Sunteți pe pagina 1din 25

S.C.

S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 1/25

INSTRUCŢIUNI PROPRII
DE
SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
 pentru alpinism utilitar 
utilitar 

COD: IP – SSM ( 03

Int) *n +%,-"e #" "t" e:

E#"-"t Ve%%"t A$-"t


!n%e
N!'e 4% $en!'e
Se'n)t!)

D"t"

P-$%et"te %nte#et!"#)
Toate procedurile, fişele de proces şi instrucţiunile ce descriu activităţi şi procese proprii sunt 
 proprietatea exclusivă a SC ............................... S.R.L. Orice multiplicare, difuzare sau utilizare
 parţială sau totală a acestor documente, fără aprobarea dministratorului dministratorului al 
 SC ................................ S.R.L., este interzisă.
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 2/25

LISTA DE CONTROL A MODIFICĂRILOR

N. N. D"t" %nt)%%


E%%e Re+%%e C-n%n!t!# '-%%)%%  *n +%,-"e

1 0 Eitie initiala

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE 6I S7N7TATE 8N MUNC7


S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 3/25

PENTRU ALPINISM UTILITAR 


UTILITAR 

1. PREV
PREVED
EDER
ERII GENER
GENERAL
ALE
E

C-n%n!t

Art!
Art! 1! Instr
Instru"#
u"#iun
iunile
ile spe"i$
spe"i$i"e
i"e e se"uri
se"uritat
tatea
ea mu
mun"i
n"iii pentru
pentru alpin
alpinism
ism utili
utilitar
tar "uprin
"uprin
 pre%eeri &i re'lement(ri
re'lement(ri pentru pre%enirea
pre%enirea a""ientel)r e mun"( &i*sau +m,)ln(%iril)r
+m,)ln(%iril)r pr)$esi)nale
pr)$esi)nale
+n ")ni#iile e lu"ru la +n(l#ime e-e"utat "u te.ni"i spe"i$i"e alpinismului
alpinismului utilitar!

SCO/

Art!
Art! ! S")pu
S")pull preen
preentel
tel)r
)r instr
instru"#
u"#iun
iunii este
este elimi
eliminar
narea
ea sau imin
iminuar
uarea
ea peri")
peri")lel
lel)r
)r e
a""ientare &i*sau +m,)ln(%iril)r pr)$esi)nale e-istente +n "arul lu"r(ril)r e alpinism utilitar2
 pre"um &i +n timpul
timpul a""esului la &i e la l)"ul
l)"ul e mun"( amplasat la +n(l#ime!
+n(l#ime!

DOMENIU DE ACTI3ITATE
ACTI3ITATE

Art! 4! /re%eerile preentel)r instru"#iuni au "ara"ter intern &i se apli"( tutur)r lu"r(t)ril)r 
s)"iet(#ii "are es$(&)ar( a"ti%it(#i +n l)"uri e mun"( situate la +n(l#ime utili5n pr)"eee te.ni"e
&i e".ipamente spe"i$i"e alpinismului!
alpinismului!

RE3I6UIREA INSTRUC7IUNILOR 

Art! 8! /reentele instru"#iuni se %)r re%iui peri)i" &i %)r $i m)i$i"ate2 )ri e "5te )ri este
ne"esar2 "a urmare a s".im,(ril)r e natur( le'islati%(2 te.ni"(2 sur%enite la ni%elul s)"iet(#ii sau la
ni%elul pr)"esel)r e mun"(!

2. PREVEDERI
PREVEDERI COMUNE
COMUNE TUTUROR
TUTUROR ACTIVIT7Ţ
ACTIVIT7ŢILOR
ILOR DE ALPINISM
ALPINISM

SELEC7IA

Art! 9! Operat)rii an'a:a#i pentru e-e"utarea un)r lu"r(ri e alpinism utilitar2 tre,uie s( $ie
sele"#i)na#i ast$el +n"5t s( +neplineas"( simultan2
simultan2 urm(t)arele ")ni#ii minime;
a< S( $i +mplini
+mplinitt %5rsta
%5rsta e 1= ani
ani la ata
ata an'a:(r
an'a:(rii>
ii>
 ,< S( ai,( ) stare e s(n(tate ")respun(t)are2 aptituini &i "apa"it(#i
" apa"it(#i neur)psi.i"e %eri$i"ate &i
atestate +n urma unui e-amen mei"al>
"< S( nu ep(&eas"(
ep(&eas"( %5rsta
%5rsta e 49 e ani2 "are
"are se p)ate e"ala
e"ala la 89 ani2 +n urma
urma a%iului
a%iului spe"ial
spe"ial
e spe"ialitate!
Art! ?! /arti"iparea la lu"r(ri este permis( numai up( "e )perat)rul a a,s)l%it "ursul e
spe"ialitate e minimum @ ile ile pentru tipul respe"ti% e lu"r(ri!

INSTRUIREA /ERSONALULUI
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 9/25

Art! @! Instruirea e spe"ialitate "are in"lue &i instru"ta:ul e se"uritate a mun"ii2 se $a"e
e&al)nat2 +n ")n$)rmitate "u Ini"at)rul e "ali$i"are pentru )perat)rii alpini&ti inter%en#ieB2 ")
00!01!0?2 apr),at e Ministerul Mun"ii &i /r)te"#iei S)"iale &i "u pre%eerile Le'ii nr! 41*00?
 pri%in se"uritatea
se"uritatea &i s(n(tatea +n mun"(!
mun"(!
Art! =! În "aul lu"r(ril)r es$(&urate pe ,aa un)r te.n)l)'ii ")mple-e e e-emplu;
e-perti
e-perti(ri
(ri e ")nstru"
")nstru"#ii
#ii inustri
inustriale2
ale2 lu"r(ri
lu"r(ri e em)lare2
em)lare2 m)n
m)ntarea*
tarea*em)n
em)ntarea
tarea un)
un)rr instala#i
instala#iii
te.n)l)'i"e ")mple-e et"!<2 instru"ta:ul e pr)te"#ie a mun"ii tre,uie e$e"tuat +n "aul $ie"(rei
te.n)l)'ii2 la m)i$i"area a"estei te.n)l)'ii2 +n ")relare "u ")ni#iile ")n"rete +n "are se apli"(
te.n)l)'ia
te.n)l)'ia respe"ti%( sau )ri e "5te )ri se m)i$i"( ")ni#iile e mun"(!
Art! ! Operat)rii nu %)r $i ami&i la lu"r(rile e alpinism utilitar a"( la instru"ta:ul e
spe"ialitate2 in"lusi% "el e pr)te"#ia mun"ii &i ap(rare +mp)tri%a in"eniil)r2 nu au )%eit "( &iau
+nsu&it t)ate pre%eerile te.ni"e &i e pr)te"#ie a mun"ii ")respun(t)are tutur)r )pera#iil)r &i $ael)r 
"e ")mpun te.n)l)'ia apli"at(!

ÎNCADRAREA ŞI RE/ARTI6AREA /ERSONALULUI LA LOCURILE DE MUNCĂ

Art! 10! Operat)rii an'a:a#i pentru lu"r(ri e alpinism utilitar2 "a &i pers)nalul "u alte
"ali$i"(ri e ,a( "are apli"( pr)"eee &i te.ni"i e alpinism utilitar pentru )pera#iunile a:ut(t)are
e eplasare &i e sta#i)nare +n p)i#ia e lu"ru< tre,uie s( +neplineas"( t)ate ")ni#iile pre%(ute
la art! 9 &i @!
Art! 11! /entru repartiarea )perat)ril)r la l)"urile e mun"( amplasate la +n(l#ime2 "u
spe"i$i" e alpinism utilitar2 se %a #ine ")nt e;
a< Cali$i
Cali$i"are
"areaa pr)$es
pr)$esi)n
i)nal(
al(>>
 ,< /re'(tirea te.ni"( e spe"ialitate>
spe"ialitate>
"< Aptitui
Aptituini2
ni2 e-perien#
e-perien#(2
(2 "apa"itate
"apa"itate $ii"( &i neur)psi.
neur)psi.i"(
i"( +n )meniul
)meniul mersului
mersului pe munte2
munte2 al
lu"rului la +n(l#ime &i al spe"iali(rii +n anumite lu"r(ri sau )pera#ii>
< Starea
Starea e s(n(tate
s(n(tate &i e )i.n(2
)i.n(2 +n m)mentul
m)mentul +n"eperii
+n"eperii a"ti%it(#
a"ti%it(#ii!
ii!
Art! 1! /ers)anele "are urmea( peri)aa e sele"#ie &i )perat)rii alpini&ti "are au "ate')ria
Ia e spe"ialiare p)t parti"ipa la lu"r(ri la +n(l#ime "u te.n)l)'ii
te.n)l)'ii "urente2 respe"t5n Instru"#iunile
 pr)prii pentru lu"ru la +n(l#ime< &i +n "alitatea e se"uni sau parti"ipan#i la lu"r(rile e alpinism
utilitar2
utilitar2 "a +n "are este ),li'at)rie asi'urarea e mai sus!
În(l#imea l)"ului e mun"( $a#( e ,aa e re$erin#( natural( sau arti$i"ial( re'rupare< nu
tre,uie s( ep(&eas"(2 +n a"este "auri 80 m!
Art! 14! Repartiarea )perat)ril)r alpini&ti "u pre'(tire superi)ar( se %a $a"e ")n$)rm "u
 pre%eerile Ini"at)rului e "ali$i"areB pentru "ate')ria respe"ti%(2 ale Le'ii nr! 41*00? pri%in
se"uritatea &i s(n(tatea la l)"ul e mun"(!
Art! 18! În "aul lu"r(ril)r e alpinism utilitar e)se,it e ")mple-e2 "um ar $i inter%en#iile
+n s")pul
s")pul sal%(rii
sal%(rii la +n(l#ime
+n(l#ime22 al e-perti(
e-perti(ril)
ril)rr sau repara#ii
repara#iil)r
l)r unei a%arii2 )perat)rii
)perat)rii alpini&t
alpini&ti2i2
)perat)rii alpini&ti se repartiea( numai +n ,aa unui pr)'ram ela,)rat e "(tre ")nu"(t)rul
lu"r(ril)r!
Art! 19! E".ipa e alpinism utilitar tre,uie $)rmat( in "el pu#in )i )perat)ri in "are unul
esemnat a $i &e$ e e".ip(2 iar altul l)"#iit)rul a"estuia!
Art! 1?! a< Se amite2 +n spe"ial +n ")ni#iile e iarn(2 "a e".ipa $)rmat( in 8 )perat)ri s( se
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 5/25

eplasee sau s( lu"ree +n 'rupe e "5te )i2 ar nu la istan#a mai mare e limita %eerii!
 ,< În alpinismul
alpinismul utilitar este interis(
interis( eplasarea sau lu"rul ini%iual
ini%iual s)litar<!
s)litar<!
Art! 1@! În "a e $)r#( ma:)r( a""ient2 "alamitate sau a%arie< se amite eplasarea
ini%iual( a unui )perat)r2 +n s")pul sal%(rii "el)rlal#i mem,rii ai e"nipei e lu"ru! A"est )perat)r 
tre,uie s( ai,( asupra sa mi:l)a"e e ")muni"are  semnaliare rai)2 lanterne et"!< +n stare e
$un"#i)nare!
Art! 1=! Fie"are e".ip( e alpinism utilitar tre,uie s( ")nu"(2 ")ntr)lat( &i supra%e'.eat( +n
 permanen#( e un &e$ e e".ip(2 numit prin e"iia ")nu"(t)rului lu"r(rii sau +n lipsa a"estuia2 e
"(tre un l)"#iit)r2
l)"#iit)r2 numit prin e"iie!
Art! 1! Şe$ul e e".ip( sau l)"#iit)rul a"estuia tre,uie s( repartiee )perat)rii2 pe t)at(
urata pr)'ramului e lu"ru2 +n $un"#iile e "ap la ")ar(2 se"un &i parti"ipan#i! R)lul )perat)ril)r 
+n "arul e".ipei se p)ate s".im,a ea lun'ul "i"luril)r e lu"ru2 "u ")ni#ia "a urata lu"rului la
+n(l#ime2 pentru $ie"are )perat)r2
)perat)r2 s( nu $ie mai mare e ? )re*s".im,!
Art! 0! Da"( &e$ul e e".ip( ")nstat( "( un )perat)r se a$l( +n imp)si,ilitatea +neplinirii +n
")ni#ii e ma-im( si'uran#( a sar"inil)r e mun"( "are iau $)st +n"rein#ate2 el are ),li'a#ia e al
repartia ) a"ti%itate mai si'ur( sau mai pu#in ),)sit)are!
Art! 1! În "aul inisp)nilit(#ii a""ient(rii<
a""ient(rii< &e$ului e e".ip( &i*sau a l)"#iit)rului
l)"#iit)rului a"estuia2
sar"inile sale %)r $i preluate e "el mai ")mpetent &i e-perimentat )perat)r2 pentru asi'urarea
+ntreruperii
+ntreruperii lu"rului $(r( peri")le e a""ientare!
Art! ! Da"( &e$ul e e".ip( ")nstat( "( e".ipa nu p)ate e-e"uta +n si'uran#( sar"ina e
mun"( in "aua un)r ")ni#ii peri"ul)ase ap(rute +n )na e lu"ru2 al un)r $a"t)ri e meiu
e)se,it e 'ra%i et"!< are ),li'a#ia e a +ntrerupe imeiat lu"rul &i a pune e".ipa +n si'uran#( prin
a(p)stire2 retra'ere2 ,i%ua"are et"! up( "a! Da"( )prirea sau retra'erea men#ine e".ipa +ntr)
stare peri"ul)as(2 &e$ul e e".ip( tre,uie s( s)li"ite a:ut)r in e-teri)r2 printrun mi:l)" pre%(ut +n
te.n)l)'ie
te.n)l)'ie plan ta"ti" sau pr)'ram e lu"ru<!
Art! 4! /re'(tirea &i repartiarea )perat)ril)r alpini&ti tre,uie $("ut( +n a&a $el +n"5t2 +n )ri"e
m)ment2 $ie"are )perat)r s( $ie apt s( se aut)sal%ee sau s( sal%ee un ")e".ipier2 intr) situa#ie
i$i"il( "(ere +n ")ar(2 r(nire et"!<!
În a"est s")p2 e".ipa tre,uie s( ispun(2 la ,aa e ple"are &i*sau re'rupare2 e e".ipamente
e reer%(2 trus( e prim a:ut)r2 e".ipamente e ,i%ua"2 alimente2 ap( e reer%( &i altele2 up( "a!
Art! 8! T)#i )perat)rii alpini&ti "are lu"rea( la +n(l#ime %)r $i supu&i e-amenului mei"al
 peri)i"2 la inter%alul &i e-amin(rile "lini")  $un"#i)nale sta,ilite
sta,ilite e Ministerul S(n(t(#ii2 +n $un"#ie
e "ara"teristi"ile l)"ului e mun"( amplasat la +n(l#ime!
Art! 9! /ers)ana :urii"( "are an'a:ea( este ),li'at( s( eli,eree )perat)ril)r "are s)li"it(
an'a:area2 Fi&a mei"al( e an'a:are tipB2 emis( e "(tre Ministerul S(n(t(#ii2 +n "are se pre"iea(
l)"ul e mun"( +n "are +&i %a es$(&ura a"ti%itatea )perat)rul2 iar mei"ul %a a%ia2 +n urma
e-amin(rii2 a"( )perat)rul p)ate $i +n"arat sau nu +n a"el l)" e mun"(!
Art! ?! A%iul mei"al la +n"arare se ( numai e mei" al pers)anei :urii"e "are
an'a:ea( sau al "ir"ums"rip#iei terit)riale<
terit)riale< pe ,aa e-amenel)r "lini")  $un"#i)nale
$un"#i)nale &i e la,)rat)r!
Art! @! E-amenele mei"ale peri)i"e tre,uie s( ai,( rept s")p;
a< Depistarea pre")"e
pre")"e &i pre%enirea a'ra%(rii
a'ra%(rii un)r
un)r a$e"#iuni
a$e"#iuni nepr)$esi)nale>
nepr)$esi)nale>
 ,< Urm(rirea aapt(rii neur)psi.i"e
neur)psi.i"e a )perat)ril)r
)perat)ril)r!!

DOTAREA CU ECGI/AMENTE INDI3IDUALE DE /ROTEC7IE EI/<


S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: /25

Art! =! Operat)rii "are lu"rea( +n ")ni#ii e alpinism utilitar2 ini$erent e )meniul e
a"ti%itate2 tre,uie s( p)arte e".ipament ini%iual e pr)te"#ie EI/<2 spe"i$i" elimin(rii peri")lului
"(erii +n ')l sau al alune"(rii pe ) pant( +n"linat(!
Art! ! Sta,ilirea ")mp)nentei EI/ pentru alpinism utilitar2 pre"um &i a")rarea a"estuia se
%)r
%)r $a"e
$a"e +n $un"#
$un"#ie
ie e )men
)meniul iul e a"ti%i
a"ti%itat
tate2
e2 ")mple
")mple-it
-itate
ateaa te.n)
te.n)l)'
l)'iei
iei apli"a
apli"ate2
te2 spe"i$
spe"i$i"u
i"ull
")ni#iil)r e mun"( &i pre%eerile N)rmati%ului  "aru e a")rare a e".ipamentului e pr)te"#ie
&i a e".ipamentului
e".ipamentului e lu"ru2 ela,)rat e Ministerul Mun"ii &i /r)te"#iei S)"iale!
S )"iale!
Art! 40! Este interis( utiliarea EI/ "are nu sunt realiate &i "erti$i"ate +n ")n$)rmitate "u
stanarele &i n)rmati%ele e e".ipamente e pr)te"#ie2 +n %i')are!
Art! 41! EI/ este spe"i$i" elimin(rii peri")lului "(erii +n ')l2 respe"ti% al alune"(rii pe pant(
+n"linat(2 tre,uie suplimentat2 e la "a la "a2 "u EI/ pentru ")m,aterea "el)rlalte peri")le e
a""i
a""ie
ent
ntar
aree &i*s
&i*sau
au +m,)
+m,)ln
ln(%
(%ir
iree pr)$
pr)$es
esi)
i)na
nal(
l( p)si
p)si,i
,ile
le la l)"u
l)"ull e mumun"n"(( a$la
a$latt la +n(l
+n(l#i
#ime
me22
ele"tr)"ut(ri2 int)-i"a#ii et"!< +n $un"#ie e )meniul e a"ti%itate!
Art! 4! Operat)rii sunt ),li'a#i s( $)l)seas"( EI/ pe timpul lu"rului2 pre"um &i pe itinerariul
e intrare &i retra'ere e la l)"ul e mun"(2 s(l +ntre#in( &i p(stree +n ,une ")ni#ii2 ")n$)rm
instru"#iunil)r
instru"#iunil)r e utiliare ale e".ipamentului respe"ti%!
respe"ti%!

CASCĂ DE /ROTEC7IE

Art! 44! /entru alpinismul utilitar2 ini$erent e )meniul e a"ti%itate2 este ),li'at)rie
 purtarea "(&tii e pr)te"#ie!
pr)te"#ie!
Art! 48! C5n temperatura aerului este s"(ut(2 "as"a e pr)te"#ie tre,uie purtat( peste un
"api&)n "(lur)s!
Art! 49! Înainte e +n"eperea eplas(rii sau a lu"rului2 este ),li'at)rie %eri$i"area e "(tre
)perat)r a inte'rit(#ii "(&tii e pr)te"#ie2 a sistemului e am)rtiare2 a p)si,ilit(#il)r e re'lare a
a"estuia &i a "urelel)r e prinere!
Art! 4?! Este interis( $)l)sirea "(&tii e pr)te"#ie a"( a"easta preint( sp(rturi2 $isuri2 '(uri
ale "ar"asei sau eteri)r(ri ale sistemului e am)rtiare! Cas"a e$e"t( %a $i s")as( imeiat +n u!

CENTURA DE SIHURAN7Ă

Art! 4@! /entru


/ entru lu"r(rile e alpinism utilitar2
utilitar2 purtarea "enturil)r e si'uran#( este ),li'at)rie2
a"( m(surile inte'rate e amena:are &i )tare a l)"ului e mun"( nu elimin( peri")lul "(erii!
Art! 4=! Centura e si'uran#( tre,uie purtat( &i pe itinerariu e intrare sau retra'ere la*e la
l)"ul e mun"(2 a"( ")ni#iile e mun"( sau e meiu impun a"easta> tipul e "entur( &i
")mp)nentele sale tre,uie s( ")respun( )meniului respe"ti% e a"ti%itate!
Art! 4! Centura e si'uran#( tre,uie $)l)sit(
$)l)sit( $ie "a mi:l)" e spri:in al ")rpului2 $ie "a mi:l)"
e pr)te"#ie prin suspenare +mp)tri%a
+mp)tri%a "(erii sau alune"(rii2 $ie "a mi:l)" e )prire a a""esului +ntr
) )na peri"ul)as(! Este interis a se $)l)si "entura e si'uran#( pentru alte $un"#ii e pr)te"#ie e"5t
"ele pentru "are a $)st pr)ie"tat(! Le'area ")rii la "entura se $a"e ire"t2 utili5n unul sau )u(
n)uri O/T!
Art! 80! Operat)rul are ),li'a#ia e a %eri$i"a +nainte e utiliare "entura e si'uran#( &i
a""es)riile a"esteia! 3iual2 se e-aminea( "us(turile2 "ataramele e re'lare2 urm(rin +n m)
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: ;/25

spe"ial tre"erea a treia )ar( a ".in'ii e re'lare prin "ataram(!


Art! 81! Este interis( utiliarea "enturil)r e si'uran#( "are;
a< /reint(
/reint( rupturi2
rupturi2 pete2 estram(r
estram(ri2i2 "atarame
"atarame e$e"te2 ")r)iuni
")r)iuni ale piesel)r
piesel)r metali"e2
metali"e2 r)s(turi2
r)s(turi2
arsuri2 t(ieturi et"!>
 ,< Nu mai respe"t( ")ni#iile
")ni#iile e 'aran#ie sta,ilite
sta,ilite e "(tre pr)u"(t)r!
pr)u"(t)r!
Art! 8! Centurile e si'uran#(2 l)n:ele &i "ara,inierele tre,uie p(strate la l)" us"at2 lipsit e
n)-e sau temperaturi e-treme2 respe"t5n instru"#iunile pr)u"(t)rului!
pr)u"(t)rului!

/REHĂTIREA ACTI3ITĂ7ILOR 
ACTI3ITĂ7ILOR 

Art! 84! T)ate pr)"esele e mun"( &i a"ti%it(#ile e alpinism utilitar2 "are $a" ),ie"tul a"estei
n)rme se sta,iles" respe"t5n urm(t)arele etape;
a< D)
D)"u
"ummenta
entarereaa
În a"east( etap(2 spe"ialistul "are pr)ie"tea( ) a"ti%itate e alpinism utilitar2 +mpreun( "u
&e$ul
&e$ul e e".ip(
e".ip( e%ent
e%entualual "u memmem,ri,riii "ei mai ")mpet
")mpeten#
en#ii ai e".ip
e".ipei2
ei2 stui
stuia(
a( atele
atele te)ret
te)reti"e
i"e
re$erit)are la a"ti%itatea pr)pus(;
- G(r#i2 s".i#e2 esene &i etalii te.ni"e et"!>
- Date &i in$)rma#ii2 s"rise sau )rale2 e ultim( )r(2 re$erit)are la peri")lele "are e-ist( sau p)t
ap(rea +n %iit)rul apr)piat2 la l)"ul e mun"( respe"ti%>
- Date pri%in )nele apr)piate &i p)si,ilit(#i e retra'ere2 sal%are &i prim a:ut)r>
- Date pri%in alte e".ipe "are lu"rea( +n )na respe"ti%( sau +n%e"inat(>
- /r)'n)ele mete) pentru peri)aa pre%(ut( +n pr)ie"tul e pr)'ram!
T)at( a"east( )"umenta#ie st( la ,aa e"iiei ")nu"erii s)"iet(#ii2 a"( p)si,ilit(#ile
umane2 te.ni"e2 materiale &i e timp ale e".ipei permit e-e"utarea2 +n eplina si'uran#( a lu"r(rii!
 ,< /r)ie"tarea pr)"esului
pr)"esului e mun"(
E-e"utantul pr)ie"tului te.n)l)'i" plan ta"ti"2 pr)'ram sau re'ulament2 up( "a<2 a%5n +n
%eere "erin#ele &i p)si,ilit(#ile la p"t! a< e&al)nea( t)ate )pera#iile &i $aele ne"esare es$(&ur(rii
lu"r(rii )ptimi5n;
- Se"uritatea &i s(n(tatea +n mun"(>
- /r)u"ti%itatea
/r)u"ti%itatea mun"ii ritmul sau %itea e eplasare<2 impli"it &i pre#ul e ")st>
- Er')n)mia mun"ii!
"< /re'(t
/re'(tire
ireaa te.ni"(
te.ni"(22 $ii"(
$ii"( &i psi.
psi.i"(
i"(
C)nu"(t)rul lu"r(rii are ),li'a#ia e a asi'ura t)ate ")ni#iile pentru pre'(tirea te.ni"( &i
$ii"( $ie"(rui mem,ru al e".ipei e alpinism utilitar2 +n spe"ial +n "aul +n "are au e-istat peri)ae
e pau( sau imp)tri%(2 e supras)li"itare! În a"este &ein#e e pre'(tire se re$a"e ")ni#ia $ii"(
stri"t ne"esar( es$(&ur(rii lu"r(rii %iit)are2 se +m,un(t(#es" &i se testea( pr)"eeeele te.ni"e e
spe"ialitate &i "alit(#ile psi.i"e ini%iuale!
< /re'
/re'(t
(tir
irea
ea mate
materi rial
al((
În ")n"
")n")r)ra
an#
n#(( "u ne"ene"esi
sit(
t(#i
#ile
le te.n
te.n)l
)l)'
)'ie
ieii e lu"r
lu"ru2
u2 e".i
e".ipa
pa tre,
tre,ui
uiee )ta
)tat(
t( "u t)at
t)atee
e".ipamentele e pr)te"#ie ini%iual( &i ")le"ti%( &i "u e".ipamentele e lu"ru ne"esare2 a "(r)r 
utiliare tre,uie +nsu&it(2 e-ersat( &i testat( +n "arul &ein#el)r e pre'(tire e&al)nate2 +naintea
+n"eperii lu"r(rii!
STUDIEREA CONDI7IILOR LOCALE
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: </25

Art! 88! Înainte e intrarea +n )na e lu"ru2 e".ipa e alpinism utilitar tre,uie s( e$e"tuee
ire"t2 "5t mai ),ie"ti% &i etaliat re"un)a&terea ")ni#iil)r l)"ale in a"est spa#iu2 lu5n urm(t)arele
m(suri;
a< Stui
Stuiere
ereaa &i pr)te
pr)te"#i
"#iaa )nel)
)nel)rr peri"u
peri"ul)
l)ase
ase22 e la ,aa
,aa in$er
in$eri)a
i)ar(2
r(2 superi
superi)ar
)ar(( &i in laturil
laturilee
spa#iului esemnat "a )n( e lu"ru>
Ca )n( peri"ul)as( este esemnat( ) supra$a#( "ir"ular(2 "u "entrul +n pun"tul e lu"ru2 la
 ,aa &i la partea superi)ar(
superi)ar( &i a ),ie"ti%ului
),ie"ti%ului &i "u raa e'al( "u;
R1  G*10  +n "aul +n "are peretele este suprapl)m,at sau %erti"al2 nu e-ist( ),sta")le "are
 p)t ri")&a e%entualele
e%entualele ),ie"te "(ute &i %5ntul
%5ntul are %itea su,  m*s>
m*s>
R  G*9  +n "aul +n "are peretele este ),li" sau preint( ane-e "are p)t e%ia ),ie"tele
"(ute2 iar %5ntul are %itea su, 9 m*s>
R4  G*4  În "aul R2 +n plus e-ist( un "urent e aer "u %itea p5n( la 10 m*s2 +n ire"#ia
"ea mai +nep(rtat(!
6)nele peri"ul)ase se +n'r(es" "u ")ri2 pan)uri sau alte mi:l)a"e "are s( a%ertiee &i s(
)preas"( intrarea alt)r pers)ane +n a"esta "est spa#iu!
 ,< Stuierea &i ienti$i"area ")ni#iil)r
")ni#iil)r e meiu in )na e lu"ru; temperatura2 umiitate2
starea (peii2 p)r#iuni "u '.ea#(2 )ne $ria,ile2 p(m5nt)ase et"! Şi mar"area traseului )ptim
e eplasare>
"< Stuierea
Stuierea e%entual
e%entualel)r
el)r n)-e
n)-e e-istente
e-istente sau p)si,il
p)si,il s( apar( +n timpul lu"rului
lu"rului &i pre%eere
pre%eereaa
un)r m(suri ae"%ate pentru eliminarea sau iminuarea e$e"tel)r l)r>
< Dispunerea unuiaunuia sasu mai mult)r
mult)r ),ser%at)ri2
),ser%at)ri2 +n a$ara )nei peri"ul)ase2
peri"ul)ase2 +n s")pul
s")pul pr)te"#iei
pr)te"#iei
e".ipei e lu"ru sau a alt)r pers)ane "are se p)t e-pune un)r peri")le2 prin eplasarea sau
sta#i)narea +n apr)pierea )nei peri"ul)ase a ),ie"ti%ului>
),ie"ti%ului>
e< /reluarea unuiunui pr)"es %er,al2 e la pr)prietarul
pr)prietarul ),ie"ti%ului2
),ie"ti%ului2 a )nei e lu"ru pe ) peri)a( &i &i
+n ")ni#ii stri"t pre"iate &i e ")mun a")r>
$< Finaliara
Finaliara $i&ei
$i&ei te.n)l)'
te.n)l)'i"ei"e e lu"ru "u etalii
etalii te.ni"e
te.ni"e &i instru"#
instru"#iuni
iuni e se"uritat
se"uritatee +n mun"(
aaptate la ")ni#ii ")n"rete e lu"ru &i semnarea ei e "(tre ,ene$i"iar>
'< Instru
Instruire
ireaa &i testar
testarea
ea $inal(
$inal( la $a#a
$a#a l)"ul
l)"ului2
ui2 e-e"utan
e-e"utan#il
#il)r
)r &i semnar
semnarea
ea $i&ei
$i&ei te.n)l
te.n)l)'
)'i"e
i"e e
lu"ru &i a $i&el)r ini%iuale
ini%iuale e se"uritate +n mun"(!
Art! 89! În "aul +n "are %5ntul preint( ) %ite( mai mare e 10 m*s2 respe"ti% 4? Jm*.2
lu"rarea e alpinism utilitar nu se +n"epe2 respe"ti% se +ntrerupe2 a"( a"est peri")l inter%ine +n
timpul lu"rului!
Art! 8?! Opera#iunile pre'(tit)are2 men#i)nate la art! 8?2 p"t! a<  '< se repet( la $ie"are
intrare +n s".im,ul e lu"ru sau )ri e "5te )ri se ")nstat( peri")le "are p)t a$e"ta se"uritatea
e".ipei2 $iin ne"esar( ")mpletarea sau m)i$i"area te.n)l)'iei e lu"ru!
Art!
Art! 8@! M)i$i
M)i$i"ar
"area
ea te.n)l
te.n)l)'
)'iei
iei e lu"ru
lu"ru se %a $a"e
$a"e num
numaiai "u a")r
a")rulul pr)ie
pr)ie"ta
"tant
ntulu
uluii
 pr)"esului te.n)l)'i"2
te.n)l)'i"2 mai pu#in )pera#iile e sal%are &i prim a:ut)r2 "are se ini#ia( &i se ")nu" e
"(tre &e$ul e e".ip(!
Art! 8=! C)nu"erea unit(#ii &i &e$ul e e".ip( tre,uie s( stuiee &i ")ni#iile e eplasare
spre l)"ul e mun"(2 pre%(5n un itinerar "5t mai pu#in e-pus la peri")l &i mi:l)a"ele e transp)rt &i
e se"uritate +n mun"( ae"%ate!

ORHANI6AREA LOCULUI DE MUNCĂ ŞI DESFĂŞURAREA LUCRĂRILOR 


S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: =/25

Art! 8! La intrarea +n )na e lu"ru2 )perat)rii alpini&ti su, +nrumarea &i ")ntr)lul ire"t al
&e$ului e e".ip(2 au ),li'a#ia e a apli"a +n pra"ti"( pre%eerile te.n)l)'iei e lu"ru &i "un)&tin#ele
e se"uritate &i s(n(tate +n mun"( ),5nite "u )"aia instruiril)r!
instruiril)r!
Art! 90! /entru )r'aniarea l)"ului e mun"(2 sunt ),li'at)rii urm(t)arele etape;
a< Se )r'aniea(
)r'aniea( ,aa e ple"are2
ple"are2 sta,ilin
sta,ilin sau plant5n
plant5n pun"tele
pun"tele $i-e e aut)asi'ur
aut)asi'urare2
are2 p)i#ia
p)i#ia
)perat)r
)perat)ril)r
il)r l)"ului
l)"ului e ep)itar
ep)itaree al e".ipamen
e".ipamentel)r
tel)r &i materialel
materialel)r)r &i p)si,il
p)si,ilit(#i
it(#ile
le e
")muni"are &i semnaliare intre )perat)ri %iual(2 s)n)r2 rai) sau ")m,inat(<>
 ,< Se e-e"ut( ")ntr)lul "antitati%
"antitati% &i "alitati%
"alitati% al e".ipamentel)r e pr)te"#ie>
pr)te"#ie>
"< Se e-e"ut
e-e"ut(( e".ipa
e".iparea
rea ")mplet
")mplet(( sau par#ial
par#ial(( al )pera
)perat)r
t)ril)
il)rr "u e".ipame
e".ipamentente e pr)te
pr)te"#i
"#ie2
e2
")mune sau ini%iuale &i "u e".ipamente
e" .ipamente e lu"ru>
< Se esemnea(
esemnea( )rinea
)rinea +n e".ip(>
e".ip(> se nume&te
nume&te "apul e ")ar(2
")ar(2 "a $iin
$iin "el mai ,ine pre'(ti
pre'(titt
&i e-perimentat )perat)r al e".ipei2 se"unul &i asi'ura&i2 "eilal#i ")e".ipieri>
e< Se e-e"ut(
e-e"ut( le'area
le'area +n ")ar(
")ar( inami"(2
inami"(2 $)l)sin
$)l)sin le'area
le'area ire"t(
ire"t( "u n)ul
n)ul Opt>
$< Capul
Capul e ")ar
")ar(( preia
preia e".ip
e".ipame
amente
ntele
le ne"esa
ne"esare
re asi'ur
asi'ur(ri
(riii inter
interme
meiar
iare2
e2 e%entu
e%entual
al &i "ele
"ele
ne"esare amena:(rii primei re'rup(ri &i +n"epe e-e"utarea primei )pera#ii!
Art! 91! În timpul eplas(rii unui )perat)r2 la %erti"ala a"estuia nu tre,uie s( sta#i)nee2 s(
lu"ree sau s( se eplasee
eplasee alt )perat)r!
)perat)r!
Art! 9! În lun'imile e ")ar( i$i"ultate2 nu este permis mersul ")n")mitent pe a"eea&i
%erti"al(> mersul ")n")mitent al mai mult)r )perat)ri2 este permis numai +n )nele e "reast(2 pe
%(ile alpine sau pe tra%ers(ri2 "u ma-imum 'raul I e i$i"ultate2 +n "are nu e-ist( ")ni#ii e a
e$etua re'rup(ri &i asi'ur(ri intermeiare si'ure!
Art! 94! Capul e ")ar( se %a asi'ura intermeiar la pun"te $i-e2 "u ) reisten#( e
minimum 9 KN2 ispuse la istan#( "are s( asi'ure un $a"t)r e "(ere "el mult e'al "u 1!

/RE3EDERI /RI3IND CĂ7ĂRAREA LIERĂ

Art! 98! /r)"eeele te.ni"e &i re'ulile e ,a( ale "(#(r(rii li,ere se apli"( ini$erent e
ire"#ia e "(#(rare &i e m)ul e asi'urare; nele'at e ")ar(2 le'are &i asi'urare stati"( sau
inami"(!
Art! 99! La sta,ilirea traseului e "(#(rare2 )perat)rul tre,uie s( ai,( +n %eere;
- O")lirea )nel)r peri"ul)ase $ria,ile2
$ria,ile2 umee2 "u '.ea#(2 p(m5nt2 iar,(2 ulei et"!<>
- Ale'er
Ale'erea
ea un)r
un)r prie
prie ")resp
")respun
un(t
(t)ar
)aree reis
reisten
tente
te la rupere
rupere22 "urate
"urate22 e m(rime
m(rime &i $)rm(
$)rm(
")n%ena,il(2 amplasat( :ui"i)s et"!<!
Art! 9?! În )ri"e m)ment al "(#(r(rii2 )perat)rul tre,uie s( ai,( spri:in +n "el pu#in trei pun"te
$i-e &i si'ure2 altern5n mutarea unei m5ini2 "u "ea a unui pi"i)r!
Art! 9@! /riele tre,uie %eri$i"ate2 in pun"tul e %eere al reisten#ei l)r &i "ur(#ate e
e%entualele impurit(#i2 +nainte e utiliare> ele tre,uie s( $)rmee un triun'.i!
Art! 9=! Henun".ii &i ")atele nu se $)l)ses" la spri:in!
Art! 9! C),)r5rea pasa:el)r i$i"ile se $a"e "u $a#a la perete2 pri%in printre pi"i)are sau
lateral!
Art! ?0! Înaintea unui pasa: e-tern2 %5r$ul e'etel)r &i al t(lpii ,)"an"ului se "ur(#(2 e%entual
se purea( "u )-i e ma'neiu!
Art! ?1! În situa#iile +n "are "(#(rarea se $a"e +n ")ni#ii e %5nt +n ra$ale2 )perat)rul tre,uie
s( a")re ) aten#ie e".ili,rului s(u!
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 10/25

Art! ?! /riele e m5n( tre,uie $)l)site pentru spri:in &i mai pu#in pentru apu"are sau
tra"#iune!
Art! ?4! T)ate pr)"eeele &i re'ulile e "(#(rare tre,uie stri"t ini%iualiate &i apli"ate +n
 pra"ti"( +n $un"#ie e "alit(#ile s)mati"e2 'reutatea2 pre'(tirea te.ni"(2 $ii"( &i psi.i"( ale
)perat)rului!
Art! ?8! Capul e ")ar( nu tre,uie s( e-e"ute2 +n timpul eplas(rii sale2 ni"i) )pera#ie e
 ,a( +n a$ar( "el)r le'ate e se"uritatea
se"uritatea &i sal%area e".ipei<2
e".ipei<2 "are se p)ate $a"e e "(tre se"uni!
Art! ?9! Da"( pe par"ursul lun'imii2 "apul e ")ar( +nt5lne&te mu".ii as"u#ite2 "are p)t
"aua t(ierea ")rii +n "a e "(ere2 tre,uie luat( una in urm(t)arele m(suri;
- Se )")le&te )na peri"ul)as(>
- Se iri:ea( ")ara pentru a nu a%ea p)si,ilitatea unui ")nta"t "u mu".iile as"u#ite>
- Se pr)te:ea( mu".ia "u a:ut)rul un)r materiale sau isp)iti%e e pr)te"#ie spe"i$i"e>
- Se $)l)ses" )u( ")r inami"e>
- Se r)tun:e&te mu".ia prin p)liare sau spar'ere "u "i)"anul!

/RE3EDERI DE A6Ă /ENTRU ASIHURĂRI ŞI AUTOASIHURĂRI


AUTOASIHURĂRI

Art! ??! În t)ate lu"r(rile e-e"utate "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar2 le'area +n ")ar(
tre,uie ),li'at)riu +ns)#it( e aut)asi'urarea )perat)ril)r +n re'rupare &i e asi'urarea intermeiar(
a "apului e ")ar(!
Art! ?@! /rima )pera#ie pe "are ) e-e"ut( )perat)rul la a:un'erea +n re'rupare &i ultima2 la
 p(r(sirea ei2 tre,uie s( $ie
$ie aut)asi'urarea!
Art! ?=! Fie"are ")mp)nent al e".ipei tre,uie s( $ie aut)asi'urat ini%iual e "el pu#in un
 pun"t e an")rare!
an")rare!
Art! ?! Asi'urarea "apului e ")ar( tre,uie s( se $a"( inami"2 $)l)sin un isp)iti% e
$r5nare ae"%at ")ni#iil)r e lu"ru!
Art! @0! Lun'imea e $r5nare se %a ")rela "u situa#ia real( e-istent( +n l)"ul e mun"(2 ast$el;
- Mai mare2 +n "aul as"ensiunil)r
as"ensiunil)r pe timp e iarn(2 reult5n ) $r5nare inami"(>
- Meie2 pentru traseele e mi"( i$i"ultate2 "u pun"te e asi'urare intermeiar(
intermeiar( mai rare>
- Mai mi"( apr)piat( e asi'urarea stati"(< +n traseele arti$i"iale!
Art! @1! În "aul primei lun'imi e ")ar( sau a un)r re'rup(ri mari2 +n "are peri")lul l)%irii
e s)l2 e re'rupare sau e alt ),ie"t pr)eminent2 este $)arte mare2 asi'urarea "apului e ")ar(
tre,uie s( se $a"( stati"!
Art! @! Asi'ur(rile inami"e tre,uie e-e"utate $)l)sin m(nu&i e pr)te"#ie2 ")respun(t)r 
 pr)"eeului e asi'urarea
asi'urarea realiat2 at5t la "apul e ")ar(2
")ar(2 "5t &i la se"uni sau parti"ipan#i!
parti"ipan#i!
Art! @4! Lun'imea e ")ar( se ale'e ast$el +n"5t s( se asi'ure reer%( e ")ar( pentru
$r5nare inami"( pe t)t par"ursul ei!
Art! @8! În "aul ple"(rii e pe s)l sau e pe ) 'rupare lar'(2 pentru e e-"lue peri")lul
l)%i
l)%iri
riii e a"ea
a"east
sta2
a2 tre,
tre,ui
uiee pre%
pre%(u
(ut(
t( ) lun'
lun'im
imee e $r5n
$r5nar
aree e 029
029  1 m2 "ele
"ele 10 asi'
asi'ur
ur(r
(rii
intermeiare tre,uin realiate la urm(t)arele ")te $)l)sin ")ara inami"( e "a! 8m< ta,elul1<!
Ta,elul 1
G 8 ? =29 1129 19 1 29 @29 44 49
m<
G 8  29 4 429 8 829 9 929 ?
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG:
PAG: 11/25

m<

În a"est "a nu se ep(&e&te %al)area e 029 a $a"t)rului e "(ere!

Art! @9! În "aul ple"(rii intr) re'rupare +n peretele %erti"al2 pentru a nu atin'e %al)ri
 peri"ul)ase a $)r#ei inami"e ma-imale2 nu tre,uie s( se ep(&eas"(2 +n ni"i un "a2 %al)area e 1 a
$a"t)r
$a"t)rulu
uluii e "(ere
"(ere22 "eea
"eea "e impu
impune
ne respe"
respe"tar
tarea
ea urm(t
urm(t)ar
)arel)
el)rr +n(l#
+n(l#imi
imi ale "el)r
"el)r @ asi'ur
asi'ur(ri
(ri
intermeiare2 a,s)lut ),li'at)rii ta,elul <!

Ta,elul 
G  9  18 0 @ 49
m<
G  4 8 9 ? @ =
m<

Art! @?! În "aul asi'ur(rii "apului e ")ar(2 )perat)rul se"un tre,uie s( ai,( ) p)i#ie
$)arte asi'ur( +n re'rupare2 ast$el "a e$e"tul $)r#ei inami"e ma-imale asupra sa s( nu ")nu"( la
e$e"te 'ra%e! În a"est "a el tre,uie s( $ie asi'urat e )u( pun"te e an")rare!
Art! @@! Fr5na inami"( tre,uie m)ntat( ire"t la pun"tul e an")rare!
Art! @=! Lun'imea l)n:ei tre,uie s( $ie mai mare e"5t lun'imea ,ra#ului )perat)rului!
)perat)rului!
Art! @! În m)mentul atin'erii unei re'rup(ri amena:ate2 "apul e ")ar( tre,uie s( %eri$i"e
reisten#a pun"tel)r e an")rare &i e%entual s( le +nt(reas"( sau s( le +nl)"uias"(! Da"( "apul e
")ar( nu este si'ur pe a"este pun"te e an")rare2 el tre,uie s( se asi'ure &i la primele pun"te $i-e
in lun'imea urm(t)are e ")ar(!
Art! =0! La n)urile e asi'urare tre,uie m)ntate numai "ara,iniere "u si'uran#(2 $iin
),li'at)rie +n".ierea ei up( m)ntare la ) $)l)sire mai +nelun'at(2 si'uran#a "ara,inierei tre,uie
%eri$i"at( up( $ie"are "i"lu e lu"ru!

/RE3EDERI DE A6Ă /ENTRU REHRU/ARE


REHRU/ARE

Art! =1! Ale'erea l)"ului &i amena:area re'rup(rii tre,uie s( se $a"( e "(tre "apul e ")ar(2
su, ")ntr)lul ire"t al &e$ului e e".ip(!
Art! =! Ale'erea l)"ului e re'rupare tre,uie s( respe"te urm(t)arele;
- Distan#a $a#( e re'ruparea pre"eent( tre,uie ")relat( "u lun'imea ")ril)r &i "u reer%( e
")ar( pentru asi'urarea inami"(>
- Asi'urarea unei sta,ilit(#i &i reistente me"ani"e a ,aei pla"( e st5n"(2 metali"(2 e ,et)n
et"!<>
- Asi'urarea unei pr)te"#ii $a#( e peri")lul "(eril)r e pietre &i alte ),ie"te2 a es"(r"(ril)r 
ele"tri"e2 a%ersel)r e pl)aie2 a%alan&el)r e (pa( sau '.ea#(2 n)-el)r et"!>
- Asi'urarea unei p)i#ii ")re"te &i )i.nit)are )perat)ril)r +n timpul lu"rului &i al pauel)r &i
a p)si,ilit(#il)r e eplasare +n %eerea amena:(rii2 ep)it(rii2 manipul(rii &i a alt)r )pera#ii
 pre%(ute +n te.n)l)'ia
te.n)l)'ia e lu"ru>
- Asi'urarea a(p)stirii &i a unei retra'eri rapie a e".ipei e lu"ru +n "aul un)r peri")le
iminente a%erse2 n)-e2 a""ient(ri<>
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 12/25

Ale'erea sau $i-area unui num(r minim e trei pun"te e an")rare2 ne"esare aut)asi'ur(ril)r2
- aut)asi'ur(ril)r2
"u ) reisten#( minim( e rupere e 19 KN2 at5t pe ire"#ie %erti"al(2 "5t &i pe ire"#ie
)ri)ntal( perpeni"ular( pe perete2 pe "5t p)si,il pun"tele $i-e e aut)asi'urare se %)r 
amplasa la ni%elul e 129 m  12 = m $a#( e ni%elul plat$)rmei2 la istan#a e 029 m  1 m
+ntre ele>
- /e "5t p)si,il2 re'rup(rile
re'rup(rile se %)r amplasa easupra pun"tel)r e ma-im( i$i"ultate>
i$i"ultate>
- Asi'urarea re"uper(rii u&)are a ")ril)r up( "),)r5rea +n rapel!
Art! =4! La amena:area re'rup(rii2 tre,uie e$e"tuate urm(t)arele )pera#ii;
- Se m)ntea( sau se %eri$i"( num(rul ne"esar e pun"te e an")rare2 la istan#e &i +n p)i#ii
")n%ena,ile>
- Se asi'u
asi'ur(
r( spa#i
spa#iul
ul ne"esa
ne"esarr pentr
pentruu e".ip
e".ipier
ieri2i2 e".ip
e".ipame
amente
nte &i ma
materterial
ialee stri"t
stri"t ne"esa
ne"esare2
re2
transp)rtul &i ep)itarea l)r ")n$)rm te.n)l)'iei e lu"ru &i n)rmel)r e ap(rare +mp)tri%a
in"eniil)r>
- Se asi'ur( pr)te"#ia $a#( e peri")lele ")nstante pre%ii,ile %5nt2 pl)aie2 "(eri e pietre2
es"(r"(ri ele"tri"e et"!<>
- Se +nl(tur( pietrele2 p(m5ntul2 ),ie"tele e (pa( sau '.ea#( in )na e re'rupare2 pentru a
 pre+nt5mpina "(erea
"(erea a"est)ra +n timpul lu"rului2
lu"rului2 $(r( "a a"estea s( se arun"e e la +n(l#ime>
+n(l#ime>
- Se asi'ur( ")ni#iile e sal%are rapi(2 e )i.n(2 e ,i%ua"2 e prim a:ut)r2 a:ut)r2 up( "a>
- Se asi'ur( mi:l)a"ele e ")muni"are %iual(2 auiti%(2 rai) et"!< "u "eilal#i mem,rii ai
e".ipei!
Art! =8! În timpul e re'rupare2 tre,uie respe"tate urm(t)arele pre%eeri;
-  Num(rul e )perat)ri
)perat)ri intr) re'rupare
re'rupare tre,uie s( permit( e-e"utarea
e-e"utarea +n si'uran#( a sar"inil)r 
e mun"( &i a un)r )pera#ii e sal%are>
- Durata lu"r(ril)r $iin ma-im( ? )re2 in"lusi% peri)aele e intrare &i ie&ire spre &i in )na
e lu"ru2 tre,uie reuse la minimum sta#i)n(rile
sta#i)n(rile )perat)ril)r +n re'rupare2 printr) )r'aniare
)r'aniare
)ptim( a pr)"esului e mun"(>
- Da"( a"ti%itatea +n re'rupare se es$(&)ar( pe peri)aele mai mari2 se %a )r'ania lu"rul +n
s".im,uri2 iar anumite re'rup(ri se %)r amena:a +n ,i%ua"uri2 asi'ur5n t)ate ")ni#iile e
si'uran#(2 )i.n( &i re$a"ere up( e$)rt e alimenta#ie &i i'ien( a mun"ii ne"esare!
Art!
Art! =9!
=9! Fumatu
Fumatul2l2 ")nsum
")nsumul ul ,(utu
,(uturil
ril)r
)r al"))
al"))li"li"e2
e2 al r)'ur
r)'uril)
il)rr sau mei"a
mei"amen
mentel
tel)r 
)r 
")ntraini"ate
")ntraini"ate nu este permis( +n re'rupare sau pe urata )ri"(rei a"ti%it(#i in preenta n)rm(!
Art! =?! În re'rupare e".ipa tre,uie s(&i ep)itee2 +n $un"#ie e pr)'ramul e lu"ru
 pre%(ut &i ")ni#iile
")ni#iile e meiu ")nstante
")nstante &i pre%(ute la $a#a l)"ului;
l)"ului;
- E".ipamente e reer%( ")ntra intemperiil)r2
intemperiil)r2 pul)%(re2 m(nu&i2 "("iuli#e2 pelerine e pl)aie>
- E".ipamente pentru sal%are &i prim a:ut)r ")ri2 ")m,usti,il2
")m,usti,il2 trus( e prim a:ut)r et"!<>
- Li".ie &i alimente pentru ")nsum +n timpul lu"rului sau a pauel)r>
- E".ipamente e reer%( pentru pr)te"#ia +mp)tri%a un)r n)-e p)si,ile m(&ti ")ntra 'ael)r 
sau ")ntra pul,eril)r et"!<>
Art! =@! Or'aniarea &i )tarea re'rup(ril)r tre,uie s( ai,( +n %eere &i n)rmele e ap(rare
+mp)tri%a in"eniil)r2 respe"t5n "antit(#ile &i ")ni#iile e transp)rt &i ep)itare a un)r materiale
 peri"ul)ase2 in$lama,ile2
in$lama,ile2 t)-i"e et"!<!

/RE3EDERI DE A6Ă /ENTRU COORREA ÎN RA/EL


S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 13/25

Art! ==! Opera#iile e ,a( ale te.n)l)'iei e alipnism utilitar e-pertiare2 repara#ii2 m)nta:2
+ntre#inere et"!< se e-e"ut( numai +n "),)r5re2 $)l)sin un pr)"eeu e rapel2 pe una sau )u( ")ri
e lun'ime ae"%at(!
Art! =! /un"tul $i- e an")rare< $)l)sit pentru "),)r5rea e rapel2 tre,uie s( +neplineas"(
urm(t)arele ")ni#ii $i'!1<;

Fi'! 1
- S( reiste la ) sar"in( stati"( e minimum 19 KN2 at5t pe ire"#ie %erti"al(2 "5t &i pe ire"#ie
)ri)ntal(2 perpeni"ular( pe perete>
- S( preinte un inel sau ) ure".e2 "u ) ra( in$eri)ar( e minimum = mm &i ) ra( a se"#iunii
e "el pu#in 4 mm> ru')itatea supra$e#ei
supra$e#ei in$eri)are a inelului %a $i e minimum
minimum 42 mm>
- S( $ie m)ntat sau $i-at +ntrun perete2 st5n"( sau la un element metali" "u a"eea&i reisten#(
minim( e 19 KN!
Art! 0! Amplasarea pun"tului sistemului<
sistemului< e an")rare tre,uie s( asi'ure re"uperarea u&)ar(
a ")ril)r e rapel!
Art! 1! Da"( sunt $)l)site "a pun"te $i-e e rapel pit)ane sau an")re '(site +n perete este
),li'at)rie
),li'at)rie %eri$i"area l)r "a &i a peretelui respe"ti%2 in pun"t e %eere al reisten#ei!
Art! ! Da"( se $)l)se&te un sistem e armare "u )u( pun"te e an")rare2 un'.iul intre
rapel &i pun"tele $i-e nu tre,uie s( $ie mai mare e ?00!
 pun"tul e rapel
Art! 4! Operat)rul alpinist tre,uie asi'urat e sus la "),)r5rea +n rapel2 +n urm(t)arele
"auri;
- La "ursul e ini#iere2 "u )"aia primel)r "),)r5ri>
- /entru )perat)rii e "ate')ria I  1 &i a II a>
- La t)ate a"ti%it(#ile realiate +n premier(2 la sal%(ri &i +n ")ni#ii e intemperii!
Art! 8! Lun'imea ")ril)r tre,uie s( $ie mai mare e"5t lun'imea rapelului "u minimum 
m!
Art! 9! La "ap(tul in$eri)r al ")rii*")ril)r e rapel tre,uie e-e"utat un n) Opt e
si'uran#(!
Art! ?! În "aul
" aul "),)r5rii +n rapel2 tre,uie s( se utiliee "),)r5t)rul
"),)r5t)rul aut),l)"at!
Art! @! În m)mentul )pririi in rapel2 se"unul "are asi'ur( e sus p)ate s( asi'ure ")ar(
e asi'urare2 )ri p)ate e$e"tua &i ) )pera#ie2 ar $(r( a pune +n peri")l )perat)rul a$lat la un ni%el
in$eri)r!
Art! =! C),)r5rea +n rapel se $a"e "u ) %ite( )ptim(2 $(r( salturi2 pentru a pre+nt5mina
+n"(lirea e-"esi%( a "),)r5t)rului
"),)r5t)rului &i uura prematur( a ")rii!
Art! ! La "),)r5rea +n rapel pe un perete neamena:at2 primul )perat)r tre,uie s( ai,( la el
e".ipamentele ne"esare amena:(rii re'rup(rii urm(t)are "i)"an2 pit)ane*an")re et"!<2 pre"um &i "ele
ne"esare ur"(rii +n ")ar(2 +n "aul +n "are este ne"esar( a"east( )pera#ie!
Art! 100! Dup( atin'erea re'rup(rii in$eri)are &i aut)asi'urare2 primul )perat)r tre,uie s(
%eri$i"e a"( este p)si,il(2 re"uperarea ")ril)r e rapel2 +nsemn5n "ap(tul ")rii "are tre,uie
tra"#i)nat(!
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 19/25

Art! 101! Dup( intr)u"erea ")rii ")ril)r< +n inelul pun"tului e rapel2 n)ul tre,uie s( se
a&ee ast$el "a el s( nu $re"e pe perete2 iar re"uperarea ")rii s( se $a"( u&)r!
u&)r!
Art! 10! /entru "),)r5rile mai lun'i e 80 m sau "ele "are urea( mai mult e 19 minute2
tre,uie s( utiliee un s"aun e spri:in suplimentar2 "are s( preia 'reutatea )perat)rului! F)l)sirea
s"aunului nu e-"lue ni"i un alt ")mp)nent al sistemului ini%iual
ini%iual e pr)te"#ie!
Art! 104! La "),)r5rea +n rapel a unui perete surpl)m,at2 este ne"esar( ) iri:are "u ")ri
$i-e2 m)ntate +ntre re'rup(ri!
Art! 108! În ")ni#ii e %5nt2 este ),li'at)rie m)ntarea uneia sau a )u( ")ri $i-e e '.iare
lateral(2 "are se p)ate an")ra &i pe par"urs2 +n pun"tele e an")rare e pe perete!
Art! 109! La "),)r5rile mai lun'i e 90 m2 primul )perat)r tre,uie
tre,uie )tat "u sta#ie e emisie  
re"ep#ie2 pentru a #ine le'(tura +n permanen#( "u e".ipa in re'rupare!
Art! 10?! La +n"eputul $ie"(rui s".im, sau "i"lu e lu"ru este ),li'at)riu
),li'at)riu a se ")ntr)la %iual
starea ")ril)r &i a e".ipamentel)r e pr)te"#ie &i e lu"ru> nu se permite e$e"tuarea lu"rului a"( se
")nstat( e$e"te sau lipsuri "are p)t a$e"ta si'uran#a )perat)ril)r!

/RE3EDERI DE A6Ă /RI3IND NODURILE

Art! 10@! Le'area ")rii inami"e la "entura


"entura e si'uran#(2
si'uran#(2 "a &i le'area ")ril)r
")ril)r stati"e
stati"e sau
inami"e la un pun"t e lu"ru e an")rare2 se realiea( numai "u n)ul OptB $i'! <!

Fi'! 

Art! 10=! Aut)asi'urarea se realiea( numai "u a:ut)rului n)ului "a,estan $i'! 4<2 "are se
 p)ate m)nta la pun"tul
pun"tul $i- sau prin
prin intermeiul unei
unei "ara,ieniere "u si'uran#(!
si'uran#(!

Fi'! 4

Art! 10! Le'area "apetel)r a )u( ")ri se %a $a"e numai "u n)ul u,lu e le'are a )u(
")ri sau "u n)ul OptB!
Art! 110! Utiliarea +n s")purile e mai sus a alt)r tipuri e n)uri se $a"e numai +n urma
unei +nrum(ri e stri"t( spe"ialitate2 :usti$i"ate!
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 15/25

INTER3EN7II
INTER3EN7II ÎN CONDI7II DE INTEM/ERII

Art! 111! O a"ti%itate es$(&urat( "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar nu se pr)'ramea( +n


urm(t)arele ")ni#ii e meiu;
- Temperaturi su, 0 0C &i peste 490C>
- Lu"rul "u e-punere permanent( la intensitate s)lar(>
- 35nt e peste 10 m*s>
- Umiitate relati%( e peste =0>
- /e timp e n)apte>
- /e timp e "ea#( sau %is")l>
- /e timp e pl)aie sau nins)are>
- /e timpul a%ersel)r +ns)#ite e es"(r"(ri ele"tri"e!
Art! 11! În "a e ne"esitate a"#iuni e sal%are2 e "alamit(#i2 a%arii 'ra%e et"!< &i +n "aul
"5n e-isten#a intemperiei permite $)l)sirea te.ni"il)r e alpinism utilitar2 a"estea se apli"( "u
respe"tarea urm(t)arel)r m(suri suplimentare2
suplimentare2 ),li'at)rii;
),li'at)rii;
- S( $ie stri"t limitate2 at5t "a urat( "5t &i spa#iu e es$(&urare>
- Operat)rii alpini&ti2 tre,uie s( ai,( ) pre'(tire te.ni"( &i "u ) e-perien#( superi)ar(>
- Asi'urarea ")ni#iil)r e se"uritate2 tre,uie s( ")nsiere simultaneitatea un)r peri")le e
a""ientare a""entuate e e-isten#a intemperiil)r!
Art! 114! În "aul e"lan&(rii unei $urtuni +ns)#ite e es"(r"(ri ele"tri"e2 este ),li'at)riu
),li'at)riu "a;
- E".ipa s( se retra'( la ,aa traseului sau +ntr)
+ntr) re'rupare $erit( e s"ur'erile ele"tri"e "are se
 pr)pa'( ea lun'ul
lun'ul $isuril)r>
$isuril)r>
- Operat)rii s( se +m,ra"e "u e".ipamentul e reer%( &i s( se a&ee2 +n p)i#ia '.emuit(2 pe
l)"urile "ele mai us"ate &i i)late2 "5t mai $eri#i e st5n"(2 pl)aie sau %5nt>
- E".ipamentele e pr)te"#ie s( se a(p)steas"(>
- S( nu se ne'li:ee alte peri")le spe"i$i"e "(eri e pietre2 "(erea +n ')l et"!<!
Art! 118! În"(l#(mintea tre,uie s( asi'ure "alit(#i $)arte ,une e i)lare termi"( &i e
aeren#(2 a"estea $iin pr),ate &i +n ")ni#ii e umeeal(!
Art! 119! Alimenta#ia
Alimenta#ia "u li".ie &i alimente2 at5t +n timpul pauel)r e lu"ru2 "5t &i a mesel)r2
")nstituie
")nstituie un $a"t)r e)se,it e imp)rtant +mp)tri%a $ri'ului2 a"( este :ui"i)as(! Ast$el;
- C)nsumul e li".ie "ale &i alimente2 +n timpul mi"il)r paue e lu"ru este $)arte ne"esar2
a"( ")ni#iile e meiu sunt aspre>
- O serie e mei"amente ")ntraini"ate sunt a,s)lut interise pe t)at( urata lu"r(ril)r e
alpinism utilitar>
- C)nsumul ilni" tre,uie s( se rii"e e la 8000  9000 e "al)rii2 p(str5n ) p)nere )ptim(
e alimente pr)aspete $ru"te2 ara%aturi<>
- Înaintea &i +n timpul e$)rtului nu se ")nsum( alimente 'rase sl(nin(2 )u( et"!<>
Art! 11?! Da"( e".ipa este surprins( e "ea#(2 se )pre&te a"( p)ate ,i%ua"a +n si'uran#(<
sau ")ntinu( a"#iunea "u mare aten#ie se lea'( +n ")ar(2 se istan#ea(2 se )rientea( "u .arta &i
 ,us)la2 ale'e un traseu
traseu mai u&)r2
u&)r2 s)li"it( a:ut)r
a:ut)r et"!<!
Art! 11@! M(surile e pre%enire a a""ientel)r ),li'at)rii
),li'at)rii pe timp e %is")l sunt urm(t)arele;
- Se inter%ine "u ) e".ip( puterni"(2 e "el pu#in =  10 )perat)ri2 e".ipa#i &i instrui#i ae"%at
&i "are "un)a&te $)arte ,ine )na e inter%en#ie &i "ea al(turat(>
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 1/25

- Se m(s)ar( +n permanen#( parametrii mete)2 ire"#ia &i %itea %5ntului2 temperatura aerului2
starea (peii>
- Se lu"rea( numai pe timp e lumin(>
- Se apli"( le'area +n ")ri ".iar pentru i$i"ult(#i reuse ale terenului>
- E".ipa se )tea( "u mi:l)a"e rai) ")respun(t)are>
- Se $)l)ses" )ar etaliile terenului pentru a(p)stire &i )rientare>
- Se ale'e un ritm alert2 ar nu epuiant2 e +naintare>
- În anumite situa#ii e "(utare2 e".ipa se p)ate i%ie2 ar nu +n 'rupe mai mi"i e 4
)perat)ri2 "are tre,uie s( men#in( +n permanen#( ")nta"tul rai)>
- Se urm(re&te planul a"#iunii +n timp &i spa#iu> a"( sunt atinse ),ie"ti%ele plani$i"ate sau
a"( apar a""iente2 e".ipa tre,uie s( se retra'(!

3. EC>IPAM
EC>IPAMENTE
ENTE INDIVIDUA
INDIVIDUALE
LE DE PROTECŢ
PROTECŢIE
IE ?EIP@
?EIP@ PENTRU
PENTRU ALPINIS
ALPINISM
M

ALEHEREA ECGI/AMENTEL
ECGI/AMENTELOR
OR INDI3IDUALE DE /ROTEC7IE EI/<

Art! 11=! În situa#iile e lu"ru "are permit apli"area te.n)l)'iil)r "uprinse +n Instru"#iunile
 pr)prii e se"uritate
se"uritate +n mun"( pentru
pentru lu"rul la +n(l#ime2
+n(l#ime2 "u un 'ra su$i"ient
su$i"ient e si'uran#(2
si'uran#(2 EI/ se ale'
")n$)rm pre%eeril)r
pre%eeril)r art! 94  100 in a"este instru"#iuni!
Art! 11! În situa#iile
situa#iile +n "are te.n)l)'iile
te.n)l)'iile e lu"ru la +n(l#ime nu asi'ur( un 'ra e si'uran#(
su$i"ient e +nalt2 "um ar $i e e-emplu; )pera#ia e ur"are pe st5lpii e +nalt( e tensiune
nepre%(u#i "u s"(ri2 se %a apli"a ) te.n)l)'ie e alpinism utilitar ar numai up( un stuiu e-a"t al
")ni#iil)r
")ni#iil)r e-istente la $a#a l)"ului< &i se ale'e EI/ spe"i$i"e a"estei a"ti%it(#i!
Art! 10! Da"(2 +nainte e +n"eperea lu"r(rii sau pe par"ursul es$(&ur(rii ei2 se ")nstat( "(
e-ist( sau apar peri")le "are nu p)t $i e%itate sau iminuate ")respun(t)r prin m(suri e pre%enire
spe"i$i"e alpinismului utilitar2
utilitar2 lu"rarea nu se +n"epe2 respe"ti% se +ntrerupe imeiat!

UTILI6AREA ECGI/AMENTELOR
ECGI/AMENTELOR INDI3IDUALE DE /ROTEC7IE

Art! 11! Este interis( utiliarea EI/ nestanariate!


Art! 1! Este interis( utiliarea EI/ imp)rtante2 a"( a"estea nu sunt "erti$i"ate in pun"tul
e %eere al se"urit(#ii +n mun"(2 ")n$)rm le'isla#iei +n %i')are!
Art! 14! Operat)rii in )meniul alpinismului utilitar tre,uie s( utiliee pentru lu"ru
Centura e si'uran#( pentru alpini&ti utilitariB sau un tip similar ")nstru"t)r2 spe)l)'2 sal%at)r<!
Art! 18! Este interis( +nl)"uirea e "(tre utiliat)ri a ")mp)nentel)r2 a""es)riil)r sau
 piesel)r metali"e ale EI/ e$e"te2 pre"um &i repararea l)r! A"este
A"este )pera#ii tre,uie e-e"utate e "(tre
 pr)u"(t)rii
 pr)u"(t)rii aut)ria#i ai a"est)ra!
Art! 19! EI/ e-perimentale se %)r testa ")n$)rm un)r pr)"euri spe"i$i"e2 pe ) urat( e
minimum  ani2 +n t)ate ")ni#iile e lu"ru &i e meiu "are se pre%( +n "aietul e sar"ini!
Art! 1?! Utiliarea EI/ tre,uie s( se $a"( ")n$)rm instru"#iunil)r e utiliare ela,)rate e
"(tre pr)u"(t)r &i pre%eerile preentel)r n)rme!
Art! 1@! Este interis( utiliarea EI/ "are nu sunt +ns)#ite e instru"#iuni
instru"#iuni e utiliare!
Art! 1=! C)nu"(t)rii l)"uril)r e mun"( sunt ),li'a#i s( ")mpletee instru"#iunile e
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 1;/25

utiliare EI/ "u pre%eerile "are se impun at)rit( "ara"teristi"ile ")n"rete ale $ie"(rui l)" e mun"(!
Ei au ),li'a#ia e a )ta )perat)rii "u EI/ "apa,il s( elimine peri")lele "e e-ist( sau "e apar 
la l)"ul e mun"( &i e a ")ntr)la m)ul e re'lare2 e".ipare a a"est)ra!
Art! 1! Utiliarea EI/2 +n a$ara "el)r spe"i$i"e nu tre,uie s( in$luen#ee ne'ati% "apa"itatea
e pr)te"#ie EI/ pentru pre%enirea peri")lului "(erii!
Art! 140! Operat)rii tre,uie s( $ie instrui#i +n $un"#ie e natura peri")lel)r e-istente2 pri%in
m)ul e purtare a EI/ +n ")ni#iile spe"i$i"e ale alpinismului utilitar e e-! C(#(rarea "u m(nu&i2
)".elari e pr)te"#ie2 mas"a e pra$ sau ")ntra 'ael)r et"!<!

CENTURA DE SIHURAN7Ă /ENTRU AL/INISM UTILITAR


UTILITAR CSAU<

Art! 141! În a"ti%it(#ile AU se %)r utilia urm(t)arele tipuri e "enturi;


a< Centura
Centura e si'uran#(
si'uran#( ")mple-(2
")mple-(2 e $)rme spe"i$i"
spe"i$i"e2
e2 "are permit le'area
le'area sistemului
sistemului e )prire
)prire a
"(erii SOC<2 "u a:ut)rul uneia sau a )u( ")ri inami"e2 ast$el "a m)ul s( $ie amplasat +n
$a#a )perat)rului> "enturile sunt $)rmate intruna sau a )u( ")mp)nente; "entura superi)ar(
e piept< &i "entura in$eri)ar( s"aun<>
 ,< Centura e si'uran#( e &eere2 "are p)ate $i "entura s"aun a "enturii ")mple-e2 a%5n
asemenea p)si,ilitatea le'(rii +n $a#( a ")rii stati"e sau inami"e< sau a "),)rat)rului2
"),)rat)rului2 up(
"a2 +n "arul sistemului e p)i#i)nare +n timpul lu"rului S/TL<!
Art! 14! Este interis( utiliarea separat( a ")mp)nentel)r "enturii ")mple-e a "enturii
superi)are sau a "enturii in$eri)are<2 +n "arul SOC!

COARDA DINAMICĂ DE AL/INISM CDA<

Art! 144! În t)ate a"ti%it(#ile +n "are se $)l)ses" te.n)l)'ii e alpinism utilitar2 utiliarea
")rii inami"e este ),li'at)rie!
),li'at)rie!
Art! 148! Utiliarea CDA &i a $r5nei inami"e impune2 +n primul r5n2 respe"tarea stri"t( a
re'ulil)r e asi'urare &i reasi'urare men#i)nate la art! ?=  =2 ast$el "a $a"t)rul e $r5nare s( nu
ep(&eas"( %al)area e 12 iar $)r#a inami"( n)rmal( Fm<2 %al)area e ? KN!
Art! 149! CDA se pre( +n stare n)u( &i si'ilat( lu"r(t)rului "are ) %a $)l)si pers)nal2 $iin
interis( utiliarea ei e "(tre mai multe pers)ane! /)ses)rul CDA tre,uie
tre,uie s( #in( e%ien#a;
- C(eril)r +n ")ar( $a"t)r e "(ere2 mas( t)tal(2 umiitate2 "apa"ul &i lun'imea a$e"tat( e
"(eri et"!<>
- Orel)r e utiliare2 "(#(rare &i la rapel>
- 3e".imii
3e".imii peri)aei s"urs( e la ata $a,ri"a#iei<>
- Duratei2 intensit(#ii sau ")n"entra#iei n)-el)r la "are a $)st supus(>
- Alt)r e$e"te +nt5mpl(t)are "(eri e pietre2 rii"(ri "u ,)"an"ul2 l)%iri "u "i)"anul et"!<!
Art! 14?! CDA tre,uie s")as( in u2 prin t(iere $(r( "a ,u"(#ile respe"ti%e s( $ie utiliate "a
element ale SOC2 +n urm(t)arele ")ni#ii;
")ni#ii;
- Dup( 9 ani e la ata $a,ri"a#iei2 ini$erent e ")ni#iile
")ni#iile e utiliare &i ep)itare>
- Da"( mantaua e pr)te"#ie a $)st istrus( +n urma unei "(eri2 l)%ituri2 arsuri et"!<>
- Dup( ) "(ere "u $a"t)r mai mare e 12@9 %al)area +n"er"(ril)r inami"e pe stan< sau mai
multe "(eri +n "ap e ")ar( $un"#ie &i e masa )perat)rului e".ipat<!
Art!
Art! 14@!
14@! CDA nu se utili utiliea
ea(( +n stare
stare u(
u( sau murar(2
murar(2 situa#
situa#ii
ii "are
"are m)
m)ii$i"
$i"(( at5t
at5t
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 1</25

"ara"teristi"ile inami"e2 "5t &i "ele e alune"are2 respe"ti% e $r5nare!


Art! 14=! Nu se amite m)ntarea ")rii inami"e sau stati"e2 ast$el "a a"easta
a"ea sta s( $re"e peste )
alt( p)r#iune e ")ar(2 ,u"l( e asi'urare sau e an")rare!
Art! 14! Ale'erea tipului e CDA se $a"e +n $un"#ie e masa )perat)rului ")mplet e".ipat2
ne$iin permis( utiliarea unei CDA2 e "(tre un )perat)r "u masa mai mare e"5t "ea pentru "are a
$)st pre%(ut( a"el tip e ")ar( ")n$)rm Instru"#iunil)r e utiliareB<!
Art! 180! Nu se permite le'area "apului
"a pului e ")ar( +n )u( ")ri inami"e simpleB!
Art! 181! Nu se permite ur"area sau tra%ersarea2 +n "ap ")ar(2 "u asi'urarea +n ")ar(
stati"(!
Art! 18! Le'area CDA la "entura CSAU ")mple-(2 se realiea( "u a:ut)rul a )u( n)uri
OptB urm(rit2 unul $iin e-e"utat +ntre "entura superi)ar( &i "entura s"aun &i al )ilea easupra
"enturii superi)are!
Art! 184! Utiliarea CDA +n meii puterni" p)luate2 este amis( numai up( "un)a&terea
e-a"t( a naturii &i ")n"entra#iil)r su,stan#el)r respe"ti%e pe ,aa un)r e-amene e la,)rat)r<>
ura
urata
ta )per
)pera#
a#ii
iil)
l)rr e lu"r
lu"ruu &i p)si
p)si,i
,ili
lit(
t(#i
#ile
le e pr)t
pr)te"
e"#i
#iee ale
ale ")r
")ril
il)r
)r se %)r
%)r sta,
sta,il
ilii e "(tr
"(tree
 pr)u"(t)rul
 pr)u"(t)rul lu"r(rii +mpreun(
+mpreun( "u un spe"ialist!
spe"ialist!

FRNA DINAMICĂ FD<

Art! 188! Fr5na inami"( tre,uie s( se m)ntee la pun"tul $i- al re'rup(rii!


Art! 189! Fr5na inami"( este ),li'at)rie pentru;
- Asi'urarea inami"( a "apului e ")ar( $)l)sin n)ul semi"a,estan2 $r5na Sti".2 Hri'ri2
Ant2 "),)r5t)rul Opt et"!< +n "aul +n "are $a"t)rul e "(ere ep(&e&te %al)area e 12 iar 
Fm p)ate ep(&i %al)area e 1 KN!
- Asi'urarea inami"( a "apului e ")ar(2 $)l)sin un sistem e $r5nare inami"(2 +n "aul +n
"are $a"t)rul e "(ere ep(&e&te %al)area e 024  0292 iar Fm p)ate atin'e %al)ri e 4  8
KN2 ")nsierate "a limita superi)ar( +n as"ensiunile pe (pa( &i '.ea#(>
- Asi'urarea inami"( a se"unil)r &i parti"ipan#il)r2 +n "aul tra%ers(ril)r &i as"ensiunil)r pe
(pa( &i '.ea#(!

CARAINIERA DE AL/INISM CA<

Art! 18?! /entru asi'ur(rile intermeiare &i aut)asi'ur(rile in AU se utiliea( numai
"ara,anierele e alpinism2 "u urm(t)arele reistente stati"e minime;
- /e ire"#ie l)n'ituinal(2 "u "lapa +n".is(; 9 KN>
- /e ire"#ie trans%ersal(2 la mi:l)"ul "lapei; ? KN>
- /e ire"#ie l)n'ituinal(2 "u "lapa es".is(; ? KN numai "ele $(r( si'uran#(<!
Art! 18@! /entru aut)asi'ur(ri &i an")ra:e se $)l)ses" numai "ara,iniere "u si'uran#(2 $iin
),li'at)rie
),li'at)rie ,l)"area si'uran#ei up( intr)u"erea "ara,inierei +n inelul pun"tului $i-!
Art! 18=! /entru asi'ur(ri intermeiare se p)t $)l)si &i "ara,iniere $(r( inel e si'uran#(2 "u
")ni#ia "a2 up( m)ntarea la pun"tul $i-2 "ara,iniera s( se r(su"eas"( "u 1=0 0!
Art! 18! Nu se permite utiliarea "ara,inierel)r e alpinism "are nu se +n".i ")mplet2
$isurate2 uate2 e$)rmate sau ")r)ate!
Art! 190! M)ntarea "ara,inierei e alpinism la pun"tul $i- tre,uie s( se $a"( ast$el "a2 +n
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 1=/25

m)mentul s)li"it(rii
s)li"it(rii &)"ului e "(ere sau a $il(rii<2 s( se e%ite;
- Ie&irea ")rii in "ara,iniera2 at)rit( ap(s(rii ei pe "lap(>
- Ie&irea "ara,inierei in inelul pun"tului $i->
- S)li"itarea e$e"tu)as( la +n")%)iere lateral(< a ")rpului ei2 at)rit( reem(rii e perete!
Art! 191! Dup( ) "(ere tareB2 "u $a"t)r e "(ere mai mare e 1 "a +n "are "apul e
")ar( este )prit la ni%elul se"unului "are +l asi'ur( sau mai :)s<2 "ara,iniera se s")ate in u!

LONA

Art! 19! Le'area l)n:ei la t)ate )".iurile "enturii tre,uie s( se $a"( numai "u n)ul OptB
sau "u "ara,iniera "u si'uran#(!
Art! 194! Ata&area l)n:ei la pun"tul e an")rare tre,uie s( se $a"( printrun n) "a,estan sau
 prin intermeiul
intermeiul unei "ara,iniere
"ara,iniere "u si'uran#(!
Art! 198! Dup( ) "(ere tareB sau a"( se ")nstat( uura2 $isurarea2 l)%irea2 arerea sau
urme e ata" ".imi"2 l)n:a se s")ate in u prin t(iere!
Art! 199! Se e%it( utiliarea l)n:ei +n stare u(!

UCLA DE ASIHURARE INTERMEDIARĂ AI<

Art! 19?! u"la nu se utiliea( +n stare u(!


Art! 19@! u"lele +nn)ate2 ")n$e"#i)nate in ")ar( inami"( &i "ele in ,an(2 tre,uie s(
 preinte "apete mai lun'i
lun'i e 90 mm2 up( n)uri!
n)uri!
Art! 19=! u"lele "usute tre,uie s( ai,( "us(turile la %eere2 "u a#( e "ul)are ")ntrastant(!

/UNCTUL DE ANCORARE

Art!
Art! 19!
19! În lu"r
lu"r(r
(ril
ilee e alpi
alpini
nism
sm util
utilit
itar
ar22 pun"
pun"te
tele
le e an")
an")ra
rare
re tre,
tre,ui
uiee s( pre
prein
inte
te
urm(t)arele reisten#e stati"e minime2 pe ire"#ie %erti"al(;

KN< St5n"( sau ,et)n H.ea#( 6(pa(


/un
/un"t $i- e asi asi'urar
uraree 9 10 
intermeiar(
/un"t $i- e aut)asi'urare2 19 10 4
rapel sau an")rare
/un"t e tre"ere pri(< 9 9 4

Art! 1?0! /un"tele e an")rare '(site +n )na e lu"ru2 tre,uie %eri$i"ate in pun"tule
pun"tule %eere
al reisten#ei!
Art! 1?1! aterea an")rel)r*pit)anel)r
an")rel)r*pit)anel)r nu se $a"e p5n( la e$)rmarea l)r plasti"(!
Art! 1?! aterea an")rel)r*pit)anel)r e ur"are nu se re")man( tra"#i)narea a-ial( a
 pun"tel)r e an")rare!
an")rare!
Art! 1?4! În ni"i un pr)"eeu e ur"are nu se re")ma( tra"#i)narea a-ial( a pun"tel)r e
an")rare!
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 20/25

Art!
Art! 1?8!
1?8! M)ntar
M)ntarea
ea an")re
an")rel)l)rr pit)
pit)ane
anel)r
l)r e e-pans
e-pansiun
iune<
e< se $a"e
$a"e numai
numai e pers)n
pers)nal
al
spe"ialiat +n asemenea lu"r(ri2 respe"t5n instru"#iunile
instru"#iunile e utiliare ale $a,ri"antului!

ÎNCĂL7ĂMINTEA OCANC2 HGEA7Ă2 ES/ADRILĂ<


ES/ADRILĂ<

Art! 1?9! C)e$i"ientul e $re"are al t(lpii e "au"iu"2 nu tre,uie s( $ie mai mi" e 02 pentru
t(lpile turnate re")manate numai pentru 'raul I e i$i"ultate<2 respe"ti%2 029  02@ pentru
t(lpile laminate $(r( pr)$il< pentru traseele e meie &i mare i$i"ultate!
i$i"ultate!
Art! 1??! Materialul &i stru"tura t(lpii2 tre,uie s( asi'ure ,une "alit(#i pe; st5n"(2 ,et)n2
material metali"2 #i'l( et"!2 +n stare us"at( sau ume(!
Art! 1?@! Fe#ele ,)"an"ului2 tre,uie s( asi'ure ,une "alit(#i e i)lare termi"( &i i'ni$u'( &i
e ap(rare a la,ei pi"i)rului ")ntra l)%ituril)r2
l)%ituril)r2 arsuril)r sau ata"uril)r ".imi"e!
Art! 1?=! Talpa ,)"an"ului e alpinism2 tre,uie s( $ie ri'i( &i $(r( ram( pentru utiliarea
)ptim( a priel)r $)arte mi"i ale peretelui!
Art! 1?! Ni"i un tip e +n"(l#(minte nu %a a%ea piese metali"e pe partea in$eri)ar( a t(lpii!
Art! 1@0! Ale'erea m(rimii ,)"an"ului se %a $a"e ast$el;
- Cu num(r mai mare2 pentru lu"r(ri e %ar( pu#in i$i"ile2 la "are se +n"al#( una sau )u(
 pere".i e "i)rapi una
una e ,um,a" &i una e e l5n(<>
- Cu )u( numere mai mari2 pentru lu"r(ri pe timp e iarn(>
- Fi-i "u ) pere".e e "i)rapi<2 pentru lu"r(rile e %ar( e meie i$i"ultate p5n( +n 'raul
?<>
- /u#in str5n&i pe la,a pi"i)rului2 +n "aul '.etel)r utiliate la pasa:e peste 'raul ?!
Art! 1@1! În timpul mersului sau a "(#(r(rii tre,uie a%ute +n %eere urm(t)arele m(suri;
- Se $)l)ses" ap(r(t)ri e pr)te"#ie "are s( nu permit( intrarea pietrel)r2 (peii sau a alt)r 
),ie"te pe la partea superi)ar( a ,)"an"ului>
- Şireturile se str5n' ,ine2 ar $(r( a a$e"ta "ir"ula#ia s5n'elui pe la,a pi"i)rului> "apetele
siretului se +nn)a( pe "apsele ,)"an"ului2 peste ap(r(t)ri>
- Dup( ) p)r#iune murar(2 talpa ,)"an"ului se "ur(#(>
- Se s")t pietri"elele intre ner%urile t(lpii!
Art! 1@! Dup( utiliare2 ,)"an"ii se "ur(#( &i se usu"( eparte e sursa e "(lur(!
Art!
Art! 1@4!
1@4! UnUn'e
'ere
reaa ,)n"
,)n"anan"i
"il)
l)rr us"a
us"a#i
#i &i "ur(
"ur(#a
#a#i
#i se $a"e
$a"e numa
numaii "u "rem
"remee &i uns)
uns)ri
ri
re")manate>
Art! 1@8! Nu este permis( "(#(rarea "u ,)"an"ii "u t(lpile uate2 elipite sau rupte2 "u $e#ele
uate sau rupte sau "u "(ptu&eala interi)ar( eteri)rat(!

9. LUCR7R
LUCR7RII DE 8NTREŢI
8NTREŢINER
NERE
E PE STLPI
STLPI MET
METALICI
ALICI

Art! 1@9! Te.n)l)'iile e alpinism utilitar2 se apli"( la t)ate ")nstru"#iile metali"e +nalte2 la
"are nu au $)st pre%(ute
pre%(ute prin ")nstru"
")nstru"#ie2
#ie2 s"(ri2 plat$)rm
plat$)rme2
e2 instala#i
instala#iii e rii"at
rii"at &i alte mi:l)a"e
mi:l)a"e e
 pr)te"#ie ")le"ti%(2
")le"ti%(2 spe"i$i"e lu"rului la +n(l#ime!
+n(l#ime!
Art! 1@?! La t)ate lu"r(rile e alpinism utilitar pe st5lpi ")n$e"#ii metali"e<2 prima ur"are se
$a"e prin "(#(rare2 $)l)sin e".ipamentul &i te.ni"a asi'ur(ril)r inami"e2 respe"t5n "u stri"te#e2
 pre%eerile "ap! !
/entru lu"r(rile "are pre%( repetarea mai mult)r tre"eri peste a"eea&i supra$a#(2 te.n)l)'ia
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 21/25

e alpinism utilitar2 se ")mpletea( "u te.n)l)'ii "urente ")n$)rm Instru"#iunil)r pr)prii e ssm
 pentru lu"rul
lu"rul la +n(l#ime<!
Art! 1@@! Te.n)l)'ia
Te.n)l)'ia e lu"ru pe st5lpi metali"i2 tre,uie s( "uprin(;
1< Opera#
Opera#ia
ia e asi'urar
asi'uraree a )nei
)nei peri"ul)
peri"ul)ase
ase e la ,aa
,aa ")nstr
")nstru"#
u"#iei
iei22 e%ent
e%entual
ual &i in partea
partea
superi)ar( sau lateral( a sa>
< Opera#ia
Opera#ia e ur"are2 $)l)sin
$)l)sin te.ni"a
te.ni"a alpinismul
alpinismului
ui utilitar
utilitar "u asi'urare
asi'urare inami"(
inami"( a "apului
"apului e
")ar(2 asi'ur(ri intermeiare ")n$)rm ta,elului 1<>
4< Opera#ia
Opera#ia e amena:ar
amena:aree a re'rup(rii
re'rup(rii &i e trans
transp)rt
p)rt a material
materialel)r>
el)r>
8< Opera#ia
Opera#ia e pre'(ti
pre'(tire
re &i "),)r5re
"),)r5re +n rapel2
rapel2 la "are
"are se in"lue
in"lue $aele
$aele e lu"ru>
9< Reluarea
Reluarea )pera#iil)
)pera#iil)rr 1224 &i 8 pentru
pentru alte )ne al(turate2
al(turate2 $)l)sin
$)l)sin ")ri $i-e sau met)e
met)e e
ur"are spe"i$i"e lu"rului la +n(l#ime!
Art! 1@=! Asi'ur(rile intermeiare se e-e"ut( e "(tre "apul e ")ar( "u a:ut)rul un)r ,u"le
e ")ar(2 e "a,lu sau e lan#2 prin )".iurile "are se m)ntea( "ara,iniera> ,u"lele se m)ntea( +n
 :urul unui element al ")n$e"#iei metali"e2 ast$el +n"5t2 s( nu e-iste p)si,ilitatea
p)si,ilitatea alune"(rii l)r2 +n
"aul )pririi unei "(eri +n ele!
Art! 1@! T)ate mu".iile as"u#ite peste "are tre"e ")ara inami"( la ur"are &i ")ara stati"(
la "),)r5re2 tre,uie s( $ie pr)te:at( ")ntra t(ierii2 "u ap(r(t)ri e ta,l(2 +n%elit)are e mas( te-til(
et"!> a"este ap(r(t)ri tre,uie $i-ate +mp)tri%a eplas(rii l)r a""ientale &i %eri$i"area +naintea $ie"(rei
n)i utili(ri!
Art! 1=0! Re'rup(ri
Re'rup(rile le se realiea(
realiea( pe plat$)rm
plat$)rmee metali"e
metali"e sau arti$i"iale2
arti$i"iale2 ast$el
ast$el "a2 istan#a
istan#a
intre ele2 s( nu ep(&eas"( 80 e m!
Art! 1=1! Într) re'rupare2 nu tre,uie s( se lu"ree sau sta#i)nee mai mult e trei pers)ane!
tre,uie s( ai,( )u( pun"te e aut)asi'urare &i un spa#iu e minimum 1 m !
Fie"are )perat)r2 tre,uie
Art! 1=! /entru ")ni#iile n)rmale e meiu temperatur(2 umiitate2 %5nt su,  m*s< e
n)-e &i raia#ii +n limitele amisi,ile<2 urata ma-im( e lu"ru la +n(l#ime este e ? )re> $ie"are ris"
e-istent la l)"ul e mun"( ")nu"e la reu"erea uratei e lu"ru2 pr)p)r#i)nal "u ")n"entra#ia sau
intensitatea respe"ti%(!
Art! 1=4! În %eerea reu"erii ),)selii $ii"e &i psi.i"e2 se re")man( "a2 r)lurile )perat)ril)r 
)perat)ril)r 
s( se s".im,e peri)i"2 pe urata pr)'ramului e lu"ru!
Art! 1=8! Da"( lu"rarea se es$(&)ar( +n interi)rul unei ")n$e"#ii metali"e2 se %)r asi'ura
")ni#ii n)rmale e %entila#ie &i iluminat2 ")n$)rm GH nr! 101*00?2 pri%in "erin#ele minime e
se"uritate &i s(n(tate pentru l)"ul e mun"(!
Art! 1=9! La e-e"utarea un)r )pera#ii e pr)te"#ie anti")r)i%(2 i)la#ii2 e-perti(ri2 repara#ii2
+ntre#inere2 m)ntare  em)ntare2 )perat)rii2 tre,uie s( $ie "ali$i"a#i &i instrui#i2 pentru a respe"ta
t)ate pre%eerile e se"uritate &i i'iena mun"ii2 in meseriile respe"ti%e!
Art! 1=?! /e un st5lp metali"2 %a lu"ra simultan ) sin'ur( e".ip(2 "u ma-imum 8 )perat)ri!
Art! 1=@! /e ) ")nstru"#ie
")nstru"#ie metali"(2
metali"(2 "u ) supra$a#(
supra$a#( $)arte mare2 p)t lu"ra mai multe e".ipe
simultan "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar sau e lu"ru la +n(l#ime<2 "u ")ni#ia "a $ie"are e".ip( s(
nu p(trun( +n )nele peri"ul)ase ale "el)rlalte2 pe ,aa unui plan ilni" e lu"ru!
Art! 1==! E".ipamentele "are tre,uie l(sate2 +n stare m)ntat(2 la l)"ul e mun"(2 tre,uie
 pr)te:ate ")respun(t)r
")respun(t)r +mp)tri%a
+mp)tri%a e$e"tel)r intemperiil)r
intemperiil)r uare2 t(iere2 uur(2 t)pire
t)pire et"!<!
Art! 1=! La +n"eperea $ie"(rui "i"lu e lu"ru2 e".ipamentele e pr)te"#ie se ")ntr)lea(
"alitati% &i "antitati%2 "ele '(site +n stare e uur( peste limita amisi,il(< tre,uie s( $ie +nl)"uite!
Art! 10! Da"( pe ")nstru"#ie2 se '(ses" li".ie sau s)lie t)-i"e2 ")r)i% sau "u pr)priet(#i
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 22/25

ne"un)s"ute2 se e%it( atin'erea l)r "u p(r#i ale ")rpului sau ale e".ipamentel)r sau se +ntrerupe
lu"ru
lu"rul;
l; reluar
reluarea
ea lu"rul
lu"rului
ui se $a"e
$a"e numai
numai up(
up( luarea
luarea m(sur
m(suril)
il)rr e pre%e
pre%eere
ere stri"
stri"tt ne"esa
ne"esare2
re2
")respun(t)r
")respun(t)r "u natura &i ")n"entra#ia n)-el)r respe"ti%e!
Art! 11! Supra$e#ele metali"e2 tre,uie "ur(#ate2 ast$el "a2 s( asi'ure ) aeren#( su$i"ient( la
ur"are2 "),)r5re &i +n timpul lu"rului!
Art! 1! Elementele metali"e s"(ri2 ,alustrae et"!<2 rupte sau $isurate2 se %)r sua +n
%eerea utili(rii l)r ulteri)are! În "aul +n "are nu este p)si,il a"est lu"ru2 ele se %)r )")li2 e%entual
se %)r ")ns)lia le'a<2 pentru a nu "(ea la ) e%entual( s)li"itare a""iental(!
Art! 14! Instala#iile &i aparatele ele"tri"e a$late pe st5lp sau pe ")n$e"#ia metali"(2 se %)r 
)")li! Atin'erea sau utiliarea a"est)ra2 se $a"e numai "u a")rul &i su, supra%e'.erea pers)nalului
e spe"ialitate al ,ene$i"iarului! În "aul +n "are ele se a$l( +n )na peri"ul)as(2 este ),li'at)rie
 pr)te"#ia l)r ")ntra
")ntra un)r e%entuale
e%entuale eteri)r(ri!

5. LUCR7R
LUCR7RII PE CO6UR
CO6URII DE UM
UM 6I TURNU
TURNURI
RI DE R7CI
R7CIRE
RE

Art! 18! La lu"r(rile e-e"utate "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar2 "are au "a ),ie"ti% un ")&
e $um sau un turn e r("ire2 se %)r respe"ta t)ate pre%eerile "uprinse +n "ap!  &i 4!
Art! 19! În lipsa alt)r pun"te $i-e e asi'urare intermeiar( sau e aut)asi'urare2 +n peretele
e ,et)n armat2 se %)r planta an")re "u reisten#( ")respun(t)are2 +n ")n$)rmitate "u instru"#iunile
e utiliare ale $a,ri"antului!
$a,ri"antului!
Ure".ile $)l)site la a"este an")re2 %)r respe"ta a"elea&i ")ni#ii e reisten#( &i "alitate!
Operat)rii "are m)ntea( an")rele2 tre,uie s( $ie spe"ialia#i +n asemenea )pera#ii!
Art! 1?! Nu se amite e-e"utarea e lu"r(ri "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar +n interi)rul
")&uril)r sau a turnuril)r a$late +n $un"#iune sau 'aele e arere e%iate ne")respun(t)r!
ne")respun(t)r!
Art! 1@! Da"( e-ist( instala#ii al(turate +n $un"#iune2 )perat)rii %)r a%ea asupra l)r +n
 permanen#( ) mas"( ini%iual(
ini%iual( ")ntra 'ael)r &i $iltre e reer%( ae"%ate naturii &i ")n"entra#iei
su,stan#el)r*'ael)r respe"ti%e2 respe"t5n instru"#iunile spe"i$i"e pentru lu"rul "u su,stan#e t)-i"e2
in$lama,ile sau e-pl)i%e!
Art! 1=! La prima ur"are pe ) ")nstru"#ie e ,et)n armat2 i(rie et"!2 "((turile sau
sp(rt
sp(rturi
urile
le '(sit
'(sitee pe plat$)
plat$)rme
rme ast$el
ast$el "a ele s( nu ")nsti
")nstitu
tuie
ie un peri")
peri")ll pentru
pentru pers)ane
pers)anele
le &i
e".ipamentele a$late la un ni%el in$eri)r!
S")aterea in )na e lu"ru se $a"e2 a"( este ne"esar2 numai prin transp)rtul
transp)rtul &i "),)r5rea l)r 
"u ")ara2 +n ")ntainere sau 'alerii2 "are asi'ur( se"uritatea a"estei )pera#ii
Art!
Art! 1
1!! Manip
Manipula
ularea
rea22 trans
transp)r
p)rtul
tul &i rii"a
rii"area
rea materi
materialel
alel)r
)r se $a"e
$a"e +n ")n$)r
")n$)rmit
mitate
ate "u
instru"#iunile
instru"#iunile pr)prii pentru
pentru manipularea2 transp)rtul
transp)rtul prin purtare &i "u mi:l)a"e
mi:l)a"e neme"aniate &i
ep)itarea materialel)r!
materialel)r!
Art! 00! În l)"urile e mun"( la "are e-ist( mult pra$2 este ),li'at)rie $)l)sirea m(nu&il)r &i
a )".elaril)r e pr)te"#ie!
Art! 01! În spa#iile interi)are se $)l)ses" instala#iile e iluminare ale ),ie"ti%ului sau
instala#ii p)rtati%e2 l(mpi e m5n(2 lanterne $r)ntale et"!<2 "are tre,uie s( respe"te pre%eerile
spe"i$i"e in )meniu! Ra")rarea instala#iil)r ele"tri"e &i e%entualele repara#ii tre,uie e-e"utate
numai e pers)nal "ali$i"at &i "un)s"(t)r al instala#iil)r in )na e lu"ru!
Art! 0! La t)ate eplas(rile "are se $a" pe stru"turi metali"e uate &i eteri)rate2 pe
e-teri)rul sau +n interi)rul ")&uril)r e $um &i a turnuril)r e r("ire2 e".ipa tre,uie asi'urat( "u
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 23/25

")ara inami"(2 ),ser%5n "u e)se,it( aten#ie e%entualele peri")le in a"este spa#ii at)rate un)r 
sp(rturi2 ")r)iuni2 e-pl)ii2 in"enii2 pr(,u&iri2 inuna#ii2
inuna#ii2 n)-e2 a,an)n(ri e materiale2 e$e"te e
")nstru"#ii et"!<!
Art! 04! Te.n)l)'ia e alpinism utilitar se p)ate apli"a +mpreun( "u te.n)l)'iile spe"i$i"e
lu"r
lu"rul
ului
ui la +n(l
+n(l#i
#ime
me in"
in"lu
lusi
si%% "u inst
instal
ala#
a#ii
ii e riirii"a
"at<
t<22 "u ")n
")ni# i#ia
ia "a amam,e
,ele
le te.n
te.n)l
)l)'
)'ii
ii s(
+neplineas"( pre%eerile
pre%eerile spe"i$i"e ale instru"#iunil)r
instru"#iunil)r respe"ti%e2 iar a"estea s( nu $ie ")ntrai"t)rii!
Art! 08! Da"( pe a"ela&i ),ie"ti% ")& sau turn< lu"rea( mai multe $)rma#ii e lu"ru2 sunt
ne"esare urm(t)arele pre%eeri;
- În $aele
$aele e ela,)
ela,)rar
raree a te.n)
te.n)l)'
l)'iil
iil)r
)r respe"
respe"ti%
ti%ee e lu"ru
lu"ru22 tre,u
tre,uie
ie pre%(
pre%(ut
ut m)
m)ul
ul e
")la,)rare &i "))r)nare a lu"r(ril)r2 +n timp &i +n spa#iu>
- La +n"eperea lu"rului2 $ie"are $)rma#ie tre,uie s( "un)as"( pr)priile )ne e lu"ru &i )nele
 peri"ul)ase a$erente2 pre"um
pre"um &i ale "el)rlalte $)rma#ii>
$)rma#ii>
- De ")mun a")r2 se %)r sta,ili &i spa#iile e "ir"ula#ie2 e ep)itare a materialel)r2 e a""es
ale ma&inil)r2 e ispunere a utila:el)r &i e".ipamentel)r et"!2 pentru $ie"are in $)rma#iile e
lu"ru in ),ie"ti%>
- /lani$i"area ")ni#iil)r e ")la,)rare se %a $a"e up( un pr)'ram ")mun2 ela,)rat &i urm(rit
e ")nu"(t)rii l)"uril)r e mun"( &e$i e &antier2 mai&tri2 &e$i e e".ip( et"!< "are se
 prelu"rea( "u t)#i salaria#ii2
salaria#ii2 +n "arul instru"ta:ului
instru"ta:ului ilni"2
ilni"2 la intrarea +n s".im,>
s".im,>
- Ori"e m)i$i"are a te.n)l)'iei &i pr)'ramului e lu"ru2 "are p)ate a$e"ta se"uritatea alt)r 
in$)rma#ii in ),ie"ti%2 %a $i aus( la "un)&tin#a a"est)ra2 +n timp util>
- Ori"e peri")l e-teri)r2 %a $i aus la "un)&tin#( e mem,rii unei e".ipe &i "el)rlalte $)rma#ii
e lu"ru!
Art! 09! În "arul unei e".ipe e )perat)ri alpini&ti2 p)ate $i +n"arat &i pers)nal apt s(
lu"ree la +n(l#ime sau numai la s)l2 a"( este pre'(tit &i instruit pentru a e$e"tua anumite )pera#ii
ale lu"r(rii2 $(r( a $i utilia#i +n )pera#ii spe"i$i"e e alpinism utilitar!
Art! 0?! Operat)rii "are utiliea( instala#ii e rii"at pers)ane sau materiale2 tre,uie
spe"ialia#i &i instrui#i +n )meniu2 +n ")n$)rmitate "u n)rmele ISCIR +n %i')are!
Art! 0@! Instala#iile2 aparatele &i utila:ele %ulnera,ile2 a$late +n )na peri"ul)as(2 se %)r 
e-e"uta sau pr)te:a ")respun(t)r2 pe t)at( peri)aa lu"r(ril)r sau pe urate stri"t limitate2 ")n$)rm
 plani$i"(rii lu"r(ril)r!
lu"r(ril)r!

. LUCR7RI
LUCR7RI DE 8NTREŢIN
8NTREŢINEREB
EREB MONT
MONTAR
AREB
EB DEMOL7RI
DEMOL7RI 6I REP
REPARA
ARAŢII
ŢII LA
CONSTRUCŢIIB CU TE>NICA ALPINISMULUI
ALPINISMULUI UTILITAR 
UTILITAR 

Art! 0=! Lu"r(rile "u te.n)l)'ii e alpinism utilitar pe $a#ae2 interi)are &i a")peri&uri e
")nstru"#ii "i%ile &i inustriale2 se e-e"ut( numai e sus +n :)s2 ur"area $iin $("ut( pe s"(rile
im),ilului2 respe"t5nuse pre%eerile "ap! 1 &i 8! Ur"area pe a")peri&uri se $a"e respe"t5nuse
 pre%eerile "ap! 1 &i 4!
4!
Art! 0! /r)te"#ia )nei peri"ul)ase impune urm(t)arele m(suri pre%enti%e spe"i$i"e;
- La lu"rul pe $a#ae &i pe a")peri&uri2 )na peri"ul)as( nu se p)ate pr)te:a ")respun(t)r +n
anumite situa#ii!
În a"este
a"este "auri
"auri22 este
este ),li'
),li'at)
at)ri
riee e-e"u#
e-e"u#ia
ia e ")pert
")pertine
ine sau pere#i
pere#i e reist
reisten#
en#(( &i imen
imensiu
siuni
ni
")respun(t)are!
")respun(t)are! Este e asemenea ),li'at)rie ,l)"area*+n".ierea u&il)r &i "(il)r e a""es!
Art! 10! Cali$i"area e ,a( a )perat)ril)r2
)perat)ril)r2 tre,uie s( ")respun( e-i'en#el)r a"est)r lu"r(ri>
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 29/25

instruirea +n )meniul se"urit(#ii &i s(n(t(#ii +n mun"(2 spe"i$i"e te.n)l)'iei e alpinism utilitar2 se
")mpletea( "u "ea spe"i$i"( "ali$i"(rii respe"ti%e!
Art! 11! T)ate e".ipamentele "u "are se lu"rea( la +n(l#ime2 se %)r purta le'ate la "entur(
sau +n ru"sa"uri!
Art! 1! Materialele "are se $)l)ses" +n lu"rare2 se transp)rt( &i se ep)itea( +n ")ntainere
sau '(le#i2 "u masa e "el mult 10 J'> resturile reultate in lu"rare se e%a"uea( +n "el mai s"urt
timp2 +n a"elea&i ")ni#ii
" )ni#ii!!
/e a")peri&uri sau plat$)rme re'rup(ri<2 se ep)itea( ) "antitate minim( e materiale2
respe"t5n n)rmele e ap(rare +mp)tri%a in"eniil)r!
Art!
Art! 14!
14! În ni"ini"iun
un "a
"a nu se perm permit
itee e%a"
e%a"ua
uare
reaa sau
sau arun
arun"a
"are
reaa ma
mate
teri
rial
alel
el)r
)r sau
sau
e".ipamentel)r e la +n(l#ime!
Art! 18! La +n".eierea s".im,ului e lu"ru2 t)ate e".ipamentele2 tre,uie "),)r5te e la
+n(l#ime &i ep)itate +n spa#ii "are s( le asi'ure ) pr)te"#ie ")respun(t)are!
")respun(t)are!
Fa" e-"ep#ie2 anumite ,alustrae &i an")ra:e "are se em)ntea( numai la terminarea lu"r(rii
in spa#iul respe"ti% &i "are tre,uie atent %eri$i"ate la re+n"eperea lu"rului!
Art! 19! Ela,)rarea te.n)l)'iei e em)lare2 tre,uie pre"eat( e ) e-perti(2 "are s(
e%ien#iee starea ")nstru"#iei &i peri")lele e-istente2 at5t pentru e".ipa e lu"ru2 "5t &i pentru
e".ipamentele e lu"ru in )na peri"ul)as(!
Art! 1?! Lu"rarea e em)lare se p)ate realia prin te.n)l)'ie e alpinism utilitar2 a"( sunt
+neplinite
+neplinite simultan2 urm(t)arele "erin#e;
-  Nu e-ist( peri")lul pr(,u&irii +ntre'ii ")nstru"#ii sau a un)r p(r#i in ea2 at5t la ni%elul
")r)namentului2
")r)namentului2 "5t &i pe par"ursul em)l(rii>
- Hraul e p)luare al ")nstru"#iei &i*sau )nei permite apli"area te.n)l)'iei>
- E-ist( p)si,ilit(#i e$i"iente te.ni" &i e")n)mi" pentru pr)te"#ia si'ur( a salaria#il)r2 "(il)r e
a""es &i e".ipamentel)r2
e".ipamentel)r2 in )na peri"ul)as(>
- E-ist( )perat)ri alpini&ti spe"ialia#i &i e-perimenta#i +n asemenea lu"r(ri>
- E-ist( timpul ne"esar2 a%5n +n %eere "( nu se p)ate lu"ra +n ")ni#iile e intemperii!
Art! 1@! Ur"area &i lu"rul2 tre,uie s( respe"te pre%eerile "ap! !
Art! 1=! Te.n)l)'ia e em)lare2 tre,uie s( spe"i$i"e2 $)arte "lar &i etaliat2 urm(t)arele
aspe"te;
- /re%eeri pentru pr)te"#ia )nei peri"ul)ase2 pe t)at( urata lu"rului>
- C)ni#iile +n "are se e-e"ut( ur"area &i asi'urarea a%5n +n %eere starea eteri)rat( a
s"(ril)r spe"i$i"e a"est)r ")nstru"#ii e'raate<2 la prima as"ensiune &i la $ie"are reluare a
"i"lului e lu"ru>
- C)ni#iile &i l)"ul +n "are se $a" re'rup(rile2
re'rup(rile2 pe par"ursul lu"r(rii>
-  Num(rul mem,ril)r
mem,ril)r e".ipei 4  8< &i )r'aniarea l)r l)r +n re'rupare &i +n timpul lu"rului>
lu"rului>
- M)ul e e%a"uare a materialel)r em)late &i e $)l)sire a un)r instala#ii e rii"at>
- C)ni#iile +n "are se e-e"ut( )pera#iile peri"ul)ase relati% la e".ipamentul spe"i$i"<>
- Durata lu"rului la +n(l#ime2 +n ")ni#iile susmen#i)nate
susmen#i)nate &i ai $a"t)ril)r e meiu estima#i>
- Lista e".ipamentel)r ini%iuale e pr)te"#ie &i e lu"ru &i ura,ilitatea l)r2 +n situa#ia e
lu"ru pre%(ut(>
- Desemnarea &e$ului e e".ip( &i a "apului e ")ar(>
- C)ni#iile e pre'(tire &i instruire a $)rma#iei e lu"ru &i a ")nu"(t)ril)r
")nu"(t)ril)r ei!
Art! 1! Şe$ul e e".ip( are ),li'a#ia e a urm(ri +n permanen#( starea "antitati%( &i
S.C.
S.C. ....
...........
..................
..................
..................
......... S.R.L
S.R.L.. INST
INSTRU
RUCŢ
CŢIU
IUNI
NI PROP
PROPRII
RII S.S.M
S.S.M.. COD:
COD: IP – SSM – 03
03
EDIŢIE: 1
Pent! "#$%n%&' !t%#%t" REVIZIE: 0
PAG: 25/25

"alitati%( a e".ipamentel)r2
e".ipamentel)r2 ")ni#iile e asi'urare &i aut)asi'urare2 apari#ia un)r peri")le e-teri)are
sau interi)are n)i &i starea e s(n(tate &i ),)seal( a )perat)ril)r2 pentru a lua "ele mai ,une m(suri
 pri%in se"uritatea
se"uritatea &i s(n(tatea +n mun"(!
mun"(!
Art! 0! Da"( &e$ul e e".ip( ")nstat( apari#ia un)r n)i ris"uri2 nepre%(ute
nepre%(ute +n te.n)l)'ia e
lu"ru &i "are nu le p)ate iminua sau elimina "u mi:l)a"e pr)prii2 el %a .)t(r5 +ntreruperea lu"rului
lu"rului &i
%a anun#a imeiat pr)ie"tantul &i ")nu"erea s)"iet(#ii!

Resp)nsa,ili pentru respe"tarea &i apli"area a"estei instru"#iuni2 este; &e$ul e e".ip( &i
alpinistul utilitar!