Sunteți pe pagina 1din 34

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE-

ISTORIE
(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: Om și societate
Curriculum nucleu
Editura ARAMIS, Aurori: Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu
Număr de ore: 1 oră/săptămână
Semestrul I - 15 ore; Semestrul al II-lea- 15 ore

COMPETENŢE GENERALE:

1
1. Localizarea în timp și în spațiu a evenimentelor istorice studiate
2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți

Semestrul I
Unitatea I – Trecutul şi prezentul din jurul nostru
Nr. ore – 9
Perioada – săptămânile I-IX

Nr. ore/
Conţinuturi Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Evaluare Obs.
Data
1. Ce este 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor • Observare
istoria? 1 evenimente din viaţa familiei, a evenimente/procese istorice; sistematică (probe
14.09 faptelor prezentate într-o situaţie de 1.2. c) familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul orale, fişe de lucru,
învăţare. cartografic (formele de relief, reprezentări convenţionale temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a pentru peisajul antropic şi de geografie umană); • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 4.3. h) proiectarea şi realizarea unui colţ muzeistic al clasei şi evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării utilizarea obiectelor colecţionate în diferite ocazii.
oamenilor pentru raportarea la timp şi
spaţiu. Resurse
4.3. Manifestarea unei atitudini • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii;
deschise în cazul unor situaţii care • procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
presupun comunicarea. nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare;

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
2. Timpul 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să • Observare
istoric şi 1 evenimente din viaţa familiei, a se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau sistematică (probe
mediul 21.09 faptelor prezentate într-o situaţie de istoria localităţii natale; f) precizarea evenimentelor dintr-un orale, fişe de lucru,
geografic învăţare. text citit/audiat folosind expresii precum: la început/mai temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a întâi/prima dată, apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. timp etc.; evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică
oamenilor pentru raportarea la timp şi de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp;
spaţiu. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor

2
3.1. Recunoaşterea unor termeni evenimente/procese istorice;
istorici în cadrul unor surse 1.2. e) lectura unor texte care ilustrează legătura dintre om şi
accesibile. mediu (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri);
1.3. c) realizarea unor hărţi/organizatori grafici care
exemplifică măsurarea timpului în istorie (deceniu, secol,
mileniu); d) realizarea unei „istorii a măsurării timpului“ pe
baza informaţiilor selectate din enciclopedii tipărite sau
online;
3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii,
planşă cu ere şi epoci istorice;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare;

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
3. Familia 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să • Observare
1 evenimente din viaţa familiei, a se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau sistematică (probe
28.09 faptelor prezentate într-o situaţie de istoria localităţii natale; b) alcătuirea şi prezentarea arborelui orale, fişe de lucru,
învăţare. genealogic al familiei, folosind o schemă dată; d) prezentarea temă pentru acasă)
1.3. Recunoaşterea preocupării unor albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a • Probă scrisă de
oamenilor pentru raportarea la timp şi comunităţii; c) alcătuirea unui jurnal personal sau al clasei evaluare formativă
spaţiu. folosind enunţuri, desene, fotografii despre evenimente la care
2.1. Identificarea de surse istorice au participat în cadrul comunităţii;
utilizând o varietate de instrumente, 1.3. a) realizarea unui jurnal al familiei care să conţină date şi
inclusiv tehnologiile de informare şi locuri importante, ordonate cronologic;
comunicare. 2.1. a) căutarea de surse de informare despre o temă istorică
2.2. Aplicarea unor procedee simple pusă în discuţie; c) citirea şi comentarea unor
de analiză a surselor pentru a imagini/fotografii;
identifica informaţii variate despre 2.2. c) discuţii în grup despre faptele petrecute în trecutul
trecut. îndepărtat sau apropiat;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a 2.3. e) prezentarea unor fotografii de familie care evidenţiază
cauzelor, a consecinţelor şi a evoluţia unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a
elementelor care s-au schimbat sau rămas neschimbat de-a lungul timpului;
nu într-o anumită perioadă de timp. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână:
3.1. Recunoaşterea unor termeni 3.2. b) povestirea unor evenimente semnificative din viaţa
istorici în cadrul unor surse personală sau activitatea şcolară, trăite sau proiectate în viitor,

3
accesibile. folosind verbe la timpuri potrivite;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 4.1. c) extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text cu
istorici accesibili în situaţii de conţinut istoric;
comunicare orală şi scrisă. 4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
4.1. Determinarea semnificaţiei unor faptele discutate.
evenimente din trecut şi din prezent.
4.3. Manifestarea unei atitudini Resurse
deschise în cazul unor situaţii care • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii,
presupun comunicarea. planşă „Arborele genealogic“;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare;

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
4. Comunita- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să • Observare
tea locală şi 1 evenimente din viaţa familiei, a se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau sistematică (probe
naţională. 5.10 faptelor prezentate într-o situaţie de istoria localităţii natale; c) alcătuirea unui jurnal personal sau orale, fişe de lucru,
Comunităţi ale învăţare. al clasei folosind enunţuri, desene, fotografii despre temă pentru acasă)
minorită-ţilor 1.2. Localizarea în spaţiu a evenimente la care au participat în cadrul comunităţii; ; d) • Probă scrisă de
pe teritoriul evenimentelor istorice. prezentarea unor albume personale cu fotografii din istoria evaluare formativă
României 1.3. Recunoaşterea preocupării familiei sau a comunităţii;
oamenilor pentru raportarea la timp şi 1.2. d) descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
spaţiu. preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte
2.1. Identificarea de surse istorice regiuni;
utilizând o varietate de instrumente, 1.3. a) realizarea unui jurnal al familiei care să conţină date şi
inclusiv tehnologiile de informare şi locuri importante, ordonate cronologic; b) studierea unor
comunicare. izvoare istorice scrise în care sunt menţionate date, perioade
2.2. Aplicarea unor procedee simple de timp şi nume de locuri; d) realizarea unei „istorii a
de analiză a surselor pentru a măsurării timpului“ pe baza informaţiilor selectate din
identifica informaţii variate despre enciclopedii tipărite sau online;
trecut. 2.1. b) observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care să
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a ofere informaţii din prezent şi din trecut, în timpul lecţiilor
cauzelor, a consecinţelor şi a desfăşurate în şcoală sau în afara ei (de exemplu, muzee, case
elementelor care s-au schimbat sau memoriale, biblioteci);
nu într-o anumită perioadă de timp. 2.2. c) discuţii în grup despre faptele petrecute în trecutul
3.1. Recunoaşterea unor termeni îndepărtat sau apropiat; a) realizarea de portofolii pe teme
istorici în cadrul unor surse istorice, folosind Internetul şi enciclopedii în format electronic
accesibile. etc. ca surse de informare;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 2.3. c) prezentarea stilului de viaţă al oamenilor din diferite

4
istorici accesibili în situaţii de perioade de timp; d) analiza unor imagini care prezintă acelaşi
comunicare orală şi scrisă. loc în diferite perioade de timp/momente istorice; f) realizarea
4.1. Determinarea semnificaţiei unor unor albume sau postere despre localitatea natală, şcoala,
evenimente din trecut şi din prezent. locuri cunoscute/îndrăgite; g) realizarea unor expoziţii de
4.3. Manifestarea unei atitudini desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
deschise în cazul unor situaţii care uneltele, armele, vestimentaţia oamenilor, arhitectura
presupun comunicarea. locuinţelor;
3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
3.2 n) completarea unor jurnale de învăţare după participarea
la sărbători locale tradiţionale sau prilejuite de evenimente
istorice sau după vizitarea unor muzee şi case memoriale;
4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; j) prezentarea impresiilor după vizite la muzee şi case
memoriale.
4.3. a) solicitarea unei explicaţii referitoare la informaţiile de
detaliu şi termenii specifici dintr-un text cu conţinut
istoric/sursă accesibilă; c) formularea de întrebări şi răspunsuri
referitoare la faptele discutate.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii,
planşă „Arborele genealogic“, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
5. Copilăria de 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. e) citirea şi discutarea unor biografii ale unor personalităţi • Observare
ieri şi de azi 1 evenimente din viaţa familiei, a din diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ţinând cont sistematică (probe
12.10 faptelor prezentate într-o situaţie de de încadrarea în timp; g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri orale, fişe de lucru,
învăţare. după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor şi în temă pentru acasă)
2.1. Identificarea de surse istorice funcţie de factorul timp; • Probă scrisă de
utilizând o varietate de instrumente, 2.1. c) familiarizarea cu simbolistica fundamentală din mediul evaluare formativă
inclusiv tehnologiile de informare şi cartografic (formele de relief, reprezentări convenţionale
comunicare. pentru peisajul antropic şi de geografie umană); d) descrierea
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale
cauzelor, a consecinţelor şi a oamenilor din localitatea natală sau din alte regiuni;
elementelor care s-au schimbat sau 2.3. e) prezentarea unor fotografii de familie care evidenţiază

5
nu într-o anumită perioadă de timp. evoluţia unor persoane sau felul în care un loc s-a schimbat/a
3.1. Recunoaşterea unor termeni rămas neschimbat de-a lungul timpului; g) realizarea unor
istorici în cadrul unor surse expoziţii de desene/picturi/colaje care arată felul în care au
accesibile. evoluat uneltele, armele, vestimentaţia oamenilor, arhitectura
4.1. Determinarea semnificaţiei unor locuinţelor;
evenimente din trecut şi din prezent. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi 4.1. b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea faptelor
deosebirilor dintre sine şi celălalt, istorice prezentate;
dintre persoane şi grupuri. 4.2. c) selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor şi
deosebirilor între fapte/evenimente, personalităţi.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
6. Popoare de 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
ieri şi de azi 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
19.10 faptelor prezentate într-o situaţie de apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; orale, fişe de lucru,
învăţare. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării evenimente/procese istorice;
oamenilor pentru raportarea la timp şi 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
spaţiu. confruntărilor armate, folosind TIC;
2.2. Aplicarea unor procedee simple 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
de analiză a surselor pentru a menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
identifica informaţii variate despre 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
trecut. confruntărilor armate etc., folosind TIC;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, a 2.3. c) prezentarea stilului de viaţă al oamenilor din diferite
cauzelor, a consecinţelor şi a perioade de timp; d) analiza unor imagini care prezintă acelaşi
elementelor care s-au schimbat sau loc în diferite perioade de timp/momente istorice;
nu într-o anumită perioadă de timp. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
3.1. Recunoaşterea unor termeni 4.2. b) discuţii în grup referitoare la faptele unor personalităţi
istorici în cadrul unor surse istorice, modul în care au influenţat desfăşurarea unor
accesibile. evenimente.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi

6
deosebirilor dintre sine şi celălalt, Resurse
dintre persoane şi grupuri. • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
7. Cunoaşte- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. e) citirea şi discutarea unor biografii ale unor personalităţi • Observare
rea lumii prin 1 evenimente din viaţa familiei, a din diferite domenii (istoric, literar, artistic etc.), ţinând cont sistematică (probe
călători 2.11 faptelor prezentate într-o situaţie de de încadrarea în timp; g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri orale, fişe de lucru,
învăţare. după ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor şi în temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a funcţie de factorul timp; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării confruntărilor armate, folosind TIC;
oamenilor pentru raportarea la timp şi 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
spaţiu. menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
2.2. Aplicarea unor procedee simple 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
de analiză a surselor pentru a confruntărilor armate etc., folosind TIC; a) realizarea de
identifica informaţii variate despre portofolii pe teme istorice, folosind Internetul şi enciclopedii
trecut. în format electronic etc. ca surse de informare;
3.1. Recunoaşterea unor termeni 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
istorici în cadrul unor surse 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
accesibile. termenii învăţaţi; l) exprimarea propriei păreri referitoare la
3.2. Utilizarea corectă a termenilor un eveniment istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
istorici accesibili în situaţii de 4.3. b) participarea la dialoguri pe teme istorice, aducând în
comunicare orală şi scrisă. discuţie informaţii sau exprimându-şi propria părere despre
4.3. Manifestarea unei atitudini evenimente şi personalităţi istorice; d) realizarea unor
deschise în cazul unor situaţii care organizatori grafici care susţin înţelegerea informaţiilor din
presupun comunicarea. texte/surse istorice.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
8. Recapitu- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să • Observare
lare 1 evenimente din viaţa familiei, a se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau sistematică (probe

7
9.11 faptelor prezentate într-o situaţie de istoria localităţii natale; j) alcătuirea de axe cronologice orale, fişe de lucru,
învăţare. privind succesiunea unor evenimente/procese istorice; temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. confruntărilor armate, folosind TIC; evaluare formativă
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 3.2. d) completarea unor texte lacunare; f) alcătuirea şi
istorici accesibili în situaţii de rezolvarea de rebusuri pe teme istorice;
comunicare orală şi scrisă. 4.3. e) concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la
4.3. Manifestarea unei atitudini nivelul clasei sau între clase; f) realizarea unei mape a clasei
deschise în cazul unor situaţii care „Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea să completeze cu
presupun comunicarea. informaţii pe care le consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor personale.

Resurse
• materiale: fişe de lucru, harta.
9. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor 3.2. d) completarea unor texte lacunare; • Probă scrisă de
1 evenimente din viaţa familiei, a 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor evaluare sumativă
16.11 faptelor prezentate într-o situaţie de confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
învăţare. fizică a României a unor locuri/zone de importanţă istorică;
1.2. Localizarea în spaţiu a 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care să
evenimentelor istorice. se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa familiei sau
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istoria localităţii natale;
istorici accesibili în situaţii de 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
comunicare orală şi scrisă. evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
4.1. Determinarea semnificaţiei unor istorică.
evenimente din trecut şi din prezent.
Resurse
• materiale: fişe de evaluare;
• procedurale: explicaţia, exerciţiul, munca independentă.

Forma de organizare: activitate individuală.

Unitatea II. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice


Nr. ore – 8
Perioada – săptămânile X-XVII

Conţinuturi Nr. ore/ Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Evaluare Obs.

8
Data
10. 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea • Observare
Antichitatea 1 evenimente din viaţa familiei, a unor evenimente/procese istorice; f) precizarea sistematică (probe
23.11 faptelor prezentate într-o situaţie evenimentelor dintr-un text citit/audiat folosind expresii orale, fişe de lucru,
de învăţare. precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) aranjarea unei • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. succesiuni de enunţuri după ordinea logică de desfăşurare evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp;
oamenilor pentru raportarea la 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
timp şi spaţiu. confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
2.1. Identificarea de surse istorice fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
utilizând o varietate de istorică;
instrumente, inclusiv tehnologiile 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
de informare şi comunicare. menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
2.2. Aplicarea unor procedee 2.1. c) familiarizarea cu simbolistica fundamentală din
simple de analiză a surselor pentru mediul cartografic (formele de relief, reprezentări
a identifica informaţii variate convenţionale pentru peisajul antropic şi de geografie
despre trecut. umană);
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 2.2. a) realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
a cauzelor, a consecinţelor şi a Internetul şi enciclopedii în format electronic etc. ca surse
elementelor care s-au schimbat sau de informare; b) observarea hărţilor digitale şi a
nu într-o anumită perioadă de simulărilor confruntărilor armate etc., folosind TIC; d)
timp. exerciţii de prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură
3.1. Recunoaşterea unor termeni cu un eveniment istoric;
istorici în cadrul unor surse 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
accesibile. consecinţe ale altor evenimente; c) prezentarea stilului de
3.2. Utilizarea corectă a termenilor viaţă al oamenilor din diferite perioade de timp;
istorici accesibili în situaţii de 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
comunicare orală şi scrisă. mână;
4.1. Determinarea semnificaţiei 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
unor evenimente din trecut şi din termeni învăţaţi; l) exprimarea propriei păreri referitoare
prezent. la un eveniment istoric, la faptele unei personalităţi
4.3. Manifestarea unei atitudini istorice;
deschise în cazul unor situaţii care 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
presupun comunicarea. evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
faptelor istorice prezentate;
4.3. a) solicitarea unei explicaţii referitoare la informaţiile

9
de detaliu şi termenii specifici dintr-un text cu conţinut
istoric/sursă accesibilă; c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele discutate; d) realizarea
unor organizatori grafici care susţin înţelegerea
informaţiilor din texte/surse istorice;

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
11. Dacii şi 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
romanii. 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
Întemeierea 7.12 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; orale, fişe de lucru,
poporului de învăţare. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea temă pentru acasă)
român 1.2. Localizarea în spaţiu a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. factorul timp; i) vizionarea şi discutarea unor secvenţe din evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării filme istorice/reportaje TV, respectând ordinea
oamenilor pentru raportarea la desfăşurării evenimentelor;
timp şi spaţiu. 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
2.1. Identificarea de surse istorice confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
utilizând o varietate de fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
instrumente, inclusiv tehnologiile istorică; d) descrierea unor fotografii ilustrând locuri,
de informare şi comunicare. clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau
2.2. Aplicarea unor procedee din alte regiuni; e) lectura unor texte care ilustrează
simple de analiză a surselor pentru legătura dintre om şi mediu (ocupaţii, locuinţe, obiceiuri);
a identifica informaţii variate 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
despre trecut. menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 2.1. a) căutarea de surse de informare despre o temă
a cauzelor, a consecinţelor şi a istorică pusă în discuţie; c) citirea şi comentarea unor
elementelor care s-au schimbat sau imagini/fotografii;
nu într-o anumită perioadă de 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
timp. confruntărilor armate etc., folosind TIC; c) discuţii în grup
3.1. Recunoaşterea unor termeni despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau
istorici în cadrul unor surse apropiat; d) exerciţii de prezentare a ceea ce i-a

10
accesibile. impresionat în legătură cu un eveniment istoric;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
istorici accesibili în situaţii de consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
comunicare orală şi scrisă. cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice; c)
4.1. Determinarea semnificaţiei prezentarea stilului de viaţă al oamenilor din diferite
unor evenimente din trecut şi din perioade de timp; g) realizarea unor expoziţii de
prezent. desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
4.3. Manifestarea unei atitudini uneltele, armele, vestimentaţia oamenilor, arhitectura
deschise în cazul unor situaţii care locuinţelor;
presupun comunicarea. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
mână;
3.2. c) repovestirea unor legende şi povestiri istorice; h)
realizarea unor compuneri/desene/schiţe/scenarii simple
pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă
consultată individual sau în grup; i) realizarea prezentării
unei personalităţi istorice/a unui eveniment istoric;
4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
faptelor istorice prezentate; d) lectura unui text cu
conţinut istoric şi prezentarea ideilor esenţiale, în perechi;
4.3. d) selectarea unei informaţii dintr-un text
istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta,
filmul „Dacii“;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
12. Epoca 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
Medievală. 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
Întemeierea 14.12 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; orale, fişe de lucru,
statelor de învăţare. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea temă pentru acasă)
medievale 1.2. Localizarea în spaţiu a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de • Probă scrisă de

11
româneşti. evenimentelor istorice. factorul timp; evaluare formativă
Gelu, Dragoş, 2.1. Identificarea de surse istorice 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
Basarab utilizând o varietate de confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
instrumente, inclusiv tehnologiile fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
de informare şi comunicare. istorică;
2.2. Aplicarea unor procedee 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
simple de analiză a surselor pentru 2.2. a) realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
a identifica informaţii variate Internetul şi enciclopedii în format electronic etc. ca surse
despre trecut. de informare; b) observarea hărţilor digitale şi a
3.1. Recunoaşterea unor termeni simulărilor confruntărilor armate etc., folosind TIC; c)
istorici în cadrul unor surse discuţii în grup despre faptele petrecute în trecutul
accesibile. îndepărtat sau apropiat;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
istorici accesibili în situaţii de mână;
comunicare orală şi scrisă. 3.2. c) repovestirea unor legende şi povestiri istorice; l)
4.1. Determinarea semnificaţiei exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
unor evenimente din trecut şi din istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
prezent. 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
deosebirilor dintre sine şi celălalt, istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
dintre persoane şi grupuri. faptelor istorice prezentate; c) extragerea informaţiilor
4.3. Manifestarea unei atitudini esenţiale dintr-un text cu conţinut istoric;
deschise în cazul unor situaţii care 4.2. d) stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
presupun comunicarea. asemănărilor şi deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalităţi, monumente;
4.3. a) solicitarea unei explicaţii referitoare la informaţiile
de detaliu şi termenii specifici dintr-un text cu conţinut
istoric/sursă accesibilă; c) formularea de întrebări şi
răspunsuri referitoare la faptele discutate.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.

12
13. Figuri 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
legendare ale 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
Ţării 21.12 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) orale, fişe de lucru,
Româneşti. de învăţare. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică temă pentru acasă)
Mircea cel 1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul • Probă scrisă de
Bătrân evenimentelor istorice. timp; h) participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării povestiri şi legende istorice cunoscute; i) vizionarea şi
oamenilor pentru raportarea la discutarea unor secvenţe din filme istorice/reportaje TV,
timp şi spaţiu. respectând ordinea desfăşurării evenimentelor;
2.1. Identificarea de surse istorice 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
utilizând o varietate de confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
instrumente, inclusiv tehnologiile fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
de informare şi comunicare. istorică;
2.2. Aplicarea unor procedee 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
simple de analiză a surselor pentru menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
a identifica informaţii variate 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
despre trecut. 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
2.3. Identificarea, pe baza surselor, confruntărilor armate etc., folosind TIC; d) exerciţii de
a cauzelor, a consecinţelor şi a prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un
elementelor care s-au schimbat sau eveniment istoric; f) redactarea unor compuneri în care să
nu într-o anumită perioadă de fie exprimată atitudinea faţă de anumite evenimente;
timp. 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
3.1. Recunoaşterea unor termeni consecinţe ale altor evenimente;
istorici în cadrul unor surse 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
accesibile. mână; b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
3.2. Utilizarea corectă a termenilor menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
istorici accesibili în situaţii de 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
comunicare orală şi scrisă. termenii învăţaţi; h) realizarea unor
4.1. Determinarea semnificaţiei compuneri/desene/schiţe/scenarii simple pornind de la
unor evenimente din trecut şi din informaţiile selectate dintr-o sursă consultată individual
prezent. sau în grup; i) realizarea prezentării unei personalităţi
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi istorice/a unui eveniment istoric; l) exprimarea propriei
deosebirilor dintre sine şi celălalt, păreri referitoare la un eveniment istoric, la faptele unei
dintre persoane şi grupuri. personalităţi istorice;
4.1. b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea faptelor
istorice prezentate; c) extragerea informaţiilor esenţiale
dintr-un text cu conţinut istoric; h) realizarea unui cvintet
pornind de la un termen cheie/numele unei personalităţi

13
istorice/numele unui eveniment istoric;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la faptele unor
personalităţi istorice, modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente; c) selectarea, pe baza
surselor istorice, a asemănărilor şi deosebirilor între
fapte/evenimente, personalităţi.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta,
filmul „Mircea“;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
14. Vlad Ţepeş 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
11. 01 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) orale, fişe de lucru,
de învăţare. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. timp; i) vizionarea şi discutarea unor secvenţe din filme evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării istorice/reportaje TV, respectând ordinea desfăşurării
oamenilor pentru raportarea la evenimentelor;
timp şi spaţiu. 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
2.1. Identificarea de surse istorice confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
utilizând o varietate de fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
instrumente, inclusiv tehnologiile istorică;
de informare şi comunicare. 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
2.2. Aplicarea unor procedee menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
simple de analiză a surselor pentru 2.1. a) căutarea de surse de informare despre o temă
a identifica informaţii variate istorică pusă în discuţie; c) citirea şi comentarea unor
despre trecut. imagini/fotografii;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
a cauzelor, a consecinţelor şi a confruntărilor armate etc., folosind TIC; c) discuţii în grup
elementelor care s-au schimbat sau despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau
nu într-o anumită perioadă de apropiat;
timp. 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept

14
3.1. Recunoaşterea unor termeni consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
istorici în cadrul unor surse cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice;
accesibile. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
3.2. Utilizarea corectă a termenilor mână;
istorici accesibili în situaţii de 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
comunicare orală şi scrisă. termenii învăţaţi; i) realizarea prezentării unei
4.1. Determinarea semnificaţiei personalităţi istorice/a unui eveniment istoric; l)
unor evenimente din trecut şi din exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
prezent. istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
deosebirilor dintre sine şi celălalt, evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
dintre persoane şi grupuri. istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
4.3. Manifestarea unei atitudini faptelor istorice prezentate; d) lectura unui text cu
deschise în cazul unor situaţii care conţinut istoric şi prezentarea ideilor esenţiale, în perechi;
presupun comunicarea. f) realizarea unor discuţii în grup despre
fapte/evenimente/personalităţi istorice;
4.2. c) selectarea, pe baza surselor istorice, a asemănărilor
şi deosebirilor între fapte/evenimente, personalităţi;
4.3. d) selectarea unei informaţii dintr-un text
istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute.
Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.
Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în
perechi, în echipă.
15. Mihai 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
Viteazul 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
18. 01 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) orale, fişe de lucru,
de învăţare. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. timp; i) vizionarea şi discutarea unor secvenţe din filme evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării istorice/reportaje TV, respectând ordinea desfăşurării
oamenilor pentru raportarea la evenimentelor;
timp şi spaţiu. 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
2.1. Identificarea de surse istorice confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
utilizând o varietate de fizică a României a unor locuri/zone de importanţă

15
instrumente, inclusiv tehnologiile istorică;
de informare şi comunicare. 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
2.2. Aplicarea unor procedee menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
simple de analiză a surselor pentru 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
a identifica informaţii variate 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
despre trecut. confruntărilor armate etc., folosind TIC; . d) exerciţii de
2.3. Identificarea, pe baza surselor, prezentare a ceea ce i-a impresionat în legătură cu un
a cauzelor, a consecinţelor şi a eveniment istoric;
elementelor care s-au schimbat sau 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
nu într-o anumită perioadă de consecinţe ale altor evenimente;
timp. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
3.1. Recunoaşterea unor termeni mână; d) realizarea unor organizatori grafici care susţin
istorici în cadrul unor surse înţelegerea informaţiilor din texte/surse istorice;
accesibile. 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
3.2. Utilizarea corectă a termenilor termenii învăţaţi; i) realizarea prezentării unei
istorici accesibili în situaţii de personalităţi istorice/a unui eveniment istoric; l)
comunicare orală şi scrisă. exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
4.1. Determinarea semnificaţiei istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
unor evenimente din trecut şi din 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
prezent. evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
deosebirilor dintre sine şi celălalt, faptelor istorice prezentate; e) prezentarea unor
dintre persoane şi grupuri. evenimente utilizând organizatori grafici;
4.2. a) identificarea unor modalităţi în care ar fi putut
acţiona în anumite împrejurări din viaţa personală (de
exemplu; exerciţii de tipul „Ce ai făcut atunci...?, Ce ai fi
putut face..? Ce ai face acum...?“); b) discuţii în grup
referitoare la faptele unor personalităţi istorice, modul în
care au influenţat desfăşurarea unor evenimente.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta,
filmul „Mihai Viteazul“;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.
Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în
perechi, în echipă.

16
16. Recapi- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea • Observare
tulare/ 1 evenimente din viaţa familiei, a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de sistematică (probe
EVALUARE 25.01 faptelor prezentate într-o situaţie factorul timp; orale, fişe de lucru,
de învăţare. 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a locuri/zone de importanţă istorică; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii; evaluare formativă
2.1. Identificarea de surse istorice 3.2. d) completarea unor texte lacunare; f) alcătuirea şi
utilizând o varietate de rezolvarea de rebusuri pe teme istorice; g) completarea
instrumente, inclusiv tehnologiile unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii unui text/a
de informare şi comunicare. vizionării unui film cu conţinut istoric; i) realizarea
3.2. Utilizarea corectă a termenilor prezentării unei personalităţi istorice/a unui eveniment
istorici accesibili în situaţii de istoric;
comunicare orală şi scrisă. 4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi faptele discutate; e) concursuri pe teme istorice tip „Cine
deosebirilor dintre sine şi celălalt, ştie câştigă“, la nivelul clasei sau între clase; f) realizarea
dintre persoane şi grupuri. unei mape a clasei „Ştiaţi că?“, fiecare elev având
posibilitatea să completeze cu informaţii pe care le
consideră relevante pentru subiecte discutate sau
descoperite pe parcursul cercetărilor personale.

Resurse
• materiale: fişe de lucru, harta.

Semestrul al II-lea

17
Unitatea III. Epoci istorice. Evenimente, personalităţi, locuri istorice
Nr. ore – 10
Perioada – săptămânile I-X
Nr. ore/
Conţinuturi Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Evaluare Obs.
Data
18. Moldova în 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare sistematică
vremea lui 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, (probe orale, fişe de
Ştefan cel Mare 8. 02 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; lucru, temă pentru
de învăţare. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. factorul timp; evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării h) participarea la jocuri de rol/dramatizări ale unor
oamenilor pentru raportarea la povestiri şi legende istorice cunoscute;
timp şi spaţiu. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor
2.1. Identificarea de surse istorice evenimente/procese istorice;
utilizând o varietate de 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
instrumente, inclusiv tehnologiile confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
de informare şi comunicare. fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
2.2. Aplicarea unor procedee istorică;
simple de analiză a surselor pentru 1.3. e) valorificarea informaţiilor dobândite prin vizite la
a identifica informaţii variate muzee, case memoriale, situri arheologice;
despre trecut. 2.1. a) căutarea de surse de informare despre o temă
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorică pusă în discuţie; c) citirea şi comentarea unor
istorici în cadrul unor surse imagini/fotografii;
accesibile. 2.2. a) realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
3.2. Utilizarea corectă a termenilor Internetul şi enciclopedii în format electronic etc. ca surse
istorici accesibili în situaţii de de informare; b) observarea hărţilor digitale şi a
comunicare orală şi scrisă. simulărilor confruntărilor armate etc., folosind TIC;
4.1. Determinarea semnificaţiei 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
unor evenimente din trecut şi din mână:
prezent. 3.2. c) repovestirea unor legende şi povestiri istorice; i)
realizarea prezentării unei personalităţi istorice/a unui
eveniment istoric; k) dramatizarea unor lecturi istorice
cunoscute; l) exprimarea propriei păreri referitoare la un
eveniment istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la

18
evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
faptelor istorice prezentate; i) realizarea şi prezentarea
unor proiecte tematice; j) prezentarea impresiilor după
vizite la muzee şi case memoriale.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
19. Iancu de 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare sistematică
Hunedoara, 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, (probe orale, fişe de
voievod al 15. 02 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; j) lucru, temă pentru
Transilvaniei de învăţare. alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimente/procese istorice; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
oamenilor pentru raportarea la fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
timp şi spaţiu. istorică;
2.1. Identificarea de surse istorice 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
utilizând o varietate de menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
instrumente, inclusiv tehnologiile 2.1. a) căutarea de surse de informare despre o temă
de informare şi comunicare. istorică pusă în discuţie; b) observarea dirijată a diferitelor
2.2. Aplicarea unor procedee tipuri de surse care să ofere informaţii din prezent şi din
simple de analiză a surselor pentru trecut, în timpul lecţiilor desfăşurate în şcoală sau în afara
a identifica informaţii variate ei (de exemplu, muzee, case memoriale, biblioteci); c)
despre trecut. citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
a cauzelor, a consecinţelor şi a confruntărilor armate etc., folosind TIC; c) discuţii în grup
elementelor care s-au schimbat sau despre faptele petrecute în trecutul îndepărtat sau
nu într-o anumită perioadă de apropiat; f) redactarea unor compuneri în care să fie
timp. exprimată atitudinea faţă de anumite evenimente;
3.1. Recunoaşterea unor termeni 2.3. d) analiza unor imagini care prezintă acelaşi loc în
istorici în cadrul unor surse diferite perioade de timp/momente istorice;

19
accesibile. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
3.2. Utilizarea corectă a termenilor mână; c) lectura unui text cu conţinut istoric utilizând
istorici accesibili în situaţii de metoda SINELG; d) realizarea unor organizatori grafici
comunicare orală şi scrisă. care susţin înţelegerea informaţiilor din texte/surse
4.1. Determinarea semnificaţiei istorice;
unor evenimente din trecut şi din 3.2. h) realizarea unor compuneri/desene/schiţe/scenarii
prezent. simple pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi consultată individual sau în grup; n) completarea unor
deosebirilor dintre sine şi celălalt, jurnale de învăţare după participarea la sărbători locale
dintre persoane şi grupuri. tradiţionale sau prilejuite de evenimente istorice sau după
4.3. Manifestarea unei atitudini vizitarea unor muzee şi case memoriale;
deschise în cazul unor situaţii care 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
presupun comunicarea. evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
faptelor istorice prezentate; c) extragerea informaţiilor
esenţiale dintr-un text cu conţinut istoric; e) prezentarea
unor evenimente utilizând organizatori grafici;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la faptele unor
personalităţi istorice, modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente;
4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
faptele discutate.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
20. 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare sistematică
Transilvania, 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, (probe orale, fişe de
spaţiu 22.02 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; lucru, temă pentru
multietnic. Sat de învăţare. 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor acasă)
şi oraş în Evul 1.2. Localizarea în spaţiu a locuri/zone de importanţă istorică; e) lectura unor texte • Probă scrisă de
Mediu. Despre evenimentelor istorice. care ilustrează legătura dintre om şi mediu (ocupaţii, evaluare formativă
personalităţi 2.1. Identificarea de surse istorice locuinţe, obiceiuri);

20
ale utilizând o varietate de 2.1.a) căutarea de surse de informare despre o temă
minorităţilor instrumente, inclusiv tehnologiile istorică pusă în discuţie; c) citirea şi comentarea unor
de informare şi comunicare. imagini/fotografii; d) descrierea unor fotografii ilustrând
2.2. Aplicarea unor procedee locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor din localitatea
simple de analiză a surselor pentru natală;
a identifica informaţii variate 2.2. h) realizarea unor proiecte de grup care să
despre trecut. evidenţieze rolul personalităţilor în derularea
2.3. Identificarea, pe baza surselor, evenimentelor de însemnătate istorică; i) selectarea
a cauzelor, a consecinţelor şi a informaţiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan
elementelor care s-au schimbat sau de idei dat;
nu într-o anumită perioadă de 2.3. c) prezentarea stilului de viaţă al oamenilor din
timp. diferite perioade de timp; d) analiza unor imagini care
3.1. Recunoaşterea unor termeni prezintă acelaşi loc în diferite perioade de timp/momente
istorici în cadrul unor surse istorice; g) realizarea unor expoziţii de
accesibile. desene/picturi/colaje care arată felul în care au evoluat
3.2. Utilizarea corectă a termenilor uneltele, armele, vestimentaţia oamenilor, arhitectura
istorici accesibili în situaţii de locuinţelor;
comunicare orală şi scrisă. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
4.1. Determinarea semnificaţiei mână; b) deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric
unor evenimente din trecut şi din prin raportare la textul citit sau la mesajul audiat; c)
prezent. lectura unui text cu conţinut istoric utilizând metoda
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi SINELG;
deosebirilor dintre sine şi celălalt, 3.2. e) realizarea şi prezentarea unor proiecte individuale
dintre persoane şi grupuri. şi de grup pe diferite teme istorice; l) exprimarea propriei
4.3. Manifestarea unei atitudini păreri referitoare la un eveniment istoric, la faptele unei
deschise în cazul unor situaţii care personalităţi istorice; n) completarea unor jurnale de
presupun comunicarea. învăţare după participarea la sărbători locale tradiţionale
sau prilejuite de evenimente istorice sau după vizitarea
unor muzee şi case memoriale;
4.1. c) extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text cu
conţinut istoric; i) realizarea şi prezentarea unor proiecte
tematice;
4.2. d) stabilirea cu ajutorul organizatorilor grafici a
asemănărilor şi deosebirilor dintre fapte/evenimente,
personalităţi, monumente;
4.3. i) realizarea şi prezentarea unor jurnale de călătorie.

Resurse

21
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
21. Epoca 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. e) citirea şi discutarea unor biografii ale unor • Observare sistematică
modernă. Cuza 1 evenimente din viaţa familiei, a personalităţi din diferite domenii (istoric, literar, artistic (probe orale, fişe de
şi Unirea 1 .03 faptelor prezentate într-o situaţie etc.), ţinând cont de încadrarea în timp; j) alcătuirea de axe lucru, temă pentru
Principatelor de învăţare. cronologice privind succesiunea unor evenimente/procese acasă)
Române 1.2. Localizarea în spaţiu a istorice; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării locuri/zone de importanţă istorică;
oamenilor pentru raportarea la 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt
timp şi spaţiu. menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri;
2.1. Identificarea de surse istorice 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
utilizând o varietate de 2.2. d) exerciţii de prezentare a ceea ce i-a impresionat în
instrumente, inclusiv tehnologiile legătură cu un eveniment istoric;
de informare şi comunicare. 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
2.2. Aplicarea unor procedee consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
simple de analiză a surselor pentru cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice; f)
a identifica informaţii variate realizarea unor albume sau postere despre localitatea
despre trecut. natală, şcoală, locuri cunoscute/îndrăgite;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
a cauzelor, a consecinţelor şi a mână;
elementelor care s-au schimbat sau 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
nu într-o anumită perioadă de termenii învăţaţi; ; i) realizarea prezentării unei
timp. personalităţi istorice/a unui eveniment istoric; l)
3.1. Recunoaşterea unor termeni exprimarea propriei păreri referitoare la un eveniment
istorici în cadrul unor surse istoric, la faptele unei personalităţi istorice;
accesibile. 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
3.2. Utilizarea corectă a termenilor evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorici accesibili în situaţii de istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
comunicare orală şi scrisă. faptelor istorice prezentate; g) exerciţii de stabilire a unor
4.1. Determinarea semnificaţiei relaţii evidente între evenimente istorice
unor evenimente din trecut şi din prezentate/cunoscute;
prezent. 4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la

22
4.3. Manifestarea unei atitudini faptele discutate; d) selectarea unei informaţii dintr-un
deschise în cazul unor situaţii care text istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute; g) realizarea
presupun comunicarea. pe grupe a unor postere/afişe pentru
comemorarea/sărbătorirea unor
evenimente/personalităţi.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
22. Cucerirea 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. e) citirea şi discutarea unor biografii ale unor • Observare sistematică
independenţei 1 evenimente din viaţa familiei, a personalităţi din diferite domenii (istoric, literar, artistic (probe orale, fişe de
în timpul 8. 03 faptelor prezentate într-o situaţie etc.), ţinând cont de încadrarea în timp; f) precizarea lucru, temă pentru
regelui Carol I de învăţare. evenimentelor dintr-un text citit/audiat folosind expresii acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a precum: la început/mai întâi/prima dată, apoi/după aceea, • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; i) vizionarea şi evaluare formativă
2.1. Identificarea de surse istorice discutarea unor secvenţe din filme istorice/reportaje TV,
utilizând o varietate de respectând ordinea desfăşurării evenimentelor;
instrumente, inclusiv tehnologiile 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
de informare şi comunicare. confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
2.2. Aplicarea unor procedee fizică a României a unor locuri/zone de importanţă
simple de analiză a surselor pentru istorică;
a identifica informaţii variate 2.1. b) observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care
despre trecut. să ofere informaţii din prezent şi din trecut, în timpul
2.3. Identificarea, pe baza surselor, lecţiilor desfăşurate în şcoală sau în afara ei (de exemplu,
a cauzelor, a consecinţelor şi a muzee, case memoriale, biblioteci); c) citirea şi
elementelor care s-au schimbat sau comentarea unor imagini/fotografii;
nu într-o anumită perioadă de 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
timp. confruntărilor armate etc., folosind TIC;
3.1. Recunoaşterea unor termeni 2.3. g) realizarea unor expoziţii de desene/picturi/colaje
istorici în cadrul unor surse care arată felul în care au evoluat uneltele, armele,
accesibile. vestimentaţia oamenilor, arhitectura locuinţelor;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
istorici accesibili în situaţii de mână;

23
comunicare orală şi scrisă. 3.2. g) completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma
4.1. Determinarea semnificaţiei lecturii unui text/a vizionării unui film cu conţinut istoric;
unor evenimente din trecut şi din i) realizarea prezentării unei personalităţi istorice/a unui
prezent. eveniment istoric; l) exprimarea propriei păreri referitoare
4.3. Manifestarea unei atitudini la un eveniment istoric, la faptele unei personalităţi
deschise în cazul unor situaţii care istorice; m) studii de caz simple, pe baza unor întâmplări
presupun comunicarea. din lecturi cu conţinut istoric;
4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorică; c) extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text
cu conţinut istoric; d) lectura unui text cu conţinut istoric
şi prezentarea ideilor esenţiale, în perechi;
4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
faptele discutate; d) selectarea unei informaţii dintr-un
text istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta,
filmul „Războiul de independenţă“;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
23. Eroi ai 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. e) citirea şi discutarea unor biografii ale unor • Observare sistematică
Primului 1 evenimente din viaţa familiei, a personalităţi din diferite domenii (istoric, literar, artistic (probe orale, fişe de
Război 15. 03 faptelor prezentate într-o situaţie etc.), ţinând cont de încadrarea în timp; g) aranjarea unei lucru, temă pentru
Mondial de învăţare. succesiuni de enunţuri după ordinea logică de desfăşurare acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; i) vizionarea • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. şi discutarea unor secvenţe din filme istorice/reportaje TV, evaluare formativă
2.1. Identificarea de surse istorice respectând ordinea desfăşurării evenimentelor; f)
utilizând o varietate de precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat
instrumente, inclusiv tehnologiile folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată,
de informare şi comunicare. apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.;
2.2. Aplicarea unor procedee 1.2. a) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
simple de analiză a surselor pentru confruntărilor armate, folosind TIC; b) localizarea pe harta
a identifica informaţii variate fizică a României a unor locuri/zone de importanţă

24
despre trecut. istorică;
2.3. Identificarea, pe baza surselor, 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
a cauzelor, a consecinţelor şi a 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
elementelor care s-au schimbat sau confruntărilor armate etc., folosind TIC; i) selectarea
nu într-o anumită perioadă de informaţiilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan
timp. de idei dat; f) redactarea unor compuneri în care să fie
3.1. Recunoaşterea unor termeni exprimată atitudinea faţă de anumite evenimente;
istorici în cadrul unor surse 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
accesibile. consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
3.2. Utilizarea corectă a termenilor cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice;
istorici accesibili în situaţii de 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
comunicare orală şi scrisă. mână;
4.1. Determinarea semnificaţiei 3.2. i) realizarea prezentării unei personalităţi istorice/a
unor evenimente din trecut şi din unui eveniment istoric; l) exprimarea propriei păreri
prezent. referitoare la un eveniment istoric, la faptele unei
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi personalităţi istorice;
deosebirilor dintre sine şi celălalt, 4.1. b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea faptelor
dintre persoane şi grupuri. istorice prezentate; g) exerciţii de stabilire a unor relaţii
evidente între evenimente istorice prezentate/cunoscute;
4.2. b) discuţii în grup referitoare la faptele unor
personalităţi istorice, modul în care au influenţat
desfăşurarea unor evenimente.

Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta,
secvenţe de film sau documentar despre Primul Război
Mondial;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
24. Regele 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea • Observare sistematică
Ferdinand şi 1 evenimente din viaţa familiei, a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de (probe orale, fişe de
Marea Unire 22. 03 faptelor prezentate într-o situaţie factorul timp; h) participarea la jocuri de rol/dramatizări lucru, temă pentru
de învăţare. ale unor povestiri şi legende istorice cunoscute; acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor • Probă scrisă de

25
evenimentelor istorice. locuri/zone de importanţă istorică; evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării 1.3. e) valorificarea informaţiilor dobândite prin vizite la
oamenilor pentru raportarea la muzee, case memoriale, situri arheologice;
timp şi spaţiu. 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
2.1. Identificarea de surse istorice 2.2. a) realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
utilizând o varietate de Internetul şi enciclopedii în format electronic etc. ca surse
instrumente, inclusiv tehnologiile de informare; f) redactarea unor compuneri în care să fie
de informare şi comunicare. exprimată atitudinea faţă de anumite evenimente;
2.2. Aplicarea unor procedee 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
simple de analiză a surselor pentru consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
a identifica informaţii variate cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice;
despre trecut. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
2.3. Identificarea, pe baza surselor, mână;
a cauzelor, a consecinţelor şi a 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
elementelor care s-au schimbat sau termenii învăţaţi; h) realizarea unor
nu într-o anumită perioadă de compuneri/desene/schiţe/scenarii simple pornind de la
timp. informaţiile selectate dintr-o sursă consultată individual
3.1. Recunoaşterea unor termeni sau în grup;
istorici în cadrul unor surse 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
accesibile. evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea
istorici accesibili în situaţii de faptelor istorice prezentate; c) extragerea informaţiilor
comunicare orală şi scrisă. esenţiale dintr-un text cu conţinut istoric;
4.1. Determinarea semnificaţiei 4.2. b) discuţii în grup referitoare la faptele unor
unor evenimente din trecut şi din personalităţi istorice, modul în care au influenţat
prezent. desfăşurarea unor evenimente;
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi 4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
deosebirilor dintre sine şi celălalt, faptele discutate; d) selectarea unei informaţii dintr-un
dintre persoane şi grupuri. text istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute.
4.3. Manifestarea unei atitudini
deschise în cazul unor situaţii care Resurse
presupun comunicarea. • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.

26
25. Epoca 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea • Observare sistematică
Contemporană. 1 evenimente din viaţa familiei, a unor evenimente/procese istorice; (probe orale, fişe de
România la 29.03 faptelor prezentate într-o situaţie 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt lucru, temă pentru
cumpăna de învăţare. menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri; acasă)
dintre milenii 1.3. Recunoaşterea preocupării 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii; • Probă scrisă de
oamenilor pentru raportarea la 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în evaluare formativă
timp şi spaţiu. mână;
2.1. Identificarea de surse istorice 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
utilizând o varietate de termenii învăţaţi; m) studii de caz simple, pe baza unor
instrumente, inclusiv tehnologiile întâmplări din lecturi cu conţinut istoric;
de informare şi comunicare. 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
3.1. Recunoaşterea unor termeni evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
istorici în cadrul unor surse istorică; c) extragerea informaţiilor esenţiale dintr-un text
accesibile. cu conţinut istoric; g) exerciţii de stabilire a unor relaţii
3.2. Utilizarea corectă a termenilor evidente între evenimente istorice prezentate/cunoscute;
istorici accesibili în situaţii de 4.3. c) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
comunicare orală şi scrisă. faptele discutate; d) selectarea unei informaţii dintr-un
4.1. Determinarea semnificaţiei text istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute.
unor evenimente din trecut şi din
prezent. Resurse
4.3. Manifestarea unei atitudini • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
deschise în cazul unor situaţii care • procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată
presupun comunicarea. şi nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi
investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în


perechi, în echipă.
26. 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare sistematică
Recapitulare 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, (probe orale, fişe de
19. 04 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) lucru, temă pentru
de învăţare. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. timp; j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea evaluare formativă
2.2. Aplicarea unor procedee unor evenimente/procese istorice;
simple de analiză a surselor pentru 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor
a identifica informaţii variate locuri/zone de importanţă istorică;
despre trecut. 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
3.1. Recunoaşterea unor termeni confruntărilor armate etc., folosind TIC; g) redactarea de

27
istorici în cadrul unor surse texte având la bază modele ale unor personalităţi din
accesibile. istorie („Aş dori să fiu ca ...“); i) selectarea informaţiilor
3.2. Utilizarea corectă a termenilor oferite de sursele istorice pe baza unui plan de idei dat;
istorici accesibili în situaţii de 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în
comunicare orală şi scrisă. mână; d) realizarea unor organizatori grafici care susţin
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi înţelegerea informaţiilor din texte/surse istorice;
deosebirilor dintre sine şi celălalt, 3.2. d) completarea unor texte lacunare; f) alcătuirea şi
dintre persoane şi grupuri. rezolvarea de rebusuri pe teme istorice;
4.3. Manifestarea unei atitudini 4.2. d) selectarea unei informaţii dintr-un text
deschise în cazul unor situaţii care istoric/sursă şi motivarea alegerii făcute;
presupun comunicarea. 4.3. e) concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la
nivelul clasei sau între clase; f) realizarea unei mape a
clasei „Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea să
completeze cu informaţii pe care le consideră relevante
pentru subiecte discutate sau descoperite pe parcursul
cercetărilor personale.

Resurse
• materiale: fişe de lucru, harta.
27. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea • Probă scrisă de
1 evenimente din viaţa familiei, a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de evaluare sumativă
26.04 faptelor prezentate într-o situaţie factorul timp;
de învăţare. 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor
1.2. Localizarea în spaţiu a locuri/zone de importanţă istorică;
evenimentelor istorice. 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
2.1. Identificarea de surse istorice 3.2. d)completarea unor texte lacunare.
utilizând o varietate de
instrumente, inclusiv tehnologiile Resurse
de informare şi comunicare. • materiale: fişe de evaluare;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor • procedurale: explicaţia, exerciţiul, munca independentă.
istorici accesibili în situaţii de
comunicare orală şi scrisă. Forma de organizare: activitate individuală.

Unitatea IV. Cultură şi patriotism


Nr. ore – 7 ore
Perioada – săptămânile XXVIII-XXXIV

28
Nr. ore/
Conţinuturi Competenţe specifice vizate Activităţi de învăţare Evaluare Obs.
Data
28. Locuri 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care • Observare
istorice în 1 evenimente din viaţa familiei, a să se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa sistematică (probe
comunitate 10.05 faptelor prezentate într-o situaţie familiei sau istoria localităţii natale; d) prezentarea unor orale, fişe de lucru,
de învăţare. albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a comunităţii; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 1.2. d) descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri, evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării preocupări ale oamenilor din localitatea natală sau din alte
oamenilor pentru raportarea la regiuni;
timp şi spaţiu. 1.3. e) valorificarea informaţiilor dobândite prin vizite la
2.1. Identificarea de surse istorice muzee, case memoriale, situri arheologice;
utilizând o varietate de 2.1. d) descrierea unor fotografii ilustrând locuri, clădiri,
instrumente, inclusiv tehnologiile preocupări ale oamenilor din localitatea natală;
de informare şi comunicare. 2.3. f) realizarea unor albume sau postere despre localitatea
2.3. Identificarea, pe baza surselor, natală, şcoală, locuri cunoscute/îndrăgite;
a cauzelor, a consecinţelor şi a 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
elementelor care s-au schimbat sau 3.2. h) realizarea unor compuneri/desene/schiţe/scenarii
nu într-o anumită perioadă de simple pornind de la informaţiile selectate dintr-o sursă
timp. consultată individual sau în grup; j) realizarea unor afişe
3.1. Recunoaşterea unor termeni pentru promovarea unor serbări/concursuri cu tematică
istorici în cadrul unor surse istorică; m) studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
accesibile. lecturi cu conţinut istoric; n) completarea unor jurnale de
3.2. Utilizarea corectă a termenilor învăţare după participarea la sărbători locale tradiţionale
istorici accesibili în situaţii de sau prilejuite de evenimente istorice sau după vizitarea unor
comunicare orală şi scrisă. muzee şi case memoriale;
4.1. Determinarea semnificaţiei 4.1. j) prezentarea impresiilor după vizite la muzee şi case
unor evenimente din trecut şi din memoriale;
prezent. 4.3. g) realizarea pe grupe a unor postere/afişe pentru
4.3. Manifestarea unei atitudini comemorarea/sărbătorirea unor evenimente/personalităţi.
deschise în cazul unor situaţii care
presupun comunicarea. Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, ilustraţii,
planşă „Arborele genealogic“, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

29
Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în
perechi, în echipă.
29. Construcţii 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea • Observare
religioase şi 1 evenimente din viaţa familiei, a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de sistematică (probe
ctitorii lor 17.05 faptelor prezentate într-o situaţie factorul timp; orale, fişe de lucru,
de învăţare. 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a locuri/zone de importanţă istorică; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. 1.3. b) studierea unor izvoare istorice scrise în care sunt evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării menţionate date, perioade de timp şi nume de locuri; e)
oamenilor pentru raportarea la valorificarea informaţiilor dobândite prin vizite la muzee,
timp şi spaţiu. case memoriale, situri arheologice;
2.1. Identificarea de surse istorice 2.1. b) observarea dirijată a diferitelor tipuri de surse care
utilizând o varietate de să ofere informaţii din prezent şi din trecut, în timpul
instrumente, inclusiv tehnologiile lecţiilor desfăşurate în şcoală sau în afara ei (de exemplu,
de informare şi comunicare. muzee, case memoriale, biblioteci); c) citirea şi comentarea
2.3. Identificarea, pe baza surselor, unor imagini/fotografii;
a cauzelor, a consecinţelor şi a 2.3. c) prezentarea stilului de viaţă al oamenilor din diferite
elementelor care s-au schimbat sau perioade de timp;
nu într-o anumită perioadă de 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
timp. b) deducerea sensului unui cuvânt/termen istoric prin
3.1. Recunoaşterea unor termeni raportare la textul citit sau la mesajul audiat;
istorici în cadrul unor surse 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
accesibile. termenii învăţaţi;
3.2. Utilizarea corectă a termenilor 4.1. a) formularea de întrebări şi răspunsuri referitoare la
istorici accesibili în situaţii de evenimente din trecut, persoane şi locuri cu semnificaţie
comunicare orală şi scrisă. istorică; b) citirea unor lecturi istorice şi povestirea faptelor
4.1. Determinarea semnificaţiei istorice prezentate;
unor evenimente din trecut şi din 4.3. a) solicitarea unei explicaţii referitoare la informaţiile de
prezent. detaliu şi termenii specifici dintr-un text cu conţinut
4.3. Manifestarea unei atitudini istoric/sursă accesibilă.
deschise în cazul unor situaţii care
presupun comunicarea. Resurse
• materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
• procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.

Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în

30
perechi, în echipă.
30. Monumente 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
şi locuri 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
istorice incluse 24. 05 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; SAU i) orale, fişe de lucru,
în patrimoniul de învăţare. vizionarea şi discutarea unor secvenţe din filme temă pentru acasă)
UNESCO 1.2. Localizarea în spaţiu a istorice/reportaje TV, respectând ordinea desfăşurării • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. evenimentelor; evaluare formativă
1.3. Recunoaşterea preocupării 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor
oamenilor pentru raportarea la locuri/zone de importanţă istorică; d) descrierea unor
timp şi spaţiu. fotografii ilustrând locuri, clădiri, preocupări ale oamenilor
2.1. Identificarea de surse istorice din localitatea natală sau din alte regiuni;
utilizând o varietate de 1.3. e) valorificarea informaţiilor dobândite prin vizite la
instrumente, inclusiv tehnologiile muzee, case memoriale, situri arheologice;
de informare şi comunicare. 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
2.2. Aplicarea unor procedee 2.2. a) realizarea de portofolii pe teme istorice, folosind
simple de analiză a surselor pentru Internetul şi enciclopedii în format electronic etc. ca surse
a identifica informaţii variate de informare;
despre trecut. 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
3.1. Recunoaşterea unor termeni 3.2. m) studii de caz simple, pe baza unor întâmplări din
istorici în cadrul unor surse lecturi cu conţinut istoric;
accesibile. 4.1. i) realizarea şi prezentarea unor proiecte tematice; j)
3.2. Utilizarea corectă a termenilor prezentarea impresiilor după vizite la muzee şi case
istorici accesibili în situaţii de memoriale;
comunicare orală şi scrisă. 4.2. d) selectarea unei informaţii dintr-un text istoric/sursă
4.1. Determinarea semnificaţiei şi motivarea alegerii făcute;
unor evenimente din trecut şi din 4.3. g) realizarea pe grupe a unor postere/afişe pentru
prezent. comemorarea/sărbătorirea unor evenimente/personalităţi.
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi
deosebirilor dintre sine şi celălalt, Resurse
dintre persoane şi grupuri. • materiale: manual, caietul elevului, fişe de lucru, harta;
4.3. Manifestarea unei atitudini • procedurale: conversaţia, explicaţia, observarea dirijată şi
deschise în cazul unor situaţii care nedirijată, exerciţiul, învăţarea prin explorare şi investigare.
presupun comunicarea.
Forme de organizare a colectivului: frontal, individual, în
perechi, în echipă.
31. Recapi- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. f) precizarea evenimentelor dintr-un text citit/audiat • Observare
tulare/ 1 evenimente din viaţa familiei, a folosind expresii precum: la început/mai întâi/prima dată, sistematică (probe
Evaluare 31. 05 faptelor prezentate într-o situaţie apoi/după aceea, la urmă, în final/în acelaşi timp etc.; g) orale, fişe de lucru,

31
de învăţare. aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea logică temă pentru acasă)
1.2. Localizarea în spaţiu a de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de factorul timp; • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. j) alcătuirea de axe cronologice privind succesiunea unor evaluare formativă
2.2. Aplicarea unor procedee evenimente/procese istorice;
simple de analiză a surselor pentru 1.2. b) localizarea pe harta fizică a României a unor
a identifica informaţii variate locuri/zone de importanţă istorică;
despre trecut. 2.2. b) observarea hărţilor digitale şi a simulărilor
3.1. Recunoaşterea unor termeni confruntărilor armate etc., folosind TIC; g) redactarea de
istorici în cadrul unor surse texte având la bază modele ale unor personalităţi din istorie
accesibile. („Aş dori să fiu ca ...“); i) selectarea informaţiilor oferite de
3.2. Utilizarea corectă a termenilor sursele istorice pe baza unui plan de idei dat;
istorici accesibili în situaţii de 3.1. a) lectura unor texte/surse istorice cu creionul în mână;
comunicare orală şi scrisă. d) realizarea unor organizatori grafici care susţin
4.2. Recunoaşterea asemănărilor şi înţelegerea informaţiilor din texte/surse istorice;
deosebirilor dintre sine şi celălalt, 3.2. d) completarea unor texte lacunare; f) alcătuirea şi
dintre persoane şi grupuri. rezolvarea de rebusuri pe teme istorice; m) studii de caz
4.3. Manifestarea unei atitudini simple, pe baza unor întâmplări din lecturi cu conţinut
deschise în cazul unor situaţii care istoric;
presupun comunicarea. 4.2. d) selectarea unei informaţii dintr-un text istoric/sursă
şi motivarea alegerii făcute;
4.3. e) concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la
nivelul clasei sau între clase; f) realizarea unei mape a clasei
„Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea să completeze cu
informaţii pe care le consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor
personale.

Resurse
• materiale: fişe de lucru, harta.

33. Recapi- 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. a) alcătuirea şi prezentarea unei axe a timpului pe care • Observare
tulare finală 1 evenimente din viaţa familiei, a să se reprezinte evenimente din viaţa personală, viaţa sistematică (probe
7. 06 faptelor prezentate într-o situaţie familiei sau istoria localităţii natale; d) prezentarea unor orale, fişe de lucru,
de învăţare. albume personale cu fotografii din istoria familiei sau a temă pentru acasă)
2.1. Localizarea în spaţiu a comunităţii; g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după • Probă scrisă de
evenimentelor istorice. ordinea logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie evaluare formativă
2.2. Aplicarea unor procedee de factorul timp; j) alcătuirea de axe cronologice privind
simple de analiză a surselor pentru succesiunea unor evenimente/procese istorice;

32
a identifica informaţii variate 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
despre trecut. 2.2. d) exerciţii de prezentare a ceea ce i-a impresionat în
2.3. Identificarea, pe baza surselor, legătură cu un eveniment istoric;
a cauzelor, a consecinţelor şi a 2.3. a) prezentarea unor evenimente istorice drept
elementelor care s-au schimbat sau consecinţe ale altor evenimente; b) exerciţii de precizare a
nu într-o anumită perioadă de cauzelor/consecinţelor unor fapte/evenimente istorice;
timp. 3.1. d) realizarea unor organizatori grafici care susţin
3.1. Recunoaşterea unor termeni înţelegerea informaţiilor din texte/surse istorice;
istorici în cadrul unor surse 3.2. a) povestirea unor evenimente/fapte istorice, utilizând
accesibile. termenii învăţaţi; d) completarea unor texte lacunare; f)
3.2. Utilizarea corectă a termenilor alcătuirea şi rezolvarea de rebusuri pe teme istorice; g)
istorici accesibili în situaţii de completarea unui jurnal cu dublă intrare în urma lecturii
comunicare orală şi scrisă. unui text/a vizionării unui film cu conţinut istoric;
4.3. Manifestarea unei atitudini 4.3. e) concursuri pe teme istorice tip „Cine ştie câştigă“, la
deschise în cazul unor situaţii care nivelul clasei sau între clase; f) realizarea unei mape a clasei
presupun comunicarea. „Ştiaţi că?“, fiecare elev având posibilitatea să completeze cu
informaţii pe care le consideră relevante pentru subiecte
discutate sau descoperite pe parcursul cercetărilor
personale.

Resurse
• materiale: fişe de lucru, harta.
34. Evaluare 1.1. Ordonarea cronologică a unor 1.1. g) aranjarea unei succesiuni de enunţuri după ordinea • Probă scrisă de
finală 1 evenimente din viaţa familiei, a logică de desfăşurare a evenimentelor şi în funcţie de evaluare sumativă
14. 06 faptelor prezentate într-o situaţie factorul timp;
de învăţare. 2.1. c) citirea şi comentarea unor imagini/fotografii;
2.1. Identificarea de surse istorice 3.2. d) completarea unor texte lacunare;
utilizând o varietate de 4.1. e) prezentarea unor evenimente utilizând organizatori
instrumente, inclusiv tehnologiile grafici.
de informare şi comunicare.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor Resurse
istorici accesibili în situaţii de • materiale: fişe de evaluare;
comunicare orală şi scrisă. • procedurale: explicaţia, exerciţiul, munca independentă.
4.1. Determinarea semnificaţiei
unor evenimente din trecut şi din Forma de organizare: activitate individuală.
prezent.

33
34

S-ar putea să vă placă și