Sunteți pe pagina 1din 47

PORTOFOLIUL PROFESIONAL PERSONAL

Cuprins
1. DATE PRESONALE…………………………………………………………………....…..2
1.1. Curriculum vitae……………………………………………………………….…..….2
1.2. Scrisoare de intenţie…………………………………………………………...…….4
2. DOCUMENTE SUPORT……………………………………………………………..........5
2.1. Planificarea/Proiectarea materiei……………………………………………...……5
Planificarea calendaristică anuală…………………………………………..……..5
Planificarea calendaristică semestrială…………………………………….…..…7
Planificarea calendaristică anuală adaptată la predarea On-line (dacă este
cazul)............................................................................................…………….....
Planificarea calendaristică semestrială adaptată la predarea On-line (dacă
este cazul)............................................................................................
…………….....
Proiectarea activităţii pe unităţi de învăţare………………………………….…..13
Proiectarea activităţii pe unităţi de învăţare adaptată la predarea On-line (dacă
este cazul)............................................................................................
…………….....
2.2. Proiecte de lecţie………………………………………………………………....….17
2.3. Instrumente de evaluare………………………………………………………...…24
Proiectarea testului predictiv……………………………………………………....24
Baremul de evaluare şi notare………………………………………….………....29
Înregistrarea şi interpretarea rezultatelor testului predictiv………….……..…...30
Analiza nivelului de atingere a obiectivelor testului predictiv………….…..…....31
Plan de măsuri privind îmbunătăţirea progresului şcolar……………..…….......32
2.4. Catalogul profesorului……………………………………………………..……...…35
2.5. Resurse materiale……………………………………………………….……….…...36
3. RAPORT DE PROGRES ŞCOLAR………………………………………….…… ..…..37
4. GRILA DE EVALUARE...............................................................................................46

Baza legală:
ORDIN Nr. 5434/2020 din 31 august 2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi
desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar

1
1. DATE PERSONALE

1.1. Curriculum vitae Fotografie

Informaţii personale
Nume / Prenume ....................................................
Adresă .........................................................

Telefon ........................
.......................
E-mail ..........................

Naţionalitate ...................................

Data naşterii ......................................

Experienţa profesională
Perioada ..................................
Funcţia sau postul ocupat ................................

Perioada .................................
Funcţia sau postul ocupat ......................................
........................................

Perioada .........................................
Funcţia sau postul ocupat ............................................

Perioada .............................
Funcţia sau postul ocupat ..............................

Perioada ..................................
Funcţia sau postul ocupat .................................;
...........................................

Educaţie şi formare
Perioada .................................
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ..................................

Perioada .................................
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ .....................................

Perioada ...................................

2
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ .........................................

Perioada .....................................
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ..........................................

Expoziţii de grup .......................................


.......................................
..........................................
...................................

Expoziţii personale ...................................


.................................

Tabere .....................................
....................................
..................................
.........................................

Premii .........................................
...........................................

3
1.2. Scrisoare de intenţie

Nume şi prenume: .................................................


Adresa: ..................................................................
Telefon: ..................................................................
E-mail: .............................................................
Data: ........................................

Către INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

STIMATE DOMN,
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnatul, ..............................., profesor la Liceul ........................................., vă


adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a participa la examenul de
definitivare în învățământ .
Interesul meu pentru a mă definitiva în învățământ derivă din dorința mea de a-mi putea
demonstra în continuare capacitățile și aptitudinile de profesor, aptitudini obținute de-a lungul
celor aproape cinci ani de experiență în acest domeniu. Unele dintre aceste competențe sunt:
întocmirea planificărilor calendaristice și pe unități de învățare, buna comunicare cu elevii,
cadrele didactice și părinții, adaptarea metodelor de predare în concordanţă cu pregătirea
elevilor şi la mediul on-line, competențe digitale de bază etc.
În acest an școlar îmi propun să obțin definitivarea în învățământ, deoarece îmi doresc
ca studiile mele, pe care le-am încheiat anul trecut la ...............................................
(Curs ....................................., Curs ........................................), să aibă o finalitate pozitivă,
aceea de a continua în domeniul educației artistice a elevilor. Definitivarea în învățământ îmi
oferă posibilitatea de a mă titulariza în învățământ și de a-mi găsi un post pentru o perioadă
nedeterminată de timp, fapt benefic atât pentru dezvoltarea mea profesională cât şi pentru elevi.
Permanent, atenția mea este îndreptată către formarea continuă și pe nevoia de
asimilare de noi cunoștințe, aspecte relevante pentru desfășurarea activității instructiv educative
la clasa de elevi.
În sprijinul solicitării mele, ataşez CV-ul din care rezultă că pregătirea şi experienţa mea
se armonizează foarte bine cu respectivele condiții de eligibilitate pe care trebuie să le
îndeplinească participanţii la concursul de definitivare în învățământ .

Cu distinsă considerație,

prof. ........................................

4
2. DOCUMENTE SUPORT
2.1. Planificarea/Proiectarea materiei

PROF. ................................................... An şcolar: 2020-2021


Disciplina: ..................................................
SEM I: 17 săptămâni x 2 ore = 34 ore
SEM II: 16 săptămâni x 2 ore = 32 ore (actualizat conform OME 3558/2021)
Programa clasei a IX, cf. Ordinul Ministrului educației si cercetării nr. 5006 din 14.10.2004
Într-o săptămână din anul școlar se desfășoară activități extrașcolare „Școala altfel” (2 ore)

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ, CLASA a IX-a


- Studiul formei şi al volumului -
1. Planificarea calendaristică anuală
Nr.
Semestrul Unitatea de învăţare Competenţe specifice Obs.
ore
Semestrul I 1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în studii
Evaluarea iniţială 2
34 ore proprii
Elementele de limbaj plastic 1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în studii
specifice studiului volumului proprii
12
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
elemente de limbaj plastic
Materiale, instrumente şi tehnici 3.2. Utilizarea instrumentelor de lucru specifice modelajului
specifice modelajului în 2
exprimarea plastică.
Studiu după natură prin 2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic
transpunerea elementelor din 2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic 16
spaţiul real în spaţiul plastic. specifice tridimensionalului
Evaluare 1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte 2
elemente de limbaj plastic

5
Nr.
Semestrul Unitatea de învăţare Competenţe specifice Obs.
ore
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în func ție de rezultatul inten ționat
Studiu după natură prin
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat
transpunerea elementelor din 12
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând elementele mijloace de expresie plastica
spaţiul real în spaţiul plastic.
Exprimarea plastica, utilizând 3.1. Utilizarea unor materiale de modelaj, punând în valoare valenţele plastice ale
materiale, instrumente si tehnici acestora
specifice artelor plastice 3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în creațiile proprii 16
3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii, cu mijloace, instrumente si tehnici
Semestrul II specifice expresiei tridimensionale
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
32 ore
elemente de limbaj plastic
Şcoala „Altfel” 2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic specifice 2
tridimensionalului
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând elementele mijloace de expresie plastica
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând elementele mijloace de expresie plastica
3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în creațiile proprii
Evaluare finală 2
3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii, cu mijloace, instrumente si tehnici
specifice expresiei tridimensionale

6
2. Planificarea calendaristică semestrială
2.1. Semestrul I
Nr.
Nr. Unitatea de
Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
Crt. învăţare
ore
Obţinerea unei forme spaţiale care are
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic două planuri paralele, cu ajutorul unui 14.09-
1 Evaluarea iniţială specifice tridimensionalului, în studii proprii contur dat de o linie curbă sinuoasă, 2
18.09
închisă şi o linie generatoare care are o
înclinare aleatorie

- noţiuni introductive
- relaţii între elemente de limbaj plastic
- expresivitatea suprafeţelor în redarea 21.09-
volumului 2
25.09
- limite şi performanţele elementelor de
limbaj plastic
- Planul - element de limbaj plastic

1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic - Suprafaţa element de limbaj plastic


Elementele de specifice tridimensionalului, în studii proprii - Suprafaţa - aspectul suprafeţei, structuri ale 28.09-
limbaj plastic suprafeţei 2
2 02.10
specifice studiului 1.2. Relaționarea elementelor de limbaj - Suprafața - rolul suprafeţei cu aspecte
volumului specifice tridimensionalului cu celelalte diferenţiate
elemente de limbaj plastic
- Forma - element de limbaj plastic 05.10-
- Volumul ca element de limbaj plastic (placa 2
09.10
si volumul sau volumul înglobat în placă)

- Muchia – element de limbaj plastic. 2 12.10-


Raportul între muchie si volum 16.10

- Exerciţii de forme geometrice (planul, 2 19.10-


suprafaţa, muchia, forma, volumul); 23.10

7
Nr.
Nr. Unitatea de
Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
Crt. învăţare
ore
Materiale, 3.2. Utilizarea instrumentelor de lucru - Materiale, instrumente si tehnici specifice
instrumente şi specifice modelajului modelajului
tehnici specifice 26.10-
3 2
modelajului în 30.10
exprimarea
plastică.

- Raportul elementelor de limbaj formă- 2 02.11-


volum; 06.11
- Spaţiul şi volumul. Dispunerea spaţială a 2 09.11-
volumelor. 13.11
- Spaţiul şi volumul. Relaţia spaţiu-volum. 2 16.11-
Influenţa spaţiului asupra volumului; 20.11
Studiu după 2.1. Realizarea unor studiilor după - Spaţiul şi volumul. Influenţa spaţiului 2 23.11-
natură prin natură, utilizând elemente de limbaj asupra volumului; 27.11
transpunerea plastic
4 - Studiu după fragment de gips: ornament 2 30.11-
elementelor din
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu floral; 04.12
spaţiul real în
ajutorul elementelor limbaj plastic
spaţiul plastic. - Studiu după fragment de gips: structură 2 07.12-
specifice tridimensionalului
naturală; 11.12

- Studiu după fragment de gips: urechea 2 14.12-


umană; 18.12
2 11.01-
- Studiu după fragment de gips: nasul uman;
15.01
2 18.01-
- Studiu după fragment de gips: gura umană;
22.01
5 Evaluare 1.2. Relaționarea elementelor de limbaj Portofoliu de lucrări 2 25.01-
specifice tridimensionalului cu celelalte

8
Nr.
Nr. Unitatea de
Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
Crt. învăţare
ore
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură,
utilizând elemente de limbaj plastic
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu 29.01
ajutorul elementelor limbaj plastic
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în
funcție de rezultatul intenționat

9
2.2. Semestrul II
Nr. Nr.
Unitatea de
Crt. Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
învăţare
ore
08.02-
- Relieful-formă de expresie vizuală 2
tridimensională, 12.02

15.02-
- Modalităţi de redare prin modelaj în lut cu 2
instrumente şi tehnici specifice; 19.02

- Relieful – Paginatia, construirea bazei., 22.02-


2
Studiu după natură construirea liniară a reliefului. 26.02
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în
prin transpunerea funcție de rezultatul intenționat 01.03-
1 elementelor din - Relieful – structurarea unei suprafețe prin 2
deformarea acesteia. 05.03
spaţiul real în 2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând
spaţiul plastic. elementele mijloace de expresie plastica
- Relieful – structurarea unei suprafețe prin 15.03-
adăugarea unor volume de mici 2
19.03
dimensiuni.

- Relieful – structurarea unei suprafețe prin


22.03-
trasarea de linii în relief pozitiv sau 2
negativ, utilizând toate tehnicile 26.03
modelajului

Exprimarea plastica, 3.1. Utilizarea unor materiale de modelaj, - Relieful şi ronde-bosse – forme de
utilizând materiale, punând în valoare valenţele plastice ale expresie vizuală tridimensională
instrumente si tehnici acestora
specifice artelor 3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în 29.03-
2 2
plastice creațiile proprii 01.04

3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii,


cu mijloace, instrumente si tehnici specifice
expresiei tridimensionale

10
Nr. Nr.
Unitatea de
Crt. Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
învăţare
ore
- Etapele modelării unei forme în ronde- 2 03.05-
bosse 07.05
- Modelarea în ronde-bosse a unor corpuri 2 10.05-
geometrice 14.05
- Modelarea în ronde-bosse a unor 2 17.05-
combinaţii de corpuri geometrice 21.05
3.1. Utilizarea unor materiale de modelaj, - Studiu după fragmente de gips (ornamente
punând în valoare valenţele plastice ale simetrice) folosind diferite materiale, 2 24.05-
Exprimarea plastica, acestora instrumente şi tehnici specifice 28.05
utilizând materiale, modelajului
2 instrumente si tehnici 3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în - Studiu după fragmente de gips (ornamente
specifice artelor creațiile proprii asimetrice) folosind diferite materiale, 2 31.05-
plastice 3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii, instrumente şi tehnici specifice 04.06
cu mijloace, instrumente si tehnici specifice modelajului
expresiei tridimensionale - Studiu după fragmente de gips (structuri
naturale) folosind diferite materiale, 2 07.06-
instrumente şi tehnici specifice 11.06
modelajului
- Studiu după fragmente de gips (fragmente
umane, ornamente şi structuri naturale) 2 14.06-
folosind diferite materiale, instrumente şi 18.06
tehnici specifice modelajului
3 Şcoala „Altfel” 1.2. Relaționarea elementelor de limbaj Vizită la Muzeul Naţional de Artă al 2
08.03-
specifice tridimensionalului cu celelalte României 12.03
elemente de limbaj plastic
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul
elementelor limbaj plastic specifice
tridimensionalului

11
Nr. Nr.
Unitatea de
Crt. Competențe specifice Conţinuturi de Săpt. Observații
învăţare
ore
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând
elementele mijloace de expresie plastica
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând
elementele mijloace de expresie plastica
3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în
4 2 21.06-
Evaluare finală creațiile proprii Portofoliu de lucrări
25.06
3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii,
cu mijloace, instrumente si tehnici specifice
expresiei tridimensionale

12
PROIECTAREA ACTIVITĂŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învățare: Evaluarea iniţială


Nr. ore alocate: 2 ore
Nr. ore/ săptămână: 2
Săptămânile: 14.09-18.09
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- desenarea formei conform - metode/procedee - forma de
temei; didactice:lucrare practică evaluare: probă
- crearea unei relaţii de - mijloace de practică
- Obţinerea unei echilibru al spaţiului desenat învăţământ/materiale: - criterii de
forme spaţiale care 1.1. Utilizarea (dominant) în raport cu cel hârtie, creioane evaluare:
are două planuri elementelor de limbaj rămas liber şi cu cadrul paginii; - forma de organizare:
paralele, cu ajutorul  paginaţia;
plastic specifice - păstrarea liniilor de frontală (lecţie de  respectarea
1 unui contur dat de o
tridimensionalului, în construcţie şi întărirea câtorva evaluare) paralelismului
linie curbă
sinuoasă, închisă şi studii proprii dintre liniile generatoare care planurilor;
o linie generatoare unesc proeminenţele acestor  coerenţa
care are o înclinare contururi pentru a sublinia formei obţinute;
aleatorie
spaţialitatea formei  spaţialitatea
formei

13
Unitatea de învățare: Elementele de limbaj plastic specifice studiului volumului
Nr. ore alocate: 10 ore
Nr. ore/ săptămână: 2
Săptămânile: 21.09-25.09, 28.09-02.10, 05.10-09.10, 12.10-16.10, 19.10-23.10
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- explicarea rolului - metode/procedee didactice: - forma de evaluare:
elementelor de limbaj plastic;  explicaţia; observarea
- particularizarea elementelor  expunerea; sistematică
de limbaj plastic specifice  exersarea. individuală

- noţiuni sculpturii; - mijloace de - criterii de evaluare:


introductive - exemplificarea unor relaţii învăţământ/materiale: lut,  obţinerea de
- relaţii între între elementele de limbaj albume artă, planşe cu copii corpuri geometrice
elemente de 1.1.Utilizarea
plastic specific sculpturii; după lucrări, diverse simple;
limbaj plastic elementelor de
- limitele elementelor de limbaj fragmente din ghips  delimitarea
- expresivitatea limbaj plastic
suprafeţelor în specifice plastic utilizate în sculptură (ornamente, etc) planurilor.
1
redarea volumului tridimensionalului, (exprimarea culorii...etc) - forma de organizare:
- limite şi - performanţe ale elementelor frontală, activitate individuală
în studii proprii
performanţele
de limbaj plastic în sculptură
elementelor de
limbaj plastic (exprimarea volumului..etc)
- Planul - element - executarea de către elevi a
de limbaj plastic unui modelaj (corpuri
geometrice sau combinaţie de
corpuri) în care să se pună
accent pe delimitarea
planurilor

14
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
- expresivitatea suprafeţelor; - metode/procedee didactice: - forma de evaluare:
- exerciţii de observare a  explicaţia; observarea
- Suprafaţa element sistematică
de limbaj plastic suprafeţelor utilizate de artiştii  prezentarea vizuală;
1.2. Relaționarea individuală;
- Suprafaţa - moderni;  exersarea.
elementelor de
aspectul - exerciţii de obţinere a - mijloace de - criterii de evaluare:
suprafeţei, limbaj specifice
suprafeţelor cu aspecte învăţământ/materiale: lut,  combinarea de
2 structuri ale tridimensionalului
diferenţiate; modele de corpuri geometrice minim două corpuri
suprafeţei cu celelalte
- Suprafața - rolul - executarea de către elevi a regulate sau neregulate, geometrice simple;
elemente de limbaj
suprafeţei cu plastic unui modelaj (corpuri albume artă, planşe cu copii  obţinerea de cel
aspecte geometrice sau combinaţie de după lucrări; puţin trei texturi.
diferenţiate corpuri) în care suprafeţele să - forma de organizare:
aibă texturi diferite; frontală, activitate individuală;
- expresivităţi ale formelor; - metode/procedee didactice: - forma de evaluare:
- exerciţii de observare a  prezentarea vizuală; observarea
formelor utilizate de artiştii  expunerea; sistematică
- Forma - element 1.2. Relaționarea individuală,
moderni;  exersarea.
de limbaj plastic elementelor de autoevaluarea
- Volumul ca - exerciţii de obţinere a - mijloace de
limbaj specifice
element de limbaj formelor neregulate şi învăţământ/materiale: lut, - criterii de evaluare:
3 tridimensionalului
plastic (placa si compuse modele de corpuri geometrice  combinarea de
cu celelalte
volumul sau - executarea de către elevi a regulate sau neregulate, minim trei corpuri
elemente de limbaj
volumul înglobat
plastic unui modelaj în care să se albume artă, planşe cu copii geometrice dintre
în placă)
asambleze corpuri geometrice după lucrări; care cel puţin două
cu forme diferite (regulate sau - forma de organizare: să aibă formă
neregulate) frontală, activitate individuală regulată;

4 - Muchia – element 1.2. Relaționarea - exerciţii de identificare a - metode/procedee didactice: - forma de evaluare:
de limbaj plastic. elementelor de muchiilor unei forme;  explicaţia; observarea
Raportul între limbaj specifice - exerciţii de observare a  expunerea; sistematică
muchie si volum tridimensionalului individuală,

15
Nr.
Conținuturi Competențe Activități de învățare Strategii didactice Evaluare Observații
crt.
modului de tratare a muchiilor  exersarea. autoevaluarea
în sculpturile unor artişti; - mijloace de - criterii de evaluare:
- executarea de către elevi a învăţământ/materiale: lut,
 obţinerea de
cu celelalte unui modelaj în care muchiile modele de corpuri geometrice
diferite tipuri de
elemente de limbaj să sublinieze sau să regulate sau neregulate,
muchii;
plastic estompeze volumele albume artă, planşe cu copii
după lucrări;
- forma de organizare:
frontală, activitate individuală

1.1. Utilizarea - exerciţii de îmbinare a - metode/procedee didactice: - forma de evaluare:


elementelor de planurilor, suprafeţelor,  explicaţia; observarea
limbaj plastic volumelor;  expunerea; sistematică
specifice - exerciţii de observare a  exersarea. individuală,
tridimensionalului, modului de tratare a trecerilor - mijloace autoevaluare
de
în studii proprii între suprafeţe, planuri, învăţământ/materiale: (evaluarea
Exerciţii de forme lut,
volume în sculpturile unor modele de corpuri geometrice reciprocă)
geometrice (planul, 1.2. Relaționarea
5 artişti; regulate sau neregulate, - criterii de evaluare:
suprafaţa, muchia, elementelor de
forma, volumul); - executarea de către elevi a albume artă, planşe cu copii  racordarea
limbaj specifice
unui modelaj din corpuri după lucrări; volumelor;
tridimensionalului
geometrice la alegere în care - forma de organizare:  modul de
cu celelalte
să efectueze racordul dintre frontală, activitate individuală executare a
elemente de limbaj
volume şi trecerea de la o trecerilor dintre
plastic
suprafaţă la alta. suprafeţe

16
2.2. Proiecte de lecţie

Liceul ......................................................... Profesor: ..............................................

Proiect de lecţie (1)


Clasa: a IX-a, grupele 1, 2
Data: ...............................
Obiectul: Arte plastice - Studiul formelor şi al volumului
Unitatea de învățare: Studiu după natură prin transpunerea elementelor din spaţiul real în spaţiul plastic
Tema plastică: Integrarea unui detaliu de faţă (ochiul) în profilul general al feţei umane (vedere laterală)
Subiectul: Ochiul uman - vedere din profil
Tipul lecţiei: Practică de formare a deprinderilor (on-line)
Durata: 2 ore (40+40 minute)
Competenţe generale:
2. Transpunerea elementelor din spațiul real obiectiv în spațiul plastic
Competențe specifice:
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic specifice tridimensionalului
Obiective operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 - proporţioneze corect volumele care compun ochiul;
O2 - poziţioneze corect ochiul în ansamblul feţei;
O3 - sublinieze volumele care compun ochiul prin linie modulată
O4 - deseneze în mod corect un ochi din profil în contextul celorlalte elemente ale feţei având volumul sugerat prin modularea liniei
Competenţe estimate:la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să deseneze o faţă din profil în care ochiul este amplasat corect, în relaţie firească cu
celelalte elemente ale feţei şi cu volumul sugerat prin linie modulată
Mijloace de învăţământ: hârtie, creioane, planşete, markere de culori diferite, calculator, cameră web (telefoane mobile sau tablete în funcţie de
posibilităţile elevilor), planşă cu model de ochi văzut din profil;

17
Activitatea de predare-învăţare

Ob.
Secvenţe didactice Durata Metode Conţinutul esenţializat Evaluare
Op.
- pornirea mijloacelor de comunicaţie;
- poziţionarea camerei web;
Moment organizatoric 3’ - dialogul - accesarea platformei Google Classroom;
- pregătirea instrumentelor și a materialelor;
- prezența;
- conversaţia - necesitatea studiului ochiului şi a volumelor ce îl
Captarea atenţiei 5’
- expunerea compun în contextul celorlalte elemente ale feţei
- enumerarea volumelor principale ale ochiului şi
indicarea lor pe planşă;
O1 Reactualizarea - conversaţia
5’ - reamintirea elementelor înconjurătoare ale ochiului şi a
O2 cunoştinţelor euristică
relaţiilor de proporţionalitate şi de poziţionare în raport cu
acestea.
- Tema plastică: Integrarea unui detaliu de faţă (ochiul)
Anunţarea temei plastice - expunerea în profilul general al feţei umane (vedere laterală);
5’
noi şi a subiectului - explicaţia - Subiectul: Ochiul uman - vedere din profil;
- explicarea modului de desfăşurare a lecţiei;
- paginare, proporționare după model; - observarea
Dirijarea învăţării şi a
- observație directă prin măsurători specifice în sistematică
O1 noului conţinut - explicaţia
15’ transpunerea dimensiunilor proporțiilor modelului din individuală,
O2 (declanşarea studiului, a - demonstraţia
planşă, propus pentru studiu;
creativităţii)
O1 Obţinerea performanţei 35’ - explicaţia - realizarea subiectului pretext prin tehnica desenului în - observarea
O2 - expunerea creion pe o planşă format A4 sistematică
O3 - demonstraţia - respectarea cerinţelor de execuţie a desenului urmând individuală,
- corectură etapele:
individuală  desenarea conturului feţei
 folosirea unei proporţii de 1+1+1+1 din care
reiese că înălţimea frunţii=înălţimea

18
Ob.
Secvenţe didactice Durata Metode Conţinutul esenţializat Evaluare
Op.
nasului=distanţa bărbie-nas (zona gurii)=înălţimea
urechii (plasarea acesteia pe direcţia nasului);
 construcţia liniilor ajutătoare de construcţie
(orizontale şi verticale) pentru a determina poziţia
corectă a ochiului în raport cu celelalte detalii ale
feţei, dar şi cu linia de profil a feţei;
 sugerarea volumului prin folosirea liniei sinuoase
modulată cu îngroşări pentru a sugera zonele
umbrite ale volumelor şi cu subţirimi pentru cele
aflate în lumină;
 accentuarea profilului formelor fără a pune accent
pe detaliile ce construiesc aceste forme
- criterii de evaluare: - observarea
 proporţionarea corectă a volumelor ce compun sistematică
ochiul - 30 p; individuală,
 poziţionarea corectă a ochiului - 30 p; - autoevaluare
- comentariul  sublinierea volumetriei elementului inserat prin (evaluarea
individual şi linie modulată - 20 p; reciprocă)
O4 Evaluarea 7’
frontal  notă personală în executarea desenului - 10 p;
- aprecieri  oficiu - 10 p.
- acordarea notelor:
 10-9 pentru îndeplinirea a 4 criterii;
 8-7 pentru îndeplinirea a 3 criterii;
 6-5 pentru îndeplinirea a 1-2 criterii;
- strângerea materialelor;
- conversaţia - anunţarea sarcinilor individuale şi a temei viitoare;
Încheierea activităţii 5
- explicaţia - anunțarea materialelor şi a instrumentelor de lucru
pentru activitatea viitoare.

19
Proiect de lecţie (2)

Proiect de lecţie (3)

Proiect de lecţie (4)

Proiect de lecţie (5)

Proiect de lecţie (6)

Proiect de lecţie (7)

Proiect de lecţie (8)

Proiect de lecţie (9)

20
Liceul .............................................. Profesor: .......................................

Proiect de lecţie (10)


Clasa: a IX-a, grupele 1, 2
Data: .................................
Obiectul: Arte plastice - Studiul formelor şi al volumului
Unitatea de învățare: Evaluare finală
Tema plastică: Evaluarea portofoliului de lucrări
Subiectul: Portofoliul de lucrări ale fiecărui elev (lucrările reprezentative realizate în decursul anului)
Tipul lecţiei: Evaluare sumativă
Durata: 2 ore (40+40 minute)
Competenţe generale:
2. Transpunerea elementelor din spațiul real obiectiv în spațiul plastic
3. Transpunerea elementelor din spațiul real obiectiv în spațiul plastic
Competențe specifice:
2.4. Compunerea spațiului plastic utilizând elementele mijloace de expresie plastica
3.3. Utilizarea tehnicilor de lucru specifice în creațiile proprii
3.4. Valorificarea studiilor în lucrări proprii, cu mijloace, instrumente si tehnici specifice expresiei tridimensionale
Obiective operaţionale: pe parcursul şi la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să:
O1 - îşi fixeze cunoştinţele dobândite anterior;
O2 - descopere şi să comenteze elementele de limbaj plastic din lucrările proprii şi lucrările colegilor;
O3 - autoevalueze propriile lucrări şi să evalueze lucrările colegilor;
O4 - evalueze respectarea cerinţelor impuse pentru fiecare lucrare
Competenţe estimate:la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să evalueze atât lucrările proprii cât şi ale colegilor prin prisma cunoaşterii tehnicilor de
lucru în modelaj, a transpunerii în desen a volumelor şi a aplicării cerinţelor specifice fiecărei lucrări
Mijloace de învăţământ: calculator, cameră web (telefoane mobile sau tablete în funcţie de posibilităţile elevilor), mapele de lucrări (lucrările
fotografiate în prealabil sunt încărcate pe platforma Google Classroom;

21
Activitatea de predare-învăţare

Ob.
Secvenţe didactice Durata Metode Conţinutul esenţializat Evaluare
Op.
- pornirea mijloacelor de comunicaţie;
- poziţionarea camerei web;
Moment organizatoric 3’ - dialogul - accesarea platformei Google Classroom;
- pregătirea instrumentelor și a materialelor;
- prezența;
- necesitatea/utilitatea evaluării lucrărilor efectuate pe
- conversaţia
Captarea atenţiei 5’ parcursul semestrului atât prin evaluarea profesorului cât
- expunerea
şi prin autoevaluare şi interevaluare
- enumerarea principalelor teme care au fost parcurse în
Reactualizarea - conversaţia decursul semestrului;
O1 5’
cunoştinţelor euristică - reamintirea principalelor cerinţe care au trebuit
respectate în executarea temelor plastice.
- Tema plastică: Evaluarea portofoliului de lucrări
- Subiectul: Portofoliul de lucrări ale fiecărui elev
Anunţarea temei plastice - expunerea
5’ (lucrările realizate în decursul anului)
noi şi a subiectului - explicaţia
- expunerea etapelor principale în comentarea unei
lucrări artistice;
- comentarea de către profesor a unei lucrări pentru - observarea
Dirijarea învăţării şi a
- explicaţia fiecare elev; sistematică
O3 noului conţinut
15’ - corectură - punctarea principalelor etape în comentarea lucrării cu individuală,
O4 (declanşarea studiului, a
individuală accent pe respectarea cerinţelor fiecărei teme;
creativităţii)
- evaluarea de către fiecare elev a unei lucrări proprii; - observarea
O2 - explicaţia - evaluarea de către fiecare elev a unei lucrări sistematică
O3 Obţinerea performanţei 35’ - dialogul aparţinând altul elev; individuală,
O4 - va fi încurajat dialogul dintre elevi;
- profesorul va dirija dialogul.
O2 Evaluarea 7’ - comentariul - criterii de evaluare: - observarea

22
Ob.
Secvenţe didactice Durata Metode Conţinutul esenţializat Evaluare
Op.
 respectarea cerinţelor temelor - 30 p; sistematică
 cunoaşterea elementelor de limbaj plastic - 30 p; individuală,
 respectarea etapelor în comentarea unei lucrări de - autoevaluare
artă - 20 p; - inter-evaluarea
individual şi
O3  notă personală în executarea desenului - 10 p;
frontal
O4  oficiu - 10 p.
- aprecieri
- acordarea notelor:
 10-9 pentru îndeplinirea a 4 criterii;
 8-7 pentru îndeplinirea a 3 criterii;
 6-5 pentru îndeplinirea a 1-2 criterii;
- strângerea materialelor;
- conversaţia - anunţarea sarcinilor individuale şi a temei viitoare;
Încheierea activităţii 5
- explicaţia - anunțarea materialelor şi a instrumentelor de lucru
pentru activitatea viitoare.

23
2.3. Instrumente de evaluare

PROIECTAREA TESTULUI PREDICTIV


pentru Evaluarea iniţială

Aria curiculară: Arte


Disciplina: Studiul formei şi al volumului
Clasa: a IX-a, gr.
An şcolar: 2020-2021
Data: ............................

1. Obiective vizate:
O1: Să cunoască elementele de limbaj plastic şi modul lor de utilizare
O2: Să ştie să utilizeze linia valorată şi nevalorată
O3: Să ştie să racordeze două forme geometrice simple
O4: Să poată reda volumul unei forme tridimensionale prin valoraţie
O5: Să poată transpune o formă geometrică bidimensională în spaţiul tridimensional
2. Conţinuturi evaluate (din materia parcursă în clasele V-VIII):
- elemente de limbaj plastic: punct, linie, pata, forma bi și tridimensionala, culoare,valoare
- desenul in creion
- operarea cu ”valoarea” ca element de limbaj în spațiul plastic. linia valorata, pata valorata
- tehnici grafice – valorația prin linie și suprafața in creion
- redarea in perspectiva a liniei, a suprafeței si a volumului:
- reprezentarea punctului, a dreptei, a figurilor si a corpurilor geometrice in perspectiva
- modularea luminii pe volum
3. Itemii testului predictiv:
I1: Enumeraţi cel puţin patru elementele de limbaj plastic;
I2: Desenaţi cu creionul în spaţiul marcat mai jos o linie frântă nemodulată şi o linie curbă
modulată
Linie frântă nemodulată Linie curbă modulată

I3: În partea dreaptă a tabelului de mai jos desenaţi o formă bidimensională la alegere
folosind tipurile de linii indicate în partea stângă a tabelului (se pot folosi mai multe din
fiecare)
Linii indicate Forma bidimensională

I4: În dreptunghiurile de mai jos desenaţi folosind haşură degradeuri de negru având în
partea stângă cea mai deschisă valoraţie şi în dreapta cea mai închisă

24
I5: Ce se poate reda cu ajutorul valoraţiei? (încercuiţi un singur răspuns)
a. grosimea unei linii
b. volumul unui obiect
c. compunerea unui obiect
I6: Desenaţi cu creionul peste desenul de mai jos linia care racordează cele două cercuri

I7: Desenaţi în perspectivă în partea de sus a liniei terestre pătratul dat

P - punct de fugă D Linia orizontului

Linia terestră

I8:Pe cubul de mai jos, aşezat pe suprafaţa M, haşuraţi umbra proprie şi umbra purtată
având dată sursa de lumină S
S

25
I9: Desenaţi un cerc şi transformaţi-l în sferă prin crearea unei umbre proprii prin haşură
oblică, circulară şi încrucişată

26
4. Grila de corectare:
Itemul evaluării Răspunsul corect
I1: Enumeraţi cel puţin patru elementele de Punctul, linia, pata, forma bidimensională,
limbaj plastic forma tridimensională, culoarea, valoarea
I2: Desenaţi cu creionul în spaţiul marcat mai
jos o linie frântă nemodulată şi o linie curbă
modulată
I3: În partea dreaptă a tabelului de mai jos Exemplu
desenaţi o formă bidimensională la alegere
folosind tipurile de linii indicate în partea stângă
a tabelului (se pot folosi mai multe din fiecare)

I4: În dreptunghiurile de mai jos desenaţi


folosind haşura degradeuri de negru având în
partea stângă cea mai deschisă valoraţie şi în
dreapta cea mai închisă

b.
I5: Ce se poate reda cu ajutorul valoraţiei?
(încercuiţi un singur răspuns)
a. grosimea unei linii
b. volumul unui obiect
c. compunerea unui obiect

I6: Desenaţi cu creionul peste desenul de mai


jos linia care racordează cele două cercuri

I7: Desenaţi în perspectivă în partea de sus a


liniei terestre pătratul dat

I8:Pe cubul de mai jos, aşezat pe suprafaţa M,


haşuraţi umbra proprie şi umbra purtată având
dată sursa de lumină S

27
Itemul evaluării Răspunsul corect
I9: Desenaţi un cerc şi transformaţi-l în sferă prin
crearea unei umbre proprii prin haşură oblică,
circulară şi încrucişată

5. Timp de lucru pentru rezolvarea testului: 50 minute

28
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE

Total
Item I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 punctaj
Punctaj
5 10 5 15 5 10 15 15 10 90
maxim

- Se acordă punctaj maxim pentru rezolvarea completă a fiecărui item


- Se acordă punctaj intermediar pentru itemii rezolvaţi parţial
- Se acordă 10 puncte din oficiu
- Nota finală se obţine prin împărţirea punctajului obţinut la 10

29
ÎNREGISTRAREA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR
TESTULUI PREDICTIV

Aria curiculară: Arte


Disciplina: Studiul formei şi al volumului
Clasa: a IX-a, gr.
An şcolar: 2020-2021
Data:

FIŞA DE ÎNREGISTRARE A REZULTATELOR


Item/barem corectare

Nr. item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Notă


finală
Nr. Numele şi prenumele
test
crt. elevului Punctaj predic-
maxim/ tiv
item 5 10 5 15 5 10 15 15 10
(cf.
barem)
1 ............................................ 0 10 5 15 5 10 10 10 5 8
2 ........................................... 5 10 5 15 5 10 10 10 10 9
3 ............................................ 5 10 5 15 5 10 15 15 10 10

4 ........................................... 5 10 5 15 5 10 5 10 5 8

5 ............................................ 5 10 5 10 5 10 10 10 5 8
6 ........................................... 0 5 5 10 5 10 10 10 5 7
7 ............................................ 5 10 5 15 5 10 15 15 10 10
8 ........................................... 5 10 5 10 5 10 10 10 5 8
9 ............................................ 5 10 5 10 5 10 15 10 10 9
10 ........................................... 5 10 5 15 5 10 10 10 10 9
11 ............................................ 5 10 5 15 5 10 5 10 5 8
12 ........................................... 5 10 5 10 5 10 15 10 10 9
13 ............................................ 5 10 5 10 5 10 10 10 5 8
14 ........................................... 5 10 5 15 5 10 15 15 10 10

30
ANALIZA NIVELULUI DE ATINGERE A OBIECTIVELOR TESTULUI PREDICTIV

1. Corelarea obiectivelor cu itemii testului


Itemi

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9
Obiective

O1 x x
O2 x
O3 x
O4 x x x x
O5 x

2. Nivelul de atingere a obiectivelor


Obiective O1 O2 O3 O4 O5

în totalitate 12 13 14 3 5
Nr. elevi
care au
realizat parţial 2 1 0 11 9
obiectivul
deloc 0 0 0 0 0

ASPECTE POZITIVE:
- toţi elevii au atins cel puţin parţial toate obiectivele;
- majoritatea elevilor cunosc elementele de limbaj plastic şi modul de utilizare;
- elevii cunosc mijloacele de expresie ale liniei;
- toţi elevii cunosc modul de racordare a două figuri geometrice simple
ASPECTE NEGATIVE:
- majoritatea elevilor au întâmpinat dificultăţi în redarea volumului unei forme tridimensionale
prin valoraţie;
- mai mult de jumătate au dificultăţi în transpunerea unei forme geometrice bidimensionale în
spaţiul tridimensional
MĂSURI AMELIORATIVE
- recapitularea redării formelor tridimensionale prin valoraţie;
- recapitularea transpunerii formelor geometrice bidimensionale în spaţiul tridimensional;
- recapitulările se vor face treptat pe timpul lecţiilor din semestrul I în funcţie de conţinuturile
abordate la fiecare lecţie;
- conţinuturile vor fi proiectate astfel încât să conţină şi elemente de perspectivă şi redarea
formelor tridimensionale prin valoraţie

31
PLAN DE MĂSURI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PROGRESULUI ŞCOLAR

Nr. Numele şi
Dificultăţi înregistrate Activităţi propuse Termene
crt. prenumele elevului
- repetarea pe parcursul primelor lecţii a
- nu cunoaşte elementele de limbaj plastic elementelor de limba plastic şi
- are dificultăţi în transpunerea în exemplificarea lor în cadrul lecţiilor;
perspectivă a unei forme bidimensionale - folosirea elementelor de perspectivă în
1 ....................................... - are unele dificultăţi în exprimarea elaborarea lecţiilor de pe semestrul I 16.12.2020
volumetriei unui obiect tridimensional - modalitatea principală de subliniere a
indiferent că este indicată sursa de volumetriei obiectelor în primul semestru
va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
lumină sau nu
sursa de lumină
....................................... - are dificultăţi în transpunerea în - folosirea elementelor de perspectivă în
perspectivă a unei forme bidimensionale elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
- modalitatea principală de subliniere a
2 - are unele dificultăţi în exprimarea 16.12.2020
volumetriei obiectelor în primul semestru
volumetriei unui obiect tridimensional va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
când este indicată o sursă de lumină sursa de lumină
3 ....................................... - -
....................................... - are dificultăţi în înţelegerea şi realizarea - folosirea elementelor de perspectivă în
practică a transpunerii în perspectivă a elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
unei forme bidimensionale - modalitatea principală de subliniere a
4 16.12.2020
- are dificultăţi în exprimarea volumetriei volumetriei obiectelor în primul semestru
unui obiect tridimensional când este va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
indicată o sursă de lumină sursa de lumină
5 ....................................... - are dificultăţi în obţinerea degradeurilor - pe timpul lecţiilor va primi indicaţii 16.12.2020
de negru prin haşurare suplimentare privind modul de obţinere a
- are mici dificultăţi în transpunerea în degradeurilor de negru şi modul de
utilizare
perspectivă a unei forme bidimensionale
- folosirea elementelor de perspectivă în
- are unele dificultăţi în exprimarea elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
volumetriei unui obiect tridimensional - modalitatea principală de subliniere a
când este indicată o sursă de lumină

32
Nr. Numele şi
Dificultăţi înregistrate Activităţi propuse Termene
crt. prenumele elevului
volumetriei obiectelor în primul semestru
va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
sursa de lumină
....................................... - repetarea pe parcursul primelor lecţii a
elementelor de limba plastic şi
- nu cunoaşte elementele de limbaj plastic exemplificarea lor în cadrul lecţiilor;
- are dificultăţi în obţinerea degradeurilor - pe timpul lecţiilor va primi indicaţii
de negru prin haşurare suplimentare privind modul de obţinere a
- are mici dificultăţi în transpunerea în degradeurilor de negru şi modul de
6 utilizare; 16.12.2020
perspectivă a unei forme bidimensionale - folosirea elementelor de perspectivă în
- are dificultăţi în exprimarea volumetriei elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
unui obiect tridimensional când este - modalitatea principală de subliniere a
indicată o sursă de lumină volumetriei obiectelor în primul semestru
va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
sursa de lumină
7 ....................................... - -
....................................... - are dificultăţi în obţinerea degradeurilor
- pe timpul lecţiilor va primi indicaţii
de negru prin haşurare suplimentare privind modul de obţinere a
- are dificultăţi în transpunerea în degradeurilor de negru şi modul de
perspectivă a unei forme bidimensionale utilizare;
8 16.12.2020
- are unele dificultăţi în exprimarea - folosirea elementelor de perspectivă în
volumetriei unui obiect tridimensional elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
indiferent că este indicată sursa de - folosirea elementelor de perspectivă în
elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
lumină sau nu
....................................... - pe timpul lecţiilor va primi indicaţii
- are dificultăţi în obţinerea degradeurilor suplimentare privind modul de obţinere a
de negru prin haşurare degradeurilor de negru şi modul de
utilizare;
9 - are mici dificultăţi în exprimarea 16.12.2020
- modalitatea principală de subliniere a
volumetriei unui obiect tridimensional volumetriei obiectelor în primul semestru
când este indicată o sursă de lumină va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
sursa de lumină

33
Nr. Numele şi
Dificultăţi înregistrate Activităţi propuse Termene
crt. prenumele elevului
....................................... - are dificultăţi în transpunerea în - folosirea elementelor de perspectivă în
perspectivă a unei forme bidimensionale elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
- modalitatea principală de subliniere a
10 - are mici dificultăţi în exprimarea 16.12.2020
volumetriei obiectelor în primul semestru
volumetriei unui obiect tridimensional va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
când este indicată o sursă de lumină sursa de lumină
....................................... - are dificultăţi în înţelegerea şi realizarea - folosirea elementelor de perspectivă în
practică a transpunerii în perspectivă a elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
unei forme bidimensionale - modalitatea principală de subliniere a
11 16.12.2020
- are dificultăţi în exprimarea volumetriei volumetriei obiectelor în primul semestru
unui obiect tridimensional când este va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
indicată o sursă de lumină sursa de lumină
....................................... - pe timpul lecţiilor va primi indicaţii
- are dificultăţi în obţinerea degradeurilor suplimentare privind modul de obţinere a
de negru prin haşurare degradeurilor de negru şi modul de
utilizare;
12 are mici dificultăţi în exprimarea 16.12.2020
- modalitatea principală de subliniere a
volumetriei unui obiect tridimensional volumetriei obiectelor în primul semestru
când este indicată o sursă de lumină va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
sursa de lumină
....................................... - pe timpul lecţiilor va primi indicaţii
- are dificultăţi în obţinerea degradeurilor suplimentare privind modul de obţinere a
de negru prin haşurare degradeurilor de negru şi modul de
- are mici dificultăţi în transpunerea în utilizare;
- folosirea elementelor de perspectivă în
13 perspectivă a unei forme bidimensionale 16.12.2020
elaborarea lecţiilor de pe semestrul I
- are unele dificultăţi în exprimarea - modalitatea principală de subliniere a
volumetriei unui obiect tridimensional volumetriei obiectelor în primul semestru
când este indicată o sursă de lumină va fi valoraţia şi se va indica întotdeauna
sursa de lumină
14 ....................................... - -

34
2.4. Catalogul profesorului

An școlar: 2020-2021, semestrul I


Unitatea de învăţământ: Liceul ............................................
Numele și prenumele cadrului didactic: ................................

CATALOGUL CLASEI a IX-a A, gr. 2


Evalua Evaluare formativă Evaluare Evaluare formativă Evaluare
Nr. Evaluar
Numele şi prenumele elevului re sumativă sumativă Media Obs.
crt. Ev.1 Ev.2 Ev.3 Ev.1 Ev.2 Ev.3 e finală
iniţială Sem.I Sem.II
1. ........................................... 8 7 8 8
2. ........................................... 9 10 10 10
3. ........................................... 10 10 10 10
4. ........................................... 8 8 7 8
5. ........................................... 8 10 9 9
6. ........................................... 7 7 7 7
7. ........................................... 10 10 10 10
8. ........................................... 8 8 9 9
9. ........................................... 9 9 8 9
10. ...........................................
9 10 9 10
11. ...........................................
8 8 9 8
12. ...........................................
9 10 9 10
13. ...........................................
8 8 9 8
14. ........................................... 10 10 10 10

35
36
2.5. Resurse materiale:
- hârtie, creioane, planşetă, markere de culori diferite, calculator, cameră web (telefoane mobile sau tablete în funcţie de posibilităţile elevilor);
- planşe cu modelele necesare desfăşurării lecţiilor
- modele din ghips cu elemente ale corpului uman
- modele din ghips cu diferite ornamente
- placă de modelaj, lut sau plastilină, eboşoar
- .........................................................................
- .................................................................

2.6. Fişe de lucru


..................................
......................

37
3. RAPORT DE PROGRES ŞCOLAR

An școlar: 2020-2021, semestrul I


Unitatea de învăţământ: Liceul .........................................
Numele și prenumele cadrului didactic: .................................
Clasa/grupa: a IX-a A / gr. 2
Disciplina: Studiul formelor şi al volumului
Număr de elevi: 14

RAPORT DE PROGRES ȘCOLAR


(la data de 29.01.2021 )
1. Monitorizarea progresului şcolar la nivelul grupei
Număr de elevi care au înregistrat:
Competențe specifice evaluate rezultate TOTAL Observaţii
progres regres
constante
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice
tridimensionalului, în studii proprii
4 2 8 14

1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice


tridimensionalului cu celelalte elemente de limbaj plastic
4 4 6 14
On-line
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând
elemente de limbaj plastic
6 0 8 14 (Google classroom
şi meet )
On-line
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor
limbaj plastic specifice tridimensionalului
5 2 7 14 (Google classroom
şi meet )
On-line
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de
rezultatul intenționat
4 1 9 14 (Google classroom
şi meet )

38
2. Raport de progres şcolar la nivelul grupei

CONSTATĂRI
Competență Aspecte de îmbunătățit observate la
Nr. Competență specifică evaluată Aspecte pozitive identificate la nivelul
generală nivelul grupei prin monitorizarea
grupei prin monitorizarea progresului
progresului

- Au folosit lumina în sublinierea - Greutăţi în desfăşurarea spaţială a


1.1. Utilizarea elementelor de limbaj diferitelor tipuri de volumetrii cu volumelor;
plastic specifice tridimensionalului, în ajutorul texturării diferit;
studii proprii
Utilizarea
1 elementelor de limbaj
plastic - Au obţinut ritmicităţi variate prin - Folosirea diversificată a elementelor
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj alternanţa plin-gol şi cu diferite de limbaj plastic;
specifice tridimensionalului cu celelalte texturări;
elemente de limbaj plastic

- Exigenţe în urmărirea detaliilor în - Urmărire proporţiilor volumelor în


2.1. Realizarea unor studiilor după raport cu ansamblul şi urmărirea raport cu modelul;
natură, utilizând elemente de limbaj caracterului volumelor;
plastic

Transpunerea ele- - Au descifrat prezenţa elementelor de - Folosirea constantă a elementelor


mentelor din spațiul 2.2. Structurarea imaginilor plastice cu limbaj plastic în diferite lucrări şi au de limbaj plastic în propriilor lucrări;
2 real obiectiv în ajutorul elementelor limbaj plastic acordat importanţă acestora în
spațiul plastic specifice tridimensionalului aspectul final al propriilor lucrări;

- Au construit diferite volume cu - Obţinerea de diferite caractere


2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în ajutorul axelor şi a simplificării pe volumetrice cu ajutorul formelor
funcție de rezultatul intenționat planuri a volumelor geometrice simple

39
3. Fişe de progres şcolar individual

3.1. Numele și prenumele elevului: ................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 7 x
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
7 7 x
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 8 x
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
7 8 x
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 8 8 x
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 7 8 8

3.2. Numele și prenumele elevului: ...............................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
9 10 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
9 10 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 9 9 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
10 10 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 10 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 9 10 10 10

40
3.3. Numele și prenumele elevului: ...............................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
10 10 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
10 10 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 9 10 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
10 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 10 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 10 10 10 10

3.4. Numele și prenumele elevului: .......................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 8 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
7 8 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 7 7 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
7 8 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 7 8 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 8 7 8

41
3.5. Numele și prenumele elevului: ...................................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 9 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
10 9 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 8 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 9 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 10 9 9

3.6. Numele și prenumele elevului: ...................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
7 7 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
7 7 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 6 7 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
7 7 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 7 7 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 7 7 7 7

42
3.7. Numele și prenumele elevului: .....................................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
10 10 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
10 9 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 10 10 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 10 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 10 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 10 10 10 10

3.8. Numele și prenumele elevului: ......................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 8 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
7 8 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 9 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 9 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 8 9 9

43
3.9. Numele și prenumele elevului: ......................................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
9 8 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
9 8 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 7 8 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
8 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 8 9 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 9 9 8 9

3.10. Numele și prenumele elevului: ......................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
9 9 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
10 10 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 9 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 9 10 9 10

44
3.11. Numele și prenumele elevului: ......................................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 8 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
7 7 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 8 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 8 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 9 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 8 9 8

3.12. Numele și prenumele elevului: ..................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
9 10 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
10 9 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 8 9 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 10 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 9 10 9 10

45
3.13. Numele și prenumele elevului: ...................................
Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
8 8 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
8 8 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 9 9 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
8 8 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 9 8 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 8 8 9 8

3.14. Numele și prenumele elevului: ..................................


Rezultatul monitorizării
Eval. Eval. Eval. Eval.
Competențe specifice evaluate progresului
iniţială 1 2 sem.
Progres Regres Constant
1.1. Utilizarea elementelor de limbaj plastic specifice tridimensionalului, în
10 10 X
studii proprii
1.2. Relaționarea elementelor de limbaj specifice tridimensionalului cu celelalte
9 10 X
elemente de limbaj plastic
2.1. Realizarea unor studiilor după natură, utilizând elemente de limbaj plastic 10 10 X
2.2. Structurarea imaginilor plastice cu ajutorul elementelor limbaj plastic
9 9 X
specifice tridimensionalului
2.3. Dispunerea în spațiu a volumelor, în funcție de rezultatul intenționat 10 10 X
Nota evaluării (media notelor obţinute la fiecare competenţă) 10 10 10 10

46
47

S-ar putea să vă placă și