Sunteți pe pagina 1din 12

REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

1. Enunţul "sarcinile electrice nu pot fi create si nici distruse, ci doar legea conservării sarcinii legea lui Coulomb legea lui Laplace
mutate" reprezintă: electrice
2. Permitivitatea este o mărime: electrică magnetică chimică
3. Valoarea intensităţii câmpului electric produs de o sarcină electrică direct proporţională cu r direct proporţională cu invers proporţională cu
la distanţa r este: patratul lui r patratul lui r
4. Conform Legii lui Coulomb, forţa de atracţie sau de repulsie care se direct proporţională cu patratul invers proporţională cu direct proporţinală cu
exercită între sarcinile electrice este: distanţei pătratul distanţei distanţa
5. Potenţialul scalar în punctul M este egal cu lucrul mecanic efectuat aducerea acestuia de la aducerea acestuia din transportul acestuia din pct.
cu un corp încărcat cu sarcina q pentru: infinit în pct. M punctul M la origine M la infinit
6. Un corp conductor situat într-un câmp electric de intensitate E se prin conducţie prin inducţie prin magnetizare
încarcă cu electricitate:
7. Câmpul electrostatic este descris prin: intensitatea câmpului electric inducţia electrică inducţia magnetică
8. Care dintre relaţiile următoare este adevărată: inducţia electrică = inducţia electrică = inducţia electrică=sarcina x
permitivitatea x intensitatea intensitatea câmpului intensitatea câmpului
câmpului electric electric/ permitivitate electric
9. Fluxul electric total, emis de o sarcină electrică de valoare q valoarea numerică 2q valoarea numerică q valoarea numerică q/2
printr-o suprafaţă închisă care o înconjoară, este egal cu:
10. Capacitatea echivalentă a 2 condensatoare, fiecare având 2C C/2 C
capacitatea C, montate în serie este egală cu:
11. Cantitatea de electricitate cu care se încarcă o baterie de n aceeaşi cu care se încarcă suma capacităţilor fiecărui egală cu de două ori
condensatoare montate în serie,fiecare de capacitate C,este: fiecare element component element în parte cantitatea de electricitate
cu care se încarcă fiecare
condensator
12. Diferenţa de potenţial la bornele a n baterii de condensatoare suma diferenţelor de potenţial diferenţa de potenţial la diferenţa de potenţial a unui
montate în serie este egală cu: la bornele fiecărui bornele fiecărui condensator condensator împărţită la n
condensator în parte
13. Energia electrostatică a unui conductor izolat în spaţiu, încărcat cu 1/2 qV qV 2 qV
o sarcină q şi aflat la un potenţial V este egală cu:
14. Unitatea de măsură a sarcinii electrice este: V/m Coulomb Farad
15. Valoarea conductivităţii electrice este în ordine crescătoare la aluminiu, argint, cupru argint, cupru, aluminiu aluminiu,cupru,argint
următoarele materiale:
16. Prima lege a lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică buclată cu N N-1 relaţii distincte N relaţii distincte N+1 relaţii distincte
noduri, ne dă, pentru curenţii care circulă prin reţea:
17. A doua legea lui Kirchhoff, pentru o reţea electrică cu N noduri şi L L+N-1 ecuaţii distincte L-N+1 ecuaţii distincte N-L+1 ecuaţii distincte
laturi, ne furnizează, pentru analiza unui circuit electric:
18. Enunţul "suma algebrică a forţelor electromotoare dintr-o buclă a Prima lege a lui Kirchhoff a doua lege a lui Kirchhoff Legea Joule-Lenz
unei reţele electrice este egală cu suma algebrică a căderilor de
tensiune din buclă" reprezintă:

pag. 1/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

19. Un conductor în care circulaţia curentului electric nu se supune liniar neomogen neliniar
legii lui Ohm se numeşte circuit:
20. Legile lui Kirchhoff se aplică: numai circuitelor liniare numai circutelor cu circuitelor liniare şi
elemente neliniare circuitelor neliniare
21. Forţa electrodinamică exercitată între două conductoare filiforme, este direct proporţională cu este invers proporţională nu depinde de distanţa
paralele, lungi,aflate la distanţa r,străbătute de câte un curent: distanţa r dintre conductoare cu distanţa r dintre dintre conductoare
conductoare
22. Expresia B x i x l,unde i este intensitatea curentului care străbate o forţă o tensiune o rezistenţă
un conductor de lungime l,situat perpendicular pe câmpul de
inducţie magnetică de mărime B,reprezintă:
23. Tesla este unitatea de măsură a: inducţiei magnetice fluxului magnetic intensităţii câmpului
magnetic
24. Permeabilitatea este o mărime: magnetică electrică mecanică
25. Circulaţia câmpului magnetic pe un contur închis este egală cu: suma algebrică a curenţilor zero suma căderilor de tensiune
care străbat conturul de-a lungul conturului
26. Intensitatea câmpului magnetic într-un punct exterior unui invers proporţinală cu r direct proporţională cu direct proporţională cu r
conductor rectiliniu străbătut de curentul continuu de intensitate i, patratul lui r
aflat la distanţă r de conductor este:
27. Henry este unitatea de măsură pentru: fluxul magnetic inductanţă inducţia magnetică
28. Inductanţa proprie a unei bobine prin care trece un curent de fluxul propriu al bobinei inducţia magnetică forţa electromotoare
intensitate i este raportul între....... şi acest curent
29. Energia electromagnetică produsă de curentul i care parcurge un 1/2 L i 1/2 Li 2 Li
circuit care conţine o inductanţă L este egală cu:
30. Intr-un tor (solenoid de formă circulară bobinat),energia magnetică integral în câmpul magnetic integral în câmpul magnetic 1/2 din energie este
produsă de un curent care stăbate bobinajul torului este localizată: din volumul torului din afara torului înmagazinată în volumul
torului, iar 1/2 în afara
torului
31. Forţa F care se exercită asupra unei sarcini electrice q aflată într-un F=E/q F=qE F=q/E
câmp electric de intensitate E are expresia:
32. Factorul de atenuare al unui circuit format dintr-un rezistor de R/L L/R 1
rezistenţă R înseriat cu o bobină de inductanţă L,alimentate de o
forţă electromotoare constantă este egal cu:
33. Constanta de timp a unui circuit format dintr-un rezistor de RC R/C 1/(RC)
rezistenţă R înseriat cu un condensator de capacitate C, este:
34. Pentru materialele magnetice, relaţia dintre inducţia magnetică şi este liniară este o egaltate este neliniară
intensitatea câmpului magnetic:
35. Mărimea caracteristică circuitelor magnetice şi care este analoagă impedanţă reluctanţă permeanţă
cu rezistenţa circuitelor electrice se numeşte:
36. Unitatea de măsură a frecvenţei mărimilor periodice se numeşte: Weber Hertz Henry
37. Frecvenţa unei mărimi periodice este inversul: amplitudinii perioadei fazei

pag. 2/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

38. Valoarea medie pătratică a unei mărimi periodice se mai numeşte amplitudine valoare efectivă valoarea eficace
şi:
39. Mărimea periodică alternativă este o mărime a cărei valoare medie 1 zero 38719
în decursul unei perioade este egală cu:
40. Curentul electric alternativ poate fi produs numai prin fenomene: termice chimice de inducţie
41. Puterea electrică reactivă: permite definirea limitelor de produce transformarea este variaţia în timp a
utilizare ale unui aparat electric energiei electrice în energie energiei magnetice şi
mecanică electrice
42. Dacă printr-un condensator circulă un curent alternativ sinusoidal, defazată cu 90 de grade în defazată cu 90 de grade în fază cu curentul
la bornele sale se produce o cădere de tensiune: urma curentului înaintea curentului
43. Într-un circuit serie format dintr-un rezistor de rezistenţă R, o reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului reactanţa totală a circuitului
bobină de inductanţă L şi un condensator de capacitate C, curentul X este > 0 X este <0 este =0
din circuit este defazat în urma tensiunii la borne dacă:
44. Susceptanţa unui circuit de curent altenativ sinusoidal este impedanţei rezistenţei reactanţei
inversul:
45. În cazul circuitelor de curent alternativ, teoremele lui Kirchhoff sunt valorile instantanee ale valorile efective ale modulele fazorilor asociaţi
întotdeuna satisfăcute pentru: tensiunilor şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor tensiunilor şi curenţilor
46. Rezonanţa se obţine într-un circuit electric de curent alternativ reactanţele inductivă şi reactanţa inductivă este mai reactanţa capacitivă este
dacă: capacitivă în valoare absolută mare decât reactanţa mai mare decât reactanţa
sunt egale capacitivă inductivă
47. În cazul apariţiei fenomenului de rezonanţă într-un circuit de curent numai energie activă energie activă şi reactivă numai energie reactivă
alternativ, alimentat de la o sursă, aceasta furnizează circuitului:
48. Suma forţelor electromotoare ale unui sitem trifazat simetric este: egală cu 1 nulă egală cu 1/2
49. Sistemul de tensiuni ale unui sistem electric trifazat racordat la un întotdeauna simetric este nesimetric dacă fazele este simetric dacă fiecare
generator electric care produce tensiuni electromotoare simetrice sunt neegal încărcate fază este egal încărcată
este:
50. Pierderile de putere într-o line electrică prin care se transportă o mai mici egale mai mari
putere activă P la un factor de putere =0,9, faţă de cazul când se
transportă aceeaşi putere la un factor de putere=0,8 sunt:
51. Inversa rezistenţei echivalente a n rezistoare legate în paralel este suma rezistenţelor celor n suma inverselor suma pătratelor
egală cu: rezistoare rezistenţelor celor n rezistenţelor celor n
rezistoare rezistoare
52. Prin adăugarea, pe toate laturile pornind din acelaşi nod al unei circulaţia de curenţi existentă se pot modifica curenţii din se modifică circulaţia de
reţele buclate, a unor forţe electromotoare (f.e.m.) egale şi la fel anterior în reţea nu se laturile cu f.e.m. adăugate curenţi din laturile pe care
orientate faţă de nod (teorema lui Vaschy): modifică nu se adaugă f.e.m.
53. Dacă o f.e.m. E, montată în latura AB a unei reţele pasive,produce în un curent - (minus) I un curent I un curent I/2
latura CD a reţelei un curent I, montarea f.e.m. E în latura CD va
produce:
54. Un motor electric sincron, care funcţionează subexcitat: absoarbe putere activă şi absoarbe putere activă şi produce putere activă şi
putere reactivă produce putere reactivă putere reactivă

pag. 3/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

55. Sistemele simetrice de fazori în care se descompun sistemele de corespund unor realităţi fizice reprezintă artificii de calcul numai sistemul direct
tensiuni sau de curenţi dezechilibraţi: corespunde unei realităţi
fizice
56. Componenta simetrică directă produce, în cazul unui motor electric: cuplul util cuplul de frânare oscilaţii ale rotorului

57. În cazul în care rezultanta unui sistem de fazori (de tensiune sau de sistemul nu are componentă sistemul nu are sistemul are componentă
curent) este nulă: simetrică inversă componentă simetrică simetrică inversă
homopolară
58. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit schemele de secvenţă directă, schemele de secvenţă schemele de secvenţă
al unei faze a reţelei trifazate direct la pământ (monofazat) se inversă, homopolară conectate directă, inversă, directă şi inversă conectate
compune din: în paralel homopolară conectate în în paralel
serie
59. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit schemele de secvenţă directă, schema de secvenţă schemele de secvenţă
trifazat al unei reţele izolat de pământ se compune din: inversă, homopolară conectate directă directă şi inversă conectate
în serie în paralel
60. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit schema de secvenţă directă schemele de secvenţă schemele de secvenţă
între două faze ale unei reţele izolat de pământ se compune din: directă şi inversă conectate directă şi inversă conectate
în paralel în paralel
61. Schema echivalentă de calcul în cazul producerii unui scurtcircuit schema de secvenţă directă schema de secvenţă schema de secvenţă
trifazat al unei reţele la pământ cu arc se compune din: înseriată cu triplul impedanţei directă directă înseriată cu schema
arcului de secvenţă inversă
62. Curentul produs într-un circuit care conţine elemente neliniare şi întodeauna nesinusoidal întotdeauna sinusoidal nesinusoidal sau
care este alimentat cu o tensiune sinusoidală este: sinusoidal, depinde de
natura elementelor
neliniare
63. Două funcţii periodice sinusoidale sunt armonice între ele dacă: raportul perioadelor lor este au aceeaşi perioadă raportul perioadelor lor este
un număr întreg oarecare egal cu 1/2
64. Sensul puterii deformante într-un circuit format dintr-un generator de la generator spre bobină întotdeuna de la bobină poate avea oricare sens, în
care produce o undă sinusoidală şi o bobină cu miez de fier saturat spre generator funcţie de încărcarea
este: generatorului
65. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la mult mai deformat decât sinusoidal mai puţin deformat decât
bornele unui condensator este: tensiunea care i-a dat naştere tensiune care i-a dat naştere
66. Curentul rezultat prin aplicarea unei tensiuni nesinusoidale la mai puţin deformat decât mult mai deformat decît sinusoidal
bornele unei bobine este: tensiunea care i-a dat naştere tensiunea care i-a dat
naştere
67. Valoarea medie a inductanţei de serviciu pentru o linie electrică egală mai mare mai mică
aeriană trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.
68. Valoarea medie a capacităţii lineice pentru o linie electrică aeriană egală mai mică mai mare
trifazată este.........faţă de cea a unui cablu subteran.

pag. 4/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

69. Inductanţa de serviciu a unei linii electrice lungi este definită prin: puterea reactivă absorbită puterea reactivă produsă de pierderile Joule disipate într-
într-un element de linie infinit un element de linie infinit un element de linie infinit mic
mic mic
70. Singurele mărimi fizice reale în curent alternativ sunt: mărimile efective de curent sau mărimile instantanee de valorile medii de curent sau
de tensiune curent sau de tensiune de tensiune
71. Mărimea adimensională care reprezintă variaţia pe care o suferă constanta de propagare a constanta de atenuare a constanta de distorsiune a
amplitudinea şi faza undei de tensiune sau curent când parcurge 1 liniei liniei liniei
km de linie (lungă ) se numeşte:
72. La funcţionarea în gol a unei linii electrice tensiunea la receptor: creşte faţă de tensiunea la scade faţă de tensiunea la nu se modifică
sursă proporţional cu pătratul sursă proporţional cu
lungimii liniei lungimea liniei
73. O linie electrică lungă funcţionând în gol: produce putere reactivă absoarbe putere reactivă nu produce şi nu absoarbe
putere reactivă
74. O linie electrică lungă funcţionând în scurtcircuit: absoarbe putere reactivă produce putere reactivă nu produce şi nu absoarbe
putere reactivă
75. Pentru o linie electrică care alimentează un receptor ce are energiile reactive,inductivă şi energia reactivă inductivă energia reactivă capacitivă
impedanţa egală cu impedanţa caracteristică a liniei: capacitivă,se compensează este mai mare decât cea este mai mare decât cea
capacitivă inductivă
76. O linie electrică foarte lungă se comportă ca o linie: care alimentează un receptor funcţionând în scurtcircuit ca o linie funcţionând în
cu impedanţă egală cu gol
impedanţa sa caracteristică
77. Efectul pelicular al unui curent care străbate un conductor masiv unor curenţi simetrici paraziţi unor forţe electromotoare capacităţii conductorului
se datorează: induşi în conductor induse datorită variaţiei faţă de pământ
curentului
78. Efectul pelicular al curentului este utilizat în: încălzirea materialelor prin eliminarea dezechilibrelor eliminarea distordiunilor
inducţie din reţeaua electrică undelor de curent
79. Pentru micşorarea pierderilor de putere prin curenţi turbionari în se execută piesele metalice se realizează piesele din se evită plasarea pieselor
piesele metalice masive parcuse de fluxuri magnetice variabile: din tole de oţel subţiri izolate tole cu adaus de siliciu metalice masive în câmpuri
între ele pentru mărirea rezistivităţii magnetice variabile
80. Energia transmisă de undele electromagnetice cu intensitatea S=E+H S=HxE S=ExH
câmpului electric E şi intensitatea câmpului magnetic H se propagă
după un vector:
81. Încălzirea înfăşurărilor statorice ale generatoarelor electrice este temperatura mediului ambiant tensiunea între faze pierderile Joule-Lenz
determinată în principal de:
82. Curentul din circuitul statoric al unui generator este direct cu tensiunea între faze cu puterile active generate cu puterile reactive
proporţional: generate
83. Producerea dublei puneri la pământ a bobinajului rotoric al unui curentul prin circuitul rotoric tensiunile electromotoare nu apar scântei la periile
generator sincron are următoarele efecte negative. creşte foarte mult mai sunt sinusoidale colectorului
84. Cele mai des utilizate pentru serviciile interne ale centralelor motoarele de curent continuu motoarele sincrone motoarele asincrone
electrice sunt:

pag. 5/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

85. Principalul avantaj al motoarelor de curent continuu îl constituie: permit reglarea în limite largi nu necesită întreţinere nu necesită instalaţii
a turaţiei permanentă speciale de pornire
86. Motoarele sincrone se utilizează rar pentru antrenarea nu permit variaţia turaţiei în excitatoarea cu colector din au randament mai mic
mecanismelor de servicii proprii din centralele electrice deoarece: limite largi circuitul acestora este un decât al celorlalte tipuri de
element puţin fiabil motoare
87. În cazul scăderii sau întreruperii tensiunii de alimentare,motoarele ele autopornesc,indiferent de pentru a reporni necesită numai motoarele asincrone
asincrone se pot opri, iar la restabilirea tensiunii: tipul rotorului în scurtcircuit dispozitiv de pornire cu rotor în dublă colivie
autopornesc
88. Unitatea de măsură a fluxului electric este: nu are denumire proprie se utilizează Coulombul Faradul
89. 3 condensatoare având capacitatea C1=100 microF, C2=50 microF, 25 microF 250 microF 50 microF
C3=100 microF legate în paralel, au capacitatea echivalentă.

90. Capacitatea de serviciu Cs a unei linii electrice aeriene simetrice, Cs=3 C Cs=C/3 Cs=C
având capacităţile C12=C23=C31 =C este:
91. Câmpuri fără surse sunt: câmpul curenţilor de conducţie câmpul de inducţie electrică câmpul de inducţie
magnetică
92. Curentul electric generat prin deplasarea cu viteza v a unui corp curent electric de conducţie curent electric de curent electric de deplasare
încărcat cu o sarcină electrică se numeşte: convecţie (Maxwell)
93. Un receptor electric de rezistenţă R conectat la bornele AB ale unui rezistenţa R este egală cu rezistenţa R este egală cu reistenţa R tinde spre zero
circuit de alimentare oarecare absoarbe puterea maximă dacă: rezistenţa totală a circuitului rezistenţa internă a sursei
văzută prin bornele AB de t.e.m.
94. Forţa care se exercită între două conductoare străbătute de curenţi forţă electrocinetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
electrici se numeşte:
95. Forţa care se exercită asupra unui conductor rectiliniu, parcurs de forţă electromagnetică forţă electrodinamică forţă magnetomotoare
curentul i, aflat în câmpul de inducţie magnetică B se numeşte: (Laplace)
96. Teoremele (formulele) Biot Savart Laplace se referă la: intensitatea câmpului forţa electromagnetică forţa exercitată între două
magnetic produs de un curent conductoare paralele
care circulă printr-un parcurse de curenţi
conductor
97. Forţa electomotoare de inducţie care apare într-un circuit închis, direct proporţională cu invers proporţională cu dependentă de modul în
prin variaţia fluxului magnetic, este: variaţia în timp a fluxului variaţia în timp a fluxului care este produs fluxul
magnetic magnetic magnetic
98. Principalele elemente feromagnetice sunt: Fierul,nichelul şi cobaltul Fierul, cuprul, zincul Fierul, aluminiul, cuprul
99. Curentul care circula printr-un circuit de curent alternativ, având 31,5 A 44 A 53,4 A
rezistenta r = 3 ohm, reactanta de 4 ohm si la bornele caruia se
aplica o tensiune de 220 V este:
10 Într-un circuit de curent alternativ în care puterea activa absorbita 0.8 0,75 4/3
0. este 4 kw iar puterea reactiva este de 3 kvar, factorul de putere
este:
10 Unitatea de masura pentru puterea reactiva este: kVAr kVA kW

pag. 6/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

10 Un circuit de curent alternativ, pentru care factorul de putere este pur rezistiv pur inductiv pur capacitiv
2. egal cu 1, este un circuit:
10 Legea lui Ohm pentru o portiune de circuit este valabila: doar în curent continuu doar în curent alternativ indiferent de natura
3. circuitului
10 Într-un circuit de curent continuu, având rezistenta R=5 ohm si la 20 A 500 A 95 A
4. bornele caruia se aplica o tensiune de 100 V, curentul este de:
10 Rezistenta echivalenta a trei rezistoare ,având fiecare rezistenta de 5 ohm 0,66 ohm 6 ohm
5. 2 ohm, montate în serie este:
10 Rezistenta echivalenta a trei rezistoare, având fiecare rezistenta de 3 ohm 1 ohm 9 ohm
6. 3 ohm, montate în paralel, este:
10 Într-un circuit R-L serie de curent altenativ, tensiunea la bornele 170V 30 V 122 V
7. rezistorului este de 100 V, iar tensiunea la bornele bobinei este de
70 V. Tensiunea la bornele circuitului R-L este:
10 Unitatea de masura a capacitatii unui condensator este: F Axh A/h
8.
10 Sigurantele fuzibile sunt aparate utilizate pentru protectie la: supratensiuni supracurenti supratemperatura
9.
11 Descarcatoarele cu oxid de zinc protejeaza echipamentele din supratensiunilor supracurentilor solicitarilor mecanice
0. retele împotriva:
11 Unitatea de masura a fluxului magnetic este: Tesla Weber Farad
1.
11 Bobinele de stingere din statiile electrice de transformare sunt compensarea curentilor compensarea factorului de dotari PSI
2. echipamente pentru: capacitivi putere
11 Descarcatoarele cu coarne sunt echipamente destinate: protectiei personalului de protectiei împotriva protectiei împotriva
3. exploatare împotriva supratensiunilor supracurentilor
electrocutarii
11 Releul termic se foloseste pentru: protejarea motoarelor electrice protejarea generatoarelor si protejarea motoarelor
4. la scurtcircuit motoarelor electrice împotriva electrice împotriva
temperaturilor înalte suprasarcinilor
11 Daca la un circuit al unei statii de 6 sau 20 kV care functioneaza cu scade de 1,41 ori ramane constanta creste de 1,73 ori
5. neutrul izolat apare o punere monofazatã netã la pamânt, tensiunea
fata de pamânt a celorlalte doua faze:
11 Când este o protectie selectiva? protectia deconecteaza protectia deconecteaza toti protectia deconecteaza o
6. numai consumatorul defect consumatorii jumatate dintre consumatori
11 Unitatea de masura ohm x mmp/m este pentru: rezistivitate greutate specifica coeficient de dilatatie
7.
11 Rezistivitatea unui conductor electric depinde de: natura materialului lungime,direct proportional masa, direct proportional
8.

pag. 7/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

11 Transformatoarele de masurare a curentilor se construiesc pentru 1 sau 5 A 5 sau 10 A 1 sau 10 A


9. curenti secundari de:
12 Transformatoarele de masurare de tensiune se construiesc pentru 10 V 50 V 100 V
0. tensiuni în secundar de:
12 La masina sincrona turatia variaza în functie de sarcina astfel: creste când sarcina creste scade când sarcina scade ramâne constanta la
1. variatia sarcinii
12 Sigurantele electrice sunt aparate electrice care împiedica: cresterea tensiunii peste o cresterea curentului peste scaderea curentului sub o
2. valoare limita o valoare limita valoare limita
12 La generatorul sincron viteza de rotatie a câmpului magnetic al mai mare mai mica egala
3. statorului fata de viteza de rotatie a rotorului masinii este:
12 Extinderea domeniului de masurare la ampermetre se realizeaza rezistente aditionale shunturi bobine înseriate
4. cu:
12 Extinderea domeniului de masurare la voltmetre se realizeaza cu: shunturi rezistente aditionale condesatoare montate în
5. paralel
12 Functionarea în doua faze a unui transformator trifazat are ca efect: supraîncalzirea acestuia suprasarcina reducerea puterii
6. tranzitate
12 La transformatoarele la care comutarea ploturilor se face cu pe înfasurarea de tensiune mai pe înfasurarea de tensiune pe oricare dintre înfasurari
7. transformatorul în sarcina, comutatorul de ploturi se monteaza: mica, deoarece tensiunea este mai mare, deoarece
mai mica curentul este mai mic
12 Câmpul magnetic poate fi produs: numai de magneti permanenti numai de electromagneti de magneti permanenti si
8. de electromagneti
12 Un separator pe un circuit de înalta tensiune poate fi manevrat: sub tensiune si cu curent cu curent fara tensiune fãrã curent,fãrã tensiune
9. sau sub tensiune,fãrã
curent
13 La un transformator cu grupa de conexiuni Y0 d-5 alimentat cu un tensiunea de linie tensiunea de faza tensiunea zero
0. sistem simetric de tensiuni, între neutru si pamânt, în regim normal
si simetric de functionare avem:
13 Miezul magnetic al rotorului unei masini electrice asincrone se reducerea curentilor reducerea tensiunii din motive constructive
1. relizeaza din tole pentru: turbionari electromotoare induse
13 Într-un circuit electric monofazat cu caracter inductiv tensiunea înainte cu 90 de grade cu zero grade (sunt în faza) cu 90 de grade în urma
2. este defazata fata de curent:
13 La o instalatie cu mai multe condensatoare conectate în serie, direct proportionala cu invers proportionala cu nu depinde de capacitate
3. caderea de tensiune pe fiecare condensator este: capacitatea capacitatea
13 În tubul de portelan al unei sigurante de înalta tensiune, nisipul are de a consolida elementele de a mari puterea de de a mentine temperatura
4. rolul: fuzibile rupere a sigurantei constanta a sigurantei
13 Atunci când se compenseaza energia electrica reactiva prin baterii scade nu se modifica creste
5. de condensatoare,tensiunea în reteaua electrica:

pag. 8/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

13 Transformatoarele de masurare de curent: pot fi racordate în circuitul pot fi lasate în exploatare nu pot fi racordate in
6. primar cu înfasurarea cu infasurarea secundara circuitul primar cu
secundara deschisa deschisa înfasurarea secundara
deschisa
13 Un transformator de masurare de curent nu poate fi lasat cu împiedica circulatia curentului apar supratensiuni nu indica aparatele de
7. secundarul în gol,deoarece: primar periculoase in secundar masurare
13 Transformatoarele de masurare de tensiune: nu pot fi lasate în exploatare nu pot fi lasate în pot fi puse sub tensiune cu
8. cu înfasurarea secundara exploatare cu înfasurarea înfasurarea secundara in
deschisa secundara în scurtcircuit scurtcircuit
13 Nivelul de tensiune în sistem se regleaza prin: încarcarea generatoarelor cu încarcarea generatoarelor utilizare de
9. putere activa cu putere reactiva compensatoare sincrone
14 Formula de calcul a frecventei produsa în sistemul electroenergetic f =n p / 60 f = 60 n / p f = 60 p / n
0. de un generator cu n [rot/min] si p perechi de poli este:
14 Rolul conservatorului de ulei la transformatoarele de forta este: de a asigura o suprafata de de a asigura spatiul de a face posibila umplerea
1. contact a uleiului cu aerul mai necesar dilatarii si cu ulei a transformatorului
mica contractarii uleiului
14 Unitatea de masura pentru masurarea puterii active este: kWh kW kW/h
2.
14 În cazul punerii nete la pamânt a fazei S într-o retea de 20 kV cu tensiunea pe fazele R si T tensiunea pe fazele R si T cresc tensiunile pe fazele R
3. neutrul izolat: ramâne neschimbata , iar creste la valoarea si T, iar pe faza defecta S
tensiunea fazei defecte S se tensiunii de linie iar pe ramâne neschimbata
apropie de 0 faza S se apropie de 0
14 Se considera ca un transformator functioneaza în gol atunci când: sarcina tranformatorului este curentul primar si curentul când o înfasurare este
4. foarte mica secundar sunt foarte mici conectata la retea, iar
cealalta este deschisa
14 Functionarea în suprasarcinã a unui transformator reprezintã: un regim de avarie un regim temporar un regim inadmisibil
5. admisibil
14 Pentru asigurarea selectivitatii, între curentii nominali a doua doua trepte,pe scara o treapta, pe scara trei trepte, pe scara
6. sigurante de acelasi tip înseriate trebuie sa fie o diferenta de: standardizata a acestor standardizata a acestor standardizata a acestor
curenti curenti curenti
14 Pentru o putere aparenta data puterea activa are valoarea maxima: când factorul de putere =1 când factorul de putere = 0 când U = U max
7.
14 Un motor electric trifazat legat în stea este în functiune si alimentat 0,4 kV 0V 230 V
8. la 0,4 kV. Tensiunea între neutrul stelei si una dintre faze este:
14 Reglarea puterii active debitate de generatorul sincron se face tensiunea de excitatie admisia agentului primar curentul statoric
9. variind: la turbina
15 Raportul nominal de transformare al unui transformator de putere raportul dintre tensiunea raportul dintre curentul primar raportul dintre tensiunea
0. este: primara si secundara de mers si secundar la sarcina primara si secundara la
în gol nominala sarcina nominala

pag. 9/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

15 Într-o retea cu neutrul legat la pamânt, valoarea cea mai mare a monofazat trifazat bifazat
1. intensitatii curentului de scurtcircuit, pentru acelasi punct de
defect, corespunde, de regulã, defectului:
15 La pornirea motoarelor electrice asincrone se urmãreste: reducerea vibratiilor rotorului reducerea curentului reducerea tensiunii la
2. electric absorbit de motor bornele de alimentare ale
motorului
15 O sigurantã mai mare în alimentarea consumatorilor de energie retele radiale retele buclate cu retele buclate
3. electrica se realizeaza prin: functionare radialã
15 Alunecarea s a unui motor asincron are valori: cuprinse între 1 si 0 cuprinse între -1 si 0 diferite de marimile
4. indicate mai sus
15 Rolul dominant pentru reglarea nivelului de tensiune pe o linie circulatia de putere activa circulatia de putere nici una din cele doua
5. electrica îl are: reactiva
15 Pierderile de putere activã si reactivã pe o linie electricã, la aceeasi patratul curentului patratul tensiunii patratul puterii active
6. putere aparentã vehiculatã, sunt invers proportionale cu:
15 În instalatiile de joasa tensiune, legarea la pamânt este justificatã: din motive economice pentru diminuarea pentru securitatea muncii
7. suprasolicitarilor
echipamentelor electrice
15 Metoda transfigurarii retelelor electrice este folosita pentru a: reduce pierderile de putere simplifica structura diminua consumul specific
8. activa în retea retelelor echivalente de material conductor
pentru a reduce volumul
de calcule
15 Energia electrica reactiva: este o energie electrica se poate transforma în se poate transforma în
9. complementara,care serveste energie mecanica energie luminoasa
la magnetizarea bobinajelor
16 Cantitatea de cãldurã produsã la trecerea curentului electric printr- direct proportinala cu direct proportionala cu invers proportionala cu
0. un conductor este: sectiunea conductorului pãtratul intensitãtii rezistenta conductorului
curentului
16 Pierderea de putere activa într-un element de retea (transformator, patratul frecventei patratul tensiunii retelei patratul curentului
1. LEA,LEC) , la aceeasi putere aparentã vehiculatã, este direct
proportionalã cu:
16 În cazul producerii unui scurtcircuit într-o instalatie, are loc creste tensiunea de alimentare creste impedanta creste curentul de
2. urmatorul fenomen: a instalatiei echivalenta a instalatiei alimentare a instalatiei
16 Separatorul, ca echipament în cadrul unei statii electrice, are rolul: de a proteja circuitul la de a separa vizibil un de a masura nivelul de
3. supracurenti circuit izolatie
16 Sigurantele electrice au rolul de a: proteja instalatia din aval la face trecerea din linie asigura protectia
4. defecte la scurtcircuit ca si la electrica aeriana în line personalului
suprasarcini de lunga durata electrica în cablu
16 Care dintre materialele electrotehnice admit o densitate de curent aluminiu cupru ambele amit aceeasi
5. mai mare: densitate de curent

pag. 10/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

16 Reactanta supratranzitorie a unui motor este: direct proportionala cu curentul invers proportionala cu invers proportionala cu
6. de pornire curentul de pornire patratul tensiunii de
alimentare
16 Valoarea frecventei în sistemul electroenergetic este determinata în bilantul puterilor active circulatia puterii reactive modul de tratare a neutrului
7. principal de: retelei
16 Care element nu se foloseste la reglarea tensiunii în retelele bobina de compensare transformatorul rezistorul
8. electrice:
16 În cazul pornirii stea triunghi a motoarelor asincrone, curentul de 1/3 din curentul de pornire la de 3 ori curentul de pornire de 2 ori curentul de pornire
9. pornire la conexiunea stea este: conexiunea triunghi la conexiunea triunghi la conexiunea triunghi
17 Folosirea conductoarelor jumelate în constructia LEA are ca scop reducerea pierderilor Corona reducerea solicitarilor reducerea curentilor de
0. principal: mecanice ale stalpilor scurtcircuit
17 Sectionarea barelor colectoare în statiile electrice are scopul: de limitare a curentilor de de a reduce costul instalatiei de a reduce pierderile de
1. scurtcircuit putere
17 Puterea nominala a unui motor electric se defineste astfel: puterea activã absorbitã de puterea activã transmisã puterea mecanicã debitatã
2. motor de la retea când este prin intrefierul motorului de motor la arbore când
alimentat la Un si absoarbe In cand este alimentat la Un si este alimentat la Un si
absoarbe In absoarbe In
17 Expresia matematica a legii lui Ohm pentru o portiune de circuit I=U/R I = UxR I=U-R
3. este:
17 Culoarea verde-galben pentru izolatia conductoarelor si cablurilor faza nul de lucru nul de protectie
4. se foloseste pentru marcarea conductorului de:
17 Care este energia consumata de o rezistenta electrica r = 10 ohm, 200 Wh 400 Wh 800 Wh
5. prin care trece un curent de 2 A timp de 10 ore:
17 Functionarea transformatoarelor electrice are la bazã: fenomenul inductiei efectul temic al curentului curentii turbionari
6. electromagnetice electric
17 Functionarea contoarelor de inductie are la bazã: curentii turbionari efectul termic al curentului forta electrostatica
7. electric
17 Reglarea puterii reactive debitate de generatorul sincron se face modificarea curentului de deschiderea apaartului deconectarea rezistentei de
8. prin: excitatie director al turbinei stingere
17 În cazul conexiunii în stea la transformator: tensiunea de linie este egala cu curentul de linie este egal cu tensiunea de linie este
9. tensiunea de faza 1,73 x curentul de faza egalacu 1,73x tensiunea de
faza
18 Relatia între curentii de linie si de fazã în sisteme cu generatoare si curentul de linie este mai mare curentul de linie este egal curentul de fazã este mai
0. receptoare conectate în triunghi este: de 1,73 ori decât curentul de cu curentul de fazã mare de de 1,73 ori decât
fazã curentul de linie
18 Într-un circuit format dintr-un rezistor de rezistenta R în serie cu o curentul creste instantaneu curentul nu circula prin acest curentul ajunge la valoarea
1. bobina de inductanta L, în momentul alimentarii de o sursa de la valoarea U/R circuit U/R dupa un timp
curent continuu cu tensiune U:

pag. 11/12
REZULTATE SUBIECTE ELECTROTEHNICA 2011

Nr. Enunt Varianta a Varianta b Varianta c

18 Supratensiunile de origine atmosferica pot fi: directe sau indirecte (induse) rapide sau lente de rezonanta sau de
2. ferorezonanta
18 Durata de viata a lampilor cu incandescenta; creste odata cu cresterea scade odata cu scaderea scade odata cu cresterea
3. frecventei tensiunii tensiunii
18 Bobinele pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare inductanta mare inductanta mica
4.
18 Regulatorul automat de tensiune (RAT) asigurã: deconectarea automatã a conectarea automatã a unui modificarea curentului
5. liniilor la suprasarcinã transformator de rezervã (tensiunii) de excitatie la
generatoarele sincrone
18 Pentru limitarea curentilor de scurtcircuit, puterea totalã instalatã maritã micsoratã divizatã în mai multe
6. într-o statie trebuie: unitãti
18 O retea electricã trifazatã de medie tensiune are neutrul deplasarea neutrului cresterea curentilor de nici un efect
7. transformatoarelor tratat prin bobina.Pentru regimul normal de scurtcircuit
functionare sa se precizeze efectul bobinei:
18 Legea a 2-a a lui Kirchhoff pentru un circuit de curent alternativ u=Ri u= L di/dt du=i/C dt
8. monofazat inductiv are forma:
18 Materialele feromagnetice au permeabilitatea relativa: mai mica decât 1 putin mai mare decât 1 mult mai mare decât 1
9.
19 Un numar de n surse fiecare având tensiunea electromotoare forta electromotoare e si forta electromotoare ne si forta electromotoare e si
0. continua e si rezistenta interioara r, legate în paralel pot fi înlocuite rezistenta r/n rezisteta r/n rezistenta nr
printr-o sursa echivalenta având:
19 Formula e = B l v,unde e este forta electromotoare, B este inductia teoremelor Biot-Savart legii inductiei legii circuitului magnetic
1. magnetica,l este lungimea unui conductor,v este viteza de electromagnetice
deplasare a acestuia,reprezinta o forma particulara a:
19 Într-un conductor curentul alternativ are densitatea: uniforma mai mare în centrul mai mare la periferia
2. conductorului conductorului
19 Legea lui Coulomb exprimã: forta de interactiune dintre fluxul electric printr-o diferenta de potential între
3. corpuri punctuale încarcate suprafata sferica doua puncte
cu sarcini electrice
19 Intensitatea câmpului electric într-un anumit punct se mãsoarã raportul dintre forta derivata în raport cu spatiul raportul dintre tensiunea
4. prin: exercitata asupra unei sarcini cu semn schimbat a aplicata unui conductor si
electrice în acel punct si potentialului în acel punct rezistenta acestuia
marimea sarcinii

pag. 12/12