Sunteți pe pagina 1din 20

22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67788

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67788­38463875­7
Testul nr. #67788
1 Dispoziţiile privind executarea serviciului primite de la personalul cu o funcţie ierarhic superioară se execută integral şi la
[#2824] timp, cu excepţia celor care pun în pericol siguranţa circulaţiei, a călătorilor, a bunurilor încredinţate la transport, precum
şi a celor care contravin normelor specifice de protecţie a muncii pentru transporturile pe calea ferată iar pentru
îndeplinirea unei dispoziţii, executantul poartă răspunderea împreună cu organul ierarhic superior care a dat dispoziţia.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
2 Ce condiţii trebuie să îndeplinească personalul care întreţine şi/sau manipulează instalaţii, aparate şi dispozitive de siguranţa
[#2761] circulaţiei?

A) să fie apt medical sau psihologic pentru manipularea instalaţiilor sau dispozitivelor de siguranţa circulaţiei.
B) să aibă varsta minimă de 20 de ani.
C) să fie instruit şi autorizat în acest scop şi să deţină asupra sa autorizaţia necesară desfăşurării acestei activităţi.
Răspuns: C
3 Se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, aflat în serviciu, să părăsească postul fără aprobarea
[#2724] obţinută conform reglementărilor specifice în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Se interzice salariaţilor să presteze serviciul în locul altor salariaţi, la solicitarea acestora, fără aprobarea scrisă, anticipată a
[#2740] conducerii subunităţii/unităţii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
5 Regulamentul pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare ­ nr. 005 conţine reglementările în baza cărora
[#2742] se execută circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare pe liniile infrastructurii feroviare din România, precum şi
pe liniile ferate industriale cu acces la aceasta, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi securitate a transporturilor.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
6 În Grupa C sunt incidente:
[#2862]
A) produse în circulaţia trenurilor;
B) alte incidente produse în legătură cu siguranţa feroviară;
C) produse în activitatea de manevră;
Răspuns: B
7 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în timpul serviciului dacă persoana dă semne că a consumat băuturi
[#4426] alcoolice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 Salariaţii cu atribuţii în siguranţa transporturilor, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1260 din 10 octombrie 2013
[#21166] au obligaţia să se prezinte la examinarea periodică medicală şi psihologică la data stabilită, conform programării.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 1/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

9 Unde se depun eventualele contestaţii a rezultatelor examenului de autorizare?
[#50]
A) la AFER;
B) la unitatea de care aparţine persoana examinată;
C) la CENAFER;
Răspuns: A
10 Neprezentarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor la controlul periodic la termenul precizat, din cauze
[#21167] imputabile salariatului, implică, după expirarea valabilităţii avizului:

A) sancţionarea discilinară a persoanei în cauză cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
B) retragerea temporară de la exercitarea funcţiei de către conducătorul persoanei juridice angajatoare, în baza comunicării
primite de la comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor.
C) mutarea temporară pe o altă funcţie SC inferioară de către conducătorul persoanei juridice angajatoare, în baza comunicării
primite de la comisia medicală şi/sau psihologică în siguranţa transporturilor.
Răspuns: B
11 Semnalele acustice se dau cu fluierul, trompeta, claxonul vehiculului feroviar sau fluierul de mână
[#3705]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
12 "Albastru" permite mişcările de manevră.
[#76]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
13 Ce semnifică culoarea roşu în legătură cu circulaţia trenurilor la semnalizarea cu două trepte de viteză?
[#4474]
A) Ordonă oprirea
B) Ordonă oprirea la semnalul următor
C) Permite trecerea cu viteză redusă
Răspuns: A
14 Care este semnalul "ATENŢIE" sau "PORNIRE" dat cu fluierul, claxonul sau trompeta locomotivei?
[#68]
A) două sunete lungi;
B) un sunet scurt, unul lung şi unul scurt, repetate;
C) un sunet lung;
Răspuns: C
15 Tipul de semnalizare cu trepte multiple de viteza­TMV, se refera numai, la:
[#623]
A) semnalizarea pentru executarea manevrelor
B) Semnalizarea pentru trierea trenurilor
C) semnalizarea pentru circulatia trenurilor
Răspuns: C
16 Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
[#567]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
17 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
C) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 2/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

18 Capătul Y al unei staţii de CF, este considerat:
[#526]
A) Capătul staţiei spre sudul geografic
B) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
C) Capătul staţiei spre Bucureşti
Răspuns: B
19 Pentru stabilirea priorităţii în circulaţie, fiecărui tren i se atribuie un rang.
[#92]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
20 Cum se numerotează macazurile din staţiile de căi ferate?
[#89]
A) cu numere fără soţ în capătul dinspre Bucureşti al staţiei şi cu numere cu soţ în capătul staţiei opus, în ordine crescătoare,
începând cu macazul cel mai îndepărtat;
B) cu numere pare în partea stangă şi cu numere impare în partea dreaptă;
C) nu se numerotează decât în cazuri speciale prevazute în reglemetări interne ale OTF;
Răspuns: A
21 Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către
[#22641] mecanicul de locomotivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Instrucţiunile pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar ­ nr. 201 stabilesc obligaţiile în legătură
[#22576] cu: executarea serviciului privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare, instruirea şi utilizarea
personalului, precum şi cu exploatarea şi verificarea tehnică a vehiculelor feroviare motoare privind:
A) Personalul de locomotivă.
B) Personalul de vagoane.
C) Personalul de mişcare.
Răspuns: A
23 Prevederile "Instrucţiunilor pentru activitatea personalului de locomotivă în transportul feroviar ­ nr. 201" sunt obligatorii
[#22634] pentru toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar şi/sau manevră feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
24 Cunoaşterea / recunoaşterea unei staţii se face în decursul a cel puţin şase ture de serviciu pe timp de zi şi patru ture de
[#3185] serviciu pe timp de noapte.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
25 Pentru a putea deservi/conduce locomotiva, personalul de locomotivă trebuie să obţină calificativ minim A la verificarea
[#22683] competenţelor profesionale.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
26 Personalului de locomotivă îi este interzis să doarmă sau să aibă preocupări în afara celor de serviciu.
[#4935]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să intervină în executarea sarcinilor în legătură cu circulaţia trenurilor şi manevra
[#4932] vehiculelor feroviare atunci când nu este în serviciu, în afara cazurilor excepţionale în care prin această intervenţie s­ar
evita un pericol iminent.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 3/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

28 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte şi/sau să consume în timpul serviciului băuturi alcoolice,
[#4929] medicamente/substanţe care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substanţe stupefiante.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
29 La locomotivele dotate din construcţie cu o singură cabină, nu se permite accesul în cabina de conducere a personalului de
[#22615] însoţire.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
30 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#4931] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
31 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi completarea, dacă este necesar, nivelului
[#5505] lubrifianţilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifică starea motorului diesel.
[#5479]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
33 În cadrul verificărilor tehnice la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel se verifică presiunile şi temperaturile
[#5481] lichidului de răcire şi a lubrifianţilor.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
34 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentare şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4617] înainte de îndrumare?

A) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
B) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
C) Personalul regulatorului de circulaţie de pe secţia respectivă
Răspuns: A
35 Ce se înţelege prin punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor?
[#2490]
A) Revizia locomotivei, alimentarea cu apă şi antigel a acesteia, verificarea parametrilor tehnici şi funcţionali.
B) Introducerea locomotivei pe canalul de revizie pentru verificarea aparatului de rulare şi de frână, revizia în sala maşinilor.
C) Efectuarea operaţiunilor tehnice de punere în funcţiune a locomotivei după remizare, revizii, reparaţii sau conservare
Răspuns: C
36 Cum se face semnalizarea vehiculului feroviar motor la manevră?
[#5630]

A)  B)  C) 


Răspuns: B
37 În timpul serviciului, personalul de locomotivă răspunde de:
[#22723]
A) Utilizarea corespunzătoare a carnetului de rapoarte.
B) Completarea corespunzătoare a carnetului de bord al locomotivei, cu datele cerute de formular, ce­i revin.
C) Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 4/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

38 În ce cazuri este obligatorie executarea reviziilor în sala maşinilor la vehiculele feroviare motoare?
[#2381]
A) La fiecare 15 minute în timpul remorcării trenului sau la manevră.
B) după fiecare plecare din staţie sau trecere fără oprire prin staţie, după trecerea de semnalele de intrare de sens opus ale
staţiei, la oprirea vehiculului feroviar motor mai mult de 2 minute în staţie sau parcurs;
C) La intervale de cel mult 50 km în timpul remorcării trenului.
Răspuns: B
39 În timpul serviciului, personalul de locomotivă nu răspunde de semnalizarea locomotivei conform regulamentului CFR.
[#22690]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
40 În cazul când, din motive bine justificate, nu se poate prezenta la serviciu în cadrul programului normal de lucru,
[#22725] personalul de locomotivă trebuie să anunţe şeful de tură din unitatea de tracţiune unde urma să se prezinte, respectiv din
unitatea de tracţiune de unde a luat respectiva comandă, înainte de ora programată pentru prezentare cu cel puţin:
A) Opt ore.
B) Şase ore.
C) Patru ore.
Răspuns: C
41 Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului se scoate în prezenţa unui membru al
[#22710] comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă şi se semnează de către aceştia.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
42 Frânarea rapidă se utilizează când:
[#5072]
A) este periclitată siguranţa circulaţiei
B) la viteze de peste 120 km/h.
C) se garează în mod normal un tren în staţie.
Răspuns: A
43 Pentru care accidente nu se face investigarea?
[#2380]
A) Pentru loviri ale vehiculelor rutiere la trecerile la nivel de către trenuri în circulaţie sau loviri ale persoanelor de către
vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid.
B) Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor la manevră.
C) Pentru incendii la vehiculele feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie şi manevră.
Răspuns: A
44 Pentru loviri ale persoanelor de către vehicule feroviare aflate în mişcare, cu excepţia cazurilor de suicid nu se efectuează
[#22704] investigare, în condiţiile regulamentului de investigare a accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare şi îmbunătăţire a
siguranţei feroviare pe căile ferate din România ­ HG 117/2010.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
45 Dacă trenul este reţinut în staţie în vederea cercetărilor, banda vitezometrului nu se scoate în prezenţa unui membru al
[#22711] comisiei de investigare şi în prezenţa mecanicului de locomotivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
B) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
C) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 5/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

47 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
B) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
C) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
Răspuns: C
48 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
C) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
Răspuns: C
51 Pe vagoanele de marfă sunt marcate semne şi inscripţii importante ca: lungimea peste tampoane, tara şi greutatea frânată a
[#22772] frânei de mână, lungimea încărcăturii, vagoane unificate şi vagoane particulare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
52 Regulatorul automat de timonerie SAB tip DRV este utilizat pentru menţinerea cursei pistonului la o valoare constantă.
[#3336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 6/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

53 Poziţia 3 a robinetului KD2 este: 
[#5226]

A) De slăbire a frânei.
B) Neutră.
C) De mers.
Răspuns: B
54 Pentru frânarea vehiculelor motoare de cale ferată se folosesc următoarele tipuri de frâne cu aer comprimat:
[#4653]
A) frâna hidrodinamică cu apă
B) frâna directă şi frâna indirectă
C) frâna indirectă cu aer pulsator
Răspuns: B
55 Corelaţi corespunzător sistemele de frânare cu modul de acţionare al acestora.
[#2690]
 
Sisteme de frânare Forţa de frânare se realizează prin:
i1) frâne neautomate r1) care nu acţionează de la sine în caz de pericol
i2) frâne automate r2) care acţionează, cu aer comprimat
i3) frâna r3) care acţionează de la sine în caz de pericol, ruperea trenului sau acţionarea semnalului de
nemoderabilă alarmă.
r4) frâna pneumatică a cărei slăbire nu poate fi făcută în trepte succesive
r5) frâna pneumatică a cărei strângere nu poate fi făcută în trepte succesive

A) (i1­r1); (i2­r3); (i3­r4)
B) (i1­r1); (i2­r2); (i3­r3)
C) (i1­r2); (i2­r5); (i3­r4)
Răspuns: A
56 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să efectueze în foaia de parcurs numai
[#22807] înregistrările care îi revin prin reglementările specifice în vigoare, rămânând răspunzător de exactitatea datelor înscrise.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
57 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să păstreze în bună stare foaia de parcurs.
[#22808]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 7/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

58 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite discuri roşii şi
[#5124] se eclisează macazurile.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 În cabina de conducere se vor înscrie obligatoriu următoarele date de identificare ale locomotivei: codul locomotivei,
[#22794] denumirea unităţii de tracţiune de domiciliu a locomotivei şi codul SIRUES al unităţii de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
60 Conducerea vehiculului feroviar motor constă în:
[#2602]
A) Acţionarea efectivă a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasării şi opririi locomotivei şi, după caz, a remorcării
trenului sau convoiului de vehicule feroviare la care aceasta este legată.
B) Efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare şi supraveghere a funcţionării locomotivei, în timpul remorcării trenurilor,
manevrării vehiculelor feroviare şi deplasării izolate a locomotivei.
C) Acţionarea efectivă a comenzilor de punere în funcţie a locomotivei şi, după caz, de efectuare a probelor de funcţionare a
serviciilor auxiliare.
Răspuns: A
61 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare conform
[#22830] reglementărilor din HG 117/ 2010.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
62 În ce poziţie se manipulează mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanşeităţii instalaţiei de frână a trenului,
[#4691] după alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în poziţia de alimentare prin şoc;
B) în poziţie neutră;
C) în poziţia de alimentare;
Răspuns: B
63 Manevra trebuie să se execute conform procesului tehnologic stabilit şi să asigure securitatea personalului, siguranţa
[#22831] circulaţiei, integritatea vehiculelor feroviare, a instalaţiilor, liniilor şi construcţiilor precum şi a bunurilor încredinţate la
transport.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
64 În ce categorie se încadrează" lovirea lucrărilor de artă, instalaţiilor, clădirilor, de către transporturi cu gabarit depăşit de
[#22824] către vagoanele cu încărcătură deplasată, părţi mobile neasigurate, sau neînchise, respectiv piese ori subansambluri ale
vehiculelor feroviare, în urma cărora nu s­au înregistrat deraieri de vehicule feroviare"?
A) Accident feroviar.
B) Incident feroviar grupa A.
C) Accident feroviar grav.
Răspuns: B
65 În ce categorie se încadrează "lovirea de către trenuri a vehiculelor feroviare care se pot scoate de pe linie cu braţele, aflate
[#22814] în gabaritul de liberă trecere, în urma cărora nu au avut loc deraieri de vehicule feroviare?

A) Incident feroviar grupa A.
B) Alte incidente produse în legătură cu circulaţia trenurilor.
C) Accident feroviar.
Răspuns: A
66 Rearmarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă, după producerea frânării de urgenţă se poate face fără aşteptarea golirii
[#22859] complete a aerului din conducta generală şi oprirea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 8/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

67 Rearmarea dispozitivului de siguranţă şi vigilenţă se face doar după golirea completă a aerului din conducta generală şi
[#22858] oprirea trenului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 Intervenţiile la dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă, în caz de defectare se fac de către personalul specializat în acest scop,
[#22860] în baza menţiunilor efectuate de personalul de locomotivă în carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
69 Lipsa tensiunii din dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă nu determină oprirea trenului prin frânare de urgenţă.
[#22850]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
70 Sistemul de tracţiune electrică utilizat pe căile ferate din România este de tip în curent alternativ trifazat.
[#22842]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
71 La sosirea în staţie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataşează la tren locomotiva pentru remorcarea
[#22335] trenului/locomotivele pentru multiplă tracţiune, mecanicul de locomotivă înmânează foaia de parcurs IDM sau unui agent
al staţiei/trenului prevăzut în PTE.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
72 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătură de către şeful de unitate.
[#22336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
73 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4821]

A) Punct de oprire.
B) Haltă comercială.
C) Haltă de mişcare.
Răspuns: C
74 Distanţa pe care se opreşte trenul în cazul efectuării frânărilor de serviciu este:
[#22333]
A) Mai mică decât drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
B) Egală cu drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
C) Mai mare decât drumul de frânare corespunzător vitezei maxime din livretul de mers.
Răspuns: C
75 Drumurile de frânare de 1200 m şi 1000 m se folosesc pentru:
[#22342]
A) Pante caracteristice de până la 15 mm/m, inclusiv.
B) Pante caracteristice mai mari de 15 mm/m.
C) Pante caracteristice de până la 13 mm/m, inclusiv.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 9/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

76 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la avizarea restricţiilor de viteză".
[#5000]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
77 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la defectarea inductoarelor din cale, atât în incinta staţiei cât şi
[#4988] în linie curentă".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
78 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
79 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului "când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20
[#3056] km/oră".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
80 În ordinul de circulaţie se înscriu “poziţia kilometrică pentru restricţiile de viteză necuprinse în BAR".
[#4986]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: B
82 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4823]

A) Punctul de unde mecanicul trebuie să ia măsuri de reducere a vitezei trenului.
B) Punctul de unde trenul poate să circule cu viteza stabilită.
C) Punctul de unde mecanicul trebuie să circule cu viteza înscrisă pe indicator.
Răspuns: C
83 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4819]

A) Semnalul luminos de ieşire este pe liber pentru direcţia indicată.
B) Semnalul luminos de intrare este pe liber pentru direcţia indicată.
C) Semnalul luminos de ieşire este pe oprire.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 10/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

84 Indicatorul "distanţă până la semnalul următor mai mică de 700 m":
[#3619]
A) completează indicaţia semnalului repetitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
B) completează indicaţia semnalului prevestitor al semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie care nu este
înfundată, în staţiile terminus.
C) completează indicaţia semnalului luminos de intrare pentru un parcurs la o linie înfundată, în staţiile la care se fac şi intrări la
linii înfundate pentru a se deosebi intrările la linie înfundată de intrările la celelalte linii.
Răspuns: C
85 Care indicator de declivitate, din imaginile prezentate, indică o rampă?
[#4347]

A)  B)  C) 


Răspuns: A
86 Dacă vehiculului feroviar motor circulă până la staţia vecină acesta trebuie să fie semnalizat:
[#4639]
A) Nu este necesara semnalizarea acestuia
B) Ca vagon de semnal.
C) Ca vehiculului feroviar motor izolat.
Răspuns: C
87 În timpul circulaţiei foaia de parcurs se păstrează la:
[#4637]
A) Mecanicul de locomotivă.
B) Şeful de tren.
C) Agentul de însoţire a trenului.
Răspuns: A
88 Mecanicul verifică dacă sunt înregistrate corect cantităţile cu care s­a făcut alimentarea vehiculului feroviar motor.
[#5149]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
89 Documentul ­ foaie de parcurs a vehiculului feroviar motor­reprezintă documentul primar prin care:
[#4594]
A) Se tine evidenţa activitătii personalului de tren pe perioada cât efectuează serviciu.
B) Se tine evidenţa activitătii personalului de control pe perioada cât efectuează însotiri pe locomotivă.
C) Se tine evidenţa activitătii personalului de locomotivă pe perioada cât efectuează serviciu.
Răspuns: C
90 Darea înapoi cu atacarea mărcii de siguranţă de la urma trenului este admisă:
[#22354]
A) Numai cu încuviinţarea scrisă a IDM, dată mecanicului prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona distanţa pe care poate
fi dat înapoi trenul.
B) Numai cu comunicarea verbală, prin staţia radiotelefon dată mecanicului, în care se va menţiona distanţa pe care poate fi dat
înapoi trenul.
C) La aprecierea mecanicului, cu mare atenţie la semnalele date de agenţi.
Răspuns: A
91 Buletinul de avizare a restricţiilor (BAR) se întocmeşte pentru fiecare decadă a lunii şi cuprinde restricţiile de viteză care
[#22385] sunt pe teren în decada respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
92 Cum se procedează atunci când trenul a plecat din ultima staţie cu oprire şi mecanicul trenului nu a fost avizat despre
[#4802] existenţa restricţiei de viteză mai mare de 20 km/h, pe linia de primire/ trecere, într­o staţie cu semnal luminos de intrare?

A) trenul va intra în staţie pe baza indicaţiei de chemare.
B) trenul va intra în staţie pe baza BAR chiar dacă nu este menţionată restricţia.
C) trenul nu va fi oprit la semnalul de intrare şi va intra în staţie pe baza semnalelor date de agenţi.
Răspuns: A
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 11/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

93 Buletinul de avizare a restricţiilor de viteză (BAR) se întocmeşte lunar şi cuprinde restricţiile de viteză care sunt pe teren
[#22384] în luna respectivă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
94 Frânarea de serviciu se poate executa:
[#22378]
A) În trepte sau total.
B) Numai în trepte.
C) Numai total.
Răspuns: A
95 Cine execută probele de frână la trenurile formate din convoaie de locomotive în stare de serviciu?
[#4806]
A) mecanicul locomotivei a doua din convoi.
B) şeful de tren.
C) impegatul de mişcare.
Răspuns: A
96 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
B) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
C) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
Răspuns: C
97 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: C
98 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
B) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
Răspuns: C
99 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare?
[#3600]
A) Funcţionarea permanentă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor.
B) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
C) Mărirea turaţiei de mers în gol a motorului diesel.
Răspuns: B
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 12/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

101 Care imagine reprezintă indicatorul: "Semnalul este pe partea stângă a căii"?
[#5651]

A)  C) 
B) 
Răspuns: A
102 Semaforul prevestitor cu două indicaţii din figură dă indicaţia: Ziua ­ paleta arată faţa galbenă spre tren Noaptea ­ o unitate
[#4887] luminoasă de culoare galbenă, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilită. Semaforul următor este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea sau este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
C) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: B
103 Care imagine reprezintă: "Indicatorul numărul liniei"?
[#5653]

A)  B) 
C) 
Răspuns: B
104 Semnalele fixe din figură au următoarea semnificaţie:
[#5338]

A) semnale care nu sunt în exploatare.
B) semnale defecte.
C) semnale la care se lucrează.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 13/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

105 Semnalul luminos din figură în semnalizarea cu trepte multiple de viteză are următoarea semnificaţie; Ziua şi noaptea: O
[#4310] unitate luminoasă de culoare verde clipitor spre tren, indicatorul luminos de viteză cu cifre de culoare albă ­ iar indicatorul
luminos prevestitor de viteză cu cifre de culoare galbenă

A) Liber cu viteza redusă afişată de către indicatorul luminos de viteză În figură, cifra 6 înseamnă 60 km/h. Semnalul următor
este pe liber cu viteza prevestită de către indicatorul luminos prevestitor de viteză adică 30km/h.
B) Liber cu viteza redusă afişată de indicatorul luminos de viteză În figură, cifra 3 înseamnă 30 km/h. Semnalul următor este
pe liber cu viteza egală sau mai mare.
C) Liber cu viteza de 90 KM/h. Semnalul următor indică liber cu viteza redusă indicată ­ prevestită de către indicatorul luminos
prevestitor de viteză. În figură, cifra 6 înseamnă 60 km/h.
Răspuns: A
106 Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare a două staţii consecutive se numeşte:
[#2856]
A) Linie curentă
B) Linie directă
C) Legătură directă
Răspuns: A
107 Baliza avertizoare instalată înaintea semnalelor prevestitoare care arată că semnalul prevestitor este la 100 m, are
[#5645] următoarea indicaţie:

A) 
B)  C) 
Răspuns: C
108 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face la interval de sector
[#3085] de bloc.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
109 Pe secţiile de circulaţie înzestrate cu instalaţii de bloc de linie semiautomat, circulaţia trenurilor se face:
[#4174]
A) Pe bază de cale liberă
B) La interval de staţie
C) La intervale de sector de bloc
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 14/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

110 Balizele avertizoare, "Atenţie, semnalul de avarie este la 1000 m", instalate înaintea acestora, pe distanţe între staţii
[#3447] neînzestrate cu bloc de linie automat, au următorul aspect:

C) 

A) 
B) 
Răspuns: B
111 La trecerea trenului, pe lângă paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrărilor, mecanicul este obligat să dea
[#5022] semnalul "ATENŢIE!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
112 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4840]

A) Indicatorul de sfârşit al restricţiei de viteză
B) Circulă cu VITEZA REDUSĂ ordonată! Începe porţiunea slăbită
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie slăbită care impune reducerea vitezei
Răspuns: A
113 Porţiunile de linie slăbită din incinta staţiei, care se găsesc între semnalul de intrare şi primul macaz de intrare, precum şi
[#5017] cele aflate pe linia directă a staţiei, cu excepţia staţiilor în formă de paralelogram, se semnalizează ca şi porţiunile slăbite
din linia curentă.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
114 În ce bază se poate face circulaţia trenurilor de intervenţie pe o linie curentă închisă către zona cu obstacole?
[#3903]
A) Circulaţia se va face în baza condiţiilor stabilite prin BAR.
B) Circulaţia se va face în baza condiţiilor transmise prin staţia RTF de către operatorul RC.
C) Circulaţia se va face în baza condiţiilor stabilite prin ordin de circulaţie.
Răspuns: C
115 Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrărilor în linia curentă sau pe liniile directe din staţie se amplasează, pe
[#3904] timpul executării lucrărilor:

A) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă albă cu trei benzi albastre în diagonală.
B) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă albă cu trei benzi orizontale albastre.
C) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă roşie cu trei benzi orizontale negre.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 15/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

116 Dacă oprirea neprevăzută a trenului se datorează unor nereguli apărute la vehiculele remorcate din corpul trenului, când
[#22270] trenul este oprit pe o porţiune de linie cu declivitate mai mare de 15 ‰, în cazul în care defecţiunile nu pot fi remediate
de către mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren, mecanicul se deplasează pentru remedierea defecţiunilor iar în cabina de
conducere a locomotivei rămâne mecanicul ajutor, respectiv şeful de tren.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
117 Dacă în parcurs apare necesitatea opririi neprevăzute a unui tren în linie curentă, iar trenul este deservit şi de al doilea
[#22260] agent, mecanicul trenului este obligat:

A) să ia măsuri de înlăturare a obstacolelor, dacă acest lucru este posibil.
B) să dea semnale de "Atenţie" cu fluierul sau sirena locomotivei, dacă nu poate lua legătura cu şeful de tren.
C) să dea semnale de "Strânge frâna" cu fluierul sau sirena locomotivei, dacă nu poate lua legătura cu şeful de tren.
Răspuns: B
118 Cum se va proceda în cazul în care nu s­a reuşit remedierea neregulilor la vehiculul feroviar motor, în cazul opririlor
[#5062] neprevăzute a unui tren in linie curentă?

A) Dacă nu s­a reuşit remedierea neregulilor în timp de 15 minute mecanicul declară vehiculul feroviar motor defect şi solicită
mijloc de ajutor.
B) Dacă nu s­a reuşit depistarea şi remedierea defectelor la vehiculul feroviar motor mecanicul împreună cu mecanicul ajutor
vor continua mersul până la prima staţie, cu supravegherea continuă a sălii maşinilor.
C) Dacă nu s­a reuşit remedierea neregulilor în timp de 60 minute mecanicul declară vehiculul feroviar motor defect şi solicită
mijloc de ajutor.
Răspuns: A
119 Ce obligaţii are al doilea agent al trenului, în cazul în care accidentul, incidentul feroviar sau obstacolul în linie curentă
[#5064] dublă sau multiplă, constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină?

A) va anunţa operatorul de circulaţie şi va da detalii privind cele constatate.
B) va lua măsuri pentru ca locul care constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină să fie avizat imediat prin
radiotelefon, impiegaţilor de mişcare din staţiile vecine, precum şi mecanicilor trenurilor aflate în circulaţie.
C) va lua măsuri pentru ca locul care constituie un obstacol pentru circulaţia pe linia vecină să fie semnalizat corespunzător.
Răspuns: B
120 În cazul opririlor neprevăzute în linie curentă, datorită unor nereguli apărute vehiculul feroviar motor, cine face constatarea
[#2617] şi înlăturarea acestor nereguli în situaţia conducerii în echipă completă?

A) personalul de locomotivă nu are voie să intervină, dar va asigura trenul şi va solicita mijloc de ajutor.
B) se face de către mecanicul sau mecanicul ajutor.
C) se face de către echipa mobilă specializată de intervenţie.
Răspuns: B
121 Expedierea trenului pe linie falsă, din staţiile înzestrate cu semnale luminoase de ieşire, se face:
[#4687]
A) pe baza indicaţiei semnalului luminos de ieşire.
B) pe baza indicaţiei semnalului luminos de chemare.
C) pe baza indicaţiei semnalului luminos de avarie.
Răspuns: B
122 Prin linia din stânga se înţelege linia din stânga sensului normal de mers pe cale dublă, înzestrată cu BLA specializat.
[#22297]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
123 Trenul dat înapoi din linie curentă trebuie oprit la intrarea în staţie fără a depăşi semnalul de intrare.
[#5185]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 16/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

124 Pentru a solicita mijloc de ajutor, personalul de locomotivă comunică IDM:
[#4178]
A) numărul trenului, numărul şi tipul vehiculul feroviar motor şi ora; seria şi numărul foii de parcurs; numele mecanicului;
poziţia kilometrică unde se află trenul.
B) numărul trenului şi vehiculul feroviar motor şi ora; numele mecanicului; zona aproximativă unde se află trenul.
C) numărul de telefon, tonajul trenului, numărul şi tipul vehiculul feroviar motor şi ora; tipul autorizaţiei mecanicului şi a
şefului de tren; poziţia kilometrică unde se află trenul, condiţii meteo.
Răspuns: A
125 Dacă defectarea semaforului de intrare în poziţia pe liber se produce după plecarea trenului din staţia vecină, din care
[#22316] cauză mecanicul nu a putut fi încunoştinţat în scris, să oprească trenul înaintea semaforului defect pe liber, atunci:

A) impiegatul de mişcare va comunica mecanicului codul staţiei, numărul din registrul de căi libere şi comenzi şi numele IDM
care a dat dispoziţia.
B) impiegatul de mişcare va comunica mecanicului prin radiotelefon despre defectarea semaforului de intrare în poziţia pe liber
şi va cere confirmarea recepţionării mesajului de către mecanic.
C) agentul staţiei va amplasa capse pocnitoare în faţa semaforului de intrare şi va merge în întâmpinarea trenului pentru a da
semnale de oprire.
Răspuns: B
126 Cum se dau semnalele de cuplare de către agenţi cu instrumente portative, pe timp de zi?
[#22438]
A) Două sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI,
însă mişcările vor fi mai scurte.
B) Trei sunete scurte cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
C) Două sunete lungi cu fluierul de mână şi în acelaşi timp se dă cu steguleţul, după caz, semnalul ÎNAINTE sau ÎNAPOI, însă
mişcările vor fi mai scurte.
Răspuns: A
127 Care din imaginile următoare reprezintă modul de transmitere a semnalului ÎNCET?
[#22440]

A)  B)  C) 


Răspuns: A
128 Semnalele care dau indicaţii care se contrazic ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor.
[#5305]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
129 Ce obligaţii are mecanicul de locomotivă dacă pe timp de noapte întâlneşte un semafor cu indicaţia de noapte pe oprire, iar
[#22427] indicaţia de zi este pe liber, respectiv reducere de viteză sau felinarele sunt neiluminate?

A) Va opri în faţa semaforului, aşteptând ordinul de circulaţie de la IDM.
B) Va lua în considerare indicaţia de zi dacă semnalul respectiv nu a fost avizat ca fiind defect.
C) Va circula cu viteza de maxim 20 km/h.
Răspuns: B
130 Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile se realizează în două etape: a) informarea scrisă;
[#5151] b) raportul de investigare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
131 Organizarea şi verificarea stării personalului cu responsabilităţi în siguranţa pe calea ferată la intrarea şi în timpul
[#22482] serviciului constituie un atribut al:

A) gestinarului de infrastructură publică.
B) operatorului de mişcare.
C) agenţilor economici feroviari.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 17/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

132 Care instituţie asigură investigatorul principal pentru incidentele produse în circulaţia trenurilor?
[#4597]
A) Organismul desemnat de autoritatea competentă.
B) Organismul de certificare feroviar român (CENAFER).
C) Operatorul de transport feroviar care este implicat (OTF).
Răspuns: A
133 Investigarea accidentelor şi a incidentelor reprezintă un proces desfăşurat în scopul prevenirii accidentelor şi incidentelor
[#22487] care include strângerea şi analizarea informaţiilor, stabilirea concluziilor, inclusiv determinarea cauzelor şi dacă este cazul,
emiterea unor recomandări de siguranţă, pentru îmbunătăţirea siguranţei pentru activitatea de transport pe calea ferată.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
134 Personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei feroviare, trebuie să îşi exercite atribuţiile de serviciu în orice loc de
[#3343] muncă, conform dispoziţiilor date de organele superioare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
135 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de
[#22462] producerea unui accident sau incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment pe:

A) conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie.
B) IDM din cea mai apropiată staţie.
C) şeful celei mai apropiate staţii sau pe înlocuitorul acestuia.
Răspuns: C
136 Se consideră defecţiuni tehnice arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine,
[#3080] flamări, explozii etc.) produse în instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe,
blocuri aparate, cutii, borne, cuple de contact), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a
unor piese în contact cu gazele de eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi
pieselor vecine.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
137 Cum acţionează mecanicul de locomotivă în cazul deservirii simplificate la apariţia fumului sau flăcării la vehiculul
[#2566] feroviar motor în scopul unei intervenţii rapide şi sigure?

A) Avizează IDM şi aşteaptă sosirea mijloacelor de intervenţie.
B) Avizează IDM, dă locomotiva defectă şi aşteaptă mijloace de ajutor.
C) Depistează locul defectului funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de
intervenţie deschizând după caz capace sau trape de vizitare şi acţionează cu stingătoarele şi alte mijloace (apă, nisip) aflate la
dispoziţie pentru lichidarea focarului.
Răspuns: C
138 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la vehiculul feroviar motor, în timpul intervenţiei de stingere a focarului, se folosesc:
[#2567]
A) stingătoarele cu spumă chimică sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon şi CO2 pentru restul
echipamentului.
B) În toate situaţiile se utilizează stingătoarele cu apă.
C) stingătoarele cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul
echipamentului.
Răspuns: C
139 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la vehiculele feroviare motoare în timpul interventiei de stingere a focarului se
[#3404] folosesc stingătoarele cu spumă chimică sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon şi CO2 pentru
restul echipamentului.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 18/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

140 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă,mecanicul de locomotivă, prin radiotelefon sau alte mijloace de
[#22527] comunicare aflate la dispoziţie, prin intermediul IDM, agenţi L., operatori RC, solicită următoarele:

A) Indicaţii pentru intervenţii la incendiu, conform PTE – ului staţiei.
B) Indicaţia ultimului semnal pe lângă care a trecut cu locomotiva.
C) Date privind codul SIRUES al staţiei.
Răspuns: A
141 La intrarea in acţiune a unei protecţii pentru orice defect apărut personalul de locomotivă va nota în fişa de bord defectul
[#5194] constatat, protecţia intrată în acţiune şi eventualele măsuri de remediere aplicate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
142 La revizia efectuată în sala maşinilor în timpul parcursului, mecanicul ajutor va urmări, din punct de vedere al prevenirii
[#5195] incendiilor, ca temperatura uleiului să nu depăşească temperatura maximă de funcţionare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
143 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
B) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
C) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
Răspuns: A
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionările cuprinse între 2 minute şi 5 minute după ce mecanicul ajutor sau însoţitorul execută revizia totală în sala
[#3360] maşinilor, va face şi revizie la partea de rulare, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei cât şi
depistarea de fum, de cablaj ars, miros de izolaţie arsă, început de incendiu.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate şi necirculabile.
[#22575]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
147 Pe durata de intervenţie la locul accidentului sau incidentului feroviar, vehiculului feroviar motor care remorcă trenul de
[#2858] intervenţie va rămâne la dispoziţia:

A) Se înapoiază la unitatea de domiciliu
B) Şefului echipei de intervenţie
C) Operatorului de la Regulatorul de circulaţie
Răspuns: B
148 La observarea indicaţiei de culoare roşie a semnalului de avarie la tunel:
[#3861]
A) mecanicul va lua imediat toate măsurile pentru oprirea trenului.
B) trenul va circula cu viteza de 20km/h până la depăşirea tunelului.
C) trenul va circula cu viteza de 30km/h până la prima staţie din parcurs.
Răspuns: A
149 După gararea trenului de intervenţie pe linia de lucru, vehiculului feroviar motor de la tren:
[#4176]
A) Se va detaşa din dispoziţia acarului.
B) Se va detaşa la solicitarea conducătorului trenului de intervenţie, cu sau fără vagoane.
C) Nu se va detaşa decât pe timp de zi.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 19/20
22.09.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788

150 Utilajele pentru întreţinerea căii şi a liniei de contact, în timpul staţionării sau deplasării pe linie, pot să depăşească cu
[#22548] platforma de lucru limitele gabaritului CFR de vagon ­ de încărcare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67788 20/20