară intr-o unitate de producţie cu o suprafaţă totală de
6800m2 ,structurată pe două nivele fiind impărţită în încaperi
organizate în flux tehnologic specific acestor activităţi şi dotate cu
utilaje moderne conform standardelor U.E.
Activitatea de producţie a S.C. CAROMAR S.R.L. este
monitorizată permanent de catre organele de specialitate DSV Cluj,
unitatea fiind apreciata ca avand cel mai bun potential si cea mai
moderna si complexa dotare cu utilaje specifice din municipiul Turda.
Conducerea şi administrarea activităţii de producţie este asigurată
de personal competent şi specializat, respectiv 1 ingineri, 1 maistru
brutar, 1 tehnolog care organizează şi coordonează munca celor 10
brutari, 3 ambalatori, 2 feliatori, 2 mecanici, 2 persoane pentru
întreţinerea curăţeniei , 4 şoferi.
Rezultatul muncii acestui personal calificat constă în produse de
panificaţie la un nivel de 5 tone produs finit pe zi, produsele fiind de
cea mai buna calitate , atât ca aspect cât şi ca gust , prezentate în
ambalaje atractive, personalizate, cu cod de bare şi cu inscripţionările
necesare pentru identificarea produsului. Deasemenea raportul
calitate / preţ este competitiv faţă de alte unităţi producătoare din
acest domeniu.
Firma are de asemenea un catalog cu produsele ce le ofera.
( anexa1)
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 4/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

2. Terminologie şi abrevieri

SC – societate comercială
SRL – societate cu raspundere limitată
CRM17 – codul firmei
PAG – pagina
NR – număr
R – revizie
ED – ediţie
CUI – cod unic de înregistrare
MC – manualul calităţii
SR EN ISO 9001:2001 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe
DG – director general
UE – uniunea europeana
DSV – direcţia sanitar veterinară
PG – Procedură Generală
PS – Procedură Specifică
PO – Procedură Operatională
Î-Întreprindere
SA-Siguranţa alimentului
SMC-Sistemul de management a calităţii
NSPM-Normele specifice de protecţie a muncii
RMC-responsabilul managementului calităţii
SMSA-Sistem de management al siguranţei alimentelor
RN-Raport de neconformitate
EN-Standard European
HACCP-Sistemul de analiză a riscurilor şi a punctelor critice de
control

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 5/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

Aplicarea unui standard ISO – reprezintă utilizarea unui anumit


standard în producţie, servicii, comerţ, etc (SR EN ISO 9001 /
2001).
Asigurarea calităţii – parte a managemantului calităţii, concentrată pe
furnizarea încrederii ca cerinţele referitoare la calitate vor fi
îndeplinite( SR EN ISO 9001:2001 )
Produs – rezultat al unui proces
Calitate - ansamblul de caracteristici ale unei entităţi care îi conferă
acesteia aptitudinea de a satisface necesităţi exprimate şi implicite.
Controlul calităţi - totalitatea tehnicilor de lucru şi a activităţilor care se
folosesc pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calitate
stabilite pentru un produs sau un serviciu.
Sistemul calităţii - ansamblul de structuri organizatorice,
responsabilităţi, proceduri, procese şi resurse care au ca scop
realizarea efectivă a conducerii calităţii.
Verificare - o acţiune de procurare şi examinare de dovezi prin care
se urmăreşte confirmarea sau infirmarea îndeplinirii cerinţelor
specificate.
Neconformitate - nesatisfacerea unei cerinţe specifice.
Politică în domeniul calităţii - obiective şi orientări generale a unei
organizaţii in ceea ce priveşte calitatea, aşa cum sunt exprimate
oficial de managementul de la cel mai înalt nivel.
Abatere - diferenţă între valoarea determinată şi valoarea de referinţă
Acţiune corectivă - acţiune întreprinsă pentru eliminarea cauzelor
unor neconformităţi, defecte sau a altor situaţii nedorite existente,în
scopul prevenirii repetării acestora
Acţiune preventivă - acţiune întreprinsă pentru eliminare cauzelor
care ar putea duce la apariţia unor neconformităţi, defecte sau altor
situaţi nedorite.
Echipament - totalitatea pieselor şi a dispozitivelor unui aparat sau
ale unei instalaţii care îi asigură buna funcţionare.
Instruire - proces prin care se furnizează şi se dezvoltă cunoştinţele,
abilităţile şi comportamentele pentru satisfacerea cerinţelor.
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 6/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

3. Scop

MC informează personalul intreprinderii, clienţii şi distribuitorii


produselor asupra politicii adoptate şi practicate de conducere.
Favorizează imaginea intreprinderii, serveşte ca standard de referinţă
autorizat pentru implementarea sistemului calităţii. Defineşte structura
organizatorică a sistemului calităţii şi stabileşte responsabilitatea
diferitelor persoane asigurând mijloacele de comunicare operative
între acestea pentru toate problemele legate de calitate. Asigură
disciplina in executarea lucrărilor in vederea sporirii eficienţei
acestora.

4. Domeniu de aplicaţie

SC.CAROMAR.SRL işi desfăşoară activitatea în industria


panificaţiei şi moraritului.
Manualul calităţii este aplicat în unitatea de producţie a painii
SC.CAROMAR.SRL şi are ca scop dezvoltarea, implementarea,
executarea, menţinerea si îmbunătăţirea unui SMSA în scopul
furnizării de produse sigure şi de calitate clientului.

5 .Politica şi obiectivele calităţii

Politica în domeniul calităţii are ca obiectiv principal realizarea


de activităţi
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 8/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

comerciale competitive atât din punct de vedere calitativ cât şi al


preţurilor, care să îndeplinească toate cerinţele, necesităţile şi
aşteptările clienţilor societăţii noastre prin implementarea, menţinerea
şi îmbunătăţirea în funcţionare a unui sistem de management al
calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO 9001 : 2001 - Sisteme
deManagement al Calităţii- Cerinţe.
În calitate de Director General îmi asum responsabilitatea
stabilirii politicii şi obiectivelor în domeniul calităţii şi dispun luarea
tuturor măsurilor ca acestea să fie îndeplinite. De asemenea asigur
comunicarea în cadrul firmei a importanţei satisfacerii cerinţelor
clienţilor, a cerinţelor legale şi a cerinţelor de reglementare.
Principalele obiective ale societăţii noastre sunt:
- satisfacerea integrală a cerinţelor clienţilor prin respectarea
obligaţiilor cerinţelor;
- reducerea totală a reclamaţiilor prin creşterea calitativă produselor
comercializate de către societate;
- dezvoltarea încrederii, atât în cadrul conducerii interne şi în rândul
angajaţilor societăţii, cât şi al clienţilor, că sunt întreprinse acţiuni şi
luate măsuri pentru satisfacerea exigenţelor Sistemului de
Management al Calităţii.
- realizarea calităţii cerute în execuţie, în condiţii de competitivitate
sub aspectul performanţelor realizate, în scopul creşterii imaginii
societăţii;
- reducerea cu 5% a costurilor noncalităţii.
Răspunderea conducerii Sistemului Managementului Calităţii
îmi aparţine în totalitate, iar în calitatea pe care o am mă angajez să
asigur aplicarea, implementarea şi respectarea tuturor prevederilor
Sistemului Managementului Calităţii adoptat.
Prevederile Manualului Managementului Calităţii sunt obligatorii
pentru toţi salariaţii societăţii odată cu aprobarea acestuia de către
Administratorul societăţii.
Se numeşte Directorul Tehnic ca Reprezentant al
Managementului pentru asigurarea implementării şi menţinerii
condiţiilor din standardul SR EN ISO 9001:2001 în conformitate şi cu
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 9/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

organigrama aprobată, având autoritatea şi responsabilitatea


de a identifica probleme de control ale calităţii şi de a propune oprirea
activităţilor în orice domeniu care nu satisface cerinţele clienţilor.
S.C. CAROMAR S.R.L TURDA acţionează pentru:
- monitorizarea satisfacţiei clienţilor săi:
- stimularea participării efective şi responsabilizarea fiecărui angajat,
precum şi formarea spiritului de echipă între angajaţi;
- formarea şi afirmarea de profesionişti în activităţile desfăşurate de
către societate;
- îmbunătăţirea continuă a serviciilor furnizate;
- creşterea economică pe termen lung şi folosirea judicioasă a
resurselor financiare, umane şi a infrastructurii.

Data 21.01.2010 Director General,


Deac Mihai

6. Localuri

Cladirea a fost contruită in anul 2007 iar în 2009 a fost


modernizată şi adusă la zi în ceea ce priveşte normele Europene de
igienă şi tehnologie. Construcţia clădirii au fost respectate prevederile
obligatorii în ceea ce priveşte industria panificaţiei. Materialele pentru
pereţi, plafoanele, pardoseli sunt impermeabile, neabsorbante,
netoxice, uşor de curăţat şi dezinfectat.
Spaţiile de producţie sunt cele mai importante, însă pe lângă
acestea mai sunt şi spaţiile de depozitare, cele social-sanitare şi căile
de acces, acestea din urma fiind anexe.
Rampele de încarcare-descarcare, sunt conforme.

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 10/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

Căile de acces interioare urmăresc evitarea incrucişărilor de pe fluxul


tehnologic.
Spaţiile social-sanitare sunt alcătuite din 4 vestiare, duşuri, wc-
ri, sală de mese. Vestiarele sunt împărţite câte două, pentru femei şi
pentru bărbaţi, primul vestiar este pentru hainele de exterior, despărţit
de celălalt vestiar de duşuri, urmează apoi vestiarul pentru
echipamentul de interior. Spaţiile social-sanitare sunt despărţite de
spaţiul de producţie cu intrari izolate prin coridoare.
Spaţiul administrativ-necesar bunei funcţionări a intreprinderii.
In depozitul de materii prime şi auxiliare se face un stoc tampon
pentru asigurarea continuităţii procesului tehnologic. Depozitarea
făinii se face în saci. Ei se aşează pe un gratar de lemn în stivă.
Drojdia se pastrează la temperatura de 4-6 ºC, în frigider, alături de
lapte, ouă şi alte materii auxiliare necesare. Spaţiul de depozitare
face legătura cu spaţiul de producţie pentru ca traseul să fie cât mai
scurt şi să se facă in circuit continuu.
Spaţiile de producţie sunt alcătuite de spaţiul propriu zis în care
se află toate utilajele şi o cameră de dospire a aluatului.
Depozitul de materie finită este o cameră bine aerisitş, cu
temeratura normală şi umiditate relativă, în care pâinea scoasă din
cuptor se lasă pentru o racire lentă. După ce pâinea a ajuns la
temperatura camerei aceasta se feliează sau nu, se ambalează şi se
depoziteazş pentru livrare.
Unitatea dispune de aprovizionarea cu apă de la reţeaua
oraşului, apa folosita in producţie fiind potabilă, adică corespunde
dpdv. organoleptic, fizico-chimic şi microbiologic conform STAS-ului
1342-91. Evacuarea apelor reziduale din Î. se realizează prin două
reţele de canalizare complet separate:o reţea de canalizare
industrială, care colectează apele uzate rezultate din procesul
tehnologic şi o reţea de canalizare sanitară care colectează apele
reziduale provenite de la grupurile sanitare. Igienizarea spaţiilor se
realizează cu soluţii avizate, în concentraţiile stabilite de producător.

MANUALUL CALITĂŢII Exemplar nr. 1


SC.CAROMAR.SRL Pagina: 11/27
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

7. Echipamente

Având în vedere că brutăria este de capacitate mică, având o


producţie de circa 5 t/ 24 h, linia tehnologică este simplă, fluxul se
execută pe orizontală.
Intreprinderea deţine următoarele utilaje şi echipamente:

- cernator vertical
- cântar basculă cu cadran
- dizolvator de sare
- dozator de apă
- malaxor
- presă de divizat în bucăţi
- maşină de rulat
- cărucior dospitor
- cuptor
- navete pentru pâine
- autodube pentru pâine.
Atât la recepţia materiilor prime, cât şi la finalul procesului
tehnologic sunt necesare analize de control al calităţii. Brutăria
SC.CAROMAR.SRL nu dispune de un laborator propriu, de aceea
am contractat SC.CERTIF.SRL pentru analiza materiilor prime şi a
produsuli finit şi pentru certificarea calitşţii.
In ceea ce priveşte mentenanţa echipamentelor şi a utilajelor,
intreprinderea functionează după următoarea strategie: stabilirea unui
sistem care să asigure întreţinerea şi igienizarea adecvată, ţinerea
sub control a dăunătorilor, gestionarea deşeurilor, monitorizarea
eficacitaţii procedeurilor de mentenanţa şi igienizare.

MANUALUL CALITĂŢII Exemplar nr. 1


SC.CAROMAR.SRL Pagina: 12/27
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

8. Tehnologie de fabricaţie

Pentru obţinerea unor produse de calitate superioară


SC.CAROMAR.SRL foloseşte materii prime corespunzătoare şi
aplica cu atenţie toate celelalte verigi ale tehnologiei de elaborare.

Schema tehnologică de preparare a pâinii negre- metoda bifazică


MATERII PRIME

APROVIZIONARE

TRANSPORT

APA DROJDIE FAIN SARE

Receptie cantitativ
Receptie cantitativ Receptie cantitativ calitativa
calitativa
calitativa

DEPOZITARE DEPOZITARE
DOZARE DEPOZITARE

EMULSIONARE PREGATIRE DIZOLVARE


EMULSIE
CERNERE SARAMURA
DROJDIE

FILTRARE/DO
DOZARE
TEMPERARE FILTRARE/DOZARE ZARE

FRAMANTARE MAIA

FERMENTARE MAIA

FRAMANTARE ALUAT

FERMENTARE ALUAT

REFRAMANTARE

DIVIZARE

PREMODELARE

PREDOSPIRE

MODELARE
DOSPIRE FINALA

CONDITIONARE

COACERE

PAINE

DEPOZITARE

AMBALARE

LIVRARE

Reteta cadru de fabricatie a painii negre – metoda bifazica

Materii prime UM Faza de preparare a aluatului Total


si regim Maia Aluat
tehnologic
a. Materii prime
Faina kg 30-60 70-40 100
neagra
Apa l 25-60 restul In functie
de CH
Drojdie Kg 0,6-1,0 - 0,6
Sare kg - 1,5-1,8 1,5-1,8
Bas kg 5-20 - 5-20
b. regimul tehnologic
Framantare
-durata Min 7-10 8-12 -
-temp init. ºC 24-29 25-30 -
Fermentare
-durata Min 90-135 0-30 -
-temp init ºC 24-29 25-32 -
-acidit finala grade 6-7 5-5,5 -
Reframatare min - 0,5-1 -
Dospire fin
-durata Min - 25-35 -
-temp ºC - 31-32 -
-aciditate grade - 6-6,5 -
Coacere In functie de masa
-durata Min - bucatilor de aluat si tipul
-temp ºC - cuptorului

9. Controlul aprovizionării

Calitatea pâinii depinde de calitatea materiei prime folosite, adică


de calitatea făinii. SC.CAROMAR.S.R.L. trebuie să se aprovizioneze
cu o serie de materiale specifice proceselor ce urmează a fi
efectuate. Este necesar ca activitatea de aprovizionare să fie supusă
unui riguros control. Responsabilitatea acestui control revine RC,
care trebuie să asigure prin calitatea produselor achiziţionate atât
propriile exigenţe de calitate precum şi pe cele ale potenţialilor clienţi.
Calitatea produselor achiziţionate depinde în întregime de furnizori.
Se va elabora o procedură de evaluare a acestora avându-se în
vedere următoarele criterii:
- posibilitatea reală a furnizorilor de a îndeplini cerinţele de calitate
pentru un anumit produs sau serviciu ce urmează a fi contractat;
- verificarea dacă există disponibilităti dotări cu maşini, utilaje şi mână
de lucru calificată la un nivel de tehnicitate cerut de asigurarea unei
anumite calităţi pentru produsul sau serviciul respectiv;
- verificarea viabilităţii comerciale şi financiare a furnizorului;
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 17/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

- verificarea eficicacităţii sistemului de asigurare a calităţii pe care


furnizorii îl au mai implementat în firmă.

10. Controlul proceselor de fabricatie

Planificarea ţinerii sub control a proceselor presupune


specificarea operaţiilor de producţie prin instrucţiuni de lucru
documentate şi stabilirea tehnicilor de verificare a calităţii pe fluxul de
fabricaţie. Asigurarea capabilităţii proceselor se face atât d.p.d.v
cantitativ, ceea ce presupune corelarea capacităţii de producţie a
secţiei, utilajului sau întreprinderii cu producţia programată, cât şi
calitativ, aceasta însemnând capacitatea de a realiza produse în
limitele de toleranţă stabilite prin documentaţia tehnologică de
fabricaţie. Stadiul verificărilor materialelor se identifică pe tot
parcursul producţiei. Identificarea trebuie să includă posibilitatea de a
deosebi materialele verificate de cele neverificate şi indicarea
acceptării la punctul de verificare.
Ţinerea sub control a modificărilor presupune evaluarea produsului
după orice modificare a sculelor, echipamentelor, materialelor sau
procesului tehnologic. De asemenea, orice modificare trebuie
documentată prin proceduri şi comunicată RMC.
Controlul calităţii are atât un rol pasiv de depistare, constatare
şi înregistrare a defectelor calitative cât şi un rol activ de a influenţa
producţia în sensul prevenirii apariţiei defectelor.
Controlul calităţii semnalează abaterile de la calitatea prescrisă şi
permite stabilirea corecţiilor care trebuie aduse materialelor
aprovizionate sau elementelor procesului de producţie.

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 18/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

11. Identificarea si trasabilitatea produselor

Trasabilitatea produselor la SC.CAROMAR.SRL în timpul


procesului de producţie se asigură prin înscrierea datelor care conţin:
denumirea clientului, numărul comenzii, denumire produs, cantitate şi
termen de livrare, în înregistrările emise până la livrare.

Identificarea produselor aprovizionate se face în raport cu


comanda şi cu documentele de certificare a calităţii insoţitoare.
Datele de identificare sunt menţinute în toate documentele de
evidenţă pentru a face posibilă regăsirea atunci când se impune.
Etichetele permit distingerea produselor identice dar executate în
alte condiţii sau cu neconformităţi, pe tot parcursul procesului de
producţie.Produsele conforme sunt etichetate cu eticheta de
provenienţă, iar produsele neconforme sunt identificate prin
eticheta ,,Produs Neconform”, conform controlului produsului
neconform.Identificarea produselor neconforme cu eticheta
corespunzătoare este asigurată de către RC şi şeful de secţie.

12. Analiza si controlul produselor neconforme

Neconformitatile pot fi identificate in urmatoarele situatii:

- la receptia produselor aprovizionate de Î


- pe fluxul procesului tehnologic
-în timpul auditurilor interne sau externe
- la reclamaţiile clienţilor.
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 19/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

Controlul produsului neconform are în vedere identificarea,


evaluarea, tratarea acestuia, înştiinţarea funcţiilor implicate şi
stabilirea de acţiuni corective sau preventive. SC.CAROMARSRL
conform standardului ISO 9001 are o procedură documentată pentru
prevenirea livrării produselor neconforme. In cazul în care în Î.se
constată un produs neconform , are loc oprirea procesului tehnologic
până la corectarea situaţiei, a.î să nu permită prelucrări care ar duce
la obţinerea unor produse de panificatie neconforme.

Identificarea neconformitatilor poate fi făcută în procesul de


distribuţie de către compartimentul calitate sau de orice persoană în
măsură să detecteze o problemă ce poate avea incidenţă asupra
calităţii produsului.

Documentarea neconformităţilor se face folosind RN sau


rapoarte de audit în cazul auditurilor.

Izolarea neconformităţilor se face prin responsabilităţile


personalului din compartimentul unde s-a constatat, în scopul
împiedicării utilizării neintenţionate a produselor neconforme.
Analiza neconformităţii, stabilirea cauzei, a acţiunii corective , precum
şi a responsabilului şi termenului de implementare se face de către
managerul de proces, împreună cu RMC.
Reinspecţia produsului după implementarea acţiunii corective se face
de către reprezentantul compartimentului calitate. Verificarea
implementării acţiunii corective la termenul stabilit se face de către
RC sau auditor printr-un audit de supraveghere.

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 20/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

13. Controlul documentelor

În cadrul realizării SMC şi SA sunt identificate procesele,


succesiunea şi interacţiunea acestora. Sunt determinate criteriile şi
metodele necesare pentru funcţionarea proceselor şi sunt asigurate
resursele şi informaţiile necesare. Aceste procese sunt monitorizate
şi măsurate, iar rezultatele obţinute sunt utilizate pentru imbunătăţirea
proceselor, a.î se asigură că pericolele pentru siguranţa alimentelor
care sunt posibile să apară, în limitele stabilite în cadrul sistemului,
sunt identificate, evaluate şi controlate a.î produsele unităţii noastre
să nu dăuneze, direct sau indirect consumatorului. Documentele
SMC sunt menţinute sub control în conformitate cu prevederile
procedurii de sistem “Controlul documentelor”.

Controlul documentelor se realizează prin:

-aprobarea documentelor înainte de emitere;


- actualizarea periodică a documentelor;
- difuzarea ediţiilor in vigoare ale tuturor documentelor în toate
locurile necesare;
- retragerea promptă din toate punctele de difuzare a
documentelor nevalabile sau perimate (învechite)
- păstrarea lizibilităţii şi identificării documentelor;
- identificarea corespunzătoare a documentelor perimate, păstrate
în scopuri juridice sau de conservare.

Referitor la controlul documentelor, documentele SMC sunt


analizate şi actualizate periodic, de RMC, pentru imbunătăţirea
continuă a acestora şi punerea în concordanţă cu politica din
domeniul calităţii a organizaţiei şi cu cerinţele standardului de
referinţă.
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 21/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

14. Acţiuni corective şi preventive

Conform ISO 9001 Î. acţionează pentru eliminarea


neconformităţilor cu scopul prevenirii reapariţiei acestora precum şi
cauzele neconformităţilor potenţiale. Eliminarea cauzelor care au
generat neconformităţile se realizează prin acţiuni corective.
Managementul de vârf se asigură că acţiunile corective sunt utilizate
ca instrumente de îmbunătăţire. Modul de stabilire şi efectuare a
acţiunilor corective de către SC.CAROMAR.SRL este următorul:

- analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor);

- determinarea cauzelor neconformităţilor;

- evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni reapariţia


neconformităţilor;

- determinarea şi implementarea acţiunilor necesare;

- inregistrările rezultatelor acţiunilor întreprinse;

- analiza acţiunilor corective întreprinse.

Sursele de informaţii pentru a întreprinde acţiuni preventive includ


analiza necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor, masurări ale
satisfacţiei clienţilor, rapoartele de audit intern şi extern, datele
de ieşire ale analizelor efectuate de management, monitorizarea
proceselor, analiza pieţei si concluzii rezultate din experienţe
anterioare.

În vederea prevenirii neconformităţilor se iau următoarele măsuri:


Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 22/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

- revizuirea unor proceduri ale SMC, respectiv unor instrucţiuni de


lucru
- revizuirea SMC
- instruirea suplimentară a personalului
- evaluarea permanentă a performanţelor furnizorilor

Sursele de informatii pentru a intreprinde actiuni corective includ


reclamaţiile clienţilor, rapoartele de neconformitate, rapoartele de
audit intern şi extern, datele de ieşire ale analizelor efectuate de
management, personalul organizaţiei.

15. Auditul intern

Pentru evaluarea implementării şi eficacităţii SMC,


SC.CAROMAR. SRL aplică prin RMC un sistem planificat şi
documentat de audituri interne. Auditurile interne se desfăşoară pe
baza unui grafic anual, elaborat de RMC şi aprobat de Asociatul
Unic. Personalul care efectuează audituri interne este calificat şi
instruit corespunzător. Pentru a asigura obiectivitatea şi
imparţialitatea procesului de audit, auditorii nu işi auditează propria
lor activitate. Rezultatele auditurilor sunt consemnate în rapoarte de
audit şi sunt aduse la cunoştiinţa coordonatorilor compartimentelor
auditate. Neconformităţile constatate se descriu în note de
neconformităţi suficient de detaliat pentru a permite coordonatorilor
compartimentelor auditate să stabilească şi implementeze acţiuni
corective necesare. Verificarea implementării şi eficacităţii acţiunilor
corective se face prin audituri de supraveghere. Rapoartele de audit
constituie date de intrare pentru analizele efectuate de management.

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 23/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

16. Instruirea şi motivarea personalului

Personalul este motivat pentru a da dovadă de competenţă. El


este premiat fie cu prime, bonusuri la salariu acestea putând fi în bani
sau în natură. Recunoaşterea meritelor şi oferirea cel puţin
săptămânală a feedback-ului atunci când angajaţii performează este
o formă foarte bună de motivare. De asemenea zile libere pentru
evenimente speciale, promovări şi concursul „Angajatul lunii”.
Diminuarea stresului la locul de muncă prin evitarea conflictelor
inutile şi printr-o atitudine deschisă a managementului. La stres şi
oboseală nu trebuie adaugaţi factori suplimentari de stres care cel
mai adesea pot fi evitaţi exclusiv prin bun simţ.
Cerinţa fundamentală pentru fiecare angajat al
SC.CAROMAR.SRL, care efectuează activităţi cu impact asupra SA,
este să dispună de calificare,cunoştinţele, abilităţile şi experienţa
necesară funcţiei pe care o îndeplineşte, să cunoască în concordanţă
cu politica referitoare la calitatea şi SA, obiectivele stabilite, cerinţele
concrete şi reglementările care se referă la activităţile în care este
implicat şi prevederile aferente condiţiilor de igienă.
Pentru a putea dezvolta, implementa şi menţine acest MC, DG
împreună cu consiliul de conducere aleg personal competent din
cadrul unităţi care să formeze echipa de SA. Tot aceştia stabilesc
responsabilităţile şi autorităţile membrilor echipei. Fiecare angajat are
o anumită responsabilitate, aceasta fiind evidenţiată in dosarul
fiecăruia, pe care este obligat să o îndeplinească.
Cerinţele de competenţă necesare personalului ce desfăşoară
activităţi cu impact asupra siguranţei sunt stabilite în fişa postului,
corform reglementărilor cuprinse in procedura de sistem.
Activitatea de instruire este planificată a.î să furnizeze fiecărui
angajat elementele necesare şi utile desfăşurării in mod optim şi

Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL Pagina: 24/27
MANUALUL CALITĂŢII
Ediţia: 1
MCRM17 Revizia:0

integral a activităţilor din propria competenţă şi in particular a acelora


care influentează calitatea.
Instruirea este efectuată:
 la angajarea de personal nou sau la schimbarea locului de
muncă
 la introducerea in fabricaţie a unui nou produs
 pentru cunoaşterea cerinţelor SMC , SA şi HACCP
 pentru dobândirea unei noi calificări sau imbunătăţirea nivelului
cunoştinţelor profesionale.
Toate rezultatele de la aceste activităţi sunt înregistrate în formulare
de inregistrare codificate.
Exemplar nr. 1
SC.CAROMAR.SRL MANUALUL CALITĂŢII Pagina: 25/27
Ediţia: 1
MCRM17
Revizia:0

17. Anexe

Catalog produse

Denumire produs

Franzela Unirea

Paine alba la tava

Paine alba rotunda

Paine batard

Paine prockorn
Paine graham

Paine multicereale

Paine secara

Bagheta

Pistolete

Chifla

Covrig cu sare

Bagheta
combicorn
Chifla combicorn

Paine alba cu
cartofi

Paine alba cu
seminte

Paine alba toast cu


seminte

Paine alba toast

Paine cu semint si
cereale

Paine multicereale

S-ar putea să vă placă și