Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE- GEOGRAFIE

(an școlar 2020- 2021)

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GENERAL GRIGORE BAȘTAN” BUZĂU


Clasa: A IV-A B
prof. înv. primar IANCU OLIMPIA
Aria curriculară: Om și societate
MANULAL EDITURA ART
AUTORI: CARMEN CAMELIA RĂDULESCU, IONUȚ POPA
Nr. ore / săptămână: 1 oră
Clasa a IV-a
Semestrul I : ore
Semestrul al II-lea: ore

1
SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ELEMENTE DE GEOGRAFIE A ORIZONTULUI LOCAL ȘI APROPIAT


PERIOADA: 8 săptămâni (S 1-8)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1.Identificarea unor termeni • Introducere în - recapitularea sintetică și selectivă a Resurse materiale: Test
geografici în geografie. terminologiei specifice învățate în clasele I-III) Imagini, Fotografii Initial
texte/contexte/situații de (recapitularea unor - explicarea unor termeni învățați și notarea lor Scheme
învățare diferite noțiuni - identificarea și denumirea elementelor care Manual Evaluare
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, dobândite în clasele I- definesc orizontul apropiat Resurse procedurale: orală
a sensului termenilor geografici III) - descrierea unor elemente din orizontul Observaţia
de bază Orizontul apropiat orizontul apropiat pe baza informațiilor din Explicaţia
1.3. Utilizarea termenilor • Clasa, școala, manual, Conversaţia
geografici simpli în contexte cartierul, din experiențialul cotidian al elevului Lucrul cu manualul
cunoscute localitatea

2. 1.1.Identificarea unor termeni Orientarea și - notarea și explicarea termenilor geografici Resurse materiale: Evaluare
geografici în distanțele în desprinși din manual/texte complementare/ Imagini Orală
texte/contexte/situații de orizontul apropiat dintr-un mesaj oral Scheme Autoevalu
învățare diferite Planul clasei, al școlii, - identificarea poziţiei obiectelor observate în Instrumente de măsură area
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, locuinței, cartierului orizontul apropiat prin raportare reciprocă față adecvate (riglă, Proiectul
a sensului termenilor geografici și localității de anumite elemente-reper ruletă, compas etc)
de bază - utilizarea termenilor geografici învățați în Manual
2.1. Aplicarea unor elemente și enunțuri proprii referitoare la elementele Planul școlii
operații matematice minime în observate Planul localității
înțelegerea unor situații reale - măsurarea distanțelor (în clasă, în școală etc.)
observate cu instrumente de măsură adecvate Resurse procedurale:
3.1. Identificarea poziției - notarea și explicarea termenilor geografici Observaţia
elementelor reprezentate pe desprinși din manual/denumiți de profesor Explicaţia
hartă - definirea, în formulări proprii simple, a Conversaţia euristică
3.2. Utilizarea semnelor și a altor sensului termenilor învățați Problematizarea
reprezentări convenționale - măsurarea distanțelor (în clasă, în școală etc.) Lucrul cu manualul
3.4. Utilizarea unor reprezentări cu instrumente de măsură adecvate
grafice și cartografice simple - realizarea unor planuri simple utilizând forme
4.1. Dezvoltarea curiozității de geometrice simple
cunoaștere a elementelor - construirea planului clasei, al școlii, al
geografice caracteristice cartierului
orizontului - citirea și înțelegerea semnelor convenționale

2
utilizate la întocmirea planului
- identificarea poziției obiectelor pe planul
clasei, planul școlii și al localității
- explorarea unor surse de informare noi și
alternative pentru lărgirea orizontului de
cunoaștere
3. 1.1.Identificarea unor termeni Orizontul local - utilizarea termenilor geografici de bază în Resurse materiale: Evaluare
geografici în Orizontul, linia enunțuri proprii referitoare la realitatea Imagini Fotografii din orală
texte/contexte/situații de orizontului, punctele observabilă în textele din manual sau în orizontul local Scheme
învățare diferite cardinale experiențialul cotidian al elevului Atlasul geographic
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, Hărți ale orizontului - completarea unor spații lacunare cu termeni Manual
a sensului termenilor geografici local adecvați Resurse procedurale:
de bază - exprimarea poziției obiectelor din realitatea Observaţia Conversaţia
1.3. Utilizarea termenilor înconjurătoare sau reprezentate pe un suport euristică Explicaţia
geografici simpli în contexte cartografic (plan) cu ajutorul punctelor Problematizarea Lucrul
cunoscute cardinale cu manualul
2.1. Aplicarea unor elemente și - stabilirea punctelor cardinale cu diferite
operații matematice minime în instrumente/mijloace de orientare
înțelegerea unor situații reale - notarea și redarea, în formulări proprii simple,
observate a semnificației termenilor identificați în
3.1. Identificarea poziției manual/denumiți de profesor
elementelor reprezentate pe - calcularea unor distanțe pe hărți la scări
hartă diferite
3.2. Utilizarea semnelor și a altor - citirea și înțelegerea semnelor și a altor
reprezentări convenționale reprezentări convenționale utilizate pe hărți ale
3.4. Utilizarea unor reprezentări orizontului local - explicarea, în cuvinte proprii,
grafice și cartografice simple a legăturii dintre un element și semnul
convențional corespunzător
- explicarea unor elemente redate în forme
grafice
4. 2.2. Aplicarea unor elemente și Caracteristici - descrierea unor elemente și fenomene din Resurse materiale: Evaluare
cunoștințe dobândite la alte generale observabile mediul înconjurător magini Fotografii din orală
discipline (științe ale naturii, ale orizontului local • - identificarea unor elemente și fenomene pe orizontul local Circuitul
istorie, științe sociale) în Relief, hidrografie, baza experiențialului cotidian apei în natură
descrierea și explicarea realității vegetație - gruparea elementelor și a fenomenelor studiate (blocdiagramă) Manual
înconjurătoare pe baza unor criteria Informaţii preluate din
2.3. Identificarea unor fenomene - explorarea unor surse de informare noi și mass-media
și procese cu caracter geografic alternative pentru lărgirea orizontului de locală/Internet Fișa de
din mediu înconjurător al cunoaștere a realității geografice locale observare a orizontului
orizontului local, al regiunii, țării local
și continentului Resurse procedurale:
4.1. Dezvoltarea curiozității de Observaţia Explicaţia
cunoaștere a elementelor Conversaţia euristică

3
geografice caracteristice Problematizarea Lucrul
orizontului cu manualul

5. 2.1. Aplicarea unor elemente și Populație, așezări, - descrierea unor elemente și fenomene din Resurse materiale: Evaluare
operații matematice minime în activități ale mediul înconjurător Imagini orală
înțelegerea unor situații reale oamenilor - identificarea unor elemente și fenomene pe Fotografii din orizontul Autoevalu
observate baza experiențialului cotidian local Manual area
2.2. Aplicarea unor elemente și - gruparea elementelor studiate/observate pe Informaţii preluate din Portofoliu
cunoștințe dobândite la alte baza unor criterii specifice mass-media l
discipline (științe ale naturii, - utilizarea unor operații matematice minime în locală/Internet
istorie, științe sociale) în perceperea unor situații reale observate Fișa de observare a
descrierea și explicarea realității orizontului local
înconjurătoare Resurse procedurale:
2.3. Identificarea unor fenomene Conversaţia euristică
și procese cu caracter geografic Explicaţia Lucrul cu
din mediu înconjurător al manualul
orizontului local, al regiunii, țării
și continentului

6. 1.3. Utilizarea termenilor Modificări - reformularea unor texte, folosind corect Resurse materiale: Evaluare
geografici simpli în contexte observabile și termenii corespunzători Imagini Fotografii din orală
cunoscute repere de timp - identificarea modificărilor geografice orizontul local Manual
2.3. Identificarea unor fenomene Modificări observabile din realitatea înconjurătoare
Scheme Calendare
și procese cu caracter geografic observabile în - explicarea repartiției unor elemente geografice
din mediu înconjurător al realitatea în diferite situații de spațiu și timp
Resurse procedurale:
orizontului local, al regiunii, țării înconjurătoare - identificarea principalelor elemente
și continentului Repere de timp: ora, observabile care formează realitatea geografică Conversaţia euristică
2.2. Aplicarea unor elemente și ziua, săptămâna, anul, înconjurătoare Observaţia Explicaţia
cunoștințe dobândite la alte calendarul - realizarea unor calcule aritmetice minimale Problematizarea Lucrul
discipline (științe ale naturii, presupuse de parcurgerea conținuturilor cu manualul
istorie, științe sociale) în ofertate privind reperele de timp
descrierea și explicarea realității - identificarea succesiunii unor fenomene din
înconjurătoare realitatea geografică înconjurătoare în raport cu
2.1. Aplicarea unor elemente și anumite repere temporale
operații matematice minime în - aplicarea unor cunoștințe de cronologie la
înțelegerea unor situații reale succesiuni de fenomene din realitatea observată
observate - corelarea unor fenomene observabile cu
intervale cunoscute de timp

4
7. 1.3. Utilizarea termenilor De la orizontul local - completarea unor texte lacunare cu termeni Resurse materiale: Proiectul
geografici simpli în contexte la adecvați Sheme Colajul „De la Autoevalu
cunoscute țară - utilizarea diferitelor scări de proporție localitatea natală la țara area
2.3. Identificarea unor fenomene • Localitatea natală. - compararea scărilor de proporție mea“ Manual Fișe de
și procese cu caracter geografic Regiunea - gruparea elementelor geografice observate lucru
din mediu înconjurător al înconjurătoare. Țara pe hărți la diferite scări (planul localității, harta Resurse procedurale:
orizontului local, al regiunii, țării regiunii, harta României) Conversaţia euristică
și continentului - utilizarea unor algoritmi de prezentare Explicaţia
2.2. Aplicarea unor elemente și structurată a realității geografice observate/ Problematizarea Lucrul
cunoștințe dobândite la alte studiate, la diferite scări (orizont local, regiunea cu manualul
discipline (științe ale naturii, înconjurătoare, țară)
istorie, științe sociale) în - citirea și înțelegerea semnelor convenționale
descrierea și explicarea realității utilizate pe hărți ale orizontului local, regiunii și
înconjurătoare țării
2.1. Aplicarea unor elemente și
operații matematice minime în
înțelegerea unor situații reale
observate
3.2. Utilizarea semnelor și a altor
reprezentări convenționale

1.3. Utilizarea termenilor - completarea unor texte lacunare cu termeni


8. geografici simpli în contexte Evaluare adecvați Resurse materiale:
cunoscute - utilizarea diferitelor scări de proporție manual,fişe de aplicații Evaluare
2.3. Identificarea unor fenomene - compararea scărilor de proporție scrisă
și procese cu caracter geografic - gruparea elementelor geografice observate Resurse procedurale:
din mediu înconjurător al pe hărți la diferite scări (planul localității, harta conversaţia, explicaţia,
orizontului local, al regiunii, țării regiunii, harta României) munca independentă
și continentului - reformularea unor texte, folosind corect
2.2. Aplicarea unor elemente și termenii corespunzători
cunoștințe dobândite la alte - identificarea modificărilor geografice
discipline (științe ale naturii, observabile din realitatea înconjurătoare
istorie, științe sociale) în - explicarea repartiției unor elemente geografice
descrierea și explicarea realității în diferite situații de spațiu și timp
înconjurătoare

5
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ROMÂNIA – ELEMENTE DE GEOGRAFIE GENERALĂ
PERIOADA: 7 săptămâni (S 10-16)

Nr. Detalieri de Resurse materiale și


Competențe Activități de învățare Evaluare Data
crt. conținut procedurale
1. 1.1.Identificarea unor termeni România - limite și - identificarea termenilor geografici noi, ofertați Resurse materiale: Test
geografici în vecini de conținuturile învățării (din manual/denumiți Scheme Initial
texte/contexte/situații de • Limite și vecini de profesor) Manual
învățare diferite - definirea, în formulări proprii, a sensului Harta României Resurse Evaluare
1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, termenilor geografici identificați procedurale: orală
a sensului termenilor geografici - utilizarea unor elemente de aritmetică pentru Conversaţia euristică
de bază analizarea cantitativă a realității geografice Explicaţia
2.1. Aplicarea unor elemente și studiate Lucrul cu harta
operații matematice minime în - identificarea elementelor reprezentate pe Lucrul cu manualul
înțelegerea unor situații reale suporturile cartografice ofertate, cu ajutorul
observate legendei
3.1. Identificarea poziției
elementelor reprezentate pe
hartă

2. 1.3. Utilizarea termenilor România - - reformularea unor enunțuri, folosind corect Resurse materiale: Evaluare
geografici simpli în contexte caracteristici termenii care reflectă realitatea geografică Scheme Orală
cunoscute naturale studiată Fișe de lucru Autoevalu
2.3. Identificarea unor fenomene • Relieful. - utilizarea unor algoritmi de prezentare a Manual area
și procese cu caracter geografic Caracteristici caracteristicilor reliefului și a treptelor de relief Harta României Proiectul
din mediu înconjurător al generale și trepte de - identificarea elementelor naturale reprezentate
orizontului local, al regiunii, țării relief pe suporturile cartografice, cu ajutorul legendei Resurse procedurale:
și continentului - precizarea poziției unor elemente pe Observația
3.1. Identificarea poziției suporturile cartografice, utilizând punctele Explicaţia
elementelor reprezentate pe cardinale sau Conversaţia euristică
hartă prin raportare reciprocă Problematizarea
3.2. Utilizarea semnelor și a altor - citirea și înțelegerea unor reprezentări Lucrul cu harta
reprezentări convenționale convenționale specifice (altitudini, limite, areale Lucrul cu manualul
3.4. Utilizarea unor reprezentări etc.)
grafice și cartografice simple - utilizarea unor reprezentări grafice pentru
3.2. Utilizarea semnelor și a altor prezentarea realității geografice studiate
reprezentări convenționale

3. 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, Clima, apele, - utilizarea termenilor geografici de bază în Resurse materiale: Evaluare
a sensului termenilor geografici vegetația, enunțuri proprii referitoare la elementele Scheme orală

6
de bază animalele și solurile naturale identificate pe suporturile cartografice Fișe de lucru
2.3. Identificarea unor fenomene din Manual
și procese cu caracter geografic manual sau ofertate de profesor Harta României
din mediu înconjurător al - identificarea elementelor naturale reprezentate lResurse procedurale: •
orizontului local, al regiunii, țării pe suporturile cartografice, cu ajutorul legendei procedurale
și continentului - explicarea repartiției unor elemente naturale Observația
3.1. Identificarea poziției în diferite situații de spațiu și timp Explicaţia
elementelor reprezentate pe - citirea și înțelegerea semnelor convenționale Conversaţia euristică
hartă și a altor reprezentări convenționale utilizate pe Problematizarea
3.2. Utilizarea semnelor și a altor suporturile cartografice ofertate de manual/de Lucrul cu harta
reprezentări convenționale profesor Lucrul cu manualul
3.3. Raportarea corectă a poziției - formarea unei atitudini civice referitoare la
unor elemente pe reprezentările cunoașterea, conservarea și protecția mediului
cartografice - prezentarea unor elemente observabile
4.2. Dobândirea interesului referitoare la diversitatea naturală a spațiului
pentru înțelegerea rolului românesc
mediului înconjurător pentru
viața și
activitatea societății
4.3. Dezvoltarea interesului
pentru cunoașterea și înțelegerea
diversității naturale și umane

4. 1.1.Identificarea unor termeni România – - recunoașterea unor termeni care reflectă Resurse materiale: Evaluare
geografici în caracteristici realitatea geografică studiată în textele din Imagini orală
texte/contexte/situații de introduse de om • manual/ Scheme
învățare diferite Locuitorii și așezările denumiți de profesor Fișe de lucru
1.3. Utilizarea termenilor omenești - reformularea unor enunțuri utilizând corect Manual
geografici simpli în contexte termenii învățați Harta României
cunoscute - gruparea unor elemente socio-umane în raport Resurse procedurale:
2.2. Aplicarea unor elemente și cu anumite criterii date • procedurale
cunoștințe dobândite la alte - identificarea unor elemente și fenomene din Conversaţia euristică
discipline (științe ale naturii, sfera socio-umană pe baza informațiilor și a Explicaţia
istorie, științe sociale) în observațiilor din experiențialul cotidian Lucrul cu manualul
descrierea și explicarea realității - identificarea unor elemente socio-umane
înconjurătoare reprezentate pe un suport cartografic
3.1. Identificarea poziției - explicarea unor elemente redate în formă
elementelor reprezentate pe grafică
hartă
3.4. Utilizarea unor reprezentări
grafice și cartografice simple
5. 1.1.Identificarea unor termeni • Resursele și - utilizarea termenilor geografici ofertați de Resurse materiale: Evaluare
geografici în activitățile conținuturile studiate în enunțuri proprii Imagini orală

7
texte/contexte/situații de industriale - definirea, în formulări proprii, a sensului Scheme Autoevalu
învățare diferite termenilor învățați Fișe de lucru area
2.2. Aplicarea unor elemente și - aplicarea unor corelații referitoare la Manual Portofoliu
cunoștințe dobândite la alte elementele studiate Resurse procedurale: l
discipline (științe ale naturii, - explorarea unor surse de informare noi și Conversaţia euristică
istorie, științe sociale) în alternative pentru lărgirea orizontului de Explicaţia
descrierea și explicarea realității cunoaștere Problematizarea Lucrul
înconjurătoare - înțelegerea necesității protecției și conservării cu manualul
2.3. Identificarea unor fenomene mediului
și procese cu caracter geografic
din mediu înconjurător al
orizontului local, al regiunii, țării
și continentului
4.2. Dobândirea interesului
pentru înțelegerea rolului
mediului înconjurător pentru
viața și
activitatea societății
4.1. Dezvoltarea curiozității de
cunoaștere a elementelor
geografice caracteristice
orizontului
6. 1.1.Identificarea unor termeni Principalele produse - recunoașterea unor termeni care reflectă Resurse materiale: Evaluare
geografici în agricole realitatea geografică studiată în textele din materiale orală
texte/contexte/situații de Transporturile și căile manual/ denumiți de profesor Imagini
învățare diferite de comunicație - aplicarea unor corelații referitoare la Scheme
2.2. Aplicarea unor elemente și elementele studiate Fișe de lucru
cunoștințe dobândite la alte - identificarea unor legături între grupuri de Manual
discipline (științe ale naturii, elemente Informaţii preluate
istorie, științe sociale) în - identificarea unor elemente reprezentate pe un din mass-media /
descrierea și explicarea realității suport cartografic Internet
înconjurătoare - realizarea unui text cu conținut geografic pe Resurse procedurale:
2.3. Identificarea unor fenomene baza citirii suporturilor cartografice și a Explicaţia
și procese cu caracter geografic semnelor convenționale Conversaţia euristică
din mediu înconjurător al Problematizarea
orizontului local, al regiunii, țării Lucrul cu
și continentului manualul/harta
3.2. Utilizarea semnelor și a altor
reprezentări convenționale
3.1. Identificarea poziției
elementelor reprezentate pe
hartă
7. 1.1.Identificarea unor termeni Evaluare - recunoașterea unor termeni care reflectă Resurse materiale: Proba

8
geografici în realitatea geografică studiată în textele din Fișe de lucru scrisa
texte/contexte/situații de manual/ Suporturi cartografice
învățare diferite denumiți de profesor mute
2.2. Aplicarea unor elemente și - reformularea unor enunțuri utilizând corect Resurse procedurale:
cunoștințe dobândite la alte termenii învățați Lucrul cu manualul
discipline (științe ale naturii, - gruparea unor elemente socio-umane în raport Lucrul cu fișe
istorie, științe sociale) în cu anumite criterii date
descrierea și explicarea realității
înconjurătoare
2.3. Identificarea unor fenomene
și procese cu caracter geografic
din mediu înconjurător al
orizontului local, al regiunii, țării
și continentului
3.2. Utilizarea semnelor și a altor
reprezentări convenționale

S-ar putea să vă placă și