Sunteți pe pagina 1din 14

ANRE

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul


Energiei
Str. Constantin Nacu 3, 020995 Bucureşti 37, România
(H) (H)
Tel:+(4021) 311 22 44, Fax: +(4021) 312 43 65, http:// www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro

ORDIN nr. 49 din 29.11. 2007

pentru modificarea şi completarea ,, Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi


de siguranţă aferente capacităţilor energetice - Revizia I”aprobată prin
Ordinul ANRE nr. 4/2007

În temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei
electrice nr. 13 /2007, cu modificările şi completările ulterioare

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în


domeniul energiei electrice,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de Reglementare al Autorităţii


Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 29.11.2007.

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul:

ORDIN

Art. I - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor
energetice – Revizia I, aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANRE nr. 4/ 9.03.2007 publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259/ 18.04.2007, se modifică şi se completează după cum
urmează:

1. Articolul 5 se completează cu următoarele definiţii:


“Joasă tensiune: Tensiune cu valoarea de cel mult 1 kV”
“Medie tensiune: Tensiune cu valori cuprinse între 1 kV şi 110 kV”
“Specialist/ expert atestat în analiza riscului tehnic şi tehnologic: Persoană fizică sau
juridică care deţine dreptul de a efectua analize de risc tehnic şi tehnologic
conform prevederilor legale”;
2. La articolul 6, alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o 1), având
următorul cuprins:
“Ordin al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române
privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-
SACZ – ediţia 03/2007”.
3. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru o centrală termoelectrică/ centrală electrică de
termoficare, partea care cuprinde construcţii, instalaţii şi amenajări în
incinta împrejmuită a centralei, zona de protecţie şi zona de siguranţă sunt
incluse în incinta centralei şi sunt delimitate de împrejmuirea acesteia; zona
de protecţie şi zona de siguranţă pentru staţia electrică de transformare
aferentă centralei se stabilesc conform prevederilor art. 16.”
4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Pentru o centrală hidroelectrică, pentru lucrări care nu fac parte din
frontul de retenţie, precum centrale pe derivaţie, clădiri anexe, depozite,
ateliere, sedii dispecer, zona de protecţie coincide cu zona de siguranţă şi se
delimitează prin împrejmuirea incintei; zona de protecţie şi zona de siguranţă
pentru staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc
conform art. 16.”
5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Pentru centrala nuclearelectrică, zonarea se face în conformitate cu
normele de securitate nucleară aprobate de Comisia Naţională pentru
Controlul Activităţilor Nucleare; zona de protecţie şi zona de siguranţă pentru
staţia electrică de transformare aferentă centralei se stabilesc conform art.
16.”
6. La articolul 17, pct. 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“c) pentru posturi de transformare, puncte de alimentare, cabine de secţionare în construcţie
zidită sau realizate din alte materiale (cabine metalice), supraterane, zona de protecţie este
delimitată astfel:

i. de suprafaţa construită, respectiv de suprafaţa fundaţiei (atunci când aceasta depăşeşte


conturul cabinei metalice), pe laturile fără uşi de acces şi fără ferestre de ventilaţie

la distanţă de 3 m faţă de latura cu acces în post pentru transformator

iii. la distanţă de 1,5 m faţă de alte laturi cu uşi, respectiv cu ferestre de ventilaţie, acolo
unde este cazul;”
7. La articolul 17, tabelul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Tabelul 1

Grad de rezistenţă la Distanţa de siguranţă (m) în raport cu construcţii


foc vecine având categoria de pericol de incendiu

A B C DE
al construcţiilor
vecine

I II 20 12 10
1)
III 14 12
1)
IV V 16 14

8. La articolul 18, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins:


“(1) Pentru linii electrice aeriene cu tensiuni de peste 1 kV zona de
protecţie şi zona de siguranţă coincid cu culoarul de trecere al liniei şi sunt
simetrice faţă de axul liniei. “

9. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:


“Pentru respectarea servituţilor aeronautice civile, titularii de licenţe de transport, respectiv de
distribuţie a energiei electrice vor lua măsuri pentru balizarea LEA cu înălţime de peste 25 m care
traversează drumurile publice de interes naţional, căi ferate sau cursuri principale de apă;
balizajul se execută prin:

a) balizaj de zi (cu balize) pentru conductoarele din deschiderea de traversare, iar în cazurile
stabilite pe baza unei analize de specialitate şi cu balizaj de noapte (cu lumini specifice);

b) balizaj de zi (vopsire), pentru stâlpii de traversare, iar când înălţimea lor depăşeşte 45 m şi cu
balizaj de noapte.”

10. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) Amplasarea unor obiective de tipul celor prevăzute în anexele 1 - 5 la o distanţă mai mică
decât distanţa de siguranţă reglementată faţă de o capacitate energetică, respectiv amplasarea unor
capacităţi energetice care urmează a se construi la o distanţă mai mică decât distanţa de siguranţă
reglementată faţă de obiective de tipul menţionat se poate face pe baza unei analize de risc.”

(3) Analiza de risc se face de către un operator economic sau de către un specialist/ expert atestat
în analiza riscului tehnic şi tehnologic şi devine anexă la avizul de amplasament; rezultatul analizei
stă la baza emiterii favorabile /nefavorabile a avizului de amplasament şi la stabilirea măsurilor
necesare emiterii acestuia; costul analizei de risc se suportă de către solicitant.”

11. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:


„ Pentru capacităţile energetice proiectate şi executate, respectiv care deţin
autorizaţie de construire obţinută înainte de intrarea în vigoare a prezentei
norme tehnice, rămân în vigoare dimensiunile zonelor de protecţie şi de
siguranţă aşa cum au fost definite/aplicate la punerea lor în funcţiune.”

12. Anexa nr. 3 la norma tehnică se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr. 1 la prezentul ordin.

13. Anexa nr. 4a se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa nr 2 la prezentul ordin.

14. La anexa nr. 7, după litera o) se introduce o nouă literă, litera o1), având următorul cuprins:
„Ordin al Ministerului Transporturilor pentru aprobarea Reglementării
aeronautice civile române privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a
zonelor cu servituţi aeronautice civile RACR-SACZ – ediţia 03/2007”.
Art. II - Operatorii economici şi titularii de licenţă care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei
electrice vor respecta prevederile prezentului ordin.

Art. III - Departamentele de specialitate din cadrul ANRE vor urmări respectarea prevederilor
cuprinse în prezentul ordin.

Art. IV - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I .

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE


Gergely OLOSZ

Anexa nr. 1 la Ordinul


49/2007
(Anexa nr. 3 la Ordinul
4/2007)

Distanţe de siguranţă aferente centralelor eoliene

Denumirea obiectivului învecinat Distanţa de Distanţa de De unde se măsoară


cu centrala eoliană protecţie siguranţă distanţa de siguranţă
m m
1)
Drumuri publice de interes naţional H2) + 3 m3) 4)

sau de interes judeţean


1) 5) 6) 4)
Drumuri publice comunale,
drumuri publice vicinale, drumuri
de utilitate privată
1)
Căi ferate H2) + 3 m7) 4)

1)
LEA H2) + 3 m 4)

Centrale eoliene 8) 1) 9) 4)

1)
Linii aeriene de Tc H2) + 3 m 4)

1)
Conducte supraterane de fluide H10) + 3 m 4)

inflamabile
1)
Instalaţii de extracţie petrol şi gaze H10) + 3 m11) 4)

naturale, de pompare petrol, staţii de


reglare măsurare gaze naturale
1)
Poduri H2) + 3 m 12) 4)

1)
Baraje, diguri H2) + 3 m 4)

1)
Clădiri locuite H 13) 4)

1)
Clădiri cu substanţe inflamabile, cu H2) + 3 m 4)

pericol de explozie sau incendiu


1) 14) 4)
Aeroporturi
1) 14) 4)
Instalaţii de emisie recepţie Tc
1) 14) 4)
Locuri şi clădiri istorice
1) 14) 4)
Zone cu flora sau/şi fauna protejate
1)
Terenuri de sport omologate H2) + 3 m 4)

1)
Parcaje auto pe platforme în aer liber H2) + 3 m 4)

LEGENDĂ

Tc : telecomunicaţii

NOTE
1)
Conturul fundaţiei pilonului de susţinere plus 0,2 m împrejur
2)
Înălţimea pilonului plus lungimea palei
3)
Distanţa până la axul drumului nu va fi mai mică de 50 m
4)
Se măsoară de la marginea construcţiei supraterane; pentru o amenajare cu mai
multe agregate (fermă) se consideră distanţa de la agregatul cel mai apropiat de
obiectivul învecinat
5)
Egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m
6)
Distanţa centralei eoliene faţă de drumul de utilitate privată propriu nu se
normează
7)
Distanţa până la axul căii ferate nu va fi mai mică de 100 m
8)
Amenajări eoliene cuprinzând unul sau mai multe agregate (fermă) aparţinând
altui operator economic
9)
Distanţa dintre agregatul a cărui zonă de siguranţă o stabilim şi agregatul cel mai
apropiat, aparţinând celeilalte ferme eoliene, va fi egală cu 7 x diametrul rotorului celui
mai mare agregat, atunci când acestea sunt dispuse pe direcţia vântului predominant,
respectiv cu 4 x diametrul rotorului celui mai mare agregat, atunci când acestea sunt
dispuse perpendicular pe direcţia vântului predominant
10)
Înălţimea pilonului x 1,5 plus lungimea palei
11)
Dacă obiectivul este îngrădit, distanţa de siguranţă se măsoară până la îngrădire
12)
După caz se stabileşte distanţa egală cu H + 3 m dacă peste pod trece un drum
naţional, un drum judeţean, sau o cale ferată, ţinând seama şi de notele 3), 7), respectiv o
distanţă egală cu o lungime de pală, dar nu mai puţin de 30 m, dacă peste pod trece un
drum comunal, un drum vicinal sau un drum de utilitate privată
13)
Înălţimea pilonului x 3; această distanţă se poate reduce, faţă de zona de
locuinţe, cu acordul comunităţii locale, până la o valoare minimă egală cu înălţimea
pilonului plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene destinată satisfacerii
consumului propriu al unei zone de locuinţe va fi cel puţin egală cu înălţimea pilonului
plus lungimea palei + 3m; distanţa instalaţiei eoliene proprii a unei locuinţe nu se
normează
14)
Se stabileşte cu avizul autorităţilor competente, care sunt menţionate în
certificatul de urbanism
Anexa nr. 2 la Ordinul 49/2007

(Anexa nr. 4a la Ordinul 4/2007)

Distanţe de siguranţă dintre LEA şi obiective învecinate (altele decat LEA)

Obiectivul Distanţa de siguranţă (m)


învecinat
LEA 0,4 kV LEA 20 kV LEA 110 kV LEA 220 kV LEA 400 kV
cu LEA

Căi ferate Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere

Electrificate Nu se 7,50 5) 31) 11,502 7,50 5) 31) 11,502) 7,50 5) 41) 12,502) 8,50 5) 51) 9,50 5)
admite 13,502)
Hst+ 3m3) Hst+ 3m3) Hst+ 3m3)
Hst+ 3m3)

Neelectrificate 7 4) 7,50 4) 7,50 4) 8,504) 9,50 4)

Hst Hst+ 3m3) Hst+ 3m3) Hst+ 3m3) Hst+ 3m3)

Drumuri Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere

Drumuri: 74) Stâlpii se 74) 15) 74) 15) 84) 25) 94) 35)
de interes dispun în
6) 7) 7) 7) 7)
naţional, afara zonei
judeţean, de protecţie
comunale şi a drumului
vicinale

Străzi şi 64) 74) 15) 74) 15) 84) 25) 94) 35)
drumuri de
7) 7) 7) 7) 7)
utilitate
privată

Linii de Tc Distanţa Distanţa pe Distanţa pe Distanţa Distanţa pe Distanţa Distanţa pe Distanţa pe Distanţa Distanţa
pe verticală orizontală verticală pe verticală pe verticală orizontală pe pe
(traversare) orizontală orizontală verticală orizontală

Linie de Tc 0,68) 29) 3,58) 3,59 58) 59) 68) 69) 78) 79)
aeriană

Linie de Tc Nu se normează - 510) - 3010) - 3010) - 3010)


subterana

Linii de 2 3 3 4 5
tramvai şi de
troleibuz11)
(traversare)

Linie contact 4 4,5 5 6 7


tramvai

Linie contact 2 3 3 4 5
troleibuz

Cablu purtator 2 3 3 4 5
tramvai

Cablu purtator 4 4 4 4 5
troleibuz

Transport pe Se interzic traversrile de catre LEA a liniilor de teleferic; se vor evita traversarile liniilor de funicular, care se admit cu
cablu conditia ca LEA sa traverseze funicularul, cu respectarea distantelor urmatoare:
suspendat

Traversare Interzis 312) 412) 512) 612)

Apropiere Hst 1213) 1213) 1313) 1413)

Conducte Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere
supraterane
Fluide 214) Hst15) 3,5014) 515) 414) 515) 514) 615) 614) 715)
neinflamabile
16)
Fluide 515) 16)
15 16)
15 16)
16 16)
17
inflamabile
517) 517) 617) 717)

Conducte Pentru conducte de fluide inflamabile (gaze,ţiţei, produse petroliere) distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priza de
subterane pamant a unui stalp la conducta este de 5m; distanţa poate fi redusă în cazuri obligate până la 2 m, cu acordul beneficiarului conductei.

Pentru conducte de transport de gaze inflamabile, pe portiunile unde acestea sunt considerate de categoria a II-a din punct de vedere al
sigurantei, se respecta o distanta egala cu inaltimea stalpului deasupra solului; distanţa poate fi redusă, in cazuri obligate, cu acordul
beneficiarului conductei.

In celelalte situaţii distanţa minimă de la cea mai apropiată fundaţie sau priză de pământ a unui stalp la conducta este de 2 m.

Instalaţii de Se interzic traversarile LEA peste instalatii de foraj si extractie de petrol si gaze naturale
extracţie
petrol şi gaze Se interzice apropierea axului LEA de orice parte a unei instalaţii de foraj si extractie la o distanţă mai mică decat 1,5 x inaltimea
naturale, de deasupra solului a celui mai inalt stalp din apropiere fata de limita zonei in care exista mediu cu pericol de explozie
pompare
petrol, staţii de
reglare gaze
naturale

Cursuri de Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile Nenavig. Navigabile
ape
18) 18)
Traversare (7) 719) G+120) 719) G+120) 819) G+220) 919) G+420)
19)

(G+1) 20) 519) 519) 619) 719)


19)
(5)

18)
Apropiere 12 1) 22 1) 22 1) 32 1)
Poduri, Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere Traversare Apropiere
baraje, diguri
Trecere Trecere Trecere Trecere Trecere

Poduri 722) 524) 722) 524) 822) 624) 922) 724)


23)
2
223) 323) 323) 423) 523)

Diguri, baraje 622) 524) 622) 524) 722) 624) 822) 724)
accesibile
circulaţiei 223) 223) 323) 32 3) 42 3) 523)
atovehiculelor

Diguri, baraje 522) 524) 522) 524) 622) 624) 722) 724)
accesibile doar
circulaţiei 223) 223) 323) 323) 423) 523)
pedestre

Clădiri

Traversări Numai LEA cu Se interzice traversarea 425) 525) 725)


clădiri locuite conductoare torsadate de LEA cu tensiuni mai
- distanţa faţă mici de 110 kV a
de orice parte clădirilor locuite
a clădirii

Traversări - - 325) 425) 525)


clădiri locuite
- distanţa faţă
de antenă

Traversări Numai LEA cu 325) 325) 425) 625)


clădiri conductoare torsadate
nelocuite

Apropieri faţă 126) 327) 427) 52 7) 727)


de cladiri
locuite

Apropieri faţă 126) 327) 327) 427) 627)


de cladiri
nelocuite

Depozite şi Se interzic traversarile LEA peste depozite deschise cu substante inflamabile, precum si peste cladiri cu substante cu pericol de
cladiri cu explozie si incendiu.In cazul apropierii LEA de depozite cu substante combustibile sau cu pericol de explozie sau de incendiu,distanta
substanţe minima pe orizontala intre axul LEA si orice parte a depozitului este:
inflamabile,
cu pericol de - pentru depozite deschise cu substante combustibile solide, inaltimea desupra solului a celui mai inalt stalp din apropiere;
explozie sau
incendiu - pentru depozite de lichide sau gaze combustibile, pentru depozite cu pericol de incendiu si explozie si pentru depozite de munitie, 1,5
x inălţimea deasupra solului a celui mai inalt stalp din apreopiere

Zone cu Distanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi sol
circulaţie
frecventă H st 7 7 8 9

Distanţa minimă pe verticală dintre conductorul inferior al LEA la săgeată maximă şi

Culturi pe Sol Partea Sol Partea Sol Partea Sol Partea Sol Partea
spaliere superioară a superioară a superioară a superioară a superioară a
metalice si spalierului spalierului spalierului spalierului spalierului
ingradiri
metalice 1,5 6 3 6 3 7 4 8 5

Instalaţii de 3,528) 528) 528) 628) 728)


imbunatatiri
funciare 429) 629) 629) 729) 829)
(conducte,
canale si 3,530) 3,5030) 430) 530) 630)
jgheaburi)
31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33) 31) 32) 33)
Traversări şi
apropieri faţă
de terenuri 6 4,5 2,5 6 5 3 7 6 4 8 7 5
Aeroporturi: se interzice traversarea LEA peste aeroporturi, iar apropierile se trateaza conform legislatiei de specialitate

Instalaţii de emisie receptie de Tc de inaltă frecvenţă: se interzice traverarea LEA peste acestea.

Ternuri de sport omologate: se interzic travesarile LEA peste acestea

Parcaje auto pe platforme în aer liber: se evită travesarea acestora; în cazuri obligate3 4) se tratează ca traversări ale drumurilor.

LEGENDĂ

Hst : înălţimea stâlpului liniei electice aeriene

Tc: telecomunicaţii

NOTE
1)
Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA si cablul purtator al liniei de contact
2)
Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină in cazul cailor ferate electrificabile
3)
Distanţa pe orizontală între marginea celui mai apropiat stâlp şi cea mai apropiată şină
4)
Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi şină, respectiv partea carosabila a drumului situat in localitate sau in afara localitatilor
5)
Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiată şină, respectiv limita amprizei drumului
6)
Nu se admit traversări ale autostrăzilor de către LEA de 0,4 kV
7)
Stâlpii liniilor se vor amplasa în afara zonei de siguranţă a drumului pentru LEA de 0,4 kV, respectiv începând de la limita exterioară a zonei de
protecţie a drumului, pentru LEA de inalta tensiune
8)
Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA şi linia de telecomunicaţii
9)
Distanţa pe orizontala intre stalpul LEA şi linia de telecomunicaţii
10 )
Distanţa pe orizontală intre fundatia stâlpului LEA sau priza sa de pământ şi linia de telecomunicaţii
11)
Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA si linia de contact sau cablul purtator
12)
Distanţa pe verticala intre conductorul inferior al LEA si linia de contact sau cablul purtator
13)
Distanţa pe orizontală intre conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cablul purtător
14)
Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA şi partea superioara a conductei; distanţa minimă pe orizontală este egala cu inaltimea
stalpului deasupra solului plus 3 m
15)
Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi peretele conductei
16)
Se interzice traversarea conductelor de transport de gaze sau a conductelor intre schele si rafinarii; se vor evita traversarile peste alte conducte din
aceasta categorie, ele putând fi totuşi realizate cu respectarea unor masuri de protectie si siguranta, conform NTE 003/04/00. Se interzice în orice
situaţie travesare acestor conducte de către LEA de 0, 4 kV (joasă tensiune)
17)
Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi peretele conductei; se vor aplica măsuri de siguranţă şi protecţie
conform NTE 003/04/00, corespunzător valorilor pe care le au aceste distanţe
18)
Se interzice traversarea apelor curgatoare, lacurilor sau canalelor navigabile de LEA 0,4 kV; construirea acestora peste ape sau in zona de protectie
a acestora se face, în cazuri obligate, numai cu acordul organelor de gospodarire a apelor, respectând distanţa minimă pe verticală între conductorul
inferior al LEA la sageata maxima şi nivelul maxim al apei la traversari peste ape nenavigabile, respectiv distanţa minimă la poarta de gabarit a
navelor
19)
Distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA la sageata maximă şi nivelul maxim al apei; cifrele de sus se referă la traversari in zonele
localitatilor şi în zonele amonte ale lucrărilor hidrotehnice, dispuse transversal pe albie iar cele de jos la traversări în celelalte zone
20)
G este gabaritul de liberă trecere al navelor, stabilit în funcţie de specificul navigatiei, de comun acord cu autorităţile competente
21)
Distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi planul vertical la malul apei
22)
Distanţa pe verticală între conductorul LEA la săgeată maximă şi partea circulată a podului, digului sau barajului. Prin trecere în acest tabel se
înţelege amplasarea LEA de-a lungul podurilor , digurilor sau barajelor, dar numai cu acordul autorităţilor competente
23)
Distanţa pe verticală între conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei
24)
Distanţa reală între conductorul extrem al LEA în orice poziţie şi orice parte a construcţiei; când distanţa este sub valorile din tabel, sa vor trata ca
treceri
25)
Distanţa dintre conductorul LEA în orice poziţie şi orice parte a clădirii
26)
Distanţa pe orizontală intre un stâlp al LEA şi orice parte a clădirii; liniile (fascicolele) cu conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele
clădirilor cu categorie de pericol de incendiu medie sau mică (C, D , E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fascicolului întins,
respectiv 3 cm în cazul fascicolului pozat
27)
Distanţa între conductorul extrem al LEA la deviaţie maximă şi cea mai apropiata parte a cladirii, fără să constituie traversare
28)
Distanţa pe verticală, la săgeata maximă a conductorului, de la cota terenului, la canale in debleu, respectiv de la cota coronamentului, la canale in
rambleu, pentru canale accesibile numai circulatiei pedestre
29)
Distanţa pe verticala, la sageata maxima a conductorului, de la cota terenului, la canale în debleu, respectiv de la cota coronamentului, la canale in
rambleu, pentru canale accesibile circulatiei cu autovehicule, fără a fi drumuri publice
30)
Distanţa pe verticală, la săgeata maximă aconductorului, până la peretele superior al jgheabului sau conductei supraterane fixe sau mobile
31)
Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile transporturilor şi maşinilor agricole, drumuri de utilitate privată
32)
Terenuri din afara zonelor locuite, accesibile numai circulaţiei pedestre
33)
Zone neaccesibile circulaţiei pedestre (stânci abrupte, faleze)
34)
Prin cazuri obligate în accepţia normei tehnice se înţeleg doar situaţiile în care se proiectează şi se execută o LEA care traversează un parcaj auto,
nu şi acelea în care se doreşte a se instala un parcaj auto sub o LEA existentă.