Sunteți pe pagina 1din 8

Amilii I. Aradu, \ * Noembre, 1877. Nr. 42.

BISERICA si SCOLI.
Fóia bisericésca, scolastica, literaria si economica.
Ese o data in septemana: Duminec'a.
Pretiulu abonamentului: Pretiulu insertiuniloru: C o r e s o u n d i n t i e l e se se a d r e s e z e E e d a c t i u n e
P e n t r u Austro-Ungari'a pe a n o . . . 5 fi. c r dela ^BISERIC'A si SCOL'A" in Aradu, la
- J Pentrn publieatiunile de trei ori ce c o n t i e n u
institutulu p e d a g o g i c u - t e o l o g i c u , era banii la
„ r, V2 a » " • • 2 „ 50 cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 2 0 0 c u v i n t e secretariatulu cons'storiului romanu ortodoxu
Pentrrt Romani'a si strainetate pe anu . 7 „ —
! „ 50 , 4 fl. si mai s u s 5 fl. v. a. din Aradu.

Diferintiele doctrinare intre biseric'a gr, catholica si l u i s u n t s u b o r d i n a t i t o t i e p i s c o p i i . . .


(unita) si biseric'a ortodoxa orientala, . . . Poterea loru (a episcopiloru) - in gubernarea bi­
sericei este tiermurita, adecă ei nu-si potu deprinde
(Fine). poterea ce o-au, decâtu numai cu capulu si sub ca­
In timpulu din urma, gr. catholicii (uniţi) au fa- pnlu loru celu supremu, sub papa, fiindu câ d u p a
cutu in invetiamentulu bisericei lom o schimbare ra­ institutiunea divina singurupapei icom-
dicala in foiniu si esintia, incâtu, in realitate, ei nu p a t f l s u p r e m ' a p o t e s t a t e d e g u b e r n a r e . " >)
mai sunt u n i ţ i , ci p a p a l i (papisti) in tota puterea Trecundu dela dogme la disciplin'a bisericei,
cuventului. Dogmele de mai nainte le-au adausu cu aici intimpinamu cu putiene esceptiuni rituale, dis­
altele noue, precum: dogm'a despre conceptiunea nemacu- ciplin'a bisericei romano-catholice. Intielegemu uni­
1 ata (zemislirea neprihănita) a fetiorei Măriei, si dog­ unea făcuta cu biseric'a Eomei in punctele dogmatice,
m'a infalihilitatii Papei. Consecinti'a celei d'antaiu dar nu intielegemu euventulu pentru care biseric'a gr.
este indumnedieirea sântei fetiore, er cea de a dou'a, catholica a lapadatu din invetiamentulu seu disciplin'a
nimicesce dogm'a despre guvernarea bisericei prin s. bisericei orientale? Asia d. e. in sacramentulu (tain'a)
spiritu, pre euventulu câ pap'a e siefulu infalihilu alu pocaintiei, ea deosebesce patru parti ca si papali: părerea
bisericei. In contra acestei dogme noue s'au ridicatu de reu (contritiunea) mărturisirea, satisfactiunea (suferi-
proteste grave din partea catholiciloru adeverati, care rea voluntaria a pedepsei temporale) si absolutiunea seu
au terminatu cu o noua scisiune in biseric'a papala, deslegarea; pe candu biseric'a orientala deosebesce
cu formarea bisericei c a t h o l i c i l o r u v e c h i , ce nu numai doue p a r t i : mărturisirea penitentelui si des­
reeunosce dogm'a infalihilitatii. legarea din partea preotului. O erore grava comite
Teologii gr. catholici, mai papali decâtu chiar biseric'a gr. catholica in invetiamentulu asupra sac­
papalii, primiră, si episcopii promulgară fora intar- ramentului pocaintiei cu teori'a despre i n d u l g e n ­
diare nou'a dogma formata de conciliulu din Vaticanu. ţ i e. „Indulgenti'a, in sensulu bisericei catolice, este
Deeisiunea sinodului din Alba Iulia, pentru a nu se lăsarea pedepseloru temporali, pre care are inca omulu
constringe biseric'a unita la alte puncte decâtu cele dupa iertarea culpei pecatului, se le sufere seu in
patru, remase nula, pentru câ „Episcopii sunt datori vieti'a presenta, seu in cea venitore (in purgatoriu)
se accepte constitutiunile papali atâtu dogmatice, câtu etc . Poterea de a dâ indulgentie o are in lini'a
si disciplinare, pentru câ ei sunt supuşii Sumuiui prima Papa, er episcopii numai in lini'a a dou'a si
Pontifice, Vicariulu lui Cristosu pre pamentu, capnlu in mesura mica.
a tota biseric'a, părintele si invetiatoriulu tuturora cre- Daca sta in poterea Papei a libera sufletele ce-
stiniloru." *) Astfeliu invetia biseric'a gr. catholica ro­ loru morţi de pedepsele temporali, atunci cum pote
mana in dilele n6stre! Ea a denaturaţii intomai ca bi­ sustâ alăturea cu doctrm'a acest'a, doctrin'a despre
seric'a papala constitutiunea bisericei lui Christosu. Epis­ purgatoriu? Biseric'a unita cu cea catholica marturi-
copii gr- catholici sunt numai vicari ai Pontificelui de sesce câ: „Purgatoriulu este loculu seu statulu acela
Eoma, si ca atari ei nu esercita potestatea sacardo- in care sufletele aceloru omeni, cari au moritu in
tiului de dreptu divinu, in puterea hirotoniei lorn, statulu justiţiei, insan'au facutu destulu pentru pe-
ci numai prin delegatiunea Papei. „Papa nu are nu­ catele comise, au se suferă pedepse temporali, pana
mai rangulu celu d'antaiu intre toti muritorii, intre ce se vor afla demne de fericirea ceriului." Cum
toti episcopii si imperatii, ci densulu are inca si p u- p6te fi Papa atâtu de neumanu, incâtu potendu se
t e r e a cea mai inalta pres te t 6 t a biseric'a
*) Principii gen. seu fund. ale rel. creştine de Dr. I. Batiu, B l a ­
') Etica creştina de Dr. I. Batiu. Blasiu. 1873. pag. 83. siu 1872. _
elibere sunetele ce suferu in purgatoriu, elu le lasa | Alimentele omului.
acolo ca se sufere, si asia dicandu le tortureza? E t a
| I n organismuîu omenescu se petrecu, ca in tòte orga-
câ biseric'a gr. catholica, urmandu inovatiunile ar­
nismele vietiuitóre, necontenitu, schimbări materiale, care
bitrare a le papalităţii, a ajunsu, nu numai a se de­ forméza viéti'a. Spre sustienerea vieţii insa e neaparatu de
părta totu mai tare de biseric'a romana ortodoxa, de- > lipsa, a introduce substantie in trupulu nostru, care supli-
la carea s'a ruptu, ci ea se contradice insasi cu in- i nescu materiile perdute prin procesele vitale. Aceste sub­
yetiamentulu seu. stantie le numimu a l i m e n t e ; introducendu-le in corpu,
ele suferu in stomacu, ca si in totu tractulu digestivu,
Nu mai putiena abatere face biseric'a unita
schimbări, care le facu apte de a fi absorbite de sânge si
dela biseric'a nostra, cbiar si in privinti'a mo­ duse in tòte partile trupului, spre a conserva intregitatea
ralei creştine. In biseric'a romano-catbolica s'a organeloru.
strecoratu in evulu mediu doctrin'a pelagianismului, In rendurile urmatóre vom cerca a descrie, in scurtu,
unu eresn combatutu de biseric'a primitiva, si im- alimentele cele mai usitate, aretandu însuşirile loru mai r e ­
pusu bisericei catbolice prin viclesiugurile teolo- marcabile, modulu intrebuintiarii, gradulu digestibilitatii si a
giloru jesuiti, intre cari esceleza jesuitulu spaniolu valórei nutritive, dupa resultate scientiflce.
Ludovicu Molina, reputatu prin oper'a sa: „Liberi arbitrii înainte de a tracta insa tem'a acést'a propusa, vom
\ face o revista fugitiva asupra regneloru naturei, spre a ne
cum gratiae donis concordia." Morai'a ace­ j- lamuri, in privinti'a originei nutrimentului nostru. —
stora părinţi e cunoscuta sub numele de m o r a 1 'a Natur'a organica, adecă animalele si vegetalele ne
c a s u i s t i l o r u , cari au subminatu din fundamentu | daruescu alimente cu imbelsiugare ; natur'a anorganica con-
principiile adeveratei morale creştine. Ei inventară l tribue cu multu mai pucinu la alimentati'a nòstra,
felin de feliu de distinctiuni subtile si restrietiuni j Dintre animalele sugetóre, ne provedu rumegătorii de-
mentale pentru a retaci consciintiele si a scusâ la < mestici cu unu alimentu fòrte importantu, adecă cu carnea
oeasiune pana si abaterile celea mai mari. Doctrin'a loru. Boulu, vac'a, vitielulu, oai'a, capr'a, berbecele si m i e -
\ lulu sunt cei mai importanti. Cu berbeci si miei se n u -
casuistiloru la ineeputu fii condamnata de papalitate,
i trescu precum scimu, regiuni intregi. Pe langa carne, mai
dar in celea din urma, reasumata in teologi'a epis­ 5 intrebuintiamu si alte organe a le viteloru, precum : crerii,
copului Alfonsu Măria de Liguori, mai nainte advo­ renunchi, plumanele, intestinele, urechile, piciórele, ósele, g r a -
caţii in Neapole, ea fu aprobata, si astadi se pro­ < simea, neconsiderandu laptele cu derivatele saie, brânza,
paga cu multu devotamentu de tota biseric'a papala i casiulu, untulu etc.
si celea unite cu densa. Pentru ca lectorulu se-si I In anumite fcieri séu in împrejurări estraordinare d. e.
pota face intipuire de morai'a casuistiloru vom cita in timpuri de fòmete, de resboiu, omulu se mai servesce si
t
; de alte animale sugatòre, dreptu alimentu.
numai u n u esemplu: Ore datoriu e se restitue daun'a | Asia mananca Gronlandezii si alti locuitori polari,
acel'a, care din erore faeii dauna unui'a, precandu | ursi de ghiatia, cani marini; la Mălai, calulu marinu e o
elu voi se faca acea dauna altui'a, de esemplu daca i bucata fòrte căutata. Dara si Europenii se îndestul eseu in
cineva aprinde cas'a amicului seu A. eugetandu câ , caşuri de lipsa cu carne de pisica, de siòreci, ba chiar de
este a inimicului seu B.? Nu, respunde casuistulu. \ clotiani, si de cani, precum scimu din timpulu asiediarii
< Parisului. Italianii mananca animalele aceste si farà lipsa,
Si pentru ce? Pentru câ elu n'a avutu intentiunea ca si arabii, abisinii, tungusii, negrii s. a. însuşi omulu ser-
se aprindă cas'a ce a aprins'o in realitate. ') \ vesce canibaliloru dreptu alimentu; se dice cà ei prefera
Astfeliu e morai'a ce se invetia in seminariele < palmele si talpele omului, dara si inim'a, ficatulu si limb'a
gr. catbolice si se propaga in biseric'a unita cu bi­ \ le place. In evuiu mediu si in resboiulu de 30 de ani m â n ­
cau Scoţii si Germanii òmeni. Louis XI. din Francia bea
seric'a Eomei! Nu ne niiramu de teologii romani, \ sânge de copilu; poporulu parisianu a mancatu pe m a r e -
osândiţi a invetia teologi'a cu romano-catbolicii, dar sialulu d'Ancre si poporulu din Haag inim'a lui de Witt.
trebue se ne prindă mirarea, candu si teologii din Rumegătorii serbatici precum cerbulu, capriòr'a, capr'a
Blasiu urmarescu principiile si morai'a casuistiloru, < selbatica s. a. ne dau alimente bune.
cea ce facu ei ex professo, pentru a nu vetemâ sant'a Dintre pachydermi, porculu e celu mai pretiosu; elu
e lesne de tienutu si de nutritu, dà multa carne si unsóre.
uniune! Carnea se potè gati in multe feliuri si se conserva usioru.
Multe am ave de vorbitu asupra inovatiuniloru in­ j Solipezii, adecă caii, măgarii dau forte putiene alimente.
troduse de biseric'a Eomei in doctrin'a revelată de Iisusu Carnea de calu se consuma in Germania, Franci'a si A u ­
Christosu, si predicata de santii apostoli, insa scopulu stria, insa nu este de recomandatu, fiindu forte anevoie de
mesticatu si de mistuiţii; la gustu e gretiòsa si produce
nostru nu a fostu si nu este de a face polemii teologice
indigestiuni.
la acestu loeu, ci a arata eetitoriloru noştri, cu deosebire
\ Se mai consuma si unii rangeri, precum iepurile in
preotiloru, ce diferintia mare e intre noi si uniţi in in- Ì diferitele sale varietali, blandii si selbaticu.
vetiamentulu dogmaticu, moralu cbiar si in disciplin'a I Paserile ne dau, pe langa carne, unu alimentu forte
bisericei. Cu acest'a ni-am facutu detori'a, si, termi- - nutritoriu si usioru de mistuitu, adecă oauele. Ele provinu
nendu, pentru positiunea bisericei ortodoxe aducemu l in deobste de la găini, dara si de la raţie, gasce, fasani etc.
Romanii vechi mâncau cu plăcere oauele de paunu.
aminte preotiloru noştri cuvintele sântului apostolu Pa- In Paris se consuma pe anu peste 200 milióne de
velu: j, Ci măcar si noi sSu angeru din ceriu de va pre­ oaue si in Londra peste 400 milióne. Ficatulu grasu de
dica voua alta evangelia afora de cea ,ce noi am pre­ gaşca, raţia séu găina e pentru multi o friandisa chiar asia
dicaţii anatema se fia. ) 2
V . . . ni ca pentru Asiati'renumitele cuiburi de pasere, indiane. Ace­
ste le facu unu felu de rendunele pe Philippine,. lava şi alte
insule "a" arehipelului indianu, diritr'o sùhstahtia , gelatinosa
] 2
) Etica Crestina de.Dr. I. Ratiu. )Galateni I. 8 . }' din'gUsiâ; '
Precum povestesce Tréculu, ele se cauta in orienta forte, | asupra calităţii carnuriloru. Modulu obicinuitu la noi, adeca
cu deosebi de catra barbati, atribuindu-le infiuintia bine | scurgendu d'odata totu sangele din vita, seracesce carnea
facatóre asupra fortiei barbatesci. | de multe sucuri esenţiale, o face mai uscata si prin urmare
Reptilele ne dau putiene alimente si aceste nu sunt mai putienu nutritóre. Taindu vitele insa dupa metodulu
considerabile. Se consuma pulpele de brósca, carnea si oua- englezu, adeca impungendu-le in peptu si insuflandu-le
ele de la nesce broaşte tiestóse. repede unu torentu puternicu de aera, si-conserva carnea
Cu multu mai considerabili sunt pescii, din ei man­ tòte sucurile. Modulu acest'a a taierei nu e asia de chinui-
carmi tare multe soiuri ; păstrăvi, somni, crapi, engile, birinci toriu, ca celu la noi obicinuitu.
s. m. a. Icrele, de si au mai putiena însemnătate, totuşi Carne de animale bolnave e in totu casulu neadmisi-
trebue însemnate. \ bila. Chiar otravitòre e carnea animaleloru, mòrte de morbi
Dintre crustacee, e raculu fluvialii bucata plăcuta ; in j epidemici.
tieri, aprópe de mare, si raculu marinu. j In starea sa cruda, carnea nu se consuma decâtu fòrte
arare ori, si cu dreptu cuventu ; odata nu e asia gustósa
Dintre moluschi, consumamu melciulu campestru, stri- {
ca cea gătita si adese contiene parasiti fòrte periculoşi sa­
diile si alti moluschi marini.
natatii ba chiar vieţii omului, precumu trichinele, panglica
Insectele, nu ne dan decâtu mierea albinei. Alte in­ (taenia) mazerica, (carnea spurcata) si multi altii a caroru
secte, care se consuma precum gândaci, locuste etc. le pu- descriere forméza unu, capitolu insemnatu in igien'a publica
temu cu drepţii cuventu omite. si privata. Esperimente, făcute anume spre scopulu acest'a,
Intre alimentele vegetale, cerealele sunt cele mai im­ au probatu, cà caldur'a de 100° C. ucide partea cea mai
portante ; ele provedu tòte clasele poporului tòte tierile pa- mare din acesti inimici — parte microscopici ai omului.
mentului cu faina, cu „panea de tòte dilele." Spre gatirea carnuriloru avemu doiìa moduri obicinuite
Grâulu, secar'a si porumbulu sunt cele mai obicinuite; \ si mai insemnate : frigerea si ferberea frigendu-o, albuminulu
orezulu, orzulu, si ovesulu au o insemnatate mai secundara, j de pe surfati'a carnei coagula si forméza unu strati! imper-
Cu cartofi si alte rădăcini amilóse se nutrescu milióne de meabitu, care impedeca esirea sucului. Carnea si-conserva tòte
ómeni. Fasolea, lintea si mazerea sunt alimente fòrte nutri- calităţile nutritóre si devine asia alimentu fòrte pretiuitu.
tore. Dintre legumi avemu de insemnatu, morcovi, napi ceapa Metodulu celu mai bunu de frigere e in frigare, mai putienu
usturoiu, diferitele salate, coluri, spinaturi, asperguri etc. recomandabilu pe grataru, si si mai putienu in soba. — Ga­
Fructele inca sunt de-o importantia considerabila ; tòte cla- tirea prin ferbere difera dupa scopulu care voimu a-lu ajunge.
sele poporului intrebuintiaza diferitele soiuri de pome desi Séu voimu o zama buna séu carne férta buna. Amendoue nu
n'au valóre nutritiva însemnata. In sfersitu mai numimu le putemu obtienea din una si aceeaşi cantitate de carne.
bureţii, ciupercele, trufele etc. alimente fòrte slabe, precum Spre obtienerea unei zame bune, carnea trebue pusa in apa
vom aretâ in decursulu acestui micu studiu. rece si inferbentata la focii linu. Prin procederea acést'a
substantiele nutritoare din carne, trecu in apa, care se pre­
C a r n e a e pentru conservarea sanatatii si prospera-
face in zama (bouitlon). Cu câtu e bucat'a de carne mai
rea omului, in climele nòstre unu alimenti! escelentu. j mica, si cu câtu se inferbinta ap'a mai incera, cu atâtu
In combinaţie potrivita cu substantie vegetale ea are j mai buna se face zam'a si cu atâtu si-perde carnea din
se fie fundamentulu nutrirei pentru tòte clasele poporului. valórea sa nutritiva, devenindu in sfersitu uscata, farà gu­
Calităţile ei particulare, adecă bunătatea, valórea nutritiva, sta si fòrte greu mistuibila. Voindu insa a obtienea carne
gradulu digestibilitatii etc. sunt diferite. Ele aterna de la férta buna, e necesara, a pune carnea in apa clocotinda
nutretiu si in fine dela gatirea canuriloru. j si a intretienea temperatur'a acést'a timpu potrivita. Si
Câtu pentru soiu, esperinti'a ne invetia, cà carnea ani- acum coagula albuminulu din stratele esterióre, impede-
maleloru sugatóre si a paseriloru e in genere mai usioru candu esirea sucului. Carnea si-conserva tòta valórea sa nu­
de mistuitu ca cea a pestiloru, amfibiiloru etc. Cea a vite- tritiva, ferbendu-se interiorulu in propriulu ei sucu.
loru, bovine e mai nutritiva, decâtu a rimatoriloru, oiloru C a r n a ţ i i trebue facuti din carne buna, sanatósa si
si capreloru. Cu privire la etate, e in genere de preferata próspeta. Cu deosebi ficatele se se supuie inaintea intrebu-
carnea prospata de animale mai tenere. Carnea de vitielu, intiarii, unei revisii scrupulòse, fiindu adese bolnave. Umpla-
de mielu si de purcelu e mai mole, mai delicata si mai tur'a carnatiloru se fie consistenta si férta bine. Matiele
lesne de mistuitu ca cea a animal eloru mai in versta. Si subtiri sunt de preferatu celoru gróse, uscandu-se carnaţii
carnea puiloru e mai mole, ca cea a gainiloru insa nu e asia mai lesne si irnpedecanduse formarea unei substantie
asia de nutritiva, ba adeseori si mai anevoe de mistuitu. ! enigmatice, dezastróse, asia numitei „otrave de carnati"
Animale prea tenere, au putiena valóre pentru alimentaţie. 5 (Wurstgift), care potè deveni fòrte periculósa chiar pentru
Carnea loru e apatósa si contiene substantie plastice ] viéti'a omului. S'a observata adese ori dupa consumare de
prea putiene. Cauta dara se nu se taie vitiei, care n'au celu l carnati statuti séu facuti din carne nesanatósa îmbolnăviri
putienu greutatea de 25—28 chilograme, si purcei in etate cu simptóme alarmatóre, ba chiar caşuri de mòrte. De aceea
mai mica decâtu patru septemani. Carnea viteloru bovine e e consultu a nu consuma carnati, a caroru origine nu ne e
mai usioru digestibila ca cea de porcu. Caus'a e cà carnea Î cunoscuta.
de porcu contiene fòrte multa grăsime ; in privinti'a acést'a Dintre i n t e s t i n e l e animaleloru se consuma fica-
numai carnea de pesce o intrece. Grăsimea o face greu mis- ì tulu, plumanile, splin'a, ranunchii, crerii si meduv'a spinarci.
tuibila, d'aceea e consultu a combina carnea de porcu cu Tòte aceste nu sunt asia nutritóre si digestibile ca carnea.
alte substantie care inlesnescu mistuirea séu care paraliséza Ficatulu grasu de gaste indopate — o friandisa pentru jidani,
efectulu grasimei. ì dar si pentru multi creştini — recere gatitu câtu de bine,
O carne buna, sanatósa, de la animale cu sange caldu, j stomacu mai bunu si mai puternicu, ca ficatalu de comunu
se aiba o colóre frumósa rosie, se fie farà mirosu, farà pete obicinuitu. Se pricepe de sine, cà si intestinele, au so fie
decolorate, de o consistentia dura si farà stratu murdara \ próspete ca se nu devină stricatiòse.
pe surfatia. Carnea animaleloru selbatece e de o colóre mai j S a n g e 1 e e alimentu fòrte slabu si anevoe de mistuita.
inchisa rosie, are mirosu mai penetrantu si e mai plastica l C a r n e a , d e p e s c e nu e asia buna si nutritóre ca
ca cea a animaleloru domestice. j cea de animale sugatóre. Pescii din ape cu cursu repede,
Chinuirea viteloru pe timpulu transportului si munc'a j sunt mai buni, ca cei din ape statatóre séu cu cursu lenta.
grea inaintea mortài are infiuintia stricatiósa asupra carnei. I O a u e l e sunt fòrte nutritóre. Crude séu ferte moi, le
De aceea se se odichnésca animalulu vr'o di doua, inaintea 1 mistue si stomacuri mai slabe, farà greutate ; vertóse sunţ
taierei. Chiar si moduli! taierei are infiuintia fòrte mare f greu la mistuire. Galbinisiulu e mai digestibilu si mai nu-
ritoru decâtu albusiulu. Consumate in cantităţi prea mari, i Totu dupa autorulu citata porumbul u pdte degenera
producu ingreunari de stomacu si strica somnulu. prin creşterea verdetiului (Sporisorium maydis) in launtrulu
B r a n z ' a e alimenta fdrte bunu, insa nu pentru fieste- si pe surfati'a graneloru.
cine. Numai omenii sauatosi, activi, cari umbla multu si Alteratiunea acesta se observa mai alesu dupa recolta
lucréza la aeru libera o potu mistui bine. Branz'a do- insuficienta a anilora umedi si dupa reu'a conservare a p o ­
moala e mai buna ca cea iute, si cea grasa mai buna rumbului umedu. In Romani'a s'a observata adeseori i m -
ca cea slaba. Toti, cari patimescu de stomacu, morbi de ; bolnaviri cronice de unu morbu fdrte primejdiosu numita
piele, reumatisme etc. se nu mănânce brânza. pellagra (perj6la, jupuiala) ca urmare a nutrirei escîusive cu
P a n e a e alimentu forte importanta si tuturora ne­ | mămăliga.
cesara. Digestibilitatea si vaiórea ei nutritiva, aterna de la C a r t o f i i i-a descrisu pentru prim'a dra negusto-
calitatea fainei si de la modulu coacerei. Fain'a éra-si are riulu de slavi John Hawkins la anulu 1565 ; elu i-a adu­
diferite insusiri dupa calitatea cerealeloru si dupa modulu ma- nata in Santa Fe da Bogota si i-a data matrosiloru sei. In
cinarei. O faina buna se aiba o colore egala alba-galbinie, i anulu 1574. i-a adusu capitanulu de nae Franciscu Drake
fara pete; se fie uscata si fora mirosu; se se simtă intre | in Europa. Cartofii, ca atari, sunt alimenta putienu nutri-
degete domolu, strinsa in pumnu se se formeze usiora, i toriu. In combinaţie cu alte alimente mai nutritdre, pre-
luata intre dinţi se nu scartiee si se aiba gustu cam dulce * cum cu carne, oue, brânzeturi etc. sunt totuşi fdrte de
si plăcuta. Fain'a stricata mirdsa, are gustu acriu si con­ ) recomandata.
tiene parti alterate, compacte si mucedite. — Tăciunele, I L e g u m i n d s e l e , adecă fasolea, lintea, mazerea si
neghin'a si alte plante, crescute intre grane si măcinate cu l bobulu sunt din puncta de vedere igienicu bune si fdrte
densele modifica calitatea fainei in detrimentulu consuma- j nutritdre. Cultivarea loru trebue recomandata din tdte puterile.
toriloru. Multe din aceste plante sunt otrave, forte strica- ) Inse de a le face mai apte pentru mistuire, trebue puse
tióse. Fain'a, fabricata din grane, amestecate cu tăciune, inainte de fertu, vre- o câteva dre in apa de riu.
nu este nici odată de o colore alba, ci alba-cafenie, si de
\ Morcovii, napii, guliile, c u r e c h i u l u s i s p i -
oddre specifica a părăsitului. Panea, fabricata din aseme­
| n a t u 1 u sunt alimente minunate, insa trebue gătite bine si
nea faina are unu coloritu putienu véneta si mantiene odd-
\ consumate in combinaţie cu alte alimente mai substanţiale.
rea si gustulu specificu a tăciunelui. Ástfelu de pane, con­
^ C r a s t a v e t i i sunt in deobste anevoe mistuibili ; din
sumata timpu mai indelungatu, e caus'a unui morbu infri-
cosiatu, a ergotismului, care a ucisu popolatiuni intregi, < caus'a a c e s t a trebue consumaţi cu precauţie. Muraţi sunt
J mai buni ca facuti salata. In timpuri epidemici, cu deosebi
Panea buna si sanatósa, se fie bine cópta, cojea se fie
| de colera, disenterie si tifos sunt absoluta neadmisibili;
lucie, de o colore cafenie, gustuosa; nu arsa, negra si a m a r a ;
| aşişderea in regiuni unde graseza friguri intermitente.
se nu fie spaţiu golu intre cóje si miediu. Miediulu se fie
elasticu, gaunosu, se nu se lipésca intre degete, se n'aiba \ Despre s a l a t a ne spunu autorii grecesci si romani
parti necópte, trande, se'u globurele de faina. Mirosulu si \ câ produce somnu bunu si liniştita. Intr'adeveru ea e reco-
'/ gustulu panei se fie plăcuta, nu acru seu dora muceditu, ritore, nici de câta stricatiosa, insa valdre nutritiva n'are.
séu a faina stricata. > ' '
Panea prea próspata calda, uu e sanatósa, ea causéza \ R i d i c h e a recere spre mistuire stomacu bunu, multa
lesne indigestium, colica, somnu reu etc. Se nu se consume i plimbare in aeru liberu si adăogire de sare, pane si oaue.
mai curendu decâtu 15—20 de ore, dupa ce a esitu din \ Sub astfelu de condiţii e mijlocu escelentu pentru favorisa-
cuptoriu. î rea puterei digestive a organeloru.
> P o a m e 1 e din climele ndstre nu nutrescu mai de
Care pane e mai buna, cea de grâu séu cea de se­ \ locu dar sunt escelente pentru înlesnirea mistuirei si reco-
cara ; cea alba, séu cea negra ? îndată vom vedé, câ tote \ i'Gseu in modu forte plăcuta. Spre ilustrarea asertiunei antai
sunt bune, numai intrebuintiata fiecare la locuiu ei. Panea \ inseramu aici, dupa F r e s e n i u 3 , cantităţile unoru pdme care
de secara e mai negra, mai umeda, dar si mai gustuósa sunt necesare a iulocui, cu privintia la valdrea nutritiva,
ca cea de grâu, ea se usca cu multu mai incetu, prin ur­ ! unu ou de 45 g r a m e : 550 grame de cireşe seu 690 gr. de
mare se conserva mai bine. Cu câta e mai negra, cu câta | struguri seu 970 gr. de fragi seu 1260 gr. de mere seu
contiene taritie mai multe, cu atâta e mai nutritóre, dara j 2000 gr. de pere.
si mai greu digestibila. Panea de secara e dara pentru omeni, \ Persdne bolnave si cu stomacu slabu se nu mănânce
care se ocupa multu de lucra trupescu, cari facu multa pdmele decatu ferte; cei cu stomacu bunu le potu manca
comotie in aera libera, cari sunt sănătoşi. Panea de grâu \ si crude. Toti insa se se retiena a bea dupa pdme apa,
e mai putienu nutritóre, dara mai usioru de mistuita, de \ lapte seu bere; vinu si tdte beuturele alcoolice mai tari nu
act-a e apta pentru copii, pentru tote persónele slabe, pentru strica. In timpuri de colera seu disenterie e mai consulta a
bolnavi, convalescenţi, betrani si pentru toti cari siedu multa. \ se retienea cu totulu de pdme. Se intielege de sine, câ pd-
Panea muceda nu e buna de mâncata, ba pote deveni chiar | mele necdpte sunt in totu casulu neadmisibile.
otravitóre. Spre a feri de mucediéla e consulta a sară alua- < Tdte soiurile de b u r e ţ i au forte putiena valdre nu-
tulu bine si a o tiene la locu uscata si bine aeritu. \ tritiva, si sunt aprdpa nemistuibili; considerandu câ mulţi
Obiceiulu de a adăogi aluatului de pane, cartofi, faina sunt otrăvitori, si si cei buni anevoe de alesu, — igien'a nu
de fasole etc. e de condamnata, micsiorandu prin astfelu j pdte recomanda consumarea loru. —
de procederé vaiórea nutritiva a panei si stricandu gustulu \ Intrebandu-ne acuma, care alimente sunt mai bune
ei celu bunu. J si mai priincidse, cele animale seu cele vegetale; de care
l avemu se ne tienemu voindu a trai dupa principii igienici
P a n e a d e o v e s u , e de o colore inchisa, negritiósa, | raţionali ? Respunsulu nu se pdte formulă absoluta fiindu
uscata si sfarimósa, — alimentu forte nesanatosu si reu. i multe influintie, care modifica alegerea alimenteloru, p r e ­
Totu asia de rea e panea de cartofi. cum : individualitatea, temperamentalii, clim'a, versta, sexulu
M a m a 1 i g ' a e alimenta multu mai slabu ca panea. ! ocupaţia, religi'a, prejudetie, năravuri, gradulu culturei si alu
Nutrirea esclusiva cu mămăliga e o directa impedecare a. î avuţiei.
desvoltarei favorabile a poporului. Dupa profesorulu Felix, | Pe langa tdte aceste, esperinti'a ne invetia câ nutri-
insuficiinti'a aiimentatiunei escîusive cu porumba se rnani- i mentalu celu mai bunu pentru desvoltarea trapului, are se
nifesta prin lips'a fortiei musculare si a resistentiei in contra ; fie combinata din alimente animale si vegetale. Bucatele
morbiloru, prin d u r a t a de mijlocu a vieţii mai scurta, prin { ndstre se aiba o variaţie dre care, ca se nu fimu nisuiti a
morbi fisiei (pellagra) si chiar prin mic*a energie morala. mancă o bucata, si fire-ar a c e s t a câta de buna, in inter-
\ vale prea scurte.
Numai unele alimente, precum d. e. pane, rasolu etc ? tile sale. Ele sunt factoralu acel'a insemnatu, carele lu
le putemu manca in t6te dilele. facu pre omu, se cugete continuu, ele sunt i m p u 1 s u l u
Mulţimea poporului e departe de unu traiu, conformu j celu mai puternicu, carele da aventu omenimei in desvol-
igienei! Eta ce dice in privinti'a acest'a eminentulu agro- | tarea ei materiala si spirituala. Fomea si celelalte necessitâti
nomu si economistu politicu. D. Ion Ionescu: „Candu cineva j indemna pre omu la activitate, si prin acest'a la desvolta-
iâ in băgare de sema, hran'a poporului nostru si o compara j rea spiritului seu. Necessitâtile devinu a s t f e l i u p u t e r e a
cu munc'a lui, nu scie de ce se minuneze mai multu, de so- j c e a m a i i n s e m n a t a in istori'a desvoltarei culturii ome-
brietatea seu de invertosiarea lui la munca. nesci. Ele facu pre omu a se ridică la demnitatea ce i-com-
Mai jumetate din dilele anului, romanulu postesce si pete dupa natur'a si destinatiunea sa.
ce postu ? Legumi ferte si mămăliga; unu regimu vegetalu Oaiulu inse ca individu singura de sine este o fientia
din adinsu comendatu pentru a slabi puterile a mortifica j multu mai slaba, de câtu ca se-si pota procură numai cu pute­
trupulu! Câţi insa postescu, mancandu numai mămăliga cu j rile sale totu aceea, ce-i este de lipsa pentru sustienerea si des­
cepa, otietu seu mujdeu adecă otietu in care s'a pisatu voltarea sa. Acest'a cu atâtu mai multu, cu câtu sunt mai varie
usturoiu! Crastaveti acri si varz'a murata in sare jdca rolu necessitâtile lui, si cu câtu nu ori cui i este datu a se ocupă
insemnatu in mâncarea de postu a omului muncitoru. eu totu feliulu de lucra, si a pute produce totu ce doresce
Dar si candu manca dulce elu totu mai multu postesce in si de ceea ce are lipsa. Apoi ori ce lucra, daca voimu, ca
intielesulu pop<5reloru occidentali, câci manca oaue, lapte se reesa bine, si se ne aducă folosulu, ce-lu dorimu, recere
si brânza. mai multa seu mai pucina abilitate si pregătire, er indi-
Cu unu ou muncitondu nostru face unu pranzu! \ vidulu nu dispune nici de abilitatea dar nici de timpulu n e -
Carne manca rara, si candu manca, atunci prima-vera > cesariu de pregătire pentru câştigarea desteritâtiloru, dela
-este de mielu, tomn'a de vaca si iarn'a de porcu, cari depinde seversirea cutarui lucru. Astfeliu se vede omulu
v

Obicinuitu carnea o manca sub forma de pastrama, avisatu a intră in legătura cu semenii seî, ca in contiele-
adecă sventata de tdte sucurile ei si uscata. gere si armonia cu ei se producă tdte cele de lipsa pentru
Este de doritu, ca si alimentarea muncitoriloru noştri vieţi'a si desvoltarea sa. Cu câtu este apoi mai mare nume-
.se se inbunatatiesca, pre cum trebue a se imbunatati si rulu trebuintieloru, cu atâtu trebue se fie mai puternica si
«as'a in care locuiesce si bainile cu cari se imbraca". tendinti'a de a lucră cu puteri um'te, daca voimu ca se le
putemu acoperi pre tdte. Necessitâtile omuiui apăru ca totu
atâti'a inimici ai lui, si apoi lucru pre naturalu, cu câtu
Dr. B.
inimicii noştri sunt mai mulţi si mai mari, cu atâta trebue
se se concentreze mai multe puteri, daca voimu, ca se
le fimu superiori, si se secerâmu laurii victoriei.
Spiritali! de asociare la romani. Candu necessitâtile omului se inmultiessu, si reclama
cu intetire satisfacere, atunci o voce ascunsa ne indemna
Sunt momente, in cari privindu in giura de noi si
cu totu-dedinsulu a ne emancipa de ori ce prejudetiu, si a
vediendu mulţimea greutàtiloru, ce intempinàmu in viéti'a si
caută pre cei ce sunt amenintiati de o potriva cu noi de
•desvoltarea nòstra, nu arare ori alunecàmu, ne lasàmu seduşi, |
aceiaşi inimici, pentru ca unindu puterile ndsre cu ale loru
si incepemu a cârti contra acelei fientie pré inalte, carea \
se putemu dă peptu cu inimiculu, ce ne amenintia pre toti
ne a .facutu pendinte viéti'a nostra de atâtea necessitati.
asemenea. Pop6rele, cari se invetia a ascultă de acesta voce,
Timpulu trece cu iutiél'a ventului, lumea inaintéza cu pasi ,
esploateza t<5te puterile disponibile, si astfeliu se incungiura
gigantici, dai fiecare pasu alu omenimei spre progresu pro­
cu nesce muri puternici, prin cari nu potu strebate nici să­
voca in omu noue si noue n e c e s s i t a t i . Precum merge j
geţile celui mai aprigu inimicu. Ele devinu mari, pentru câ
apoi calea omenimei spre progresu in infinitu, tocma asia
sciu intrebuintiâ intra ajungerea scopului, ce-ii privesce pre
se pare, cà mergu paralelii cu acésta cale si necessitatile lui.
toti de o potriva, si pre celu din urma individu intocma
Omulu nu arare ori se infiora, vediendu câtu de multe < ca si pre celu d'antaiu, in timpu ce pop6rele, cari nu se
i-trebuescu si câtu de pucine puteri are la dispositiune spre ; supunu acestei voci divine, ci fie-care individu lucra i s o -
a-si castiga cele de lipsa pentru acoperirea loru. Cu câtu j latu de cei de o sfjrte cu elu, decadu si peru, fara se
cugeta inse mai multu asupra lucrului, cu atâtu se potè ţ lase urme dupa ele.
convinge, cà nu esista necessitate, facia de carea mintea
lui se nu-i puna la dispositiune medilócele, prin care se-si Candu scriemu acestea nu putemu retace unu defectu,
pota procura ecuivalentulu acomodatu spre acoperirea ei. de care sufere omulu. Elu adecă de multe ori desconsidera
Frumósa positiune are omulu pre pamentu, elu este > si negliga chiar acele impregiurâri, cari i-facu cele m a i
destinatu de creatoriulu seu a fi „domnu si stepanu" preste j mari servitie. Astfeliu condusu de egoismu de multe ori nu
totu ce esista. Unu planu divinu s i c a atare nestremutaveru ( baga in seama pro acei'a, cu cari angagiandu-se ia lucru
inse a dispusu, ca acesta demna positiune se-si o elupte j ar pute se se ridice preste multe perplessitâti, in timpu ce
elu insusi cu ostenéla si sudóre prin ajutoriulu calitàtiloru, cu î ar trebui se scie, ca nu esista individu in lume, apară elu
care l'a dotatu creatoriulu seu. Daca vomu scrută dupa ori câtu de ne'nsemnatu, carele la ocasiune se nu ne p6ta
caus'a esistintiei si vieţii nòstre, acésta o vomu află afara ajută, ba chiar se ne faca servitie însemnate facia de sco­
de noi. Dar acea fientia pro 'nalta, carea ne a dotatu cu ce pulu, ce-lu urmarimu. Pana candu ne merge bine, si ne cre-
avemu mai scumpu, cu viéti'a si esistenti'a nòstra a dis- demu fericiţi, nu arare ori ni se intempla, ca se privimu
pusu, ca daca voimu, se semtimu fericire in viéti'a nòstra, < pre mulţi omeni din giurulu nostru de pre mici si pre ne­
atunci se colucràmu si noi la ajungerea acestei fericiri. De j însemnaţi, decâtu ca se-i tienemu demni de consideratiunea
sub acésta dispositiune nu ne potemu emancipa nici decâtu, > n<5stra. Dar esperienti'a, acestu indreptariu puternicu alu
ea pretinde, ca omulu se-i se supună neconditionatu. ; vieţii, ne pune inaintea ochiloru pre fie care di caşuri p r a c ­
Standu lucrulu astfeliu omulu nici nu se simte bine, j tice, in cari putemu vede, cum omeni, cari odinidra se cre-
nu simte multiumire, dar nici nu scie stimă starea de mă­ deu mari si fericiţi, astadi scapatandu au ajunsu a trai n u ­
rire, la carea a fost inaltiatu prin alţii, la carea nu a con- mai dupa favorurile, ce i-le dau acei'a, pe cari mai nainte
tribuitu cu nimicu, si carea nu este productulu meriteloru nici nu ii-bagau in seama. Acestu defectu, de care suferimu
sale. Adeverata fericire simte numai atunci, candu gusta > cu touii in mesura mai mare seu mai mica, este inimiculu
din binefacerile si avantagiele unei positiuni ce si-o a ere- Ì celu mai puternicu alu nostru. Elu sta in cea mai mare
at'o elu insusi. Ér motorulu celu mai acomodatu de a-si j contradicere chiar cu natur'a nostra, câci ce platesce vieţi'a
.ajunge scopulu, ce-lu urmaresce, lu-afla chiar in necessità- \ ndstra, candu este isolata de societatea celeru mai de
aprópe ai nostri? La ce sórte amara se condamna ornulu ì ) X ( Spiritulu resboinicu in armat'a romana. Dia-
singura pre sine atunci, candu faptele lui lu-departéza si > riulu „Le Nord" comunica urmatoriele despre spiritulu res­
eschidu dela stim'a si amórea semeniloru sei ! In unu ast- i boinicu alu trupeloru romane: „Oficiarii superiori rusi si
feliu de casu omulu nu simte adeverata piacere in bucuriile străini, cari sosescu dela Plevna, aducu o mare lauda vite-
sale, dar cu atâtu mai pucinu consolare in durerile sale. giei trupeloru romane si raporteza câ in lupt'a dela 19
Colo nu este nimenea, carui'a se-i impartasimu bucuri'a nó- ì octobre, dupa unu antaiu atacu neisbutitu, facutu pe la
stra, ca se simta sì elu, si astfeliu se produca pentru noi o amediedi, contra redutei turcesci de dinaintea Plevnei, co-
piacere si mai mare, ér aici durerea nu se potè impartasi sì > mandantele divisiunei a 4 a fostu nevoita se-o atace din
a l t o r a , cu scopu ca se ni se mai pota alină prin conso­ nou ser'a spre a dă satisfactiune dorintiei soldatiloru, cari
larea, ce o asceptàmu cu dreptu cuventu dela cunoscuţii si luaseră deja parte la antaiulu atacu. Romanii luară tranşeele
amicii nostri. \ si combătură pieptu la pieptu cu turcii, cari se aventasera
Precum necessitatile nòstre ni-le putemu acoperi nu- \ desperaţi spre a impedecâ urcarea parapeteloru. Romanii
mai traindu si lucrandu cu cei de o potriva cu noi ; toc-ma erau asia de inversiunati, in câta luptară astfelu mai bine
asia si-capeta viéti'a nostra intréga adeveratulu ei farmecu, de o ora, fora se slabesca, contra unui inimicu bine a d a -
conditiunea indispensabila in lupt'a, ce trebue se o luptàmu ; postitu si superiora in numeru. Oficiarii de gradele inferiore
spre ajungerea scopului comunu, ce-lu urmarimu cu toţii l si soldaţii raniti in acesta lupta confirma toii, câ singuri
numai prin ajutoriulu vieţii sociali, traindu in referintie j au ceruta se se intdrca in focu pe sera, si desmintu cu
de simpatia si in armonia cu semenii nostri. De ce folosu l energia vestea impraseiata de unu diariu englezu câ s'ar fi'
ne este averea, de ce folosu ne este inteligenti'a si virtutea ! manifestata indaratnicie in rendurile loru, tractandu :acestu
nòstra atunci, candu din ele nu se impartasiescu daca nu > sgomota de calomnia."
mai multi, barem unu cercu restrinsu din acei individi, cari j = Unu omu cutropitu in pamentu. — Diaiele fran-
au o sórte comuna cu noi, si de cari suntem legati chiar < cese comunica nisce detaiuri forte interesante despre scăpa­
prin natur'a nòstra ? Ele remami nesce lucruri morte, nesce rea unui omu cufundata in urm'a unei surpatari. Unu anume
talanti, ce peru si se ingrópa de odată cu noi, farà ca se ne < Prewst sapă la Conches, in departamentulu Eure, o fântâna.
aduca noue séu omenimei vre unu bine, ori vre unu folosu. j La 30 Octobre de odată pamentulu de sub pitidrele lui se
Este fora indoiéìa mare plăcerea, candu gustarmi din j surpa si elu dispăru sub pamentu. Nimenea nu se mai în­
fructele unui pomu planta tu de noi, cu multu mare este inse doia, câ surpaturile l'au omorita. Peste cinci dile insa lu­
bucuri'a ce o simtimu atunci, candu din fructele respectivului cratorii, cari continuau sapatur'a inceputa de densulu, a u -
pomu putemu impartasi sì pre acei'a pre cari ii-stimàmu dira unu glasu inadusitu, ce veniâ de sub pitidrele l o n u
si iubimti. Omulu se simte bine, candu gusta din dulcéti'a j Erâ Prewst, care le striga: „Sunteţi in sfersfta aici". Cinci
ii'ucteloru osteneleloru sale. Cu ce vomu asemenâ inse pia- \ dile elu stătuse nemancatu si nebeutu intr'unu locu desiertu.
cerea si bucuri'a, ce o simte unu părinte, candu vede, cà S Inzadaru insa lucratorii si-au datu silinti'a a sapă in directi'a,
cu fructele osteneleloru sale a crescuţii din fii sei totu atâ­ din care veniâ glasulu, dedrace pamentulu mereu se miscâ
ţia individi demni societăţii, căreia apartiene ? O astfeliu de sub pitidrele loru si-ii amenintiâ de a se surpă de nou. Dupa
piacere si bucuria nu are parechia in lume. Esperienti'a > o munca mai îndelungata ei s'au multiumitu a sepâ o gaura
nòstra apoi ne aréta, cà precum esista in omu unu indemnu na- j prin care se pdta comunică cu Prewst, spre a-i dă m â n ­
turalu de a-si castiga totu ce-i este necesariu pentru viétia : | care si beutura. Alta di au inceputa a sepâ din alta parte,
tocma asia esista intrensulu o tendintia puternica de a j dar dupa o munca de câteva dile au datu de o stanca. I n
intră in legătura cu ceialalti ómeni si a caută in societatea \ sfersitu peste 20 de dile Prewst a fosta scosu din pamentu.
lom radimu si adapostire in valurile vieţii. Sunt, ce este j — Anunciu! Tenerimea dela institatulu pedagogicu-
dreptu, momente, candu omulu se simte si singuru bine, ba ! teologicu rom. ort. din Aradu, in siedinti'a dela / 1 3
oc­ 2 5

chiar doresce singurătatea. Astfeliu de momente le vomu ; tobre a. c , s'a constituita in societate de lectura pe bas'a
află inse in lume numai ca esceptiuni. Acesta impregiurare j statuteloru. De presiedinte alu societăţii au alesu pre D ' u
nu deroga nici decâtu faptului, cà omulu simte adeveratulu prof. de teologia Arone Hamsea ; era pe ceia lalti oficianţi
farmecu alu vieţii numai atunci, candu se impartasiesce de (lin shiulu seu, si a nume de vice-presiedinte pe Voicu
binefacerile vieţii sociali. Adeverulu deci este, si remane Hamsea, notariu pentru corespondintie Petru Ionasiu, bib­
cà : ..nu este bine se fie omulu singuru se-i facemu ajuto- liotecarul Ioanu Popu. clerici de curs. III, notariu pentru
riu asemenea lui". (Pac. 2. 18.) siedintie Filipu Leuc'a, cassariu Ioanu Masimilianu, clerici
Din cele dise pana aici urméza, cà sunt doue condi- de curs. II, controloru Ioanu Groza, vice-notariu pentru sie­
tiuni, cari desvólta in omu tendinti'a de a intra in socie­ dintie Aureliu Varga clerici de curs. I, si vice-bibliotecariu
tate cu ai sei si anume : necessitatile cele multe si varie, pe Stanu Colesiu preparandu de curs. III. — Aradu, / n o - 4
1 6 ./
cari se potenticza cu fie care pasu alu vieţii nòstre si far- vembre 1877. — P e t r u I o n a s i u , not. coresp.
mecuîu, ce-lu afla omulu in viéti'a sociala cu variatiunea si
plăcerile ei.
(va urmă). Edictii.
La rogarea Stanei Iancu născute Suaceriu din Sece-
Diverse. \
!
anu, carea cere despărţire totala de catra barbatulu Avramu
Iancu, carele ca ostasiu din Reg. N. 6 1 . au dispăruta i n
"„ Santulu sinodu alu biserîcei ortodoxe din Roma-
> a. 1849 in Itali'a, prin a c e s t a densulu se citedia, ca pana
ni'a, dupa cumu aflâmu in Vocea Clerului", s'a convocata
r
; intrunu anu de dile se se presentedie naintea acestuia sca-
in ses-iunea de tdmna pentru diu'a de 30 octobre a. c.
I unu, pe bas'a §. 36 si 324 din legea d i e t a l a 5 4 : 1868, in-
f Necrologu. In 12 Octomvre st. v. 1877 s'a petre­
• cunostienduse previe, cumca de curatoru si defensoru ofi-
cuta la celea eterne remasitiele pamentesci a fericitului ia
| ciosu i s'a resolvatu asesorulu scaunulu Petru Anca din
Domnulu: N i c o l a u P e c u r a r i u parochu romanu gr. or.
: Ghirod'a; câci in casu contrariu procesulu acestu divortialu
in comunitatea bisericesca Tiohesci si filia Poenariu, in pro-
> se va decide dupa prescrisele candne si legi regnicolare.
topopiatulu Halmagiului, dupa o fericita casetorie de abia
; Din siedinti'a scaunului protopresviteralu in T h i m i -
3 ani si in etatea de 28 ani, lasandu in doliu pe neman-
I sidr'a in 3. Octomve 1877 tienuta.
gait'a sa socia Ana fiica prea demnului parochu din H a l -
| Mei. Dreghiciu, m. p.
magielu in acelu protopresbiteratu, Gregoriu Gligorescu, si
\ Prot. Thimiu.
una orfana abia de 1 y anu. Pia-i tierina usiora si memo­
2

ria binecnventata! (Unn amicu).


2
C o n c u r s e . —3- | Recurintii sunt poftiţi sub durat'a concursului a-si
substerne recursele loru — protopresbiterului subsemnatu.
De6rece recurentulu si alesulu preotu a repasitu a cu­ Buteni (Butyin, corn. Aradu), la 26 Oct. 1877.
prinde parochi'a din Hidisielulu de susu, protopresbiteratulu Comitetulu parochialu.
Oradii-mari, in urmarea ordinatiunei Venerabilului Consis- > I n contielegere cu C e n s t a n t i n u Gurbanu, protopresbiteru.
toriu eparcb. gr. or. oradanu se escrie coneursu de nou
pentru acest'a parochia, emolumintele suntu: 26 jugere de 2—3.
pamentu clas'a II., dela 140 case un'a vica de cucurudiu Coneursu se escrie de nou pentru ocuparea parochiei va-
dela tota cas'a, stdlele indatinate si cuartiru liberu. ? cânte din comun'a Surducu/u-micu protopopiatulu Făgetului
Doritorii de a recurge la acest'a parochia vacanta, < pana in siese septemani dela 1-a publicare. — Emolumen-
voru ave a-si trimite recursulu intitulam Comitetului paro­ | tele sunt una sesiune parochiala de 32 jugere, stola si birulu
chialu deadreptulu la subscrisulu in Oradea-mare, pana in dela 125 case au in natura séu 1 fl. v. a. de casa.
20 Noembre , a . , Doritorii de a ocupă acesta parochie, au a-si trimite
—-= 7 — a. c. candu va ti si alegerea. recursurile loru — instraate in sensulu stat. organicu bis.
2 Decembre ° adresate comitetului paroch. catra Rev. D. protopopu A t a -
Datu in Oradea-mare, 25 Octobre 1877. nasiu Ioanoviciu in Fagetu. Surducu in 26 Octob. 1877.
Coniitetulu parochialu. Comitetulu parochialu.
In contielegere eu S i m e o n u Bica, protoprasbiterulu Oradii-mari. < Ia contielegere cu protopp.
{ 2—3.
^~ 2—3. \ Pentru deplinirea definitiva a staţiunii invetiatoresci
\ Ociu protopresbiteratulu Halmagiului se escrie. coneursu cu
Prin decisulu consistorialu dtto 26 Septembre a. c. < terminulu de alegere 14 Noemvre st. v. a. n. c.
Nr. 728. PI. langa parochulu din Tulc'a, protopresbiteratulu I Emolumintele anuali : 300 fl. v. a. 5 orgii de lemne
Oradii-mari, incuviintiendu-se aplicarea unui capelanu, in lungi din care va fi a se incaldi si scola, cuartiru liberu si
contielegere cu parochulu Moise Porumbu si comitetulu gradina de legumi.
parochialu pentru deplinirea acestui'a postu se escrie con­ Doritorii de a ocupă acestu postu sunt avisati ca r e ­
eursu pelanga urmatoriele emoluminte: 1 Din birulu preo- cursele provediute cu documintele necesarie avisate comitetului
tiescu a trei'a parte, care face 114 viei de cucurudiu a d e c ă : parochialu pana in 13 Noemvre s. t. a. c. a le trimite s u b -
Un'a suta patrusprediece viei cucurudiu, pretiuitu vic'a 1 fl. \ semnatului inspectera scolariu in Halmagiu.
face de totu 114 fl. 2. Din stolele preotiesci a trei'a parte
Comitetulu parochialu.
care face calculu de medilocu 85 fl. 3. Din pamentulu p a ­
s I n contielegere cu loanu Groza, protopresbit. si inspector scolaru.
rochialu a trei'a, parte 12 holde catastrale, estimatu veuitu
curatu 80 fl. Era din venitulu fenului in acestu pamentu 2-3.
fara spesele strânsului 6 capitie estimatu 60 fl. 4. Venitulu Pentru deplinirea parochiei vacante Stei'a din protop-
din s. biserica a trei'a parte care nu se p6te estimă. 5. | resbiteratulu Halmagiului se publica coneursu.
Locuinti'a libera, despre sarea se va ingrigi comunitatea Emoluminte anuali : 25 litre cucurudiu sfarmatu dela
bisericesca. \ fiescecare numeru de casa si stolele indatinate. Numerulu
Concurenţii suntu avisati a produce testimoniu din cle- | caseloru 66.
rica si de VUI-clase gimnasiali, testimoniu de cualificatiune ! Doritorii de a ocupă acesta parochia sunt avisati ca
clas'a I-a. La recursulu cu aceste instruatu se se adnesedie si | recursele provediute cu tote documintele necesarie adresate
testimoniu despre portarea morala, si asia recursulu va avea comitetului parochiale, pana in 15 Noemre st. v. a. c. in
alu substerne deadreptulu (intitulatu comitetului parochialu) | care di se va tiené si alegerea, a le trimite subscrisului
Protopresbiterului Oradii-mari Simeonu Bic'a in Oradea- protopresbiteru in Halmagiu.
21 Uoemvve , „ . .
> Comitetulu parochialu.
\ In contielegere cu loanu G roza, proto.
mare, pana in — a. c. candu va ii si alegerea.
D e c e m b r e
> 2—3.
Datu in Oradea-mare 25. Octobre 1877. Pentru deplinirea parochiei devenite vacanta prin mar­
Comitetulu parochialu. ţea parocului Vasiliu Tiaposiu din Socodoru, in protopres­
In contielegere cu S i m e o n u Bic'a, protopresbiter Oradii-mari. biteratulu Chisineului se escrie coneursu cu terminu de ale­
gere pre 21 Noemvre st. v. a, c. adecă in diu'a de intrarea
in st. biserica.
2—3.
| Emolumintele : un'a sessiune de pamentu, dela fia care
1. Pentru ocuparea parochiei si a statiunei invetiato- casa cu pamentu cate o vica de grâu, si un'a cucurudiu,
resci din larcosiu prin acest'a se escrie coneursu cu terminu éra cei cu casa fara pamentu, una vica de grâu, precumu si
pana la 13 Novembre a. c. — veniturile acestora posturi > stolele indatinate dela servitiuriîe preotiesci.
l
imbinate suntu: a) / sessiune pamentu, b) biru câte o
2 Dela recurenţi se poftesce absolvirea aloru 8-clase: gim-
mesiira cucurudiu si stolele indatinate dela 50 case. c) 63 fl < nasiale si maturitate, essamenu de cualificatiune pentru p a -
salariu anuale, d) 8 sinice bucate, e) lemne Îndestulate de i rochiele de frunte, si de a se présenta in vreo duminica séu
incalditu si f) cortelu liberu cu gradina. serbatére in st. biserica spre a-si aretâ desteritatea t e o -
2. La Camna pentru deplinirea parochiei aşişderea se \ logii absoluţi in cântare si tipicu, éra preoţii in predica.
deschide coneursu pana la 14 Noembre a. c. venitele paro­ Recursele sunt de a se trimite pana in 14 noemvre R.
chiei sunt V de sessiune pamentu, biru si stolele dela 80
2 \ Domnu protopresbiteru tractualu Petru Chirilescu in Chitig-
case si cortelu libera cu gradina. \ hâz (Kétegyhâz) Comitatuiu Bichisului.
3. Pentru ocuparea parochiei din Paiusieni se escrie Este de a se observă cà la aceasi parochia se afla
coneursu pana la 16 Noembre a. c. venitele parochiei suntu \ unu capelanu carele la casu de nu aru S alesu si intaritu,
V sessiune pamentu, o gradina, biru si stolele dela 120
4 < pana la espirea aloru trei ani delà mértea parochului, va
case si deca eventuelminte s'ar esoperâ — precum se crede | folosi jumetate din tote beneficiile parochiale.
îmbinarea parochiei cu staţiunea invetiatoresca — asijderea Socodoru la 20 octobre 1877. v.
vacante, '— catra aceste venite se vor mai adauge: 100 fl. | Comitetulu parochialu.
salariu anuale, 13 cubule bucate, 8 orgii de lemne, cuartiru ) I u contielegere cu mine Petpu C h i r i l e s c u , protopresbiteru.
libera si bunu dimpreună cu o gradina de legumi.
2-3.
Concursu se deschide pe staţiunea invetiatoresca din P e staţiunea invetiatoresca din Monostoru langa V'mg'a
Valcaniu cottulu Torontalu, inspectoratulu B Comlosiului, indiestrata cu emolumintele anuali: de 165 fl 80 cr, 6 0
pana la 21 Noembre a. c. vechiu, in care diua va fi si ale- chible de grâu, 5 fl. pentru scripturistica, 5 fl pentru con-
gerae. Emolumintele sunt: 120 fl v. a. bani gata, 40 meti ferintie, 4 jugere de pamentu de clas'a I, 4 orgii de lemne,
grâu, 2 orgii de lemne, 8 orgii de paie din care este a se 4 orgii de paie, apoi pentru incaldirea sc61ei 4 orgii de
incaldi si scol'a, 50 fonti sarie,25 fonti de lumina si 2 jugere paie, gradina de legumi, si cortelu liberu din 2. inchepaturi T

pamentu aratoriu estravilanu in canepiste, cuartiru liberu si se deschide concursu pana in 13. Noemvre a. c. candu se va
gradina de legumi. tiene si alegerea, si pana candu aspiratorii potu substerne
Doritorii de a recurge la acest'a staţiune invetiatore­ recursele loru provediute cu testimoniu de cualificatiune si
sca au se-si instruedie recursurile conformu statutului or­ cu atestatu despre moralitatea loru, inspectorului cercualu
ganicu adresande comitetului parochialu din Valcaniu si din Thimisi6r'a Mei. Dreghiciu; si totodată a se presentâ.
trimitiende inspectorului scolariu V i n c e n t i u S i e r b a n u in biserica in vreo dumineca seu serbatdre spre documen­
in Banat-Koml6s pana la diu'a de alegere. tarea destaritatii loru in cântare si tipicu. Cei cu clase gim-
Becurentii au se se presente in persdna in veri o do- nasiali vor ave preferintia.
mineca seu serbatore pana la diu'a de alegere spre a-si Comitetulu parochialu.
arata desteritatea in cântări si tipicu. In contielegere cu mine, Mei. D r e g h i c i u , m. p. Insp. de scole.
Valcaniu, 16 Octobre 1877,
Comitetulu parochialu. 3—3,

In contielegere cu mine : V. S i e r b a n u , protop. Ne putenduse indepliní postulu de invetiatoriu, la scóla


confesionala greco-orientala romana din comun'a Partosiu,
in urmarea decisiunei onorat comitetu parochialu cu dt. de
9
/ a. c. se escrie de nou Concursu, cu terminu pana i n
1 0
3—3. 30 Octom. a. c. v. in care diua va fi si alegerea.
Pentru deplinirea statiunei invetiatoresci la scdl'a gr. Emolumintele împreunate cu acestu postu suntu in
or. confessionala din Zimbru cu filialele Brusturescu si bani gata 130 fl. v. a. in naturale 30 meti grâu si 10
Dulcele in inspectoratulu Ienopoliei (Boresineu) comit. Ara­ meti cucuruzu, 2 orgii de lemne pentru invetiatoriu, 6 orgii
dului, cu torminulu de alegere pe 21 Noemvre a. c. st. vechiu. de paie pentru scóla, 3 % iugere de pamentu aratoriu, 6 fl
v. a. spesele scripturistice, 6 fl v. a. spesele conferintieloru, 20
Salariuiu anualu 157 fl. 50 cr. v. a. 5 cubule de grâu, cr. dela una inmormentare unde va fi poftitu, cortelu libera
5 de cucurusu, 12 orgii de lemne din care esto a-se incaldi cu V iug. de gradina pentru legumi.
4

si seola, — cuartiru cu gradina pentru seme.natu. Recurenţii suntu avisati, se-si instrueze petitiunile si
B.ecurentii, au se producă testimoniu despre absolvirea documentele recerute, in sensulu stat. organicu bisericescu
preparandiei, de cualificatiune, si atestatu despre conduita adresate respectivului Comitetu parochialu, catra concer-
loru de pona aci. Se mai recere dela recurenţi, ca in vre-o nintele D. Protopresbiteru I o a n u P . S e i m a n u in Cia-
dumiveca ori serbatdre, sa se presinta la sant'a biserica ca cova.
se-si arate desteritatea in cantulu bisericescu si tipicu. — N B . Alesulu aretandu progresu intru invetiaturi cu
Recursele adresate comitetului parochialu, se voru trimite tinerimea, pote avea sperantia de inbunatatirea salariului seu.
la oficiuiu parochialu in Zimbru per Gurahoncz. Partosiu in 12 Octom. 1877.
Zimbru 21 Octomvbre 1876. Comitetulu parochialu.
Comitetulu parochialu. In contielegere cu M. O. D . Prot. loan P. S e i m a n u .

In contielegere c u N i c o l a u Beldea, inspectorii scolariu.


3-3.
In urmarea strămutării invetiatorului Vasiliu Radu l a
3-3.
Cenadulu Serbu, postulu invetiatorescu dela scola elementara
Conformu decisiunei Venerabiluiu, Cousistoriu Eparchi- din Beba-veche devenindu vacantu, pentru deplinirea aceluia
alu Oradanu dto 26. Septem. a. c. Nr. 678. B. preotulu ; se publica concuusu cu terminu de alegere pe %„ noemvrie.
betrami din Fecheteu dechiaranduse de ni pntintiosu, prin ' Emolumintele suntu bani gata 300 fi. v. a. 3 lantiuri
acesta se deschide concursu pentru parochi'a de a Ill.-a pamentu estravilanu I clasa, 6 orgii de paie, din care ar&
clasa Fecheteu si fi/ia Bucea, protopres. P . s t siuaii pana la a se incaldi si scól'a, dela inmormentari 40 cr. cuartiru l i ­
17 Noembre. a. c. in care diua va fi-si al»-g<-a. beru.
Emolumintele suntu din Fecheteu deia 160 case câte Doritorii de a ocupa acesta staţiune suntu poftiţi r e ­
una vica cucurudiu sfarmatu, una gradina de 800 stangeni cursurile sale provediute cu documentele prescrise in statu-
folosirea aloru 5 jugere catastrale de pam. ntu, si stolele tulu organicu pana iu / i 9 Noemvre a. c. a le inaintâ sub­
7

îndatinate, er din filia Bucea dela 50. cusi hirulu preotiescu scrisului inspectoriu scolariu in Sieitinu.
si stolele usuate, din t6te aceste V parte va competc preo­ Dela recurenţi se aştepta cunóscerea limbei magiare
3

tului deficientu in rate trilunarie. perfectu, si in cutare Duminica séu serbatore se se arete in
biseric'a din Beb'a veche (Cottul Torontâl), Protopopiatulu
Doritorii de a concurge pentru acesta parochie suntu
Banat-Comlosiului, pentru a-si aretâ cunosciinti'a in cantari
poftiţi a-si trimite recursele instruate in sensulu Statutului
si tipicu.
Organicu subscrisului administratoru protopresbiteraiu per
iilesd, intitulate comitetului parochialu. Datu in Sieitinu / Octom. 1877. 1 6
2 8

Datu in Fecheteu in 14. Octomvre v. 1877. Comitetulu parochialu.


Comitetulu parochialu. In contielegere cu mine : T e o d o r u P o p o v î c i u , insp. scolariu.
In contielegere c u T e o d o r u Filipu, administratorii protopopescu.
Redactorii! respnndietoriu: Vlncewtlll Hangra.

S-ar putea să vă placă și