Sunteți pe pagina 1din 8

3 0 Octobre,

Amilii I. Arada, 11 Novembre, 1877. Nr. 41.

BISERICA si SCOLA.
Foia bisericésca, scolastica, literaria si economica.
Ese o data in septemana: Duminec'a.
Pretiulu abonamentului: Pretiulu insertiuniloru: Corespundintiele se se adreseze B e d a c t i n n e
Pentru Austro-Ungari'a pe ami . . 5 fl. c r dela ^BISEKIC'A si SCOL'A» i n Aradu, l a
-1 Pentru pnblicatiunile de trei ori c e contienu
fi n « 7 2 "»"" • • 2 „ 50 „
i institutnlu p e d a g o g i c u - t e o l o g i c u , 6ra banii l a
Pentru Romani'a si strainetate pe anu . 7 „ — „ cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 2 0 0 cuvinte j secretariatulu c o n s s t o r i u l u i romanu ortodoxu
4 fl. si mai sus o fl. v. a. \ din Aradu.
n ri r> * r, Vă n • 3 „ 50 n

Diferintiele doctrinare intre biseric'a gr. catholica ralu bunu celu incredintiatu tie se-lu "pazesci prin
(unita) si biseric'a ortodoxa orientala. spiritulu celu santu, care locuesce in noi." (II. Tim.
I. 1 3 . 14).
„Mari'a Ta ! Ce deschilinire se afla intre uniţi
Apoi, daca prelaţii bisericei gr. catolice romane
(gr. catolici) si neuniti (ortodoxi)? Noi amu auditu
vedu periclitata biseric'a loru, prin impregiurarea
dela omeni vrednici, cà unati'a e legea cea mai bu­
câ, copii şcolari de religiunea gr. catholica in parochi-
n a si mai vechia." Aceste cuvinte le-au adresaţii
ele mestecate freeuenteza scolele romaniloru ortodoxi
Preasantiei Sale, Episcopului nostru eparcbiotu, nu de
*) pentru ce se toleramu noi propagand'a, ce unati'a
multu, nisce creştini din părţile Banatului temisiana}"
face in ascunsu si pe facia in biseric'a nostra?
cari nemultiumiti cu preotulu loru, incercara la epi-
scopi'a din Logosiu, ca se tréca la biseric'a romana Pentru ce prelaţii noştri nu dau invetiaturi pas­
unita cu biseric'a apuséna. torale poporului si clerului asupra asiediaminteloru
In scopulu d'a aretâ publicului cetitoriu care nu bisericei ortodoxe, si pentru ce nu au ei curagiulu
se ocupa cu teologi'a si dogmele bisericei, adeverulu si zelulu prelatiloru uniţi intru consolidarea si ape-
in faci'a cuvinteloru de mai susu, ni-am propusu a rarea bisericei de amăgirile eterodoxiloru ?
espune in scurtu diferintiele doctrinari intre biseric'a Teori'a despre inalt'a anticitate a unirei cu b i - ,
unita gr. catolica, si a nôstra cea ortodoxa. Acést'a seric'a Romei si salutea isvorita din acesta unire
caută se-o facemu cu atâtu mai vertosu cà am ob- este atâtu de eronata ineâtu numai cei ignoranţi de
servatu cum adeseori autorii de opere teologice si istori'a bisericei i potu dâ însemnătatea pretinsa de
chiar dogmatice din biseric'a gr. catholica romana, teologii gr. catholici. Biseric'a lui Cristosu are patru
sub mase'a românismului ceru patronagiulu si reco- calităţi escelente, ce le marturisimu in simbolulu cre-
mandatiunea episcopiloru noştri pentru respandirea dintiei; e a e u n ' a , s â n t a , s o b o r n i c a (catolica, de
opereloru loru! In adeveru mintea ni sta in locu de atota lumea) si a p o s t o l i c a ; numai o astfelu de
atâta cutesantia si insulta din partea fratiloru noştri biserica pote fi depositar'a verităţii revelate, si veri­
de confessiunoa gr. catholica. tatea doctrineloru sale ea o constata prin mărturisirea
Biseric'a ortodoxa s'a destinsu totdeuna de bise­ constanta si nevariabila: „Quod semper, ubique et ab
ric'a apuséna papala prin spiritulu seu de tolerantia. omnibus creditum fuit."
Eespectamu libertatea religionara in crestinismu, si Bisericile esistente fiacarea si-disputa veritatea
nu obtrudemu, ci lasamu flăcărui a-se convinge insusi in partea sa. Biseric'a romano-catholica pretinde a fi
de veritatea doctrineloru profesate de biseric'a dreptu- adeverulu numai in ea, insa istori'a marturisesce elaru
credintiosa a resaritului, din carea face parte si bi­ de inovatiunile, ce a introdusu in invetiamentulu seu
seric'a nostra. Toleranti'a insa e pecatu daca trece in dogmaticu precum si in constitutiunea sa. Biseric'a
indiferentismu, daca stamu nepăsători ia atacurile în­ anglicana si bisericile protestante, dicu câ prin refor-
dreptate asupra doctrineloru bisericei, cu scopu de matiune ele au renoitu legaturile cu biseric'a primi­
a-le schimonosi ori falsifica; pentrucà crestinismulu tiva. Biseric'a gr. catholica de asemene pretinde a-jse £
flindu o doctrina revelată, elu este unu depositu pre- fi intorsu la biseric'a primitiva prin unirea sa cu bi-
tiosu, pe care biseric'a are detorinti'a se-lu padiésca seric'a Romei; insa bisericile anglicana, protestanta
intactu si curatu, si a-lu transmite generatiunei vii- si uniata nu potu nega câ, doctrin'a ce ele au
tére astfelu cum ea Pa primitu : Tiene chipulu cuvin­ dechiarat'o ca adeverata in timpulu reformatiunei si
teloru celoru sanatôse, cari ai auditu dela mine in
*) A se vede pastoral'a Metropolitului din Blasiu, Ioanu Van-
credintia si iubire, care este in Iisus Christosu. Luc- cea, in „Foi'a Scolastica n r . 20. a. c." ' ~~"
alu unatiei, nu este aceea ce ele o profosau cu unu | multe privintie misteriosa si spirituala. Presimţirea acestei
secolu mai n a i n t e ; prin urmare, ele nu potu ave pre- > vietie superiore petrunse mai antàiu pre omenii, dar li li-
! psiâ legatur'a multeloru poteri ale naturei, care erau despar­
tentiunea la o esistintia u n a si c o n t i n u a . Doctrin'a tite si independinte si aveau valore mai mare séu mai mica
revelată n'a fostu pentru ele o moştenire primita si ) dupa cumu li-erâu si influintiele si acţiunile; pre unele Ie
transmisa fora intrerumpere din generatiune in gene- iubiau, ér de altele se temeau, unele erau bune altele rele.
ratiune, dela Iisus Christosu pana in dilele nostre. Spre a cunosce nessulu celu adeveratu se recerura contem-
„Numai peutru biserie'a catholica orientala s i n g u r ' a , platiuni de secuii; numai esperientie îndelungate potura
mediloci si recunosce regularitatea fenomeneloru si cà t o -
chrestinismulu a fostu o moştenire de acestu felu,
tulu se schimba pre incetulu, pana si ce se părea mai ina-
dice unu eruditu teologu ortodoxu, si pentru acest'a inte nevariabilu, dar totu de-un'a uniformu. Astu-feliu se for­
mărturisirea sa actuala ecuivaleza cu aceea a seco­ ma pre incetulu ideea despre sumburele séu oulu lumei si
lului apostolicu. Invetiamentulu seu este ecoulu fidelu \ apoi despre formarea lumei pre incetulu.
alu scrieriloru si alu predicarei apostoliloru, alu in-
Mai tote rassele si-formara deosebite păreri despre
vetiamentului parintiloru, alu decreteloru sinodeloru nascerea si desvoltarea lumei, dar mai in tote afiamu câte
ecumenice. Ea a asistatu la tote transformările ce s'au > cev'a comunu. Unele teorii de aceste suntu atâtu de corecte
facutu creştinismului in occidentu. Mai vechia decâtu \ in câtu abia timpurile mai noue le au potutu reconstitui
biserie'a romano-catholica, ea a fostu martora la tote | astu-feliu; de aici se esplica si assertiunea unor'a, cà odi-
actele papalităţii si a insemnatu inovatiunile ei succe­ j niora au infloritu scientiele naturali, ceea ce nu e adeveratu
j de óra-ce in vechime nu au esistatu scientie naturali, ci n u -
sive; ea a asistatu la nascerea tuturora bisericiloru,
> mai poesii despre natura, care potè se fia fostu in unele pri-
a tuturora secteloru, si, in midiloculu miscariloru in \ vintie adeverate; d a r s i a d e v e r u l u r e m a n e p o e s i a ,
sense contrarie care agitau spiritele, ea a remasu ne­ d a c a n u e r e c u n o s c u t u c a n e c e s s a r i u si spre a c é -
mişcata, cu firmitate atasiata de acesta recomandatie > s f a a lipsitu bas'a — propri'a cugetare scientifica, precurmi
a sântului P a v e l u : P a z e s c e d e p o s i t u l u ! si scrutările scientifice pre terenulu naturei. Numai ambele
< rasse principali, si in specia si de aici numai unele sementii
Biserie'a gr. catholica romana, prin unirea- cu \ desvoltara cosmologi'a consecente, si din acést'a apoi t e o -
biserie'a papala, nu numai eâ a ruptu unitatea esis- < goni'a ; unele sementii din contra remasera inderatu, pentru
tintiei sale, ci nici dela unire incoce nu a remasu cà mai'târdiu se intre in cerculu culturei superiore cu pó-
una in esistmti'a sa, prin urmare ea are mai puciuu ! teri june si nedebilitate. Dar poesiele acele datară dela b a r -
dreptu la isvorulu primitivu. Uniunea biserieei gr. l bati celebri, cari se iviră prea de tempuriu ; ele se desvol-
Ì tara numai pre incetulu si nu fia cine si-facù idee adeve-
catholice, s'a facutu precum se scie n u m a r n î i patru
rata despre densele, de aceea le si aflàmu sub forme deo-
p u u t e : 1) Pap'a dela Eom'a este capulu vediutu a ) sebite. I n modulu acest'a se schimbară tote poesiele s é "
tota biserie'a creştina din l u m e ; 2 ) panea azima este | credintiele acele indata dupa nascere si in fine se prep»-
materia destula pentru tain'a eucharistiei; 3) afora > dira, cà-ci poporulu le schimba si le-prelucrà dupa cumu
de ceriu, scaunulu ferieitiloru, si de iadu, prinsorea osan- le-tienù mai acomodate impregiuràriloru sale, si dupa cumu
j- le-precepù. S'ar potea afirma si contrariulu, cà modificările
ditiloru, mai este unu alu treilea locu in care se tienu
acele nu s'au facutu cu medilocirea poporului ; dar aici t r e ­
sufletele cele necuratite si se caratie; 4 ) Duchulu santu buie se observàmu, cà singuratecii nu potu sterge, ceea ce
a treia facia in treime, purcede dela Tatalu si dela ì s'a inradecinatu odată in poporu, precurmi nici introduce
F i u l u . " ' Aceste sunt punctele unirei, acceptate de bi­ \ ceva strainu. Starea poporului din cutare timpu, assemenea
serie'a gr. catholica, er l a m a i m u l t e , a dechiaratu \ refarintiele sale relegióse si sociali corespundu la cultur'a
sinodulu dela Alba Iulia, unde s'a decretatu uniunea, \ si la necessitatile maioritatiai poporului; nu trebuie se t r e -
cemu cu vederea, cà si religiunile nu erau alfa de câtu
e a s e n u s e c o n s t r i n g a sub nici unu pretestu. l nisce forme superiore ale ideiloru de mai inainte si cà nu
Ne intrebamu acum, mantienutu-a biserie'a gr. \ s'au potutu nasce fora numai din lupt'a cu contrariulu, prin
catholica uniunea in sensulu si form'a hotarita de l urmare de odată cu contrastulu. In timpurile primitive con-
sinodulu de Alba I u l i a ? N u . Precum vomu vede, ea | trastulu acest'a trecù dela rassa la rassa si asia mai d e ­
parte pana in urma dela individu la individu, prin ce si
a itttrodusu in invetiamentulu seu, constitutiunea si dis-
< timpurile au capetatu caracteru deosebitu. Dreptu aceea a m u
ciplin'a sa tote inovatiunile succesive a le papismului. î potea crede usioru, cà nisuintiele aceste au fostu numai n i -
(va urma). | sce probe zadarnice si nefolositorie spre cultura spirituala
superiora ; dar spiritulu omenesu nu a lucratu nici odată in
desiertu, ceea ce a obtienutu odată, aceea nu s'a mai pier-
Creatiunea si desvoltarea spirituala | dutu. Acést'a inse e adeveru, cà poporale s'au prea storsu
prin astu-feliu de încordări, ele nici nu au potutu pro­
primitiva a omenimei. mova nici conserva cultur'a obtienuta, plant'a cea juna
IX. nu a mai potutu prospera in pamentulu vecbiu, numai
aiurea si-aflâ potere noua de viétia. Daca s'au plantatu
Ajungundu omenimea in pusetiunea se dispună si de i cu forti'a in pamentu neacomodatu sumburii unei vie-
timpu libera adecă se nu-lu intrebuintieze totu intru sustie- { tie mai inalte spirituale, atunci ei se desvoltara in direc-
nerea propria, ci se pota grigi si de desvoltarea spirituala, l tiune opuse si adese ori chiara in contrastu cu b a s ' a ; la
nu a avutu in catro se-si inderepteze privirea, de câtu nu­ din contra devenira pilastri ai desvoltarei spirituale. Rele-
mai la natura. Crescundu cultur'a, omenii Începură a vedé giunea si modulu, cumu a fostu ea preceputa, stete in lega­
in natura totu mai multa viétia, carea in fine o estinsera tura strinsa cu tòte referintiele popóraloru si se imprima adencu
pana in cele mai ascunse parti aie sale ; dar densii ca atari in scientia, arta si chiara si in viétia ; asia dara dens'a
nu avură nici una influintia asupra vieţii naturei ; acést'a ni-ofere barometrulu celu mai sigura despre cultur'a fia
nu aternâ intru nemica delă densii, ma ! ii domina, de aceea ; carni poporu, daca nu vomu intielege sub acést'a de câtu
trebui se li-se manifesteze ca una viétia mai inalta, in Ì una scientia simpla, pentru-cà se scie cà scienti'a, care nu
conduce la suprem'a cunoscintia, prin urmare nici la sup­ ! de lipsa se introduca cuventulu „potere," intielegundu sub
rem'a cultura morala, aceea e numai spoiala, adecă siarla- \ densulu caus'a necunoscuta si misteriosa a toturoru feno-
tenaria. meneloru visibile. Ómenii potura scruta in tòte direcţiunile
Cele doue relegiuni principali din vechime consuna in organismuiu celu mortu alu lumei, lu-despartira si nu mai
multe privintie, de óra-ce amendoue se baseza pre proces­ I avii însemnătatea de intregu, prin ce se nimici si legatur'a
sele, ce le observară omenii in natura ; diferinti'a consta in | interna ce i-o dedera ómenii mai inainte. Tòte aceste fura
părerile ce si-le facura despre căuşele aceloru processe. de lipsa si in specia despărţirea, pentru ca se se pota cu-
Un'a recunoscu de unitate materi'a; din acesta s'au des- nòsce si lucrurile cele mai mici, de óra-ce, din cele mici
voltatu cele vediute si cele nevediute, lumea intrega prin- trebuie se se reconstituésca odata cele mare.
tro imboldire din intemplare, si apoi tote se rentorna érasi | Dupa ce incetara ómenii de a se mai multiumi cu
in materialu. Ideea acést'a in decursu de mii de ania stre- s poesi'a, ocupatiunea loru a fostu s e c u p r i n d ă l u m e a
batutu prin cercuri totu mai mari, dar si astàdi mai are ì r e a l a asia p r e c u m u e i n fapta, p e n t r u c e e a s i a
influentia mare numai câtu acumu se manifesteza in forma s i p e n t r u c e a t r e b u i t u s e s e f a c a a s i a . Resol-
deschissa, pre candu atunci jacea ascunsa sub forme deos- varea acestora probleme grele si fòrte inalte s'a potutu pre-
sebite. Professatorii acestei idei se încercară se o-consoli- \ pară numai deprindiendu-si ómenii spiritulu cu lucruri sin-
deze afirmandu, cà lumea dateza din veci, prin ce ar dis­ < guratece si bagatele, apoi facundu dintr'aceste nisce cercuri
pare emanatiunea cea farà causa ; dar nu cugetară, cà greu­ si reducundule in specie la aceeaşi causa. Progressarea sci-
tăţile remanu si mai departe si cà adeveratele sciintie na­ Ì intieloru naturali provoca una mulţime de treorii si pareri
turali nu se potu uni cu atare afirmare ; in suit'a acestora i despre natura, si fiindu-că si aviau radecin'a numai in luc-
se afla tòte institutiunile, care prefăcu viéti'a mai fina, si-i i ruri singuratece, nu contieneau nici unu adeveru, un'a con-
inmultiescu plăcerile, asemenea hierarchi'a precumu si cas­ tradiceala cea alalta, si apoi se nimiciau imprumutatu. I n
tele, din care si in timpurile nòstre au mai remasu numi- timpurile nostre lucréza ómenii din tòte poterile se restabi-
rea „spiritu de caste." Cea alalta direcţiune recunoscu una < lésca nessulu si ajungă la unitate; dar spre acést'a se r e -
causa primitiva pentru totu ce esista in lume si caus'a ceru scrutări scientifice si chiaru intra acést'a jace carac-
acést'a e dumnedieu celu nenascutu, infinitu si atotu-pote- terulu timpului nostra se edifice pre basa sigura. Nisuintiele
ricu, inteligenti'a suprema, care cugeta neincetatu si creéza filosofi!oru de a ajunge la acea unitate numai de aceea sunt
cugetandu; opulu seu de creatiune — eternu ca si densulu atâtu de discreditate, pentru-cà nu se ocupa seu de locu
se preface trupu si sufletu, se preface lume, in care intra | séu numai superficiale cu sciintiele naturali. Cursulu acest'a
densulu, pre care o conduce si apoi érasi o-rentórce la sine. ( de desvoltare se pare a ave forma de cercu; in fapta inse
Eelegiunea acést'a nu se validità pre timpulu si in loculu nu e asia, pentru-cà de una parte omulu cuprinde natur'a
unde s'a desvoltatu ; de óra-ce poruria s'a aflatu in lupta | cu poesi'a cea presimtitoria a junetiei, pre de alfa inse érasi
cu cea alalta, prin urmare numai pre incetulu si-a facutu astu-feliu, dar acumu dupa preceptele mentiei sanetose. I n
cale. Urmările sale necessarie asia dara inca nu se iviră si period'a prima intuitiunea naturei si relegiunea fura poruria
form'a patriarchala de guvernare trecu in despotismu per- i unite si se desfasiurara impreuna ; intr'a dou'a inse relegiunea
fectu. Poporale, care remasera pre una trépta interiora, af- se desparti de natura, deveni autonoma, dar si stationaria
landuse afora de cerculu acest'a culturalu, stârniră totu de l si escbisiva. Cugete-si cineva câtu de aprópe séu câtu de
un'a atenţiunea celoru alalte si astu-feliu le-scutira de de­ j departe încordările moderne de acelu scopu, totuşi acolo
cadenti^ tempuria ; ér candu se aflara aceste in decadentia, $ si-au tòte isvorulu ; cui i-place se fia atentu, acel'a va află
atunci densele renoira sangele celu coruptu si indussera po­ î aceeaşi misicare in relegiune si in referintiele sociali ca si
teri próspete in organismuiu celu desnervatu alu societàtiei. m scientie.
Considerandu si aici lucrulu numai superficialu, usioru ni- i Tòte stadiele din vieti'a omenimei suntu membrii unei
amu potè esprima părerea de reu, pentru ce nu au progre- catene mari si se conditiunéza reciprocu. Din intuitiunea
satu toti omenii intr'o forma si de ce nu au ajunsu cu toti < primitiva a naturei se născură stadiele cele religióse si mo-
la adeveru, si apoi intru acést'a se aflàmu lips'a de ordine | rali, si de aici apoi cele sociali. Scientiele inca aterna astu-
in lucrurile terestre. Dar daca ar fi cugetatu toti omenii in­ feliu de olalta si pre a li-precepe desvoltarea se recere a
tr'o forma, in fine nu ar' mai fi cugetatu nimene, pentru-cà i-cnnósce bine intregu processulu. Mai susu amu aretatu,
n u m a i cugetandu altul u a l t u m e n t r e a d e v i n u că omulu, aflandu-se pre trépta interiora, se tienù numai
s i e u i n p u s s e t i u n e a d e a c u g e t ă . Daca ar' fi pro- pre sine indreptatitu si cà numai pre a dou'a trépta se tredì
gressatu toti omenii intr'o forma, atunci in scurtu timpu intrensulu viéti'a familiara, ceea ce i-domoh' in câtu-va es-
ar' fi incetatu ori ce progressu, séu altmentrea vorbindu, l chisivitatea, si acumu famili'a, ca cercu pàsi in loculu
o m u l u n u s ' a r f i f a c u t u o m u . Ordinea si intielepti- ; individului. Primulu contrastu dintre barbara si femee
unea cea mai mare jace chiaru in stadiele, pe care le reeu- | insemnà primulu medilocu de emancipare a spiritului;
nóscemu adese ori defectuosse. < in familia la inceputu capulu fu domnu nemagrinitu
Raportulu continuu dintre omu si natura forméza pun- j preste toti ai sei si numai dupa ce se mai desvoltà
ctulu celu mai memorabilu in istori'a desvoltarei spiritului. cultur'a si-pierdu din valóre stadiulu acest'a. Libertatea
Crescundu cultur'a, natur'a capetà viétia, pana candu in fine personala se mai restrinsa apoi, dupa ce mai multe familii
tòte partile sale se inaltiara la fiintie spirituali autonome. formară unu trunchiu in carele toti si-recunoscura drepturi
Omenii se incercara se reduca la unitate cele ce nu stetera j egali ; dar ast'a a insemnatu numai una simpla concessiune
in nici una legatura, de unde apoi se născură primele spe­ conformu necessitàtiloru esterne si nici de câtu nu recu-
culatimi si poesii despre domnedieu si natura. Dupa aceea nóscerea drepturiloru din convingere. împreunările acele
probara se despartiesca spiritulu de natura, ideea despre < adesse ori au fostu forte vage si capii familielora conduceau
spiritu se emancipéza totu mai multu de sub materia, dar la olalta afacerile comune; in timpuri sinistre conducerea
poesiele se continua, totu odata se desvolta inse si cuge­ l se concrediù si unui'a, si facia de acest'a toti ceialalti si-
tarea scientifica. Aici se intempla unu tropu, poesiele se restrinsera dreptulu. Prin resboie si cuceriri stadiulu acest'a
retragu pre incetulu din aintea progresseloru cugetàrei pure. | se consolida si se estinse ; din regimulu de familia se născu
Natur'a devine din ce in ce mai subordinata, spiritulu se \ apoi poterea domnitória. Regentulu deci se facii astu-feliu
eliberéza cu totulu de materia, domnedieu ésa de totu din | portatoriulu drepturiloru fia cărui singuratecu, se intielege
natura, si numai acumu se iveseu 3cientiele naturali. Spre > cà prin consensulu voluntarul alu acestor'a, si in fine den­
a esplica schimbările ce se intempla in lucrurile materiali sulu si-sì esercià dreptulu intru tòte si arbitraria- Pre tim-
si spre a nu induce érasi spiritulu in natura, ómenii aflara | pulu despotfeloru, daca cineva nu se îndestulia cu proce-
dur'a guvernului, si daca avea destui aderenti se siliâ si î pre tempulu mariloru periode de creatiune; resistenti'a o
i si succedea se restórne pe antecessoru si se devină insusi nimicescu cu vehementia si conducu lumea inainte. E lege
despota, pana candu li-placea la cei ce l'au intronata. Des- suprema divina, ca toti omenii se treca intr'unu stadiu mai
potii-si formau asia numit'a „ c u r t e " , adecă la unele per­ jnalta, daca esu dintr'altalu. Libertatea vointiei prin acest'a
sóne din giurulu loru li-concredea pussetiuni distinse ; dar nu e restrinsa, fia care omu pdte ascultă seu lucră contra
acesti'a precum si toti mai marii poporului, erau mai mari ordinatiuniloru divine, unu poporu intregu pdte intră in a c e -
numai facia de poporu, înaintea principelui cu toţii erau veratulu cercu de cultura, seu i-se pdte opune cu totulu, ace­
egali. Poporale mongolice si-hiara de sine-si acesta direc­ st'a nu produce nici una diferintia, totalitatea progreseza si
ţiune, dar cele ariane numai dupa cuceriri si dupa ce veniră nici una potere de pre pamentu nu pdte impiedecâ seu ni-
in atingere cu popóra, care aveau alte direcţiuni. Poterea \ mici scopurile creatoriului. Omenimea face istori'a dupa
regésca inse nu se desvoltà preste tota loculu iutr'o forma, vointia libera si se pare a nu fi legata de nici una l e g e ;
corifeiloru li-succedea câte odată a o-tiené in freu si a-si > resultatulu intregei istorii este inse progressulu generalu, si
asigură ifluinti'a in mesura mai mare séu mai mica. In mo- | aici nu e nici unu arbitriu, ci legea prima, suprema si divina.
dulu acest'a se formă nobilimea cu tòte subimpartirile < Fia care poporu, ce se subtrage dela progressulu generalu,
sale, incependu dela nobilimea domnitória, pana la servi- regreseza spiritualminte si decadinti'a sa se areta fora in-
torii splenderei regesci, cari toti aveau priviiegie deosebite > tardiare in tdte stadiele sale, si numai arare ori se mai
din nascere. Institutiunea ast'a o aflàmu mai alesu la popo- p6te emancipa.
rale ariane. Relatiunile de feliulu acest'a fura cu deossebire Progressulu spiritualu se prepareza numai pre incetulu,
favorite, cand se cuceriâ vre o tióra, si una parte a popo- si apoi se pare câ de odată se inaltia. Acelesi idei se ivescu
ratiunei primitive se contopiâ cu învingătorii, si acum ames- j apoi de odată in mii de dmeni, si dupa aceea unii esprima
tecatar'a aceea eră mai pucin considerata de câta rass'a acee, ce esistâ deja in mai mulţi. Atare direcţiune gene-
cea pura. Aici se observa deja influinti'a celeialalte direc­ \ raia in cugetare nu o pdte produce unu singura omu, ea
ţiuni, dar la promovarea stadieloru acestor'a contribui multa | e mai cu seama acţiunea toturoru impregiurâriloru din cutare
si una institatiune de origine ariana. Fia care trunchiu se [ timpu. Daca totalitatea seu numai pluralitatea drneniloru cu­
tienu numai pre sine de indreptatitu, si daca potea supune geta intr'o forma, atunci densii apăra insuflaţi de acelaşi
pre celalaltu, atunci si-facea sclavi pre apartienetorii l u i ; spiritu, si acest'a se numesce apoi „ s p i r i t u l u timpu-
dar si membrii acelui trunchiu inca si-poteau pierde liber­ î l u i " . Dela activitatea cutârui timpu aterna stadiele sale, si
tatea. Din elementele aceste se desvoltà poporatiunea noua | apoi amenddue aceste formeza ceea ce numimu timpu in
facia de carea, ceialalti ocupară pusetiune mai inalta. forma tipica. Astu-feliu intielegendu timpulu, lu-potemu
Democratiele Greciei nu au fosta alt'a, de câta domnf'a tu­ \ compară cu una potere, ale cârei impulse lucreza asupra
turora civiloru proprii facia de intréga poporatiunea, care < drneniloru si producu intr'acesti'a reactiuni, care ieau forme
eră multa mai numerósa. I n timpulu acest'a nici cà ni-pu- \ de representatiuni mai multa seu mai pucinu chiare, si ale
temu cugetă la recunóscerea de drepturi universali omenesci, ţ câroru direcţiuni aterna dela legea progressului. Cugetarea
cu tòte cà relegiunea persiana profesa acést'a, ér crestinis- > conduce la spressiune, er acest'a la fapte; dmenii se fa­
mulu si-o facù de basa. cerea se-si realiseze ideile si astu-feliu formeza unu timpu
In cursulu acestora desvoltàri de referintie sociali, j nou, carele drasi continua se lucre mai departe. Cine com-
omenii remasera standu pre deosebite trepte, ceea ce se | bate timpulu, acel'a fortifica impulsele si li-accelereza a c ­
mai potè vede si in presente. De candu se împreunară mai ţiunile; de atari dusimani inca este lipsa, pentru-câ densii
multe familii si formară cercu mai mare, de atunci se năs­ provoca energia, unde s'a incuibatu amorţirea, acesti'a esci-
cu alta direcţiune, in care nici membrii singurateci nu aveau teza si producu tocmai contrariulu dela ceea ce intentiunau.
acelesi drepturi : acést'a conduse la institutiunea de caste si De candu se respandira direcţiunile primitive, dimpreună cu
la hierarchia cu unu rege in frunte, dar numai pro forma. graduatiunile loru pre la tdte popdrale civilisate, de atunci
Amendoue direcţiunile se întâlniră consolidandu-se si pre candu | membrii aceleiaşi societăţi si-stau in facia. Ideile, ce se
se ivi crestinismulu dispăruse libertatea de pre pamentu, deca- < ivescu prea de timpuriu, trecu pre ici in colo si se pierdu,
dinti'a morala deveni tota mai mare, ceea ce necessità trecerea pentru ca se se renască mai târdiu; daca e numai prepa­
la una era noua. De si trebuie se condamnàmu institutiunea rata timpulu, atunci combatentii se redica din tdte pârtile,
de caste si hierarchi'a ca nemorale din fundamenta, dar mai adese ori le innadusiescu, dar erasi se ivescu sub forme deo­
multa pentru midilócele, de care se folosiau spre sustienere, sebite pana candu in fine invingu, daca corespundu legei
pre de alta parte trebuie totuşi se admitemu, cà aceste au progressului, inaltiârei spirituali. Astu-feliu cestiunile de timpu
fosta unicele cause, la desvoltarea tempuria a culturei spiritu­ (lesbineza societatea, dar luptele aceste cuprindu forte multa
ale si materiale. Unu cercu micu de barbati fora grigi si bine in sine, ele ne scutescu pre câta se pdte de direcţiuni
ocupatiuni de alta natura trai numai pentru scrutali scienti­ false, nu ne lasa se amurtimu, lumineza si ventileza cestiu­
fico si ajunse inca de multa la resultate relativu însemnate. nile din tdte pârtile; candu vreau partidele se se estinda si
Preoţii Egiptului, Chaldeii din Babilon, Brahmianii din Indi'a se se intaresca, atunci atragu in lupt'a loru mulţime de
ni-areta unu siru lungu de barbati cu durata milenaria, cari poporu si astu-feliu misica spiritele. Acţiunile timpului nu
se ocupară cu toti ramii scientiei omenesci si cari straplan- apăru nici odată singuratece, ci se estinde totu de un'a
tara in posteritate resultatele osteneleloru loru. In pruncia preste intrega vieti'a spirituala si materiala. Religiunea si
sa sci enti'a fu proprietate la pucini òmeni si fu Învăluita in -
politic'a, precumu si scienti'a si art a inainteza de odată,
secreta nepenetraveru ; dar marginile acele cadiura, scienti'a si de si nu au tdte resultate egali, dar in tdte se areta una
străbătu cercuri totu mai estinse si se va tota estinde pen­ | nisuintia ecuiforma. De aceea cursulu desvoltâriloru scienti-
tru ca se inalte vièti'a spirituala, de óra-ce ast'a i-e mis- { fice se pote precepe intra adeveru, daca impreunâmu cu den-
siunea. sulu intrega direcţiunea timpului.
Teodoru Ceontea.
Daca voimu se ne-tienemu de adeveru si se consultarmi
fora de preocupatiune istori'a milenieloru, atunci trebuie se
presupuneam, cà in natura, precumu si in terenulu spiri­ Societatea academica romana.
tului tòte lucrurile s'au desvoltata, pre incetulu, dar dupa Siedlnti'a din 23 Augusta 1877.
acelesi legi. Vieti'a spirituala a omenimei e numai una trépta Membrii presenti: N. Cretiulescu, G. Sion, G. Barì-
superiora a vietiei universali, cercuitu nu esista, fora numai tiu, A. Odobescu, A. Roman, A. Treb, Laurian, V. Manin,
desvoltare progressiva. Ori ce regressu séu stagnare e numai V. A. Urechia, N. Ionescu, I. Caragiani, V. Babesiu, D.
parata, aici se aduna si se fortifica poterile, buna ora ca si Stuxza si G. Stefanescu.
Vice-presiedinte : G. Baritiu, i pele la inceputu a invinsu pe vulturu, asia creştini vor fi
Se da lectura procesului verbalu alu siedintiei prece­ invinsi de pagani, insa dupa cum lucratorii scapără pe vul­
dente si se adopta. turu si ucisera sierpele, asia creştinii vor invinge pe pagani
D. Urechia ofere pentru sal'a societăţii academice o eliberandu cetatea celoru siepte coline. Nu se scie daca
fotografie in formatu mare, reprosentandu unu tipu de fe­ acestu mitu dateza din timpulu imperiului Tiariloru, cari
meia morlaca din Dalmaţia in portulu nationalu. si-intinsera domni'a peste Bulgaria, Macedonia, Albania,
Se primesce cu multiumire. ) si Tesalia, si se intinsera cu lupt'a din campulu mierieloru, 15
D. Urechia asuntia, cà pentru siedinti'a publica de Joi Iuniu 1589. — Unu alu doilea mitu care se aude la Şerbi, spune
are gata doue disertatiuni : 1. Notifia despre cartea d-lui Emi­ că Constantinopolea nu este zidita de mana omenesca, ci s'a fa-
le Legrand, Récuel de Poèmes historiques, en grec vulgaire j cutu singura. Unu imperatu mergendu. la vanatdre află unu
relatifs à la Turquie et aux Principautés Danubiennes. — capu de mortu, pe care lu-calcâ cu petidrele calului. Atunci ca-
2. Notifia bibliografica a Istriei si a Dalmaţiei ; observandu pulu dise; „De ce me calci, fiind că si mortu totu mai
cà daca societatea doresce, este gata a le da citire. potu face stricatiune ?" Imperatulu descăleca, luă capulu, si
Mai mulţi dintre membri ceru ca se se reguleze inca < intorcandu-se a casa lu-arse, er cenusi'a o puse in hârtie
de astadi ordinea dilei pentru sedinti'a publica din Joia vii- si o incuia intr'o lada. Pacendu odată o călătoria, fat'a lui
tdre, ca publiculu se pdta fi anunciatu prin diare. 1 cea mai mare descuie lad'a si moindu degetulu in cenuşia,
Pacendu-se observatiunea „ca publiculu este avisatu \ lu-puse pe limba si incuia cenusi'a er la locu. In curundu,
prin conclusulu din siedinti'a de la 17 Augustu anulu cu- fat'a se ingreunâ si născu doi gemeni, unu baiatu si o fata.
rentu, publicatu prin diare, despre tienerea de siedintie pub­ Imperatulu cunoscu indata că capulu de mortu e vin'a. O
lice in tôte Joile, si cà prin urmare nu mai este trebuintia \ data luandu pe baiatu pe genunchi, acest'a lu-apucâ de barba,
de o noua avisare, ordinea dilei pentru Joi'a viitôre se se $ si voindu se afle daca baiatulu o făcu inadinsu seu fora
ficseze in siedintia de mane. voia, puse pe o tava cărbuni aprinşi, er pe alta tava
Câtu pentru prealabil'a citire a lucrariloru ce ar pré­ J auru, baiatulu puse man'a in tav'a cu auru". Imperatulu in-
senta unii dintre membrii, spre a fi citite in siedintiele pu­ | cepu a sâ teme de amenintiarea capului; de aceea crescandu
blice, despre care face menţiune d. A. Treb. Laurian, d-nulu copilulu mare, lu-trimise in lumea l a r g a : „Nicairi se nu
Al. Odobescu este de parère cà nu este trebuintia a se citi te odihnesci, i dise imperatulu, pana nu vei află doue rele
mai dinainte si cà, de cum-va asupra raporturilora séu a j crescute la unu locu." Tinerulu rataci prin lume, pana ajunse
lucrariloru, s'ar ivi necesitatea d'à se face observatiuni, ace­ l la loculu unde se află capulu de mortu, si unde vediii unu
lea se vor face ca in siedintiele néstre ordinare, neavendu | spinu in jurulu carui'a se afla incolacitu unu sierpe. „Aci
câtuşi de pucinu siedintiele de Joi, caracterulu unoru sedintie \ am se me oprescu". Intorcandus-se baiatulu, se facu deo-
solemne, in cari trebuia prevediuta de mai inainte tota s data dela spinarea lui pana la spinu unu zidu mare. Mai
program'a siedintiei. tardiu tinerulu ucise pe mosiulu seu si se facu imperatu
Asemenea d. Laurian dice cà d-sa primesce si a se ^ peste Constantinopolu. Asia ne spune povestea. (Resboiulu).
-deschide in tôte dilele publicului usiele societatei, pentru cà
•d-sa nu are secrete si, in siedintia publica, are se vorbésca 4 - Resbelulu. Nemicu nou de pe campulu de resbelu
t o t u asia precum ar vorbi in siedinti'a secreta. nu avemu de inregistratu. Străinii nu inceta cu laudele loru
Presiedintele, constatandu diferinti'a intre siedintiele pentru eroismulu si bravur'a armatei romane in resbelu.
publice ordinare si cele publice solemne, anuntia cà ordi­ De-si la r e d u t a Bucova, romanii fusera respinşi cu perderi,
-

nea dilei pentru siedinti'a publica ordinara de Joi are se se \ eta cum scrie diariuiu francesu „Le Memorial Diplomatique '
fişeze mane si cà citirea de mai inainte a lucrariloru nu e S despre e i : „Romanii au cercatu din nou contra Plevnei o
de rigdre ; apoi ridica siedinti'a, invitandu pe membri a se eroica dar nefolositdre lupta. De candu rusii au asediatu
constitui si a lucra in comisiuni. acesta positiune, vedemu câ ei lasa cu totulu ondrea ope-
Vice-presiedinte: G. Baritiu. ratiuniloru, junei si inflacaratei armate romane, operaţiuni,
cari sunt făcute in scopu de a-o supune. Acesta ondre insa
Secretarul ad-hoc : A. Roman. nu este fora pericolu pentru romani si ei o platescu cu ge-
nerositate prin versarea sângelui loru. In 19 ale curentei
luni (octobre) contra opiniunei generalului Totleben se decise
ca romanii se asalteze a dou'a reduta a Grivitiei, situata
Diverse. in faci'a aceleia pe care ei o luase la 12 septemvre; ata-
"„ Epitropi'a fonduriioru comune, dupa cum sun- < cara dara si luară cu vitejie aproprierile redutei; insa acestu
8
temu incunoscintiati, va tiene in / Novembre a. c. siedin­
2 0
l primu succesu ii obliga la nuoe sfortiari: trebuia acum
t i a plenarie pentru darea de imprumuturi si alte afaceri se ia r e d u t a , cercară insa fura respinşi prin resistinti'a in-
administrative. versiunata a turciioru, cari erau adăpostiţi inapoia parape-
„"„ Fondarea Constantinopolei. Despre fondarea Con- teloru pe care romanii nu le cunosceau, si de unde ii pri­
stantinopolei sunt ddue versiuni. In anulu alu treilea alu miră printr'unu focu omoritoriu. Romanii fura nevoiţi se se
domniei sale, Constantinu celu mare, se hotari a intemeiâ retragă ceea ce si facura, lasandu pe campulu de ondre
o cetate cu numele seu. Trimise deci dmeni invetiati se 283 morţi, intorcandu-se in campulu loru cu aprdpe 650 de
străbată Asia, Libia si Europa ca se gasesca unu locu po­ raniti. Daca acesta sangerdsa ecatomba a avutu pentru r o -
triviţii. Imperatului i place mai multu loculu Troiei vechi, \ mani unu singura resultatu avantagiosu, a fostu acel'a de a
insa in visu i-se arata loculu unde in vechime se află ora- S dă o d a t ă m a i m u l t u la l u m i n a f a i m d s ' a l o r u
siulu Bizantiu. Imperatulu urmandu visulu, ordona zidirea. c a l i t a t e m i l i t a r ă . Aceste june trupe,intrunescu, pe
Aci vediura lucratorii unu sierpe mare tarendu-se din gaur'a langa s o l i d i t a t e a g e r m a n a , a u d a c i ' a a v e n t u r d s a
lui, unu vulturu se repezi asupra lui lu-apucâ si sburâ cu elu, a s o l d a t u l u i f r a n c e s u ; toti corespondintii militari,
standu mai multu timpu susu in nori, apoi cadiii in acelaşi cari ii-au vediutu in focu le dau acestu meritu, care dupa
locu de unde sburase. Lucratorii insa ucisera sierpele si sca­ \ noi ar fi o nedreptate de a-lu tăgădui dupa atâta sânge
p ă r ă pe vulturu. Imperatulu speriatu, chiamâ pe intieleptii j versatu. P u t e m u r e g r e t ă c â r o m a n i i a u f o s t u
«. imperiului se talmacesca intemplarea. Intieleptii respunsera: i m p i n si d e a l u ă p a r t e a c t i v a i n a c e s t u r e s ­
Acestu locu se va numi loculu celoru s i e p t e c o l i n e , va b e l u d e s a s t r a s u , d a r nu p u t e m u c o n t e s t ă u i c i
cresce si va fi renumitu in t6ta lumea, va fi asiediatu intre i m p o r t a n t i ' a r o 1 u l u i c e j d c a in a c e s t u r e s b e l u
ddue mari, si valurile acestor'a lu-voru spală. Vulturulu in- n i c i s a c r i f i c i e l e ce t a c u p e n t r u c a u s ' a c a r e
semneza crestinismulu, sierpele paganismulu; dupa cum sier- s a u im br a c i s i a t'o."
— „Albin'a Carpatiloru" nr. 10. contiene urmatdriele C o n c u r s e . 1—3
m a t e r i e : M d r t e a l u i A s a n u , novela istorica (fine) de
I. Al. Lapedatu. D a t i n i , c r e d i n t i e s i m o r a v u r i r o ­ Dedrece recurentulu si alesulu preotu a repasitu a cu­
m a n e de S. FI. Marian. S i e d i e t o r e l e d e f e t e . O d i - prinde parochi'a din Hidisielulu de susu, protopresbiteratulu
s e a, fragmentu din poesiile netiparite ale lui Ioanu Barac. Oradii-mari, in urmarea ordinatiunei Venerabilului Consis-
I n m o r m e n t a r e a lui Al. Papui lllarianu. Varietăţi. toriu eparch. gr. or. oradanu se esciie concursu de nou
pentru acest'a parochia, emolumintele s u n t u : 26 jugere de
pamentu clas'a II., dela 140 case un'a vica de cucurudiu
Edictu. dela tota cas'a, stolele indatinate si cuartiru liberu.
La rogarea Stanei Iancu născute Suacériu din Sece- Doritorii de a recurge la acest'a parochia vacanta,
anu, carea cere despartire totala de catra barbatulu Avramu voru ave a-si trimite recursulu intitulatu Comitetului p a r o -
Iancu, carele ca ostasiu din Beg. N. 6 1 . au disparutu in chialu deadreptulu la subscrisulu in Oradea-mare, pana in
a. 1849 in Itali'a, prin a c e s t a densulu se citédia, ca pana 20 Noembre ^ „ . ,
intrunu anu de dile sè se presentédie naintea acestuia sca- 2 Decembre
a
' ' ™ c c a n
alegerea. v a n 8 1

unu, pe bas'a §. 36 si 324 din legea d i e t a l a 5 4 : 1868, in- Datu in Oradea-mare, 25 Octobre 1877.
cunostienduse previe, cumca de curatoru si defensoru ofi- Comitetulu parochialu.
ciosu i s'a resolvatu asesorulu scaunulu Petru Anca din
In contielegere cu S i m e o n u Bica, protoprasbiterulu Oradii-mari.
Ghirod'a ; càci in casu contrariu procesulu acestu divortialu
se va decide dupa prescrisele canone si legi regnicolare.
Din siedinti'a scaunului protopresviteralu in Thimi- 1—3.
siór'a in 3. Octomve. 1877 tienuta.
Prin decisulu consistorialu dtto 26 Septembre a. c.
Mei. Dreghiciu, m. p. Nr. 728. PI. langa parochulu din Tulc'a, protopresbiteratulu
Prot. Thimi*. Oradii-mari, incuviintiendu-se aplicarea unui capelanu, in
contielegere cu parochulu Moise Porumbu si comitetulu
parochialu pentru deplinirea acestui'a postu se escrie con­
Arnmciu! cursu pelanga urmatoriele emoluminte: 1 Din birulu preo-
Subsemnatulu amu ondre a aduce la cunoscinti'a ve­ tiescu a trei'a parte, care face 114 viei de cucurudiu a d e c ă ;
nerabilului cleru, câ, langa Dn'a suta patrusprediece viei cucurudiu, pretiuitu vic'a 1 fi.
face de totu 114 fi. 2. Din stolele preotiesci a trei'a parte
care face calculu de medilocu 85 fi. 3 . Din pamentulu p a ­
Stabilimentulu meu de Tipografia rochialu a trei'a^ parte 12 holde catastrale, estimatu veuitu
din „strad'a bisericei" vis-â-vis de cas'a poştala, am aran- curatu 80 fi. Fjra din venitulu fenului in acestu pamentu
giatu unu asortimentu completu in hârtie, obiecte necesarie fara spesele strânsului 6 capitie estimatu 60 fl. 4. Venitulu
la scrisu si desemnv, precum si totu feliulu de tipărituri din s. biserica a trei'a parte care nu se pdte estima. 5.
trebuintiose oficieloru bisericesci, ce se potu capetâ cu pre­ Locuinti'a libera, despre sarea se va ingrigi comunitatea
ţuiri fdrte moderate. bisericesca.
Rugandu-ve se-mi acordaţi binevoitdrea Dvdstra aten­
ţiune, me recomendu cu destinsa stima Concurenţii suntu avisati a produce testimoniu din cle-
Aradu, 18 Octobre 1877. rica si de VUI-clase gimnasiali, testimoniu de cualifieatiune
clas'a I-a. La recursulu cu aceste instruatu se se adnesedie si
Ştefanii Gyulai, testimoniu despre portarea morala, si asia recursulu va avea
proprietaiinlu tipografiei. alu substerne deadreptulu (intitulatu comitetului parochialu)
Protopresbiterului Oradii-mari Simeonu Bic'a in Oradea-
21 Hoemvve . „ . ,
a c c a n < v a S 1
mare, pana in Decembre ' ' ™ fi alegerea.
Datu in Oradea-mare 25. Octobre 1877.
Comitetulu parochialu.
este dejà de totu mutatu si arangiatn in In contielegere cu S i m e o n u Bic'a, protopresbiter. Oradii-mari.
nóu'a sa bolta
Aradu, piati'a capitala, la Nr. 1-3,
1. Pentru ocuparea parochiei si a statiunei invetiato-
32 in cas'a contelui Nâdasdy, resci din larcosiu prin acest'a se escrie concursu cu terminu
pana la 13 Novembre a. c. — veniturile acestora posturi
si, ca firma romana, si-permite a recomendâ i
imbinate s u n t u : a) / sessiune pamentu, b) biru câte o
2

in binevoitorii atenţiune a on. publieu ro- mesiira cucurudiu si stolele indatinate dela 50 case. c) 63 fl,
salariu anuale, d) 8 sinice bucate, e) lemne îndestulate de
manu a s o r t i m e n t u l u seu bogatu si pro- incalditu si f) cortelu liberu cu gradina.
vediutu cu cele mai próspete si tocmai acum 2. La Camna pentru deplinirea parochiei aşişderea se
sositele mărfuri in p a n d i e t u r i , U n g h e ­ deschide concursu pana la 14 Noembre a. c. venitele paro­
chiei sunt ' / de sessiune pamentu, biru si stolele dela 80
2

r i e , a l b i t u r i , p a n u r e , p o s t a v u r i , si in case si cortelu liberu cu gradina.


totu feliulu d e a r t i c u l i d e m o d e pentru 3. Pentru ocuparea parochiei din Paiusieni se escrie-
concursu pana la 16 Noembre a. c. venitele parochiei suntu
dame intocmai ca si pentru barbati ; totu- V sessiune pamentu, o gradina, biru si stolele dela 120*
4

de-odata mai recomendâ si m a s i n e l e d e case si deca eventuelminte s'ar esoperâ — precum se crede
imbinarea parochiei cu staţiunea invetiatore"sca — asijderea
c o s u t u din cele mai bune si mai renumite vacante, — catra aceste venite se vor mai adauge: 100 fl.
in intrég'a lume, ce se afla in magazia sa. salariu anuale, 13 cubule bucate, 8 orgii de lemne, cuartiru
liberu si bunu dimpreună cu o gradina de legumi.
Recurintii sunt poftiţi sub durat'a concursului a-si Recurenţii au se se presente in persóna in veri o d o -
substerne recursele loru — protopresbiterului subsemnatu. mineca séu serbatore pana la diu'a de alegere spre a-si
Buteni (Butyin, corn. Aradu), la 26 Oct. 1877. arata desteritatea in cantari si tipicu.
Comitetulu parochialu. Valcaniu, 16 Octobre 1877,
In contielegere cu C e n s t a n t i n u Gurbanu, protopresbitera. | Comitetulu parochialu.
In contielegere cu mine : V. S i e r b a n u , protop.
1—3.
Concursu se escrie de nou pentru ocuparea parocbiei va­ S 1-3.
cante din comun'a Surduculu-micu protopopiatulu Făgetului ! Pentru deplinirea parochiei devenite vacanta prin mor-
pana in swse septemani delà 1-a publicare. — Emolumen- tea parocului Vasiliu Tiaposiu din Socodoru, in protopres­
tele sunt una sesiune parocbiala de 32 jugere, stola si birulu biteratulu Chisinenlui se escrie concursu cu terminu de a l e ­
4ela 125 case au in natura séu 1 fi. v. a. de casa. gere pre 21 Noemvre st v. a, c. adecă in diu'a de intrarea
Doritorii de a ocupa acesta parochie, au a-si trimite in st. biserica.
recursurile loru — instruate in sensulu stat. organicu bis. Emolumintele : un'a sessiune de pamentu, delà fia care
adresate comitetului paroch. catra Rev. D. protopopu Ata- casa cu pamentu cate o vica de grâu, si un'a cucurudiu,
nasiu Ioanoviciu in Fagetu. Surducu in 26 Octob. 1877. s éra cei cu casa fara pamentu, una vica de grâu, precumu si
Comitetulu parocbialu. stolele indatinate delà servitiurile preotiesci.

In contielegere cu protopp. <


Delà recurenţi se poftesce absolvirea aloru 8-clase: g i m -
nasiale si maturitate, essamenu de cualifieatiune pentru p a -
rochiele de frunte, si de a se présenta in vreo duminica séu
1—3.
serbatére in st. biserica spre a-si aretâ desteritatea teo­
Pentru deplinirea definitiva a staţiunii invetiatoresci logii absoluţi in cântare si tipicu, éra preoţii in predica.
Ociu protopresbiteratulu Halmagiului se escrie concursu cu \ Recursele sunt de a se trimite pana in 14 noemvre R.
ierminulu de alegere 14 Noemvre st. v. a. n. c. \ Domnu protopresbitera tractualu Petru Chirilescu in Chitig-
hâz (Kétegyhâz) Comitatuiu Bichisului.
Emolumintele anuali: 300 fl. v. a. 5 orgii de lemne
lungi din care va fi a se incaldi si scola, cuartiru liberii si ! Este de a se observa cà la aceasi parochia se afla
gradina de legumi. unu capelanu carele la casu de nu aru fi alesu si intaritu,
pana la espirea ălora trei ani delà m6rtea parochului, va
Doritorii de a ocupa acestu postii sunt avisati ca r e ­
folosi jumetate din tote beneficiile parochiale.
cursele provediute cu documintele necesarie avisate comitetului
parocbialu pana in 13 Noemvre s. t. a. c. a le trimite s u b ­ Socodoru la 20 octobre 1877. v.
semnatului inspectera scolariu in Halmagiu.
Comitetulu parochialu.
Comitetulu parocbialu.
S In contielegere eu mine P e t r u C h i r i l e s c u , protopresbitera.
I n contielegere eu loanu Groza, protopresbit. si inspector scolaru.

2—3.
1—3.
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci la scél'a gr.
Pentru deplinirea parocbiei vacante Stei'a din protop­ or. confessionala din Zimbru cu filialele Brusturescu si
resbiteratulu Halmagiului se publica concursu. Dulcele in inspectoratulu Ienopoliei (Boresineu) comit. A r a ­
Emoluminte anuali: 25 litre cucurudiu sfarmatu delà dului, cu torminulu de alegere pe 21 Noemvre a. c. st. vechiu.
fiescecare numeru de casa si stolele indatinate. Numerulu Salariulu anualii 157 fl.. 50 cr. v. a. 5 cubule de grâu,
«aseloru 66. 5 de cucurusu, 12 orgii de lemne din care este a-se incaldi
Doritorii de a ocupa acesta parochia sunt avisati ca si scola, — cuartiru cu gradina pentru semenatu.
recursele provediute cu tote documintele necesarie adresate Recurenţii, au se producă testimoniu despre absolvirea
comitetului parochiale, pana in 15 Noemre st. v. a. c. in preparandiei, de cualifieatiune, si atestatu despre conduit'a
care di se va tiené si alegerea, a le trimite subscrisului loru de pona aci. Se mai recere delà recurenţi, ca in vre-o
protopresbitera in Halmagiu. î dumiveca ori serbatére, sa se presinta la sant'a biserica ca
Comitetulu parochialu. j se-si arate desteritatea in cantulu bisericescu si tipicu. —
< Recursele adresate comitetului parochialu, se voru trimite
In contielegere cu loanu Groza, proto. la oficiulu parochialu in Zimbru per Gurahoncz.
Zimbru 21 Octomvbre 1876.
1-3.
Comitetulu parochialu.
Concursu se deschide pe staţiunea invetiatorésca din > In contielegere c u N i c o l a u Beldea, inspectoru scolariu.
Valcaniu cottulu Torontalu, inspectoratulu B-Comlosiului,
pana la 21 Noembre a. c. vechiu, in care diua va fi si ale-
gerae. Emolumintele sunt: 120 fl v. a. bani gata, 40 meti 2—3.
grâu, 2 orgii de lemne, 8 orgii de paie din care este a se
incaldi si scol'a, 50 fonti sarie, 25 fonti de lumina si 2 jugere Conformu decisiunei Venerabilulu, Cousistoriu E p a r c h i -
pamentu aratoriu estravilanu in canepiste, cuartiru libera si alu Oradanu dto 26. Septem. a. c. Nr. 678. B. preotulu
gradina de legumi. betranu din Fecheteu dechiaranduse de nepotintiosu, prin
j acesta se deschide concursu pentru parochi'a de a III.-a
Doritorii de a recurge la acést'a staţiune invetiatoré­
| clasa Fecheteu si fi/ia Bucea, protopres. Pestesiului pana la
sca au se-si instruedie recursurile conformu statutului or­
17 Noembre. a. c. in care diua va fi-si alegea.
ganicu adresande comitetului parocbialu din Valcaniu si
trimitiende inspectorului scolariu V i n c e n t i u S i e r b a n u Emolumintele suntudin Fecheteu delà 160 case câte
in Banat-Komlôs pana la diu'â de alegere. ' una vica cucurudiu sfarmatu, una gradina de 800 stangeni
1
folosirea aloru 5 jugere catastrale de pamentu, si stolele j tulu organicu pana iu / Noemvre a. c. a le inaintâ sub­
19

indatinate, er din filia Bucea dela 50. casi birulu preotiescu scrisului inspectoriu scolariu in Sieitinu.
l
si stolele usuate, din Wte aceste / parte va compete preo­
s Dela recurenţi se aştepta cunóscerea Hmbei magiare
tului deficientu in rate trilunarie. perfecta, si in cutare Duminica séu serbatore se se arete in
Doritorii de a concurge pentru acesta parochie suntu biseric'a din Beb'a veche (Cottul Torontâl), Protopopiatulu
poftiţi a-si trimite recursele instruate in sensulu Statutului Banat-Comlosiului, pentru a-si aretâ cunosciinti'a in cantari
Organicu subscrisului administratoru protopresbiteralu per si tipicu.
Elesd, intitulate comitetului parochialu. j 1 6

Datu in Fecheteu in 14. Octomvre v. 1877. Data in Sieitinu / Octom. 1877. 2 8

Comitetulu parochialu. | Comitetulu parochialu.


In contielegere cu T e o d o r u Filipu, administratorii protopopescu. j
In contielegere cu mine .• T e o d o r u P o p o v i c i u , insp. scolariu.

2-3. j 3—3,
P e staţiunea invetiatoresca din Monostoru langa Ving'a \
indiestrata cu emolumintele anuali: de 165 fi 80 cr, 60 Concursu nou se escrie pentru depîinirea statiunei
invetiatoresci vacante din comuna Tauti, inspectoratulu Agri-
chible de grâu, 5 fl. pentru scripturistica, 5 fl pentru con- \
siului, cott. Aradului, cu terminu de alegere pana la Q
ferintie, 4 jugere de pamentu de clas'a I, 4 orgii de lemne, !
4 orgii de paie, apoi pentru incaldirea sc61ei 4 orgii de Novem. a. c. candu va fi si alegerea.
paie, gradina de legumi, si cortelu liberu din 2. inchepaturi, Emolumintele suntu : in numerariu 220 fl. v. a. dela
se deschide concursu pana in 13. Noemvre a. c. candu se va £ tòta inmormentarea 50 cr. 12 stangeni de lemne din care se
tiene si alegerea, si pana candu aspiratorii potu substerne \ incaldiesce si scóla, si cuartiru liberu cu gradina de legumi.
recursele loru provediute cu testimoniu de cualifieatiune si { Doritorii de a ocupa acestu postu suntu poftiţi se d o -
cu atest atu despre moralitatea loru, inspectonrui cercualu vedésca câ a) au absolvatu preparandia si au depusu esa-
din Thimisidr'a Mei. Dreghiciu ; si totodată a se presentâ < menulu de cualifieatiune b) sunt de religiunea gr. or. rom.
in biserica in vreo dumineca seu serbatore spre documen- \ c) se produca atestata despre servitiulu invetiatorescu de­
tarea destaritatii loru in cântare si tipicu. Cei cu clase gim- \ pana acuma, si in fine se se presbite la s. biserica pentru
recomendare in cele rituale ; recursulu cu documintele a d ­
nasiali vor ave preferintia. ş
Comitetulu parochialu. \ resata catra comitetulu parochialu se se trimită concernin-
telui inspectare de scóle in Szollos per Pankota.
In contielegere ca mine, Mei. Dreghiciu, m. p. I m - , de seol«. f Tauti 10 Oct. st. v. 1877.
Comitetulu parochialu.
2-3. | Cu consensulu meu, O e m e t r i u Pop'a, inspect. de scóle.

Ne putenduse îndeplini postulu de invetiatoriu, la sc6la \


confesionala greco-orientala romana din comun'a Partosiu, \ 3-3.
in urmarea decisiunei onorat comitetu parochiaiu cu dt. de > Concursu pentru staţiunea invetietorésca confesion.
9
/ a. c. se escrie de nou Concursu, cu terminu pana in \
l 0 gr. orient, rom. din comuna Valea-mare Pogan/c/u, cottulu
30 Octom. a. c. v. in care diua va fi si alegerea ] Carasiului, protopresb. Jebelului, cu terminu pana la ultima
Emolumintele impreunate cu acestu postu suntu in { Novembre 1877.
bani gata 130 fl. v. a. in naturale 30 meti grâu si 10 \ Emolumintele suntu : in bani gata 260 fi. 1 jugere de
meti cncuruzu, 2 orgii de lemne pentru invetiatoriu. 6 orgii \ livada, 8 orgii de lemne din care are a se incaldi si s c o i a ,
de paie pentru scula, 3 »/ iugere de pamentu aratoriu. 6 fl \
4 catra acést'a se mai adaogă la salariulu invetiatorescu unu
v. a. spesele scripturistice, 6 flv. a. spesele conferintiHoru. 20 j beneficiu de 40 fl. din partea Ilustritatii Sale D. proprietariu
cr. deia una inmormentare unde va fi poftita, corteiu liberu \ mare de Duleu si Valea-mare G e o r g i u I o a n o v i c i u,
cu V 4 hig. de gradina pentru legumi. j si cortelu liberu cu gradina de legumi.
Becurentii suntu avisati, se-si instrueze petitinni'e si < Cei ce dorescu a ocupă acestu postu invetiatorescu
documentele recerute, in sensulu stat. organicu bisnirescu \ si-voru tramite recursele instruate in intielesulu stat. org.
adresate respectivului Comitetu parochialu, catra coiu-er- \ si adresate comitetului par. Rever. D. protopresb. A1 e s a n -
nintele D. Protopresbiteru I o a n u P. S e i m â n u in Cia- ^ d r u I o a n o v i c i u in Jebeliu pana la ultima Novembre 1877,
C'iva. \ Valea-mare Poganiciu in 12 Octobre 1877.
N B . Alesulu aretandu progresu intru invetiaturi cu <
tinerimea, pote avea sperantia de inbunatatirea salariu ui seu. \ Comitetulu parochialu.
Partosiu in 12 Octom. 1877. In contielegere cu D l u protopr. tractualu.
Comitetulu parochiaiu. \
In contielegere cu M. O. D . Prot. loan P. S e i m a n u . s Nr. 2 1 8 1 . 3—3,
610. scol.
2-3.
Pentru catedr'a de caligrafia si desemnu la institutulu
In urmarea strămutării invetiatorului Vasiliu Badu la \ pedagogicu-teologicu, prin acést'a se deschide concursu pana
Cenadulu Serbu, postulu invetiatorescu dela scola elementara la 30. novembre st. vechiu an. cur., pana candu recurintii,
din Beba-veche clevenindu vacantu, pentru depîinirea acetaia recursele loru instruate cu documintele necesarie se le a s -
se publica concuusu cu terminu de alegere pe / „ noemvrie. 8 térna la subscrisulu Consistoriu. Acést'a catedra are dota-
2

Emolumintele suntu bani gata 300 fi. v. a. 3 lantiuri tiune anuala de 300 ri. v. a., ce se solvesce in rate lunarie.
pamentu estravilanu I clasa, 6 orgii de paie, din. care are Aradu, din siedintia senatului de scóle, dela / 2- 1 0
2

a se incaldi si sc61'a, dela inmormentari 40 cr. cuartiru li­ octobre. 1877.


beru. Ioanu Metianu,
Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu poftiţi r e ­ Episcopulu Aradului.
cursurile sale provediute cu documentele prescrise in stătu- [ Redactoriu respundietorin: V i n e C M t l M M f t l l g r a .

S-ar putea să vă placă și