Sunteți pe pagina 1din 137

CONSTANTIN NOiCA (Vităneşti-Teleorman, 12/25 iulie 1909 - Sibiu,

4 decembrie 1987). A debutat în revista Vlăstarul, în 1927, ca elev al


liceului bucureştean „Spiru Haret". A urmat Facultatea de Litere şi
Filozofie din Bucureşti (1928-1931), absolvită cu teza de licenţă Pro-
blema lucrului în sine la Kant. A fost bibliotecar la Seminarul de Istorie
a filosofiei şi membru al Asociaţiei „Criferion" (1932-1934). După
efectuarea unor studii de specializare în Franţa (1938-1939), şi-a
susţinut în Bucureşti doctoratul în filozofie cu teza Schi fă pentru isto-
ria lui Cum e cu putinţă ceva nou, publicată în 1940. A fost referent
pentru filozofie în cadrul Institutului Româno-German din Berlin
(1941-1944). Concomitent, a editat, împreună cu C. Floru şi M. Vulcă-
nescu, patru din cursurile universitare ale lui Nae lonescu si anuarul
Isvoare de filosofic (1942-1943). A avut domiciliu forţat la Cîmpulung-
Muscel (1949-1958) si a fost deţinut politic (1958-1964). A lucrat ca
cercetător la Centrul de logică al Academiei Române (1965-1975).
Ultimii 12 ani i-a petrecut la Păltiniş, fiind înmormîntat la schitul
din apropiere.

Cărţi originale, enumerate în ordinea apariţiei primei ediţii: Matliesis


snu bucuriile simple (1934), Concepte deschise în istoria filosofiei la Descartes,
Leibniz şi Kant (1936), De caelo. încercare în jurul cunoaşterii si individului
(1937), Viaţa sifilosofia lui Rene Descartes (1937), Schiţă pentru istoria
lui Cum e cu putinţă ceva nou (1940), Două introduceri şi o trecere spre
idealism (cu traducerea primei Introduceri kantiene a „Criticei Jude-
cării") (1943), furnal filosofic (1944), Pagini despre sufletul românesc (1944),
„Fenomenologia spiritului" de G. W. F. Hegel istorisită de Constantin Noica
(1962), Povestiri despre om (după o carte a lui Hegel: „Fenomenologia
spiritului") (1980), Douăzeci şi şapte trepte ale realului (1969), Platou:
Lysis (cu un eseu despre înţelesul grec al dragostei de oameni şi lu-
cruri) (1969), Rostirea filozofică românească (1970), Creaţie si frumos în
rostirea romanească (1973), Eminescu sau Gînduri despre omul deplin al
culturii româneşti (1975), Despărţirea de Goethe (1976), Sentimentul ro-
mânesc al fiinţei (1978), Spiritul românesc în cumpătul vremii. Şase maladii
ale spiritului contemporan (1978), Devenirea întru fiinţă. Voi. I: încercare
asupra filozof iei tradiţionale; Voi. II: Tratat de ontologie (1981), Trei intro-
duceri la devenirea întru fiinţă (1984), Scrisori despre logica lui Herines
(1986), De dignitate Euwpae (Ib. germ.) (1988), Rugaţi-vă pentru fratele
Alexandru (1990).
CONSTANTIN NOICA

JURNAL FILOZOFIC
Ediţia a IH-a

HUMANITAS
BUCUREŞTI
Coperta colecţiei
DONE STAN

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


NOICA, CONSTANTIN
Jurnal filozofic / Constantin Noica. - Ed. a 3-a.
-Bucureşti: Humanitas, 2002
136 p.; 18 cm. - (Top H)
ISBN 973-50-0241-8
821.135.1-94

© HUMANITAS, 1990,1999,2002, pentru prezenta versiu*

ISBN 973-50-0241-8
Mi-a dispărut o pagină din acest jurnal.
Ce spusesem acolo? Era poate ceva adînc,
ceva hotărîtor. Mă cuprinde deodată ne-
liniştea să mă ştiu străin de mine, de ce am
mai bun în mine, şi înţeleg vorba ciudată
a lui Augustin: e în noi ceva mai adînc de-
cît noi înşine.

Oameni. Nu lucruri, nu peisaje; oameni.


Să fii însetat de omul nou, aşa cum eşti de
lumile noi. Căci fiecare om e o formă de
încăpăţînare, adică o idee. Şi-ti place să vezi
care e gustul ideii, care e vocea ei. Cum su-
rîde ea.

Filozofia nu e posibilă decît în oraş, prin-


tre oameni, pe pieţele acelea de care nu se
dezlipea Socrate. Singură întîlnirea cu ce-
lălalt ţi-o dă. Puneţi etaje peste etaje, supri-
maţi grădinile (sau lăsaţi cel mult aceste
convenţionale grădini publice) — şi un-
deva, lingă o scară de serviciu, se va naşte
un filozof.
E încă prea multă natură în România.

Stăteam de cîtăva vreme într-un bloc.


Deasupra mea era o nuntă. Dansau, dar
fără nici un ritm parcă. Din cînd în cînd o
voce răguşită se ridica peste celelalte; pro-
babil cîntau un refren. Un geam se spăr-
gea, cu zgomot. Ce haos o petrecere, ce
absurditate!
Dar aşa este şi dinăuntru? Totul se orga-
nizează privit de acolo, şi ritmul dansului
e ritm, iar vocile sînt una, ba chiar gea-
mul acela care se sparge intră în desfăşu-
rarea petrecerii. Există o lege de creştere
interioară a petrecerii, întocmai cum cresc
lucrurile în scena în care se sparge, trebuie
să se spargă, vasul din Idiotul lui Dosto-
ievski. Cei dinăuntru cunosc legea aceasta
de creştere, iar pentru ei totul se ţine, chiar
si excesul; în timp ce pentru cel de afară
totul e haos. Aşa trebuie să fie cu cei care
judecă din afară orice acţiune, orice fapt
de viaţă: stau la alt etaj.
Si-mi dau seama, cum stau treaz în
noapte, ce adînc fapt de viaţă e o petre-
cere. Cine spunea că nu se poate „poves-
ti" un bal? E aproape un miracol, ca orice
fapt de viaţă. E atît de frumoasă viaţa, cu
creşterea ei spre nu ştii ce! O creştere rigu-
roasă, geometrică, strictă, ca în Bach —
spre nu ştii ce.
A doua zi întâlnesc un cunoscut din bloc.
„Ce frumoasă e viaţa!", exclam eu destul
de abrupt.
„Ai fost ieri la nuntă?", mă întrea-
bă el.

Noi nu avem un termen românesc pen-


tru „devenire". Avem cîteva pentru fiinţă,
dar nu avem pentru devenire. Am fi pu-
tut avea termenul de: petrecere (se petrece
ceva, care e mai mult decît se întîmplă, are
loc: are desfăşurare). Dar 1-au expropriat
chefliii. Singura noastră devenire este în
chef, în distracţie —, în înstrăinare.
Visez o scoală în care să nu se predea,
la drept vorbind, nimic. Să trăieşti liniş-
tit si cuviincios, într-o margine de cetate,
iar oamenii tineri, cîţiva oameni tineri ai
lumii, să vină acolo spre a se elibera de ti-
rania profesoratului. Căci totul si toţi le
dau lecţii. Totul trebuie învăţat din afară
şi pe dinafară, iar singurul lucru care le
e îngăduit din cînd în cînd e să pună în-
trebări. Dar nu vedeţi că au şi ei de spus
ceva, de mărturisit ceva? Şi nu vedeţi că
noi nu avem întotdeauna ce să le spunem?
Sîntem doar mijlocitori între ei si ei înşişi.
(Dar nici asta nu trebuie să le fie spus.)

Discipolul vine la tine să-ţi ceară. Tu


trebuie să-1 înveţi că n-are nimic de pri-
mit, că trebuie să crească. Discipolul vrea
să devină iederă. Trebuie să-1 laşi să fie ce
trebuie să fie: chiar buruiană. Şi cel mai
frumos sfîrşit al tău — fertilitate! — e
să te năpădească buruienile1.
1
Gîndul acesta — şi alte cîteva din jurnal —
au fost întîmplător folosite în unele articole. Le

8
Era un om atît de tînăr şi de armo-
nios încît mi-am închipuit un teolog care
ar exclama: „Voi sînteţi cei care ţin lumea
în loc! Pentru voi trebuie lumea perpe-
tuată, amînată. Dumnezeu ar mîntui-o
dacă n-ar fi încă fiinţe să se bucure de ea
şi să întîrzie, prin tot ce e păgîn în ei, răs-
cumpărarea."
Să ţii lumea în loc. Este moarte? Este
viată?'

Toată viaţa noastră morală încape aci:


între fiul risipitor şi fratele lui. Ne pier-
dem şi ne căim; sau ne păstrăm şi ne îm-
pietrim inima. E rău să nu asculţi. Dar e
la fel de rău să ştii să asculţi — şi să ţii
minte.

Gîndul Scolii, al celei unde să nu se pre-


dea nimic, mă obsedează. Stări de spirit,
asta trebuie dat altora; nu conţinuturi,
nu

restitui aci purităţii lor de pagini dintr-un Jurnal


filozofic.
sfaturi, nu învăţături. De aceea nici nu tre-
buie lecţii. Chiar unui om care te întreabă
nu ai nevoie să-i dai „lecţii". O carte pe
care o scoţi din bibliotecă, un Preludiu de
Bach pe care-1 pui seara, în linişte, sau un
exemplu de seninătate intelectuală sînt
mult mai educative decît o lecţie. Oamenii
aceia tineri văd că vrei să încorporezi o
idee şi încep să încorporeze şi ei una. (Poa-
te „gîndul unic", de care vorbea Pârvan.)
Cred că şcoala asta trebuie făcută.

Tout est vrai la dedans, rien n'y est exact,


vorba lui Barres contra inginerilor de tipul
lui Charles Martin, contra filologilor, con-
tra profesorilor, contra fraţilor fiului
risipitor.

Ursuz ca fratele fiului risipitor.

Măria şi Marta — Măria care stă la pi-


cioarele Mîntuitorului, Marta care robo-

10
teste prin casă, ursuză — sînt în fond fiul
risipitor şi fratele. Dar destinul fiului e să
se piardă în acţiune, pe cînd al Măriei e
să se piardă în contemplaţie. E toată dis-
tanţa dintre spiritul masculin şi cel femi-
nin] aci. Oamenii se definesc după felul
cum se pierd.

Ce are de dat un spirit feminin? O sin-


gură fericire, un singur extaz. Şi toată tehni-
ca feminităţii e de a pulveriza acea fericire
în nenumărate fericiri, într-o succesiune si
devenire de fericiri minore. Căci ea pleacă
de la fiinţă (Simmel!) şi atunci caută deve-
nirea şi diversul; în timp ce bărbatul plea-
că de la devenire şi e însetat de fiinţă, de
unitate.
Setea Unului de a se pierde si setea
Multiplului de a se readuna.

Am ieşit în seara aceea repetînd tema


unică din Passacaglia lui Bach, cu senti-
mentul că, dacă aş pierde-o, aş rămîne gol.

•PD-TUL CONSTANŢA "

orăşenească
Spaima de a fi părăsit, numai muzica ţi-o
dă cu adevărat.

Nu cunosc nimic mai detestabil, în mu-


zică, decît finalul Simfoniei a cincea de
Beethoven. Cu un sfert de oră înainte
de a sfîrşi, simţi că va sfîrşi; că a sfîrşit.
Bach nu poate sfîrşi. De aceea sînt fina-
lurile lui atît de frumoase. Nu o repetiţie,
nu o concluzie bine punctată, ca la Mozart
sau Beethoven. Ci sfîsiere; efort zadarnic
de înnoire: greutatea despărţirii de ma-
teria, somnul, vraja muzicii —, dacă n-a
obţinut, printr-o miraculoasă schimbare
de ton: transfigurarea.

în cartea aceea extraordinară (medio-


cru scrisă, supărător de ditirambică, totuşi
extraordinară) a Armei Magdalena Bach
despre soţul ei, regăsesc, de astă dată pe
registrul vieţii lui Bach, aceeaşi greutate
de a sfîrşi. Sînt sfîrşituri în sfîrşitul său, ca
în muzică. Putea sfîrşi după ce dictase lui
Altnikol, ginerele său, în noaptea din ur-

12
mă, acel: „Sînt înaintea Scaunului Tău,
Doamne." Dar nu sfîrseste încă. Puţin îna-
inte de-a muri îi revine, pentru cîteva clipe,
vederea, de cîtva timp pierdută; revede
pe toţi ai săi, iar cînd Magdalena îi arată
un trandafir roşu, el rosteşte acel: „dar sînt
culori mai frumoase acolo unde mă duc!",
care ar putea fi încă un sfîrşit. Iar abia cînd
cere Magdalenei să-i cînte ceva şi ea în-
cepe — ce voce va fi avut? — coralul pe
care-1 vor intona cu toţii, Bach sfîrseste cu
adevărat.
E greutatea despărţirii de somnul vieţii.

Dacă iubiţi muzica — pierderile, curge-


rile, creşterile; dacă vă plac geometria si
rigoarea, fără să vi se împietrească inima
şi mintea; dacă aveţi un dram de nebunie
şi un munte de măsură—veţi întîlni, cînd-
va, filozofia.
Ieri am căutat local pentru Scoală: o casă
în marginea oraşului, pentru mine si un
prieten, doi. La un chioşc lîngă barieră, mă
interesez de ieşirea spre pădurea Ştefă-
neşti. „Pe cine căutaţi acolo?", mă întreabă,
cu chef de vorbă, omul.

13
Tresar o clipă, în fond mă căutam pe
mine. Mă duceam acolo să întîlnesc aceas-
tă apariţie ciudată care eşti tu însuţi, pro-
iectat în viitor. Dar n-am curajul să practic
filozofia cu tutungiul, îi vorbesc doar de-
spre un fel de profesor care stă acolo fără
elevi, într-o şcoală în care nu se predă, la
drept vorbind, nimic. „N-ai auzit de el?",
întreb eu. „Ba da, mi se pare c-am auzit.
E unul..."
Omul ştia. Eu nu ştiam, încă, dar el ştia —
tot ce era de ştiut pentru ceilalţi.

Să fii singur, ca un copil printre oamenii


mari (Rilke).

Oamenii mari fericesc pe copii, înţelep-


ţii pe nebuni, regii pe cei săraci şi
fratele fiului risipitor pe fiu. Ce destin ne
trimite permanent la celălalt? Nu la altceva
— care ar putea deveni al nostru —, ci la
celălalt.
Şi fiul şi fratele sînt nefericiţi. Aşa poate
începe un tratat de etică.
14
îmi Place începutul Bibliei. Dumnezeu
facelumina si apoi vede că e bună. Face
nUtul si apele, şi apoi vede că sint bune.
(Numai Ş laomnuvedea S t a.Săfifostde
la sine înţeles?) In orice caz, mtii creează
si pe urmă stă să judece. Ce extraordinară
replică pentru Teodiceea lui Leibniz, în care
lumea e creată pentru că e cea mai bună.
Numai noi, oamenii, leibnizieni înnăs-
cuţi, cerem ca programul să preceadă fapta.
Fiinţe întoarse de la viaţă, fiinţe teoretice
şi absurde ce sîntem!
De scris un Anti-Mathesis. (Deşi... deşi...
Era atîta febră a ideii, acolo? Sau mai de-
grabă era febră a ideii?)

Abel este cioban şi Cain plugar. Abel


rătăceşte ca Fiul, şi Cain f rămîntă locul, ca
Fratele. Iar Cain ucide pe Abel. întotdea-
una Cain ucide pe Abel.
Mă gîndesc, de pildă, la cele două su-
flete româneşti: sufletul pastoral şi su-
fletul agrar. Tot ce e nostalgie şi libertate,
tot ce e sentiment artistic, tot ce e sete de

15
zări noi — spun unii — ţine la noi de su
fletul păstorului. Dar a trecut peste el sn
fletul stătător al plugarului şi 1-a pustiit'
are să-1 pustiască.
Sîntem ţara lui Cain, în care Abel n-a
murit încă de tot. Dar va veni pedeapsa
lui Dumnezeu, maşina, şi-i va mătura pe
amîndoi —, pentru ca neamul lor să creas-
că, să crească biblic, dincolo de zările ţării.

Ce curios rol are „valul" în istoria ro-


mânească; valul lui Traian şi alte valuri.
în fond valul e simbolul mişcării; la noi
însă s-a staticizat şi a devenit zid de apă-
rare, începuturile româneşti constau în în-
cremenirea valurilor.
Şi-mi vine în minte Russo: „Melancolia
Bibliei stă pe deasupra neamului; ţara se
sfîşie între liniile plîngătoare ale hronica-
rilor şi cîntecele dureroase ale poporului."
Un „strigăt tare", asta voia el. Dar n-avea
să-1 audă.

Dintr-un text măhăcean al lui Hasdeu,


despre cei din iad: „Scula-se-vor la ziua de

16
grDece iutipatec&ţme de viziunea ia-
durui în biserica noastră. Dar e si o cu-
Hoasă frică de mişcare, în viziunea noastră
-
sn
cîndva Neagoe Basarab, după cine ştie ce
ascet oriental: „Cel ce n-are îndîrjire, acela
vede pe Dumnezeu."
Prietenul meu V. are dreptate: viziunea
populară românească e cea a unui alai îm-
părătesc. De n-am obosi pe drum!, vorba
lui C.

„Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri?


Cu atît mai mult lucrurile vieţii acesteia"
(Pavel, l Cor. 6,3). Undeva, Nae lonescu
încearcă un comentariu pentru vorba aceas-
ta uluitoare: „... cel dintîi (îngerul) nefiind
decît un ideal de sublimare al
lucrurilor; cel de-al doilea (omul),
treaptă de ajungere la Dumnezeu".
Aşadar tu, ca om, stai, într-o anumită
ierarhie, deasupra îngerilor. Ei nu sînt un
ideal de perfecţionare pentru om, ci pen-
tru cele ale firii. Poate si pentru femei, care
17
se simt atît de legate de fire. Dar rnă
jurul nostru, să văd cine poate judeca
înger? Nimeni. Şi totuşi, asta n-are
nătate. Creştinismul îţi spune şi ce
numai ce ai devenit.

Bach cîntînd cu mîna dreaptă o fugă


la clavecin, în timp ce cu mîna stîngă ţine
după mijloc pe Anna Magdalena. „Poate
că acesta are să fie ultimul lucru la care
mă voi gîndi", notează ea.
Undeva, printre cetele îngereşti, e o adi-
ere de gelozie.

Dintre animale — spune Geneza — nu


s-a găsit nici un ajutor pentru om. De aceea
Dumnezeu adoarme pe Adam şi scoate din
coasta sa femeia.
Dacă s-ar fi găsit ceva s-o înlocuiască...

Tristeţea de a nu fi păcătuit. Tristeţe care


cuprinde din cînd în cînd pe îngeri şi aproa-

18
nDe întotdeauna pe oameni: mediocri. In
Frunte cu fratele fiului risipitor.
Retm proverbul: „Păcatele-s pe oameni,
nu pe butuci." Cam frust exprimat -, dar
asta-i totul, în fond.

„A venit la mine", îmi istoriseşte un du-


hovnic, „şi mi-a cerut să-i fac iertat un pă-
cat":
— Ce-ai făcut?
— Mi-am dat seama că voi păcătui. Simt
că, în împrejurările acestea care
mă aş
teaptă astăzi chiar, nu pot să nu
păcătuiesc.
Am venit s-o spun şi să cer
absolvire.
— Dar cum să ţi-o dau?
— Dacă aş veni să-ţi spun: «sînt slab,
am păcătuit», mi-ai da-o. De ce nu mi-
o dai
şi cînd îţi spun: «sînt slab, nu pot
să nu
păcătuiesc?» E mai gravă aşteptarea
decît
fapta?
— Poate că e mai gravă, fiindcă e urzire
a răului.
— Dar toţi cei ce urzesc răul şi nu au
parte de el sînt mai vinovaţi decît cei
care-1
savirşesc?
— Sînt în orice caz si ei vinovaţi. t

19
se simt atît de legate de fire. Da
jurul nostru, să văd cine poate*
înger? Nimeni. Şi totuşi, asta n-
nătate. Creştinismul îţi spune si c
numai ce ai devenit. ' e^

Bach cîntînd cu mîna dreaptă o fu •


la clavecin, în timp ce cu mîna stîngă £
după mijloc pe Arma Magdalena. „p^
că acesta are să fie ultimul lucru ia car
mă voi gîndi", notează ea.
Undeva, printre cetele îngereşti, e o ad;
ere de gelozie.

Dintre animale — spune Geneza—nu


s-a găsit nici un ajutor pentru om. De aceea
Dumnezeu adoarme pe Adam şi scoate dir
coasta sa femeia.
Dacă s-ar fi găsit ceva s-o înlocuiască..

Tristeţea de a nu fi păcătuit. Tristeţe ^


cuprinde din cînd în cînd pe îngen şi ap

18
, mă pe oamenii mediocri, în
t0td? r atee P fiului risipitor-
0 CU - Păcatele-s pe oameni,

totul, în fond.

v venit la mine", îmi istoriseşte un du-


ic/ „ Ş i mi-a cerut să-i fac iertat un pa-

Ce-ai făcut?
— Mi-am dat seama că voi păcătui. Simt
b, in împrejurările acestea care mă aş-?
aptă astăzi chiar, nu pot să nu păcătuiesc,
venit s-o spun şi să cer absolvire. Dar
cum să ţi-o dau? Dacă as veni să-ţi
spun: «sînt slab, Vătuit», mi-ai da-o. De
ce nu mi-o dai d îţi spun: «sînt slab, nu
pot să nu uiesc?» E mai gravă aşteptarea
decît

Poate că e mai gravă, fiindcă e urzire


râului.
; ,~ -ei ce urzesc răul şi nu au
sînt mai vinovaţi decît cei care-1
f în orice caz şi ei vinovaţi.
19
— Există atunci două pâcat
răului şi săvîrşirea lui. Viu sâ-1 6
L

pe cel dintîi. P°'


— Nu, nu sînt două, e acelaşi pa
poţi să spovedeşti ce e în curs
desa-
— Dar e ceva care s-a săvîrşit. c
luat decizia păcatului. De ce mi
se
ajung si la împlinirea lui?

„Şi ce-ai răspuns?" întreb eu


j hovnic.
„N-am răspuns încă", îmi spur

Ne răspunde Altcineva. Ne răspunc


la tot ce întrebăm si nu întrebăm, Altcine.

Sînt două ipoteze: sau fratele este c


hovnicul fiului sau fiul este duhovnic
fratelui.
Dar nu, am început prost. E ca şi^
aş pune la Şcoală o problemă: Ce v .
ne fiecare? Aşa mor problemele.
20
nriete n să-
iarăt,înmar-
lul de Şcoală la care

de
urît?"
îmi
spune
el.
apr
Dar peisajul e de
şes, monoton "
.ienii aceştia care
nu vad deat o • în
lucruri. Dar
peisajul poate fi
-at. Un om care
trăieşte o expe-işi
tace un spaţiu al
lui, un peisaj al
Mu e numai şes",
spun eu, „sînt şi
ri, dacă te uiţi cu
bunăvoinţă." —
te", vine replica
necruţătoare,
„pen-m Quijote,
Dulcineea e o
femeie fru-\, iar
morile de vînt..."
^şi locurile astea
comune! Dar are
î te: experienţa lui
Don Quijote e va-
•••• perfect
valabilă. Aşa
trebuie trăit: i
lumea ta. Numai
că prefer să mă
gîn-sc— de ce
nu?... parcă
încape vreo
comparaţie' - la
alt spaniol, la El
Greco Pe care
pnetenul său îl
găsea cu perdelele
şi care

21

>ai
m bine culorile mele.
Nu, nu e vorba de un idealism ieftin:
creăm noi înşine lumea dimprejur. Dar,
pentru Dumnezeu, nici lumea n-o să ne în-
veţe ce e de făcut, cînd e vorba de noi şi
nu de ea. E chiar lipsit de sens să trăieşti
într-un decor atît de frumos încît să fie
valabil prin el însuşi. Ce puţin filozofic e
colţul acela de la Ermenonville, ales de
Rousseau pentru filozofie! Nu se putea
face acolo decît un templu — în care să nu
oficieze nimeni. E mai bine să trăim fie-
care pe măsura noastră, cu noroi, cu co-
cioabe şi cu şes — dar cu sinceritate. Şi
mai ales fără rousseau-isme.

Sfinţii aceia curioşi, cît se poate de ex-


presivi, aşezaţi totuşi atît de sus pe coloa-
nele catedralelor, încît nimeni nu le mai
vede expresia. Iar într-o zi coloana cade,
şi atunci vezi că şi ei erau gîndiţi. Ce ge-
nerozitate comanda sacrificiul artistului,
de a crea fără să arate? Ce credinţă?
22
Contemporanii nu mai au nimic de măr-
turisit, de istorisit. De aceea arhitectura lor
n-are densitate: generalizează, nu speci-
fică. Pe podul lui Henri al IV-lea, Pont-
Neuf, de la Paris, sînt măşti pe marginea
exterioară, măşti pe care nu le vede, obiş-
nuit, nimeni. Dar măştile sînt fiecare alta.
în timp ce pe podul Alexandre EI, din vea-
cul al XlX-lea, tiparul măştii se repetă din
două în două sau trei în trei.

Vitruviu spune despre arhitect că tre-


buie să ştie: să scrie, să deseneze, geome-
trie, ceva optică, calcul, istorie, filozofie,
ceva muzică, medicină, jurisprudenţă şi
astronomie.
Azi nu trebuie să ştie decît arhitectură.
Păcat!

In Franţa aceasta unde se vorbeşte atît


de mult despre iubire, nu cumva lipseşte
dragostea?

23
în ce cred oamenii care serbează în ace-
laşi timp şi oficial aniversarea Revoluţiei
franceze si pe cea a Ioanei d'Arc? în una
sau în alta? Nu, ei nu mai optează. Triste-
ţea inteligenţei goale constă în faptul de
a nu mai putea opta.

Ce era raţiunea, în timpul Revoluţiei


franceze, şi ce e astăzi! Ce era libertatea
în romantismul german şi ce e astăzi! în
termeni, nu ne contrazicem; dar în spirit?
Dacă şi azi şi atunci se credea în raţiune,
azi raţiunea e simplă raţiune, adică cumin-
ţenie, pe cînd atunci era nebunie (Raţiune
cu majusculă). Azi e o forţă conservatoare,
atunci era una în numele căreia se răstur-
na. Apologeţii raţiunii iau numai dicţio-
narul revoluţionar, nu si conţinutul propriu
al revoluţiei de atunci. E adevărat că le-ar
fi greu să laude nebunia care a pustiit atî-
tea. Dar această nebunie a făcut din raţiune
un principiu creator de istorie. Şi atunci
de ce nu lasă Revoluţia franceză în pace?

24
F curios cum sub regimurile de liber-
tate oamenii cad sub o tiranie: cea a lo-
cului comun. Şi mă întreb daca nu e mai
tristă decît oricare alta.

Ceea ce e absurd la cei care cer simplă


libertate pentru buna dezvoltare a omului
e că îşi închipuie a şti ce este omul; cînd
de fapt omul e ceva care se defineşte neîn-
cetat. — Sînt de partea celui care nu ştie.
El are sorţi să capete ceva.

Un om tînăr va veni la Şcoală să se la-


menteze că nu ştie încă destul. Dar nu sim-
te el toată bucuria de a nu fi citit încă pe
Goethe?
Ignoranţă, cîtă viaţă e în tine!

Amestecul acela de cunoscut şi necu-


noscut, care face literatura (incidentul care

25
revine, personajul pe care-1 regăseşti, nou-
tatea în familiar), care face muzica, peisa-
jul, cunoaşterea. Sensul magic al noutăţii
spunea cineva. Nu, sensul mistic: unitate
şi alteritate în acelaşi timp.
(De aceea caut „prima zi", întîlnirea cu
omul nou care vine la Şcoală, cu omul cla-
sificabil nou: cunoscutul şi necunoscutul
sînt atunci în echilibru.)

îmi place la Sorbona sala „Descartes".


în sala „ideilor clare şi distincte", o fres-
că pe întreg zidul din fund arată cîteva
nimfe ieşind din abur spre lumină şi for-
mă. Sînt, parcă, ideile din poemul Aurore,
al lui Valery:
Quoi! c'est vous, mal deridees!
Que fîtes-vous, cette nuit,
Maîtresses de l'âme, Idees...

Nu pot gîndi filozofia fără să simt o că-


dere, aproape ca în religie. Undeva a avut
loc păcatul. Si în ordinea cunoaşterii exis-

26
•adis pierdut. Poate că e acelaşi
arolo dovedind cît de solidar
11 aci 3* a<~*->i'-'r
cniritul cu sine. Căci iată, una din prm-
•* ele certitudini ale filozofiei izvorăşte
Srmai din faptul că omul e fiinţă căzută
,i mărginită. Dumnezeu, fiinţă nemărgi-
nită, există, spune Descartes, de vreme ce
PU fiinţă mărginită, am ideea lui. Cum aş
avea-o altfel de la mine, din mărginirea

filozofii discută de obicei valoarea


acestui argument. Cînd ar trebui să vadă
sensul acestei orientări.

Toate miturile ţin, poate, de mitul că-


derii.
Fiindcă dacă n-ar fi o fiinţă căzută, omul
n-ar avea nevoie de mituri.

1939. La Villerville, într-un sat din nor-


dul Franţei, ascult în Vinerea Mare o pre-
dică. Ce mult omenesc e uneori la catolici!
Predicatorul vrea să facă sensibilă sufe-
rinţa Mîntuitorului, şi atunci recurge la

27
psihologia umană. „Gîndiţi-vă — spune el
către mamele din biserică — ce sfîsietoare
trebuie să fi fost suferinţa Maicii Domnu-
lui lîngă Cruce!..."
Şi simt că nu e vorba de asta în religie-
că nu poţi înţelege pe Dumnezeu, umani-
zîndu-1 din nou, umanizîndu-i drama din
nou. Tot Occidentul, în fond, limbajul aces-
ta îl ţine. Predica lor, filozofia lor, întru-
pează a doua oară pe Dumnezeu. Dar cine
începe cu psihologie umană rămîne în ea.
(Şi atunci înţelegi vorba lui Rousseau: Je
mefis catholique, mais je demeurai toujours
chretien.)
Ştiu, noi în Răsărit n-avem uneori nici
atît. Dar deţinem adevărul acesta, pe care
ei îl uită din ce în ce mai mult: că lisus a
coborît o singură dată.

„Eu sînt cel ce sînt", spune Dumnezeu


lui Moise (Exodul 3,14). Nu-i spune: „Eu
sînt cel ce este." Chiar cînd îl îndeamnă să
se ducă la ceilalţi, Dumnezeu îl învaţă pe
Moise să le vorbească despre „cel ce se nu-
meşte Eu sînt". Ce curios sună: „Eu sînt
m-a trimis la voi"!
28
Căci Dumnezeu nu este. Numai noi ştim
ce e aceea „este", fiinţa, în unele cazuri pri-
vUeeiate, în filozofie, ştim pe „eşti , fiinţa
„biectivizată. în comunitate ştim pe „sin-
m" sau „sînteţi". Numai Dumnezeu ştie
6 Eu sîrît"; ca să nu mai aibă nevoie de
e
eşti', este, sîntem...

O şcoală în care profesorul nu învaţă


si el e o absurditate. Cred că am găsit un
moto pentru Şcoala mea. E vorba aceasta
extraordinară a lui Leon Bloy: Nu se ştie
cine dă şi cine primeşte.

Ciudaţi sînt oamenii aceştia care vor


adevărul de la filozofie. Adevăruri da, dar
adevărul? Adevărul e rezultatul gîndirii
logice, aşa cum fapta bună e rezultatul tră-
irii morale. Dar la fel cum nu pui accentul
pe fapta bună şi nu preferi actului fapta,
tot aşa nu poţi prefera vieţii spiritului ade-
vărul. Toţi ereticii făptuiesc mai bine decît
ortodocşii, totuşi sînt eretici. Toţi dogma-
29
ticii au adevăruri mai multe decît filozofii
dar n-au filozofie, pentru că n-au viată '
De unde ideea că filozofia te învaţă ade-
vărul? Te învaţă să gîndesti — nu adevă-
rul, îţi dă direcţia adevărului. Vorba lui
Kant: ca să ştii care e adevărul despre un
lucru, trebuie să ai acordul cu acel lucru.
Deci, orice adevăr e despre ceva; orice ade-
văr e material. Ce poate să însemne adevă-
rul, aşa formal? Există realităţi, nu realitate.
Există adevăruri, nu adevăr.
De altfel, definiţia adevărului — adae-
quatio rei et intellectus — e din Evul Mediu,
de la un anumit Isaac, de unde o ia şi înce-
tăţeneşte Toma din Aquino. Antichitatea
nu s-a prăpădit cu firea după adevăr. Ide-
alul era pe atunci contemplaţia, înţelepciu-
nea, sau alteori (Aristotel) regăsirea fiinţei,
în Scolastică, idealul era regăsirea, pe alte
căi, a unui adevăr dinainte dat. Dar ade-
vărul necunoscut si cu majusculă e o năs-
cocire modernă.
Fireşte că există un adevăr — exactitate;
dar de el se împiedica într-o zi Maiorescu
al nostru, citînd versul acesta popular:
Aşterne-te drumului ca
şi iarba cîmpului la
suflarea vîntului.

30
Căci spunea el, versul îţi dă cu adevă-
rat emoţia unei „legănări în infinit", dar
conţine o eroare de rimă. - Ca şi cum rima
ar servi la altceva decît să-ţi dea asemenea
legănări în infinit! Iar dacă rima nu e exac-
tăsi totuşi legănare în infinit este, iată exac-
titatea, iată adevărul dat de ruşine.
(Dar să nădăjduim că nu ne aud pro-
fesorii.)

Spre a nu mai vorbi de neseriosul de


Goethe: Tot ce mă îmbogăţeşte e adevărat.

„Filozofia vorbeşte despre lucruri; doar


profesorul vorbeşte despre idei", spunea
un profesor de filozofie din Apus. Iată un
profesor care-şi cunoaşte meşteşugul!

Platon — spunea lumea — şi-a pierdut


timpul pe lîngă tiranii Siciliei, încercînd za-
darnic să întemeieze o cîrmuire după prin-
31
cipiile filozofiei. Ca şi cum un filozof tine
neapărat să reuşească! Ţine să înveţe.

Boissier arăta că filozofia a guvernat


odată lumea: sînt cei cinci ani de prim-mi-
nisteriat ai lui Seneca, sub Nero. Tot mai
vreţi filozofi?

Nu există decît două filozofii mari: filo-


zofia greacă şi filozofia idealismului ger-
man; filozofia fiinţei şi filozofia spiritului.
Iar ce e interesant e că amîndouă s-au născut
în marginea devenirii. Refuzîhd devenirea,
filozofia greacă a găsit fiinţa. Integrînd-o,
cea germană a găsit spiritul. Poate că pri-
ma şi ultima problemă a filozofiei e: curge-
rea, pierderea, viata.

Pentru Stendhal, un roman „e o oglin-


dă care se plimbă pe stradă". Poate să fie
aşa pentru un roman, dar nu e pentru o
filozofie. Mă gîndesc, chiar, la un mit în ge-
nul lui Wilde, mitul oglinzii:
32
Ce frumoasă e lumea, şi-a spus spm-
mnntr-o zi. Mă voi face cît mai imperso-1
mă voi dizolva şi aşterne ca o apă
Hmpede si liniştită, voi fi numai aşteptare;
tocmai unei oglinzi, iar lumea se va re-
flecta în mine aşa cum este ea/' Din ziua
aceea spiritul n-a mai văzut nimic.

Extraordinara noastră cheltuire, a noas-


tră si a profesorilor noştri de tot soiul, de
a deveni impersonali, pentru a vedea cît
mai mult; în realitate, pentru a sfîrsi la or-
bire.

Eroarea lui Narcis nu e de a se îndelet-


nici cu sine. E de a se îndeletnici într-un
anumit fel cu sine. Narcisismul e un bles-
tem numai pentru cei care, văzînd, vor să-şi
fixeze imaginea; să rămînă la ei înşişi, pen-
tru că sînt perfecţi.
Eroarea lui Narcis e de a fi perfect. E sin-
gura lui imperfecţiune.
(Plagiez cumva pe Gide?)

33
De ce e de neconceput un Narcis fem-
nin? Femeia se priveşte totuşi nespus d"
mult în oglindă. Dar probabil pentru a v
dea acolo pe un altul — care o priveşte

Numai femeile ştiu să iubească. Heloise


şi Abelard s-au despărţit de mulţi ani. Fie-
care cîrmuieşte, ca stareţ, cîte o mînăstire,
si pentru toţi ceilalţi ei trăiesc după cuvi-
inţa creştină. Dar cînd Abelard scrie He-
loisei că de mult n-o mai iubeşte decît întru
Hristos, ea răspunde: Dieu le sait... que c'est
ă vous, bien plus qu'ă Lui queje deşire plaire.
După ce spusese lucrul acesta, dincolo de
orice comentariu: Je pleure non pas lesfautes
que j'ai commises, mais celles queje ne commets
plus.

Rolul cel mai frumos pe care-1 poţi juca


în viaţa anumitor oameni este de a desfiin-
ţa pe un altul care a jucat un rol. Nu exişti,
fireşte; eşti uitat. Dar tîrăşti în căderea ta
pe un altul.
34
Cartea pe care aştepţi s-o scrii. Sa fii sub
stăplnirea unui singur lucru, a unui
singur
ns^ă faci toate celelalte gesturi ale vie-
tH L ele să nu fie altceva... Aşa trebuie
să'fie cînd eşti îndrăgostit.

E ceva deprimant în verbul grec: agapao,


a iubi. El înseamnă nu numai a iubi, dar
şi a se mulţumi cu, a se resemna. De la fe-
ricirea dragostei treci insensibil la tristeţea
resemnării. (Poate pentru că grecii vedeau
torul în limite, şi chiar si a iubi nu era, pen-
tru ei, o pierdere.)
Şi mi-e ciudă că filologii se bucură. Ce-i
interesează pe ei altceva decît prefacerea
înţelesurilor? Sînt „liberi". Dar cîndva vor
plăti pentru asta.

Cînd vorbesc de viaţă instinctuală, fe-


meile se gîndesc la un singur instinct.
Ele nu pot vedea mai mult. N-au voie. Ele
nu trăiesc viaţa: o perpetuează numai.

35
Cunosc un instinct mai puternic decît
cel de conservare chiar: instinctul lui ,
//d
avea dreptate". Oamenii se luptă, se chel-
tuiesc şi cad pentru: „Vezi, ţi-am spus eu?"
Am un prieten care de cincisprezece ani
spune: „va veni dezastrul". Şi, fireşte, între
timp nu poate face aproape nimic. Iar cînd
dezastrul va veni, va fi mulţumit că a avut
dreptate; uitînd că între timp a pierdut un
sfert de viaţă pentru un sfert de adevăr.
Ceea ce e încîntător, în definitiv, e că toţi
avem dreptate. Nimeni nu va putea fi dez-
minţit vreodată. Iar cel care-şi va pune ca
epitaf: „Aci zace unul care n-a avut drep-
tate", se va umili din prea mult orgoliu,
dar nu va spune un adevăr.

3 septembrie 1939, Paris. Să optezi —


între cine şi cine; între ce şi ce? Ţiu dina-
inte cu învinsul.

De cînd s-au născut neamurile? De la


Turnul lui Babei. „Domnul a zis: iată că

36
un singur popor şi toţi au aceeaşi
um nimic nu i-ar împiedica să
si-au pus în gînd. Haidem să ne
să Auream acolo limba"
Se teme cumva Dumnezeu de unitatea
lumii?

Toată lumea întrezăreşte ceva, în hao-


sul de azi. Numai istoricul nu înţelege. Se
refugiază în trecut, fiindcă i-e frică de pre-
zent. Atîtea istorii care ar putea fi, în locul
uneia singure cu care e deprins el!

E de neînţeles cum pot vedea unii sim-


plă morală în concepţia biblică.
Dumnezeu alege. De ce? Pentru că-i
place aşa.
lacov capătă moştenirea de la tatăl său
bătrîn şi aproape orb, Isaac, substituin-
du-se prin înşelătorie fratelui său mai mare,
Essau. lacov înşală pe socrul său, Laban,
făcînd jocul acela cu oile bălţate. lacov fuge
de la Laban pe ascuns, cu cele două fete

37
ale acestuia. Dar Dumnezeu e cu P! c
el
i • i. j. i « -c,CU
el şi cu tot neamul sau.
întîia figură morală, sau cel puţin c
simţul dreptăţii, e abia Moise. Acel Moise
care intervine pentru cel nedreptăţit în
cearta dintre doi evrei; care omoară'un
egiptean pentru că bătea un evreu; care
scoate apă pentru fetele preotului din
Maidan, pe care păstorii le goneau de la
fîntînă. Dar nu pentru faptele astea e răs-
plătit el.
„Mă îndur de cine mă îndur, şi am milă
de cine am milă." Oricît au stricat protes-
tanţii înţelesul vorbei acesteia, ea rămîne.
Nu, creştinismul nu e simplă morală.
Nu e aşa nici în Noul Testament. E destul
să-ţi aminteşti de fiul risipitor şi fratele lui
cel moral, ca să accepţi ce e creştinismul:
dragoste.

Despre invidia creatoare. Despre egois-


mul (care nu e imoral, s-a spus împotriva
lui Kant) fecund. Despre toată putreziciu-
nea morală care susţine puritatea morală.
Ca un trup de adolescent, trup încărcat
de mireasma sănătăţii, compunere de atâ-
tea miresme impure, pe care numai des-

38
le dezvăluie. E impur ce e tot ce strică
un anumit echi-,e e în stare liberă
chimiceste. Vi'a a morală, în măsura în
care e viaţă, -nch de sTea totul; se
sprijină pe totul. Iar
;eustaanuedeelimmar e ;edeech 1 hbru.
Neprihăniţii au toate instinctele noastre.
Fericirea lor e de a avea ceva m plus.

Fiul risipitor spune:


„îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat
gustul voluptăţii, setea orgoliului, şi invi-
dia, şi făţărnicia, şi ura. Cu ele nimeni nu
e mare. Dar fără ele nimeni nu e viu."
Fratele fiului risipitor întoarce aci capul,
cu dezgust.

Cîte vieţi valabile nu se susţin prin cali-


tăţi minore, sau chiar prin defecte: încăpă-
ţînare, ambiţie, orgoliu. Totul e bun, chiar
lucrul vinovat, cu condiţia să nu întîrzii la
el; totul e rău, chiar lucrul bun, dacă
întîrzii. Esenţialul e să fii trimis mai
departe,

39
să fii aşezat la curgere. Totul e rău dacă te
scoate din ea.
„Şcoala e bună", spunea Nae lonescu,
„cu condiţia să n-o iei în serios." Trebuie
să întorci lucrurilor spatele, să pleci, să-ţi
părăseşti prietenele una cîte una, de tea-
mă să nu te biruiască fericirea. Romanii,
spunea Montesquieu, se temeau mai mult
de repaus decît de inamic.

Exasperant lucru să întîlneşti pe stradă


un om care rîde. De ce rîde? Bucuria e a
lui, e atît de mult a lui, încît îl separă de
rest. Dar dacă întîlneşti un om care suferă,
suferi şi tu. Suferinţa uneşte. (Curios lu-
cru că tristeţea şi nu bucuria cea stearpă
e pusă de apuseni printre „păcatele capi-
tale".)
Bucuria e echivalentul, pe plan moral,
al adevărului: e fixitate, separaţie. Vreţi o
lume spartă în cioburi? In veseliţi-vă.

Berlin, 1941. Ascult Meistersinger în cele


mai bune condiţii: cu Herbert von Karajan,

40
dirijor, cu Mărie Mxiller printre interpreţi;
o muzică excelentă, si totuşi nu e emoţie.
De ce?
Este vorba, acolo, de şcoală. Şi nu se pot
exprima lucruri adinei despre scoală. De-
spre dragoste şi moarte, da. Despre creş-
tinism sau zeităţile germane, da. Tristan
sau Parsifal; chiar Tannhăuser, şi mai ales
Tetralogia. Dar Meistersinger...

Cînd mă gîndesc la profesori, mă gîn-


desc la ştiinţa seacă a dreptului (despre
care, fireşte, nu ştiu aproape nimic). Şi nu
e de iertat lui Kant că a rămas, în ultima
instanţă, numai marele profesor de drept
al filozofiei, în timp ce un tînăr ca Novalis
putea nota despre sine: Ich bin ein ganz un-
juristischer Mensch, ohm Sinn una Bedurfnis
fiir Recht. Deschizînd o altă cale pentru via-
ţa spiritului.

Am auzit pe Heidegger cîte o oră la in-


terval de doi ani. Spunea acelaşi lucru; sau
lucruri pe care nu se poate să nu le fi spus

41
încă de la prima lecţie. Am întrebat pe cei
care-1 ascultau de mai multă vreme: nu, nu
se repeta, pentru ei.
Gîndea, nu ştiu cum, în spirală descen-
dentă. Nu numai linear şi progresiv se gîn-
deşte valabil. Poate niciodată linear, ci în
spirală, în burghiu, ca într-un act de son-
daj. Ştii de la început un lucru, şi-1 spui de
mai multe ori, îl spui neîncetat sub altă for-
mă — pînă se spune singur.

Filozofia ca donjuanism. Pe lîngă ea,


oamenii de specialitate fac simple căsnicii
burgheze.
Esenţialul e să cucereşti. Nu să accepţi.
Nu să ştii.

Actul de cunoaştere nu e reducere la


cunoscut, act de asimilare: a mînca —, aşa
cum vor filozofii graşi, în frunte cu tomis-
tii şi prietenul meu V. E act de înstrăinare,
de pierdere, ca şi actul dragostei. E risc. Nu
e a-szraz'/-are, ci e alter-are. Te devitalizezi
dînd viaţă. Dar nu poate oricine procrea.

42
Ce mult şi sterp citeşte fratele fiului ri-
sipitor.

„Cum, tocmai dumneata?" Una din ui-


mirile omului cu bun-simţ e să vadă că fi-
lozofia nu te face idealist (în sensul prost,
steril); nu te face să condamni în bloc răul,
urîtul. Dimpotrivă, îl înţelegi uneori. Cum,
tocmai dumneata?
Fireşte, tocmai el. Fiindcă omul cu per-
spectivă filozofică încearcă să vadă în-
tregurile; şi atunci vede cum se ţine faţa
întunecată cu cea luminoasă a lucrurilor.
„Cei ce adeverează mai de credinţă sînt
decît cei ce tăgăduiesc", stă scris în pra-
vila lui Vasile Lupu.

Omul rău face mult mai mult bine decît


omul bun. Pentru că omul rău are nevoie
de fapte. Omul bun este bun şi, asteptînd
să făptuiască firesc, uită de faptă. Căci fap-

43
ta ascunde, adesea, iar el n-are nimic de
ascuns.

Puterea de făptuire pe care o ai cînd nu


ţi-a reuşit răul. Vezi, spui conştiinţei tale
întunecate, sînt blestemat să fiu bun. Dar
nu eşti bun — şi de aceea făptuieşti.

„Dacă e vorba să mă laud, mă voi lăuda


numai cu slăbiciunile mele." (Pavel, 2
Cor., 11,30.)

De altfel, nu ştim ce e om bun şi rău, in-


teligent şi prost, cum nu ştim ce e o femeie
frumoasă. Numai inteligenţa, care e plină
de răutate, dacă e liberă şi nu slujeşte
nimic, vrea să vadă clar. Numai ea
categoriseşte şi, fireşte, critică. Dar viaţa
e dozaj. Eşti din cînd în cînd inteligent,
sau eşti mai inteligent azi decît ieri; iar o
femeie frumoasă, pe care întîlnirea cu
cineva nu o face mai frumoasă, e una din
cele mai triste reuşite ale biologiei.
44
Nu s-a gîndit nimeni sa deschidă un
institut de înfrumuseţare prin cele sufle-
teşti Fiindcă dinăuntru în afara vine fru-
museţea Gîndiţi-vă cît de urîte sînt adesea
femeile, crispate cum stau sub nevoia de
a fi frumoase. Dar daţi-le seninătatea şi stă-
pînirea, şi vedeţi cum li se destind feţele,
cum elimină toxinele şi cum recuceresc fru-
museţea, singura frumuseţe care le e dată:
de oameni vii.
Dacă am o colaboratoare la Şcoală poate
fac o anexă pentru Institutul de înfrumu-
seţare.

După o jumătate de oră de convorbire,


orice femeie din societate scoate din gean-
tă pudriera ca să se refacă. Recunosc esen-
ţa feminităţii într-un gest ca acesta. Dar si
tot ce e absurd în esenţa feminităţii. Căci
femeia înţelege să se refacă aşa cum a fost.
Ea nu-şi dă seama că a trecut un anumit
timp, în care s-a întîmplat ceva; că a intrat
şi ea într-un proces de devenire; că pe faţa
ei trebuie să se citească urmele acestei de-
veniri. Ea nu admite să treacă peste chipul

45
ei umbra unei idei care se va fi rostit, sau
să se înscrie undeva cuta unui adevăr. Nu
ea vrea să revină la chipul din faţa oglinzii,
la masca adoptată o dată pentru totdea-
una. Ce-i pasă că falsifică astfel o întreagă
devenire? Ea vrea să rămînă aceeaşi.
într-o lume în care totul devine, ea cre-
de că poate rămîne aceeaşi.

O mamă îmi spune un lucru tulbură-


tor: Singura recunoştinţă pe care o cer co-
piilor mei, pentru tot ce-am făcut, este să
facă acelaşi lucru şi mai departe.
Mai departe... O adevărată etică a de-
venirii. Cealaltă etică ţine lumea în loc.
Dacă fratele fiului risipitor are copii, cu si-
guranţă le cere recunoştinţă. E tipul omu-
lui care tine lumea în loc.

Gîndul acesta spus cuiva care aşteaptă


un copil: „Fiecare simte că se măreşte fa-
milia lui."
46
Să fii rudă cu oamenii. Să ai atîta ome-
nesc în tine încît să te recunoască toţi oa-
menii.
*

Un tînăr căruia nu-i poţi trece nici o in-


certitudine îţi este o înfrîngere. Dacă există
o medicină a sufletelor, sensul ei e răstur-
nat faţă de medicina obişnuită: e de a îm-
bolnăvi.
*

Iubesc la greci faptul că merg pînă la ca-


păt. Ceea ce a făcut posibilă filozofia greacă
a fost excesul. Oamenii aceştia (din pieţele
oraşului, nu din placida natură!) nraveau
bun-simţ. Căci bunul-simţ i-ar fi împiedi-
cat să spună că totul curge sau nimic nu
se mişcă.
Libertatea de a fi absurd stă la originea
filozofiei. Şi poate că măsura, înţelepciu-
nea, „mioriticul" — în sens nefilozofic —
ne-au împiedicat pe noi, românii, să avem
o filozofie mare.

Oamenii aceştia de pe la noi sînt înţe-


lepţi în materie de gîndire — unde trebuie

47
ceva sminteală — şi sînt smintiţi în viată
Cuminţenia lor, pe care o mai numesc si ro-
mânească, asta e. Resemnare, seninătate
împăcare, în filozofie. Şi dincolo? Haos.'

Cineva îmi citează, spre a triumfa, vor-


ba cunoscută a lui Spinoza: superioritatea
adevărului asupra erorii e că ştie şi despre
sine şi despre eroare, în timp ce eroarea nu
ştie decît despre sine. E drept, cînd cunoşti
ceva ca adevărat, ştii şi ce e falsul. Dar asta
doar în materie de cunoaştere; căci în ma-
terie de viaţă se întîmplă invers: adevărul
e dogmatic şi închis, în timp ce experienţa
erorii închide în ea bogăţia proprie şi pe
cea a adevărului. Un om care greşeşte ştie
care sînt cele două feţe ale vieţii. Pe cînd
fratele risipitorului nu cunoaşte decît una.
Ce mai are nevoie de alta, dacă e cea
bună? Dar nu e cea bună, tocmai fiindcă
se lipseşte de alta; fiindcă îşi închipuie că
se poate lipsi de alta.

Preferinţa lui Johann Sebastian Bach


pentru fiul său Friedemann, risipitorul.

48
Aprind după cină o pipă, la prietenii
unde sînt invitat, şi cum întîmplător e un
tutun bun, o doamnă pe care atunci o cu-
noscusem îmi cere să vadă ce gust are. Ofer
pipa; doamna îi şterge puţin vîrful cu un
şerveţel de hîrtie şi începe să fumeze. To-
tul se petrece simplu; nimeni nu se miră,
nimeni nu se scandalizează. Sîntem în 1943.
Nu în 1903.
Şi simt că se înaltă deodată, înaintea
noastră, ca un val: istoria.
„înţelegeţi, doamnă?, îmi vine în gînd
să-i spun. Au trebuit să treacă 40 de ani,
să se petreacă două războaie mondiale şi
cîteva revoluţii, să abdice patru împăraţi
şi nouă regi, să se scrie 202 noi tratate de
etică şi să apară a 14-a ediţie a Enciclopediei
britanice, pentru ca în seara asta dv. să cereţi,
aproape cu indiferenţă, un lucru pe care
vi-1 dau cu simplitate, în nepăsarea gene-
rală. E istoria aceea pe care nu ştiu s-o scrie
amicii noştri. Şi cutremuraţi-vă, doamnă:
aţi trezit-o din somn."
Dar nu-i spun asta. Mă tem că mi-ar da
pipa înapoi — şi-i stă bine cu ea.

49
Rămas fără bani, scot dintr-un sertar ac-
ţiunile de la nu ştiu ce împrumut de stat
şi mă duc la o agenţie de bursă. „— Cotea-
ză ceva hîrtiile astea? — Dacă veneaţi ieri
cotau atît; azi cotează atît." Sînt ispitit să
întreb: „Şi mîine?"
Ce taină şi bursa aceasta făcută de om!
Desfid pe cineva să spună că înţelege cu
adevărat de ce e vorba.
— Le vindeţi? mă întrerupe celălalt.
— Fireşte.
Şi în timp ce-mi numără banii, îmi amin-
tesc de corul din Sofocle: „Universul e plin
de minunăţii; dar nimic nu e mai minunat
ca omul..."

Poate să nu fie „adevărată" (Dumnezeu


si profesorii ştiu asta), dar e grozav de su-
gestivă distincţia lui Keyserling între o Fri-
că originară şi o Foame originară. Peste tot
le regăseşti. Există o economie de frică şi
una de foame. Există indivizi şi clase care
stau sub semnul fricii, sau sub cel al foa-
mei. Si chiar neamurile stau aşa.

50
Iată de pildă fiul risipitor: foamea m-
ad Fratele? Fireşte, frica. Iată femeile, fe-
meia pur şi simplu, care e numai frică. Are
o morală'închisă: visează căsnicia, secu-
ritatea, paradisul atins, iar cînd are fami-
lie se ridică pînă la o morală, dar nu e decit
cea a familiei („aşa e bărbatul meu
cinstit, căci dacă s-ar gîndi la ai săi.. .").
Iată primul născut, cu psihologia aceea de
om conservator, timorat, prudent; fată de
ceilalţi, aventurierii. Sau, pe alt plan,
raţiunea răsturnătoare din secolul al XVTH-
lea—foame, faţă de raţiunea conservatoare
de azi — frică. Instinctul şi el ţine de
foame, inteligenţa de frică.
Şi iată acum neamurile. Nu se luptă as-
tăzi, nu s-au luptat întotdeauna popoarele
fricii cu cele ale foamei? Să mulţumeşti lui
Dumnezeu cînd neamul tău nu e printre
cele dintîi.

In fond, toate lucrurile astea ar putea fi


spuse — dar aşa, concret, întîmplător —
în Şcoală. Le-ar putea spune unul sau altul.
Şi pe urmă e tot ce nu ai de spus — care
se rosteşte încă acolo.

51
Dat fiind că vorbesc destul de liber de-
spre Şcoală, un prieten, om al legii, a venit
să mă întrebe îngrijorat: „Dar are autori-
zaţie de funcţionare şcoala d-tale?" Am
rămas pe gînduri. Nu ştiam că te poţi îm-
prieteni cu oamenii decît trecînd prin ca-
mera 7, scara a Il-a B, a tribunalului. De
n-as uita vreun timbru.

Ce stupid: stai în cancelarie zece mi-


nute, îţi compui o mască, intri în sala de
curs, ţii prelegerea şi te întorci. Aşa se pră-
pădesc adevărurile: cînd nu se mai rostesc
la întîmplare.

Ce fac profesorii aceştia? Vehiculează


idei. Huxley descria odată civilizaţia prin
vaporul acela cu cartofi, care se încarcă în-
tr-o parte a globului spre a fi descărcat în-
tr-alta. Aşa e şi cultura: iei de aci şi descarci
dincolo.
E foarte folositor, fireşte. Dar e ce este
civilizaţie în cultură. Singura şcoală vala-

52
bilă singura şcoală creatoare de cultură e
aceea în care profesorul însuşi trece exa-
mene.

înţeleg concret — ceea ce nu e evident


pentru psihologi şi filozofi — că gîndirea
precede cuvîntul. Copilul de un an vede un
domn şi zice: „tata". Noi, oamenii mari, îl
corectăm: „nu e tata". Dar el nici nu vroia
să spună că e tata; ci că este ca tata: domn
sau înalt, sau cu ochelari. Şi ne întoarce
spatele, pentru că sîntem oameni neserioşi,
care au descoperit cuvîntul ca să nu se mai
înţeleagă între ei.

Tot ce este vrea să persiste. O limbă, de


pildă, e ca şi o fiinţă vie, care-şi creează o
adevărată oaste, ca să se apere sau să ata-
ce, îşi creează literaţi feluriţi, după cum
îşi creează un păun culori felurite, spre a
cuceri. Lumea vrea biruinţă duhovniceas-
că? Limba îşi creează pe Ioana d'Arc (care
nu vorbeşte latineşte cu îngerii ei). Vrea poe-
zie? Iată pe Racine. Vrea politică? Iată di-

53
plomaţi care vor face ca tot globul să vor-
bească franţuzeşte.
Şi cît rezistă limba? Cît poate inventa
în ziua în care lumea vrea cugete care să
înţeleagă, adică filozofi, şi ea nu-i dă decît
cugete care refuză să înţeleagă, adică scep-
tici, limba cere armistiţiu.

„Sîntem, înaintea lui Dumnezeu, o mi-


reasmă a lui Hristos... de la viaţă spre viaţă."
Ce extraordinar scriitor apostolul Pavel.
încerc să mi-1 închipui fără creştinism. Ar
fi fost unul din „marii autori profani", pe
care 1-ar fi citat cu voluptate Montaigne,
Voltaire si Anatole France.

Mă nelinişteşte o vorbă a lui Claudel din


Le soulier de satin: Cine a folosit mai mult
celor bolnavi de friguri: doctorul devotat,
care a stat la căpătîiul lor, sau acel pier-
de-vară care a descoperit chinina?
Ce primă de încurajare pentru fiul risi-
pitor!
Voluptatea se uită şi se reface. De aceea
e din nou posibilă. De aceea n-ar mai tre-

54
, - „ă fie niciodată posibilă. Dacă nu re-
5Să nici în memorie, ce preţ are un lucru?

Există un ceas, unul singur, în viaţa unei


societăţi, cînd, sub povara unei mari în-
cercări şi tristeţi, nimeni nu se mai poate
bucura de ceva. Atunci apare, senin, fratele
fiului risipitor, să-şi ia partea lui de viaţă.

Şi Abel şi Cain aduc jertfă. Dar spre jert-


fa lui Abel, Dumnezeu priveşte cu plăcere,
iar spre jertfa lui Cain, nu.
De ce? îţi vine să spui: „dar nu făcuse
nimic, săracul". Şi tocmai de aceea Cain
ucide pe Abel: fiindcă jertfa acestuia era
primită, iar a sa, nu. Vroia Dumnezeu să-1
pună la încercare, ca mai tirziu pe Avraam?
Dar de ce n-a pus la încercare şi pe Abel?
„Mă îndur de cine mă îndur..."

Cînd Dumnezeu dă lui Moise sarcina


cea mare faţă de neamul său (ce frumos

55
spune Miron Costin al nostru despre Moi-
se: „au avut pre singur Dumnezeu dascăl
rost către rost"), acesta se plînge că e greu
de vorbă. Dumnezeu îi răspunde să ia în
ajutor pe fratele său binegrăitor, Aaron.
Oamenii au nevoie şi de un retor! Moise
transmite cuvîntul Domnului, face minuni,
duce spre Canaan poporul ales. Şi totuşi
lumea are nevoie si de un retor.

Ce luptă extraordinară între Moise şi


faraon. Ce dialog! Moise se duce la faraon
să-i transmită cererea Domnului de a pleca
din Egipt cu neamul său. Faraonul îi pri-
goneşte şi mai rău. Moise face minuni cu
toiagul; faraonul cheamă pe vrăjitorii săi,
care fac şi ei minuni. Moise preface apa în
sînge, aduce peste Egipt broaşte, păduchi,
lăcuste, sînge, piatră şi foc; turmele mor şi
chiar vrăjitorii fac bube. Dar faraonul are
inima împietrită. Dumnezeu i-a împietrit-o,
ca să facă semnele lui, „ca să se înmulţeas-
că minunile lui". Şi cînd nici întunericul
ziua nu înduplecă pe faraon, Dumnezeu
trimite moarte peste primii născuţi, ai do-
bitoacelor si oamenilor, dintre egipteni.

56
Atunci abia copiii lui Israel sînt lăsaţi să
PCîte minuni, pentru ca poporul acela să
plece pe calea fără întoarcere!

Popor ales? Dumnezeu spune necon-


tenit: Dacă veţi păzi legămîntul meu, veţi
fi ai mei. Voi fi vrăjmaşul vrăjmaşilor tăi,
dacă mă vei asculta.
„Căci eşti un popor încăpăţînat" (Exo-
dul, 32,3)'.

Consolarea conducătorilor de state: cît


au cîrtit evreii împotriva lui Moise. Cînd
egiptenii se iau după ei şi îi ajung din urmă,
evreii se înspăimîntă: „Mai bine robi în
Egipt decît să murim în pustie."
Sufletul de sclav al gloatelor.

încrederea într-un om, de pildă într-un


om care cîrmuieşte, e un act de dragoste.
Spiritele democratice vor acte de raţiune.
57
într-o dăruire (mă încred în cineva), într-un
angajament faţă de comunitate, ei vor acte
de judecată şi calcul. Preferă căsătoriei prin
dragoste pe cea prin raţiune.
Sînt şi eu convins că, în majoritatea lor
reuşesc mai bine căsătoriile din calcul. Dar
nu mă pot împiedica să pledez pentru cele
din dragoste.

Nu poate fi împotriva democraţiei de-


cît cel care crede în Dumnezeu. Căci nu-
mai aşa poţi să-ţi explici de ce de la natură
oamenii nu sînt egali (şi, prin urmare, de
ce nu pot redeveni egali, prin educaţie, eu-
genie sau celelalte). Dumnezeu, care a fă-
cut pe îngeri atît de individualizaţi, încît
să pară fiecare a alcătui o speţă, nu putea
face din noi numai speţă.

Prietenul meu se supără că nu discut —


ceea ce numeşte el „logic". Dar nu discut
ca să dovedesc, ci pentru ca, eventual, să
descopăr ceva. Oamenii aceştia, iarăşi, vor
raţiune exact acolo unde nu trebuie. Viaţa,

58
ei si-o trăiesc la întîmplare: sînt robii prie-
teniilor de ocazie, ai profesiunii dictate de
alţii, ai vremurilor şi întîmplărilor. Vorba
lui Socrate: „Ştiu cîte oi au, dar nu ştiu exact
care le sînt prietenii." în întregul ei, viata
lor n-are nici o desfăşurare raţională şi nu
înseamnă nici o împlinire. Dar cînd fac o
excursie sau joacă la ruletă, cîtă raţiune nu
pun în joc! în tot ce e mică aventură a vie-
ţii, ei strică miracolul şi surpriza prin cal-
cul. Cînd discută — şi ce frumos lucru e
discuţia, dacă eşti viu, dacă nu spui ce ai
gîndit acasă, ci te laşi dus de ispitele mo-
mentului, dacă rişti — ei sînt „logici". Sînt
perfect logici într-o discuţie cu mine şi cu
d-ta, dar în dialogul cu Sensurile şi Viaţa
n-au nici măcar replică.

Cred că mi-am găsit o încadrare în socie-


tate: să fiu incomod. Nu e uşor, ştiu bine.
Trebuie să sfîrseşti prin a fi cineva, pentru
ca să se împiedice lumea de tine. Dar cînd
reuşeşti, ce plăcut este.
Să nu laşi lumea în pace. Prin simplul
fapt că eşti ceva, că ştii ceva, că poţi ceva,
să incomodezi şi să obligi. E toată funcţia
59
socială a criticului aci, fără platitudinile si
solemnităţile criticii.
Sînt sigur că am să primesc la Şcoală
următoarea telegramă: „Rog reţineţi un
loc cursul de vară precizaţi ce trebuie să
prepar A. I. student filologie clasică
Craiova." (Pe vremea aceea are să fie,
după cererea întregii Oltenii,
Universitate la Craiova N. R.)
Vom ţine sfat, cei care ne vom întimpla
acolo, ca să răspundem. Pe urmă vom re-
dacta o telegramă cam în felul următor:
„Consiliul profesoral aprobat unanim cere-
rea dv. recomandă studierea atentă a tablei
de logaritmi şi a regulamentelor şcolare
în vigoare."

Caut să văd ce va trebui încercat la Şcoa-


lă: a gîndi — cum se spune — viu. Dar ce
înseamnă a gîndi viu?
Cred că două lucruri: 1) A proceda prin
întreguri, nu prin părţi; întru cîtva organic,
nu de la simplu la compus; în nici un caz
fals cartezian (fiindcă nici Descartes nu gîn-
dea aşa), geometric si sistematic. 2) A lăsa
întregurile să reiasă din elementul infinite-

60
rimai- a gîndi deci, pînă la un punct, intu-
Sv văzînd - nu făcînd, construind.
pentru ultimul punct, Aristotel — sin-
gura dată cînd mă atrage — are un exem-
plu sugestiv, închipuiţi-vă o oaste, spune
el; o oaste pusă pe fugă în neorînduială.
La un moment dat (asta e tot: „la un mo-
ment dat"), un soldat se opreşte, în jurul
lui se opresc alţi patru-<inci. Apoi, în ju-
rul nucleului format de ei se strîng şi alţii,
şi iată dintr-o dată oastea întreagă întor-
cînd faţa către duşman şi gata să primeas-
că din nou lupta.
Asta înseamnă „viu": unul singur, ele-
mentul infinitezimal poate să coaguleze
restul. Un singur individ vertebrează to-
tul. Nu urci matematic şi gradat, de la sim-
plu la compus, ci urci, fără compoziţie, de
la simplu la întreg. E paradoxul vieţii, dar
e paradoxul oricărei vieţi.
Şi mă gîndesc la o concluzie ciudată: un
adevărat colectivism e mai individualist
decât cel care îşi zice aşa. Sau invers: un ade-
vărat individualism ar trebui să fie colec-
tivist. Căci numai acesta din urmă, cel care
deţine întregul, ştie adevăratul preţ al păr-
tii- In oastea lui Aristotel, soldatul înseam-
nă ceva, poate ceva. Ce poate el dincolo?
61
încă unul din scandalurile vieţii, în
istorie şi dincolo de istorie.

Tulburătoare, vorba aceasta a lui Sim-


mel: „viaţa ca totalitate de fiecare clipă"
Aşa o văd acum; aşa este. în fiecare ceas
simti că eşti un întreg. Ai goluri, fireşte, dar
le cunoşti, deci le-ai umplut într-un oare-
care fel. Eşti o fiinţă împlinită.
Dar citeşti o carte: cum puteai trăi pînă
acum fără gîndurile ei? Legi o prietenie
nouă: cum te puteai crede întreg fără ea?
Abia acum simţi golul adevărat, golul pe
care ar fi trebuit să-1 simţi. Dar acum eşti
„întreg".
Totalitate de fiecare clipă. Trăim alături
unii de alţii, totalitate lingă totalitate, într-o
lume care nu totalizează, dar care se tota-
lizează, parcă, în noi.

Am rămas faţă în faţă, încordaţi, cu ochii


ţintă unul la altul, traşi parcă de firul acesta
întins care ne lega privirile, el dinele şi eu
omul. Simţeam că-i e frică de mine şi nu

62
mă putea împiedica să-mi fie frica de el.
MlCHmul nu se mişca, spre a nu rupe un
anumit echilibru creat. Ceva obscur ceva
originar ne lega într-o asemenea unitate, m-
cSmteam că sîntem, el clinele şi eu omul,
fetele unui aceluiaşi act existenţial.
Berdiaev are dreptate: omul poate avea
relaţii metafizice cu dinele.

Singurătatea absolută? O concep cîte-


odată aşa: în tren, pe un culoar ticsit, stînd
pe geamantan. Eşti atunci departe nu nu-
mai de orice om, mai ales de cei care te îm-
piedică să te mişti; dar eşti departe şi de
orice punct fix în spaţiu. Eşti undeva, între
o staţie şi alta, rupt de ceva, în drum spre
altceva, scos din timp, scos din rost, pur-
tat de tren, purtînd după tine un alt tren,
cu oameni, situaţii, mărfuri, idei, una pes-
te alta, în vagoane pe care le laşi în staţii,
le pierzi între staţii, le uiţi în spaţii, golind
lumea, gonind peste lume, singur, mai sin-
gur, nicăieri de singur.
Eşti undeva, între o staţie şi alta,
rupt de ceva,
în drum spre altceva,

63
scos din timp,
scos din rost,
purtat de tren,
purtînd după tine un alt tren,
cu oameni, situaţii, mărfuri, idei,
una peste alta,
în vagoane pe care le laşi în staţii,
le pierzi între staţii,
le uiţi în spaţii,
golind lumea,
gonind peste lume,
singur,
mai singur,
nicăieri de singur.

îmi plac curbele căilor ferate. Sînt înde-


ajuns de plecate pentru ca un tren în vi-
teză să nu cadă în afară, dar şi îndeajuns
de puţin plecate pentru ca un tren fără vi-
teză să nu cadă înăuntru. Coexistenţa con-
trariilor.
Ştiu şi inginerii ceva. Dar tot mai mult
ştie viata.

Academia e şcoala lui Platon. Liceul e


al lui Aristotel. Perfect. Filozofie de tip înalt
de o parte, filozofie de gimnaziu, de alta.
Istoria e dreaptă.
64
Ne domină în chip absurd un anumit v»
iuridic; un superstiţios respect al con-SP X
Faci un fel de contract, îţi iei un 'TvLt
'angajament faţă de tine, cînd spui
£"-^4 fac niciodată asta. Ceab-
surdă convingerea că „a te ţine de cuvint
l totul Descoperi alte sensuri, depăşeşti şi
te depăşeşti - dar ai prins să spui că eşti
ceva/ si'rămîi ce eşti, ce ai fost
E, în fond, superstiţia celuilalt. Ruşinea
de celălalt — din tine.

Urmăresc cu interes, cînd se opresc două


trenuri în staţie, cu ce aviditate se uită oa-
menii unii la alţii. E prea puţin să spui că
vor să întîlnească o cunoştinţă. Nu, e un
sentiment metafizic: vor să vadă pe celălalt.
Fiecare se vede pe sine în celălalt. Şi
rîde.

Am găsit încă un om de care mă pot


despărţi. Căci un om plin, bogat, valabil,
e unul căruia printr-un cuvînt îi poţi spune
nespus de mult. Vă strîngeţi mîna, vă uitaţi

65
unul în ochii altuia şi s-a întîmplat ceva F
un pact între voi: „acum ne putem despăr
ţi". Căci orice v-ar despărţi de acum îna-
inte, sînteţi doi oameni care s-au întîlnit
Asta e esenţialul: să te întîlneşti cu celă-
lalt. Finalul — care trebuie să însemne în-
totdeauna o reluare a tuturor temelor —
devine acum posibil. Oamenii aceştia, lîn-
gă care stai ceasuri întregi şi care stau'cea-
suri întregi lîngă tine, spre a nu obţine nimic
nici unii nici alţii, sînt aşa de anosti încît
nici măcar nu te poţi despărţi de ei.
Număr ceasurile bune după numărul
despărţirilor posibile.

De altfel e si cea mai frumoasă declara-


ţie de dragoste: „Simt că te pot părăsi. Te
iubesc atît de mult, încît s-a împlinit ceva
în mine — şi acum te pot părăsi."
E inutil să întorci capul. S-ar putea
să vezi nedumerire. Cînd pleci, e bine să
crezi că ai socotelile încheiate.

Am trăit de cîteva ori în viaţă o sărbă-


toare miraculoasă: sărbătoarea de a face

66
-n orice o sărbătoare, începi cu sarbatoa-
£ a-ti regăsi lucrul; pe urma vine sar-a
de ati-1 întrerupe; deschizi ziarul,
sărbătoarea de-a vedea că nu s-a nimic
rău; te plimbi, si totul e ae; iar cînd te
întorci sa iei masa ma ştii bine dacă e
sărbătoarea mesei S şteptarea
aceea-atît de subtil
descrisă în Zauberberg de Thomas Mann
-de a fuma la capătul ei o ţigară. Căci se în-
grămădesc peste tine celelalte sărbători, te
solicită toate, îşi dispută fiinţa şi timpul tău
toate, pînă ce, ameţit de atita fericire, invoci
sărbătoarea cea de toate zilele — care nu
le e dată celor din paradis —, sărbătoarea
de a nu avea nici una.

îmi amintesc de o zi, la doisprezece ani,


în care ne-am adunat mai mulţi copii în ju-
rul unui văr mai mare, care pretindea că
începuse să cunoască (ce absurdă expresie!)
viaţa. N-am întîlnit niciodată mai tîrziu ati-
ta încordare si sete de a şti. Totul era sus-
pendat în inimile noastre — „cum este?" —,
iar de pe buzele aceluia aşteptam să se des-
prindă un adevăr vital. c>«w

67
Poate să fie trivial şi de prost gust ce
spun acum. Dar e inutil să fim filistini s'
moralişti. E un fapt că nici un profesor nu
mi-a trezit o sete de a şti, de o asemenea
intensitate — iar ea trebuie deşteptată
în discipol. Trebuie să-i angajezi atît de
adînc fiinţa încît să simtă, cu răsuflarea
tăiată că există un absolut de
cunoaştere.
Şi aţi trecut degeaba prin viaţă, dacă
n-aţi făcut o experienţă atît de adînc ome-
nească încît celălalt să vă întrebe, înfrigu-
rat: „cum este?"

Ce nu ştiu pedagogii si ştie bunul-simţ


românesc: „Nu da povaţă celui ce nu ţi-o
cere, căci nu te ascultă."
însetează-1 întîi. Pune-1 în situaţia de a
ţi-o cere. Şi pe urmă spune-i — dacă ai de
spus ceva.

E absurd să spui că există preocupări


dezinteresate. Nu cunosc nimic mai pasio-
nal, iar uneori mai meschin, decît asa-zisele
preocupări dezinteresate. Totul e interesat,
pe o dimensiune sau alta, la început. Puri-

68
tatea seobţi«e abia mai tei* dacă se ob-
tine vreodată.
*
nu
• „xrSHa e o chestiune de
vocabu-,
N SX sSan u mi râu l. O mu lb ISr'
T T
Trâul pentru că refuză să-i înveţe "U
"tăJ LSvidualizeze, să-1 ştie. Exis-
SşiSelcTarin^nu.tiucum.îna.tă
compoziţie.

Ce înseamnă: pur? A toate cuprinzător.


Absolut pur ar fi, dacă vreţi,
cuprinzător al tuturor impurităţilor.
Sporind numărul lor, ele se virtualizează
pur şi simplu.
De ce o preocupare e mai pură decît al-
ta, o bucurie (cărturărească, de pildă) mai
dezinteresată şi pură decît alta? Pentru că
închide în ea mai multe promisiuni. Dar
analiza redescoperă lesne impurităţile, care
nu se anulează decît pentru că se îndesesc.
In bucuria de a descoperi ceva adînc, un
adevăr revelator, e şi promisiunea aprobă-
rii viitoare, şi a succesului, şi — cît se poate
de concret — a fericirii lumeşti de mîine.
E promisiunea puterii. Pe care poţi să n-o
69
exerciţi, s-o laşi „în putere", virtuală; dar
care, singură cu bogăţia ei, e materia bucu-
riei tale pure.
E paradisul în concretul lui, unde te
bucuri să regăseşti toate fericirile. Paradi-
sul înţeles de aci. Aş spune că paradisul
pe care-1 scontează bunul creştin, dacă e
viu, e cel în care se vor putea mînca toate
fructele, începînd cu cele oprite. Dar s-ar
putea, numai.

Puritatea românească:
Cînd moare omul, spune o legendă
populară, „de a fost trupul fără păcat,
sufletul îl sărută de sus pînă jos şi zice:
trupule, floare, cum m-ai purtat tu pe mine
şi m-ai păzit!"
Un freudian de azi ar analiza afirmaţia
cu sărutul de sus pînă jos. Dar, să lăsăm
pentru o dată lucrul în puritatea lui. Doar
e legendă, si încă frumoasă.

Constantin cel Mare înfrînge pe Lici-


nius. L'impuretefait place ă l'impurete, ex-
clamă simpaticul Montherlant.

70
E adevărat, creştinismul aducea şi el o
^puritate. Dar una mai completa. Asta ui-
tă ei.

E curioasă izgonirea din rai. Izgoniţii


ştiau acum mai mult, de vreme ce rnm-
caseră din pomul cunoştinţei, pomul cu-
noştinţei binelui şi răului. Dumnezeu îi
blestemă şi zice: „Iată că omul a ajuns ca
noi, cunoscînd binele şi răul, să-1 împie-
decăm să ia si din pomul vieţii."
Eşti ispitit atunci să spui că omul căzut
e mai aproape de Dumnezeu; căci a mîn-
cat din pomul cunoştinţei binelui şi răului,
şi nu-i mai rămîne acum decît să mănînce
şi din celălalt pom, al vieţii. Dar puţin lu-
cru trebuie să fie cunoaşterea, de vreme ce,
rămaşi cu ea, sîntem totuşi aşa de departe
de Dumnezeu!

Ce nu înţelege omul moral e că morala


lui e o cale. Dacă a început să fie bun, tre-
buie să fie mai bun. Iar creştinismul sfîr-
şeşte prin a f i o persecuţie tocmai a celor
buni.

71
(Noi, aci, avem vocaţia lucrului. Căci l
tracii noştri, istoriseşte Pârvan, avea loc3
o dată la patru ani, sacrificiul aruncării în
lănci, către zeu, a celor buni.)
Ai un munte de virtuţi? Foarte bine; să
mai ai încă una. Nu poţi? Atunci nu-ti'ră-
mîne nimic. Eşti la fel de jos ca acela care
n-a avut de la început nimic: ca fiul.
Să renunţ atunci la bruma de morală pe
care o am? — încearcă, dacă-ţi dă mîna!

La mînăstirea Humorului, sînt undeva,


pe peretele dinspre sud, şase sau opt scene
cu fiul risipitor şi fratele lui. Nu sînt sigur
dacă în prim scenă, unde sînt trei chipuri
în jurul mesei şi unde fiul îşi ia partea lui
de avere, e şi fratele. Dar cu siguranţă el
e în ultima scenă. Fiul s-a întors, acasă s-a
încins o horă, iar tatăl merge la uşă, să che-
me, să tragă înăuntru pe frate. Mişcarea
acestuia de refuz (e puţin dat pe spate) în-
chide tot universul de fapte pe care le-a să-
vîrşit şi le săvîrşeşte fratele fiului rătăcitor:
etica lui „nu", lectura din clasicii care „pu-
rifică", orgoliul, împietrirea.

72
Păcat doar că scena se şterge tot mai
mult la mînăstirea Humorului, sub bătaia
vîntului şi a ploilor. Dar fratele rămîne.
El nu se va şterge — de aci sau de pe alte
ziduri.

îmi place un proverb istroromân: „Banii


fac mulţumire, mulţumirea face bucurie,
bucuria aduce sărăcie şi sărăcia face min-
te." Toate sînt în toate.

„în inima smeritului sade dracul gre-


ceşte." Fratele cunoaşte proverbul acesta?

Văd atît de concret pe fratele acesta mo-


ral, încît îl aud judecind asupra lumii de
azi, luînd atitudine, ţinînd prelegeri, parti-
apînd şi, mai ales, refuzînd. Pentru că e un
om curios — ca orice fiinţă stătătoare —
va veni să vadă ce facem la Şcoală. Cineva
dm noi îi va spune în faţă: „Eşti fratele fiu-
lui risipitor." El nu aude bine, căci toţi or-
73
r golioşii sînt niţel surzi, şi va spune: Se
zaţi-mă, sînt profesorul..." Şi va aştept*
să-1 întrebăm ce materie profesează.
nu-1 va întreba nimeni.

L'homme du doute methodique


n'ajamais doute, spune cineva despre
Descartes. Nu ştiu dacă e aşa. Dar dacă
este, ce tristă reco-mandaţie pentru
profesioniştii unui adevăr.

Mă gîndesc la A. V De ce are ecouri de


mediocritate uneori? Poate pentru că a
comunicat prea mult cu oamenii
mediocri. I s-au pus întrebări mediocre
şi a trebuit să le răspundă.
Calitatea se păstrează numai prin în-
trebări de calitate, sau măcar de
sinceritate. Ceea ce macină spiritul sînt
întrebările grosolane. Nimeni nu rezistă:
cade în profesorat.

„îţi place muzica?", întreb pe omul tî-


năr, venit la Şcoală. Ca orice tîhăr, el
ezită

74
a răspundă direct, începe să explice
ca, 7 feur i-ar plăcea mult, dar ar
vroi mai -i să cunoască bine, ca să
zică aşa, „teh-!* a' murală, spre a
putea înţelege lumii în
esenţialitatea lui intimă şi în...
Cine 1-a mai învăţat şi asta? Un om
care a făcut cum trebuie un scaun ştie
poate totul despre felul cum a făcut
Dumnezeu lumea sau Bach o Pătimire.
Cei timoraţi cred că e nevoie să
cunoşti fiecare tehnică în parte ca să
înţelegi lucrul respectiv. Dar nu
tehnicile interesează, ci tehnica. Şi e
mai greu să ştii un lucru bine decît
tot restul. (Cine ştie tehnic un lucru
ştie de ce e prost făcut; dar dacă e bine
făcut o ştie şi neteh-nicianul.)
De aceea se poate petrece viaţa
noastră aşa, în spaţii restrînse, dar
esenţiale, pentru că îşi răspund unul
altuia. Iar cînd nu sînt esenţiale (viaţa
de funcţionar, de filolog, sau viaţa de
lucrător de uzină), atunci poţi merge
oricît în suprafaţă: nu mai regăseşti
esenţele — lumile acelea cu porţi spre
alte lumi.

Cineva mă ceartă că-mi pierd aşa de


mult timp cu Şcoala. Dar tot efortul nostru

75
e de a face ca în cadrul unei vieţi să „tină"
cît mai multe lucruri: viaţa de farriiîie s'
cea de singurătate, ai tăi şi ceilalţi, cumin-
ţenia şi nebunia. Cine integrează mai mult
cine realizează un echilibru mai neaştep-
tat — cîştigă. (Poate tot atît cît cîştigă înăl-
ţînd un joc de cărţi; dar cîştigă.)

Fosta mea profesoară de pian îmi spu-


ne că acum, după douăzeci şi ceva de ani,
copiii au mai multă sensibilitate muzicală
decît atunci. Am impresia că s-a întîmplat
ceva hotărîtor în favoarea filozofiei româ-
neşti.

Sentimentul muzical al lucrului filo-


zofic...

E dureros că românul n-a înţeles mai


mult singurătatea. A avut parte de cea cos-
mică, păstorească, dar nu de singurătatea
comunitară, rodnică, în care, despărţit de
oameni, îi regăseşti cu adevărat. Toate pro-

76
ingurătate (cel pu-

i de
nebunul petrece singur, c eTnu se
apropie/' Nu cumva de aceea ne lipseşte
simţul metafizic?

Mergeam pe bulevardul Cotroceni, iar


zidul nesfîrşit, ca de fabrică, din stînga, şi
casele moderne din dreapta îmi apăreau
sub lună ca fiind de oriunde. Mă puteam
afla la Berlin, la Moscova sau la Cape Town.
Şi m-a cuprins deodată spaima că nu sînt
nicăieri.

Neantul e mai raţional decît fiinţa. E


omogen, reversibil, indiferent. Exact ce
vrea raţiunea.

Suflet slav fără dimensiunea infinităţii,


adică fără esenţialul sufletului slav, aceas-
ta părem cîteodată să avem. Facem de pil-
dă confesiuni pe care nimeni nu ni le cere.
Te trezeşti mărturisind lucruri atît de cru-

77
de, încît celălalt face semne, aprobă, doa
ai să închei; dar tu, necruţător, conţinu/
Vrei să spui totul. Exact ca în scenele mari
ale lui Dostoievski.

Cultura noastră începe cu Dimitrie Can-


temir. Cea rusă cu fiul acestuia, Antioh Can-
temir. Dar ruşii au secolul acela întunecos
secolul al XlX-lea, de unde se trag toate ră-
dăcinile.

Toţi te învaţă, mai ales cînd eşti tînăr,


cum să reuşeşti. Dar o virtute mult mai
mare şi, în orice caz, mult mai utilă decît
tehnica de a reuşi e aceea de a şti ce să faci
cu nereuşitele. Nu numai că e greu să reu-
şeşti întotdeauna, dar e şi infecund. Devii
„premiant". Şi, slavă Domnului, fratele fiu-
lui risipitor a luat cîteva premii.
De vreme ce ne sînt date şi înfrîngerile,
există (fără căutare specială a lor, fireşte)
o voluptate a înfrângerilor, care trebuie cul-
tivată la oamenii tineri. Şi pe aceasta o are
fiul risipitor. Dar fireşte că si pe ea o „ri-
sipeşte".
78
Cineva se plînge că e ofensat. Nu poate
suporta ofensa. Semn rău pentru el. Ar tre-
bui să nu poată suporta lauda. Cînd mă
laudă cineva, mă cuprinde panica: dacă ar
afla tot ce nu ştiu, tot ce nu sînt? Cînd mă
condamnă, mă simt liniştit: sînt totuşi mai
bun decît atît.

Urmăresc de cîtăva vreme pe premian-


ţii vieţii publice româneşti. N-ar fi lipsit de
interes să alcătuim o listă, de la 1848 în-
coace: cine n-a fost premiant? Poate că din-
tr-o prejudecată de catalog s-au impus ţării
acesteia, cel puţin în trecut: rigiditatea, hi-
pertrofia eului şi ceva ipocrizie.

Toată problema României nu e numai


să fie, să fie în eternitate, ci şi să devină. Dar
cum poţi preface fiinţa în devenire? înce-
pînd de cînd?
Şi mă gîndesc la o Românie care ar su-
porta pe un Nietzsche spunîndu-i: „Ro-
manii nu sînt nimic; ei devin ceva."

79
Somnul în istoria românească. Densu-
şianu arată undeva că în secolul al !X-le
nu se întâlneşte decît un cuvînt care poat
fi românesc, „Cîmpulung"Jn secolul al
Xl-lea cuvîntul „cocora". în secolul al
Xll-lea doar cuvîntul de „crez" sau „creţ"
Cîte un cuvînt pe secol! O, Doamne, ce în-
cet ne mişcăm.
(Uneori e frumos totuşi: Ieremia Vodă
nu iese din biserică pînă la sfîrşitul litur-
ghiei, deşi i se vesteşte apropierea duşma-
nului de Suceava.—Să aibă şi el dreptate?)

„De mult ce ne vom lăuda, de mult ce


vom huli celelalte neamuri, românii vor so-
coti că sînt buni şi mari din născare şi se
vor cufunda iarăşi în somnul lor cel adînc"
(Russo).

Nu văd de ce să ne sfiim s-o spunem:


ce puţin interesant e uneori gînditorul po-
litic Eminescu. Cîteva idei, cîteva impulsi-

80
• rfteva fapte aproximative (afirmaţia că
^a t la poporului român e în scădere,
că neamul piere) dau prea des măsura şeri
fului său politic. Să fie gazetăria lipsita de
perspective? c

Cînd îi aud vorbind despre România


eternă, aşa, fără nici o determinare, fără
ancorare în istorie, îmi aduce aminte de
„Franţa eternă" din 1939. Şi slavă Dom-
nului, dacă avea o ţară dreptul la eterni-
tate era Franţa.
Dar ce înseamnă etern? Trebuie să fii ce-
va, să crezi în ceva. Chiar un creştin e ceva
anumit: catolic, ortodox, copt. Cine spu-
ne: „cred în România de totdeauna" vor-
beşte la fel cu cel care ar spune — si există
cîţiva — „sînt creştin pur si simplu." Or-
todox? Nu, creştin în genere. Protestant,
atunci? Nici asta, creştin.
N-ar fi de mirare să adauge: e o per-
spectivă filozofică a creştinismului. Ofen-
smd filozofia — ştiinţa „generalităţilor",
— şi ofensînd creştinismul.

81
Un profesor mă cheamă la el. Vorbisem
despre unele rupturi înăuntrul vieţii spiri
tuale româneşti. Despre imposibilitatea de
a prelungi ţărănescul nostru, care e inca-
pabil să dea o filozofie, şi nu numai o filo-
zofie.
Profesorul vrea să-mi spună că totuşi
continuitatea e necesară. Mă primeşte în
grădină şi mă plimbă prin ea, înainte de
a intra să luăm ceaiul, îmi arată aleile. Sînt
străjuite de pomi mari, de 60 sau 80 de ani,
puşi de bunicii lui, într-o grădină care era
îngrijită de trei generaţii. Continuitate.
E destul de discret ca să nu apese mai
mult pe pedală. Dar simt „lecţia". Simt că
e pregătită, vroită, făcută. Şi-mi spun: de
n-aş face vreodată aşa, undeva, la Şcoală.

Asist la un seminar al lui Heidegger.


Curios, nici el nu poate scăpa de ticurile
profesoratului. Vrea răspunsuri corecte: nu
să gîndească elevul, deci să aproximeze; ci
să ştie. Esenţa profesorului e de a

82
dica gîndirea să fie căutare, spre a fi exac-

tit Să nu se poată fără asta?

înainte exista sofistica, învăţau oame-


nii cum să gîndeşti despre orice şi ce să
răspunzi oricui. Pe urmă, veacuri întregi
s-a învăţat retorică, învăţau copiii cum să
vorbeşti, care sînt părţile unui discurs, şi
cum să spui ceva, chiar cînd nu ai nimic
de spus. Azi nu se mai învaţă sofistica şi
retorica. Dar ceva trebuie să le fi luat locul.
Omenirea nu renunţă aşa de uşor la drep-
tul ei de a schimba învăţătura vie în învă-
ţătură moartă. Ce le-a înlocuit? Am crezut
multă vreme că e dreptul. Nu, e pedagogia.

Pedagogia vrea să tehnicizeze, să reducă la


formă şi tipare ceva viu, aşa cum făcea
sofistica pentru gînd sau retorica pentru
cuvînt. Orice om viu ştie să înveţe pe celă-
lalt, după cum orice om bun e dicendi pe-
şi orice pur gîndeste drept. Dar nu,
83
oamenii vor o ştiinţă pentru aşa ceva s-
au întrebat, se vede, de ce sînt ştiinţe
tregi care nu se mai predau astăzi. Mă
mir că Aristotel n-a fost şi pedagogi

(Aristotel, care a înţeles aşa cum a înţe-


les Ideile lui Platon şi a văzut doar fizi-
cieni în presocratici.)

Văd dintr-o dată, citind Iphigenie, de ce


nu-mi place Racine: e totuşi moralist, e to-
tuşi umanist în sensul prost al cuvîntului —
pedagog. Oamenii aceştia ţin neapărat să
facă din totul — şi aşa, direct, în chip in-
discret — o lecţie. Dacă n-ar fi limpede încă
de la început la Racine, ai putea-o vedea
din prefeţe.
Prefeţele lui Racine... Cîtă nepoezie în
ele! Un avocat pledant, de cele mai multe
ori; un critic dezarticulator de frumuseţi.
Ifigenia nu trebuie sacrificată. Quelle appa-
rence quej'eusse souillee la scene par le meurtre
horrible d'une personne aussi vertueuse ei aussi
aimable qu'U falla.it (!) representer Iphigenie.

84
Si totuşi, logica estetică cere ca Ifigenia
ră' Desfid pe cineva, care simte tot
î festin aici, să fie esteticeste mulţumit
o soluţie care salvează, in chip miracu-
r; oe Ifigenia. Dar logica de moralist, de
nedaeog, cere altfel. Ifigenia e virtuoasă
-Seci trebuie să scape cu viaţă. Astfel ce-
ar zice spectatorul? Nu s-ar scandaliza?
Şi atunci j'ai ete tres teureux de trouver dans
Ies anciens cette autre Iphigenie, cam vag
menţionată, e adevărat, dar îndeajuns
pentru umanistul Racine spre a o face,
după ce o ponegrise niţel, să ia la timp locul
celeilalte, bunei, virtuoasei Ifigenii, căreia
îi trebuie neapărat, pentru desăvîrsirea
exemplarităţii ei pedagogice, fericirea de
a se mărita cu Ahile.

Citesc paginile lui V. despre singurul


om mare pe care 1-am cunoscut noi aci. (Vor
apărea abia după 50 de ani, spune el. Ce
rară voluptate să poţi citi cu 50 de ani îna-
inte o carte esenţială despre un om, de-
spre om.)
Văd încă o dată limpede că un om mare
nu poate fi imitat. Tot umanismul asta vi-
sează: să ofere prototipuri care să fie, în-

85
tr-un fel sau altul, imitate. Dar e
absurditate a pedagogiei. Căci într-o
viată de sfînt nu e nimic „exemplar" nu e
nimic de imitat. Dacă nu se realizează pe
cont propriu, orice viată e o nereuşită-o
amînare.

Un gînditor german observa cum to-


tul e pe bază de satisfacţie, în lumea care
alunecă spre stingă, chiar şi cultura. Iar
triumful culturii pe bază de satisfacţie ar
fi Parisul modei, Parisul pur şi simplu.
E adevărat, orice carte bună franceză
e o plăcere. Orice carte bună germană e
un efort. Gînditorul meu numeşte cultura
sa: eroică. Nu-mi place oriunde termenul
acesta. Dar simt că simplă satisfacţie nu
poate fi cultura. E cel mult plăcere; ceea ce
e altceva.

Omul tînăr vine la Şcoală şi spune: „Nu


pot citi pînă la capăt Critica raţiunii pure.
Am început-o de mai multe ori, cu comen-
tarii, interpretări şi exegeze — dar nu pot
s-o citesc."

86
De ce s-o facă? N-are decît să arunce pe
Kant Ce să citească? Ce-i place.
tfu citi ce nu-ţi place. Filozofia e liberă
de obligaţii- Frumuseţea ei e că se poate
începe de oriunde. Nu e o ştiinţă si n-are
nici măcar o definiţie, îţi place Descartes?
începe cu Descartes. Te pasionează pro-
blema devenirii? începe cu ea. Dar să ştii
că începi. Ce e filozofia, asta ai s-o înveţi pe
drum. Căci pleci acum, pleci spre o lume
pe care o poţi găsi de oriunde ai pleca. Nu
există cale regală pentru matematici, spu-
ne Euclid unui rege; dar tocmai că există,
şi pentru matematici şi pentru ştiinţă: e
calea regală a raţiunii, calea logicităţii. Nu
se poate învăţa matematica decît într-un
fel, iar asta înseamnă cale regală. Dar filo-
zofia n-are aşa ceva. Ea se poate învăţa de
oriunde, căci n-are calea regală a raţiunii,
ci căile neştiute ale inimii.
De aceea nu veni aci fără dragoste. Car-
tea nu e un pensum, iar fără dragoste nu
face nimeni cultură, şi în orice caz filozo-
fie. Evident, sînt atîţia erudiţi vrednici,
ţraţi ai fiului risipitor, care fac cultură fără
dragoste. Dar vehiculează noţiuni, mai de-
grabă decît fac cultură.

87
De aceea nu citi pe Kant. Ştiu totuşi că
pînă la urmă trebuie citit Kant. Şi chiar- că
trebuie citit de mai multe ori. Dar astă '
nu-1 citi. Fă ce-ti place. Iar dacă-ţi place fi-
lozofia, vei găsi cîndva pe Kant. Nu-1 vei
găsi? Nu ţi-a plăcut filozofia.
Le coeur a şes raisons que la raison ne con-
naît pas. E simplu: Nu citi pe Kant, dar iu-
beşte filozofia. Iar dacă iubeşti filozofia
vei citi pe Kant.

N-am putut citi niciodată, pînă la ca-


păt, Divina Comedie. E o atît de monstru-
oasă ordine, acolo.

Omul meu tînăr e revoltat că literatura


ocupă atît de mult loc în cultura noastră,
în timp ce ştiinţa şi alte preocupări seri-
oase sînt absente. E permis să ignorezi pe
Kekule, dar e o ruşine să nu fi citit pe Rim-
baud.
Şi totuşi... întil de toate, dacă-1 interesea-
ză filozofia, trebuie să-1 intereseze omul.
Ştiinţa vorbeşte despre lucruri şi, în cel mai
bun caz, despre idei. Dar nici măcar ideile
u sînt materialul filozofiei, ci spiritul, spi-
ritul viu care emite idei. ^
Dar mai e ceva: exista un întreg mate-
rial care e numai al literaturii. Ce-am şti de-
spre înmormîntarea reginei Victoria fără
Forsyte Saga de Galsworthy? Sau despre
societatea petersburgheză de la începutul
veacului al XlX-lea fără Război şi pace? Ni
le-ar descrie istoricul? Să nu glumim.
Recunosc că literatura e o mare pierdere
de timp. Dar e dintre marile pierderi de
timp care pot fi si un cîştig. Pe cînd cele-
lalte...

Abia acum înţeleg expresia: „frumuse-


ţile tăinuite ale Bibliei". Sînt în Biblie cărţi
întregi — Leviticul, Numeri, chiar părţi
din Exod — unde nu e decît „material".
Pagini de-a rîndul se vorbeşte despre cum
şi din ce trebuie făcut cortul întîlnirii, sau
în ce va consta jertfa. Detalii de ritual, ma-
terial mort — îţi spui. Şi totuşi materialul
acesta capătă ritm, se organizează. O ace-
eaşi descriere, cu aceleaşi detalii, revine,
prefăcîndu-se parcă într-o incantaţie.
Cînd a isprăvit Moise de aşezat cortul,
căpeteniile încep să-şi aducă darurile pen-

89
tru altar, în prima zi vine fiul lui Ami
dob:
„El a adus: o farfurie de argint în greu-
tate de o sută treizeci de sicii, un lighean
de argint de şaptezeci de sicii, după siclul
sfîntului locaş, amîndouă pline cu floarp
1 f^J • W // **i"

de rama...
A doua zi vine Netaneel:
„El a adus: o farfurie de argint în greu-
tate de o sută treizeci de sicii, un lighean
de argint de şaptezeci de sicii, după siclul
sfîntului locaş, amîndouă pline cu floare
de făină..."
O dată, de două ori, de douăsprezece
ori. E exasperant!... Şi deodată simţi ce fru-
mos este.

Există în cultura modernă un ethos al


sterilităţii, spune Ernst Junger: igienă, cult
al soarelui, sport.
înţelegi puţin de ce sînt germanii con-
tra englezilor.

Ne lăudăm că ne îngrijim corpul prin


medicină, sport şi igienă, dar pierdem atitea

90
- alesuri dintr-un adevărat cult al corpului.
Tm pierdut de pildă această mare volup-
iate facă a călătorului: spălatul picioarelor.
Trebuie să citeşti Biblia, sau pagini din cîte
un Claudel, de azi, ca să simţi tot ce însem-
na spălatul picioarelor.
Noi am descoperit—şi încă, fiindcă mai
ştiau şi anticii cîte ceva în această pririn-
tă — baia. Am descoperit bucuria trupu-
lui întreg. Dar dacă trupul, prin el însuşi,
nu e un adevărat întreg? Dacă pentru dru-
meţul biblic odihna picioarelor e mai mult
decît a restului? Căci toată oboseala trupu-
lui se scurge, acum, prin picioare, iar nimic
nu înlocuieşte gestul fetei aceleia (din Clau-
del?) care spală picioarele părintelui ei.

Pe cămaşa mea albă a rămas, în drep-


tul coastelor, o pată de rugină. Au spălat-o
prost. Nu e nimic. Dar privirea prietenu-
lui meu coboară, în timp ce stăm de vor-
bă, asupra petei, şi mă simt dintr-o dată
Prost. „Sînt urme de sînge", fabulez eu
dintr-un reflex de apărare. „Mi-a trecut o
lance prin dreptul coastelor."

91
Dar de ce spun lance? Totul e
fireşte. Dar de ce într-o glumă folosesc ur
anumit cuvînt si nu un altul? Sînt atîte
veacuri de cînd lumea nu se mai bate cu
lancea, şi totuşi ea rămîne, într-un sens
o armă actuală. De ce?

'
Fiindcă e tipul armei: arma care pre-
lungeşte mîna, care prelungeşte pe om
Un tanc, un aeroplan nu mai prelungesc
pe om. Omul e în ele. Le poate folosi, dar
ele nu sînt la puterea doi, trei..., ci altceva-
altceva ca mecanism de luptă şi altceva ca'
efect.
De aceea, nu ştiu cum, dar cred că nu
se va vorbi în istorie de armele noastre de
azi. Ostaşul rămîne în eternitate cu lance,
cu sabie si cu arc.

Dacă aş vrea să arăt ceva la Şcoală, e în


primul rînd că totul încape în cultură. Că
ea nu e anemiere, devitalizare. N-am să
iert niciodată, în numele culturii, pe cei
care trimit pe omul tînăr „înapoi, la carte",
cu convingerea că-1 dezinstinctualizează.
Personal însă aş prefera ca o bună parte
din tineret să rămînă la sport şi la alte de-
rivate de acest soi. Căci dacă vin în cultură

92
ameni prea sănătoşi, prea direcţi şi
fără acel minim insesizabil pe care nici un
pedagog nu 1-a putut defini vreodată,
numit
calitate", atunci totul e posibil în cultură.
" £a orjce lume valabilă, cultura rămîne
închisă. Găseşti şi bucurie, şi melancolie,
şi plinătate, şi repaus. Găseşti şi înfome-
tare şi hrană. Numai că le găseşti, nu ştiu
cum, dintr-a doua oară. Prefer să las gustul
pentru imediat la cele ale vieţii imediate.

Un artist începe din clipa cînd ştie să


dea dreptate tuturor eroilor săi. Căci nu re-
dai viaţa decît cînd pui totul în echilibru,
cînd dai tuturor dreptate. Aşa sînt eroii lui
Eschil: fiecare cu dreptatea lui. Eteocle are
dreptate să apere cetatea Tebei împotriva
fratelui său, Polinice, care o asediază cu
oaste străină. Dar Polinice are dreptate s-o
asedieze, căci Eteocle 1-a lipsit de partea
lui de domnie.
^ Şi ce e splendid e că şi corul se împarte
pînă la urmă, în Cei şapte contra Tebei: ju-
mătate urmează pe Polinice, mort pentru
dreptate; jumătate urmează pe Eteocle,
mort pentru dreptate.

93
Regăsesc gîndul acesta, mai frumos
mai viu, mai complex, în Orestia. Fiecare
are dreptate să se răzbune. Răzbunările se
cheamă una pe alta, se împletesc, se râmi
fică şi se înlănţuie una de alta. Răzbunare
peste răzbunare şi răzbunare lîngă răzbuna-
re. Egist are dreptate să dorească moartea
lui Agamemnon, căci acesta e din neamul
atrizilor, care au chinuit pe tatăl său, Tieste.
Dar ucigaşul nu e el, Egist, ci propria soţie
a lui Agamemnon, Clitemnestra, care are
dreptate să-şi lovească soţul, pentru că sa-
crificase pe fiica lor, Ifigenia. Iar cînd Ores-
te, fiul lor, va lovi în Clitemnestra şi în Egist,
amantul ei, nu mai ştii bine dacă răzbună
moartea tatălui său, necinstirea de către
mamă a căminului părintesc, ori pierde-
rea propriului său sceptru. Nu mai ştii decît
că totul strigă după răzbunare, prin vo-
cea, prin gestul, prin fiinţa sorei lui Oreste,
monstrul acesta de pietate, dragoste şi ură:
Electra.
Dar răzbunările se încheie aci? Nu, căci
şi umbra Clitemnestrei va cere răzbunare.
Iar Furiile, Eumenidele, aţîţate de ea, ur-
măresc pe Oreste în numele dreptăţii, căci

94
Si-a ucis mama. „Ne place să fim drepte",
Lun si Furiile. , . „ , ,
Iar lanţul nu se încheie decit m faţa m-
teleptei Minerve, care stă să judece între
Furii şi Oreste. „Pricina e grea", spune Mi-
nerva. Şi de aceea va institui un tribunal
de atenieni. Rezultatul? Cu toată
mărturia lui Apollo pentru Oreste, cu tot
votul Mi-nervei pentru el, numărul
voturilor e egal.
Totul e în echilibru. Toată lumea are
dreptate. O, ce adevărat este!

Toţi avem dreptate. Să fim sceptici? Dar


dimpotrivă, abia acum, cînd inteligenta
şi-a încheiat opera, abia acum te poţi in-
stinctualiza cu adevărat. Căci e jumătatea
ta de adevăr. Şi e în natura adevărului in-
stinctul de a dori să fie întreg.

Mă sperie o vorbă din Luca: „Vai de voi,


cărturari şi farisei făţarnici. Pentru că voi
smteţi ca mormintele, care nu se văd şi pes-
te care oamenii umblă fără să ştie."

95
Căci mă gîndesc că tocmai asta vor că
turarii şi fariseii: să existe ei. Şi '
în morminte, să fie mormintele lor. Ce H
rere mai mare decît să fie mormintele i\U~
ştiute despre care vorbeşte Luca? Calcă
poate, la tot pasul, peste mormîntul ne-
ştiut al fratelui fiului risipitor.

Nu trebuie numai vrednicie, ci şi învred-


nicire. Asta nu ştie fratele fiului risipitor,
care se vredniceşte toată ziua. El şi cîţiva
asceţi.

Ce interesant e să trăieşti eticul şi ce


anost să-1 teoretizezi!
Am oprit ieri-seară un taxi. Mi-am dat
seama de la început, deşi îl oprisem, că nu
e taxi, ci maşină militară. M-am suit totuşi,
pentru că celălalt admitea, mă îndemna
chiar. Dacă aş fi coborît la primul colţ, să-i
fi dat 200 de lei şi să-i spun: „Camarade,
înşelăm statul şi unul şi altul?"
Ce frumos e să trăieşti eticul! Să nu ştie
nimeni ce ai făcut; si nici măcar generali-
tatea a ceea ce ai făcut: teoria.

96
Mă gîndesc la scena de ieri cu taxiul. P ,0
n ar fi trebuit să spun nimic, sa dau ic
Aşa prea are aerul că dau o „lec-n » Să
faci binele pur şi simplu. Să fii binele, în
graniţele fiinţei tale. Ce plăcut, ce
volu'ptuos aproape!
Mă îngrijorează totuşi termenul de „vo-
luptuos". Dacă, trăind aşa eticul, regăsesc
tot ce-am respins: plăcere, un anumit ego-
ism, orbire, orgoliu, mai ales orgoliu? Atunci
să recunosc încă o dată că răul susţine bine-
le? Că impuritatea face posibilă puritatea?
Mi se pare acum că nu se poate decît
vorbi despre bine. Şi ce anost este.
(A gîndi: descompunere, cîteodată.)

Intr-un mare oraş străin, eşti cuprins de


un obscur sentiment de nelinişte, pînă ce în-
tilneşti întîmplător tramvaiul No. 1. Atunci
te calmezi: eşti la începutul lucrurilor.

Ce frumos lucru să-ţi plăteşti o datorie!


E o intrare în ordine. Celălalt protestează —
97
nu era nevoie să te grăbeşti, n-avea
importanţă... Dar lucrurile trebuie să
intre în ordine. N-am înţeles
niciodată teneala aiologilor de a găsi
alt sens ultiei dorinţe a lui Socrate, de a
se restitui vecinului cocoşul.

Să pui ordine în lucruri. Să desparţi ne-


potrivitul de nepotrivit şi să pui potrivitul
lîngă potrivit. Să faci sinteze, apropiind oa-
meni între ei, căsătorindu-i între ei şi cu lu-
crurile — ce adînc filozofic exerciţiu!
Am observat că oamenii au dispreţ pen-
tru întreprinderi, care, în fond, nu sînt decît
moduri degradate ale unor exerciţii nobile.
De pildă, lumea dispreţuieşte pe cei care
fac căsătorii. Dar e, pe registrul mahalalei,
ceva profund valabil, aci. Lumea nu poate
fi lăsată cum este. E din cioburi, e spartă.
Cînd ştii că un om anumit s-ar potrivi unui
loc anumit, cînd ştii că o idee vie poate in-
tra în compunere cu altă idee vie, nu mai
poţi fi liniştit pînă nu creezi noua formă
de echilibru.
E, de altfel, cel mai pur sentiment pe
care-1 am. Poate singurul pur cu adevărat,
în sensul lor: eu nu figurează nicăieri.

98
Mu e limpede ce obţii dacă renunţi la t
soiul de ambiţii şi rămîi cu un nemă-
surat orgoliu. E un cîştig? E un triumf mo-
al? Da, e cel al fratelui, al bietului frate.

Ce înţelept! exclamă ceilalţi, văzîndu-1


că ştie să accepte o înfrîngere, că ştie să în-
frunte cu seninătate eşecul. E aproape un
stoic; a atins nepăsarea, indiferenţa, ata-
raxia.
Dar cei mai mulţi nu ştiu că există si o
indiferenţă pozitivă, una a vieţii, a plină-
tăţii. Nu suprimarea dorinţelor, ci dublarea
fiecăreia din ele e soluţia. Există o înţelep-
ciune în a nu iubi nimic; dar există mai ales
aceea de a iubi şi una şi alta; de a iubi alter-
nativa. Orice s-ar întâmpla într-o anumită
situaţie, e bine. Dublează-ţi dorinţele —
nuji le stinge — şi vei fi fericit.
In termenii fiului risipitor: „Dacă-mi
reuşeşte păcatul, e bine: am voluptatea;
aacă rm-mi reuşeşte, e iarăşi bine: am vir-
tutea."
Dar e preferabil să-ţi cauţi termenii tăi.

99
l Alternativa. Şi despre asta a vorbit Ki
kegaard. Omul acesta a atins toate p* *'
blemele valabile. Dar ce anost le discută
aproape întotdeauna!

Fără să ştii biologie poţi face de la în-


ceput o presupunere: întii se naşte organis-
mul viu şi pe urmă se formează scheletul;
întîi sîntem plasmă vie si pe urmă deve-
nim fiinţe vertebrate. Aşa e cu tot ce e viu,
începînd cu gîndirea, cu morala. Iar dacă
nu e aşa în biologie, cu atît mai rău pentru
ea şi profesori. (Au un argument în plus
să rămînă fiinţe moarte.)

Aştept la Şcoală pe tînărul timid. Exis-


tă ceva nepreţuit în timiditate: păstrează.
Mai ales la popoarele care se maturizează
uşor, cum sînt popoarele acestea — latine
dacă vreţi, timiditatea e un factor educativ
fără pereche. Esenţialul e să prelungeşti ti-
nereţea; cu orice mijloace, deci chiar prin ti-

100
mi' au ,-t te Căci toate „animalele
superioare" o tinereţe lungă. (Asta
o ştiu sigur din
dintre învăţătorul adevă-
^rpărinte. Profesorii obişnuiţi conspiră u
părinţii în a maturiza pe tînăr; în a-i da
cunoştinţele necesare — spun ei —, în a-1
pregăti pentru viată, spun ceilalţi. Atunci
intervine învăţătorul. Tînărul nu ştie să se
apere singur, să-şi apere singur ce are mai
bun: propria sa tinereţe; căci chiar în el
sînt unele îndemnuri, ispite, instincte
pur şi simplu, care îl trimit la maturitate.
Şi totuşi în inima lui stăruie o nostalgie de
calitate: el caută ucenicia, caută
învăţătorul.
O, ce frumoase lucruri se petrec acum,
între 20 şi 25 de ani! Părinţii îi dau brînci
în viaţă; profesorii îi eliberează diplome;
lumea înconjurătoare îi deschide porţi; in-
stinctele de afirmare îi dau ghes. Şi el? El
şovăie încă. Dar e clar, spun ei: uite aci un
post, uite aci o partidă, uite dincoace o în-
cadrare posibilă. Ce mai aştepţi?
Nu, el aşteaptă. Ceva aşteaptă în el.
Ceva întîrzie în el. Ferice de cei care, în cli-
pa aceea de cumpănă, întîlnesc un mare
mtirzietor! t-™*,-,-.w.

101
Fiul risipitor n-ar fi plecat în lume da-
că-şi întîlnea învăţătorul.

Fratele fiului risipitor ar fi plecat în lume


dacă întîlnea un învăţător.

Oamenii aceştia cred că faci un para-


dox cînd spui că un pod sau o locomotivă
nu sînt ceva concret, ci o simplă abstrac-
ţiune aplicată, o abstracţiune materializată;
că fratele fiului risipitor e ceva concret, dar
o şosea e o abstracţie. Treaba lor, în defini-
tiv. Fiecare se mişcă în universul în care-i
place.

Sînt convins că voi găsi, la Scoală, pe


cineva citind un curs; venit acolo, fiindcă
e linişte si fiindcă poate citi, netulburat,
un curs. îl voi ruga, cu blîndeţe — să vină
mai tîrziu.
102
E interesant să urmăreşti formele aces-
tea degradate ale unor stări sau procese
valabile la origine. Omul acesta antipatic —
care vorbeşte „ca să se audă", care nu vrea
să asculte, ci are el de spus ceva — nu e
decît un asemenea mod degradat. Porni-
rea lui e, la origine, legitimă. Căci orice om
învaţă nu din ce i se spune, ci din ce e fă-
cut să spună singur. Orice act de învăţătură
e o explicitare de sine a cugetului. (Asta o
ştiu si profesorii, cînd pun pe copil să re-
pete. Numai că se opresc — direct sau in-
direct — la repetiţie, adică la forma cea mai
trivială a învăţăturii.)
De aceea am simţit întotdeauna că proş-
tii sînt mult mai interesanţi decît majo-
ritatea deştepţilor. Nu prin ce spun, dar
prin felul cum spun lucrurile. Prin liberta-
tea cu care le spun. Inteligenţa celor deş-
tepţi tine de frica originară: ei se mulţumesc
să nu spună prostii. E puţin, e lamentabil
de puţin.

O părere a lui lacob Casanova, cel cu


: „Am găsit întotdeauna excesul
103
în minus cu mult mai primejdios decît c
în plus." E un punct de vedere. Fratele fi
lui risipitor are un altul.
u"

Omul tînăr vine la şcoală să ne arate


un plan de lucrare. E bun? Nu ştiu dacă e
bun: fă întîi lucrarea. — Dar cum să fac lu-
crarea fără plan? — Cum poţi face planul
fără lucrare? Căci planul se naşte din lu-
crare, aşa cum se năştea scheletul din plas-
ma vie.
Fireşte, îţi trebuie schele. Dar dacă crezi
că schelele gîndului sînt la fel cu cele ale
caselor, aceleaşi pentru toate cugetele —,
atunci eşti copt să devii pedagog.

Cîtă tristeţe trebuie să fie în inima celor


care, începînd să scrie o carte, ştiu tot ce
vor spune acolo! Un om care nu învaţă ni-
mic făptuind e un surd punînd întrebări
al căror răspuns îl ştie; e un turist modern
plecînd să vadă peisajele cu aceiaşi ochi cu
care le văzuse acasă fotografiile.

104
Din punctul său de vedere,
fratele fiului . it(£. are perfectă l
dreptate să nu plece ece
în lume. Nici celălalt nu ar pleca — pentru
pen
atîta lucru.

Fiul risipitor n-are decît voluptatea. Fra-


tele fiului risipitor are curiozitatea şi orgo-
liul. Cine păcătuieşte mai mult?
Sau, poate, curiozitate au amîndoi. Dar
fiul risipitor deschide uşa; fratele său pri-
veşte pe gaura cheii.

Dacă teologul acesta are dreptate cînd


găseşte trei mobiluri ale păcatului: curiozi-
tatea, voluptatea şi orgoliul, atunci fratele
— la o analiză şi mai adîncită — are mai
ales păcatul acesta ciudat de a-şi dubla păca-
tele printr-unul din ele permanent prezent.
El n-are de pildă simpla curiozitate. Are cu-
riozitatea curiozităţii: vrea să vadă cum e
cînd eşti curios. Şi are curiozitatea voluptă-
ţii, după cum are curiozitatea orgoliului.
Cîteodată fratele fiului risipitor îmi pare
atît de infernal încît nici măcar nu are un
Păcat: are păcatul păcatului.

105
Ce e interesant, cînd te îndeletniceşti cu
filozofia, e că de la un moment dat tot ]
începe să te intereseze şi să te instruiască-
teologia ca şi matematicile, ştiinţele
naturale ca şi teoria muzicii. Să fie
sfîrsitup Sau abia atunci începi?

Un filolog are o teorie sugestivă: teoria


golurilor. Pui un verb — „cîntă" — spu-
ne el, şi îndată se creează o serie de goluri:
cine? din ce? cum?
Ce adînc sens metafizic. Pui ceva şi cre-
ezi lipsuri. Actul de a pune sărăceşte rea-
litatea. Pentru că introduce diversitatea
în omogenitatea neantului.
Lasă neantul în pace, dacă nu vrei să-ţi
arate prăpăstiile lui.

Kant găseşte intelectul, adică cunoaşte-


rea; Fichte impulsul de viaţă, adică eticul;
Schelling intuiţia naturii, adică organici-

106
- e i devenirea raţiunii, adică spi-i toţi
Vorbesc despre libertate. în cîteva
decenii se întîmplă totul în filo-fi Cîtiva
greci — şi universul filozofiei s-a închis.

Cîteodată mi se pare că ştiu ce este filo-


zofia: e aventura universalului cînd devine
particular.

Dintre toate disciplinele filozofice, soarta


cea mai tristă o are psihologia. Disciplină
nmîtresse în secolul al XlX-lea, cînd tindea
să încoroneze, printr-o ştiinţă asupra oame-
nilor, ştiinţa asupra lucrurilor, ea a ajuns as-
tăzi la periferie. Căci aproape nimic nu se
mai explică psihologiceşte, afară de psiho-
logie însăşi. Nu numai matematica şi logi-
ca nu sînt psihologice, dar nici cunoaşterea,
nici emoţia estetică, nici trăirea morală sau
cea religioasă. Dar cînd s-a regăsit deose-
birea dintre suflet şi spirit, psihologia a fost
retrogradată la rangul de simplă ştiinţă a
sufletului. (De aceea o filozofie, cum e cea
franceză, care e încă adesea psihologistă,
ne spune am de puţin astăzi.)
107
Viaţa spirituală a omului, viaţa însă '
e dincolo de psihologie: e dialectică PU2'
sau dramă existenţială. Căci nici biofo •'
cui, nici psihologicul nu epuizau viaţa. A&
tăzi am redescoperit restul.

Acum înţeleg ce este cu A. V: e un spirit


sufocat de suflet, întîlnesc pe viu tensiunea
aceasta a filozofiei contemporane dintre
spirit şi suflet. Unul din cele mai mari spi-
rite pe care le-am cunoscut, iată-1 infectat
de bunătate, de lacrimi, de suflet. Iată-1 gata
să consimtă societăţilor de binefacere.
Cine nu simte tot ce e aspru, egoist, crud
în spirit, nu trăieşte la nivelul lui. Oame-
nii mari nu sînt buni — iată adevărul. Nu
spun că sînt răi, căci s-ar diminua atunci
la fel de mult. Dar nu sînt buni. Căci nu sînt
pentru ceilalţi. Sînt pentru spiritul din ei.

Obsesia filozofiei de a deveni strenge


Wissenschaft. Cînd de fapt ea cercetează
cum e cu putinţă o strenge Wissenschaft.

108
Qiinta e cunoaştere. Dar reflexiunea asu-
, cunoaşterii, adică luarea de conştiinţă
5 ine integrarea actului cunoaştem in
ta spiritului, dă altceva: dă filozofie. Iar
Soasterea poate să fie doar raţională (deşi
Omenii de ştiinţă încep să vorbească şi ei
despre iraţional); dar conştiinţa că cunoaş
terea e raţională nu e defel un exerciţiu ra
ţional. ..
' NU pot înţelege cum vor unii sa fie ace
laşi lucru (fiiozofia să fie ştiinţifică, să fie
chiar ştiinţă), două lucruri, care de la în
ceput spun că nu vor să fie acelaşi lucru.

Cîţi filozofi fără demonul filozofiei, îi


recunoşti după ceva precis: filozofează pen-
tru alţii, nu pentru ei. Scriu ca să predea,
nu ca să se lămurească. (Părintele celor fără
demon: Aristotel.)

In carneţel găsesc notat: „fisă". După


o clipă de nedumerire îmi amintesc: Ce-
rusem într-un mare local de consum o fisă

109
pentru o convorbire telefonică, dar o
sein din distracţie în pungă, o dată cu
tul. îmi dăduseră o alta. Acum trebuia T
restitui. "
°
Cînd intru în local, îmi dau seama că am
ales o oră proastă. Casieriţa e ocupată s'
trebuie să aştept. Mă apropii, dar din spa
tele meu aud vocea sigură a patronului-
„Domnişoară, unde ai pus chitanţele pen
trufisc...?" ' F
— Ce doriţi? îmi spune în sfîrşit casie
riţa.
încep: — O fisă telefonică...
— Poftim, îmi răspunde ea, scotind ver
tiginos din sertar o fisă.
— Scuzaţi-mă, nu-mi trebuie. Vreau să
vă dau eu înapoi una.
— Dar de ce n-o ţineţi? îmi răspunde
ea, în momentul tocmai în care un
client
întinde bonul de plată. Aştept din
nou pri
mul moment liber şi reiau: — Am
luat din
greşeală o fisă de la dv., şi v-o
restitui.
— Poftim, spune niţel enervată casie
riţa trîntind pe sticlă 9 lei.
— Nu vă cer să mi-o plătiţi, spun eu.
— Atunci ce doriţi?
— Domnişoară, spun eu pe un ton din-
tr-o dată hotărît, am luat zilele
trecute de

110
două fise în loc de una, cît plătisem,
vă dau înapoi una
— De ce nu spuneţi aşa de la început!
Ia fisa, o trînteşte în sertar şi întoarce
racul spre alt client.
Si mă simt umilit: nu ştiu dacă pentru
mine însumi sau pentru condiţia aceasta a
eticii, de a încurca lumea, de a ţine viaţa
în loc- O iubeam altădată, ca pe o adevărată
nmthesis a vieţii, tocmai pentru aceasta. Dar
dacă nu substitui vieţii altă viaţă (chiar de
forme, fie) n-ai cîştigat nimic. Şi mi se pare
că tocmai asta vroiam atunci.

Un matematician din secolul al XVII-lea,


Roberval, ieşind de la un spectacol, se în-
treabă: Qu'est-ce que cela prouve?
Vorba altui matematician: „viaţa nu e
bună decît ca să studiezi şi să predai ma-
tematica".

Matematica — şi orice mathesis trăită


line -— te purifică de viaţă spre a te
restitui v'eţii. Aşa ajunge Platan, prin
matematică,

' 'TA
N'syedar
r: Să
la dialectică, sau Hegel prin Newton i
genuitKani...). nW"'

Fireşte, te interesează şi viaţa aceast


concretul ei, mizeria ei, culoarea ei. Dar t'
interesează doar aşa, formal, ca lecţie Pi
nătate nu mai poţi avea, după ce ai iubii
matematicile, decît dincolo.
Pentru cunoaştere, matematica poate
fi totul. Dar pentru împlinirea în spirit
deci pentru filozofie, ea nu e decît o cale'
Roberval şi celălalt nu simţeau că e cale
De asta au şi fost mari matematicieni.

Pedagogie, psihologie, sociologie, este-


tică, atîtea discipline care continuă să-şi
zică filozofice, deşi mînuitorii lor nu se mai
interesează de filozofie. Ţin ei totuşi la ti-
tulatura lor? Atunci să poftească să arate
cîtă filozofie ştiu. Iar dacă nu ştiu prea mul-
tă, de ce mai seamănă confuzie — si încă
de la catedră? Era destul de discreditată
filozofia şi aşa.

Tendinţa filozofiei nu e spre unitate: e


spre Unu. Doar confuzia aceasta făcea pe

112
să caute o filozofie sintetică, de con-
lomerare, de totalizare. Cauţi întregurile
vii cu compasul!

Ceea ce lipseşte la Şcoala voastră, îmi


spunea un prieten, este spiritul critic. Fără
spirit critic..."
Ştiu, fără spirit critic nu se poate face
nimic, fiindcă tot ce e bun se face cu spirit
critic etc. etc. Ei si? Parcă de asta e vorba?
Absurditatea spiritului critic e că vrea să
preceadă, deci să fie independent de alt-
ceva. Cine contestă că trebuie să ai şi spirit
critic? Dar restul interesează, nu el. E ca
şi cum ai inventa frîna înainte de auto-
mobil.
De altfel, dacă nu ai spirit critic înnăscut
(alături şi sub facultăţile creatoare) atunci
ţi-1 trezeşte lucrul, materialul. Căci orice ai
face, casă, poem sau acţiune politică, ma-
teria îţi dă măsura; îţi arată ce se poate şi
ce nu. E deci posibil', în principiu, să tră-
ieşti şi să creezi fără spirit critic, deşi e pre-
ferabil să fie cu el; însă numai cu el nu pot
trăi nici peştii în apă. . Că sînt oameni care
cred totuşi numai
spmt criti<:, pretinzînd că esenţialul e să

113
alegi? Fireşte, sînt chiar în România S'
spun: esenţialul nu e să găseşti modu^
proprii de viaţă, ci să ai destul spirit cri/1
spre a alege din altă parte ce e mai bun
acolo.
Dar ei nu trăiesc în România. Trăiesc în
tr-o colonie care, întîmplător, se numeşte
tot România.
Simţul măsurii... Ce paravan pentru
lipsă de simţire, adesea! îi văd afectînd că
nu înţeleg cum poţi să crezi în neantul tău
dincolo de ce este el astăzi. Trebuie să ai
simţul măsurii, spun ei...
Dar ei îl au pentru ei? îl au pentru
neam, pentru ceilalţi, pentru tot ce le e
străin; dar pentru ei, nu. Fiecare din noi —
recunoaşteţi asta, fiecare — crede obscur
despre sine că ar putea deveni aproape
orice: prim-ministru sau conducător de
oaste. S-a întîmplat că n-a devenit, i-a lip-
sit ceva sau altceva; dar, în principiu, pu-
tea ajunge acolo. Oricare viaţă trăită la
persoana întîi are măcar o libertate, mă-
car un iraţional.
Şi acum înţeleg de ce predică ei măsu-
ra: nu trăiesc la persoana întîi. Sînt „obiec-
tivi", fiindcă nu e subiectul în joc. Sînt în
naţiune, dar nu sînt naţiune. Că tocmai ase-

114
a oameni te condamnă în numele bu-
ed-sirnţ, e firesc. Atita le-a rămas ca sim-:
bunul-simţ.

Să crezi în ceva, să ai o anumită viziune


tării tale, de pildă, însemnează să vezi
tara ta plus ceva. Ceilalţi socotesc că, dacă
optezi pentru o viziune anumită, aderi la
o parte dintr-un întreg. Există, fireşte,
şi asemenea adeziuni. Dar adeziunile
valabile sînt cele care te trimit dincolo
de întreg. (L'exces sur le tout, spunea Valery.)
Vrei şi o hartă anumită a ţării, si eugenie,
şi şosele, şi caractere. Plus ceva.
O convingere valabilă măreşte dimen-
siunile obiectivului ei.

E impresionant să vezi că unii pot pro-


crea fără dragoste, în timp ce o carte bună
nu se poate scrie fără dragoste, fără con-
vieţuirea cu eroii, cu materialul sau cu gîn-
durile tale. La prima vedere e de necrezut
că se pot naşte oameni reuşiţi prin simplă
biologie. De ce deosebirea aceasta? Poa-

115
te pentru că un om nou e un al treilea- n
cînd cartea e, de fapt, al doilea. Nu e rod
ci obiectul dragostei însuşi. E Galatee

Deosebesc limpede două tipuri umane-


unii oameni care fac elogiul prieteniei (Ci-
cero!), al armoniei, al îmbogăţirii prin iden-
titate, destindere şi schimb paşnic; alţii
care cred că învaţă infinit mai mult de la
duşman, în tensiune. Ca într-un război în
care la început o armă nouă si un stil pro-
priu de luptă surprind, în timp ce mai tîr-
ziu părţile se echilibrează, fiindcă şi celălalt
învaţă.
Cine ştie dacă tulburătorul „să-ţi iubeşti
vrăjmaşul", din creştinism, n-are şi un sub-
strat epistemologic.

Fratele fiului risipitor citeşte pe Cicero.

Libertate şi raţiune, spun spiritele de-


mocratice. Şi pînă aci e foarte bine. Dar gre-

116
lor e să creadă că libertatea e raţiune,
r trebui să creadă - cu Schelling, cu
cu romantismul german —că raţi-
e libertate.

Libertate: cînd aveau constrîngeri de


loc timp şi acţiune, anticii sau modernii
făceau tragedii bune; şi astăzi, cînd au toa-
te libertăţile, nu mai fac. Căci astăzi poţi
să scrii aproape orice, oricît şi oriunde; ai
toate „libertăţile". Si cine le folosesc? Au-
torii de revistă.
Mi-e frică să nu fie aşa peste tot... Ce
uşor vînd oamenii libertatea, singura, ma-
rea libertate, pentru cîteva libertăţi.

Românii n-au categoria apuseană a per-


sonalităţii. Totul e posibil aci, înăuntrul
fiinţei lor; totul e permis, vorba lui Ivan
Karamazov.

Cantemir spune undeva: „Pe mitropo-


lit îl judecă domnul, iar pe domn numai

117
conştiinţa sa şi Dumnezeu, care a pus
sultan ca instrument să îndrepte si să D
depsească cîteodată pe domn." Cum se
explică toate!

„... Şi măcar că toate blestemăţiile şi ne-


vredniciile în mine se află, însă Măriei Tale
plăcute şi învoite fiind, de treabă şi vred-
nice sînt."
Ar putea fi un gînd plin de ironie al fiu-
lui risipitor către fratele său. Dar nu e de-
cît din dedicaţia lui Dimitrie Cantemir către
fratele său, domnitorul Moldovei, Antioh
Cantemir.

Nu-mi place defel exemplul de autoh-


tonism cu dacul de pe columna lui Traian,
care seamănă perfect cu ţăranul de azi.
Prea e nezdruncinată „eternitatea" româ-
nească.

Ce frumoasă vorbă are românul: Banul


te neodihneste.
118
Citesc o carte despre Bizanţ şi simt că
"nteleg dintr-o dată istoria Bizanţului (la
fel cum am simţit cu El Greco, în sala aceea
dintre convenţionalul Velăzquez şi cloro-
ticul Goya). De ce ne e atit de apropiat hao-
sul ca şi slava de acolo? O istorie a Franţei
sau a Angliei nu mă prinde. Să fie Bizanţ
înnoi?

Nu putea fi altul sfîrşitul lui Moise de-


cît în măreţie. El ştie că poporul său se
va strica, îi dă încă o dată legea, dar ştie
că nu i se va supune. Şi moare fără să fi
intrat în Canaan, dar prevăzînd
prăbuşirea operei sale.
Nu înţeleg cum pot profesorii căuta filo-
zofia istoriei altundeva decît în Vechiul Tes-
tament. Au acolo nu numai istoria aceasta
obişnuită, a trecutului, care întotdeauna
e istoria dezastrelor trecute, dar şi istoria,
încă mai adevărată, a viitorului. Şi totul
ar fi fost prăbuşire, în opera lui Moise,
dacă nu veneau profeţii — aceşti „martori
care-şi aminteau de viitor", cum spunea
Leon Bloy —, spre a făgădui singura isto-

119
rie deplină a lumii: aceea în care o imen-
sitate de trecut se sprijină pe o imensitate
de viitor.

Ce fericite sînt revoluţiile care ştiu con-


tra cui luptă: contra tuturor celor cu ghete
sau tuturor celor cu trecut. Dar dincoace e
ceva subtil şi paralizant: e faptul de a avea
din ce în ce mai aproape duşmanul — nu
e străinul, nu ticălosul, nu e omul înve-
chit, nu e omul cumsecade, nu e nici tova-
răşul tău — pînă ce vezi că se confundă
cu tine. „Trebuie să devii altceva."

Un prieten îmi atrage atenţia ce termen


frumos are Eliade Rădulescu pentru pre-
determinare: „preusire". O, Doamne, tre-
buie să ţi-o arate un prieten! Profesorii nu
sînt făcuţi pentru asta.

Pitie pour ksforts... Totul s-a spus în


Franţa.
120
Toate rîurile se varsă în mare şi ma-
rea'tot nu se umple." Ciudat e şi
Ecclesi-astul acesta! Dacă marea s-ar
umple, ar spune: „Rîurile se varsă în
mare, marea se umple şi se revarsă, iar
rîurile refăcute se varsă iarăşi în mare."
Căci totul este, trebuie să fie — zădăr
nicie, i

E curios în Vechiul Testament cum sfîr-


şesc femeile sterpe prin a avea copii pro-
videnţiali: Sara pe Isaac, Rahela pe losif,
nevasta lui Manvah pe Samson, sau Ana
pe Samuel... Trebuie să întreb pe M. E. ce
sens are filozofia în religie.
E poate aşteptarea cea care dă măsura
lucrurilor? Mă tem în orice caz să nu fie o
reabilitare a sterilităţii. Doamne, totul tre-
buie să aibă sens în viaţa asta, chiar şi ce
nu e viaţă!

Bossuet şi atîţia alţii vor să vadă „le-


gea", în Vechiul Testament. Dar nu e tot
dragoste şi acolo? O altă dragoste, mai în-

121
cinsă, mai pasională — sînt „un foc mis
tuitor" spune Domnul însuşi —, dar tot
dragoste. Legea interesează şi ea, fireşte
Dar primul punct din lege, şi cîteodată sin
gurul, e: să nu săvîrşeşti adulterul cu alţi
Dumnezei, căci „sînt un Dumnezeu ee
los"... 6

Gelozie, arbitrar, exclusivism, impulsi-


vitate — cîte trăsături neaşteptate — în
dragostea lui Dumnezeu pentru poporul
„Său"? E dragostea oamenilor în inima
lui Dumnezeu. Ca să pregătească dragos-
tea lui Dumnezeu în inimile oamenilor.

Am văzut ceva neaşteptat: un om milos


care mulţumea cerşetorului pentru că-i pri-
mise dania, în fond, avea dreptate s-o facă.
Fiindcă binefăcătorul există prin cel care
primeşte. Cît de recunoscător trebuie să fie
medicul bolnavului pe care 1-a vindecat!
Nu se ştie cine dă şi cine primeşte.

Găsesc în Limba română a Profesorului


Sextil Puşcariu observaţia aceasta curioasă.

122
Rece vine de la recens, proaspăt: aqua
recens. Dacă însă asocierea s-ar fi făcut
altfel, de pildă panis recens, atunci rece ar
fi însemnat cald.
Ce căutăm în ştiinţă? Ridicarea pînă la
punctul acesta de indiferenţă, în care un
lucru putea fi contrariul lui. Ridicarea pînă
la viaţă, optare. Căci viaţa este indiferen-
tă, nu ştiinţa, cum se spune de obicei. Viaţa
e libertate de alegere, indiferenţă de ale-
gere, posibilitate de optare. Orice ştiinţă
caută să se ridice pînă la punctul în care
lucrurile puteau fi şi altfel. Aşa cum sînt
astăzi, lucrurile sînt îngheţate într-un sens,
într-o accepţie. A te ridica pînă la viaţă în-
seamnă a căuta libertatea aceea de dincolo
de îngheţ.
Şi mi-ar plăcea să mă ridic pînă la punc-
tul în care gîndirea românească nu mai e
resemnare şi înţelepciune. Pînă înainte de
îngheţul în eternitate.
Ştiu, asta e românescul; rece în sensul
de rece şi nu de cald. Dar nu vreau să cred
că e numai atît.

In zilele noastre s-ar întîmpla ceva is-


toric în viaţa României: au apărut cei dinţii

123
care, crezînd în neamul românesc, să se
arate nemulţumiţi de omul românesc. Cre-
zînd în neamul românesc. Căci altminteri,
din occidentalism, au mai fost destui bon-
iuristi ai veacului al XX-lea.
Knă acum toţi, chiar bonjuriştii veacu-
lui al XDC-lea (afară de acest mare precursor
bonjurist: Cantemir) au crezut că tot ce ne
trebuie e să fim puşi în anumite condiţii -
de independenţă, libertate - spre a ara-
ta ce putem. Dar nu e destul. Au trecut prea
ani de anonimat peste noi ca sa cu-

* * * * * * *
^dem.Săvedemdacăealtă soartă.
S-ar putea să fie aceeaşi, dar cu alta faţa.
Cu faţa dinspre lumina.

Niciosmgurătatenuema^are^
neamurilor. E aproape ca spaima şi ui
nericul biblic.
124
Mă farmecă şi îngrozeşte viziunea filo-
zofică a lui V. Omul acesta are demonul
inacţiunii. Şi cum îl justifică? Spunînd că
numai virtualul are valoare, numai ce poa-
te fi, Şi nu Şi ce este- Simt că e Pe c&le să facă o
întreagă teorie — pe care o atribuie altora,
dar care în fond ţine numai de propriul
său demon — spre a arăta de ce are
totuşi sens acţiunea. Are sens, spune el,
pentru a vedea prin acţiune ce puteai
face. Nu interesează ce faci, ci ce poţi face.
Şi activezi, ca să-ţi vezi posibilităţile; sau
arunci pe alţii în acţiune, îi ispiteşti şi isco-
deşti, ca să le vezi posibilităţile. Simt că
aproape mă seduce filozoficeşte: actualul
nu e dat decît pentru cunoaşterea virtua-
lului. Nu există prin sine, ci ca o luare de
conştiinţă de sine a propriei sale inactuali-
tăţi. Ieşim din somn, spre a şti tot ce doar-
me în noi, cînd dormim. Merită un sistem
de filozofie.
Dar numai atât! Căci e altfel; acum simt
limpede că e altfel. Acţiunea nu te defineşte
în ce erai, ci te aventurează în ce n-ai fost
niciodată. Acţiunea te alterează. Eşti tot ce
puteai fi, şi mai e un rest.

125
E ceva care ni se dă, e ceva care ni se va
da. Realiştii aceştia ai lui ce a fost, nu ai lui
ce va fi! Cum cred ei în Dumnezeu, dacă
nu cred în împărăţia viitoare?
Există un risc — şi pentru el trăim. Cînd
vede cît de reuşit e fiul său ilegitim, Au-
gustin exclamă: „eu am pus în el numai
păcatul, Doamne; Tu ai pus restul", înţe-
legeţi? Tot ce e acţiune, tot ce e ieşire din
somn, e ilegitim; dar Dumnezeu e bun şi
ne dă restul. Noi punem păcatul, adică or-
goliu, sete pământească, voluptate, curio-
zitate, întuneric. Dumnezeu pune restul.

Versiunea românească a fiului risipitor:


„Sfîntul loan era cioban tare bun la
Dumnezeu, într-o zi s-a rătăcit un miel. S-a
înturnat înapoi şi, căutîndu-1, a alergat
după dînsul şi pe ape si pe cîmp... trei
zile si trei nopţi. Cînd 1-a prins, 1-a luat în
braţe şi i-a sărutat copitele: — Săracul, zice
el; tare trebuie să te fi durut pe tine picio-
ruşele, cît ai alergat. — Să fi fost altul, din-
tr-o dată îl tăia. Atunci Dumnezeu 1-a făcut
sfînt."
126
E frumos fără îndoială. Dar de ce toate
frumuseţile româneşti trebuie să fie cu cio-
bani cu natură şi cu gingăşie?

Ori de cîte ori văd un adolescent mă


eîndesc ce nedreaptă soartă îi e rezervată
în lumea contemporană. La greci era alt-
fel. Ştiu, gurile rele ale istoriei ne-au de-
prins cu altceva. Dar dincolo de bîrfeli şi
scandaluri, e aci o problemă. Trebuie să sim-
ţim asta.
în fata unei fete de 18 ani, oricare înţe-
lept al pămîntului are un plus de atenţie
şi înţelegere. Ea există, pentru el. Acade-
micieni şi alte capete pleşuve se strîng în
jurul ei şi-i stau, cu o graţie întîrziată, la
dispoziţie. (Cum şi-ar bate joc de noi, la
rîndul lor, grecii!) Iar între timp, care e sta-
tutul moral al tînărului de 18 ani? „Stăm
noi de vorbă mai tîrziu."
E adevărat, o fată e totul la 18 ani. Ştie
şi înţelege totul. Lupta ei va fi de aci îna-
inte să nu piardă. Şi aşa cum se va crispa
să nu-şi piardă tinereţea, tot aşa se va stră-
dui, prin cultură, experienţă sau memorie,
să ştie tot atît cît ştia, dintr-o dată, atunci.

127
Recunosc, e într-un sens mai interesantă
Dar numai într-un sens. Căci ea n-are vii-
tor, iar dacă iubeşti viitorul, tînărul e rnai
interesant.
Să-1 laşi să se apropie de tine, sau să te
apropii tu de el. Să-i iei în mînă sufletul si
să i-1 joci, ca pe un pumn de grîu: are greu-
tate? e bun de sămînţă? Si să fii, dacă poţi,
nu cel care încearcă să mai culeagă ceva;
ci ploaia, ploaia aceea de toamnă, care nu
ştie nimic despre culesuri...

Şcoala. Şcoala asta. Nu ştiu dacă am s-o


fac vreodată. Dar mi-ar plăcea ca la sfîrşi-
tul vieţii să pot spune: nici nu am făcut
altceva.

Revăd tot jurnalul. Ce închide el, în


fond? Numai două lucruri, două mituri
proprii: mitul Şcolii şi mitul Fratelui. Şi
poate că nu sînt nici măcar două, ci e unul
singur. Căci sînt eu însumi fratele, care
caută, prin Şcoală, împăcarea cu lumea:
cu fiii ce vin, cu fiii ce pleacă în lume...

128
DESPRE ERATĂ

Ce înduioşători sînt autorii aceştia, ca-


re-şi închipuie că tot dezastrul vine de la
înlocuirea unei virgule prin punct şi vir-
gulă, îi vezi implorînd pe cititor să consi-
dere că:
La pag. 56, rînd 16 de sus, începe fragment
nou.
La pag. 59, rînd l de sus e: Simmel, nu Limmel.
La pag. 87, rînd 4 de jos e: „ele nu sînt el", în
loc de „ele nu sînt".
La pag. 96, rînd 9 de jos, e: „stăruie", în loc de
„stă".
La pag. 110, rînd 8 de sus, e: „obiectului" nu
„obiectivului".*
ca şi cum n-ar fi, în cărţile lor, o ratare mai
adîncă. Dar ce sînt cărţile altceva decît acte
de viaţă, în timp ce viaţa însăşi e o însu-

* E vorba despre erori aflate în paginile ediţiei


originale (n. ed.).

129
mare de gesturi ratate, o risipă de ratări,
pînă ce, într-o zi, un singur gest, unul sin-
gur, obţine ceea ce au aproximat toate cele-
lalte. O, de-am putea atunci să ne înfăţişăm
înaintea ta şi-a înfricoşatei tale judecăţi, ci-
titorule, cinstitorule, cîrtitorule...
în aceeaşi colecţie
JULIUS EVOLA
METAFIZICA SEXULUI (ediţia a Il-a)
Traducere din spaniolă de SORIN MĂRCULESCU
Sexul este cea mai mare forţă magică a naturii;
în el nu acţionează un impuls care prefigurează
misterul Unului, chiar dacă aproape totul, în
relaţiile dintre bărbat şi femeie, se degradează
în îmbrăţişări animalice, se descompune şi se
risipeşte în sentimentalisme fade şi idealizante
sau în regimul domesticit al legăturilor conju-
gale socialmente autorizate. Şi totuşi, dacă în
existenţa obişnuită se manifestă involuntar un
reflex al unei transcendenţe trăite, asta se întîm-
plă prin sex şi, cînd e vorba de omul comun, se
întîmplă numai prin sex... Numai cei ce se ridică
pînă la o experienţă eroică sau ascetică merg, în
această privinţă, mai departe. Pentru omenirea
comună însă doar sexul procură, fie doar şi în ex-
tazul, în mirajul sau în trauma obscură de o clipă,
deschideri dincolo de condiţionările
existenţei pur individuale. Acesta e adevăratul
fundament al însemnătăţii pe care dragostea
şi sexul au avut-o şi o vor avea întotdeauna în
viaţa umană.
JOSE ORTEGAY GASSET
REVOLTA MASELOR (ediţia a Il-a)
Traducere din spaniolă de COMAN LUPU
Puţine sînt cărţile despre care poţi spune că re-
zistă probei timpului, dar şi mai puţine sînt cele
al căror mesaj sporeşte în actualitate o dată cu
trecerea lui. Printre acestea se numără cu sigu-
ranţă Revolta maselor. Căci societatea în care trăim
astăzi pare să fi descins de-a dreptul din rîndu-
rile cărţii. Lumea e plină de oameni, atit de plină,
că oamenii au încetat să mai aibă o lume. Locul
ei a fost luat de un spaţiu al nimănui dominat
de spiritul de masă şi de omul-masă. Chipul
acestuia îl regăsim în mimica vecinului, în fizio-
nomia prietenilor sau în feţele necunoscuţilor
cu care ne încrucişăm zilnic paşii. E chipul omu-
lui mediu, de mijloc, al omului orgolios şi lipsit
de spirit, bine informat şi cu desăvîrşire incult,
stăpînit de ambiţii si lipsit se orice ideal. Con-
cluzia cărţii e simplă: Cine refuză să se plece
în faţa opresiunii mediocrităţii riscă să fie eli-
minat, căci masa nimiceşte tot ce nu este după
chipul şi asemănarea ei.
PAUL JOHNSON
INTELECTUALII
Traducere din engleză de LUANA STOICA
Cine sînt intelectualii? Ce reprezintă ei dincolo
de imaginea onorabilă pe care o oferă lumii?
Sînt oare cei mai potriviţi să conducă destinele
omenirii, dînd sfaturi de la înălţimea unei mora-
lităţi impecabile, acordînd indulgenţe cu bună-
voinţă papală sau sancţionînd cu luciditatea
celor care contemplă dezastrele de la birou? Cît
respect au pentru adevăr? Ce atitudine au faţă
de bani? Cum se comportă în familie si cît sînt
de loiali faţă de prieteni? Paul Johnson,
jurnalist de notorietate în lumea anglo-saxonă,
răspunde acestor întrebări anali-zînd cazuri
concrete — Rousseau, Shelley, Marx, Ibsen,
Tolstoi, Hemingway, Russell, Brecht sau Sartre
— şi încercînd să surprindă presupusa unitate
dintre existenţa lor particulară şi principiile
exprimate în public.
WILHELM WEISCHEDEL
PE SCARA DIN DOS A FILOZOFIEI: 34
de filozofi în viaţa de zi cu zi si în gîndire
Traducere din germană de EMIL BĂDICI si
IONEL ZAMFIR

Potrivit opiniei comune, dacă vrei să cobori sta-


tura unei personalităţi culturale e de ajuns să
spui că a avut o banală viaţă omenească: ace-
leaşi necazuri, aceleaşi slăbiciuni, aceeaşi moarte
ca noi toţi. Wilhelm Weischedel demonstrează
superficialitatea unei asemenea opinii, abordînd
filozofia şi 34 dintre numele ei celebre „pe scara
din dos", acolo unde îl întîlnesti pe stăpînul ca-
sei aşa cum este el în realitate, neînveşmîntat
în haine de gală şi nepurtînd o mască distinsă.
Autorul nu se lasă tentat de schemele
psihologice care fac uz de orice amănunt
biografic (o strîmtorare financiari, o decepţie
erotică, o stare depresivă) spre a explica o
operă întreagă. Nici nu îşi propune să arate ceea
ce ştie oricine — că marii filozofi au fost totuşi
oameni. Dimpotrivă, Weischedel reuşeşte să
arate că există oameni care îşi pot depăşi
condiţia biologică, viaţa lor devenind un
reflex al operei. Aflată la graniţa dintre
literatura de popularizare şi exegeza de
specialitate, cartea de faţă vorbeşte de Aristotel,
Platon, Augustin, Toma d'Aquino, Schopen-
hauer, Nietzsche, Wittgenstein sau Heidegger
altfel decît am fost obişnuiţi.
JUDEŢUL CONSTANŢA
Biblioteca H'ăjeneasel

Redactor
SORIN LAVRIC
Apărut 2002
BUCUREŞTI-ROMÂNIA

Tipografia MULTIPRINT laşi


Calea Chişinăului 22, et 6, laşi 6600
tel. 032-211225,236388 fax. 032-211252